Archives: Llinos

Pin Dwr Trefor: Parti Nadolig Ysgol Sul

17eg Rhagfyr 2018Cynhaliwyd parti Nadolig a gwasanaeth ble ddangoswyd cartwn y plant a cafwyd helfa o gwmpas y Festri i edrych am 6 o hanesion moch!  Casglwyd £75 ers mis Medi i brynu 3 set o foch bach ar gyfer teuluoedd yn Cambodia.  Cymerwc… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Dyma waith dosbarth Blwyddyn 3 a hyn.  Mae nhw hefyd wedi bod yn edrych ar adnodau Luc 12:7 a Salm 121. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen!Bydd yr Arglwydd yn dy gadw di’n saff, ble bynnag yr ei di o hyn allan ac am byth.Felly peidiwch … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

19eg Tachwedd 2017 – Fi fy hun!Pa mor bwysig wyt ti? Wel mae Duw yn meddwl bod pob un yn bwysig iawn, ac mae’n ein adnabod ni i’r dim! Mae Duw hyd yn oed yn medru rhifo gwallt ein pen! “Gadewch i’r plant ddyfod ataf fi” meddai Iesu.Dyma waith Meinir, T… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Bocsys Nadolig Teams4U

DIOLCH YN FAWR IAWN TREFOR AM Y 57 BOCS ANRHEG NADOLIG DDERBYNIWYD ELENI! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Sul y Cofio

12fed Tachwedd 2017 – Stori Esther gawsom heddiw gyda dosbarth yr oedolion yn actio’r stori wrth iddi gael ei hadrodd.  Roedd Ahasfferus, Esther, Mordecai a Haman yn fyw yn y festri!  Bu cyfle hefyd i wneud coron ac i greu pabi coch a pabi he… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

29ain Hydref 2017 – JonaStori boblogaidd gan y plant heddiw, sef hanes Jona ym mol y pysgodyn mawr.  Ar ol gwrando ar yr hanes, cawsom yr hanes eto mewn can hwyliog a gweithgareddau amrywiol.  Dyma gardiau Ieuan, Deio, Meinir ac Aila – da iaw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Daniel yn ffau’r llewod!

22ain Hydref 2017 – hanes Daniel gawsom heddiw. Hanes Duw yn edrych ar ein holau pan fyddwn mewn ofn neu’n bryderus mewn sefyllfa anodd.  Bu’r ddau ddosbarth yn edrych ar hanes Daniel yn cael ei arbed oddi wrth y llewod, gan iddo weddio ar Dduw.&n… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

15fed Hydref 2017 – hanes Samuel gawsom heddiw yn gweithio yn y Deml yn helpu Eli.  Mae stori Samuel yn ein dysgu i wrando ar Dduw, drwy ddarllen y Beibl, gweddio a gwrando ar y bobl sydd yn ein harwain o ddydd i ddydd. Roedd y tywydd yn… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

8fed Hydref 2017 – cawsom hanes Dafydd yn gorchfygu Goliath ac addewid nad oes dim yn rhy anodd i ni gyda Duw. Trowyd Goliath yn gem a sgoriodd y plant bach 55 pwynt yr in, a Llinos yn sgorio dim! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Diolchgarwch

1af Hydref 2017 – cynhaliwyd oedfa deulu Diolchgarwch dan ofal Casi Jones. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Trip

17 Medi 2017 – heddiw aethom at ein trip Ysgol Sul  Gelli Gyffwrdd.  Cafwyd llawer iawn o hwyl yn mynd ar bob sleid a reid.  Roedd y plant ar oedolion yn mwynhau yn yr in modd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri 16 Gorffennaf 2017

Y SAMARIAD TRUGAROGRoedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho …… a dyma ladron yn ymosod arno.Dyma nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.Dyma Offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a sbri

9fed Gorffennaf 2017 – cynhaliwyd Ysgol Sul heddiw ar y traeth gyda gemau yn dilyn stori Porthi’r 5000.Gollyngwyd gweddiau o ddiolch i’r mor – Diolch i Ti am y byd. Diolch am ein bwyd bob dydd. Diolch am yr haul ar glaw. Diolch am bod rhodd a ddaw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

2il Gorffennaf 2017Dyma bosteri lliwgar Erin, Begw ac Elliw:Bu’r dosbarth iau yn edrych ar stori’r Ddafad Golledig a dyma i chi lond cae o ddefaid Leusa, Tom, Deio, Meinir a Ieuan. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

25ain Mehefin 2016 – stori BartimeusCawsom hanes Iesu Grist yn iachau Bartimeus.Bu’r dosbarth iau yn diolch am gael llygaid i weld yr harddwch a’r bobl o’n cwmpas a’r dosbarth hyn yn edrych at sut rydym yn gweld Iesu Grist heddiw. Dyma rai o hoff … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

7fed Mai 2017
Cyfle heddiw i ddysgu am deulu Nejebar o Affganistan sydd wedi gadael eu cartref oherwydd y rhyfel ac erbyn hyn yn byw mewn gwersyll ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg.  Mae Cymorth Cristnogol wedi helpu teulu Nejebar gyda gofal sylfaenol wedi iddyn nhw gyrraedd y gwersyll – deunydd ymolchi, dillad, bwyd, dwr glan, gofal iechyd a seicolegol, cyngor cyfreithiol, gofal meddygol ac addysg i’r plant.
Gall £250 brynnu oergell ar gyfer y gwersyll
Gall £50 brynnu stof i deulu goginio eu bwyd eu hunain
Gall £5 brynnu dau bryd bwyd i ffoadur
Wythnos nesa byddwn yn cynnal Brecwast Ysgol Sul am 10.30 i godi arian i Cymorth Cristnogol
Dewch ag eitemau ar gyfer ffoaduriaid e.e. dillad, dillad gwlae, esigdiau ayyb.
Nos Lun 15fed o 7 o’r gloch ymlaen yn Maesyneuadd bydd cyfle i chwarae gem Lle Diogel i Fyw gyda chawl i ddilyn.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

30 Ebrill 2017Dewisiodd Iesu y disgyblion i wneud ei waith.  Cawsom hanes Paul heddiw. Roedd Paul yn un da am ysgrifennu llythyrau. Roedd yn cerdded neu mynd mewn cwch i’w danfon i wahanol wledydd – Groeg, Cyprus, Y Eidal a Thwrci.  Roed… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

23 Ebril 2017Wedi’r Pasg a chroeshoelio Iesu, ei roi yn y bedd ac yna’r bedd yn wag – fe ymddangosodd Iesu eto i’w ffrindiau.  Dyma’r stori cawsom heddiw sef Iesu yn ymddangos i’w ffrindiau ar y traeth wrth iddyn nhw bysgota.  Roedd Pedr wedi… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy’r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw’n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw’n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 2il Ebrill 2017

Stori y ddau dy – hanes Mr Call a Mr Dwl!Fe ddysgodd Iesu bod gwrando a gweithredu ar ei air yn rhoi sylfaen dda i fywyd da, yn union fel adeiladu ty ar sylfaen gadarn.  Mae’r ty hwnnw yn gwrthsefyll pob gwynt, glaw a storm. Ond meddai Iesu, … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 26ain Mawrth 2017

Sul y MamauDyma’n blodau haul yn barod fel anrhegion.Cawsom hefyd stori gan Sian – hanes Iesu Grist yn gwella’r dyn dall. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 19fed Mawrth 2017

Bedydd ac Oedfa Ysgol Sul. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 12fed Mawrth 2017

Cyfle heddiw i edrych ar boster or Pilipinas ddefnyddiwyd yng Ngwasanaeth Gweddi Byd-eang y Chwiorydd.  Mae’n dangos y gwrthgyferbyniadau sydd yn y wlad.  Tlawd a chyfoethog, llygredd ac ardaloedd hardd. Prinder bwyd a bwyd iach.  Cafwyd… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5 Mawrth 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Dyma’n disgyblion yn barod at gyfer ein hoedfa deulu Mawrth 19: Seimon Pedr; Andreas; Iafo; Ioan; Philip; Bartholomeus; Mathew; Thomas; Iago; Simon y Selot; Jwdas a Jwdas Iscariot.  Cawsom gyfle i edrych at y llun yma o’r Pilipinas gan edrych… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 3 Mawrth 2017 – Cyfarfod Chwiorydd Byd-Eang

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig wedi ei gyflwyno gan ferched Y Pilipinas. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 19 Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Heddiw cawsom hanes Iesu Grist yn galw disgybl arall sef Mathew, y casglwr trethi.  Ail-grewyd hanes Mathew gyda’r teganau. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5ed Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Hanes Iesu yn dewis y pedwar disgybl oedd yn bysgotwyr: Iago, Ioan, Andreas a Seimon. Adnod TYRD DILYN FI. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Wythnos Cymorth Cristnogol

8fed Mai 2016 – thema Wythnos Cymorth Cristnogol yw car pob cymydog. Cawsom gyfle felly i atgoffa ein hunain o stori’r Samariad Trugarog. Roedd digon o hwyl i gael wedyn yn creu prygenfa ar gyfer ein arddangosfa.  Ar Sul 22ain byddwn yn … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Cymorth Cristnogol

1af Mai 2016 – Rydym am ddilyn adnoddau Cymorth Cristnogol ar gyfer y tri Sul nesa.  Pobl sydd yn byw ar lannau’r afon Brahamputra yn Bangladesh yw ffocws yr Wythnos eleni.  Mae’r glannau’n gorlifo ac yn dinistrio bywydau’r bobl.  Mae Cy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Oedfa Sul y Mamau

6ed Mawrth 2016 – cynhaliwyd oedfa Sul y Mamau a braf oedd gweld festri lawn.  Cafwyd canu emynau, darlleniad o ddisgrifiad Duw o gariad allan o lyfr Corinthiaid; dangoswyd ffilm Hwyl a Sbri gyda gair gan Angharad Roberts.  Diweddwyd gyda pan… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

28ain Chwefror 2016 – paratoi heddiw ar gyfer ein oedfa Sul y Mamau wythnos nesa. Bu creu cerdyn a hefyd creu stribed ffilm yn dangos cariad a gofal yr us sydd yn edrych ar ein holau a hefyd stribed ffilm i ddangos sut y medrwn ni ddiolch am hynny wyth… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

28ain Chwefror 2016 – paratoi heddiw ar gyfer ein oedfa Sul y Mamau wythnos nesa. Bu creu cerdyn a hefyd creu stribed ffilm yn dangos cariad a gofal yr us sydd yn edrych ar ein holau a hefyd stribed ffilm i ddangos sut y medrwn ni ddiolch am hynny wyth… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

7fed Chwefror 2016 – yng nghysgod adroddiadau dyddiol ar y teledu am y ffoaduriaid o Syria cawsom wasanaeth mewn pabell.  Bu i ni ddysgu am y ffoaduriaid a chael picnic yn ein pabell.  Trefnwyd casgliad o flancedi a dillad cynnes i … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

31ain Ionawr 2016 – ymlaen a ni drwy’r Hen Destament ac i ddysgu am Noa a sut y bu iddo wrando ar Dduw ac adeiladu’r arch ar gyfer ei deulu a’r anifeiliaid. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

24ain Ionawr 2016 – heddiw cawsom ddysgu am stori Adda ac Efa a rhoi ein gweddiau o ddiolch ar y goeden. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

24ain Ionawr 2016 – heddiw cawsom ddysgu am stori Adda ac Efa a rhoi ein gweddiau o ddiolch ar y goeden. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Ysgol Sul

22ain Tachwedd 2015 – diwrnod parti Hwyl a Sbri.  Gemau a cwis Nadolig.  Bydd Hwyl a Sbri yn ail ddechrau yn fuan yn 2016. Bydd croeso mawr i ti a dy ffrindiau yn Maesyneuadd – rhaglen ar gael yn fuan.   Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Diolchgarwch – Hwyl a Sbri

8fed Tachwedd 2015 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch gyda chyfle i weld cartwn y plant, roedd cyfle i lenwi bocsys sgidiau Nadolig a phaned a chacen i bawb. Ydych chi’n nabod y bobl yn y cartwn? Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

7fed Tachwedd 2015 – cynhaliwyd Bore Coffi er mwyn arddangos casgliad o luniau pensil gan bobl ifanc o Gaza.  Mae’r lluniau yn dwyn y teitl Through young eyes yn waith gan bobl ifanc sydd yn byw yn Gaza gan gyfleu i yr anhawsterau, y creithiau, y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI Ysgol Sul

25ain Hydref 2015 – parhau gyda thema Diolchgarwch gan edrych ar dyfu bwyd yn Mali.  Er bod sychder mawr yn Mali mae’r pentrefwyr yn llwyddo gyda help, gwaith caled a meddwl clyfar i dyfu bwyd.  Mae nionod yn tyfu’n dda mewn rhai o ardal… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YSGOL SUL

18fed Hydref 2015 – dyma gyfnod y Diolchgarwch. Byddwn yn edrych ar adnodau o’r Beibl dros yr wythnosau nesaf ac yn diolch am holl ffrwythau’r ddaear. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: NEWID HINSAWDD

17eg Mehefin 2015 – Roedd cyfle yn Llundain yn ddiweddar i lobio Aelodau Seneddol ar draws Prydain.  Derbyn eu cadarnhad y byddant yn gwneud gymaint ac y gallan nhw i gefnogi polisiau sydd yn gwarchod y blaned ar gyfer y dyfodol.  Roedd Hwyl … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

14eg Mehefin 2015 – diwrnod trip Hwyl a Sbri i Pili Palas! Aeth 35 i Pili Palas.  Cafwyd hwyl yn gwylio’r pili pala a’r holl anifeiliaid eraill.  Roedd digon o gyfle i chwarae yn yr ystafell feddal ac ar y castell gwynt! Cinio blasu… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

17eg Mai 2015 – cafwyd hot dogs wrth  ni feddwl am eiriau o’r Beibl yn dechrau gyda G.  Thema’r dydd oed Gwaith a Gorffwys. Mae heddiw yn ddiwedd tymor yr Ysgol Sul a byddwn yn ail ddechrau ym mis Medi.  Felly ar ol yr holl waith caled g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

3ydd Mai 2015 – dechreuwyd greu bynting ar gyfer rali Newid Hinsawdd yn Llundain 17 Mehefin.  Mae’r bynting yn dangos anifeiliad, pysgod, adar a blodau ac yn gofyn i’r Llywodraeth newydd wneud eu gorau i warchod beth sy’n bwysig i ni! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

2il Mai 2015 – cynhaliwyd Bore Coffi er budd y Clwb Hwyl a Sbri, gan obeithio y cawn drip arbennig i Pili Palas yn yr haf.  Roedd digon yn digwydd – byrddau gwerthu, te a chacen.  Addurnwyd y festri gyda gwaith celf y plant. Agorwyd y Bore Coffi gyda’r plant yn canu, darllen salm a gweddi.  Gwnaed elw o £88.  Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

5ed Ebrill 2015 – gwahoddir y gynulleidfa i helpu plant Hwyl a Sbri roi newid man yn y fuwch! Eleni mae Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar Ethiopia yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai.  Mae bod yn berchen ar fuwch mewn rhai cymunedau… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

22 Mawrth 2015 – heddiw bu’m yn dysgu am hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Hosanna! Hosanna. Brenin nef. Arglwydd nef a daear. Mab Duw! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

8fed Mawrth 2015 – edrych heddiw ar weddi’r Arglwydd, yr un ddysgodd Iesu Grist i ni. Bu i ni hefyd drafod ein hoff le i fynd i gael tawelwch a llonydd o dro i dro, yn union fel Iesu yn mynd i’r ardd i gael llonydd i … Parhau i ddarllen