Archives: Llinos

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

22 Mawrth 2015 – heddiw bu’m yn dysgu am hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Hosanna! Hosanna. Brenin nef. Arglwydd nef a daear. Mab Duw! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

8fed Mawrth 2015 – edrych heddiw ar weddi’r Arglwydd, yr un ddysgodd Iesu Grist i ni. Bu i ni hefyd drafod ein hoff le i fynd i gael tawelwch a llonydd o dro i dro, yn union fel Iesu yn mynd i’r ardd i gael llonydd i … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Mawrth 2015 - cewch weld llawer planed hardd yn y festri ar y funud. Rydym i gyd wedi gwneud daear ar gyfer hongian adre. Byddant yn lliwgar iawn wedi i ni ddarfod y gwaith.  Cawsom heddiw wasanaeth ar Dewi Sant a hefyd&nbs… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Chwefror 2015 – dyma’n balwns yn barod i greu ein daear. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

25ain Ionawr 2015 – rydym yn edrych ar greadigaeth Duw ac yn dathlu adar wythnos yma.  Dyma botiau bwyd i roi yn ein gerddi ar gyfer yr adar bach.Bu rhai o aelodau Hwyl a Sbri yn helpu I gynnal gwasanaeth yn yr Ysgol bore Llun 2il Chwefror. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

11eg Ionawr 2015 – cawsom wasanaeth ar ddechrau’r sesiwn i ddiolch am ein gwasanaethau brys ac am ysbytai sydd yn ein cymunedau.  Gwelwyd nad yw hi mor hawdd cyrraedd ysbyty mewn gwledydd megis Kenya a Malawi.  Cawn ein cludo yng Nghymru i’r ysbyty mewn ambiwlans neu gar neu mewn hofrennydd.  Yn Kenya fe fyddech yn fwy tebygol o fynd ar y bws, ar fotobeic neu gerdded.  Darllenwyd eto stori Mair a Joseff yn teithio o Nasareth i Fethlehem (tua 180 milltir).  Heddiw mae marched beichiog yn parhau i deithio’n bell i weld meddyg neu nyrs.  Agorwyd ein bocsys casgliad ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol ac ar ol i bawb gyfri’r arian ym mhob bocs roedd gennym £140! Ac mae’r Llywodraeth yn dyblui pob £1 felly mae’n troi yn £280!!

Da iawn chi. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

22ain Tachwedd 2014 – mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer Gwasanaeth Nadolig ond cawsom amser i fwynhau addurno bisgedi Nadolig! Mae gan pob aelod o Hwyl a Sbri focs casgliad dros gyfnod y Nadolig.  Bydd y casgliad yn gymwys ar gyfer cynllun £1 am £1 y Llywodraeth eleni ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol.  Bydd yn dyblu!  Cyn hynny mae aelodau a chyfeillion Maesyneuadd hefyd yn rhoi casgliad yn y bocsys – mae’n dyblu dwy waith!! DIOLCH!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BOCSYS NADOLIG

Eleni i Romania bydd bocsys Nadolig yn cael eu danfon.  Ac yn ychwanegol i’r arfer roedd cyfle nid yn unig i wneud bocs ar gyfer bechgyn a merchoed, ond bocsys ar gyfer cartrefi plant hefyd.  Mae 50 o focsys wedi mynd o Drefor … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

19fed Hydref 2014 – dysgu am Jona heddiw a dysgu bod pawb yn haeddu ail gyfle – Jona am iddo beidio gwrando tro cynta, a phobl Ninfe. Roedden nhw yn farus, yn hunanol ac yn gas efo pawb.  Ond mae Duw yn rhoi ail gyfle i ni ufuddhau ac edifarh… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

12fed Hydref 2014 – parhau heddiw gyda thema Diolchgarwch gan werthfawrogi harddwch ardal Trefor.  Dangosodd Emlyn ffilm o ddolffiniaid welodd pan oedd allan gyda’i gwch ym mis Medi.  Cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau’r plant ar gyfer dathlu’r Nadolig. Mae bocsys casglu arbennig wedi eu addurno yn y capel a rhwng hyn ar Nadolig bydd y plant yn dod a chasgliad i’r bocsys.  Eleni mae’r Llywodraeth wedi cytuno i fynd £1 am £1 ar gasgliadau i Cymorth Cristnogol rhwng Tachwedd 2014 a Chwefror 2015! Mae cyfle cyn hynny i’r gynulleidfa ddyblu casgliad y plant drwy gyfrannu i’r bocsys o dro i dro!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri – Diolchgarwch

5ed Hydref 2014 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer y gymuned. Cafwyd rhannau gan blant Clwb Hwyl a Sbri, dangoswyd ffilm Ruth a Naomi wnaed gyda’r Clwb Cartwns.  Roedd cyfle hefyd nid yn unig i gyfrannu i’r casgliad arferol oedd yn mynd tuag at Banc Bwyd Pwllheli, ond hefyd i gyfrannu eitem o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd.  Aethpwyd a dau lond bocs o nwyddau i Pwllheli a chasgliad a dros £40.  Cafwyd paned yn dilyn yr oedfa a chyfle i gymdeithasu.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: PERERINDOD i Trawsfynydd

6ed Gorffennaf 2014 – estynwyd gwahoddiad i ffrindiau Maesyneuadd ymuno gyda’n cyfeillion o Eglwys Noddfa Caernarfon i fynd am drip i Trawsfynydd.  Cawsom ymweld a’r Ysgwrn a chael hanes a gweld y ‘gadair ddu’ yng nghartre Hedd Wyn.  Aethom y… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

22ain Mehefin 2014 – dechreuwyd heddiw ar ein cartwn nesa sef hanes Ruth a Naomi.  Mae’n cymeriadau wedi eu gwneud o begiau, mae’n cefndiroedd yn cynnwys tywod ac mae hanes Ruth yn cael ei adrodd gan Naomi.  Rydym felly wedi ysgrifennu llythy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

28ain Mehefin 2014 – er bod y Clwb ddim yn cyfarfod bellach tan mis Medi diolch i bawb wnaeth gefnogi drwy gyfrannu at gronfa Pilipinas y Clwb.  Codwyd £45.
Mae’r lafant yn edrych yn hyfryd iawn o flaen drysau’r festri erbyn hyn!
Wrthi’n paratoi stori newydd mae’r Clwb Cartwns – bydd hon yn barod erbyn Diolchgarwch.

Llongyfarchiadau hefyd i boster Clwb Hwyl a Sbri ddaeth yn bedwerydd yng nghystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr eleni gan ddod a gwobr o £25 i’r Ysgol Sul.  Llongyfarchiadau mawr i chi!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

25ain Mai 2014 – parti Haiti heddiw i gefnogi apel Undeb yr Annibynwyr.  Cafwyd gwasanaeth yna bwyd o Haiti i ginio.  Cyfle i addurno gweddi i bobol Haiti am gartref clyd, llaeth iachus a gwennyn ar gyfer bywoliaeth a mel iachus.  Bu pawb gael cynnig ar weithgaredd o Haiti sef siglo hwlahwp i gerddoriaeth. Mae’r prosiect hufenfa yn Haiti yn bwysig iawn oherwydd bod plant yn yr ysgolion yn cael llaeth iachus i’w yfed bob dydd.  Mae un botel wydr yn costio 14c ac ar ddiwedd y parti roedd y plant wedi codi dros £200 sef gwerth dros 1,400 o boteli llaeth!!
Llongyfarchiadau mawr i chi ar eich gwaith rhagorol, nid yn unig heddiw ond ar hyd tymor yr Ysgol Sul ers mis Medi.  Byddwn yn cynnal mwy o gyfle i wneud cartwn o’r hyn i’r haf, a bydd Hwyl a Sbri yn ailgychwyn ym mis Medi. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

11eg Mai 2014 – mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol ac fe gawsom hanes Edile sydd yn 9 oed ac yn byw yn Colombia.  Mae Edile yn byw mewn lle saff ers iddo fo a’i deulu orfod gadael eu cartref oherwydd ymladd rhwng gwrthryfelwyr a parafilwyr.  Gw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CHWARE TEG!

4ydd Mai 2014 – fe gofiwch i Clwb Chware Teg! gynnal Bore Coffi i godi arian pan oedd Maesyneuadd yn dathlu ei beinblwydd yn 200 oed.  Y bwriad oedd adnewyddu bocsys gardd y capel gyda’r elw.  Dyma’r adeg o’r flwyddyn i arddio ac felly gyda h… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

4ydd Mai 2014 – rydym am gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Denman yr Anibynnwyr eto eleni a heddiw fe wnaethom ni edrych ar beth mae’r Beibl yn ddweud am heddwch a dechrau gwneud ein gwaith crefft.  Bydd rhaid aros i’r holl baent sychu rwan cyn p… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 – Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori’r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno’r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

30ain Mawrth 2014 – diwrnod i atgoffa ein hunain o stori’r Pasg a chael hanes yr Atgyfodiad.  Mae hi hefyd yn Sul y Mamau wrth gwrs felly bu’r plant yn brysur yn gwneud cardiau i fynd adre.  Wythnos nesa byddwn yn cael cwis Y Pasg a gwneud ca… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

Os ydych chi’n awyddus i gefnogi gweithgareddau Clwb Chware Teg! beth am archebu poster cariad y Clwb.  Ar gael am £1

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

23ain Mawrth 2014 – cyfle heddiw i barhau gyda stori’r Pasg gan edrych ar y groes.  Mae’r lliwiau yn y siart yn ein helpu i feddwl am yr hanes.  Mae’r Ysgol Sul wedi cytstadlu mewn cystadleuaeth i greu bocs lliwgar ar gyfer wy Pasg – mae ymga… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

16eg Mawrth 2014 – parhau gyda stori’r Pasg a’r Swper Olaf.  Dyma rai o geiliogod y plant! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

9fed Mawrth 2014 – rydym wedi cychwyn ar daith y Pasg.  Mul bach i’r Brenin oedd ein stori heddiw ar daith i Jeriwsalem.  Cawsom addurno dail palmwydd.  Hefyd llunio cynllun ar gyfer bocs wyau Pasg ar gyfer cystadleuaeth arbennig.  … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG

5ed Chwefror 2014 – noson ‘drwg’ a ‘da’ – edrychwyd ar y 10 gorchymyn a rhai o adnodau y Testament Newydd.  Mae’n amhosib byw i safon perffaith Duw. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau eu hunain.  Roedd gan y criw gy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

19eg Chwefror 2014 – cawsom gwis heno i’n cadw ar ein traed! Rowndiau amrywiol yn cynnwys blasu’r creision; beth yw’r neges yn yr adnodau a dod o hyd iddyn nhw yn y Beibl; beth yw’r sbeis; anagrams o drefi yn y Beibl; enwi pump o’n hawliau dynol; adnab… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

12fed Chwefror 2014 – gohuriwyd ein cyfarfod heno oherwydd tywydd garw, roedd y gwynt cryf yn creu dipyn o lanast o gwmpas y pentref.  Nol wythnos nesa gyda cwis! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWN

7fed Chwefror 2014 – dyma ddechrau recordio’r lleisiau heno ar gyfer y cefndiroedd. Gwyliwch allan am gyfle i weld y ffilm ym mis Ebrill. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

5ed Chwefror 2014 – noson Beth yw Cymuned? Actau 2: 43-47 – hanes cymdeithas y credinwyr cyntaf. Roedd bwyd yn chwarae rhan fawr wrth gymdeithasu yn y Beibl, felly dros ein trafodaeth cawsom rannu datys, doughnuts a siocled!  Bu cryn drafod wedyn … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

2il Chwefror 2014 = dyma ni wedi cyrraedd y bore mawr! Roedd criw o’r gennod wedi gofyn am gael cynnal gweithgaredd i godi arian ar gyfer trychineb Y Pilipinas.  Felly dyma drefnu Bore Coffi o’u dewis nhw gan werthu eu gwaith llaw, teganau, cynnig paned a chacen a diddanu drwy chwarae’r piano!  Cafodd pawb fwynhad mawr o gymdeithasu yn y Bore Coffi a gwnaed elw o £100 i’r apel.  Da iawn chi blant, bydd Trefor yn saff o weithgareddau llwyddiannus yn y dyfodol!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

26ain Ionawr 2014 – parhau gyda’n gwaith ar gyfer y Bore Coffi a chael cyfle i addurno platiau! Bydd rhaid i’r platiau fynd i’r popty am 6 awr wythnos yma er mwyn bod yn barod ar gyfer bore dydd Sul nesa!  Felly cofiwch am y Bore Coffi, 10 o’r glo… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

22ain Ionawr 2014 – heno edrych ar hunanoldeb! Defnyddio hanes Porthi’r 5000 a chael bwyta fishfingers a bara pita,  Dyma bosteri dwylo’n helpu. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

19eg Ionawr 2014 – rhagor o drefniadau ar gyfer ein Bore Coffi a chyfle i wneud gwaith llaw heddiw fydd yn cael ei arddangos a chyfle i’w werthu!  Bydd calonnau lliwgar a hefyd platiau bach.  Os oes gennych hen degannau ar gyfer y bwrdd gwert… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

5ed Ionawr 2014 – y tymor hwn byddwn yn edrych ar drychineb Y Pilipinas ac yn trefnu Bore Coffi ar gyfer rhieni a ffrindiau.  Ar ol trychineb y gwynt ar storm yn Y Pilipinas mae pobl wedi colli eu cartrefi eu bywoliaeth ac wedi colli aelodau o’u t… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

15fed Rhagfyr 13 – daeth nifer fawr i’r oedfa Nadolig dan ofal Parchg Angharad Roberts bore dydd Sul.  Roedd nifer dda o’r plant yn cymryd rhan ar ddechrau’r oedfa gan adrodd i ni hanes Waleed, 13eg oed o Balesteina gafodd offer clyw gan feddygon … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CYMDEITHAS YR EIFL

12fed Rhagfyr 13 – llond ystafell o aelodau Cymdeithas yr Eifl yn mwynhau cinio Nadiolig yn y Celf yng Nghaernarfon! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

11eg Rhagfyr 13 – wedi i ni gadarnhau trefniadau’r daith gerdded cawsom gyfle i gofio Nelson Mandela, ei waith a’i ddatganiadau ar gyfer pobl ifanc, cenhedlaeth ein dyfodol.  Bu i ni gymharu rhain gyda datganiadau a lluniau gan Oxfam a dewis ein h… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI yr Ysgol Sul

8fed Rhagfyr 13 – bu ymarfer ar gyfer darn dechreuol yr oedfa Nadolig wythnos nesa a chael darfod ein crysau-t. Bydd golygfa ardderchog o grysau-t Nadolig wythnos nesa!  Mae’r plant bach yn lliwio’n daclus iawn a dyma rai o’r lluniau yn dangos dar… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

6ed Rhagfyr 13 – dyma ni wedi cychwyn ar ein dehongliad ni o hanes Y Creu.  Byddwn yn mynd drwy’r sotiau o’r Beibl yn eu tro!  Cawn gyfle i arddangos ein gwaith yn y Flwyddyn Newydd. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

4ydd Rhagfyr 13 – Sut ydych chi’n dewis eich ffrindiau? Dyma fu’r sylw heno ac fe ddysgom hefyd am y ffordd dewisiodd Iesu ei ffrindiau – pobl gyffredin fel ni oedd y disgyblion.  Doedd Iesu ddim yn dewis neb a sgiliau arbennig, doedd dim rhaid bo… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA DYDD RHYNGWLADOL AIDS

1af Rhagfyr 2013 – cyfle i gofio heddiw am y rhai sydd yn byw gyda HIV mewn cymunedau dros y byd.  Yn yr oedfa mae cyfle i weddio, a chlywed hanes rhai o’r bobl ddewr hyn sydd yn byw mewn cymdeithas rhagfarnllyd yn eu herbyn.  Mae gan Gymru ystadegau uchel mewn achosion o HIV ac mae’r casgliad heno o £25.00 yn mynd i Body Positive.  Mae gan Body Positive ganolfannau cymorth dros Brydain yn cynnwys Gogledd Cymru.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

1af Rhagfyr 2013 – cawsom gyfle heddiw i ddechrau addurno ein crysau-T ac i gael stori’r geni ar ffurf pass the parcel. Caio oedd yn ffodus i agor y parsel ola a chael bar o siocled!  Mae’r crysau-T yn edrych yn smart iawn a cewch weld y plan… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

27ain Tachwedd 2013 heno cawsom wybod am bedwar o fobl ifanc sydd yn wynebu cyfnodau hir mewn carchardai yn Cambodia, Ethiopia a Tunisia, neu sydd yn byw mewn ofn mewn pentref gwledig yn Brasil.  A hynny oherwydd iddyn nhw sefyll dros hawliau pawb… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

24ain Tachwedd 2013 – daeth criw da ynghyd heddiw ar gyfer ein sesiwn cyntaf o waith yn arwain at ein gwasanaeth Nadolig.  Cawsom gyfle i gwrdd a Waleed sydd yn byw ym Mhalesteina.  Roedd Waleed yn fyddar cyn iddo gael offer clyw arbennig. &n… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OPERATION CHRISTMAS CHILD

16eg Tachwedd 2013 – er bod llai o focsys anrhegion na’r arfer, fe ddaeth y fan i’w casglu’n ddiolchgar, fel yr arfer.  Diolch i bawb am gyfrannu tuag at wneud Nadolig plentyn bach mewn gwlad anodd yn un mwy llawen. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

13eg Tachwedd 2013 – croesawyd pawb i Glwb cynta’r tymor a braf oedd gweld wyth wedi troi allan ar noson oer a gwlyb!  Meddwl am syniadau ar gyfer llenwi’r rhaglen bur’ criw.  Hefyd meddwl a ffyrdd gwreiddiol o godi arian ar gyfer Apel y Pili… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

10fed Tachwedd 2013 – ar ol tymor o waith beth well na trip.  Dyma ni ar y Trip Ysgol Sul yn cael hwyl yn Glasfryn.  Cawsom Fowlio Deg, chwarae yn yr ardal feddal a wedyn cael cinio.  Bydd Clwb Hwyl a Sbri yn ailddechrau dydd Sul 24ain T… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

3ydd Tachwedd 2013 – heddiw wedi i ni ymarfer dros bedair wythnos cynhaliwyd ein Oedfa Deulu ar y thema pysgod.  Roeddem wedi astudio stori Iesu yn galw ei ddisgyblion cyntaf dros y bedair wythnos diwethaf.  Roedd y capel yn llawn iawn a pawb… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

13eg Hydref 2013 – mae’n pysgod bron yn barod. Fe fydd dwy adnod arnynt “gwthia’r cwch allan i’r dwr dwfn a gollynga’r rhwydi am ddalfa dda” a “dilynwch fi, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion”.  Heddiw roeddem yn edrych ar y ffordd mae Iesu Grist … Parhau i ddarllen