Archives: gronyn

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cynllun Efe

Bydd Cyfarfod Comisiynu Catrin Hampton yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union yn cael ei gynnal yng Nghapel Coch, Llanberis am 7.00 o’r gloch, nos Lun, Hydref 23.  Croeso cynnes i chi ddod atom i ddathlu. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Croesi pont

Pawb â’i fys lle bo’i ddolur. A gwir y gair. Pan agorwyd y Queensferry  Crossing ddiwedd Awst, ychydig iawn o sylw a roddais i’r bont newydd honno dros aber Afon Forth yn yr Alban. Mi ddarllenais amdani ar y pryd. Ond mae’n rhaid i mi gyfaddef na fedraf  erbyn hyn gofio a oes angen talu […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cadw’r ddeddf

Fore Sul diwethaf, anogaeth i weddïo dros Gatalunya a gafwyd yn Gronyn ar ddiwrnod y Refferendwm yno.  Mae’r angen am weddi yn para, ac yn fwy o bosibl wedi’r hyn a ddigwyddodd ddydd Sul. Pa fath o wlad sy’n awdurdodi’r hyn a welwyd?  Pa fath o lywodraeth sy’n gorchymyn ei heddlu milwrol i ymosod ar […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dros Gatalunya

  Ar ddydd cyntaf mis Hydref gweddïwn heddiw dros Gatalunya wrth i’w phobl fwrw pleidlais yn y Refferendwm i weld a yw ei phobl am ei gweld yn wladwriaeth annibynnol. Mae gwladwriaeth a Llywodraeth Sbaen wedi gwneud popeth o fewn eu gallu (a mwy) i rwystro Llywodraeth Catalunya rhag cynnal y Refferendwm.  Wedi gwneud pob […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Diwedd Crefydd?

Anaml iawn y gwelaf fi unrhyw beth ar y teledu ar fore Sul. Ond wythnos i heddiw, a minnau’n mynd i oedfa erbyn 11 o’r gloch, mi ddigwyddais weld un o raglenni crefyddol y bore.  Rhaglen drafod oedd hi, a chan nad oes gen i gof i mi weld yr un hysbyseb rwy’n tybio mai […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Digyfnewid

Mae llyfrau nad edrychodd neb arnynt ers blynyddoedd yn dod i’r golwg yn ein tŷ ni ar hyn o bryd. Nid llyfrau diwinyddol na nofelau na cherddi, ond llyfrau plant.  Un ffefryn yw llyfr ac ynddo 40 o luniau o bethau cyfarwydd i blant bach.  Does dim math o stori ynddo; dim ond lluniau clir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Harvey ac Imra a …?

Ni all ystadegau moel adrodd yr holl stori. Clywsom lawer am gorwyntoedd dros y pythefnos diwethaf; ond mae’n anodd amgyffred nerth y gwyntoedd 130 milltir yr awr a gaed yn anterth Corwynt Harvey a darodd ddinasoedd fel Houston yn Texas, a gwyntoedd hyd at 155 milltir yr awr Corwynt Imra sy’n bygwth Cuba a Florida […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Anobeithiol?

Yn y Guardian y darllenais yr erthygl am dranc criced yn India’r Gorllewin.  Roedd gwŷr y Caribî newydd golli’r prawf cyntaf yn erbyn tîm Lloegr yn Birmingham yr wythnos o’r blaen.   Nid colofnydd y Guardian oedd yr unig un i ysgrifennu’n huawdl am ddiflaniad India’r Gorllewin o reng flaen timau criced y byd wedi’r gweir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweithiwr Newydd Cynllun Efe

Newyddion da! Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd. Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017. Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union. Bydd Catrin yn gwasanaethu Eglwys Caersalem am ddiwrnod […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Mwy na darllen

Ar un ystyr, mae hi dal yn 2016 ar Gronyn!  Dyna ‘Flwyddyn y Beibl Byw’ a drefnwyd gan Gymdeithas y Beibl, Gobaith i Gymru a’r Cyngor Ysgolion Sul.  Eleni, ‘Blwyddyn Byw y Beibl’ yw hi ond fel y gwelwch dros y ddalen, dal i ddefnyddio’r logo ‘Beibl Byw’ a wnawn ni.  Ond wnawn ni ddim […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y rhifyn olaf

Diwedd Mehefin a diwedd cyfnod, am y tro beth bynnag.  Doedd yna ddim pennawd dramatig i gyhoeddi’r ffaith, ond ddydd Gwener fe gyhoeddwyd rhifyn olaf Y Cymro dan berchnogaeth  y cwmni a fu’n gyfrifol amdano ers 2005.  O bosibl y gwêl olau dydd eto mewn rhyw wedd dan oruchwyliaeth newydd, ond bydd rhaid aros sbel […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Trysor Fenn

Nid wyf na bardd na beirniad llenyddol ond mentraf ddweud nad oes yma farddoniaeth fawr. Wna i ddim cyfieithu geiriau Forrest Fenn rhag gwneud cam â nhw.  Ond awgrymaf fod mwy o farddoniaeth yn enw’r dyn nag yn ei gerdd.     As I have gone alone in there     And with my treasures bold,     […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Tŵr Grenfell

Hunllef y bydd yn amhosibl i’r bobl a’i goroesodd ddod drosto oedd y tân a ddinistriodd Dŵr Grenfell yn Llundain yn oriau mân bore Mercher. Nid oes sicrwydd hyd yma faint o bobl a fu farw wrth i’r tân ruthro trwy’r adeilad. Yn y modd mwyaf dychrynllyd posibl, gwireddwyd ofnau trigolion y tŵr hwn y […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-06-10 23:25:02

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dydd y Pentecost

Heb unrhyw amheuaeth, un o ddyddiau pwysicaf yr Eglwys Gristnogol yw’r Sulgwyn a ddathlwn heddiw.  Nid bod hynny’n amlwg chwaith o’r sylw a roddwn i’r diwrnod. O’i gymharu â’r gwyliau eraill a ddathlwn, tipyn o frawd gwan yw’r Sulgwyn o hyd.  Rhown lawer mwy o sylw i’r Nadolig a’r Pasg a’r Diolchgarwch nag a roddwn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Swydd Newydd

Mae Cynllun Efe ar y cyd ag Eglwys Caersalem, Caernarfon a ‘Chwaraeon Scripture Union Cymru’ yn hysbysebu’r swydd newydd lawn amser hon. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O’r galon

Dydi Manceinion ddim yn bell oddi wrthym yn y rhan hon o Wynedd.  Ond rywsut, nos Lun diwethaf roedd hi’n nes o lawer.  Fwy na thebyg bod rhai ohonoch wedi bod mewn cyngerdd neu ddigwyddiad arall yn yr union Arena y lladdwyd 22 o bobl a phlant ac yr anafwyd degau’n ddifrifol gan yr hunan […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dileu’r athrawiaeth?

Pe na fyddwn yn gwybod yn well, gallwn feddwl fod papurau tabloid Llundain yn fwy cyfarwydd â neges y Beibl nag ydym ni aelodau eglwysig. Yn dilyn marwolaeth y llofrudd Ian Brady ddechrau’r wythnos roedd mwy nag un o benawdau’r papurau hynny’n udo am ei weld yn pydru neu’n llosgi yn uffern. Un peth na […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweithredu ffydd

‘Adluniad Cristnogol yn Ewrop’ oedd yr enw gwreiddiol yn 1945 ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Dair blynedd yn ddiweddarach, yn 1948, wedi iddo ddod yn rhan o waith Cyngor Eglwysi Prydain cafodd enw newydd, ‘Adran Gwasanaeth  Cymorth a Ffoaduriaid Rhyngeglwysig’. Yn 1957, trefnodd yr ‘Adran’ wythnos gyfan i godi arian dan yr enw ‘Wythnos […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Priflythyren

Mae priflythrennau (neu ‘lythrennau mawr’ fel y byddwn yn eu galw wrth ddysgu plant i sgwennu) yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol.  Ond mae’n rhaid eu defnyddio’n gywir.  Does dim angen eu defnyddio bob munud.  Fel y dywed Rhiannon Ifans yn  Y Golygiadur: ‘Fel egwyddor, fe hepgorir priflythrennau lle mae hynny’n bosibl, ac o wneud hynny […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-05-04 23:14:24

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Nid collwyr mohonom

Mae’n dymor etholiad. Yn Ffrainc, maen nhw ar ganol ethol Arlywydd. Yma, mae’n Etholiad y Cyngor Sir ddydd Iau.  Ymhen mis cawn Etholiad Cyffredinol arall, ac fe ganwn: Daw hyfryd fis, Mehefin cyn bo hir,  A dyma brysurdeb  Etholiad yn ein tir.    Braf yn ein tir,  Braf yn ein tir,  Cyffro, cyffro, cyffro’r Etholiad […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Geiriau’r hen bunt

Os oes gennych bentwr o hen bapurau £5 dan fatres y gwely, mae gennych lai na phythefnos i’w gwario.  Ar ôl Mai 5ed, bydd y papurau hyn yn ddiwerth yn y siopau.  Bydd yr un peth yn wir am yr hen ddarnau punt ar ôl Hydref 15 eleni wedi i ni gael y darn punt […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yr olygfa orau

  Yr olygfa dros Lyn Llydaw o gopa’r Wyddfa yw’r orau yng ngwledydd Prydain yn ôl a gyhoeddwyd y dydd o’r blaen.  Ymhlith y deg golygfa a ddaeth i’r brig yn yr arolwg a gyhoeddwyd gan gwmni rhyngwladol sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu camerƒâu, mae pump yn Lloegr, tair yn Yr Alban ac un […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Wylo

  Mae’n anhygoel mor barod yw rhai i sôn am ryfel.  Pwy yn ei iawn bwyll allasai ddychmygu y byddai gwleidydd profiadol yn awgrymu y gallai Prydain ystyried am un eiliad fynd i ryfel yn erbyn Sbaen ar gownt Gibraltar?  Sbaen?  Mewn difrif! Y Sbaen yr aeth oddeutu 15 miliwn o bobl Prydain ar eu […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Efengyl Marc

Ddeugain mlynedd wedi i Agatha Christie gyhoeddi ei stori olaf am Hercule Poirot, mae’r ditectif o Wlad Belg i’w weld unwaith eto mewn dwy nofel newydd gan Sophie Hannah, The Monogram Murders a Closed Casket. Ydi, mae un o dditectifs enwocaf y byd llenyddol wedi cael bywyd newydd, a hynny’n golygu y gall pawb sy’n […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Doleri

Mae’r bunt yn werth tipyn llai ers i Mrs May gyhoeddi’r wythnos ddiwethaf y bydd, ddydd Mercher, yn anfon llythyr at yr Undeb Ewropeaidd i gychwyn y drafodaeth ynghylch telerau gadael yr Undeb.  Chewch chi ddim cymaint o ddoleri’r America wrth gyfnewid eich punnoedd erbyn hyn.  Mae hynny’n golygu y bydd eich gwyliau nesaf yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Magwyrydd

Magwyrydd Rhufeinig Caerwent Cyfres radio hynod o ddifyr ydi ‘Hanes yr Iaith mewn 50 Gair’ a gyflwynir gan Ifor ap Glyn. Dysgwn lawer am ystyr a tharddiad geiriau wrth wrando ar Ifor yn eu trafod yn ddeheuig. Chlywais i mo bob rhaglen a ddarlledwyd hyd yma, ond rwy’n tybio nad yw Ifor wedi rhoi sylw […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Drewdod

A minnau wedi sôn amdani bythefnos yn ôl mae’n bosibl y byddai Theresa’n dweud fod gen i obsesiwn ynglŷn â hi. Mae Mrs May, wedi’r cwbl, yn un dda am nabod obsesiwn.  Mi aeth i’r Alban i ddweud wrth bawb fod yr SNP yn chwarae gemau, yn esgeuluso’r gwir faterion sy’n poeni pobl, ac yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Beth a ddaw?

Wn i ddim a wêl y rhifyn hwn olau dydd fore Sul gan fod rhywbeth mawr yn bod ar yr argraffydd ar fy nesg.  Mae’n llyncu papur yn awchus gan ei rwygo ac achosi camdreuliad go arw rywle yng ngwaelod ei fol.  Mae gen i ofn nad oes obaith iddo wella cyn y bore, os […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Un Arglwydd

Y mae i Dŷ’r Arglwyddi ei wendidau.  Mae hynny’n amlwg.  Byddai rhai’n falch o’i weld yn diflannu am byth am ei fod yn llawn o bobl nad oes neb wedi eu hethol; am fod rhagor nag un o bob deg ohonyn nhw wedi etifeddu’r hawl i fod yno; ac am fod cymaint o bobl gyfoethog […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ein heddiw ni

Llun: BBC Nid yw pawb yn gwirioni’r un fath.  Mae rhai wrth eu bodd efo ffilmiau a rhaglenni ffuglen wyddonol.  Dydw i ddim. Dwi’n cael dim blas ar Star Wars na Star Trek na’r un ffilm sci-fi arall.  Ac felly bydd yn anodd gennych gredu i mi ar un adeg fod yn wyliwr brwd o […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cael yn ôl

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.  Ond, ble mae’ch arian chi?  Nid unrhyw arian sydd genych yn y banc ond yr arian sydd acw, yn y tŷ.  Ydi o’n ddiogel?  Ydych chi’n cofio lle mae o?  Dan fatras y gwely?  Mewn hen dun bisgedi yn y twll dan grisiau?  Yn y tebot […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pantycelyn

Rwy’n eiddigeddus o Gristnogion sy’n deall i’r dim bwysigrwydd hanes ac yn gwybod sut i edrych ar ddigwyddiadau a phobl y Ffydd o’r gorffennol pell ac agos. Nid pawb sy’n meddu’r ddawn. Mae rhai’n arbennig o dda am gofio ac adrodd stori’r blynyddoedd a fu, ond yn llwyddo rywsut i gadw’r cyfan yn daclus yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Spiceriaeth

Byddwch yn onest rŵan! Dywedwch y gwir!  Ydi enwau Mike McCurry, Joe Lockhart, Jake Siewert, Ari Fleischer, Scott McClellan, Tony Snow, Dana Perino, Robert Gibbs, Jay Carney a Josh Earnest yn gyfarwydd i chi? Pwy oedden nhw (neu pwy ydyn nhw), a pham sôn amdanyn nhw heddiw? Daeth teyrnasiad Bernie Ecclestone dros fyd rasio ceir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dwynwen

“Nid yw hon ar fap Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn …” Dyna ddywed T H Parry-Williams am ‘Hon’ yn ei soned fawr.  Cymru oedd ‘y cilcyn o ddaear’, y ‘fangre’ na allai’r bardd ddianc rhagddi. Ac fel y bardd, gwyddom ninnau fod ar ‘libart’ ein gwlad gymunedau bach a mawr; rhai […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwneud pob dim yn newydd

Yr wythnos ddiwethaf, rhoddodd Book of the Week ar Radio 4 sylw i’r gyfrol All Things Made New a gyhoeddwyd y llynedd gan yr hanesydd Diarmaid MacCulloch. Diwygiad Protestannaidd yr unfed ganrif ar bymtheg yw testun y gyfrol, ac mewn pump o raglenni chwarter awr o hyd roedd yr awdur yn darllen darnau ohoni.  Chlywais […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O’r fath newid

Do, cafwyd eto gyfarchion ffrindiau a dieithriaid, rhaglenni radio a theledu’n bwrw golwg nôl dros yr hen flwyddyn, fflachiadau tân gwyllt, sŵn cloch yr eglwys, seiniau cyfarwydd Auld Lang Syne a defodau teuluol i groesawu’r flwyddyn newydd.  (Pethau cwbl ddieithr i mi erioed fu’r Calennig a’r Fari Lwyd y bydd llawer o Gymry’n sôn amdanynt […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: 2017

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.
Cyhoeddir Gronyn nesaf ddydd Sul, Ionawr 8, 2017. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Golau ddydd

                                                        ©2010 GospelGifs Yr un tri pherson; dwy daith debyg; ac un gwahaniaeth mawr.  ‘Yna cododd Joseff, a chymerodd y plentyn a’i fam gydag ef’; dyna a ddywedir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Coeden ddeugain

Mae’n debyg mai un o fanteision cael coeden Nadolig artiffisial yw nad oes angen penderfynu bob blwyddyn pa faint o goeden i’w phrynu.  “Ydi hon yn rhy fawr? Ydi hi’n rhy fach?  Ai tair troedfedd, ynteu bedair, ynteu chwech fyddai’n gweddu orau eleni?”  Penderfynodd Cyngor Dinas Caerdydd logi ‘coeden ddeugain’ eleni; coeden artiffisial lliw aur […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Parcio am ddim

Dylai meysydd parcio Gwynedd fod yn llawnach nag arfer yr wythnosau nesaf wedi i’r cyngor sir gyhoeddi na fydd rhaid talu am barcio yn ei feysydd parcio’r penwythnos hwn a’r nesaf. Mae hynny’n ychwanegol at y cyfnod arferol o barcio am ddim cyn y Nadolig (rhwng Rhagfyr 15 a 27 eleni). Gobaith Cyngor Gwynedd, fel […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cwestiwn o bwys

Yn ei yrfa hir a disglair fel gohebydd, newyddiadurwr a cholofnydd, mae Gwilym Owen wedi gofyn cannoedd o gwestiynau.  Mae wedi holi a stilio; mae wedi procio a phryfocio pob math o bobl am bob math o bynciau pwysig a dibwys, difrifol a doniol.  Mae wedi tyrchu, wedi codi gwrychyn ac wedi mynd dan groen.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gair y flwyddyn (eto)

‘Na, Google bach, nid dyna oeddwn yn ei olygu.’ Chwilio am enghreifftiau o’r ymadrodd ‘ôl-wirionedd’ oeddwn i, gan gredu mai dyna’r cyfieithiad Cymraeg am post-truth (a ddewiswyd yn ‘air y flwyddyn’ gan Eiriaduron Rhydychen y tro hwn.  Soniais am air y flwyddyn cwmni Collins bythefnos yn ôl).  Roedd yn amlwg na allai Google ddod o […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Diolch am beth?

  Morgan Bryn Williams, Pwllheli, sy’n cael profiad o waith y Weinidogaeth gyda ni, sy’n sgwennu’r tro hwn.  Yng nghanol holl gyffro’r Etholiad yn yr Unol Daleithiau, a’i ganlyniad sydd wedi taro’r byd gwleidyddol oddi ar ei echel dros y dyddiau diwethaf mae  cyfnod Diolchgarwch yr Americanwyr yn dod yn nes. ‘Sgwn i am beth […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gair y flwyddyn

Doedd hi fawr o gystadleuaeth a deud y gwir.  Cwmni cyhoeddi Collins, pobl y geiriaduron, a ddatgelodd restr fer o ‘eiriau Saesneg y flwyddyn’ y dydd o’r blaen.  Ac o weld mai geiriau fel hygge, sharenting, mic drop, throw shade a dude food oedd ar y rhestr, pa ryfedd mai Brexit a ddaeth i’r brig?  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dyddiau’r Marathon

Be fedrwch chi ei wneud mewn 75 awr?  Faint yn union yw 75 awr?  Tri diwrnod a thair awr.  A be fedrwch chi ei wneud mewn tri diwrnod a thair awr?  Un peth y medrwch ei wneud, fel y gwelwyd yng Nghadeirlan Caerwynt (Winchester) yn ddiweddar, yw darllen y Beibl cyfan ar goedd yn ddi-stop.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Aberfan

Doeddwn i ddim yn yr ysgol ar yr 21ain o Hydref, 1966.  Roedd hi’n wythnos y Diolchgarwch i ni yn Sir Gaernarfon, a’r dydd Gwener  hwnnw oedd diwrnod olaf y gwyliau hanner tymor.  Mewn rhannau eraill o’r wlad, yr wythnos ganlynol fyddai wythnos y gwyliau, ac roedd y plant yn yr ysgol fel arfer y […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O ddrwg i waeth

Does dim rhaid wrth fathemategydd da i wybod fod 322,762,018 yn rhif mawr iawn. Pwy all amgyffred y fath rif?  Dychmygwch bentwr o 322 miliwn o gerrig.  Dychmygwch lyfrgell o 322 miliwn o lyfrau.  Neu beth am dyrfa o 322 miliwn o bobl? 322 miliwn (neu 322,762,018) oedd poblogaeth Unol Daleithiau’r America ddechrau Ionawr yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Codi’r groes bob dydd

Ychydig dros flwyddyn yn ôl oedd y tro dwytha i mi weld peth tebyg.  Mi soniais amdano yn Gronyn ar y pryd.  Ar gylchfan y’i gwelais y llynedd, ac ar gylchfan y’i gwelais ddydd Mercher – cylchfan Caeathro y tro hwn.  Tybiais yn ddigon naturiol mai’r dyn a welais ger Pont y Borth y llynedd […] Parhau i ddarllen