Archives: llynaceifionydd2014

: Swydd Newydd Trobwynt

Parhau i ddarllen

: CIC Chwilog 2017

Parhau i ddarllen

: CIC Chwilog

Parhau i ddarllen

: Adroddiad Cwpan CIC

Cynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu … Continue reading Parhau i ddarllen

: Y Gemau yn ysgolion Pen-Llŷn

Cynhaliwyd rhaglen ‘Y Gemau’ yn Ysgol Pentreuchaf ac Ysgol Tudweiliog gan dim o wirfoddolwyr o Trobwynt, Scripture Union ac eglwysi lleol ym mis Mehefin 2016. Rhaglen gan Scripture Union ydy ‘Y Gemau’ sy’n defnyddio Euro 2016 fel modd i helpu’r … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cwpan CIC

Parhau i ddarllen

: Picnic Mawr Tudweiliog

Cynhaliwyd ‘Picnic Mawr Clwb Plant Tudweiliog’ ar nos Fawrth, Mai 24 ym Mhlas Cefn Amwlch, Tudweiliog.  Noson i wirfoddolwyr, gweithwyr, blant a theuloedd sydd ynglyn a Chlwb Plant Tudweiliog ddod at ei gilydd a mwynhau noson o gyd-fwyta, gemau a … Continue reading Parhau i ddarllen

: CIC Chwilog/Pencae yn ail-gychwyn

Parhau i ddarllen

: Adroddiad Pasg yn y Parc 2016

Cynhaliwyd Pasg yn y Parc am yr ail flwyddyn yn olynnol ar Ddydd Gwener Mawrth 25, sef Dydd Gwener y Groglith, ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon. Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am hanes y Pasg yw … Continue reading Parhau i ddarllen

: Pasg yn y Parc

Os hoffech ddod, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma a’i lenwi a’i anfon at y cyfieriad a nodir.  Cewch roi wybod drwy e-bost hefyd (mae’r manylion sydd eu hangen ar y ffurflen). Pasg yn y Parc 2016 Parhau i ddarllen

: Cyfarfod Gweddi Trobwynt

Parhau i ddarllen

: Bore i’r teulu ym Mharc Glasfryn

Parhau i ddarllen

: CIC Morfa, Chwilog a Botwnnog

Bydd CIC Botwnnog yn ail-gychwyn nos Fercher Chwefror 3 am 7.00 tan 8.30yh yng Nghapel Rhydbach, Botwnnog. Parhau i ddarllen

: Parti Goleuni Llithfaen

     Cynhaliwyd ‘Parti Goleuni’ yng Nghapel Llithfaen Nos Wener Hydref 30. Noson oedd yn cynnig opsiwn gwahanol i deuluoedd adeg Calan Gaeaf oedd ‘Parti Goleuni Llithfaen’. Hwn oedd y tro cyntaf i ddigwyddiad o’r fath gael ei gynnal, ond diolch … Continue reading Parhau i ddarllen

: CIC Glan-Y-Môr

CIC yn Glan-Y-Môr i cychwyn cyn bo hir Parhau i ddarllen

: Grwpiau CIC yn ailgychwyn

Parhau i ddarllen

: Halen Haf Llithfaen

Parhau i ddarllen

: Cwpan CIC Trobwynt 2015

Parhau i ddarllen

: Adroddiad Cwpan CIC 2015

Cynhaliwyd Cwpan CIC 2015 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant, Abererch, ger Pwllheli ar Nos Iau, Gorffennaf 9fed, 2015.  Hwn oedd y seithfed tro i’r twrnamaint gael ei gynnal (y cyntaf oedd 2008).  Twrnamaint pêl-droed 5-yr-ochr i bobl ifanc 11-15 oed ydyw, a … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cwpan CIC

Parhau i ddarllen

: Pasg yn y Parc

Cynhaliwyd ‘Pasg yn y Parc’ ar Ddydd Sadwrn Ebrill 4 rhwng 10.30 ac 1.00 y.p. ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon. Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am wir neges y Pasg tra’n cael llawer o hwyl. Trefnwyd … Continue reading Parhau i ddarllen

: Grwpiau Trowbynt yn ail gychwyn

Bydd holl glybiau CIC y mae Trobwynt yn helpu eu rhedeg nhw mewn partneriaeth å’r eglwysi lleol yn ail gychwyn yn y bythefnos nesaf.  Dyma i chi holl fanylion y gwahanol glybiau: Parhau i ddarllen

: trobwynt.wordpress.com 2015-01-14 10:56:05

Parhau i ddarllen

: Cyfnod o newid i Drobwynt

Tra bod Rachel ar ei chyfnod o famolaeth, mae Andrew Settatree, ei brawd-yng-nghyfraith wedi llenwi i mewn yn rhan amser ers mis Mai eleni. Daw Andrew yn wreiddiol o Hwlffordd yn Sir Benfro.  Mae o wedi bod yn gweithio i Gynllun … Continue reading Parhau i ddarllen

: Grwpiau Trobwynt wedi ail-gychwn

Gan fod y tymor newydd arnon ni, hoffwn dynnu sylw at y wahanol grwpiau sy’n gysylltiedig â Throbwynt sydd wedi ail-gychwyn ers mis Fedi/Hydref: CIC Morfa Nefyn Ar hyn o bryd dyn ni’n dysgu am hanes Moses yn arwain pobl Duw … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cwpan CIC 2014

Nos Iau, Gorffennaf 10, daeth 9 o dimau i Ganolfan Tŷ Nant ger Abererch i gystadleuaeth bêl-droed 5-yr-ochr a drefnwyd gan yr elusen Gristnogol Trobwynt ar gyfer ieuenctid Blwyddyn 7–9.  Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth gael ei chynnal yn y … Continue reading Parhau i ddarllen

: Hwrê i’r Haf

Mae hwn yn dymor rhyfedd bob amser, gyda gwaith grwpiau ieuenctid ac ysgolion yn arafu oherwydd arholiadau, jobsys haf a thywydd da. Ond mae hefyd yn gyfle i baratoi at wyliau’r haf. Rydan ni wedi bod yn trefnu twrnament pêl-droed … Continue reading Parhau i ddarllen

: The Games / Y Gemau

    Mae Scripture Union wedi paratoi pecyn adnoddau o’r enw “Y Gemau” ar gyfer ysgolion cynradd i gyd-fynd â’r Gemau Olympaidd. Bydd timau lleol yn mynd i ysgolion yn eu hardal ac yn cynnal “Gemau Olympaidd” gwahanol. Bydd seremoni … Continue reading Parhau i ddarllen

: Eisteddfod yr Urdd 2012

Daeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ardal Eryri rhwng 4 a 10 Mehefin (gwyliau hanner tymor). Felly daeth pedwar mudiad ieuenctid Cristnogol at ei gilydd i logi pabell er mwyn sôn wrth blant a phobl ifanc am ein gwaith a … Continue reading Parhau i ddarllen

: Trobwynt i Trobwynt!

Wel, mae ’na newidiadau ar y gweill yn Trobwynt dros y misoedd nesaf. Mae John wedi cael swydd newydd – Cydgysylltydd Cymru gyda Scripture Union. Bydd arnon ni hiraeth ar ei ôl ond bydd yn braf ei weld yn cael … Continue reading Parhau i ddarllen

: CIC Alffa

Mae ein holl grwpiau CIC wedi bod yn mynd yn dda dros y misoedd diwethaf. Erbyn hyn, mae gennym ni CIC yn y Ffôr, Morfa Nefyn, Cricieth, Llithfaen a grwp ieuenctid yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli. Mae gynnon ni ail … Continue reading Parhau i ddarllen

: Diwrnod o Weddi

Yn ystod mis Chwefror, fe gawson ni Ddiwrnod o Weddi dros ardaloedd Ll?n ac Eifionydd. Roedden ni’n ymuno â llawer o bobl ledled Cymru oedd yn gweddïo dros eu hardaloedd yn ystod yr wythnos honno. Fuon ni’n gweddïo dros y … Continue reading Parhau i ddarllen

: Clwb Plant Tudweiliog

Mae Clwb Plant Tudweiliog wedi bod yn hwyl fawr dros y tymor a hanner diwetha, ac mae llawer o blant yr ysgol yn dod. Yn ddiweddar, buon ni’n edrych ar dair dameg a bu’n wych gweld y plant yn deall … Continue reading Parhau i ddarllen