Archives: Huw

newydd sbon: Ysbrydolwyr Hiut 2018

Unwaith eto, mae cwmni jîns (clos cotwm caerog?) Hiut o Aberteifi wedi creu rhestr o 100 person o’r flwyddyn flaenorol sydd wedi bod yn ryw fath o ysbrydoliaeth iddynt. 100+ MAKERS AND MAVERICKS – 2018 Maent wedi cyhoeddi rhestr o gant o wneuthurwyr a gwrthwynebwyr ers 2013, gyda’r bobl wedi eu rhannu yn ôl adrannau. […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Data mawr Cambridge Analytica

Yn ôl ymchwiliadau Newyddion Channel 4 a The Guardian, mae cwmni Cambridge Analytica wedi casglu data personol heb ganiatâd, proffilio pobl yn seicolegol, ac wedyn eu targedu gyda hysbysebion manwl. Crëwyd ffeithiau a newyddion ffug – celwydd – i ategu honiadau yn yr hysbysebion. Un o’u hymgyrchoedd oedd cymell pobl i bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Casglu […] Parhau i ddarllen

: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Voronoi Cymru hyper-leol

Heb fynd i sôn am siom diffyg papur newydd dyddiol Y Byd, mae Cymru’n ffodus bod ganddi rwydwaith o bapurau bro; er bod y cynnwys yn tueddu i fod ar bapur yn unig (eithriad yma – Clonc). Ond beth petai gan y papurau bro hyn mwy o bresenoldeb ar-lein? Yn ôl yn 2015, yng nghanol […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Twristiaeth yn oes Brexit

Daeth papur academaidd Culture, identity and tourism representation: Marketing Cymru or Wales? (PDF, 200kb) gan Annette Pritchard a Nigel Morgan, i’m golwg wedi penderfyniad hurt Llywodraeth Cymru i adeiladu cylch haearn yn y Fflint. Yr oedd y cylch i gynrychioli Cylch cestyll Edward 1af yng ngogledd Cymru, fel rhan o ryw ddodrefnan i ddenu twristiaid. Wedi’r ymateb […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Mapio defnyddwyr Strava

Yn aml y byddaf yn defnyddio app Strava ar fy ffôn symudol, sy’n fy ngalluogi i gofnodi, ble dwi’n rhedeg neu feicio, pa mor bell y byddaf yn mynd, a fy nghyflymder. Mae’n enghraifft arall o wasanaeth cyfrwng cymdeithasol, sy’n rhoi llwyfan i mi, a nifer o bobl eraill, rannu ein gweithgareddau, gan hefyd ychwanegu […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Dadansoddi damweiniau A55

Yn ddyddiol mae papur newydd Daily Post efo erthygl ynghylch y brif ffordd A55. Bydd unrhyw drafferth ar y ffordd yn gyfuniad o waith ffordd, pobl hurt, ac, yn fy marn i, gorddefnydd o’r ffordd (twristiaid a pherchnogion tai haf yn gwneud teithiau hir bob penwythnos). Digwyddiad sy’n siŵr o arafu llif y traffig yw […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymru × Monocle

Yn rhifyn pump o The Forecast gan gylchgrawn Monocle, mae Arolwg Cenedl am Gymru, sydd wedi derbyn nawdd gan Fwrdd Twristiaeth Cymru. Fel nad yw rhywbeth fel hyn yn cael ei fethu, dyma cipolwg o’i gynnwys. Mae’n werth ei weld, gan ei fod yn derbyn triniaeth ‘glan’ Monocle. Caiff Cymru ei ddisgrifio fel gwlad o […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymry ar blât

Ddoe, es i am goffi i Scandi Kitchen yn ardal Fitzrovia o Lundain. Yr ydywf wedi bod yno o’r blaen, mwy nag unwaith, a hynny ynghylch y sylw a dena’r Smörgåsbordiau (dwi’n meddwl na’r didolnod a’r Angstrom sydd yn haeddu’r sylw). Y tro hyn sylwais ar nodwedd bach ar eu bwydlenni. Gweler y llun isod […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Pleserau anhysbys R

  Iaith sgriptio sy’n cael ei ddefnyddio gan fathemategwyr ac ystadegwyr yw R. Mae’n becyn defnyddiol iawn i brototeipio modelau ystadegol, ac y mae ganddi gefnogaeth dda i ddelweddu gwybodaeth ofodol a chreu mapiau. Un math o fap posib yw choropleth, sy’n cael ei ddangos yn dda gan Siôn Gwilym yma (rhagolwg isod – does […] Parhau i ddarllen

: Pleserau anhysbys R

  Iaith sgriptio sy’n cael ei ddefnyddio gan fathemategwyr ac ystadegwyr yw R. Mae’n becyn defnyddiol iawn i brototeipio modelau ystadegol, ac y mae ganddi gefnogaeth dda i ddelweddu gwybodaeth ofodol a chreu mapiau. Un math o fap posib yw choropleth, sy’n cael ei ddangos yn dda gan Siôn Gwilym yma (rhagolwg isod – does […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Clytwaith gyda Textures.js

Un llyfrgell JavaScript poblogaidd yw D3.js (Data Driven Documents) sy’n gwneud hi’n haws dangos pob math o ddelweddau ar y we. Llyfrgell JavaScript delweddu cyflenwol newydd yw Textures.js. Mae’n gwneud hi’n haws ychwanegu gweadau i siapiau neu ffiniau. Yn fy achos i, dewisais ffiniau siroedd cyfredol Cymru. Os wnewch ddiweddaru’r dudalen o’r ddolen isod, mi […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Milltir sgwâr

Term a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio cynefin rhywun yw ‘milltir sgwâr’. Yn ol Geoff Boeing, fe wnaeth Allan Jacobs greu mapiau milltir sgwâr o ddinasoedd gwahanol fel modd o gymharu eu gwrthrychedd (objectivity). Hynny yw, bydd yr un cymhariaeth yn cael ei wneud rhwng un lle a’r llall gan bwy bynnag fo’r arsyliwr. Mae’r […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Lleisiau’r byd

Gwefan diddorol sydd wedi ymddangos yn ddiweddar yw Radio Garden. Mae’n bosib pori’r byd trwy fap rhyngweithiol a gwrando ar unrhyw orsaf sydd hefyd â darllediad arlein. Diddorol yw gwrando ar orsafoedd yn Tromsø Norwy, Pretoria De Affrica, a Lamarque yr Ariannin. Parhau i ddarllen

newydd sbon: Chwyldro data mawr

Term sy’n cael ei ddefnyddio’n fwyfwy’r dyddiau hyn yw ‘data mawr’, a’r chwyldro honedig sy’n ei gwmpasu. Os yw data mawr mor arwyddocaol fel bod chwyldro yn digwydd, beth yn union ydyw? Un diffiniad sydd wedi cael ei rannu yw, ystyriwch unrhyw ddata sydd gennych yn y swyddfa neu o fewn eich cwmni, ac wedyn […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Esblygiad ar waith

Bydd pobl yn tueddu i feddwl am esblygiad yn digwydd dros gyfnod o filoedd o flynyddoedd. Yr ydym yn dysgu ein bod yn deillio o fwncïod dros chwe i saith miliwn o flynyddoedd yn ôl, felly mae’n anodd iawn amgyffred yn y fath amserlin. Mae’r fideo hwn yn dangos esblygiad ar waith dros gyfnod byrrach. Yn y […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Dathliadau Dwynwen a Burns

Yn ol ystadegau cofnodi ymwelwyr i’r blog hwn, yr oedd Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter yn reit boblogaidd. Felly dyma ddatblygiad ar yr un gwreiddiol. Casgliad o ddata o ble yr oedd pobl yn son am Santes Dwynwen neu Noson Burns, ill dau yn cael eu dathlu Ionawr 25, ar Twitter. Trwy ddefnyddio rhaglen sgriptio […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter

Map wedi ei greu gyda data Kevin Scannel, Athro ym Mhrifysgol Saint Louis, map OpenStreetMap a chod agored Leaflet a Heatmap. Parhau i ddarllen

newydd sbon: Ffiseg cwantwm – pan fo dau yn un

Prin yw ysgrifau Cymraeg am wyddoniaeth, felly dyma’r cyntaf o nifer o loffion posib. Ym maes ffiseg glasurol, mae dau gysyniad sylfaenol. Y naill yw’r cysyniad o ronyn; endid annibynnol gyda lleoliad penodol a momentwm sy’n symud yn unol â deddfau mudiant Newton. Y llall yw’r cysyniad o don electromagnetig. Endid ffisegol estynedig sydd gyda […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymru o’r Orsaf Ofod Rhyngwladol

Rywsut neu’i gilydd mae llun y gofodwr o Ganada, Chris Hadfield, yn prysur gael ei ail-ddosbarthu ar y rhyngrwyd eto. Mae’r rheswm yn ddigon amlwg. Dyma gyfle priodol i’ch atgoffa o ddigwyddiad Diwrnod yng Nghymru Fydd, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Tachwedd 28ain 2015. Cliciwch yma am y rhaglen ac i brynu tocyn. Parhau i ddarllen

newydd sbon: Hen feddwl y Gymraeg

Ysgrifennodd Rhys Jones am ben-blwydd chwarter canrif rhaglen deledu Heno. Yn rhan o’r blogiad oedd fideo yn dangos tri chyflwynydd yn ein cyfarch. Atgoffodd hyn fi o’r fideoau eraill sydd ar gael ar YouTube,  clipiau o hen raglenni oddi ar S4C. Soniwyd sawl gwaith dros y blynyddoedd nad oes digon o gynnwys cyfryngol Cymraeg da […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Peidiwch â chyffwrdd…

“Peidiwch â chyffwrdd â’r peiriannau, now sling your hooks or I’ll break your face.” Dyma beth ddywedodd Nessa wrth ddau lanc yn y rhaglen Gavin & Stacey. Heddiw ac yn fwyfwy yn y dyfodol, ni fydd angen cyffwrdd. Mae Google bellach eisiau ein helpu. Ers blwyddyn neu ddau mae’r ddyfais LeapMotion ar gael (tua £40-50), […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Senedd

Ffocws cylchgrawn Monocle nôl yn Ebrill 2012 oedd senedd-dai (dwi’n edrych trwy hen gylchgronau cyn eu hail-gylchu). Disgrifiwyd sut i greu’r senedd berffaith (yn eu tyb nhw). Ar ôl ryw gyflwyniad bach, rhestrasant nhw deng pwynt. Felly dyma weld a yw’r senedd yng Nghaerdydd yn ateb y meini prawf. Yr ydwyf wedi cofnodi’n fras iawn […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Canmlwyddiant Capel y Groes, Pen-y-cae

Ryw peder mlynedd yn ôl addewais, fel rhan o ddiwrnod Pethau Bychain, i ddigido fy hen-daid yn adrodd hanes ei gapel lleol oddi ar tâp rîl-i-rîl. Gyda chymorth mawr a hael Dan Griffiths o Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, llwyddais. Hyd yn oed os nad yw’r pwnc yn […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Hwyl i’r Dieithryn

Newydd glywed am farwolaeth Acker Bilk. Fy nghof cynnar ohono yw dad yn chwarae ei ganeuon o’i gasgliad feinyl. Un o’r caneuon hynny yw Stranger on the Shore. Cerddoriaeth dwi rywsut yn disgwyl ei glywed ar Ceefax, ar adeg o’m mywyd pan oeddwn yn codi digon cynnar i wylio teledu bore dydd Sadwrn, gan weitied […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Wisgi Dylan Thomas

Gan ofni neidio ar bandwagon dathlun canmlwyddiant ers genedigaeth Dylan Thomas, oeddwn i’n meddwl bod hi’n reit cwl gweld bod Distyllfa Penderyn wedi creu wisgi newydd i ddathlu. Tydw i ddim yn yfwr wisgi, ond mae’n frag sengl yn ôl gwefan Penderyn. Y peth sy’n f’atynu yw dyluniad y bocs a’r botel. Sylweddolais arno ar […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Jamie Jones

Yn ddiweddar mae Jamie Jones, a fagwyd yng Nghaernarfon, wedi bod yn cynnal noson Paradise yng nghlwb nos DC-10 yn Ibiza ar ddydd Iau. (Mae’n droellwr sy’n ymweld â digon o lefydd eraill hefyd.) Rhywsut mae wedi mynd ati i fod yn un o arweinydd genre deep house a blasau eraill, gyda cherddoriaeth â bas trwm, […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Teyrnged Paris i’r mathemategwyr

Mathemateg yw’r pwnc mae llawer yn ei gasau, ac eto, cymaint yn ei fwynhau fel posau a phatrymau. Ble arall ond y dinas a gynlluniwyd gan Haussmann, sy’n talu teyrnged i fathemategwyr; ar y cyfan rhai Ffrengig, ond mae eraill. Dyma restr gan adran mathemateg Prifysgol Sant Andreas, sy’n nodi strydoedd wedi eu henwi ar […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Creu Celloedd Heulol: Rhan 1

Os nad ydych yn gwybod eisoes, yr ydwyf wrthi’n cwblhau doethuriaeth mewn celloedd ffotofoltaëg organig – paneli solar plastig. Dyma’r rhan gyntaf mewn cyfres sy’n egluro sut mae mynd ati i greu cell ffotofoltaëg organig. Yn Rhan 1, dwi am sôn am y cyfleusterau sydd eu hangen. Yr ystafell-lân Bosib eich bod yn cofio hysbysebion gwneuthurwr […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg 2014

Heddiw (3ydd Gorffennaf), yr ydwyf yn cyflwyno poster sy’n grynodeb (cryno iawn!) ar waith fy noethuriaeth. Yr ydwyf wedi bod wrthi’n ymchwilio celloedd heulol organig (paneli solar plastig), ac edrych ar sut maent yn torri a’r hyn i’w hytyried i’w gwella. Byddaf yn cyflwyno poster ar y gwaith yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd, […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Towns in Britain, Jones the Planner

Un blog dwi wedi bod yn ei ddilyn ers amser yw un Jones the Planner, ble mae Adrian Jones sy’n gynllunydd trefol, a Chris Matthews sy’n hanesydd a dyluniwr graffeg, yn trafod y da a’r drwg o drefnu a datblygiad trefi dros Ewrop – Lloegr yn bennaf, ond maent wedi trin Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd. […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Treftadaeth Diwylliannol Digidol

Ers sawl blwyddyn, mae Google wedi bod wrthi’n digido ac archifio cynnwys llyfrgelloedd ac orielau’r byd. Mae’n bosib iawn eich bod wedi canfod ryw ragolwg o lyfr ar Google Books, neu o leiaf tystiolaeth o fodolaeth cyhoeddiad. Gyda pharhâd gwaith Google, daeth i’m sylw bod ganddynt wefan newydd Cultural Institute, sydd wedi crynhoi rhai o’r […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Treiddiad y Gymraeg ym myd addysg

Gellir dadlau y cychwynodd addysg Gymraeg fodern gyda chyhoeddiad Y Gymraeg mewn Addysg a Bywyd yn 1927, gan ‘Y Weinyddiaeth Addysg’. Nid oes copi rhydd arlein i’w ganfod, ond mae cofnod ar Google Books. Llwyddais i ffeindio ailgyhoeddiad o 1953  yn llyfrgell Safle Normal Prifysgol Bangor, gyda’r map hwn o’r nifer o blant sy’n derbyn […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Celfyddyd-X

Mewn ysbyty y byddwch yn disgwyl ffeindio pleydrau-x; eraill yn ei ddefnyddio ym meysydd peirianneg, cemeg a ffiseg. Bydd Arie van ‘t Riet yn ei ddefnyddio i wneud celf. Mae’n ffisegydd radiolegol o’r Iseldiroedd sy’n cymryd lluniau pelyd-x o blanhigion ac anifeiliaid ac yn eu lliwio. Gallwch weld mwy o’i waith ar ei wefan, gan […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Peryg addasu cnydau’n ennynol

Soniwyd yr wythnos hon, y daw cnydau gyda genynnau addasiedig (genetically modified) i’n siopau yng nghynt na’r disgwyl. Bwriad un grŵp yw datblygu tomatoau sy’n cynnwys y pigment anthocyanin. Anthocyanin sy’n rhoi’r lliw porffor tywyll i lus America, a’r gred yw eu bod y gwrthocsidydd gyda sawl mantais i’n iechyd. Yn ogystal a hyn, mae […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Ysgrifennu

Sgwennu, sgwennu a mwy o sgwennu! Os nad ydych yn gwybod eisoes, dwi ym merfeddion doethuriaeth – bellach yn fy nhrydydd blwyddyn – ac erbyn hyn o dan bwysau i ysgrifennu fy nghanlyniadau. Ryw wythnos yn ôl es i weld sut oedd fy mharth newyddsbon.com, ond i sylweddoli nad oedd yn gweithio. Wrth ystyried atgyfodi’r […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Hysbysebu’r galon

Mewn unrhyw ddinas, fe wnewch chi ganfod graffiti. Fel arfer bydd y graffiti’n gymysgedd o dagiau pobl neu ddarluniau diddorol o angenfilod, ond oll yn oddrychol. Mae’n gyfle i ‘artistiaid’ mynnu dangos eu doniau na chaiff i weld fel arall. Fel rheol bydd y graffiti’n cael côt o baent ar ei ben i’w ddifa, gan […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Raspberry Pi

Heddiw Ddoe (29ain Chwefror 2012) cyhoeddodd Sefydliad Raspberry Pi bod ei chyfrifiadur £22 ar gael i’w brynu. Gwerthodd y 10,000 cyntaf o fewn munudau. Bydd eraill yn cael eu creu o dan drwydded gan gwmnïau RS a Farnell yn eu tro. Tan hynny, mae’n bosib cofrestru diddordeb ar eu gwefannau. Fersiwn i ddatblygwyr sydd ar […] Parhau i ddarllen

ANIANEG: Gobeithion am Goleg Cymraeg Cenedlaethol

Un cyd-ddigwyddiad andros o gyffroes yw cychwyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Bellach fy mod yn fyfyriwr ôl-raddedig, ni allaf fanteisio ar addysg modiwlau cyfrwng Cymraeg. Hyd yn oed i’r rheiny sydd eisiau manteisio arnynt rŵan, bydd angen amser cyn bod … Continue reading Parhau i ddarllen

ANIANEG: Ymgartrefu

Y Drefn Nid pawb sy’n ymwybodol o drefn addysgu person, felly fe wna’i ei ddisgrifio’n gyflym. Yn orfodol ar blant mae addysg gynradd ac wedyn addysg uwchradd, sydd yn beth digon syml i’w ddeall. Bydd gan bobl ifanc 16 oed … Continue reading Parhau i ddarllen

ANIANEG: Welcome

Welcome to my blog. Intention This September I started on a doctorate researching organic photovoltaic devices. In layman’s terms, photovoltaic devices are solar panels, where light (photo) is harnessed to produce electricity (voltage). Organic describes the type of materials used … Continue reading Parhau i ddarllen

ANIANEG: Croeso

Croeso i fy mlog anianeg. Bwriad Mis Medi eleni, cychwynnais ar ddoethuriaeth yn ymchwilio dyfeisiau ffotofoltaidd organig. Mewn geiriau pob dydd, dyfeisiau ffotofoltaidd yw paneli solar, ble caiff golau (ffoto) ei ddefnyddio i greu trydan (foltedd). Organig yw’r math o … Continue reading Parhau i ddarllen

newydd sbon: Emosiynau Cymraeg

Un o’r pethau y daethais ar ei draws yn ddiweddar oedd Cylch Emosiwn Plutchik ar wefan Swiss Miss. Mae’n dangos yr amrywiad o emosioynau a sut maent wedi eu cysylltu. Er bod seicolegwyr gyda diffiniad penodol o beth a olygir gan bob un, a hefyd y mwyafrif o bobl i ryw raddau, pan fo’r angen i […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Placiau Glas

Wrth deithio, yn aml byddaf yn gweld placiau glas sy’n nodi digwyddiad neu ym mha dŷ y ganwyd rhywun enwog. Nid yw’r syniad yn un sy’n wreiddiol i Lundain yn unig, ond gellir dweud mai’r ddinas hon sydd mwyaf adnabyddus am ei ddefnydd, oherwydd y nifer. Yn Lloegr cychwynwyd y cynllun gan Cymdeithas Brenhinol Y […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Tair Deddf Roboteg Isaac Asimov

Yn nofel gwyddonias Isaac Asimov, “I, Robot” mae dyfyniad o Llawlyfr Roboteg sy’n nodi’r Tair Deddf Roboteg, sef: Ni chaiff robot anafu bod dynol neu, drwy ddiffyg gweithredu, gadael i fod dynol profi niwed. Rhaid i robot ufuddhau gorchmynion gan fodau dynol, ac eithrio rhai sy’n groes i’r Ddeddf Gyntaf. Rhaid i robot ddiogelu bodolaeth […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Asiantaeth Gofod Cymru

Eleni, Mawrth 23 lansiwyd UK Space Agency i ailosod Canolfan Gofod Cenedlaethol Prydain. Bosib eich bod yn ceisio cofio pryd oedd y tro olaf i chi weld roced yn cael ei yrru o’r DU i’r gofod? Fel rheol bydd gwyddonwyr seryddol y DU yn adeiladu neu gyfrannu at loerennau sydd yn mynd tu fewn i’r […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Electroneg argraffiedig

Deuddydd yn ôl ar wefan Dezeen, ymddangosodd erthygl am glustffonau wedi eu creu’n rhannol gydag electroneg argraffiedig (uchod). Un maes sydd wedi hoelio sylw nifer yw potensial argraffu rholyn i rolyn (roll-to-roll, R2R) gyda chydrannau electronig. Pwnc ymchwil fy noethuriaeth oedd defnyddio deunyddiau arbennig i wneud celloedd solar, a all wedyn cael eu gwneud gyda […] Parhau i ddarllen