Archives: Llinos

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy’r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw’n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw’n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 2il Ebrill 2017

Stori y ddau dy – hanes Mr Call a Mr Dwl!Fe ddysgodd Iesu bod gwrando a gweithredu ar ei air yn rhoi sylfaen dda i fywyd da, yn union fel adeiladu ty ar sylfaen gadarn.  Mae’r ty hwnnw yn gwrthsefyll pob gwynt, glaw a storm. Ond meddai Iesu, … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 26ain Mawrth 2017

Sul y MamauDyma’n blodau haul yn barod fel anrhegion.Cawsom hefyd stori gan Sian – hanes Iesu Grist yn gwella’r dyn dall. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 19fed Mawrth 2017

Bedydd ac Oedfa Ysgol Sul. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 12fed Mawrth 2017

Cyfle heddiw i edrych ar boster or Pilipinas ddefnyddiwyd yng Ngwasanaeth Gweddi Byd-eang y Chwiorydd.  Mae’n dangos y gwrthgyferbyniadau sydd yn y wlad.  Tlawd a chyfoethog, llygredd ac ardaloedd hardd. Prinder bwyd a bwyd iach.  Cafwyd… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5 Mawrth 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Dyma’n disgyblion yn barod at gyfer ein hoedfa deulu Mawrth 19: Seimon Pedr; Andreas; Iafo; Ioan; Philip; Bartholomeus; Mathew; Thomas; Iago; Simon y Selot; Jwdas a Jwdas Iscariot.  Cawsom gyfle i edrych at y llun yma o’r Pilipinas gan edrych… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 3 Mawrth 2017 – Cyfarfod Chwiorydd Byd-Eang

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig wedi ei gyflwyno gan ferched Y Pilipinas. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 19 Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Heddiw cawsom hanes Iesu Grist yn galw disgybl arall sef Mathew, y casglwr trethi.  Ail-grewyd hanes Mathew gyda’r teganau. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5ed Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Hanes Iesu yn dewis y pedwar disgybl oedd yn bysgotwyr: Iago, Ioan, Andreas a Seimon. Adnod TYRD DILYN FI. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Wythnos Cymorth Cristnogol

8fed Mai 2016 – thema Wythnos Cymorth Cristnogol yw car pob cymydog. Cawsom gyfle felly i atgoffa ein hunain o stori’r Samariad Trugarog. Roedd digon o hwyl i gael wedyn yn creu prygenfa ar gyfer ein arddangosfa.  Ar Sul 22ain byddwn yn … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Cymorth Cristnogol

1af Mai 2016 – Rydym am ddilyn adnoddau Cymorth Cristnogol ar gyfer y tri Sul nesa.  Pobl sydd yn byw ar lannau’r afon Brahamputra yn Bangladesh yw ffocws yr Wythnos eleni.  Mae’r glannau’n gorlifo ac yn dinistrio bywydau’r bobl.  Mae Cy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Oedfa Sul y Mamau

6ed Mawrth 2016 – cynhaliwyd oedfa Sul y Mamau a braf oedd gweld festri lawn.  Cafwyd canu emynau, darlleniad o ddisgrifiad Duw o gariad allan o lyfr Corinthiaid; dangoswyd ffilm Hwyl a Sbri gyda gair gan Angharad Roberts.  Diweddwyd gyda pan… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

28ain Chwefror 2016 – paratoi heddiw ar gyfer ein oedfa Sul y Mamau wythnos nesa. Bu creu cerdyn a hefyd creu stribed ffilm yn dangos cariad a gofal yr us sydd yn edrych ar ein holau a hefyd stribed ffilm i ddangos sut y medrwn ni ddiolch am hynny wyth… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

28ain Chwefror 2016 – paratoi heddiw ar gyfer ein oedfa Sul y Mamau wythnos nesa. Bu creu cerdyn a hefyd creu stribed ffilm yn dangos cariad a gofal yr us sydd yn edrych ar ein holau a hefyd stribed ffilm i ddangos sut y medrwn ni ddiolch am hynny wyth… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

7fed Chwefror 2016 – yng nghysgod adroddiadau dyddiol ar y teledu am y ffoaduriaid o Syria cawsom wasanaeth mewn pabell.  Bu i ni ddysgu am y ffoaduriaid a chael picnic yn ein pabell.  Trefnwyd casgliad o flancedi a dillad cynnes i … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

31ain Ionawr 2016 – ymlaen a ni drwy’r Hen Destament ac i ddysgu am Noa a sut y bu iddo wrando ar Dduw ac adeiladu’r arch ar gyfer ei deulu a’r anifeiliaid. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

24ain Ionawr 2016 – heddiw cawsom ddysgu am stori Adda ac Efa a rhoi ein gweddiau o ddiolch ar y goeden. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri yr Ysgol Sul

24ain Ionawr 2016 – heddiw cawsom ddysgu am stori Adda ac Efa a rhoi ein gweddiau o ddiolch ar y goeden. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Ysgol Sul

22ain Tachwedd 2015 – diwrnod parti Hwyl a Sbri.  Gemau a cwis Nadolig.  Bydd Hwyl a Sbri yn ail ddechrau yn fuan yn 2016. Bydd croeso mawr i ti a dy ffrindiau yn Maesyneuadd – rhaglen ar gael yn fuan.   Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Diolchgarwch – Hwyl a Sbri

8fed Tachwedd 2015 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch gyda chyfle i weld cartwn y plant, roedd cyfle i lenwi bocsys sgidiau Nadolig a phaned a chacen i bawb. Ydych chi’n nabod y bobl yn y cartwn? Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

7fed Tachwedd 2015 – cynhaliwyd Bore Coffi er mwyn arddangos casgliad o luniau pensil gan bobl ifanc o Gaza.  Mae’r lluniau yn dwyn y teitl Through young eyes yn waith gan bobl ifanc sydd yn byw yn Gaza gan gyfleu i yr anhawsterau, y creithiau, y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI Ysgol Sul

25ain Hydref 2015 – parhau gyda thema Diolchgarwch gan edrych ar dyfu bwyd yn Mali.  Er bod sychder mawr yn Mali mae’r pentrefwyr yn llwyddo gyda help, gwaith caled a meddwl clyfar i dyfu bwyd.  Mae nionod yn tyfu’n dda mewn rhai o ardal… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YSGOL SUL

18fed Hydref 2015 – dyma gyfnod y Diolchgarwch. Byddwn yn edrych ar adnodau o’r Beibl dros yr wythnosau nesaf ac yn diolch am holl ffrwythau’r ddaear. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: NEWID HINSAWDD

17eg Mehefin 2015 – Roedd cyfle yn Llundain yn ddiweddar i lobio Aelodau Seneddol ar draws Prydain.  Derbyn eu cadarnhad y byddant yn gwneud gymaint ac y gallan nhw i gefnogi polisiau sydd yn gwarchod y blaned ar gyfer y dyfodol.  Roedd Hwyl … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

14eg Mehefin 2015 – diwrnod trip Hwyl a Sbri i Pili Palas! Aeth 35 i Pili Palas.  Cafwyd hwyl yn gwylio’r pili pala a’r holl anifeiliaid eraill.  Roedd digon o gyfle i chwarae yn yr ystafell feddal ac ar y castell gwynt! Cinio blasu… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

17eg Mai 2015 – cafwyd hot dogs wrth  ni feddwl am eiriau o’r Beibl yn dechrau gyda G.  Thema’r dydd oed Gwaith a Gorffwys. Mae heddiw yn ddiwedd tymor yr Ysgol Sul a byddwn yn ail ddechrau ym mis Medi.  Felly ar ol yr holl waith caled g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

3ydd Mai 2015 – dechreuwyd greu bynting ar gyfer rali Newid Hinsawdd yn Llundain 17 Mehefin.  Mae’r bynting yn dangos anifeiliad, pysgod, adar a blodau ac yn gofyn i’r Llywodraeth newydd wneud eu gorau i warchod beth sy’n bwysig i ni! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

2il Mai 2015 – cynhaliwyd Bore Coffi er budd y Clwb Hwyl a Sbri, gan obeithio y cawn drip arbennig i Pili Palas yn yr haf.  Roedd digon yn digwydd – byrddau gwerthu, te a chacen.  Addurnwyd y festri gyda gwaith celf y plant. Agorwyd y Bore Coffi gyda’r plant yn canu, darllen salm a gweddi.  Gwnaed elw o £88.  Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

5ed Ebrill 2015 – gwahoddir y gynulleidfa i helpu plant Hwyl a Sbri roi newid man yn y fuwch! Eleni mae Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar Ethiopia yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai.  Mae bod yn berchen ar fuwch mewn rhai cymunedau… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

22 Mawrth 2015 – heddiw bu’m yn dysgu am hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Hosanna! Hosanna. Brenin nef. Arglwydd nef a daear. Mab Duw! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

8fed Mawrth 2015 – edrych heddiw ar weddi’r Arglwydd, yr un ddysgodd Iesu Grist i ni. Bu i ni hefyd drafod ein hoff le i fynd i gael tawelwch a llonydd o dro i dro, yn union fel Iesu yn mynd i’r ardd i gael llonydd i … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Mawrth 2015 – cewch weld llawer planed hardd yn y festri ar y funud. Rydym i gyd wedi gwneud daear ar gyfer hongian adre. Byddant yn lliwgar iawn wedi i ni ddarfod y gwaith.  Cawsom heddiw wasanaeth ar Dewi Sant a hefyd&nbs… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Chwefror 2015 – dyma’n balwns yn barod i greu ein daear. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

25ain Ionawr 2015 – rydym yn edrych ar greadigaeth Duw ac yn dathlu adar wythnos yma.  Dyma botiau bwyd i roi yn ein gerddi ar gyfer yr adar bach.Bu rhai o aelodau Hwyl a Sbri yn helpu I gynnal gwasanaeth yn yr Ysgol bore Llun 2il Chwefror. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

11eg Ionawr 2015 – cawsom wasanaeth ar ddechrau’r sesiwn i ddiolch am ein gwasanaethau brys ac am ysbytai sydd yn ein cymunedau.  Gwelwyd nad yw hi mor hawdd cyrraedd ysbyty mewn gwledydd megis Kenya a Malawi.  Cawn ein cludo yng Nghymru i’r ysbyty mewn ambiwlans neu gar neu mewn hofrennydd.  Yn Kenya fe fyddech yn fwy tebygol o fynd ar y bws, ar fotobeic neu gerdded.  Darllenwyd eto stori Mair a Joseff yn teithio o Nasareth i Fethlehem (tua 180 milltir).  Heddiw mae marched beichiog yn parhau i deithio’n bell i weld meddyg neu nyrs.  Agorwyd ein bocsys casgliad ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol ac ar ol i bawb gyfri’r arian ym mhob bocs roedd gennym £140! Ac mae’r Llywodraeth yn dyblui pob £1 felly mae’n troi yn £280!!

Da iawn chi. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

22ain Tachwedd 2014 – mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer Gwasanaeth Nadolig ond cawsom amser i fwynhau addurno bisgedi Nadolig! Mae gan pob aelod o Hwyl a Sbri focs casgliad dros gyfnod y Nadolig.  Bydd y casgliad yn gymwys ar gyfer cynllun £1 am £1 y Llywodraeth eleni ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol.  Bydd yn dyblu!  Cyn hynny mae aelodau a chyfeillion Maesyneuadd hefyd yn rhoi casgliad yn y bocsys – mae’n dyblu dwy waith!! DIOLCH!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BOCSYS NADOLIG

Eleni i Romania bydd bocsys Nadolig yn cael eu danfon.  Ac yn ychwanegol i’r arfer roedd cyfle nid yn unig i wneud bocs ar gyfer bechgyn a merchoed, ond bocsys ar gyfer cartrefi plant hefyd.  Mae 50 o focsys wedi mynd o Drefor … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

19fed Hydref 2014 – dysgu am Jona heddiw a dysgu bod pawb yn haeddu ail gyfle – Jona am iddo beidio gwrando tro cynta, a phobl Ninfe. Roedden nhw yn farus, yn hunanol ac yn gas efo pawb.  Ond mae Duw yn rhoi ail gyfle i ni ufuddhau ac edifarh… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

12fed Hydref 2014 – parhau heddiw gyda thema Diolchgarwch gan werthfawrogi harddwch ardal Trefor.  Dangosodd Emlyn ffilm o ddolffiniaid welodd pan oedd allan gyda’i gwch ym mis Medi.  Cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau’r plant ar gyfer dathlu’r Nadolig. Mae bocsys casglu arbennig wedi eu addurno yn y capel a rhwng hyn ar Nadolig bydd y plant yn dod a chasgliad i’r bocsys.  Eleni mae’r Llywodraeth wedi cytuno i fynd £1 am £1 ar gasgliadau i Cymorth Cristnogol rhwng Tachwedd 2014 a Chwefror 2015! Mae cyfle cyn hynny i’r gynulleidfa ddyblu casgliad y plant drwy gyfrannu i’r bocsys o dro i dro!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri – Diolchgarwch

5ed Hydref 2014 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer y gymuned. Cafwyd rhannau gan blant Clwb Hwyl a Sbri, dangoswyd ffilm Ruth a Naomi wnaed gyda’r Clwb Cartwns.  Roedd cyfle hefyd nid yn unig i gyfrannu i’r casgliad arferol oedd yn mynd tuag at Banc Bwyd Pwllheli, ond hefyd i gyfrannu eitem o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd.  Aethpwyd a dau lond bocs o nwyddau i Pwllheli a chasgliad a dros £40.  Cafwyd paned yn dilyn yr oedfa a chyfle i gymdeithasu.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: PERERINDOD i Trawsfynydd

6ed Gorffennaf 2014 – estynwyd gwahoddiad i ffrindiau Maesyneuadd ymuno gyda’n cyfeillion o Eglwys Noddfa Caernarfon i fynd am drip i Trawsfynydd.  Cawsom ymweld a’r Ysgwrn a chael hanes a gweld y ‘gadair ddu’ yng nghartre Hedd Wyn.  Aethom y… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

22ain Mehefin 2014 – dechreuwyd heddiw ar ein cartwn nesa sef hanes Ruth a Naomi.  Mae’n cymeriadau wedi eu gwneud o begiau, mae’n cefndiroedd yn cynnwys tywod ac mae hanes Ruth yn cael ei adrodd gan Naomi.  Rydym felly wedi ysgrifennu llythy… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

28ain Mehefin 2014 – er bod y Clwb ddim yn cyfarfod bellach tan mis Medi diolch i bawb wnaeth gefnogi drwy gyfrannu at gronfa Pilipinas y Clwb.  Codwyd £45.
Mae’r lafant yn edrych yn hyfryd iawn o flaen drysau’r festri erbyn hyn!
Wrthi’n paratoi stori newydd mae’r Clwb Cartwns – bydd hon yn barod erbyn Diolchgarwch.

Llongyfarchiadau hefyd i boster Clwb Hwyl a Sbri ddaeth yn bedwerydd yng nghystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr eleni gan ddod a gwobr o £25 i’r Ysgol Sul.  Llongyfarchiadau mawr i chi!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

25ain Mai 2014 – parti Haiti heddiw i gefnogi apel Undeb yr Annibynwyr.  Cafwyd gwasanaeth yna bwyd o Haiti i ginio.  Cyfle i addurno gweddi i bobol Haiti am gartref clyd, llaeth iachus a gwennyn ar gyfer bywoliaeth a mel iachus.  Bu pawb gael cynnig ar weithgaredd o Haiti sef siglo hwlahwp i gerddoriaeth. Mae’r prosiect hufenfa yn Haiti yn bwysig iawn oherwydd bod plant yn yr ysgolion yn cael llaeth iachus i’w yfed bob dydd.  Mae un botel wydr yn costio 14c ac ar ddiwedd y parti roedd y plant wedi codi dros £200 sef gwerth dros 1,400 o boteli llaeth!!
Llongyfarchiadau mawr i chi ar eich gwaith rhagorol, nid yn unig heddiw ond ar hyd tymor yr Ysgol Sul ers mis Medi.  Byddwn yn cynnal mwy o gyfle i wneud cartwn o’r hyn i’r haf, a bydd Hwyl a Sbri yn ailgychwyn ym mis Medi. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

11eg Mai 2014 – mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol ac fe gawsom hanes Edile sydd yn 9 oed ac yn byw yn Colombia.  Mae Edile yn byw mewn lle saff ers iddo fo a’i deulu orfod gadael eu cartref oherwydd ymladd rhwng gwrthryfelwyr a parafilwyr.  Gw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CHWARE TEG!

4ydd Mai 2014 – fe gofiwch i Clwb Chware Teg! gynnal Bore Coffi i godi arian pan oedd Maesyneuadd yn dathlu ei beinblwydd yn 200 oed.  Y bwriad oedd adnewyddu bocsys gardd y capel gyda’r elw.  Dyma’r adeg o’r flwyddyn i arddio ac felly gyda h… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

4ydd Mai 2014 – rydym am gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Denman yr Anibynnwyr eto eleni a heddiw fe wnaethom ni edrych ar beth mae’r Beibl yn ddweud am heddwch a dechrau gwneud ein gwaith crefft.  Bydd rhaid aros i’r holl baent sychu rwan cyn p… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 – Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori’r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno’r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

30ain Mawrth 2014 – diwrnod i atgoffa ein hunain o stori’r Pasg a chael hanes yr Atgyfodiad.  Mae hi hefyd yn Sul y Mamau wrth gwrs felly bu’r plant yn brysur yn gwneud cardiau i fynd adre.  Wythnos nesa byddwn yn cael cwis Y Pasg a gwneud ca… Parhau i ddarllen