Archives: Iestyn ap Dafydd

Cymuned blog: Y Cyfrifiad a’r Fro

Mae llawer wedi’i ysgrifennu ynglŷn â ffigyrau’r cyfrifiad, a’r gostyngiad fu yn niferoedd y Cymry Cymraeg dros y deng mlynedd diwethaf, felly does dim pwynt i fi ail dorri’r un un cwysi.  Ond mae un elfen nag ydw i wedi gweld yn cael ei grybwyll gan eraill:

Yn y Fro, mae cyfatebiaeth ddiddorol i’w weld rhwng niferoedd y Cymry Cymraeg a’r niferoedd a anwyd yn Lloegr.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Y Cyfrifiad a’r Fro

Mae llawer wedi’i ysgrifennu ynglŷn â ffigyrau’r cyfrifiad, a’r gostyngiad fu yn niferoedd y Cymry Cymraeg dros y deng mlynedd diwethaf, felly does dim pwynt i fi ail dorri’r un un cwysi.  Ond mae un elfen nag ydw i wedi gweld yn cael ei grybwyll ga… Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Torri gwair, neu dorri ar fenter lleol?

Mae Cyngor Ynys Môn newydd dyfarnu cytundeb torri gwair i gwmni Glendale o swydd Caerhirfryn, Lloegr. Mae’r cyngor, sydd bellach yn cael ei redeg gan Gomisiynwyr yn hytrach na’i gynghorwyr etholedig ei hunan, wedi’i feirniadu’n hallt gan rai am osod y cytundeb hwn gyda chwmni o Loegr:  Tan nawr, bu’r cytundeb gan Gyngor Sir Gwynedd, ac mae ofnau y bydd swyddi lleol yn cael eu colli, a thorwyr gwair di-Gymraeg yn dod o bell i gynnal a chadw ysgolion Môn.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: E-bost Mis Mawrth 2012

Dyma destun yr e-bost misol a anfonwyd at ein cefnogwyr ym Mis Mawrth:

  • Ymgyrch cyntaf Cymuned.org
  • Strategaeth Iaith
  • Straeon diddorol yn y wasg

 Ers i ni agor ein gwefan newydd, r’yn ni wedi bod yn dysgu sut i’w defnyddio, ac yn trio gwahanol ffyrdd o gysylltu gyda’n aelodau a’n cefnogwyr (gweler isod). Efallai dy fod ti wedi sylwi ar ein cyfrif trydar yn dechrau bywiogi, gyda newyddion o’r hyn sydd yn digwydd yn y Fro.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Radio Ceredigion: Argymhellion Cymuned i OFCOM

I weld cefndir ein argymhellion, clicia yma

Mae’n hanfodol i ardal Ceredigion bod ysytyriaeth ddofn o natur y sir yn elfen greiddiol wrth gloriannu ceisiadau trwydded Town & Country a Radio Ceredigion 2012 cyf.

Yn ôl eich canllawiau eich hunain, diben radio lleol yw adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethir. Yng Ngheredigion, ceir sir naturiol ddwyieithog, lle mae modd clywed Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd drwy’r sir. Y mae’n arwydd o iechyd y gymuned bod pawb, boed yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, yn arfer ar glywed y Gymraeg bob dydd. Y mae’n rhan annatod o fyw mewn cymuned ddwyieithog.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Radio Ceredigion: Ceisiadau am y Drwydded Newydd

Llynedd, ceisiodd cwmni radio Town and Country ganiatad i newid amodau trwydded darlledu Radio Ceredigion. Roeddent am dorri ar y gofyniad am ddwyieithrwydd (tua hanner Cymraeg a hanner Saesneg), a chynnwys 20% cerddoriaeth Cymraeg. Gwrthodwyd eu cais ar ôl i’r cyhoedd wrthod, bron yn unfrydol mewn ymgynghoriad gan OFCOM.

Eleni, daw’r drwydded i ben. Fel arfer, y mae’r hawl gan ddeiliad trwydded i ail-gynnig amdani drwy broses cyflym sydd yn sicrhau parhad gwaith y trwyddedai. Ond nid oes modd amrywio’r amodau mewn cais o dan y drefn gyflym, felly, mae T&C wedi rhoi’r gorau i’r drwydded, er mwyn ceisio eto ar eu telerau eu hunain. Ond y mae perygl na fydd T&C yn ad-enill y drwydded, gan fod cwmni arall hefyd wedi ceisio amdani.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen?

Na, nid rhyw bop-cwis rhyfedd, ond golwg byr iawn ar un agwedd o strwythr gweithredu newydd Cymuned.

O sgrifbin Dafydd Iwan y daw’r ddwy anthem hon – dwy o ganeuon mwyaf adnabyddus y dadeni Cymraeg modern. Mae nhw’n ganeuon lled-debyg i’w gilydd, yn sôn am lewyrch ein gorffennol, a’n gobeithion at y dyfodol.

Rydw i’n deall fy mod, o bosib, yn darllen gormod mewn i un ffaith bach, ond tybed sawl un arall sydd wedi sylwi taw, o’r ddwy, “Yma o hyd” yw’r gân a gaiff ei chanu fwyaf, ar radio ac yn y dafarn, gan gorau meibion a chorau cae rygbi.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Swyddi a’r Gymraeg

Ddoe, bu rhaglen ar BBC Wales, “The Radio Wales Phone In” gyda Jason Mohammed yn trafod y cwestiwn dyrus “P’un sydd bwysicaf, Swyddi, neu’r iaith Gymraeg?”

Ymateb (neu gorymateb efallai) oedd y cwestiwn rhyfedd hwn i anniddigrwydd Cymdeithas yr Iaith bod cwmni uniaith Saesneg yn cynnal arolwg o effaith adeiladu gorsaf niwclear Wylfa B ar y Gymraeg.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Swyddi a’r Gymraeg

Ddoe, bu rhaglen ar BBC Wales, “The Radio Wales Phone In” gyda Jason Mohammed yn trafod y cwestiwn dyrus “P’un sydd bwysicaf, Swyddi, neu’r iaith Gymraeg?”
Ymateb (neu gorymateb efallai) oedd y cwestiwn rhyfedd hwn i anniddigrwydd Cymdeith… Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Gwendidau Ysgolion Dwyieithog

Mae’r cofnod isod wedi’i gymryd o flog Adam Jones, Blog Banw, sydd i’w weld yma.  Mae’n arbennig o berthnasol i’r Fro Gymraeg, lle mae unrhyw wendid yn y gyfundrefn addysg yn mynd i arwain at wanhau’r Gymraeg bob tro.  Diolch i Adam am ei ganiatad i ddefnyddio’r darn, ac am ei sylwadau cefnogol.

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: WRVS – tudalen Facebook

Diweddariad – y mae tudalen Facebook wedi ei chreu i godi ymwybyddiaeth o benderfyniad y WRVS.  Ewch at http://www.facebook.com/pages/Local-Sandwiches-for-Ysbyty-Gwynedd/248518601847240 a “hoffi”‘r dudalen er mwyn dangos eich gwrthwynebiad.  Yn well fyth, ewch ar wal y WRVS ar Facebook a gadael neges, ac anfonwch neges at ebost y WRVS, sef enquiries@wrvs.org.uk

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Canoli gan y WRVS yn bygwth swyddi ym Mhorthaethwy

Y mae 6 swydd ym Mhorthaethwy dan fygythiad oherwydd canoli gan elusen gymunedol y WRVS.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

Yn ôl gwefan yr elusen, mae’r WRVS yn cefnogi cymunedau lleol mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys ymateb i argyfyngau, a chydweithio gyda phobl hŷn er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy annibynol.

Ond mewn cam sydd, yn ôl y WRVS, wedi’i gymryd er mwyn gwarantu safon y bwyd a ddarperir ganddynt, mae’r WRVS wedi dod â chytundeb gyda Menai Deli i ddarparu brechdanau i Ysbyty Gwynedd i ben, a’i roi i gwmni Ginsters o Gernyw yn lle. Rhoddwyd llai na 4 wythnos o rybudd i’r Menai Deli, sydd wedi bod yn darparu brechdanau heb drafferth i’r WRVS ers 20 mlynedd.

Yn ôl y BBC mae Sally Rivers o’r WRVS yn dweud eu bod yn newid y cytundeb: “to ensure we have a clear and consistent message and product with one national sandwich supplier for all our services”.

Felly yn ôl yr elusen “gymunedol” hon, dylai popeth drwy Brydain fod yn unfath, rhyw Macdonalds bach gydag “W” yn lle “M”. Does dim gwerth i 20 mlynedd o gydweithio, nag i gefnogi swyddi yn y gymuned leol, ac mae 4 wythnos yn ddigon o rybudd i roi i gwmni bach lleol er mwyn iddo ddiswyddo 6 o’i 10 gweithiwr. Hyd y gwyddwn ni, unig gŵyn y WRVS yn erbyn y Menai Deli yw nad ydy eu brechdannau union yr un fath a’r rhai a werthir gan y WRVS yn Kensington, Salford neu Leith.

Ond hwyrach bod agwedd y WRVS tuag at y gymuned leol yn cael ei adlewyrchu mewn bygythiadau a wnaed, yn ôl rhai, i’w gwirfoddolwyr eu hunain na fyddai modd iddynt barhau petasai nhw’n cefnogi’r cwmni lleol a’i weithwyr drwy arwyddo deiseb yn gwrthwynebu’r newid.

Mae Cymuned yn credu y dylid gwneud pob ymdrech i gefnogi busnesau lleol, ac felly yn gwrthwynebu’r penderfyniad rhyfedd hwn gan y WRVS. Nid ydym yn gwybod am ddeiseb arlein, ond rydym yn annog i unrhyw un sydd yn agos at Ysbyty Gwynedd alw yno ac arwyddo’r deisebau sydd yn cylchredeg drwy’r ysbyty – mae dros 400 wedi llofnodi yn barod.

Yn fwy pwerus fyth fyddai i unigolion ysgrifennu at y WRVS. Mae nhw eu hunain yn dweud y byddai’n well gyda nhw ddelio gydag unigolion er mwyn esbonio eu penderfyniad. Ysgrifennwch, a rhannwch eich atebion gyda ni!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

 

Y mae 6 swydd ym Mhorthaethwy dan fygythiad oherwydd canoli gan elusen gymunedol y WRVS.

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

 

Yn ôl gwefan yr elusen, mae nhw’n cefnogi cymunedau lleol mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys ymateb i argyfyngau, a chyweithio gyda phobl hŷn er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy annibynol.

 

Ond mewn cam sydd, yn ôl y WRVS, wedi’i gymryd er mwyn gwarantu safon y bwyd a ddarperir ganddynt, mae’r WRVS wedi dod â chytundeb gyda Menai Deli i ddarparu brechdanau i Ysbyty Gwynedd i ben, a’i roi i gwmni Ginsters o Gernyw yn lle. Rhoddwyd llai na 4 wythnos o rybudd i’r Menai Deli, sydd wedi bod yn darparu brechdanau heb drafferth i’r WRVS ers 20 mlynedd.

 

Yn ôl y BBC mae Sally Rivers o’r WRVS yn dweud eu bod yn newid y cytundeb: “to ensure we have a clear and consistent message and product with one national sandwich supplier for all our services”.

 

Felly yn ôl yr elusen “gymunedol” hon, dylai popeth drwy Brydain fod yn unfath, rhyw Macdonalds bach gydag “W” yn lle “M”. Does dim gwerth i 20 mlynedd o gydweithio, nag i gefnogi swyddi yn y gymuned leol, ac mae 4 wythnos yn ddigon o rybudd i roi i gwmni bach lleol er mwyn iddo ddiswyddo 6 o’i 10 gweithiwr. Hyd y gwyddwn ni, unig gŵyn y WRVS yn erbyn y Menai Deli yw nad ydy eu brechdannau union yr un fath a’r rhai a werthir gan y WRVS yn Kensington, Salford neu Leith.

 

Ond hwyrach bod agwedd y WRVS tuag at y gymuned leol yn cael ei adlewyrchu mewn bygythiadau a wnaed, yn ôl rhai, i’w gwirfoddolwyr eu hunain na fyddai modd iddynt barhau petasai nhw’n cefnogi’r cwmni lleol a’i weithwyr drwy arwyddo deiseb yn gwrthwynebu’r newid.

 

Mae Cymuned yn credu y dylid gwneud pob ymdrech i gefnogi busnesau lleol, ac felly yn gwrthwynebu’r penderfyniad rhyfedd hwn gan y WRVS. Nid ydym yn gwybod am ddeiseb arlein, ond rydym yn annog i unrhyw un sydd yn agos at Ysbyty Gwynedd alw yno ac arwyddo’r deisebau sydd yn cylchredeg drwy’r ysbyty – mae dros 400 wedi llofnodi yn barod.

 

Yn fwy pwerus fyth fyddai i unigolion ysgrifennu at y WRVS. Mae nhw eu hunain yn dweud y byddai’n well gyda nhw ddelio gydag unigolion er mwyn esbonio eu penderfyniad. Ysgrifennwch, a rhannwch eich atebion gyda ni!

Parhau i ddarllen

Cymuned blog: Canoli gan y WRVS yn bygwth swyddi ym Mhorthaethwy

Y mae 6 swydd ym Mhorthaethwy dan fygythiad oherwydd canoli gan elusen gymunedol y WRVS.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwi… Parhau i ddarllen