Canlyniadau Chwilio: plaid

Gronyn: Gwirio’r gwir

O’r un stabl wleidyddol y daw Michael Gove a Dominic Raab, ac mae’r ddau mor beryglus â’i gilydd. Nid eu barn am Brexit nac unrhyw un o’r polisïau y maent yn eu cyhoeddi wrth wynebu’r Etholiad Cyffredinol sy’n gwneud i mi ddweud hyn amdanynt ond rhywbeth llawer mwy sylfaenol. Michael Gove a ddywedodd ym mis […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Prydain Fach

‘Gwlad fechan iawn mewn byd mawr ydi Prydain.’  Wedi deg o’r gloch neithiwr y clywais hynny ar y radio. (Oedd, roedd hi mor hwyr â hynny arnaf yn meddwl am rywbeth i’w ddweud yn Gronyn heddiw!) Yn y Saesneg gwreiddiol, y geiriau oedd, ‘Britain is a tiny country in a big world’.  Ie, ‘a tiny […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gobaith a gweddi

Mae pawb yn bwriadu’n dda, ond gall ein geiriau ar ddechrau blwyddyn fod yn wag ac ystrydebol. ‘Have a good year’ oedd cyfarchiad un dyn wrth i mi dalu am betrol nos Galan, fel petai gen i’r gallu i sicrhau peth felly. Roedd John Lennon yn nes ati mae’n debyg: ‘A very merry Christmas and […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llawenhau

Un o themâu amlwg Tymor yr Adfent yw llawenydd.  Wrth gofio a dathlu dyfodiad Iesu i’r byd mae Cristnogion ar hyd yr oesoedd wedi llawenhau, a chawn ninnau ein hannog i wneud felly hefyd. Yr oedd yna lawenhau wrth gwrs pan aned Iesu.  Wedi’r cyfan a ddywedwyd wrthynt amdano cyn ei eni, byddai Mair a […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Coeden ddeugain

Mae’n debyg mai un o fanteision cael coeden Nadolig artiffisial yw nad oes angen penderfynu bob blwyddyn pa faint o goeden i’w phrynu.  “Ydi hon yn rhy fawr? Ydi hi’n rhy fach?  Ai tair troedfedd, ynteu bedair, ynteu chwech fyddai’n gweddu orau eleni?”  Penderfynodd Cyngor Dinas Caerdydd logi ‘coeden ddeugain’ eleni; coeden artiffisial lliw aur […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pesimist

Mae’r llen wedi codi, y ddrama wedi agor, ac antur tîm pêl droed Cymru wedi cychwyn yn Bordeaux ddoe.  Mae miloedd o Gymry wedi teithio i Ffrainc i gefnogi’r tîm.  Aros gartref fydd y mwyafrif ohonom, ond bydd miloedd mwy ohonom yn gofidio nad oes modd i ninnau hefyd fod yn Ffrainc. Gyda llaw, roeddwn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2016-03-13 23:43:59

Roedd George Osborne wedi bod â’i fryd ar ymestyn oriau siopa ar y Sul ers o leiaf bedair blynedd. Os cofiwch, fe roed hawl i archfarchnadoedd agor am fwy o oriau ar y Sul am rai wythnosau cyn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Ac er i Mr Osborne ddadlau bryd hynny mai rhywbeth […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Duw gyda ni

‘Glaw, glaw, dim byd ond glaw, mae’r dilyw wedi dod.’ Dyna ddywed Caryl Parri Jones yn un o’i chaneuon hyfryd sy’n adrodd stori Arch Noa. ’Dyw hi ddim cweit yn ddilyw yma heddiw (pnawn Sadwrn) ond mae’n glawio’n ddi-baid ers oriau. Mi fues i mewn gêm bêl droed y bore ’ma yng nghanol y glaw […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Crefydd eithafol

Yn y gyfres ‘Cymru: Dal i Gredu?’ a welwyd ar S4C y tair nos Sul diwethaf roedd y cyflwynydd Gwion Hallam yn datgan nad ydyw bellach yn credu yn Nuw er iddo fod yn Gristion brwd ar un cyfnod. Roedd yn ceisio gweld hefyd i ba raddau y mae pobl Cymru bellach wedi peidio â […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Heulsaf yr Haf

Ambell wythnos, mi fydd testun yr erthygl hon yn amlwg i mi ymhell cyn dechrau ei sgwennu.  Felly mae hi ar y gwyliau Cristnogol, ac felly mae hi pan fydd rhyw ddigwyddiad eithriadol wedi mynd â’r sylw yn ystod yr wythnos.  Ac felly mae hi heddiw oherwydd y dyddiad sydd ar dop y dudalen hon: […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Mae’n wir! Mae’n fyw!

Pa ots nad oedd y stori’n wir? Doedd y prif offeiriaid yn poeni dim am hynny. Roedden nhw’n fodlon twyllo ac annog eraill i ddeud celwydd er mwyn lladd y stori am atgyfodiad Iesu. ‘Dywedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos, a’i ladrata tra oeddech chwi’n cysgu’ (Mathew 28:13). Rhyfedd o fyd; […] Parhau i ddarllen