Archives: hedd@cymdeithas.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Y Sesiwn Ryngwladol – Amserlen y Penwythnos

Fel teyrnged i frwydr y Beasleys, safiad Jamie Bevan yn y carchar, 50 mlynedd o ymgyrchu, ac er mwyn sicrhau fod y frwydr yn parhau i’r dyfodol, rwy’n dy wahodd i’r penwythnos llawn o ddigwyddiadau sydd gan y Gymdeithas yn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Triniaeth ymgyrchydd iaith – “prawf i’r Comisiynydd”

Fe gafodd ymgyrchydd iaith ei groesawu adref gan chwedeg o bobl heddiw (Dydd Iau, Awst 30) ar ôl treulio dros bythefnos o dan glo am wrthod talu dirwy a orchmynnwyd iddo ei dalu’n uniaith Saesneg. Ers cael ei garcharu, mae… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cefnogi Jamie Bevan

Neithiwr, noson cyn rhyddhau Jamie Bevan gosodwyd sticeri yn datgan “Jamie Bevan Carchar Dros yr Iaith” yn nhref Caerfyrddin gan aelodau Cymdeithas yr Iaith. Carcharwyd Jamie Bevan am 35 diwrnod gan Lys Ynadon Merthyr ar Awst 13eg am wrthod… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Swyddi

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio Cydlynydd Cynghrair Cymunedau Cymru Rhan amser dros dro – (union oriau yr wythnos i’w drafod) Cyflog o £10,000 am y gwaith Lleoliad yn hyblyg Wedi i Gymdeithas yr Iaith sefydlu a dechrau cael… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cefnogi Jamie Bevan

Gosodwyd sticeri yn datgan “Jamie Bevan Carchar Dros yr Iaith” ar lys Ynadon a llys y Goron Caernarfon gan aelodau Cymdeithas yr Iaith. Daw’r weithred wedi i Jamie Bevan gael ei garcharu am 35 diwrnod gan Lys Ynadon Merthyr ar… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Gwasanaeth Cymraeg – Dechrau o’r dechrau?

Wedi mwy nag wythnos gyfan yng Ngharchar Caerdydd mae Jamie Bevan yn dal i aros am ffurflenni sylfaenol yn y Gymraeg ac mae pryder y bydd y broses yn ailddechrau eto gan fod Jamie yn symud i garchar Prescoed, Sir… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Brwydr yr iaith yn parhau tu fewn i’r carchar

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi fod Jamie Bevan, a garcharwyd am 35 niwrnod Ddydd Llun gan Ynadon Merthyr Tudful, wedi parhau ei frwydr dros gyfiawnder i’r Gymraeg tu fewn i’r carchar. Mae wedi colli nifer o’i hawliau fel carcharor… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Carchar am 35 diwrnod i Jamie Bevan

Cafodd Jamie Bevan ei ddedfrydu i 35 diwrnod yn y carchar gan ynadon Merthyr Tudful y bore yma am wrthod talu dirwy a orchmynnwyd iddo ei dalu mewn gohebiaeth uniaith Saesneg. Cafodd Jamie Bevan o Ferthyr Tudful ei erlyn am… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Eileen Beasley – ‘Mam gweithredu uniongyrchol’

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon y “cydymdeimlad dwysaf gyda theulu Eileen Beasley yn eu colled fawr”. Rhoddodd y Gymdeithas dernged iddi mewn cyfarfod ac uned arbennig ar faes yr Eisteddfod eleni. Dywedodd Angharad Tomos, cyn-Cadeirydd Cymdeithas yr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: 50 mlynedd ymlaen: Rhaid i bopeth ddal i newid, llysoedd uniaith Saesneg

Mae ymgyrchydd iaith wedi derbyn gorchymyn llys uniaith Saesneg, hanner can mlynedd wedi i’r un digwyddiad arwain at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Sadwrn Awst 4ydd). Daw’r newyddion ar yr un dyddiad a gafodd y mudiad… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Gigs Steddfod Genedlaethol Bro Morgannwg @Cymdeithas

Gigs Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg Awst 4ydd- 11eg 2012, Clwb Rygbi Llanilltud Fawr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Siop sglods Cas-gwent: Gwahoddiad arbennig i Rhodri Morgan

Mae siop sglodion yng Nghas-gwent wedi agor ei drysau ar ei newydd-wedd heddiw fel y siop Gymraeg gyntaf i bobl ei chyrraedd yng Nghymru. Daw hyn fel rhan o ddathliadau hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mewn partneriaeth gyda’r… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Sioe Hanner Cant

I’r Gad Sioe i ddathlu 50 mlynedd o’r Gymdeithas Neuadd Llanllyfni Nos Wener, Awst 3, 7.30 Tocynnau: £5/£3 Os dych chi’n nabod pobl sydd eisiau cefnogi’r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Bil i ‘israddio’r Gymraeg’? Pryder am Fil Cynaliadwyedd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi rhybuddio y gallai ymrwymiad cyrff cyhoeddus i’r Gymraeg gael ei israddio fel canlyniad i ddeddfwriaeth newydd yn ymwneud â datblygu cynaliadwy. Mae’r Gweinidog Amgylchedd John Griffiths yn paratoi i gyflwyno Bil y flwyddyn nesaf a fyddai’n… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cwrdd â’r Coop am yr iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at gr?p y Co-operative yn gofyn am gyfarfod i drafod ei bolisi iaith Gymraeg yn sgil y newyddion y byddan nhw’n prynu nifer o ganghennau Banc y Lloyds yng Nghymru Dywedodd Ceri Phillips,… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cymdeithas yn llongyfarch Comisiynydd Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith yn llongyfarch Gareth Jones, comisiynydd addysg Môn, am ei barodrwydd i wrando ac i roi gobaith newydd i gymunedau pentrefol Cymraeg o ran dyfodol eu hysgolion. Mae wedi cyhoeddi wrth rieni Ysgol Talwrn y bydd yn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Croesawu mudiad iaith newydd – Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’r newyddion bod mudiad iaith newydd wedi’i sefydlu. Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Bethan Williams: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda’r mudiad iaith newydd. Gobeithio y … Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Gigs Steddfod Cymdeithas: "lein-yp cyffrous a’r llety rhataf"

Mae tocynnau gigs Eisteddfod y Gymdeithas wedi mynd ar werth heddiw, gyda threfnwyr yn dweud eu bod wedi cyfuno’r lle rhataf i aros yn ystod y brifwyl gyda’r lein-yp gorau. Mewn partneriaeth gyda Chlwb Rygbi Llanilltud Fawr, mae’r mudiad… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cofnod Cymraeg – Cymdeithas yn croesawu newidiadau

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’r newyddion y bydd dyletswydd statudol ar y Cynulliad i gyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog o’i sesiynau llawn yn dilyn pleidlais ar y Bil Ieithoedd Swyddogol heddiw. Fodd bynnag, mae’r mudiad wedi galw ar i… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Ebostio AC’au – Y Gymraeg yn y Cynulliad

Bore yfory (21ain mehefin) bydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn pleidleisio ar welliannau sydd wedi’u cyflwyno i’r Bil ‘Ieithoedd Swyddogol’, sy’n cefnogi casgliadau’r pwyllgor craffu y dylai pob gwasanaeth a ddarperir gan y Cy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Speaking Welsh? I’ll arrest you" – Cymdeithas yn cyflwyno ‘Llyfr Du’ i Meri Huws

Cafodd cannoedd o gwynion am ddiffyg gwasanaethau yn y Gymraeg eu cyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws ar faes yr Eisteddfod heddiw. Argraffwyd rhestr o gwynion a’u cyhoeddi mewn dogfen o’r enw ‘Y Llyfr Du’ sydd gyda chwynion wedi… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Lansiad Taith: Angen Cynghrair Cymunedau

Lansiodd Dafydd Iwan daith hanesyddol ymgyrchwyr iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw. Bydd ‘ambiwlans’ arbennig Cymdeithas yr Iaith yn mynd ar daith Tynged yr Iaith – sydd wedi’i enwi ar ôl darlith enwog Saunders Lewis – ar hyd yr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Callia Carwyn", cerdyn post gwrth-niwclear

Fe lansiodd ymgyrchwyr gerdyn post i anfon at Brif Weinidog Cymru yn gwrthwynebu ei bolisi niwclear ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw. Mae’r grwpiau ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a PAWB (Pobl Atal Wylfa B) yn galw ar i Carwyn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cymorth cyntaf i’n cymunedau Cymraeg? Cymdeithas ar daith

Datgelwyd lluniau “ambiwlans” arbennig heddiw a fydd yn cludo ymgyrchwyr iaith o gwmpas y wlad fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bydd taith “Tynged yr Iaith”, a enwyd ar ôl anerchiad gan Saunders Lewis ac a… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Ein digwyddiadau yn Eisteddfod yr Urdd

Digwyddiadau Eisteddfod yr Urdd Cymdeithas yr Iaith “Callia Carwyn” – Ie i ynni adnewyddol, Na i niwclear 2yp Dydd Mawrth, 5ed Mehefin – Stondin Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Mi fydd Cymdeithas yr Iaith a PAWB yn lansio cerdyn post i… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Taith Tynged yr Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn trefnu taith ar draws Cymru eleni i dynnu sylw at sefyllfa’r Gymraeg ar lefel gymunedol fel rhan o’n dathliadau hanner canmlwyddiant. Fe fydd y daith yn dechrau yn Eisteddfod yr Urdd yn Eryri ym… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Western Mail: gofyn am ymddiheuriad dros y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Olygydd y Western Mail yn gofyn am ymddiheuriad ffurfiol am y darn golygyddol yn y papur heddiw. Mae’r mudiad pwyso hefyd yn sefydlu deiseb ar wefan y Cynulliad yn galw ar i… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Y Cofnod: Amser i’r Comisiwn wrando

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu adroddiad gan ACau sydd wedi argymell y dylid gwarantu mewn statud darparu Cofnod cwbl ddwyieithog o drafodion y Cynulliad Y llynedd, dyfarnodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg bod y Comisiwn wedi bod yn torri ei gynllun… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Adroddiad Estyn: "Peidiwch ag ymyrryd â democratiaeth" medd Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio’r corff arolygu addysg ESTYN am “geisio gosod agenda gwleidyddol” trwy annog awdurdodau lleol i ad-drefnu a chau ysgolion mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw. Mewn ymateb, dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Arolwg: perfformiad Cymraeg ‘anfoddhaol’ cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw’r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i’r Gymraeg tra bod Merthyr yw’r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Yn gynharach eleni, holwyd cyfres o gwestiynau i 12 awdurdod lleol… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Trwydded Radio Beca – newyddion da

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’r newyddion bod Radio Beca wedi derbyn trwydded i ddarlledu radio yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a gogledd Sir Benfro. Dywedodd Adam Jones, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Rwy’n falch ia… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Comisiynydd y Gymraeg – pryder am ei hannibyniaeth

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i bryderon Meri Huws am ei hannibyniaeth o’r Llywodraeth. Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “‘Dyn ni’n cytuno’n llwyr gyda phryderon y Comisiynydd am ei hannibyniaeth. Mae’n bw… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: S4Craffu – grwp newydd i fonitro teledu Cymru

Fe fydd rhagor o graffu ar y berthynas rhwng S4C a’r BBC yn dilyn y cyhoeddiad heddiw (Dydd Mawrth, Ebrill 10fed) bod cynghrair newydd yn cael ei ffurfio gan undebau a mudiadau iaith. Daeth y grwp i fodolaeth yn sgil… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Diwrnod Cyntaf Comisiynydd y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dymuno’n dda i Meri Huws wrth iddi gychwyn ei swydd newydd fel y Comisiynydd cyntaf dros y Gymraeg. Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Rydym yn dymuno yn dda i Meri Huws… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Trefn gwrthwynebu cau Ysgol y Parc

Y drefn weithredu ynglyn a chyflwyno’n gwrthwynebiadau i gynnig Cyngor Gwynedd i gau Ysgol y Parc yn 2013. Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol y Parc ger Bala. Bydd unrhyw wrthwynebiad i gau yr ysgol yn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Lansiad cynghrair dros gymunedau Cymraeg

Fe fydd pentref yng ngogledd Cymru, lle mae’r ysgol leol o dan fygythiad, yn dod yn aelod cyntaf o gynghrair newydd i lobïo dros ddyfodol cymunedau Cymraeg eu hiaith heddiw (Dydd Sadwrn, Mawrth 17). Cymuned y Parc, ger y Bala,… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Strategaeth Iaith – mae angen buddsoddiad

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i gyhoeddiad strategaeth iaith Llywodraeth Cymru gan ddweud bod angen adnoddau ac ewyllys gwleidyddol i weithredu’r strategaeth. Fe ddywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’r wel… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Ysgol y Parc: Siomi gyda Chyngor Gwynedd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb gyda siom i benderfyniad Cyngor Gwynedd i barhau gyda’r cynlluniau i gau Ysgol y Parc, er gwaethaf problemau ariannol y cynllun. Daw’r bleidlais yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau ei chyfraniad a… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Sianel 62 – yn fyw, heno, 8pm

sianel62.com – 8 o’r gloch, pob nos Sul, yn dechrau Chwefror 19eg 2012…. Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr – Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd – “Sianel 62” – penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o’u dathliadau hanner canmlwyddiant. Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Taith Tynged yr Iaith, dathlu 50 mlynedd

Fe gynhelir taith o gwmpas Cymru i dynnu sylw at y bygythiad i gymunedau Cymraeg eleni, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw (Dydd Llun, 13eg Chwefror). Mae’r newyddion yn dod ar hanner canmlwyddiant anerchiad Saunders Lewis ar ddyfodol yr iai… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Recordiad sain o araith Dr John Davies "Saunders Lewis a’r mudiad iaith"

Saunders Lewis a’r mudiad iaith heddiw 8pm, Nos Fercher, Chwefror 8fed Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Rali Wylfa B: Brwydr teulu yn frwydr dros gymunedau Cymraeg

(llawer iawn mwy o luniau gan Rhys Llwyd yma) Mae’r frwydr dros ddiogelu tir teulu o Ynys Môn yn ficrocosm o’r frwydr dros gymunedau Cymraeg, dyna oedd neges rali yn erbyn datblygu atomfa niwclear newydd yn y sir heddiw. Fe… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC yn cefnogi’r galwadau dros ddatganoli darlledu i Gymru

Arwyddodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Rhodri Glyn Thomas Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw ddatganiad yn galw am ddatganoli cyfrifoldeb dros y cyfryngau yng Nghymru fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i god… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Gig ‘Hanner Cant’ – Tocynnau cyntaf yn mynd ar werth

Mae trefnwyr Hanner Cant, yr wyl gerddorol enfawr gaiff ei chynnal ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar y 13eg a’r 14eg o Orffennaf i nodi pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 50, wedi cyhoeddi y bydd nifer cyfyngedig o docynnau yn mynd… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Sianel ’62 – Cychwyn ar Chwefror 19eg 2012

Yn fyw, 8pm, bob nos Sul – ac ar-alw 24/7… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Blwyddyn o Brydeindod yn anwybyddu cymunedau Cymraeg?

Y Gymdeithas i “newid yn radical” yn 50 i ymateb i’r her, medd ei Chadeirydd MAE pryder y bydd dyfodol cymunedau yn cael ei anghofio yn sgil digwyddiadau Prydeinig, yn ôl araith gan Gadeirydd y mudiad heddiw (Dydd Sadwrn, Ionawr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Rhybudd y bydd canlyniadau cyfrifiad yn tanlinellu’r argyfwng yn ein cymunedau Cymraeg

Mewn neges i aelodau ar ddechrau blwyddyn hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith mae ei chadeirydd, Bethan Williams, wedi rhybuddio y bydd canlyniadau’r Cyfrifiad – a ryddheir ym 2012 – yn tanlinellu’r argyfwng sy’n wynebu’n cymunedau Cymraeg. Bydd d… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Dim DotCymru – ymgyrchwyr yn pryderu am yr effaith ieithyddol

Ni fydd gan Gymru ei henw fel parth ar y we oherwydd penderfyniad Llywodraeth Cymru yn ôl mudiad iaith sydd wedi erfyn ar Weinidogion i newid eu meddwl heddiw. Mewn apêl at y Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cwyn swyddogol dros ‘ffars’ iaith Cyngor Merthyr

“FFARS LWYR”, dyna asesiad damniol ymgyrchwyr iaith o wasanaethau Cymraeg Cyngor Merthyr, mewn cwyn swyddogol at yr arolygwr awdurdodau lleol, wedi i’r awdurdod lansio gwefan uniaith Saesneg. Mewn llythyr at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mae … Parhau i ddarllen