Archives: Llinos

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 – Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori’r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno’r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

30ain Mawrth 2014 – diwrnod i atgoffa ein hunain o stori’r Pasg a chael hanes yr Atgyfodiad.  Mae hi hefyd yn Sul y Mamau wrth gwrs felly bu’r plant yn brysur yn gwneud cardiau i fynd adre.  Wythnos nesa byddwn yn cael cwis Y Pasg a gwneud ca… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

Os ydych chi’n awyddus i gefnogi gweithgareddau Clwb Chware Teg! beth am archebu poster cariad y Clwb.  Ar gael am £1

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

23ain Mawrth 2014 – cyfle heddiw i barhau gyda stori’r Pasg gan edrych ar y groes.  Mae’r lliwiau yn y siart yn ein helpu i feddwl am yr hanes.  Mae’r Ysgol Sul wedi cytstadlu mewn cystadleuaeth i greu bocs lliwgar ar gyfer wy Pasg – mae ymga… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

16eg Mawrth 2014 – parhau gyda stori’r Pasg a’r Swper Olaf.  Dyma rai o geiliogod y plant! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

9fed Mawrth 2014 – rydym wedi cychwyn ar daith y Pasg.  Mul bach i’r Brenin oedd ein stori heddiw ar daith i Jeriwsalem.  Cawsom addurno dail palmwydd.  Hefyd llunio cynllun ar gyfer bocs wyau Pasg ar gyfer cystadleuaeth arbennig.  … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG

5ed Chwefror 2014 – noson ‘drwg’ a ‘da’ – edrychwyd ar y 10 gorchymyn a rhai o adnodau y Testament Newydd.  Mae’n amhosib byw i safon perffaith Duw. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau eu hunain.  Roedd gan y criw gy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

19eg Chwefror 2014 – cawsom gwis heno i’n cadw ar ein traed! Rowndiau amrywiol yn cynnwys blasu’r creision; beth yw’r neges yn yr adnodau a dod o hyd iddyn nhw yn y Beibl; beth yw’r sbeis; anagrams o drefi yn y Beibl; enwi pump o’n hawliau dynol; adnab… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

12fed Chwefror 2014 – gohuriwyd ein cyfarfod heno oherwydd tywydd garw, roedd y gwynt cryf yn creu dipyn o lanast o gwmpas y pentref.  Nol wythnos nesa gyda cwis! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWN

7fed Chwefror 2014 – dyma ddechrau recordio’r lleisiau heno ar gyfer y cefndiroedd. Gwyliwch allan am gyfle i weld y ffilm ym mis Ebrill. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

5ed Chwefror 2014 – noson Beth yw Cymuned? Actau 2: 43-47 – hanes cymdeithas y credinwyr cyntaf. Roedd bwyd yn chwarae rhan fawr wrth gymdeithasu yn y Beibl, felly dros ein trafodaeth cawsom rannu datys, doughnuts a siocled!  Bu cryn drafod wedyn … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

2il Chwefror 2014 = dyma ni wedi cyrraedd y bore mawr! Roedd criw o’r gennod wedi gofyn am gael cynnal gweithgaredd i godi arian ar gyfer trychineb Y Pilipinas.  Felly dyma drefnu Bore Coffi o’u dewis nhw gan werthu eu gwaith llaw, teganau, cynnig paned a chacen a diddanu drwy chwarae’r piano!  Cafodd pawb fwynhad mawr o gymdeithasu yn y Bore Coffi a gwnaed elw o £100 i’r apel.  Da iawn chi blant, bydd Trefor yn saff o weithgareddau llwyddiannus yn y dyfodol!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

26ain Ionawr 2014 – parhau gyda’n gwaith ar gyfer y Bore Coffi a chael cyfle i addurno platiau! Bydd rhaid i’r platiau fynd i’r popty am 6 awr wythnos yma er mwyn bod yn barod ar gyfer bore dydd Sul nesa!  Felly cofiwch am y Bore Coffi, 10 o’r glo… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

22ain Ionawr 2014 – heno edrych ar hunanoldeb! Defnyddio hanes Porthi’r 5000 a chael bwyta fishfingers a bara pita,  Dyma bosteri dwylo’n helpu. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

19eg Ionawr 2014 – rhagor o drefniadau ar gyfer ein Bore Coffi a chyfle i wneud gwaith llaw heddiw fydd yn cael ei arddangos a chyfle i’w werthu!  Bydd calonnau lliwgar a hefyd platiau bach.  Os oes gennych hen degannau ar gyfer y bwrdd gwert… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

5ed Ionawr 2014 – y tymor hwn byddwn yn edrych ar drychineb Y Pilipinas ac yn trefnu Bore Coffi ar gyfer rhieni a ffrindiau.  Ar ol trychineb y gwynt ar storm yn Y Pilipinas mae pobl wedi colli eu cartrefi eu bywoliaeth ac wedi colli aelodau o’u t… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

15fed Rhagfyr 13 – daeth nifer fawr i’r oedfa Nadolig dan ofal Parchg Angharad Roberts bore dydd Sul.  Roedd nifer dda o’r plant yn cymryd rhan ar ddechrau’r oedfa gan adrodd i ni hanes Waleed, 13eg oed o Balesteina gafodd offer clyw gan feddygon … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CYMDEITHAS YR EIFL

12fed Rhagfyr 13 – llond ystafell o aelodau Cymdeithas yr Eifl yn mwynhau cinio Nadiolig yn y Celf yng Nghaernarfon! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

11eg Rhagfyr 13 – wedi i ni gadarnhau trefniadau’r daith gerdded cawsom gyfle i gofio Nelson Mandela, ei waith a’i ddatganiadau ar gyfer pobl ifanc, cenhedlaeth ein dyfodol.  Bu i ni gymharu rhain gyda datganiadau a lluniau gan Oxfam a dewis ein h… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI yr Ysgol Sul

8fed Rhagfyr 13 – bu ymarfer ar gyfer darn dechreuol yr oedfa Nadolig wythnos nesa a chael darfod ein crysau-t. Bydd golygfa ardderchog o grysau-t Nadolig wythnos nesa!  Mae’r plant bach yn lliwio’n daclus iawn a dyma rai o’r lluniau yn dangos dar… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

6ed Rhagfyr 13 – dyma ni wedi cychwyn ar ein dehongliad ni o hanes Y Creu.  Byddwn yn mynd drwy’r sotiau o’r Beibl yn eu tro!  Cawn gyfle i arddangos ein gwaith yn y Flwyddyn Newydd. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

4ydd Rhagfyr 13 – Sut ydych chi’n dewis eich ffrindiau? Dyma fu’r sylw heno ac fe ddysgom hefyd am y ffordd dewisiodd Iesu ei ffrindiau – pobl gyffredin fel ni oedd y disgyblion.  Doedd Iesu ddim yn dewis neb a sgiliau arbennig, doedd dim rhaid bo… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA DYDD RHYNGWLADOL AIDS

1af Rhagfyr 2013 – cyfle i gofio heddiw am y rhai sydd yn byw gyda HIV mewn cymunedau dros y byd.  Yn yr oedfa mae cyfle i weddio, a chlywed hanes rhai o’r bobl ddewr hyn sydd yn byw mewn cymdeithas rhagfarnllyd yn eu herbyn.  Mae gan Gymru ystadegau uchel mewn achosion o HIV ac mae’r casgliad heno o £25.00 yn mynd i Body Positive.  Mae gan Body Positive ganolfannau cymorth dros Brydain yn cynnwys Gogledd Cymru.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

1af Rhagfyr 2013 – cawsom gyfle heddiw i ddechrau addurno ein crysau-T ac i gael stori’r geni ar ffurf pass the parcel. Caio oedd yn ffodus i agor y parsel ola a chael bar o siocled!  Mae’r crysau-T yn edrych yn smart iawn a cewch weld y plan… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

27ain Tachwedd 2013 heno cawsom wybod am bedwar o fobl ifanc sydd yn wynebu cyfnodau hir mewn carchardai yn Cambodia, Ethiopia a Tunisia, neu sydd yn byw mewn ofn mewn pentref gwledig yn Brasil.  A hynny oherwydd iddyn nhw sefyll dros hawliau pawb… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

24ain Tachwedd 2013 – daeth criw da ynghyd heddiw ar gyfer ein sesiwn cyntaf o waith yn arwain at ein gwasanaeth Nadolig.  Cawsom gyfle i gwrdd a Waleed sydd yn byw ym Mhalesteina.  Roedd Waleed yn fyddar cyn iddo gael offer clyw arbennig. &n… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OPERATION CHRISTMAS CHILD

16eg Tachwedd 2013 – er bod llai o focsys anrhegion na’r arfer, fe ddaeth y fan i’w casglu’n ddiolchgar, fel yr arfer.  Diolch i bawb am gyfrannu tuag at wneud Nadolig plentyn bach mewn gwlad anodd yn un mwy llawen. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

13eg Tachwedd 2013 – croesawyd pawb i Glwb cynta’r tymor a braf oedd gweld wyth wedi troi allan ar noson oer a gwlyb!  Meddwl am syniadau ar gyfer llenwi’r rhaglen bur’ criw.  Hefyd meddwl a ffyrdd gwreiddiol o godi arian ar gyfer Apel y Pili… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

10fed Tachwedd 2013 – ar ol tymor o waith beth well na trip.  Dyma ni ar y Trip Ysgol Sul yn cael hwyl yn Glasfryn.  Cawsom Fowlio Deg, chwarae yn yr ardal feddal a wedyn cael cinio.  Bydd Clwb Hwyl a Sbri yn ailddechrau dydd Sul 24ain T… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

3ydd Tachwedd 2013 – heddiw wedi i ni ymarfer dros bedair wythnos cynhaliwyd ein Oedfa Deulu ar y thema pysgod.  Roeddem wedi astudio stori Iesu yn galw ei ddisgyblion cyntaf dros y bedair wythnos diwethaf.  Roedd y capel yn llawn iawn a pawb… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

13eg Hydref 2013 – mae’n pysgod bron yn barod. Fe fydd dwy adnod arnynt “gwthia’r cwch allan i’r dwr dwfn a gollynga’r rhwydi am ddalfa dda” a “dilynwch fi, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion”.  Heddiw roeddem yn edrych ar y ffordd mae Iesu Grist … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI Ysgol Sul

6ed Hydref 2013 – parhau gyda’n hanes am Iesu yn dewis y pysgotwyr fel disgyblion.  Cawsomn ymarfer ar gyfer yr oedfa deulu cyn creu pysgod mawr! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

29 Medi 2013Rydym yn edrych ar hanes yr Iesu yn dewis ei ddisgyblion cyntaf dros yr wythnosau nesaf, hanes Iesu yn galw Seimon ac Andreas y pysgotwyr.  ”Dilynwch fi” meddai’r Iesu.  Wedi gwasanaeth byr cawsom gyfle i ddysgu emyn ar gyfer yr O… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

18 Medi 2013Cawsom lawer o hwyl yn paentio pysgodyn yn Dechrau Da! plant, mamau a neiniau ar y llawr yng nghanol y paent! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

15fed Gorffennaf 2013 – dyma ddiwrnod braf i fynd am ein te blynyddol a mwynhau ein hunain unwaith eto yn Taro Deg.  Bydd y Clwb Gwau yn ail ddechrau ym mis Medi felly mwynhewch eich seibiant dros yr haf. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

15 Gorffennaf 2013 – cawsom wneud gwahanol weithgareddau bore heddiw i gefnogi pump elusen.  Mae teulu un o’r plant yn gwneud taith feics noddedig, felly dyma’n cyfle ni i gefnogi hefyd.  Llyfrau oedd thema’r bore a cawsom hanes Mari Jones a’… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

4ydd Gorffennaf 2013 – cafwyd Bore Coffi diddorol a dymunol iawn yng nghwmni disgyblion yr ysgol heddiw.  Roedd y gynulleidfa wrth eu bodd gyda chyflwyniad y plant ar wahaniaethau rhwng pentref Trefor a thre Caernarfon.  Braf oedd cael gwrand… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

1af Gorffennaf 2013 – cynhaliwyd y Clwb Gwau olaf cyn ein seibiant dros yr haf.  Croesawyd disgyblion Blwyddyn 6 atom er mwyn cal dymunno’n dda iddyn nhw yn Ysgol Glan y Mor ym mis Medi.  Bydd ein cyfarfod nesaf prynhawn dydd Llun 15fed Gorff… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

21ain Mehefin 2013 – Natalie, Gwenno, Elliw a Michaela gyflwynodd gartwn o stori Maesyneuadd i ddisgyblion Ysgol yr Eifl heddiw.  Roeddent yn hyderus iawn ac wedi mwynhau fel cyn-ddisgyblion, cael ymweld a Ysgol yr Eifl eto.  Eglurwyd sut aet… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

20fed Mehefin 2013 – cyfle heno i ymarfer ein cyflwyniad ar gyfer disgyblion Ysgol yr Eifl bore fory.  Mae’n stori am hanes dechrau addoli yn Nhrefor yn barod, gyda’r lluniau i adrodd stori Sidney Roberts.  Mae pob Beibl wedi ei baratoi gyda … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: PERERINDOD 2013

Eleni mae Dawi Griffiths am ein tywys drwy leoliadau o ddiddordeb yn ardal Harlech.  Byddwn yn mynd o Drefor dydd Sadwrn 29ain Mehefin 2013 a chaniatau y cawn ni dywydd braf!  Os hoffech ymuno gyda ni yna cysylltwch a Llinos.  Y gobaith … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

19eg Mehefin 2013 – gobeithio y cawn ni gyfarfod ar y traeth dros yr wythnosau nesa, ond am heddiw cawsom de bach gyda’n gilydd yn y festri.  Dyma lun cath Elis. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

15fed Mehefin 2013 – mewn ymateb i gais y bobl ifanc trefnwyd i godi ysbwriel ar y traeth heddiw gyda barbaciw i ginio.  Bu’r criw yn weithgar iawn a chodi chwech bag bin o lanast.  Daethpwyd o hyd i’r pethau mwyaf rhyfedd ar y traeth fel han… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

12fed Mehefin 2013 – mae’r holl blant wedi sylwi ar y malwod sydd o gwmpas ac yn chwilfrydig iawn ynglyn a’r creaduriaid yma! Dyma falwod lliwgar Dechrau Da! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Dechrau Da!

5ed Mehefin 2013 – mae’r haf wedi cyrraedd Dechrau Da! gobeithio y cawn ni lawer i brynhawn ar lan y mor.  Dyma furlun haf a pili palas Anest, Tomos, Cerys, Elis ac Owen.  Aethom am baned a chacen i gaffi Trefor yn dilyn ein cyfarfod heddiw! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

3ydd Mehefin 2013 – rydym wedi bod yn cefnogi apel siwmperi chip shop babies ar gyfer plant yn Affrica.  Mae ymhell dros 400 o’r siwmperi wedi mynd bellach o Glwb Gwau Trefor.  Mae hynny yn swm ardderchog iawn – diolch i bawb sydd wedi g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

28ain Mai 2013 – dyma waith Clwb Chware Teg! ar ymgyrch OS wedi cyrraedd Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro.  Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: GWYL Y GWANWYN

30ain Mai 2013 – penllanw ein gwyl oedd cael mynd i’r Galeri i weld perfformiad gan gwmni Vamos o Finding Joy.  Gwraig ddoniol yn hoffi dawnsio ydi Joy, ond mae hi’n colli ei chof.  Mae ei hwyr yn aml iawn mewn trwbwl ac yn gwrthryfela gyda’r… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

23ain Mai 2013 – dyma noson Y Digwyddiad wedi cyrraedd gan drefnu Noson Coffi.  Yn ystod y noson cawsom weld ffilm o stori Maesyneuadd a hefyd yr un stori ond ar ffurf cartwn.  Roedd Natalie a Peter wedi gwneud cacennau blasus, ac roedd bwrdd… Parhau i ddarllen