Archives: hp

helo gan helen: Diolch…hwyl fawr…a pheidiwch ag anghofio am y lle arbennig hwn

Dyma’r erthygl olaf y bydda’ i’n ei chyhoeddi ar y blog yma. Erthygl ffarwel ydi hi…nid am fy mod i wedi cael llond bol ar flogio. Ddim o bell ffordd. Y rheswm yw – ar ôl chwe blynedd llawn mwynhad a chyffro yn Wrecsam – rydw i’n gadael i gychwyn swydd newydd fel prif weithredwr […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: Lle i bawb

Flwyddyn yn ôl fe wnes i bostio erthygl am gelf ac adfywio trefol. Fe wnaethom ni edrych ar sut y gall celf chwarae rôl mewn helpu canol trefi a strydoedd mawr i aros yn berthnasol wrth wynebu arferion siopa sy’n newid, a thechnolegau aflonyddol megis e-fasnach. Mi wnes i grybwyll syniad yr oeddem yn edrych […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: Dw i ddim yn talu treth y cyngor…a mythau eraill

Ym mhob sefydliad mawr, mae mythau yn datblygu. Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod gan fy mod i’n brif weithredwr Awdurdod Lleol, nid wyf yn talu treth y cyngor? Na. Na finnau ‘chwaith. Wrth gwrs fy mod i’n talu treth y cyngor, ond mae’r myth nad oes yn rhaid i weithwyr y cyngor dalu yn fwy […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: amser i siarad

Mae bywyd yn gymhleth ac ansicr, ac weithiau rydym yn wynebu heriau sy’n cael effaith ddofn arnom ni. Pethau fel straen, afiechyd, profedigaeth, diffyg hunan-barch. Mae’r byd yn cau amdanom ac rydym yn teimlo ofn – gwaethaf oll – ar ein pen ein hunain. Gall cael rhywun i siarad â nhw wneud gwahaniaeth mawr. Felly […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: yn ôl i’r llawr: arwyr di-glod safonau masnach

Mae rhai o wasanaethau’r cyngor yn fwy amlwg nag eraill. Casgliadau biniau. Atgyweirio ffyrdd. Ysgolion. Rydym yn sylwi ar y pethau hyn gan eu bod yn cyffwrdd ein bywydau yn ddyddiol. Ond mae yna lawer o bethau eraill na sylwir arnynt – ac eto maent yn effeithio ar ein bywydau yr un fath. Rwyf wedi […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: sut y gall llyfrgelloedd ffynnu mewn oes ddigidol

Fy adduned i eleni yw darllen mwy o lyfrau. O leiaf un y mis. Mae hi’n mynd yn iawn hyd yma. Rwy’n dal i hoffi llyfr go iawn. ’Does dim modd curo bargen ail-law o siop elusen – un â thudalennau go iawn ag ôl defnydd (a chariad?) y perchnogion blaenorol arnyn nhw. Ond mae […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: helpu ein cymunedau helpu eu hunain

ymestyn egwyddorion bevan ymhellach na gofal iechyd Yn ddiweddar treuliais y diwrnod â’r sêr hyn mewn digwyddiad ar gyfer Comisiwn Bevan. Efallai eich bod chi’n meddwl mai dim ond esgus yw’r neges blog hwn i rannu’r llun! Ond nid yw hynny’n wir. Roedd yr eicon rygbi Gareth Edwards a’r dyn ei hun Max Boyce yno […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: gwella cartrefi: gwella bywydau

Meddyliwch am eich cartref. Ydi’ch cartref yn ddiogel, yn gynnes, ac yn cadw’r tywydd allan? Ydi’ch cartref yn rhywle y gallwch ddychwelyd iddo ar ddiwedd y dydd a theimlo’n hapus ac yn gyfforddus? Gobeithio mai ‘Ydy’ yw’ch ateb. Dyna ddylai fod. Achos dylai pawb allu byw mewn cartref o safon. Mae’n angen sylfaenol, ac yn […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: sut y gall celf helpu ein prif strydoedd

Mae canol dinasoedd a threfi ledled y DU yn wynebu heriau enfawr. Mae arferion siopa wedi newid. Mae technolegau aflonyddgar fel e-fasnach wedi dod i’r amlwg. Ac mae swyddogaeth ein prif strydoedd yn llai sicr nag erioed. Bydd yn anodd rhoi bywyd a phwrpas yn ôl i’r lleoedd hyn – sy’n dioddef yn sgil llai […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: sut y bydd pobl yn ein cofio ni?

Dydw i ddim fel arfer yn ysgrifennu blog am bobl unigol. Fel rheol rydw i’n ysgrifennu am ddigwyddiadau, arweinyddiaeth a phynciau sefydliadol. Ond heddiw, rydw i wedi cael fy ysbrydoli i ysgrifennu am ddyn sy’n ysbrydoli rhywun. Cefais y fraint o fynychu ei angladd yn ddiweddar yn y pentref lle rydw i’n byw yn Wrecsam. […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: ewch ar daith

Yn ddiweddar, gofynnodd ffrind i mi sut y byddwn i’n treulio penwythnos hir yn Wrecsam pe bawn yn ymwelydd. Daeth tri pheth i’m pen. Siwgr a gwaed ychen. Llaw ar frig giât. A brenin o’r oes a fu. Dylwn esbonio. Rwyf wedi byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam am bum mlynedd ac rwyf wir yn caru’r […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: diwylliant sefydliadol: yr hyn a ddywedwn yn erbyn yr hyn a wnawn

Os ydych chi’n cyhoeddi cyflwyniad ar y rhyngrwyd, a bod dros 14 miliwn yn ei wylio, mae’n sicr fod gan bobl ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud. Ychydig flynyddoedd yn ôl, darparodd y prif swyddog talent Patty McCord gyflwyniad i grynhoi diwylliant y cwmni i weithwyr newydd yn Netflix. Mae’n raddol wedi […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: mae yna bapur ar fy nesg!

Nid oes yna lawer o bapur ar fy nesg. Ond mae yna rywfaint. Mae hynny’n rhyfedd, oherwydd fel llawer o bobl, roeddwn i’n arfer meddwl y byddai papur fwy neu lai wedi diflannu o’r gweithle erbyn hyn. Nôl yn y 1970au oedd hi pan fu i ddyfodolwyr ddarogan y swyddfa ddi-bapur. Gweledigaeth o weithfannau minimalaidd […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: rheoli straen mewn cyfnod o newid

Y llynedd ysgrifennais erthygl am gynhyrchiant. Yn syml roedd yn nodi fod gweithwyr â diben yn fwy cynhyrchiol. Felly os yw diben yn gwneud i bobl fod yn fwy cynhyrchiol, beth sy’n eu gwneud yn llai cynhyrchiol? Nifer o bethau mae’n debyg, ond rhywle yn agos at frig y rhestr mae ‘straen’. Mae rhai’n dadlau […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer – rhan 3

Noder: hon yw’r olaf mewn cyfres o dair erthygl. Os ydych yn darparu gwasanaethau cyhoeddus neu’n gwerthu crysau T ar-lein, mae gwasanaeth cwsmeriaid yn hanfodol. Hebddo, does dim gobaith i chi. Ychydig fisoedd yn ôl, ysgrifennais am bwysigrwydd rheoli a chwrdd disgwyliadau cwsmeriaid. Fis diwethaf, ysgrifennais am sicrhau bod gweithwyr y sefydliad yn deall y […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer – rhan 3

Noder: hon yw’r olaf mewn cyfres o dair erthygl. Os ydych yn darparu gwasanaethau cyhoeddus neu’n gwerthu crysau T ar-lein, mae gwasanaeth cwsmeriaid yn hanfodol. Hebddo, does dim gobaith i chi. Ychydig fisoedd yn ôl, ysgrifennais am bwysigrwydd rheoli a chwrdd disgwyliadau cwsmeriaid. Fis diwethaf, ysgrifennais am sicrhau bod gweithwyr y sefydliad yn deall y […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer – rhan 2

Ysgrifennais erthygl yn ddiweddar o’r enw Contract y Cwsmer. Roedd yr erthygl yn edrych ar bwysigrwydd bodloni disgwyliadau cwsmeriaid. A sut mae sicrhau fod hynny wrth galon popeth a wnawn, yn strategaeth a ddyfynnir yn aml ond yn strategaeth gyda sail dda mewn busnes a llywodraeth. Siaradais hefyd am ein safonau gofal cwsmer a ddiwygiwyd […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: weithiau, mae’n iawn i anwybyddu’r data (mwy na thebyg)

Bydd unrhyw un sydd â blog yn dweud wrthoch chi…mae rhai erthyglau’n gweithio’n well nag eraill. Rydw i wedi bod yn rhedeg y blog hwn ers dwy flynedd bellach. Rydw i wedi postio dros 30 o erthyglau ar bynciau’n amrywio o drawsnewid digidol i adeiladu cestyll tywod ar draeth Harlech. Os ydych chi wedi darllen […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer

Pan fyddwch yn prynu cynnyrch neu wasanaeth – nid oes ots a yw’n fag o fwydydd neu’n gyngor morgais – mae gennych ddisgwyliadau penodol. Mae’n debyg y byddwch yn disgwyl gwasanaeth effeithlon. A bod y bobl rydych yn delio â hwy yn gwrtais, cymwynasgar ac yn llawn gwybodaeth. Rydych yn disgwyl gwerth am arian a […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: dim pwrpas? dim cynhyrchiant

Fel pob sefydliad, rydym bob amser yn edrych ar sut y gall technoleg ein helpu i wneud ein gwaith. Sut y gall ein gwneud ni’n fwy cynhyrchiol. Mae arloesi yn un o’n gwerthoedd allweddol (cymerwch olwg ar ein Cynllun Cyngor). A hyblygrwydd. Os byddwn ni’n ei defnyddio’n ddoeth, gall technoleg ein gwneud yn llawer mwy […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: pam fy mod mor gyffrous am garchar mwyaf y DU

Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw cael carchar mwyaf a diweddaraf y DU yn rhywbeth i ymhyfrydu ynddo. “Dim ond carchar ydi o,” meddai chi. “Pwy sy’n mynd i fod yn gyffrous am hynny?” Fi. Gadewch i mi esbonio. Mae gwaith adeiladu carchar diweddaraf Prydain eisoes ar y gweill ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. A […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: dathlu pwy ydym ni

Gwyliwch y fideo yma. Ffilm o ddigwyddiad cerddoriaeth awyr agored a lwyfannwyd o dan Traphont Ddŵr Pontcysyllte ychydig wythnosau nôl. Gallech wneud hyn yn llawer yn unrhyw le, a byddai’n dal i fod yn gofiadwy. Ond mae’r ffaith ei fod wedi cael ei lwyfannu o dan Safle Treftadaeth y Byd – un o’r strwythurau treftadaeth […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: merched sy’n ysbrydoli mewn busnes

Dyma ffaith. Mae llai o ferched mewn swyddi uchel na dynion. Mae’r union niferoedd a’r rhesymau yn amrywio – yn dibynnu ar beth rydych yn ei ddarllen – ond mae un peth yn sicr. Mae annog mwy o ferched i weithio eu ffordd tuag at yrfaoedd ar y lefel uchaf yn dda i’r gymdeithas, a’r […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: ail-ddyfeisio’r gweithle

Os ydych chi wedi gweld un swyddfa, rydych wedi gweld y cyfan. Wel. Dim cweit. Mae swyddogaethau a nodweddion sylfaenol swyddfeydd wedi bod yn eithaf arferol ers amser hir. Cadeiriau, byrddau, gliniaduron, ffonau. Gofod i ganolbwyntio. I ddod ynghyd â chydweithwyr a chyfathrebu. Nod rhwng bywyd y tu mewn i’r gwaith, a’r tu allan i’r […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: mynd yn ddigidol – rhan dau

Ychydig fisoedd yn ôl, cyhoeddais erthygl o’r enw ‘Mynd yn Ddigidol.’ Cafodd ei rannu 51 gwaith ar LinkedIn, felly rwy’n cymryd ei fod wedi taro tant? Soniais am yr heriau – a’r cyfleoedd – y mae cynghorau’n eu hwynebu yn eu hymgais i feithrin diwylliannau sy’n wirioneddol ddigidol. Ac addewais y byddwn yn eich diweddaru […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: gyda’n gilydd

Mae angen gwasanaethau ar Bobl. Ond mae cynghorau – sy’n darparu llawer o’r gwasanaethau hynny – yn crebachu. Beth ydym ni’n mynd i’w wneud? Dyma un syniad. Tyfu ein cymunedau, a’u galluogi i ddarparu mwy o wasanaethau dros eu hunain. Efallai bod hynny’n swnio fel ffordd dda o wneud i sefyllfa wael swnio’n dda, ond […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: newid siâp

“Amser maith yn ôl, mewn galaeth bell, bell i ffwrdd…” Oce. Nid ‘Star Wars’ yw hwn. Nid oedd mor bell yn ôl â hynny ac nid oedd yn bell, bell i ffwrdd ychwaith. Ond pan sefydlwyd awdurdodau lleol gyntaf yn y DU, gallech ddadlau y cawsant eu sefydlu i ddechrau, er mwyn rheoli a chyflenwi […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: ffaith: mae gogledd cymru yn lleoliad busnes gwych

Mae angen cynllun ar bawb. Mae gennym gynllun yng Nghyngor Wrecsam – a chefnogi’r economi leol a rhanbarthol yw un o’r prif amcanion. Felly mae’n wych gweld ffilmiau #7NorthWales yn tanlinellu pam fod Wrecsam a gweddill gogledd Cymru yn lleoliad busnes mor wych. Mae’r ffilmiau yn seiliedig ar ymchwil anffurfiol sy’n awgrymu bod pum ffactor […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: gwaith llaw

Yn ystod y degawd diwethaf, mae technoleg wedi ysgogi creadigrwydd mewn ffyrdd anhygoel. Rydym ni i gyd yn gallu ffilmio pethau. Neu dynnu llun a’i ffiltro. Cyfansoddi cân a’i llwytho ar y rhyngrwyd. Neu ysgrifennu blog fel yr un yma. Ac rydym ni’n medru rhannu’r pethau yma efo ffrindiau a dieithriaid ar draws y byd. […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: arweinyddiaeth mewn cyfnodau anodd

Mae darparu arweinyddiaeth yn beth anodd ar y gorau Felly, mae arwain pobl mewn cyfnodau anodd yn her go iawn. Dyma bum peth – yn fy mhrofiad i – sydd o gymorth… 1. Canolbwyntio ar y ‘weledigaeth’. Pan fydd pethau’n anodd, rhaid ceisio canolbwyntio ar y man y mae eich sefydliad yn ceisio ei gyrraedd. […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: pum peth a fydd yn fawr(fwy) yn 2015

Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn yma eto. Mae’r we yn orlawn o erthyglau am yr hyn a ddigwyddodd dros y 12 mis diwethaf. A rhagolygon am yr hyn fydd yn digwydd dros y 12 mis nesaf. A dwi ar fin cyfrannu at y gormodedd, felly rwy’n ymddiheuro ymlaen llaw. Dyma olwg sydyn ar bum peth […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: mynd yn ddigidol

Maent yn dweud bod cwmnïau sy’n cael eu ‘geni’ ar y rhyngrwyd yn cael amser haws wrth gofleidio cyfleoedd digidol na chwmnïau oedd heb ddechrau ar-lein. Mae bod yn ddigidol yn DNA busnesau fel Amazon, Mashable a Buzzfeed. Ac mae’r cwmnïau hyn yn ei chael yn haws i fanteisio ar dechnoleg y we na’u cymheiriaid […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn cefnogi ymgyrch ‘Mae’n gwella. Heddiw.’ Stonewall

Mae’r Cynulliad yn falch o gefnogi ymgyrch ‘Mae’n gwella. Heddiw.’ Stonewall, sy’n dweud wrth bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad oes rhaid iddyn nhw aros i’w bywydau wella – gall pethau fod yn wych nawr. Rydym ni’n lwcus ein bod ni’n byw mewn gwlad lle y caiff pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol eu […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dewch i ddweud eich dweud ar Uwch Gynghrair Cymru mewn cyfarfod cyhoeddus yn Parc Stebonheath, Llanelli 19.30, dydd Iau 24 Mai 2012

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall yn dweud wrth bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ‘Mae’n gwella. Heddiw.’

Mae Stonewall wedi lansio ymgyrch newydd i sicrhau disgyblion ysgol lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad oes rhaid iddyn nhw aros i bethau wella yn eu bywydau – gall pethau fod yn wych heddiw. Mae gwleidyddion yn San Steffan a Bae Caerdydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael â bwlio ar sail homoffobia, ac mae llawer […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 17 Mai – Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia

Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia Ddydd Iau, byddwn yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia. Rydym ni’n gwrthwynebu’r fath anoddefgarwch yn chwyrn ac yn credu na ddylid gwahaniaethu yn erbyn pobl, eu cam-drin na’u haflonyddu ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol na’u hunaniaeth o ran rhywedd. Y gwir trist amdani yw bod […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bod yn hoyw yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Un o egwyddorion sylfaenol y Cynulliad Cenedlaethol yw’r cysyniad o gyfle cyfartal. Mae’r Cynulliad yn credu bod pawb yn haeddu cael ei drin â thegwch, urddas a pharch. Fel sefydliad sy’n ymgysylltu â phobl Cymru ac sy’n cefnogi ein gweithlu amrywiol, mae’r Cynulliad yn falch o hyrwyddo cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: FFOTO: Dathliadau, Dathliadau Camp Lawn Cymru, Senedd 19 Mawrth 2012

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad Archesgob Caergaint I Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 26 Mawrth 2012

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Helen Clark – Sesiwn y Pierhead 11 Ebrill 2012

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Joyce Watson: ” Y Pwyllgor Deisebau’n trafod deiseb i sefydlu tîm criced rhyngwladol yng Nghymru”

Fel aelod o’r Pwyllgor Deisebau, camais i’r bwlch i gadeirio cyfarfod y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth, a hynny yn absenoldeb y Cadeirydd. Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau bob amser yn trafod ystod amrywiol o bynciau, ond roedd cyfarfod dydd Mawrth yn arbennig o ddiddorol, oherwydd cafwyd trafodaeth fywiog ar y ddeiseb sy’n galw ar […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012 08 Mawrth 2012 Fel Llywydd benywaidd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, rwyf wedi ymrwymo i sicrhau y caiff pawb yng Nghymru ddweud eu dweud am y modd y rheolir ein gwlad. Yn benodol, rwyf am i lais menywod yng Nghymru gael ei glywed ac i werth gael ei […] Parhau i ddarllen