Canlyniadau Chwilio: cacen

Pin Dwr Trefor: CWIS A CACEN

Cynhaliwyd Cwis a Cacen difyr iawn yn y festri nos Wener 21ain Mai. Y Cwis-feistres oedd Margaret Wyn Ellis ac roedd ganddi gwis hwyliog iawn gyda’r rhif 5 yn gysylltiedig a’r cwestiwn neu’r ateb! Roedd pedwar tim, ac ar y diwedd roedd y marciau yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

30ain Mawrth 2014 – diwrnod i atgoffa ein hunain o stori’r Pasg a chael hanes yr Atgyfodiad.  Mae hi hefyd yn Sul y Mamau wrth gwrs felly bu’r plant yn brysur yn gwneud cardiau i fynd adre.  Wythnos nesa byddwn yn cael cwis Y Pasg a gwneud ca… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

3ydd Tachwedd 2013 – heddiw wedi i ni ymarfer dros bedair wythnos cynhaliwyd ein Oedfa Deulu ar y thema pysgod.  Roeddem wedi astudio stori Iesu yn galw ei ddisgyblion cyntaf dros y bedair wythnos diwethaf.  Roedd y capel yn llawn iawn a pawb… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

23ain Mai 2013 – dyma noson Y Digwyddiad wedi cyrraedd gan drefnu Noson Coffi.  Yn ystod y noson cawsom weld ffilm o stori Maesyneuadd a hefyd yr un stori ond ar ffurf cartwn.  Roedd Natalie a Peter wedi gwneud cacennau blasus, ac roedd bwrdd… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

16eg Mai 2013 – daethom at ein gilydd heno i drefnu ein Noson Coffi ar gyfer Y Digwyddiad nos Iau nesa.  Roedd angen penderfynnu ble roedd popeth yn mynd, pa bris i’w godi am ddod mewn ac am y nwyddau dathlu.  Ble fydd y te a’r coffi yn cael … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

12fed Mai 2013 – mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol ac felly fe gawsom hanes Ivana o Bolivia.  Mae Cymorth Cristnogol wedi helpu teulu Ivana drwy roi ieir iddyn nhw a hefyd hyfforddiant sut i edrych ar ol planhigion coed coco.  Dyma i chi ddau … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

17eg Ebrill 2013 – cyfle heddiw i goginio! Gwneud cacennau Rice Crispies a siocled. Tybed fydd y dwylo bach yn gadael llonydd i’r cacennau gael cyfle i galedu?? Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

24ain Mawrth 2013 – cyfle cyn y Pasg i fwynhau stori Iesu Grist o’r geni hyd heddiw pan mae yn Clwb Hwyl a Sbri gyda ni!  Roedd digon o amser i chwarae gemau a gwneud lluniau cyn ein bod yn gwneud cacennau siocled i fynd adre. Pasg Hapus i bawb. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

3ydd Mawrth 2013 – heddiw roedd cyfle i ddysgu am Masnach Deg a chael hanes siocled o Ghana.  Mae Comfort yn tyfu cocoa a’i werthu i gwmni Masnach Deg.  Ers hynny, :18 Blant annwyl, peidiwch dim ond siarad am gariad, gwnewch rywbeth i dd… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

27ain Chwefror 2013 – cyfle heddiw i ddathlu Gwyl Dewi a chael addurno cacennau!  Daeth nifer fawr i Dechrau Da! heddiw ac roedd angen maes parcio arbennig yn y festri ar gyfer cerbydau bach! Dyma gacen Anest. Mmmmmmm… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA DATHLU 200 MLYNEDD

4ydd Tachwedd 2012 – cafwyd dau gyfarfod buddiol iawn yn Nhrefor heddiw i ddathlu 200 mlynedd o addoli annibynnol.  Mae nifer fawr o ddigwyddiadau eraill i ddod ond dechreuwyd rhain gyda dwy oedfa.  Am 10.30 cawsom gwmni Hwyl a Sbri i ddathlu… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

3ydd Tachwedd 2012 – yfory – 4ydd Tachwedd byddwn yn dathlu 200 mlynedd o addoli Annibynnol yn Nhrefor.  Felly bu aelodau Chware Teg! wrthi drwy bore Sadwrn yn gwneud cacennau bach.  Diolch yn fawr i chi gyd am ddod draw i helpu. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

18 Ebrill 2012 – diwrnod prysur iawn yn Dechrau Da! heddiw – bu pawb yn brysur yn gwneud cacennau!  Beth sydd yn digwydd i wyau Pasg sbar – well gwneud cacennau Rice Crispies siwr! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

7fed Mawrth 2012 – Ar y Ffarm yw thema mis Mawrth a dyma i chi lun o fferm Dechrau Da! Bu i ni groesawu Martha i’n plith ni heddiw a chael cacennau! Rydym hefyd wedi cwblhau diwrnod 6 ar gyfer murlun y creu. Dyma ddwylo pawb o Dechrau Da! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

29ain Chwefror 2012 – heddiw bu i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gan wahodd aelodau o bwyllgor gwaith Llinos i Dechrau Da! Cawsom wneud cennin pedr a chael cacen gri i de. Diolch i bawb am ddod i gefnogi. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

15fed Rhagfyr 2011 – heno roedd yn amser i recordio’r sain ar gyfer y lluniau ar gyfer gwasanaeth Carolau Pentref Trefor a hefyd yn amser i addurno cacennau Nadolig! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

24ain Tachwedd 2011 – parhau gyda thema’r Nadolig. Mae’r lluniau yn barod ar gyfer ein Noson Garolau a bu pawb yn brysur yn gwneud addurniadau Nadolig. Wythnos nesa byddwn yn gwneud Cacen Nadolig! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI Y PASG

Dydd Llun 18 Ebrill 2011 – bore llawn gweithgareddau yn yr haul! Cyfle i addurno bisgedi Pasg a gwneud cacennau Rice Crispies. Allan wedyn i fwynhau gemau pel a parasiwt yn yr haul poeth! Wedi egwyl fer cawsom lond bol o chwerthin iach yn gwylio sioe C… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI Y PASG

Dydd Llun 18 Ebrill 2011 – bore llawn gweithgareddau yn yr haul! Cyfle i addurno bisgedi Pasg a gwneud cacennau Rice Crispies. Allan wedyn i fwynhau gemau pel a parasiwt yn yr haul poeth! Wedi egwyl fer cawsom lond bol o chwerthin iach yn gwylio sioe C… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

13eg Ebrill 2011 – gan barhau gyda thema’r Pasg bu’r plant yn ddiwyd iawn heddiw yn gwneud cacennau gyda siocled! Bydd gwyliau nawr tan dydd Mercher 4ydd Mai. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg cawsom gyfle i goginio cacen siocled enfawr! Cawsom hefyd wasanaeth i’r teulu yn edrych ar fywyd ffermwyr cocoa yn Ghana. Dilynwyd yr oedfa gyda gweithgaredd yn llunio posau lliwgar a gweddiau ffa cocoa. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

2il Mawrth 2011 – heddiw roeddem yn dathlu dydd Gwyl Dewi gan fwynhau cacennau blasus iawn gyda phaned a diod a chael lliwio ein hoff luniau! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

16 Chwefror 2011 – parhau gyda stori Abraham yn cael ymwelwyr heno. Daeth tri ymwelydd at babell Abraham gyda neges iddo gan Dduw yn dweud y byddai ef a Sarai yn cael babi. Yn oes Abraham roedd yn arferiad i olchi traed ymwelwyr i’ch pabell. Cawsom y s… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

Nos Fercher 9fed Chwefror roedd prysurdeb mawr yn y Clwb! Bu’r criw hyn yn coginio cacennau brau yn y gegin tra roedd y plant iau yn cael hanes Abraham yn gadael ei wlad ac yn teithio i Wlad Canaan. Bu i ni drafod teithio heddiw a teithio yn oes Abraha… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

Cynhaliwyd Oedfa Masnachdeg ar gyfer y teulu, nos Fercher 24ain Mawrth. Roedd y plant wrthi’n brysur ers 5 o’r gloch yn addurno cacennau gyda siocled Masnachdeg yn barod ar gyfer paned cymunedol ar ol y gwasanaeth. Roedd hefyd siocled Masnachdeg yn y f… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

Cynhaliwyd y Clwb Gwau fel arfer ar y dydd Llun cyntaf yn y mis. Mae croeso i aelodau newydd bob amser ac mae’r Clwb yn un hapus iawn! Mae Blwyddyn 6 Ysgol yr Eifl wrthi’n gosod sgwariau gyda’u gilydd i greu blancedi i’w danfon i gartref Bryn Meddyg. A… Parhau i ddarllen