Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND tud.21 / BCN: tud.19) Bore da ar ddydd Gŵyl Dewi Sant! Pa mor bwysig ydi hi i ni fel Cymry gofio tybed? W. Ambrose Bebb ddywedodd: “Myfyriwn yn ddyfnach yn ein hanes. O’n gorffennol y daw goleuni inni. Tynnwn wersi ohoni.” Wrth feddwl am boblogaeth fawr y byd a . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22022015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 1 (BCND tud.490 / BCN: tud.448)

Croeso cynnes i oedfaon y dydd ym Mro Aled wrth i ni gael cyfle unwaith yn rhagor i ganmol ein Gwaredwr gyda’n gilydd a cheisio Duw mewn mawl, gweddi a thrwy wrando ar ei Air. Gofynnwn i’r Ysbryd Glân weithio ynom i’n cysuro, ein calonogi . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Cristion a’r Deg Gorchymyn (Exodus 20:1-17) – Aneurin Owen (15.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffafrio’r tlawd (Iago 2:1-7) – Hywel Meredydd (08.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08022015_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Job 1:20-22 (BCND tud.459 / BCN: tud.420)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd drannoeth dydd San Ffolant. Mae cariad yn gwneud i’r byd droi medde nhw ac yn sicr yn rhoi rheswm arddderchog i ni foli Duw hefo’n gilydd heddiw. Duw, cariad yw. Ydi, mae’r ‘comma’ yn bwysig oherwydd hebddo . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 1:22-25 (BCND tud.256 / BCN: tud.235)

Bore da! Dyma Sul arall o law Duw a chyfle i gydaddoli. Gwyn ein byd! Mae’n dda i ni ymateb i bob cyfle newydd y mae’n ei roi i ni. Croeso cynnes i oedfaon y dydd a gweddïwn am fendith arbennig Duw heddiw ar . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymgryfhewch yn yr Arglwydd (Effesiaid 6:10-24) – Aneurin Owen (01.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 2:6-10 (BCND tud.221 / BCN: tud.202)

‘Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.’ Dyna’r geiriau y mae’r Apostol Paul yn ei ddefnyddio i gyfarch cyd-Gristnogion wrth ddechrau llawer o’i lythyrau. Wrth i ninnau ddod at ein gilydd i foli Duw ar gychwyn y mis . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Aeddfedrwydd yr eglwys: adeiladu corff Crist (Effesiaid 4:7-16) – Rhodri Glyn (25.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Undod Eglwys Crist (Effesiaid 4:1-6) – Rhodri Glyn (18.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:34-40 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw pryd y cawn gyfle hefo’n gilydd eto i godi golwg ffydd at Iesu a’i addoli. Mae Iesu wedi dweud ei fod yn Fugail Da ac y mae gwirionedd hynny’n dod yn fyw iawn i ni yng . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddïau Paul dros deulu Duw (Effesiaid 3:14-21) – Aneurin Owen (11.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11012015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:25-33 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Er ei bod braidd yn hwyr, peth braf iawn yw cael dymuno blwyddyn newydd fendithiol i bawb ohonoch! Ac wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ar gychwyn, gall pob Cristion wneud hynny’n ddisgwylgar oherwydd yr hyn a fynegir am Iesu yn Effesiaid . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:13-15 (BCND tud.2 / BCN: tud.2)

Bore da a chroeso i’r flwyddyn newydd! Gobeithio i chi gael Nadolig bendithiol ac i chi brofi Duw yn agos ym mhob profiad. Cawsom ychydig o eira a rhew, haul a nosweithiau serennog, a braf iawn oedd cael cwmni’n gilydd a chwmni’r Arglwydd yn ein . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Luc 1:67-80 (BCND tud.62 / BCN: tud.57)

Bore da! Mae’r rhod bron a throi unwaith eto ac fe fydd y dydd yn ’mestyn. Mae’n braf meddwl am hynny a meddwl mor fawr yw’r byd a’r bydysawd yr ydym ynddo! Dyma ni, ar lwmp o graig boeth yn carlamu o gwmpas yr haul . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Eseia 61:1-4 (BCND tud.677 / BCN: tud.617)

Bore da a chroeso i dymor y Nadolig! Wrth i ni edrych ymlaen at y dathliadau, mae rhyfeddod yr hyn a ddigwyddodd ym Methlehem yn siŵr o lenwi’n calonnau unwaith eto. Mae gan yr Ysbryd Glân gymaint o ffyrdd i wneud genedigaeth Iesu yn werthfawr . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Micha 5:1-5 (BCND tud.845 / BCN: tud.770)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Ffermwr tir mynyddig oedd Micha. Mae’n siŵr ei fod yn gweld golau Jerwsalem yn y pellter fel y byddwn ni yn gweld gwawl goleuadau trefi’r arfordir o bob cwr o’r Fro. Fel ffermwr yn edrych o bell . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y wraig ddistaw (Mathew 26:6-13) – Aneurin Owen (23.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23112014_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Jona 2:1-10 (BCND tud.840 / BCN: tud.766)

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.’ Dyna sut mae’r Salmydd yn cychwyn Salm 103 – gan gymell ei hun i roi clod a mawl i Dduw. A ninnau’n cael y fraint o addoli ar Sul arall, beth am i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydan ni’n barod i ddilyn Iesu? (Luc 9:51-62) – Rhodri Glyn (16.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16112014_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Obadeia 1:1-6 (BCND tud.838 / BCN: tud.764)

Bore da a chroeso cynnes i oedfaon y dydd! Pan fyddwn ni’n chwilio am ymadrodd i ddisgrifio’r adegau (prin) hynny pryd nad oes gennym ddim clem am rywbeth, tybed a fyddwch chi – fel nifer o Gymry eraill – yn defnyddio’r ymadrodd ‘does gen i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Teulu (Ioan 11:1-27) – Aneurin Owen (09.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09112014_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Amos 5:1-9 (BCND tud.834 / BCN: tud.759)

Croeso cynnes iawn i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. A hithau’n Sul y Cofio, gweddïwn dros yr holl deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan erchylltra rhyfel ar draws ein byd, gan ddiolch i’r Arglwydd am obaith o heddwch tragwyddol trwy’n Harglwydd Iesu Grist. . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 84 (BCND tud.539 / BCN: tud.492)

Pobl sy’n gwneud eglwys, nid adeiladau. Ac er gwychder ambell i gapel ac eglwys, pobl, nid cerrig a mortar fydd yna yn y nefoedd! Da i ni gofio hyn ar drothwy dathlu can mlynedd adeilad presennol Capel Coffa Henry Rees. Ond, gyda’r salmydd, byddwn yn . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a thraddodiadau (Marc 7:1-23) – Rhodri Glyn (26.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Hosea 14:4-9 (BCND tud.826 / BCN: tud.752)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd ac i’r diwrnod newydd yma o ras ein Harglwydd. Gobeithio y cewch fendith arbennig heddiw wrth wrando’r Gair a chyd-addoli. Wrth i’r wythnos agor o’n blaenau, gweddïwn y bydd Duw yn rasol wrthym ac y bydd . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Canwriad (Luc 7:1-10) – Aneurin Owen (19.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: 2 Pedr 3:8-13 (BCND tud.262 / BCN: tud.240)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd â’r Hydref yn ei wisgoedd aur. Mae’r Hydref yn ein hatgoffa fod i bob tymor ei waith a’i bwrpas, ac wrth i’r dail syrthio, mae’r gwreiddiau’n cryfhau ac yn paratoi at gwsg y gaeaf. Edrych ymlaen . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Dyn Crefyddol (Marc 10:17-27) – Rhodri Glyn (12.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Daniel 6: 16-23 (BCND tud.810 / BCN: tud.738)

Tybed sut ydych chi’n meddwl am addoli Duw? Boed hynny mewn oedfa neu ar ein pen ein hunain, ydyw’n rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen tuag ato? ‘Gwaith hyfryd iawn a melys yw addoli d’enw di, o Dduw.’ Dyna’r ffordd yr oedd Dafydd Jones . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Sgwrs hefo Nicodemus (Ioan 3:1-15) – Aneurin Owen (05.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 3:13-18 (BCND tud.257 / BCN: tud.236)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ac i’r cyfle newydd a gawn i addoli Duw hefo’n gilydd lle bynnag yr ydym. Byddwn yn cofio am y rhai na fedrant ddod i’r oedfaon yn ein gweddïau heddiw eto – rydych, pob un yn ein gweddïau . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Rhannu ein Ffydd (Ioan 4:1-42) – Rhodri Glyn (28.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Eseciel 37:11-14 (BCND tud.789 / BCN: tud.719)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd! Es am dro y dydd o’r blaen heibio Nant y Merddyn ac i fyny heibio i lyn Rhyd y Bedd. Cefais fraw o weld fod dŵr y llyn mor isel – dŵr afonig fechan yn llifo drwy . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymateb i gael ein hanfon i rannu ein ffydd yn Iesu (Ioan 17:14-26) – Aneurin Owen (21.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 63: 1-8 (BCND tud.524 / BCN: tud.479)

Gan fy mod yn ysgrifennu hwn ar ddydd Iau, dydw i ddim yn gwybod am ganlyniad pleidlais hanesyddol yr Alban. Ond buaswn yn hoffi medru troi’r cloc ymlaen rhyw ychydig er mwyn gallu gweld be’ ddigwyddodd. Yn y papurau mawr mae ’na le wedi . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pam ydan ni’n cwrdd yn wythnosol? (Actau 2:41-47) – John Derek Rees (14.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Iago 1:22-27 (BCND tud.251 / BCN: tud.231)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw, a chroeso arbennig yn ôl i Derek fydd yn pregethu yn Oedfa’r Fro yn Llansannan heno. Er ei fod yn gyfarwydd iawn i hanner yr ofalaeth, dyma’r tro cyntaf i Derek fentro i’n . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pwy sy’n ddigonol? (2 Cor.2:14 – 3:16) – Rhodri Glyn (07.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 15:11-17 (BCND tud.120 / BCN: tud.110)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd ac i’r “Llais Bro Aled” cyntaf ar ôl yr haf. Wrth edrych yn ôl dros yr haf rhyw gymysgedd o’r llon a’r lleddf sydd gennyf. Profi colledion ar ddwy ochr i’n teulu a phrofi llawenydd ysbaid a . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymgadwch rhag eilunod (Barnwyr 8:22-35) – Rhodri Glyn (27.07.2014)

Eglwysi Bro Aled: • Y Briodas (Ruth 4) – Aneurin Owen (20.07.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 1: 1-4 (BCND tud.239 / BCN: tud.220)

Croeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw, ac i bawb sy’n ei chael hi’n anodd cyrraedd y dyddiau yma, dymunwn fendith Duw arnoch. Lle bynnag ’da chi heddiw, rhannwn yn ein cymdeithas ag Ef sydd yn haeddu pob clod – Crist Iesu, ein . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Gorffennaf 2014

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 1: 1-4 (BCND tud.239 / BCN: tud.220)

Chibai! Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon arbennig heddiw. Rydym yn cael y fraint o groesawu Côr Synod Mizoram atom am y tro cyntaf i Gymru ers 1984! Llawenhawn o gael cwmni ein brodyr a’n chwiorydd o Fizoram, Gogledd Ddwyrain India, a gweddïwn . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Gorffennaf 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Paratoi at briodi (Ruth 3) – Rhodri Glyn (06.07.2014)