Canlyniadau Chwilio: deddf

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cadw’r ddeddf

Fore Sul diwethaf, anogaeth i weddïo dros Gatalunya a gafwyd yn Gronyn ar ddiwrnod y Refferendwm yno.  Mae’r angen am weddi yn para, ac yn fwy o bosibl wedi’r hyn a ddigwyddodd ddydd Sul. Pa fath o wlad sy’n awdurdodi’r hyn a welwyd?  Pa fath o lywodraeth sy’n gorchymyn ei heddlu milwrol i ymosod ar […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Dwy lechen

Ar ddechrau blwyddyn newydd, daw dwy lechen i’m meddwl; y naill yn las a’r llall yn lân. Blwyddyn Newydd Fendithiol i bawb sy’n gysylltiedig â Gofalaeth Fro’r Llechen Las, y cylch o eglwysi y caf i’r fraint o’u gwasanaethu fel gweinidog i Iesu Grist yng nghysgod Chwarel y Penrhyn a hen Chwarel Dinorwig. Gweddïwn am […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Y Llys Sesiwn

Pawb at y peth y bo.  Gwn mai gwir y gair, petai ond wrth feddwl am rywbeth i’w ddweud yn Gronyn bob Sul.  Mor rhwydd yw mynd at y pethau sydd o ddiddordeb personol. Fwy nag unwaith bu raid i mi wylio rhag sôn gormod am chwaraeon gan nad pawb sy’n rhannu fy niddordeb yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Rhyddhau Aasia Bibi

Os cofiaf yn iawn, aeth saith mlynedd heibio ers i mi gyfeirio mewn erthygl at Aasia Bibi.  Yn Y Pedair Tudalen yn y papurau enwadol yr oedd yr erthygl honno ym mis Mawrth 2011, nid yn Gronyn.  Nid pawb ohonoch felly a’i gwelodd; ac mae’n bosibl nad yw rhai ohonoch a’i gwelodd yn cofio beth […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Un Arglwydd

Y mae i Dŷ’r Arglwyddi ei wendidau.  Mae hynny’n amlwg.  Byddai rhai’n falch o’i weld yn diflannu am byth am ei fod yn llawn o bobl nad oes neb wedi eu hethol; am fod rhagor nag un o bob deg ohonyn nhw wedi etifeddu’r hawl i fod yno; ac am fod cymaint o bobl gyfoethog […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Posau

Fyddwch chi’n gwneud croeseiriau?  Mae yna rai sy’n prynu papur newydd dyddiol er mwyn cael y croesair a dim arall.  Neu beth am chwilair neu sudoku? Fyddwch chi’n prynu llyfr posau ac yn troi ato bob dydd yn ddeddfol?  Neu fyddwch chi’n rhoi cynnig ar bosau a anfonir yn rheolaidd trwy Facebook neu Twitter, fel […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Trosedd Victoria

Peth peryglus yw doethinebu ynghylch sefyllfaoedd sy’n ddieithr i ni. A pheth mwy peryglus fyth yw gwneud hynny wrth drafod pobl y maen nhw a’r hyn sy’n digwydd iddyn nhw’r un mor ddieithr i ni. Ar y gorau, dibynnu ar yr hyn a glywn ac a ddarllenwn a fyddwn i, ac fe all rhai o’r […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pawb â’i fys

Mae’r haf yn dod. Mi ges i gadarnhad o’r peth yng Nghricieth y dydd o’r blaen, a chael f’atgoffa yr un pryd o’r blynyddoedd y buom ni’n byw yn Abersoch. Mae cyfyngiadau parcio tymor yr haf wedi cychwyn yng Nghricieth. Tipyn o boendod i ni oedd y rheolau a oedd yn gwahardd parcio ar y […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Brenin Un Diwrnod

Yn ôl y sôn, brenin un diwrnod oedd Saul. Nid Saul yr Hen Destament, a fu yn frenin Israel am oddeutu deugain mlynedd, ond Saul Wahl, Iddew o’r Eidal a ddaeth yn frenin Gwlad Pwyl a Lithuania am un diwrnod yn unig yn 1586. Mae’n stori gymhleth a dieithr; a pha mor wir bynnag ydyw, […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2016-03-13 23:43:59

Roedd George Osborne wedi bod â’i fryd ar ymestyn oriau siopa ar y Sul ers o leiaf bedair blynedd. Os cofiwch, fe roed hawl i archfarchnadoedd agor am fwy o oriau ar y Sul am rai wythnosau cyn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Ac er i Mr Osborne ddadlau bryd hynny mai rhywbeth […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Diogelu enw

Mi fûm yn aros yno am ychydig ddyddiau pan oeddwn dal yn yr ysgol fach. Yn fwy diweddar o lawer, mi fûm yno mewn dosbarth cyfrifiaduron. Ers hynny, mae’r lle wedi ei werthu fwy nag unwaith, ac mae ar werth eto ar hyn o bryd. Am eiliad neu ddau, mi feddyliais fod ‘Dechrau Canu, Dechrau […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Melys a phur

Yn ôl y sôn, mae’n ddymunol ac yn felys. Mae hefyd yn bur ac yn lân. Mae’n gywir ac yn gyfiawn. Mae’n adfywio ac yn rhoi llawenydd. Mae’n goleuo ac yn gwobrwyo. Mae’n sicr ac yn para am byth. Pa ryfedd y dywedir hefyd ei fod yn berffaith? Byddai pobl sy’n llunio’r hysbysebion gorau’n cael […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cyfraith Macron

Emmanuel Macron yw Gweinidog Yr Economi yn Llywodraeth Ffrainc, a’i enw ef a gysylltir â deddf newydd a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Ffrainc ddydd Sadwrn diwethaf.  Mae Monsieur Macron yn hyderus y bydd y ddeddf yn hwb enfawr i dwf economi Ffrainc dros y blynyddoedd nesaf.  Mae’n rhaid iddi gael cefnogaeth y Senedd-dŷ (sef Ail […] Parhau i ddarllen