Archives: gutodafydd

Blog Guto Dafydd: Rhoi’r farwol i’m ‘cwrteisi’

Ar Tumblr ydw i’n cofnodi’n bennaf bellach. Ond mi sgwennais rywbeth hir yn fanno felly dyma fo! Ddau dro rwan, mae fy nghwrteisi naturiol a’m hawydd i fod yn ddisylw wedi gwneud i mi deimlo fel ffwl. Roeddwn i’n cerdded i’r Nanhoron, Nefyn nos Fawrth dwetha, a dyma gwpl mewn oed yn dal y drws […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Darlith ddifyr

Dwi’n gaddo blogio’n gall cyn bo hir – ond mae gen i tua 7 traethawd i weithio arnyn nhw, a dwi ddim yn hollol siŵr be dwi isio defnyddio’r blog i’w wneud y dyddia yma. Ta waeth, dyma wahoddiad i chi. Mi ddylwn ei gyd-destunoli. A sôn am wledydd terfysglyd gogledd Affrica, dwi’n synnu nad […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Naw rheswm i ddweud Ie dros Gymru

1. Mi gymerodd LCO sbrinclars tân Ann Jones dair blynedd i basio – er bod ganddo gefnogaeth unfrydol ACau Cymru. Ac er ei fod o’n fesur sy’n gwneud sens ac am achub bywydau. Does yna NEB wedi marw mewn tŷ efo sbrinclar ynddo. Faint o fywydau y gellid bod wedi eu hachub yn y tair […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Pytiau

Dau beth bychan am y refferendwm i’ch diddanu…
Yn gyntaf, y tebygrwydd rhwng Neil Kinnock yn 1979 a Ron Weasley…

Ac yn ail, dwi wedi gwneud cywydd bach Saesneg chydig yn glogyrnaidd.
We can’t keep struggling because
of inept, i… Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Y Refferendwm aballu

Sut aiff hi fory? Wel mae hi bron â bod drosodd. Fore Gwener mi ga’i fynd i nofio yng Nghaernarfon am 8, ac wedyn mynd i’r neuadd chwaraeon yno erbyn 9 i gael gweld hanes yn cael ei greu a Chymru’n cychwyn ar ei hymdaith. Ella ddim. Mi ga’i, o leiaf, weld bod gan y […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Ie, ie, ie, ie. Ie dros Gymru!

Mae’r band mwyaf cyffrous yng Nghymru ar hyn o bryd heblaw Cowbois Rhos Botwnnog, sef yr Ods, wedi rhyddhau fersiwn newydd o gân Caryl Parry Jones, ‘Ie dros Gymru’. Mae hi’n werth clicio yn fan hyn i’w chlywed. Dwi’n hoff iawn o’r fersiwn ac o’r Ods yn gyffredinol. Dwi am swnio yn anghŵl o ddweud […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Fy sbîtsh: Pam Ie dros Gymru?

Mae Glyn Evans yn sôn heddiw am y prinder areithwyr da sydd gynnon ni yng Nghymru ar hyn o bryd. Roedd y cyfarfod nos Wener diwetha yn un ardderchog – ac mae Eurfyl ap Gwilym yn un o’r siaradwyr cyhoeddus gwych hynny sy’n gallu consurio araith heb bapur na dim, a hynny am fod myrdd […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Llais Gwynedd a’r refferendwm

Y Ddadl Deledu Roedd Louise Hughes yn rhan o’r drafodaeth neithiwr ar y refferendwm. Roedd hi’n eistedd efo’r cyn-AC Tori Lisa Francis, a dwi bron yn siŵr fod hynny’n ddiddorol. Hi oedd yn gofyn y cwestiwn cynta – rhywbeth tebyg i hyn: Beth fydd cyfraniad cael gwared ar LCOs at wneud yn siŵr nad ydi […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Gwleidyddion a Twitter

Cyfrwng y cadwedig ydi Twitter. Dydi o ddim yn perswadio llawer o bobl o blaid un peth na’r peth arall. Rydach chi’n dilyn pobl adnabyddus am eich bod chi’n gwybod pwy ydyn nhw a dros beth maen nhw’n sefyll. Pobl sy’n deall gwleidyddiaeth ydi’r rhan fwyaf o bobl sy’n dilyn gwleidyddion. Cyfraniad mawr Twitter ydi […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Cyfarfod Ie Dros Gymru heno

Mae yna gyfarfod yn cael ei gynnal yn Neuadd Goffa Penygroes heno ma am 7 30. Prif atyniad y noson ydi anerchiad gan Eurfyl ap Gwilym, fydd hefyd yn cael ei holi gan Sian Gwenllian ac yn derbyn cwestiynau o’r llawr. Mi fydd yna siaradwyr eraill hefyd – Alun Ffred, Gwynedd Watkin, Elin Walker Jones, […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Ymosodiad Llafur ar Ieuan Wyn Jones

Fydd darllen y Western Mail y bore ma ddim wedi bod yn braf i’r Dirprwy Brif Weinidog. Mae o’n ymosodiad reit glyfar. Dydyn nhw ddim yn beirniadu’r Blaid. Dydyn nhw ddim yn beirniadu polisiau’r adran – achos maen nhw’n rhan o’r llywodraeth hefyd. Maen nhw’n canolbwyntio ar berfformiad personol Ieuan Wyn Jones – pethau fel […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Tair problem bosib efo’r llun yma

Dydw i ddim wedi dyfeisio hyn. Mae hwn yn llun go iawn o ymgyrchwyr True Wales. 1. Sut fyddai Moslem yn ymateb i weld mochyn enfawr ar ganol eu stryd fawr? 2. Does a wnelo’r refferendwm ddim oll â chynyddu trethi na nifer gwleidyddion. 3. MAEN NHW’N GAFAEL MEWN MOCHYN CHWYTHADWY HIWJ PINC AR GANOL […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Pa beth yr aethoch allan i’w achub?

Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Geiriau caneuon gramadegol-anghywir sy’n effeithio ar iaith pobl

Isod: y blogiad mwyaf pedantig a chyfyng ei apêl yn hanes yr iaith… Am fy mod i’n brysur, ac am fy mod i’n methu’n llwyr â bod on message, mae’r blog yn ddistaw. Yr hwya dwi’n peidio â deud dim, y mwya dwi’n meddwl bod hi’n rhaid i mi ddweud rhywbeth o bwys pan ydw […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Defnyddio’r iaith: llinellau coch

Wrth gwrs, roedd y Mesur Iaith diweddar yn garreg filltir arwyddocaol. Ond do’n i ddim yn gofidio cymaint a hynny amdano oherwydd dwi’n credu nad mewn mesur fel yna y bydd brwydr yr iaith yn cael ei hennill. Dwi am weld yr iaith yn dod yn flaenoriaeth gan bob un o adrannau’r llywodraeth, nid o […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Adolygiad: Alys

Y peth cyntaf i’w ddweud ydi ei bod hi’n braf cael drama ar S4C lle nad oes angen gofyn: ydi hi’n dda ta be? Roedd safon yr actio, y sgwennu a’r cynhyrchu yn ardderchog ac yn gwbl deilwng o sianel genedlaethol. Mi faswn i’n gofyn a oedd yn rhaid i’r gwaith camera fod mor felyn, […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Faint o sen ddylid ei daflu at True Wales?

Does gen i ddim parch o gwbwl at True Wales. Maen nhw’n grwp celwyddog, popiwlistaidd sydd heb ddadl o gwbl heblaw pwyso ar wendidau yn seici’r Cymry. Eu prif dacteg nhw ydi trio dweud wrth bobl fod rhyw elit yn ceisio grym er mwyn eu gormesu nhw efo’r Gymraeg a phethau peryglus felly. Mae’r fath […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Cyfarfod Carwyn

Dwi wedi bod yn reit sownd am bethau i flogio amdanyn nhw’n ddiweddar, ac wedi bod yn brysur efo arholiadau ac ati, felly ymddiheuriadau am ddistawrwydd y blog. Roeddwn i’n falch pan ges i ryw ysbrydoliaeth – poster yn dweud bod ein Prif Weinidog yn siarad yn y coleg ‘ma heddiw, mewn cyfarfod gan Grwp […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Dulliau uniongyrchol: y tu hwnt i’r sefydliad

Mae gan Mabon ap Gwynfor gofnod diddorol ar ei flog, lle mae o’n tynnu sylw at y ffaith i fygythiad Gwynfor Evans i ymprydio gael dylanwad go iawn ar y penderfyniad i sefydlu S4C – dylanwad mwy nag a gafodd rhai a fu’n gweithio’n sefydliadol dros y sianel. Mae o’n cymharu hynny â hanes diweddar […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Lansio’r Ymgyrch Ie Dros Gymru

Llai na deufis sydd tan y refferendwm, ac mae’r ymgyrch Ie wedi cael ei lansio heddiw. (Cofiwch am y lansiadau lloerennol o gwmpas Cymru heno a nos fory.) Mi gofiwch chi am y sgyffl rhwng Peter Black a Leighton Andrews ar Twitter dro yn ôl. Asgwrn y gynnen oedd taflen gynta’r ymgyrch Ie. Fel y […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Adolygiad-amddiffyniad o ‘Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn’

Mi gafodd albym ddiweddara Cowbois Rhos Botwnnog ei llarpio gan banel adolygu Pethe neithiwr. Doedd y panel ddim yn hoff o’r genre beth bynnag, a’r prif gyhuddiad yn erbyn yr albym oedd ei bod hi’n rhy bruddglwyfus. Pawb at y peth y bo, ond dwi’n credu ei bod hi’n gofnod gwych iawn o deimladau llanc […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Y Mesur Iaith

Ddylwn i ddim blogio oherwydd dwi’n ddiawledig o brysur – yn trio jyglo T Gwynn Jones a Dafydd ap Gwilym. Ond ar ddiwrnod mor gyffrous, mae’n anodd peidio. Dwi’n flin iawn y bydda i mewn dosbarth cyfieithu yn lle bod yn gwylio trafod y Cynulliad pnawn ma, ond fel’na mae hi. Pan gyhoeddwyd y Mesur […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Awdurdod S4C

Gair i gychwyn am statws Rheon Tomos. Dydi dweud bod gan S4C ddau gadeirydd ar hyn o bryd ddim yn dal dŵr: is-gadeirydd mae o’n ei alw’i hun. Mae cyfansoddiad yr Awdurdod yn ei gwneud hi’n bosib ethol is-gadeirydd os nad ydi’r Cadeirydd ar gael. Mi ddaru John Walter Jones adael cyfarfod o’r Awdurdod gan […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Dafydd Êl: Cadeirydd nesa Awdurdod S4C

Wel be fedar rhywun ei ddweud am S4C, yn de? Dwi wedi dweud ers misoedd bod John Walter Jones a’r Awdurdod yn gywilydd i genedl y Cymry, ac rŵan maen nhw’n profi’r peth. Rhaid i mi wneud rhywbeth ond mynegi rhwystredigaeth anferth ynghylch pob dim dwi’n ei glywed ynglŷn ag S4C. Felly beth am hyn… […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Seciwlariaeth

Wel mae yna rywbeth yn bod pan fo mam rhywun yn blogio’n fwy cyson na fo. Ar ei blog hi, mae Mam wedi bod yn trafod materion sy’n ymwneud â seciwlariaeth a lle crefydd o fewn cymdeithas. Mae hi’n rhesymol iawn wrth ymateb i sylwadau’r Annibynwyr ynghylch stampiau Nadolig, ac hefyd wrth sôn am addoliad […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: 10 uchaf y blogiau amatur

Diolch yn fawr i Golwg 360 am gael dod yn drydydd yn eu rhestr nhw o flogiau amatur Cymraeg – a llongyfarchiadau i Blog Menai sydd, wrth reswm pawb, ar frig y rhestr. Mae Ifan yn gwneud pwynt teg iawn yn ei sylwadau am y blog, sef bod rhai o’r cofnodion yn rhy gryno. Mae […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Amddiffyn S4C

Mi ddylai Mabon ap Gwynfor fod yn Aelod o’r Cynulliad. Mae o’n profi hynny yn ei amddiffyniad praff o S4C, sydd i’w weld yma. Mae o’n llwyddo i wneud gwell job o amddiffyn y sianel na’r sianel ei hun – a hynny er eu bod nhw wedi penodi ‘arbenigwr cyfathrebu’ yn brif weithredwr dros dro. […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Annwyl Sion Corn

Cyn bo hir, mi fydd yn rhaid i mi wneud fy llythyr i Santa Clos a fy list i @lisahumph: mae’n bryd i mi ddweud be dwisio Dolig. Rhestr Amazon dwi am ei rhoi i’r ddau ohonyn nhw – ond pa lyfrau a DVDs ddylwn i wneud cais amdanynt? Argymhellwch, gyfeillion: beth mae hi’n anhepgor […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Darostwng

Mae rhywun yn clywed yn aml am ddarostyngiad a gormes y Cymry: yn rhy aml bron, nes i ni fynd i feddwl mai ffigurol oedd y peth. Hwyrach ein bod ni’n cymharu hanes efo’n dyddiau ni ormod. Ond mae’n rhaid i ni adael i hanes ein brathu weithiau. At y diben hwnnw, darllennwch y rhan […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Yr Wyl Gerdd Dant

Yr Wyl Gerdd Dant ydi hi. Nid Gwyl Cerdd Dant. Mi hoffwn dagu’r sawl a newidiodd yr enw.   Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Oed

Waw. Mae yna rywbeth mawr yn bod ar hyn (o flog John Dixon) yn does… When Ieuan told me in June that he did not want me to be a candidate for next May’s Assembly elections, my age was one of the issues he raised.  It was his view that, with Ron Davies likely to […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Margaret Thatcher yn y Tonnau

Mi ddaeth criw da at ei gilydd i Tonnau neithiwr, a bu dwy ddadl dda: un yn gofyn a ydi gweithio am ddim yn well na pheidio a gweithio o gwbwl, a’r llall yn son am Margaret Thatcher. Dyma fy sylwadau i (cofiwch mai cymryd arnaf o’n i i raddau)… ROEDD CYFNOD MARGARET THATCHER YN […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Amddiffynwyr Phil Woolas

Nid yn aml y bydda i’n rhuthro i amddiffyn Harriet Harman. Mae hi’n berson o fath sy’n chydig o anathema gen i. ‘Harperson’ y maen nhw’n ei galw hi, am ei bod hi mor daer dros ‘gyfartaledd’ aballu. Ond mi wnaeth hi alw gwrthwynebydd gwleidyddol yn ‘gnofil sunsur’ fel jôc – peth y byddai hi […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Dadl yn Tonnau nos yfory

Mae yna noson ddifyr iawn yn cael ei chynnal ym Mhwllheli nos yfory (Mercher Tachwedd 10) am 7 30. Bydd criw yn dod at ei gilydd yn oriel Tonnau i gynnal rhyw fath o ddadl neu seiat. Mae’n ymgais i ailgynnau ysbryd y cyfnod pan oedd cymunedau’n dod at ei gilydd i drafod materion y dydd […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Safiad Cheryl Gillan

Mae Ben Brogan yn dweud bod Cheryl Gillan yn debygol o ymddiswyddo dros fater rheilffyrdd cyflym. Mi fyddai’n well o’r hanner gen i weld trydaneiddio’r rheilffordd o Bwllheli i Gaerdydd, ond mater arall ydi hynny. Mae’r penderfyniad i ohirio’r rhan o’r project trydaneiddio sy’n berthnasol i Gymru yn siom fawr, ac yn ergyd i economi […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Rali S4C

Rhaid i mi gyfaddef hyn: pan gyhoeddwyd y rali yma gynta, roeddwn i’n ddrwgdybus. Mae yna rywbeth od am brotestio dros y sefydliad – ac fel yr oedd pethau’n sefyll yr adeg hynny, roedd sefydliad S4C wedi gwneud lot mwy o ddrwg i’r sianel na Llywodraeth Llundain. Rhaglenni gwael at ei gilydd; y sianel yn […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Beth ydi pwynt achub y Gymraeg?

Mi ydan ni’n poeni lot am achub y Gymraeg. A iawn ydi hynny, wrth reswm, ond beth am ystyried y rhesymau dros wneud? Y Byd Mawr Mae’n drasiedi pan fo unrhyw iaith yn marw. Mae fel llosgi darn oddi ar dapestri mawr lliwgar dynoliaeth. Dyna pam mae’n wallgo bod y rhai sy’n honni bod ganddyn […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Cyflogau ACau

Dwi’n ffieiddio at benderfyniad ACau Plaid Cymru i wirfoddoli i rewi eu cyflogau. Maen nhw’n gwneud hynny i geisio dylanwadu ar benderfyniad y rhai sy am fod yn rheoli lefel eu cyflog yn y dyfodol. Yn un peth, mae’r bwrdd cydnabyddiaeth hwnnw wedi ei benodi i wneud hynny yn union er mwyn osgoi teimlad fod […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Jonsi yn methu a dal ei afal!

Wel mae’n biti gweld yr hen greadur yn mynd dan gwmwl ond, mewn difri, doedd o ddim yn ffit i fod ar ein radio genedlaethol ni. Mae isio sbio pen pwy bynnag roddodd deirawr i’r truan yn y pnawn. Mi wnes i ddarllen peth o’i hunangofiant yn ddiweddar a beth oedd yn fy nharo oedd […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Dyfyniad y dydd

Nid fel hyn mae cynnal materion cyhoeddus ac mae’n dangos amharch tuag at y ffordd y dylid cynnal polisi cyhoeddus a’r broses ddemocrataidd. – J W Jones Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Meddwl mwy am S4C

Manteision mynd o S4C dan fantell y BBC Sori os ydach chi’n cytuno efo Rhian Gibson mai Pen Talar yw’r ddrama orau erioed mewn unrhyw iaith. Mae hi’n gyfres o lew. Ond mae’r BBC yn cynhyrchu rhyw 3-4 cyfres ddrama well bob blwyddyn, dybiwn i. Ac yn cynhyrchu nifer cynyddol o’r rheiny yng Nghaerdydd. Siawns […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Toriadau’r Toriaid

Heddiw, efo’r Adolygiad Gwariant, mae’n debyg y caiff ‘toriadau’ a ‘Toriaid’ eu cysylltu am byth ym mhennau pobl. Toriadau ideolegol ydi’r rhain yn ol Llafur: Toriaid drwg yn gorfoleddu am y cyfle i gyflawni eu huchelgais o chwalu’r wladwriaeth les. Tybed? Ai dim ond Toriaid sy’n gweld yr angen i dorri? Dewch yn ol i […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: BBC i ariannu S4C

Stori newydd dorri fod y BBC yn cymryd ariannu S4C drosodd. Dydi hi ddim yn eglur beth yn union mae hyn yn ei olygu a dydi Cheryl Gillan ddim yn ymateb i’r stori am nad oes cyhoeddiad swyddogol wedi bod. Mi wnaeth John Walter Jones ac Awdurdod S4C eu manwfyrs dros yr haf mewn ffordd […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Wylfa

Newyddion da ydi bod y llywodraeth gam yn nes at adeiladu gorsaf nicwlear arall yn y Wylfa. Mae i niwclear ei beryglon, ond dwi’n argyhoeddedig fod modd eu goresgyn nhw. Mae’r cyfle am swyddi a buddsoddiad yng ngogledd-orllewin Cymru’n rhy fawr i adael iddo basio ar sail pryderon. Ac mae niwclear yn gyfle i Gymru […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Problem tai

Roedd yna drafodaeth ddifyr iawn ar Dau o’r Bae ddydd Gwener ynghylch y terfyn y mae’r Glymblaid am ei roi ar chwyddiant mawr ym mhrisiau tai. Fydd y dosbarth canol ddim bellach yn gallu prynu ty a bod yn siwr y bydd y pris yn codi’n afresymol. Go dda. Does yna ddim sens nad oes […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Llais Gwynedd dros yr iaith

Ar eiliadau caredig, mae’n bosib bod yn weddol gynnes tuag at Lais Gwynedd am eu bod nhw’n ymdrechu i warchod y strwythurau y gellid dadlau sy’n cadw’r Gymraeg yn fyw. Project cenedlaetholgar sydd ganddyn nhw, project i gadw’r iaith, yn rhan o’r agenda dragwyddol, fyd-eang i gadw pob gwasanaeth hyd yn oed yn wyneb caledi […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Ysgrifau dydd Mercher: Cyfrifoldeb

9. Ni chydnabyddir bod na hawl na meddiant diamod heb fod dyletswydd a chyfrifoldeb cymdeithasol yn perthyn iddynt. Fedrir ddim gweithio’r pwynt yma’n rhan o unrhyw gyfraith gwlad – heblaw drwy’r system dreth, wrth reswm. Dwi’n bwriadu astudio a rhoi barn ar dreth gwerth tir maes o law felly mi gaiff hynny aros. Os ydan […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Beti a Ben Ridler

Da chi, gwrandewch ar y rhaglen hon. Ben Ridler, fy hen athro Saesneg, yn siarad â Beti George. Dyn arbennig iawn; annwyl, boneddigaidd, dysgedig, difyr. Mae o’n sôn am ei fagwraeth draddodiadol Seisnig, dod yn rhan o’r gymuned yng Nghymru wledig, a’i hanes trist yn helpu ei gariad i’w lladd ei hun. Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Edwina Hart a gwendid ein democratiaeth

Mae rhywbeth fyddai’n farwol i un gwleidydd yn gallu bod yn brofedigaeth ysgafnach o lawer i wleidydd arall. Dwy enghraifft. Bonking Boris. Mae Boris Johnson yn llwyddo i oroesi pob math o sgandalau. Cyhuddo pobl Lerpwl o ‘vicarious victimhood’; dweud bod ‘orgies of cannibalism and chief-killing’ yn digwydd ym Mhapa Gini Newydd;  dweud bod Portsmouth yn ‘one […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Derbynneb y dreth a chlyfrwch technolegol

Pnawn ma, mi wnes i rannu linc ar Twitter a oedd yn rhoi enghraifft o syniad da iawn yn fy marn i, sef eich bod chi’n cael derbynneb gan y llywodraeth yn dweud yn lle cafodd eich arian treth chi ei wario’n union. Dwi’n meddwl ei fod o’n ddull da iawn o wneud yn siŵr […] Parhau i ddarllen