Archives: Iwan

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Fy Nirgel-Fywyd

Bum dawedog, mi wn, ond yn ysgafn a serchog er hynny. Bum brysur, bum drafeiliwr, bum arwr i nifer.Myfi ysydd bellach yn byw yng Nghaersaint, a’n llechu dan waliau carreg ar y lonydd cul. Myfi ysydd ysbiydd hyd strydoedd y nos, yn disgwyl yn hardd am f… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Deud y byddai’n disgwyl

Deud y byddai’n disgwyl yn yr un hen le, pan fydd y byd ar lanw drwy lonydd cul y dre. Mi fydd ‘na flodau arna’i, nid blodau sipshwn na llysiau’r blaidd ond blodau bach y cloddiau, heb eu hystyr a heb rhyw fai.Deud y byddai’n euog, a deud mod i dal yn … Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am ffrindiau

Gwedi f’antur yn y garej (Y mae cofnod isod), des i a Swarfega yn ffrinidau gyda’r beic.Myfi a fu ar fy mhenliniau mewn oel a chogs yn ei drwsio, myfi a roddais eisteddfa newydd arno, a lapio tap brown am ei gyrn, a’i olchi gyda brasso a thwthpesd. A r… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Pethau mae Iwan wedi’u dysgu heddiw

Wrth i’r llong nesau at y porthladd mi gododd Iwan o’i wely, mi wisgodd amdano a golchi ei ddannedd cyn mynd i fyny i’r dec uwch i gael brecwasd bach. Heddiw, mae eich arwr yn Llydaw.Dau beth, hyd yma, y dysgais heddiw- nid oes modd i mi fwyta kilogram… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am Feicio

Myfi ysydd wr gwrllyd, mi wyddoch hyn o’m gwedd a’m osgo, a myfi aeth i’r lle yr aiff gwyr gwrllyd. Mynd a wnes i’r shed, a phwyri a damio a llusgo clwt budr hyd fy nhalcen. Yno bum yn taenu oel hyd fy nwylo, yn pocedu sgriws ac yn barnu priciau pren. … Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Dychwelyd

Ar fy mhen fy hun, nid y fi sydd piau’r tŷ yma. Dwi’n chwifio’r fraich a throelli’r glun. Enola Gay, canaf. Mae caniau lemoned gwag ymhobman. Should’ve stayed at home yesterday. Enola Gay. Dwi’n teimlo fel vocoder.

Myfi yw’r peiriant trist yn y gegin, yn canu fy nghaneuon trist i dŷ gwag.
Dychwelwch ataf, at fy nwylo plastig, fy mynwes loyw.

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am gymeryd ciciau cosb

(I gyfeiliant Nessum Dorma os gwelwch yn dda) Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Ymson Thyrti-êt-Twenti-ffôr

Daw Thyrti-êt-Twenti-ffôr i mewn i’r ystafell, a cherdded tua ei gadair.

Bwm, bwm, bwm, bwm, tradws, coesings, bwm, bwm. Bwm, bwm a chamu mewn i’r gadair. Mrghnh. Mi allai ddringo’r gadair, i fyny a ni! Wp, wp! Yp wi go, rait tw ddy top. Gosod dwylo’r meini ar gefn y gadair a chodi’r tradws ar y sedd. Wp, wp! Uwch! Mor uchel, a ninnau heb gael tam’d i futs na dim. Uwch! Wp, wp!
Ond mae’r tradws yn llyfrgwn. Gwae! Maent yn llithro, yn bradychu! Disgyn wyf, Fab y Llan, a’m cefn at y gwaelod mawr. Mrghnh! Fy nhranc!

Disgynna Thyrti-êt-Twenti-ffôr o’i gadair. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am Nofio

Myfi aeth i nofio’r wythnos yma. Dyna hel atgofion hyd goridorau aromatig y ganolfan hamdden. Yma y bûm yn blentyn, yn nofio a chau fy mysedd mewn drysau gwydrog. Yma bûm yn cnoi tabledi lwcosêd a chuddio fy nghwd rhag gweddill y dosbarth.
Myfi ac Aled Hŷn sy’n nofio, nyni fydd yn mynd yn ystod yr euraidd awr honno, gwedi dychwelyd y plantos ysgol i’w bysus hyll, a chyn dyfodiad pysgod-blant y gwersi preifat i gnoi y fflôts. Hen bobol sy’n nofio’r adeg yma, yn mynd a dod yn ara bach, yn ddi-stop. Myfi ac Aled sy’n ddi-brofiad, a’n sbydu ein dogn egni ar ffrynt crôls blêr. Wele ni yn ochneidio yn y pen bas, yn gweddio rhag chwydu dros bob man (Diolch i ras Duw a berodd i ni beidio a bwyta’r fflôts cyn plymio). Nyni sydd welw a’n gyddfau’n drewi o glorin, hanner marw mewn dwy droedfedd o ddŵr, a’n gorfod osgoi mynd-a-dod yr hen stejars. Pawennu’r dŵr i’w hosgoi. Baglu a boddi byth a beunydd wrth ddianc rhagddynt. Y mae’r gwŷr ar eu gorseddau’n giglo, heb estyn eu ffyn haearn eto. Heb daflu y fflôts mawrion i’n hachub, rhag i’r hen bobol ecseitio bur debyg, a’u tipio dan chwerthin.
Llusgais Anymwybodaled Hŷn tua’r ystol, gan rhoi peltan i’r sguthan facstrôcllyd a oedd yn bygwth ein llwybr. Mi awn, meddais. Ni atebodd, Anymwybodaled oedd bellach.  

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Life is like a box of chocolates

“Life is like a box of chocolates. A cheap, thoughtless, perfunctory gift that nobody ever asks for. Unreturnable because all you get back is another box of chocolates. So you’re stuck with this undefinable whipped mint crap that you mindlessly wolf do… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be gefais i gan y llyfryn bach?

Myfi a gafodd lyfryn, ac o’i ben y cefais lawer peth. Myfi a ddysgais bopeth gan y llyfryn bach. Lle bynnag bu y llyfryn bach, bues innau ar ei ôl. Pwy bynnag a welodd y llyfryn bach, myfi a welodd hefyd. Yr hyn a glywodd y llyfryn bach, mi glywais innau ganddo. A thrwy ddod i adnabod y llyfryn bach myfi a gafodd gip ar weddill y byd. 

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y Llanw Mawr Hallt #8

Mae gen i ddafad gorniog,Ac arni bwys o wlan,Cneifiwch fy nafad, rwy’n glaf,Mae gen i ebol melyn,Sy’n tynnu am bedair oed,Golchwch fy ebol rwy’n glaf,Mae gen i drowsus glan,A thwmpath sannau budron,Budron, sgudron, wudron, mudron,Golchwch fy sannau rwy… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Iwi Jo

Iwi Jo, ar ben tô,
Yn canu:

“Gin to the ear, the word gin. Gin to the crib, gin to the grave. Gin to leg, arm to gin. Gin to the lip. Mouth gin. Gin who is mashed, I mashed gin to my place”

Iwi Jo wirion.Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Llythyr

Tyddyn y Garlleg, 1890F’annwyl rieni Sian (a) Glyn,Y mae Aled wedi gadael y tŷ, mi ydw i a Dei wedi datblygu pancake madness. Mi ddaw Aled yn ôl, a fydd na’m wyau ar ôl os y dalith yntau’r clefyd. Y mae hi’n fain yma hebddo, y mae hiraeth fel clwy… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Llythyr

Tyddyn y Garlleg, 1890

F’annwyl rieni Sian (a) Glyn,
Y mae Aled wedi gadael y tŷ, mi ydw i a Dei wedi datblygu pancake madness. Mi ddaw Aled yn ôl, a fydd na’m wyau ar ôl os y dalith yntau’r clefyd. Y mae hi’n fain yma hebddo, y mae hiraeth fel clwy drwy’r holl dŷ, a Dei a minnau yn sownd ar ben mynydd heb na motor i gyrraedd bys sdop Llithfaen. Y mae Dei yn dweud nad yda ni angen Aled, a fod bywyd yn well ers iddo fynd am dro, ond myfi sydd yn ansicr.
Os y cewch chi amser rhyw dro, danfonwch wyau, blawd a llefrith i’ch meibion.
Mewn hiraeth dwys,
Eich mab ieuengaf,
Iwi Jo

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Hwyr

Tawel fum yn ddiweddar, mi wn, ond bum brysur.Bum yn gwyro uwch y ddesgl borslen eto ddoe. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Ni

Ia, rhai go ryfadd ydyn’ hw’, yntê,
Y fo a hi,
A phawb drw’r stryd ‘ma, ac yn wir, drwy’r lle-
Ond chi a fi.

T. Rowland Hughes Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be Wyddwn i am Bobol y Cwm?

Dwi am sgwennu story-arc dair wythnos i Pobol y Cwm. Mi fydd na feirw byw ynddo, a shotgyns a Dai Sgaffalde ar gefn beic. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am bysgota plu?

Myfi ac Aled a Ger aeth i bysgota. Dyrchefwyd fi yn gynnar yn y bore, caniatawyd im gael pas o gwmpas tref Dolgellau mewn car heb do. Wele Ger yn cyfarch y dorf, y mae ganddo air clen i bawb, efe sydd ŵr bonheddig, gŵr y bobl. Efe yw cannwyll eu llygaid, a myfi ac Aled ysydd mal milgwn bronwynion wrth ei ystlys. A wele ni yn cael ein permit brithyll o’r llythyrdy, a wele ninnau’n paratoi ein plu a’n gwiail ar lan y llyn.

Wele ni, wŷr cryfion gwrllyd, yn dringo i’r car dŵr heb do. Ffarwel i Aled a adawyd ar y lan. Ffarwel i’r merched ifanc sydd yn chwifio eu nicars gwynion hyd y cei. Nyni a ddaw yn ôl mal tywysogion i’w cofleidio.

A dyna rwyfo oddi wrth y cei yn ddel i gyd, a chyrraedd canol llyn, a gosod angor, a pharatoi genwair. Mawr yw’r cellwair ar y gwch, myfi sydd amhrofiadol, gŵr y mecryll wyf i, y mae’r brithyllion bychain yn ddieithr im a’m bachyn. Ond cyn i’r bluen daro’r dŵr wele’r gorwel Ger! Gwae! Daw Morus y Gwynt i godi’r angor.
Cludwyd ni, yn erbyn ewyllys, hyd wyneb y dŵr. Mawr fu’r brwydro, pum rhwyf cyfrais unwaith yn fy ngafael, a mawr fu’r rhegi a chrio gan Ger. Dyma weld ei wir wedd am y tro cynta. Wele ef yn lapio ei hun am y mast, clywch ei wylofain uwch gri’r gwynt, y mae cesail ei forddwyd yn wlyb.
Ond ofer fu f’ymdrechion, ni allwn ennill modfedd o’r llyn, a chyda blinder cafwyd ni mewn coedwig o frwyn.
Na phoener Ger, me’ fi, rho daw ar dy wylo, myfi ysydd ddyn gwrllyd. Dyma fi yn gweld glan ddieithr trwy’r brwgaitsh, a dyma gydio rhaff yr angor rhwng fy nannedd a phlymio’n ddewr i ddŵr.
Nid oedd dim mwy na throedfedd o ddyfnder, myfi a gafodd godwm. Ond y mae’r pwll yn frith o sliwod congyr a pheic yn ôl pob tebyg.

 Araf Iwan, bydd slei. Y mae Ger druan yn dibynnu arnot. A dyna lusgo’r gwch tua’r lan, un cam ar y tro. Sawl tro disgynais i ryw gagendor du dan wyneb y dŵr, gwlychwyd cesail fy morddwyd, a’r baco oedd yn fy mhoced dîn. Ond daeth llwyddiant yn y man, rhwymais ein bad yn erbyn coeden.

Cariais Ger i’r lan, mal babi yn fy nghôl, a chychwyn yn ôl ar droed, tua’r cei lle bu’r ffarwelio mawr a dagrau a nicyrs gwynion.
Doedd dim golwg o’r merched ifanc yno, dim ond Aled yn pendwmpian wrth y lan oedd yno i’n cyfarch.
Chwedl edifar fu ein trip pysgota, ni ddaliwyd dim un brithyllyn, a collwyd ein bad. Myfi roddodd fy mhen yn fy mhlu am weddill y prynhawn. Gwae fi fy myw.

Peidiwch, da chi, a mynd i bysgota plu ar gwch mewn gwynt main.

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Cerdd i Aled (Sy’n grepachlyd)

Aled rwdlyn, bwdryn bach, Ti’n fochaidd, O! Ti’n afiach, Dysgais, o dy osgo sachA’th wep, ti’n glaf o’r grepach! Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y bêl gron?

Daeth hyfryd ddydd mawrth, dydd y gwersi nofio, dydd y llaeth melys, a’r dydd i gicio’r bêl. 
Dyna wisgo fy sanau hirion newydd, ac oddi tanynt dariannau’r grimog, a throwsus byr, a chrys a rhif deg a Maradona ar ei gefn. Ac esgidiau bach glas i ddawnsio hyd yr asgell.
A dyna fynd i gicio pêl, a dyna chwarae a chicio’r bêl. Myfi sydd feistrolgar yn y cwrt cosbi. Dacw un o fy mheli yn hedfan uwchlaw’r criw, dacw un arall yn peri gofid i’n gôl geidwad, dacw un yn canfod gofod mawr lle nad oedd neb. Myfi sydd yn cyfarwyddo’r chwarae.
Ond gwae! Och a wi! Dyna ofid ddaw im, poenau mawr mawr, a’r goes yn gwrthod gwrando ar ei meistr. Myfi a roddodd ormod o straen ar fy nghortyn ham, wele fi yn gwingo mewn gwewyr ar yr asgell.
Gadael y maes, gadael gornest ar ei hanner, eistedd ar ochor pitsh hefo sigaret yn pwyri a damio am awran.
Gêm beryglus yw cicio pêl, myfi sydd am orffwys tan ddydd mawrth nesaf, pryd y caf fod yn feistr ar faes y gad drachefn.

Parhau i ddarllen

: Be wyddwn i am y bêl gron?

Daeth hyfryd ddydd mawrth, dydd y gwersi nofio, dydd y llaeth melys, a’r dydd i gicio’r bêl. Dyna wisgo fy sanau hirion newydd, ac oddi tanynt dariannau’r grimog, a throwsus byr, a chrys a rhif deg a Maradona ar ei gefn. Ac esgidiau bach glas i dd… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Draw Dros y Mynydd

Caneuon am skinny-dipio, llongau, denig, hiraeth, ceir, bleiddiaid, bioleg, dŵr, ceffylau, adar mân a thawelwch.
Ar gael i’w rhag archebu nawr ar wefan Sadwrn

Dyma damaid i aros pryd, Ceffylau ar D’ranna a recordiwyd yn fyw ar gyfer rhaglen Y Lle ychydig wythnosau yn ôl.

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Menfish ( Neu "Monsters We Have Met")

“When we glided motionless into the ray kingdom, they remained, rolling their big round eyes and closely watching us””The battery was composed of seven 25-calibre cannon barrels. Water pressure itself built up the propulsive force as the gun went down…. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Menfish ( Neu "Monsters We Have Met")

“When we glided motionless into the ray kingdom, they remained, rolling their big round eyes and closely watching us””The battery was composed of seven 25-calibre cannon barrels. Water pressure itself built up the propulsive force as the gun went down…. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Gwin Bodsele

Wasdad fel gwin beaujolais,Dwi’n harddach bob dydd, fel gwin beaujolais,Yn law ar y champs d’elysee,beaujolais, beaujolais, beaujolais Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Dyddiaduron Tŷ

Myfi yw ceidwad yr Erw am ddeuddydd. Duw yr ieir a’r defaid a’r hors am ddeuddydd, ac unig gyfaill Melani Myrî a Twm Ci Da. Dim trafferthion hyd yma, mae Twm Ci Da ddigon bodlon yn gorfadd o flaen y stôf os dio’n cael cyfle i fynd i sniffio lle bisodd o neithiwr bob hyn a hyn. A Melani Myrî yn ddigon bodlon fy nilyn o gwmpas y cae wrth i mi fwydo’r ieir a’r defaid a mwytho’r hors. Oen llywath ydi Melani Myrî ond ma hi’n ymddwyn fel ci bach. Mae mam yn deud nad ydi hi’n gwbod mai Dafad ydi hi, dwni ddim am hynny, ond bwyd defaid mai’n fwyta a dwi’n tybio ei bod dalld y petha ma’n well na mam.
Fel arall, fi sydd yn cynnau’r tan ac yn hwylio’r tê. A fi sy’n gyrru hen fotor Glyn ‘Rerw o gwmpas. Mae o fel sbêship o gymharu a’r hen fotor glas. Ma’n mynd whizzzzzzzzz yn ffyrst.
A ma’r lle yn berwi o wyau, dwnim sut mae disgwyl imi fwyta wyth ŵy y diwrnod. Ond dwi’n trio. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt #7 (I filled my head with rudding stunche)

I filled my head with rudding stunche. Nid fy mai i oedd o. Bai’r jar oedd o. A mi fydd raid i mi fynd i sefyll yn y môr i gael ‘madael o’r ffasiwn rwdins. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt #7 (I filled my head with rudding stunche)

I filled my head with rudding stunche. Nid fy mai i oedd o. Bai’r jar oedd o. A mi fydd raid i mi fynd i sefyll yn y môr i gael ‘madael o’r ffasiwn rwdins. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Cacennau a choffi

Myfi ysydd ddyn sy’n bwyta cacennau yn y bore, ac yfed coffi a smocio sigarènau. Myfi ysydd ddyn nad ydyw’n byw yn iach.
Ond (ew!) mi dwi’n cael sbort yn gwneud.
A gwae chi eich byw. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Vest Intentions

Och a wi! Gŵr truenus wyf. Myfi sydd â deg fesd wlyb, heb na thymbl drei na gwres yn y tŷ, gwae! Y mae lein ddillad y tu allan, ond mae hi’n nosi, a beth fyddai’r gwŷr a’r merched sy’n byw o boptu im yn feddwl o weld deg fesd wen yn chwifio yn y gwynt?
“Dyma ddyn cry’ sy’n curo’i wraig a’i frodyr yn ddi-drugaredd, gwyddom hyn o’r fysd”
Dyna, mi wn, fyddai eu casgliad.
Ond myfi ysydd gyfrwys, gŵr â blynyddoedd o brofiad o guddio fysd rhag llygaid busneslyd. Myfi a rwymodd ddeuben o gortyn, un pen i’r ffenestr ac un pen i’r wal, ac ohoni hongian deg fesd wleb. Yr wyf yn awr yn byw mewn ystafell motel, myfi sydd ŵr cyfrwys a thruenus.

Yn fy motel dwi’n disgwyl am y greyhound aiff a fi tua’r môr, a physgod. A sefyll mewn pyllau mewn sgidiau canfas.

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Vest Intentions

Och a wi! Gŵr truenus wyf. Myfi sydd â deg fesd wlyb, heb na thymbl drei na gwres yn y tŷ, gwae! Y mae lein ddillad y tu allan, ond mae hi’n nosi, a beth fyddai’r gwŷr a’r merched sy’n byw o boptu im yn feddwl o weld deg fesd wen yn chwifio yn y gwynt?… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Sgwarnog

Fi di’r sgwarnog hirgoes coch,
Clyw ‘nwy gloch wrthi’n canu,

Dau faen melin yw fy mhwn,

Dwi’n maeddu milgwn Cymru,

 Fi di’r gwynt yn y coed a’r haul ar dy war,

Gin i gar sy’n barod i gychwyn,

Os sgin ti faich fydd o’m byd i mi,

Dwi’n gry’, cariad, paid poeni,

Gin i glust, gin i air, gin i grud, gin i fedd,

Gin i goes, gin i fraich, gin i wefus, gin i geg,

Mae otsh gin i bwy, di’m otsh gin i lle,

‘mach i, i be’r ai boeni?

Fi di’r sgwarnog hirgoes coch,

Clyw nwy gloch wrthi’n canu.

Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Aderyn Bach

I be’r awn i godi hiraeth?Da ni di bod ffor’ma gan gwaith o’r blaen,Y deryn bach uwchben y tŷ,A’r hyn a ddaw o un llaw i’r llallYn ddall hyd ddillad y gwely.I be’r ei di i godi hiraeth?Gan gwaith bum yma, gan gwaith y dof eto,Fel y deryn b… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt? 2012-03-18 17:07:00

Ma’r byd wedi troi’n fwy wobli’r wythnosa dwytha ‘ma. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Draw Dros y Mynydd

A deimli di’r byd yn llonydduLle ma’n cyrff ni ynghlwm hefo’r tir?Lle ma’r dail sydd dan droed’Di bod yno erioed,Mi wn ers tro byd ‘u bod nhw’n wir,Ond mae ‘na fleiddiaid draw dros y mynydd,Mi glywais fod ‘na dir sydd ar dân tu ôl i’r drws,Fod ‘na lwyb… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Draw Dros y Mynydd

A deimli di’r byd yn llonydduLle ma’n cyrff ni ynghlwm hefo’r tir?Lle ma’r dail sydd dan droed’Di bod yno erioed,Mi wn ers tro byd ‘u bod nhw’n wir,Ond mae ‘na fleiddiaid draw dros y mynydd,Mi glywais fod ‘na dir sydd ar dân tu ôl i’r drws,Fod ‘na lw… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Llundain

Daeth y rhyngrwyd i Fiw ‘Mi o’r diwadd, a daeth hen bryd i ail-afael yn y blog yma. Dyma hanes dau drip diweddar i Lundain.Y trip cyntaf: Mynd ar fy mhen fy hun yr oeddwn. Dyna ddal trên o Fangor, a chyrraedd heb na llety na bêrings oddeutu awr a han… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: "Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod"

Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod,A’u bygwth â’r Injan GochSydd ym Mhwllheli,Ni feddyliais hynny’n od,Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: "Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod"

Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod,A’u bygwth â’r Injan GochSydd ym Mhwllheli,Ni feddyliais hynny’n od,Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: "Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod"

Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod,A’u bygwth â’r Injan GochSydd ym Mhwllheli,Ni feddyliais hynny’n od,Pan oeddwn yn ifanc ac yn dal malwod. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am Llanwmawrhallt (Neu, ffeithiau difyr am Iwan)

#1 Mae gen i rychwant anarferol o fawr. Yn yr ysgol, fel rhan o rhyw broject maths, mesurwyd taldra, maint esgidiau, rhychwant a.y.y.b yr holl blantos yn y flwyddyn. I ddangos beth oedd normal distribution amwni. Ychydig wedi hynny cefais fy ngalw o rh… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt #6 (Neu "I lwyddo rhaid cael cig!")

Mae’r dolig yn dynesu. Gwyl y cig. Eleni, fel pob blwyddyn, mae Dei y Canol yn mynnu cael twrci. “Traddodiad ydyw!” dyna’r gri sy’n atsain hyd muriau’r Erw, y mae’n bytheirio, yn mynnu cael ei gig, toes gan Sian Glyn ‘Rerw ddim ffordd o’i dawelu. Ond, … Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt #6 (Neu "I lwyddo rhaid cael cig!")

Mae’r dolig yn dynesu. Gwyl y cig. Eleni, fel pob blwyddyn, mae Dei y Canol yn mynnu cael twrci. “Traddodiad ydyw!” dyna’r gri sy’n atsain hyd muriau’r Erw, y mae’n bytheirio, yn mynnu cael ei gig, toes gan Sian Glyn ‘Rerw ddim ffordd o’i dawelu. Ond, … Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Tyrd Olau Gwyn

Tyrd olau gwyn,Dros y gorwel draw i gychwyn,Ma ‘na un fan hyn sydd ar dân i fynd,Fu ‘rioed yn un ar erfyn,Tyrd olau gwyn,Gad ‘mi fynd ar adain aderyn,Ddaw na ddim o fudd i ddynO greithiau dyfn hen dennyn,Tyrd olau gwyn,Heb fôr, na thir, na therfyn,Ti… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Rysait Cawl Stwnsh Cwningod

Clywais sôn lawer gwaith am allu cwningod i fagu cwningod, ond erioed nis brofais hyn i’r ffasiwn raddfeydd ac y profais tra’n coginio cawl stwnsh cwningen hefo Aled, y brawd hynaf, ychydig wythnosau yn ôl.Glyn ‘Rerw a Sian Glyn ‘Rerw roddodd inni’n … Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Myfi ysydd ddyn..

Myfi ysydd ddyn sydd yn byw mewn tŷ,Sydd yn byw mewn tŷ gyda’m brodyr,Yn y tŷ mae tri gwely, tair cadair,Seidr tshep a gwirodydd,A rhewgell,Yn y rhewgell mae stwnsh ffa a chawl cwningen,Stwnsh ffa a chawl cwningen,Pwdin reis a rwdin peis,a stwnsh ff… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt? 2011-11-11 18:29:00

Dwi dal yn brysur, sori. Ewch i bori trwy’r archif os da chi’n bord. Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt? 2011-10-14 14:15:00

Dwi’n rhy brysur, gadwch lonydd i mi Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Duw Greodd y Car

Tyrd di heno, draw dros y mynydd,’Gin ti gar, ‘gin i gur, gawni gwrdd heb un gerydd,D’eud y cawn ni fynd tua’r trefi mawr gwyn,Dim ond d’eud, mi wn y down ni’n ôl i’r fan hyn Parhau i ddarllen