Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau Nadolig ar hyd a lled Bro Aled heddiw. Gweddïwn am oleuni’r Ysbryd Glân er mwyn i ninnau hefyd allu rhyfeddu a moli fel y bugeiliaid a’r doethion wrth gael clywed unwaith eto am wyrth y Ceidwad yn y crud. Gan mai hwn yw Llais Bro Aled olaf 2017 . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 2:27-33 (BCND:tud.63 / tud.58)

Bore da a chroeso cynnes i chi ar benwythnos mor oer! Dewch i ni ymuno gyda’n gilydd i addoli’r Duw Byw a chanu clod i’w enw O.

Ydach chi erioed wedi cael eich synnu gan rywbeth? Falle eich bod chi’n disgwyl un peth amser Nadolig, ond rhywbeth . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 18:14-19 (BCND:tud.179/ tud.164)

Croeso cynnes atom ar Sul cyntaf Rhagfyr, a ninnau ond ychydig dros dair wythnos i ffwrdd o’r Nadolig! Hyd yn oed os ydi hynny’n gwneud i chi ochneidio’n ddwfn wrth feddwl am yr holl bethau sydd angen eu gwneud, cofiwch am y cyfle arbennig sydd gennym dros yr . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 3:27-30 (BCND:tud.102/ tud.94)

Croeso i’n gwasanaethau ar draws yr ofalaeth heddiw. Bydd hi’n oedfa arbennig yn y Groes y pnawn ’ma wrth i aelodau a chyn-aelodau ddathlu 200 mlwyddiant y capel. Wrth ddathlu cerrig milltir o’r fath, cawn gyfle i ddiolch i’r Arglwydd a chael ein hatgoffa fod y Duw a . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Amos 9:13-15 (BCND:tud.838/ tud.763)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Gweddïwn heddiw y byddwn yn dod i ddeall mwy am ffyrdd yr Arglwydd a’r holl bethau mae wedi ei wneud trosom. Gweddïwn hefyd am sicrwydd o ffydd mewn byd sy’n llawn o ansicrwydd.

Ydych chi erioed wedi cael adeg . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 4:8-12 (BCND:tud.132/ tud.121)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar Sul y Cofio, mae’n gyfle i ni weddïo dros yr holl bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio ac yn parhau i ddelio â cholled oherwydd rhyfeloedd ar draws ein byd. Gwnawn hynny gan . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 47:5-9 (BCND:tud.516/ tud.471)

Wythnos o wyliau? Ia plîs! Dyna’r ymateb dwi wedi ei gael ymhob ysgol wrth fynd i wasanaethau diolchgarwch y plant cyn gwyliau’r hanner tymor. Ac mae’n naturiol i bawb, waeth beth yw’n hoed, i fod eisiau mwynhau mymryn o seibiant a thawelwch yn dilyn cyfnod trwm o weithgarwch. . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Iago 1:16-18 (BCND:tud.251/ tud.230)

Bore da bawb, a chroeso mawr i chi i’n hoedfaon a hithau’n Sul olaf Hydref (gydag awr ychwanegol yn y gwely)! Yr wythnos hon, bydd y plant yn cael mymryn o seibiant yn ystod hanner tymor a bydd miliynau o Gristnogion ar draws y byd yn coffáu digwyddiad . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22102017_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gwireddu’r freuddwyd (Genesis 43) – Rhodri Glyn (15.10.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15102017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Brenhinoedd 17:12-16 (BCND:tud.330/ tud.301)

Croeso cynnes i’n holl oedfaon ym Mro Aled heddiw a ninnau’n cael y fraint o addoli, siarad gyda’r Un a’n creodd, a gwrando ar ei Air sanctaidd. Wrth i ni wneud hynny, cadwn mewn cof yr adnod syfrdanol honno yn Effesiaid 3:20 sy’n cyfeirio at yr Arglwydd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Josua 4:1-8 (BCND:tud.199/ tud.182)

Bore da a chroeso cynnes i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled. Gweddïwn heddiw y bydd Duw yn ein cynnal ac yn ein nerthu ac y byddwn yn dod i sylweddoli pa mor anhygoel ydy ei nerth a’i gariad drosom ni.

Ein darlleniad heddiw ydy hanes yr Israeliaid yn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 4:12-13 (BCND:tud.242/ tud.222)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn gallu dod at ein gilydd i ymlacio yng nghymdeithas pobl yr Arglwydd. Dewch i ni hefyd roi amser heddiw i weddïo dros ein Bro, y bydd enw’r Iesu yn cael . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O’r pydew i’r palas (Genesis 41:37-57) – Rhodri Glyn (24.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Hydref 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon arbennig ym Mro Aled heddiw i ddathlu 450 o flynyddoedd ers rhyddhau’r Testament Newydd yn y Gymraeg. Ar Hydref 7fed, 1567 y cyhoeddwyd y Testament Newydd Cymraeg cyntaf, a William Salesbury o Gae Du, Llansannan oedd yn bennaf gyfrifol am yr orchest hon ynghyd â chyfieithu rhannau eraill . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Cronicl 34:29-32 (BCND:tud.425/ tud.389)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n dod i adnabyddiaeth ddyfnach o’r Arglwydd Dduw ac yn sylweddoli dyfnder y pethau mae wedi ei wneud drosom ni.

Tybed ydych chi’r math o bobl sy’n cymryd un golwg ar y byd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Medi 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y caethwas, y capten a’r carchar (Genesis 39) – Rhodri Glyn (17.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17092017b_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Teulu trafferthus Jacob (Genesis 37:1-11, 25-36) – Rhodri Glyn (10.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10092017b_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y caethwas, y capten a’r carchar (Genesis 39) – Rhodri Glyn (17.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Teulu trafferthus Jacob (Genesis 37:1-11, 25-36) – Rhodri Glyn (10.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 9:1-6 (BCND:tud.74/ tud.68)

‘Codaf fy llygaid i’r mynyddoedd; o ble y daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, creawdwr nefoedd a daear.’ Gyda’r geiriau cyfarwydd yna mae’r Salmydd yn dechrau Salm 121, ond maent hefyd yn gyfarwyddyd gwych i bawb ohonom ar gychwyn Sul arall. Os ydy . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Medi 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mi wn i bwy y credais (2 Timotheus 1:1-14) – Rhodri Glyn (03.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Trwy ras yr ydych wedi eich achub (Effesiaid 2:1-10) – Rhodri Glyn (23.07.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23072017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ceisiwch yn gyntaf (Mathew 6:25-34) – Rhodri Glyn (09.07.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09072017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 6:20-23 (BCND:tud.286/ tud.261)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw. Beth am i ni i gyd gymryd y cyfle heddiw i ddod o flaen yr Arglwydd a’i addoli a dysgu o’i Air? Gweddïwn y byddwn ni’n dod i’w adnabod o’n well, ac yn dod i garu ein . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Medi 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 2:8-10 (BCND:tud.234/ tud.214)

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw ac i Lais Bro Aled cyntaf tymor yr Hydref. Gobeithio i bawb ohonoch fwynhau’r haf a’ch bod yn edrych ymlaen at ailgychwyn gweithgareddau a chyfarfodydd arferol yr eglwysi a’r Fro. Gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân barhau i’n hadnewyddu er mwyn i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Medi 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Numeri 6: 22-27 (BCND:tud.127/ tud.116)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch sydd ym Mro Aled, a gobeithio y caiff bawb sy’n ymweld â’r Sioe yn Llanelwedd wythnos lwyddiannus yno. Wrth i ni ddod at gyfnod o orffwys ar gyfer nifer o weithgareddau’r ofalaeth dros yr haf, diolchwn fod cynhaliaeth yr . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Corinthiaid 13: 4-7 (BCND:tud.191/ tud.174)

‘Molwch yr Arglwydd. Da yw canu mawl i’n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl.’ Dyna’r ffordd y mae’r Salmydd yn dechrau Salm 147 ac maent yn eiriau i’n hannog ninnau hefyd i roi clod i Dduw gyda’n gilydd yn ein hoedfaon heddiw. Meddyliwch am . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Hosea 14:1-4 (BCND:tud.826/ tud.752)

Bore da a chroeso unwaith eto i’r gwasanaethau ar draws y Fro. Dewch i ni ddod at ein gilydd i gydaddoli a rhoi ein hunain o dan awdurdod Gair Duw heddiw. Gweddïwn y byddwn fel unigolion yn dod i nabod yr Iesu yn well. Pwy bynnag ydym ni, . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 11:5-10 (BCND:tud.78/ tud.71)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar hyd y fro heddiw. Fel tîm, gobeithiwn y byddwn fel Bro yn dod i adnabod yr Arglwydd yn well ac yn dod i brofi’r heddwch dwfn sydd i’w gael trwy berthynas gydag Ef.

Tybed faint ohonom sydd wedi cael ein siomi . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Genesis 15:1-6 (BCND:tud.12/ tud.11)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i oedfaon arbennig Sul y Fro heddiw. Bydd yn braf iawn cael croesawu Steffan Morris yn ôl i’w ardal enedigol, ac edrychwn ymlaen at amser bendithiol yn rhoi clod i’r Arglwydd gyda’n gilydd. Mae Steff a Gwenno ar hyn o bryd wrthi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 21:1-6 (BCND:tud.285/ tud.261)

‘O Arglwydd, ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!’ Dyna’r geiriau sydd i’w clywed ar ddechrau Salm 8, ac wrth i ni ymuno â’n gilydd i roi clod i Dduw, gofynnwn am gymorth yr Ysbryd i sylweddoli hynny drosom ein hunain.

Yn Oedfa’r Fro . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddi ac Ympryd (Mathew 6:1-21) – Rhodri Glyn (11.06.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11062017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Micha 4:6-8 (BCND:tud.844/ tud.769)

Bore da a chroeso i wasanaethau Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn yn dod i adnabod yr Arglwydd yn well wrth i ni ddod at ein gilydd o dan awdurdod Ei Air.

Tybed faint ohonom sydd wedi ein siomi efo’r tywydd wythnos yma? Ar ôl cyfnod o dywydd . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 2:14-21 (BCND:tud.130/ tud.119)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw. Llongyfarchiadau mawr hefyd i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, a gobeithio na chawsoch ormod o ddiflastod mewn tagfeydd traffig!

Cofiwch am Oedfa’r Fro yn Festri Capel Coffa Henry Rees heno, lle byddwn . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cofion at y Colosiaid (Colosiaid 4:7-18) – Rhodri Glyn (28.05.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/28052017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddïo ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Gwion Dafydd (21.05.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21052017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Mai 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 110 (BCND:tud.556/ tud.508)

Bore da i chi gyd a chroeso cynnes (cynnes iawn efo’r tywydd yma!) i’r gwasanaethau ar hyd y Fro. Gofynnwn y bydd Duw yn ein bendithio heddiw ac yn caniatáu i ni ddod i’w adnabod yn well wrth i ni ddod o dan awdurdod Ei Air bywiol.

Ein . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Mai 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Mai 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Corinthiaid 2:12-16 (BCND:tud.182/ tud.166)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau. Beth am i ni ddechrau’r diwrnod heddiw gydag agwedd debyg i’r Salmydd, sy’n annog ei hun i beidio dal yn ôl wrth fendithio a moli’r Arglwydd sanctaidd? Rydym am atgoffa’n hunain o’r Duw sy’n llawn doniau, yn maddau ein holl . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Mai 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pwy yw’r bos a beth yw’r ots? (Colosiaid 3:22-4:1) – Rhodri Glyn (14.05.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/14052017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Mai 2017

Darlleniad y Dydd: Diarhebion 3:1-7 (BCND:tud.577/ tud.528)

Bore da a chroeso cynnes i’r oedfaon ar draws y Fro. Gweddïwn am gael profi bendith a dod i sylweddoliad dyfnach o ras anhygoel Duw. Gweddïwn hefyd y byddwn ni’n gallu dod at ein gilydd o dan awdurdod Gair Duw a darostwng ein hunain i’w awdurdod O.

Tybed . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Mai 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist a’r teulu (Colosiaid 3:18-21) – Rhodri Glyn (07.05.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07052017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth sydd mor arbennig am Iesu? (Mathew 12:15-21) – Rhodri Glyn (30.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/30042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Mai 2017

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 12:1-3 (BCND:tud.249/: tud.228)

Dydd da a chroeso cynnes i chi i oedfaon cyntaf mis newydd! A ninnau yng nghanol cyfnod digon cythryblus gyda nifer o etholiadau yn cael eu cynnal, boed i ni gofio anogaeth 1 Timotheus 2:1-2 ar i Gristnogion fod yn gweddïo dros bawb sydd (neu fydd!) mewn awdurdod . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Mai 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Brenhinoedd 3:10-14 (BCND:tud.312/: tud.285)

Bore da a chroeso i wasanaethau’r Fro. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni heddiw ac yn ein cymell i mewn i berthynas agosach gydag Ef. Cyflwynwn hefyd ein cyd-Gristnogion yn y Fro a thros y byd sy’n mynd trwy amseroedd caled yn eu bywydau. Gweddïwn . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23042017_pm_dewitudur.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cartref y Cristion (2 Cor.4:13-5:10) – Rhodri Glyn (16.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-29 (BCND:tud.127/ BCN: tud.116)

Wel wir, pwy fasa’n meddwl? Yn ychwanegol at yr holl grafu pen ynglŷn â chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae’r Arlywydd Trump yn mynd i’w wneud nesaf, gallwn erbyn hyn ychwanegu ansicrwydd Etholiad Cyffredinol annisgwyl i’r pair. Beth sy’n mynd i ddigwydd a sut . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09042017_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Brenhiniaeth Iesu (Salm 24) – Rhodri Glyn (02.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/02042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen