Archives: gronyn

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Swydd Newydd

Mae Cynllun Efe ar y cyd ag Eglwys Caersalem, Caernarfon a ‘Chwaraeon Scripture Union Cymru’ yn hysbysebu’r swydd newydd lawn amser hon. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O’r galon

Dydi Manceinion ddim yn bell oddi wrthym yn y rhan hon o Wynedd.  Ond rywsut, nos Lun diwethaf roedd hi’n nes o lawer.  Fwy na thebyg bod rhai ohonoch wedi bod mewn cyngerdd neu ddigwyddiad arall yn yr union Arena y lladdwyd 22 o bobl a phlant ac yr anafwyd degau’n ddifrifol gan yr hunan […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dileu’r athrawiaeth?

Pe na fyddwn yn gwybod yn well, gallwn feddwl fod papurau tabloid Llundain yn fwy cyfarwydd â neges y Beibl nag ydym ni aelodau eglwysig. Yn dilyn marwolaeth y llofrudd Ian Brady ddechrau’r wythnos roedd mwy nag un o benawdau’r papurau hynny’n udo am ei weld yn pydru neu’n llosgi yn uffern. Un peth na […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweithredu ffydd

‘Adluniad Cristnogol yn Ewrop’ oedd yr enw gwreiddiol yn 1945 ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Dair blynedd yn ddiweddarach, yn 1948, wedi iddo ddod yn rhan o waith Cyngor Eglwysi Prydain cafodd enw newydd, ‘Adran Gwasanaeth  Cymorth a Ffoaduriaid Rhyngeglwysig’. Yn 1957, trefnodd yr ‘Adran’ wythnos gyfan i godi arian dan yr enw ‘Wythnos […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Priflythyren

Mae priflythrennau (neu ‘lythrennau mawr’ fel y byddwn yn eu galw wrth ddysgu plant i sgwennu) yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol.  Ond mae’n rhaid eu defnyddio’n gywir.  Does dim angen eu defnyddio bob munud.  Fel y dywed Rhiannon Ifans yn  Y Golygiadur: ‘Fel egwyddor, fe hepgorir priflythrennau lle mae hynny’n bosibl, ac o wneud hynny […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-05-04 23:14:24

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Nid collwyr mohonom

Mae’n dymor etholiad. Yn Ffrainc, maen nhw ar ganol ethol Arlywydd. Yma, mae’n Etholiad y Cyngor Sir ddydd Iau.  Ymhen mis cawn Etholiad Cyffredinol arall, ac fe ganwn: Daw hyfryd fis, Mehefin cyn bo hir,  A dyma brysurdeb  Etholiad yn ein tir.    Braf yn ein tir,  Braf yn ein tir,  Cyffro, cyffro, cyffro’r Etholiad […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Geiriau’r hen bunt

Os oes gennych bentwr o hen bapurau £5 dan fatres y gwely, mae gennych lai na phythefnos i’w gwario.  Ar ôl Mai 5ed, bydd y papurau hyn yn ddiwerth yn y siopau.  Bydd yr un peth yn wir am yr hen ddarnau punt ar ôl Hydref 15 eleni wedi i ni gael y darn punt […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yr olygfa orau

  Yr olygfa dros Lyn Llydaw o gopa’r Wyddfa yw’r orau yng ngwledydd Prydain yn ôl a gyhoeddwyd y dydd o’r blaen.  Ymhlith y deg golygfa a ddaeth i’r brig yn yr arolwg a gyhoeddwyd gan gwmni rhyngwladol sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu camerƒâu, mae pump yn Lloegr, tair yn Yr Alban ac un […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Wylo

  Mae’n anhygoel mor barod yw rhai i sôn am ryfel.  Pwy yn ei iawn bwyll allasai ddychmygu y byddai gwleidydd profiadol yn awgrymu y gallai Prydain ystyried am un eiliad fynd i ryfel yn erbyn Sbaen ar gownt Gibraltar?  Sbaen?  Mewn difrif! Y Sbaen yr aeth oddeutu 15 miliwn o bobl Prydain ar eu […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Efengyl Marc

Ddeugain mlynedd wedi i Agatha Christie gyhoeddi ei stori olaf am Hercule Poirot, mae’r ditectif o Wlad Belg i’w weld unwaith eto mewn dwy nofel newydd gan Sophie Hannah, The Monogram Murders a Closed Casket. Ydi, mae un o dditectifs enwocaf y byd llenyddol wedi cael bywyd newydd, a hynny’n golygu y gall pawb sy’n […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Doleri

Mae’r bunt yn werth tipyn llai ers i Mrs May gyhoeddi’r wythnos ddiwethaf y bydd, ddydd Mercher, yn anfon llythyr at yr Undeb Ewropeaidd i gychwyn y drafodaeth ynghylch telerau gadael yr Undeb.  Chewch chi ddim cymaint o ddoleri’r America wrth gyfnewid eich punnoedd erbyn hyn.  Mae hynny’n golygu y bydd eich gwyliau nesaf yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Magwyrydd

Magwyrydd Rhufeinig Caerwent Cyfres radio hynod o ddifyr ydi ‘Hanes yr Iaith mewn 50 Gair’ a gyflwynir gan Ifor ap Glyn. Dysgwn lawer am ystyr a tharddiad geiriau wrth wrando ar Ifor yn eu trafod yn ddeheuig. Chlywais i mo bob rhaglen a ddarlledwyd hyd yma, ond rwy’n tybio nad yw Ifor wedi rhoi sylw […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Drewdod

A minnau wedi sôn amdani bythefnos yn ôl mae’n bosibl y byddai Theresa’n dweud fod gen i obsesiwn ynglŷn â hi. Mae Mrs May, wedi’r cwbl, yn un dda am nabod obsesiwn.  Mi aeth i’r Alban i ddweud wrth bawb fod yr SNP yn chwarae gemau, yn esgeuluso’r gwir faterion sy’n poeni pobl, ac yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Beth a ddaw?

Wn i ddim a wêl y rhifyn hwn olau dydd fore Sul gan fod rhywbeth mawr yn bod ar yr argraffydd ar fy nesg.  Mae’n llyncu papur yn awchus gan ei rwygo ac achosi camdreuliad go arw rywle yng ngwaelod ei fol.  Mae gen i ofn nad oes obaith iddo wella cyn y bore, os […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Un Arglwydd

Y mae i Dŷ’r Arglwyddi ei wendidau.  Mae hynny’n amlwg.  Byddai rhai’n falch o’i weld yn diflannu am byth am ei fod yn llawn o bobl nad oes neb wedi eu hethol; am fod rhagor nag un o bob deg ohonyn nhw wedi etifeddu’r hawl i fod yno; ac am fod cymaint o bobl gyfoethog […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ein heddiw ni

Llun: BBC Nid yw pawb yn gwirioni’r un fath.  Mae rhai wrth eu bodd efo ffilmiau a rhaglenni ffuglen wyddonol.  Dydw i ddim. Dwi’n cael dim blas ar Star Wars na Star Trek na’r un ffilm sci-fi arall.  Ac felly bydd yn anodd gennych gredu i mi ar un adeg fod yn wyliwr brwd o […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cael yn ôl

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.  Ond, ble mae’ch arian chi?  Nid unrhyw arian sydd genych yn y banc ond yr arian sydd acw, yn y tŷ.  Ydi o’n ddiogel?  Ydych chi’n cofio lle mae o?  Dan fatras y gwely?  Mewn hen dun bisgedi yn y twll dan grisiau?  Yn y tebot […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pantycelyn

Rwy’n eiddigeddus o Gristnogion sy’n deall i’r dim bwysigrwydd hanes ac yn gwybod sut i edrych ar ddigwyddiadau a phobl y Ffydd o’r gorffennol pell ac agos. Nid pawb sy’n meddu’r ddawn. Mae rhai’n arbennig o dda am gofio ac adrodd stori’r blynyddoedd a fu, ond yn llwyddo rywsut i gadw’r cyfan yn daclus yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Spiceriaeth

Byddwch yn onest rŵan! Dywedwch y gwir!  Ydi enwau Mike McCurry, Joe Lockhart, Jake Siewert, Ari Fleischer, Scott McClellan, Tony Snow, Dana Perino, Robert Gibbs, Jay Carney a Josh Earnest yn gyfarwydd i chi? Pwy oedden nhw (neu pwy ydyn nhw), a pham sôn amdanyn nhw heddiw? Daeth teyrnasiad Bernie Ecclestone dros fyd rasio ceir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dwynwen

“Nid yw hon ar fap Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn …” Dyna ddywed T H Parry-Williams am ‘Hon’ yn ei soned fawr.  Cymru oedd ‘y cilcyn o ddaear’, y ‘fangre’ na allai’r bardd ddianc rhagddi. Ac fel y bardd, gwyddom ninnau fod ar ‘libart’ ein gwlad gymunedau bach a mawr; rhai […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwneud pob dim yn newydd

Yr wythnos ddiwethaf, rhoddodd Book of the Week ar Radio 4 sylw i’r gyfrol All Things Made New a gyhoeddwyd y llynedd gan yr hanesydd Diarmaid MacCulloch. Diwygiad Protestannaidd yr unfed ganrif ar bymtheg yw testun y gyfrol, ac mewn pump o raglenni chwarter awr o hyd roedd yr awdur yn darllen darnau ohoni.  Chlywais […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O’r fath newid

Do, cafwyd eto gyfarchion ffrindiau a dieithriaid, rhaglenni radio a theledu’n bwrw golwg nôl dros yr hen flwyddyn, fflachiadau tân gwyllt, sŵn cloch yr eglwys, seiniau cyfarwydd Auld Lang Syne a defodau teuluol i groesawu’r flwyddyn newydd.  (Pethau cwbl ddieithr i mi erioed fu’r Calennig a’r Fari Lwyd y bydd llawer o Gymry’n sôn amdanynt […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: 2017

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.
Cyhoeddir Gronyn nesaf ddydd Sul, Ionawr 8, 2017. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Golau ddydd

                                                        ©2010 GospelGifs Yr un tri pherson; dwy daith debyg; ac un gwahaniaeth mawr.  ‘Yna cododd Joseff, a chymerodd y plentyn a’i fam gydag ef’; dyna a ddywedir […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Coeden ddeugain

Mae’n debyg mai un o fanteision cael coeden Nadolig artiffisial yw nad oes angen penderfynu bob blwyddyn pa faint o goeden i’w phrynu.  “Ydi hon yn rhy fawr? Ydi hi’n rhy fach?  Ai tair troedfedd, ynteu bedair, ynteu chwech fyddai’n gweddu orau eleni?”  Penderfynodd Cyngor Dinas Caerdydd logi ‘coeden ddeugain’ eleni; coeden artiffisial lliw aur […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Parcio am ddim

Dylai meysydd parcio Gwynedd fod yn llawnach nag arfer yr wythnosau nesaf wedi i’r cyngor sir gyhoeddi na fydd rhaid talu am barcio yn ei feysydd parcio’r penwythnos hwn a’r nesaf. Mae hynny’n ychwanegol at y cyfnod arferol o barcio am ddim cyn y Nadolig (rhwng Rhagfyr 15 a 27 eleni). Gobaith Cyngor Gwynedd, fel […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cwestiwn o bwys

Yn ei yrfa hir a disglair fel gohebydd, newyddiadurwr a cholofnydd, mae Gwilym Owen wedi gofyn cannoedd o gwestiynau.  Mae wedi holi a stilio; mae wedi procio a phryfocio pob math o bobl am bob math o bynciau pwysig a dibwys, difrifol a doniol.  Mae wedi tyrchu, wedi codi gwrychyn ac wedi mynd dan groen.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gair y flwyddyn (eto)

‘Na, Google bach, nid dyna oeddwn yn ei olygu.’ Chwilio am enghreifftiau o’r ymadrodd ‘ôl-wirionedd’ oeddwn i, gan gredu mai dyna’r cyfieithiad Cymraeg am post-truth (a ddewiswyd yn ‘air y flwyddyn’ gan Eiriaduron Rhydychen y tro hwn.  Soniais am air y flwyddyn cwmni Collins bythefnos yn ôl).  Roedd yn amlwg na allai Google ddod o […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Diolch am beth?

  Morgan Bryn Williams, Pwllheli, sy’n cael profiad o waith y Weinidogaeth gyda ni, sy’n sgwennu’r tro hwn.  Yng nghanol holl gyffro’r Etholiad yn yr Unol Daleithiau, a’i ganlyniad sydd wedi taro’r byd gwleidyddol oddi ar ei echel dros y dyddiau diwethaf mae  cyfnod Diolchgarwch yr Americanwyr yn dod yn nes. ‘Sgwn i am beth […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gair y flwyddyn

Doedd hi fawr o gystadleuaeth a deud y gwir.  Cwmni cyhoeddi Collins, pobl y geiriaduron, a ddatgelodd restr fer o ‘eiriau Saesneg y flwyddyn’ y dydd o’r blaen.  Ac o weld mai geiriau fel hygge, sharenting, mic drop, throw shade a dude food oedd ar y rhestr, pa ryfedd mai Brexit a ddaeth i’r brig?  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dyddiau’r Marathon

Be fedrwch chi ei wneud mewn 75 awr?  Faint yn union yw 75 awr?  Tri diwrnod a thair awr.  A be fedrwch chi ei wneud mewn tri diwrnod a thair awr?  Un peth y medrwch ei wneud, fel y gwelwyd yng Nghadeirlan Caerwynt (Winchester) yn ddiweddar, yw darllen y Beibl cyfan ar goedd yn ddi-stop.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Aberfan

Doeddwn i ddim yn yr ysgol ar yr 21ain o Hydref, 1966.  Roedd hi’n wythnos y Diolchgarwch i ni yn Sir Gaernarfon, a’r dydd Gwener  hwnnw oedd diwrnod olaf y gwyliau hanner tymor.  Mewn rhannau eraill o’r wlad, yr wythnos ganlynol fyddai wythnos y gwyliau, ac roedd y plant yn yr ysgol fel arfer y […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O ddrwg i waeth

Does dim rhaid wrth fathemategydd da i wybod fod 322,762,018 yn rhif mawr iawn. Pwy all amgyffred y fath rif?  Dychmygwch bentwr o 322 miliwn o gerrig.  Dychmygwch lyfrgell o 322 miliwn o lyfrau.  Neu beth am dyrfa o 322 miliwn o bobl? 322 miliwn (neu 322,762,018) oedd poblogaeth Unol Daleithiau’r America ddechrau Ionawr yn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Codi’r groes bob dydd

Ychydig dros flwyddyn yn ôl oedd y tro dwytha i mi weld peth tebyg.  Mi soniais amdano yn Gronyn ar y pryd.  Ar gylchfan y’i gwelais y llynedd, ac ar gylchfan y’i gwelais ddydd Mercher – cylchfan Caeathro y tro hwn.  Tybiais yn ddigon naturiol mai’r dyn a welais ger Pont y Borth y llynedd […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y llun cyflawn

Ar raglen ‘Stiwdio’ ar Radio Cymru’r wythnos ddiwethaf, ailddarlledwyd darn o gyfweliad a wnaed ryw ddwy flynedd yn ôl â’r arlunydd o Sir Fôn, Wilf Roberts, a fu farw ganol mis Medi.  Soniodd amdano’i hun yn mynd ati i wneud llun newydd.  Y peth cyntaf y byddai’n ei wneud fyddai taro rhyw fath o liw […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Posau

Fyddwch chi’n gwneud croeseiriau?  Mae yna rai sy’n prynu papur newydd dyddiol er mwyn cael y croesair a dim arall.  Neu beth am chwilair neu sudoku? Fyddwch chi’n prynu llyfr posau ac yn troi ato bob dydd yn ddeddfol?  Neu fyddwch chi’n rhoi cynnig ar bosau a anfonir yn rheolaidd trwy Facebook neu Twitter, fel […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dim ond y gwir

Un o’r sefydliadau prysuraf yn yr Unol Daleithiau heddiw yw FACTCHECK.ORG.  A’r hyn sy’n gyfrifol am hynny yw’r datganiadau a wneir gan wleidyddion ar drothwy’r Etholiad Arlywyddol.  Ysgolheigion o Brifysgol Pensylfania sy’n cynnal prosiect FACTCHECK.ORG, a’u nod yw gwirio datganiadau’r gwleidyddion er mwyn helpu pobl i benderfynu pwy sy’n deilwng o gael eu pleidlais. A […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pymtheng mlynedd

Union bymtheng mlynedd i heddiw, ar Fedi 11, 2001, y chwalwyd dau dŵr Canolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd.  Mae’n anodd i neb a welodd y lluniau, ac a ddilynodd ddatblygiadau trasig y bore hwnnw ar sgrin y teledu, anghofio’r digwyddiad hwnnw.  Mi wn i’n union ble’r oeddwn pan glywais gyntaf am yr ymosodiad.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llwybr newydd

Tymor Newydd.  Dechrau newydd.  Plant bach yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf; plant mawr yn newid ysgol; athrawon yn croesawu to arall o blant; pobl ifanc yn mynd i’w swyddi cyntaf; myfyrwyr yn paratoi at fynd i’r coleg; ambell un yn cychwyn swydd newydd.  Eraill newydd ymddeol, ac am y tro cyntaf erioed […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llun o’r albwm

Wedi cael ein gwala o etholiadau yr ochr yma i’r Iwerydd eleni, cawn   hoelio’n sylw dros y ddeufis nesaf ar yr Etholiad Arlywyddol yr ochr draw.  Nid ei bod yn fwriad gennyf i roi sylw wythnosol i’r syrcas honno chwaith.  Ond wedi gweld y llun uchod y dydd o’r blaen, fedrwn i ddim peidio â […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwobrau

O’r Ewros i’r Sioe Fawr i’r Eisteddfod a’r Olympics, haf o gystadlu brwd fu hi eleni.  Dathlwyd buddugoliaethau a llwyddiannau o bob math. Fwy na thebyg fod rhai wedi cael cam.  Roedd ambell un o’r bocswyr yn Rio er     enghraifft o’r farn fod beirniaid wedi eu hamddifadu o’r cyfle i ennill medal neu ddwy.  Ond […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llanast mawr arall

Mae braidd yn gynnar i wneud ffilm am Lywodraeth Theresa May. Ond os byth y gwneir un, mae’n bosibl mai rhywbeth fel ‘Laurel and Hardy a’r Three Musketeers’ fydd y teitl. Un o benderfyniadau cyntaf y Prif Weinidog newydd oedd penodi’r tri musketeer i swyddi allweddol: Boris Johnson yn Ysgrifennydd Tramor; David Davis i arwain […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dim ofn methu

Un cyfeiriad bach arall at bêl droed, ac mi gewch chi lonydd am sbel hir! Fydd Cymru ddim yn Rownd Derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc heno, ond er y siom nid oes dim yn aros ond balchder yn llwyddiannau ein tîm cenedlaethol dros y mis diwethaf. Mae’r ffaith ein bod yn gallu siom am ein […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: A dyma obaith

Dwy nos Wener, dau ganlyniad, a dau emosiwn gwahanol iawn i’w gilydd.  Wythnos yn ôl, wedi’r Refferendwm roeddwn yn gwbl ddigalon, yn ofni’r gwaethaf ac yn anobeithiol.  Echnos, wedi buddugoliaeth tîm pêl droed Cymru dros dîm Gwlad Belg yn Lille, roeddwn ar ben fy nigon ac yn llawn gobaith. Peth rhyfedd ydi gobaith.  Erbyn hyn, […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Arbenigwyr

Siomedig iawn, a dweud y lleiaf, oedd canlyniad y Refferendwm. Yr unig gysur am wn i, os cysur hefyd, oedd y ffaith fod Gwynedd, ein sir ni, yn un o’r siroedd a bleidleisiodd dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Do, aeth y Refferendwm heibio, ond bydd y trafod yn parhau. Pwy a ŵyr beth a […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y Refferendwm

Am unwaith, roeddwn wedi torri fy rheol fy hun a gosod erthygl flaen Gronyn ar wefan yr Ofalaeth cyn y Sul.  Fyddaf fi ddim yn gwneud hynny fel arfer gan mai taflen i’w dosbarthu yn yr oedfa yw Gronyn yn gyntaf. Ond mi wnes i hynny fore Iau er mwyn annog pobl i bleidleisio dros […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: AROS

Wedi’r holl ddadlau, mae diwrnod y Refferendwm bron â chyrraedd.  Ddydd Iau nesaf, bydd gofyn i ni ddewis rhwng AROS yn yr Undeb Ewropeaidd neu ADAEL.  Tybed beth wnaiff pobl gwledydd Prydain?  Beth wnawn ni? Mae’r holl ddadlau a ffraeo ymhlith gwleidyddion yn ystod yr ymgyrch wedi bod yn ddigon i ddrysu llawer o bobl.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Pesimist

Mae’r llen wedi codi, y ddrama wedi agor, ac antur tîm pêl droed Cymru wedi cychwyn yn Bordeaux ddoe.  Mae miloedd o Gymry wedi teithio i Ffrainc i gefnogi’r tîm.  Aros gartref fydd y mwyafrif ohonom, ond bydd miloedd mwy ohonom yn gofidio nad oes modd i ninnau hefyd fod yn Ffrainc. Gyda llaw, roeddwn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Lôn gyfarwydd

O bob lôn, yr un o Lanberis i Ben Llyn yw’r fwyaf cyfarwydd i mi.  Nid y lôn i Ben Llŷn, er fy mod yn hen gyfarwydd â honno wedi byw yn Abersoch am ddeng mlynedd. Ac nid y lôn i Benllyn, er nad yw honno’n ddieithr chwaith o gofio sawl gwaith yr euthum i’r […] Parhau i ddarllen