Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:23-27 (BCND:tud.9/ BCN: tud.8)

Bore da i chi gyd! Estynnwn groeso cynnes i bawb i’n hoedfaon ni heddiw. Dyma i chi fraint i gael dod at ein gilydd i gydaddoli a chyd-ddysgu am y Duw byw. Gobeithio y bydd ein calonnau ar agor i air Duw symud yn ein bywydau.

Dwi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dim byd yn rhy anodd i’r Iesu (Marc 5:1-20) – Rhun Murphy (22.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22112015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 13:8-10 (BCND:tud.177/ BCN: tud.162)

Bore da a chroeso i’r gaeaf! Wedi cyfnod mor fwyn, mae hen wynt y gogledd wedi cyrraedd a ninnau’n profi newid byd! Ond croeso cynnes fydd yn ein calonnau gobeithio i air Duw heddiw wrth i ni gydaddoli, a chofiwn deuluoedd y rhai a gollwyd yn Ffrainc . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Mair a Sachareias – dau ymateb gwahanol (Luc 1:5-45) – Aneurin Owen (15.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 1:18-21 (BCND:tud.1/ BCN: tud.)

Bore da a chroeso mawr i oedfaon y dydd heddiw. Wedi nodi awr a dydd cadoediad yr wythnos hon, beth am geisio gwir heddwch Duw gyda’n gilydd wrth i ni ddod at y Gair a cheisio Iesu o’r newydd? Trwy Iesu y down i heddwch hefo Duw . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw yn paratoi’r ffordd (1 Pedr 1) – Aneurin Owen (08.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 19:7-11 (BCND:tud.499/ BCN: tud.456)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a diolch i Dduw am ei ras tuag atom yn Iesu Grist, Goleuni’r Byd. Nos Sul diwetha roedd nifer dda o bobl wedi dod at ei gilydd i Goleg y Bala i ddathlu cyhoeddi Beibl.net mewn print am . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Marc 3: 1-6 (BCND:tud.39/ BCN: tud.36)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod o ddathliad! Arfer cynyddol ydi dathlu calan gaeaf a’r hen gredoau am oleuni a thywyllwch ond heddiw mae gennym ni gyfle fel eglwys i ddathlu gwir oleuni – goleuni ‘Gair disglair Duw’ – oherwydd heno . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Darpariaeth Duw (Ruth 2) – John Derek Rees (25.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25102015_pm_johnderekrees.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Samuel 2: 1-6 (BCND:tud.249/ BCN: tud.227)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd. Mae’n braf cael cyfle newydd i ganmol Duw am fod mor hael wrthym yn Iesu. Rydym wedi bod yn dathlu ei haelioni i ni yn y cyfarfodydd diolchgarwch am y cynhaeaf ond cymaint mwy yw ein . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu’n gweithredu’r Cyfamodau Gras (Mathew 8:14-34) – Aneurin Owen (18.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Haggai 1: 1-6 (BCND:tud.856/ BCN: tud.781)

Bore da! Mae’n gyfnod anghyffredin o braf, yr Hydref yn mynd rhagddo a chyfnod y cyfarfodydd diolchgarwch yn ei anterth. ‘Diolch’ fydd yn ein calonnau wrth i ni gyd-gyfarfod heddiw, a llawenydd wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn a chael golwg ar fawredd Duw a . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyfamod Duw a Noa (Genesis 8:20-9:17) – Celfyn Williams (11.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11102015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 5:1-5 (BCND:tud.168/ BCN: tud.154)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Mae tymor yr Hydef yn euro’r wlad a rhai wedi dechrau sôn am ‘Dolig yn barod! Un o’r rheini oedd Cerian sy’n gynhyrchydd radio ac wrthi’n paratoi oedfaon yr Adfent. Cawsom wahoddiad ganddi i gyfrannu i’r gyfres trwy lunio . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist, Gair Duw (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (04.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 118:1-4 (BCND:tud.559 / BCN: tud.511)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a chofion cynnes at bawb sy’n methu ymuno yn yr oedfaon oherwydd amrywiol amgylchiadau. Lle bynnag yr ydym, gweddïwn am fendith Duw i’n gilydd ac i’r gymdeithas o’n cwmpas ac i’r byd yn ei holl . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 2:1-4 (BCND:tud.166 / BCN: tud.151)

Bore da i chi, a diolch i Gwion a Sarah am eu cyfraniad dros y pythefnos olaf. Diolch i chithau am roi croeso mawr iddynt atom ac am eich gweddïau drostynt. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd yn eu bendithio wrth iddynt baratoi at ddydd eu priodas . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Taflodd ei fantell oddi arno…a dechreuodd ei ganlyn ar hyd y ffordd (Marc 10:46-52) – Rhun Murphy (20.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20092015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 2:5-9 (BCND:tud.240 / BCN: tud.220)

Bore da iawn i chi gyd a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Fe gymerai’r cyfle yma i ddiolch i chi i gyd am y croeso y mae Sarah a finnau wedi ei gael ym Mro Aled. Rydyn ni’n dau yn edrych ymlaen yn fawr at . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bod yn dystiolaeth mewn gwlad estron (Actau 17:16-34) – John Robinson (13.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13092015_pm_johnrobinson.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-6 (BCND:tud.667 / BCN: tud.609)

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am y croeso arbennig gawsom ni dydd Sul diwethaf, ac ers hynny hefyd. Mae hi’n bleser bod yma i weithio yn y Fro hefo cymdeithas o bobl sy’n llawn cariad a charedigrwydd, ac sy’n dystiolaeth o waith yr Ysbryd . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 27 (BCND:tud.503 / BCN: tud.459)

Croeso i chi heddiw i Oedfa’r Fro ar ddiwrnod arbennig yn ein hanes fel Gofalaeth. Bydd heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ffyddlondeb Duw ac yn gyfle i ni gychwyn cyfnod newydd yng nghwmni’n gilydd ac wrth draed ein Gwaredwr a’n Harglwydd bendigedig mewn moliant a chân. . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Ffydd ar Waith – Samuel yn ymateb i alwad Duw (1 Samuel 3) – Rhodri Glyn (26.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Ffydd Hanna, Geni Samuel (1 Samuel 1:9-28 ) – Rhodri Glyn (19.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND:tud.21 / BCN: tud.19)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Efallai y bydd rhai ohonoch yn y Sioe erbyn hyn a rhai yn disgwyl am gael mynd yn ystod y dyddiau nesaf. Pob hwyl i chi a gobeithio y cewch fwynhad yng nghwmni’ch gilydd ac wrth weld cynnyrch . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Samson a buddugoliaeth y saint yng Nghrist (Barnwyr 13:1-5 ac 16:23-31) – Aneurin Owen (12.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12072015a_pm_aneurinowen.mp3
 
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Camwedd a Chwymp Abimelech (Barnwyr 9) – Rhodri Glyn (05.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 10:21-24 (BCND:tud.77 / BCN: tud.70)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni agosáu at gyfnod gwyliau’r ysgol, diolchwn am ddydd Sul sy’n gyfle i ni orffwys yn yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud drosom, a chlodforwn yr Arglwydd mawr sy’n deilwng . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 10:1-7 (BCND:tud.232 / BCN: tud.212)

Un o’r profiadau ysgytwol rheini i mi oedd gwrando ar anerchiad yr Arlywydd Obama ar achlysur gwasanaeth coffa’r naw a gafodd eu llofruddio mewn eglwys yn Charleston, De Carolina ym mis Mehefin. Roedd yr hyn oedd ganddo i’w ddweud yn drawiadol ynddo’i hun ond roedd grym . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 4:1-13 (BCND:tud.213 / BCN: tud.195)

Bore da i chi ar Sul yr Ofalaeth! Byddwn yn mynd gyda’n gilydd i le arbennig heddiw – i’r Bala dirion deg, ac ychydig yn nes draw hefyd at Eglwys Llanycil a Chanolfan Byd Mari Jones. Beth fyddai’r ferch dlawd yn ei feddwl tybed fod pobl . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Hanes cynnar a galwad Gideon (Barnwyr 6 ) – Aneurin Owen (21.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 2:1-5 (BCND:tud.222 / BCN: tud.202)

Helo a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Efallai eich bod wedi cael cipolwg cyflym ar waelod y dudalen hon a sylwi nad Aneurin na Rhodri sydd wedi ysgrifennu’r pwt hwn ond Gwilym. Gwaetha’r modd nid Gwilym Hiraethog sydd yma, ond Gwilym Tudur o Gaerdydd ydw . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Debora a Barac (Barnwyr 4) – Rhodri Glyn (14.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/14062015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:15-20 (BCND:tud.7 / BCN: tud.7)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Ffydd ar waith – dyna oedd thema’r gwasanaeth nos Sul o bennod 11 yn y llythyr at yr Hebreaid ac fe fyddwn yn edrych ar hanes rhai o’r Barnwyr dros yr wythnosau nesaf yn yr oedfaon nos . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cewri’r Ffydd (Hebreaid 11) – Aneurin Owen (07.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 7:12-17 (BCND:tud.286 / BCN: tud.262) Bore da a chroeso i bawb ohonoch i oedfaon y dydd. Wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli heddiw, beth am weddïo ar i’r Arglwydd ein bendithio trwy agor ein llygaid i sylweddoli mawredd ei gariad tuag atom yn Iesu Grist? Gofynnwn fel . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anogaeth i ddal ati yn ein gweinidogaeth (2 Cor.4:1-5) – John Robinson (31.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31052015_pm_johnrobinson.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Marc 6: 53-56 (BCND:tud.45 / BCN: tud.41)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i wasanaethau’r dydd heddiw. Gan ei bod hi’n bumed Sul bydd Oedfa’r Fro ym Mheniel heno a chawn gyfle i wrando ar y Parch. John Robinson yn agor Gair Duw i ni. Brodor o’r America yw John ac er ei . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 18:13-23 (BCND tud.67 / BCN: tud.61)

Mae’n fraint cael diolch i’r Arglwydd heddiw am bawb sydd wedi bod yn hyrwyddo wythnos Cymorth Cristnogol ym mhentrefi’r Fro a thrwy wneud hynny uno hefo’r dystiolaeth Gristnogol fawr ar draws y wlad yn yr ymdrech i ddelio hefo tlodi’r byd ac angen dirfawr teuluoedd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth nesaf ar ôl Y Deg Gorchymyn? (Galatiaid 3:7-14) – Rhodri Glyn(17.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 6:27-36 (BCND tud.69 / BCN: tud.63)

Bore da! Croeso i Sul arbennig sef y Sul wedi dydd Iau Dyrchafael. Does dim llawer o ddathlu ar yr Ŵyl hon erbyn hyn ond nid yw hynny’n tynnu dim oddi ar ei gwerth. Mae’n Ŵyl ganolog i fywyd yr Eglwys trwy’r byd – a’r . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Hysbyseb swydd:

Hysbyseb Swydd – Cynorthwyydd Gweinidogaethol 2015 (Cyfnod: Medi 2015 – Awst 2016)

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Degfed Gorchymyn (Exodus 20:17 a Luc 12:13-21) – Aneurin Owen (10.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10052015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Genesis 9:8-17 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Croeso cynnes i chi i’n holl wasanaethau ym Mro Aled heddiw. Lle bynnag y byddwn yn addoli’r Arglwydd, gweddïwn am galonnau agored a pharodrwydd i ymateb i arweiniad yr Ysbryd Glân trwy ddod at Iesu mewn ffydd a diolchgarwch. A hithau’n wythnos Cymorth Cristnogol, cofiwn . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Nawfed Gorchymyn (Exodus 20:16 ac 1 Bren.21:1-26) – Rhodri Glyn (03.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 21:15-17 (BCND tud.127 / BCN: tud.117)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod newydd o ras! Addewid o newid sydd o’n blaenau’r wythnos hon oherwydd mae hon yn wythnos yr Etholiad Gyffredinol! Rydan ni’n siŵr o gael newid, ond sut fath o newid fydd o tybed? Er . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26042015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Seithfed Gorchymyn (Exodus 20:14 a Mathew 5:27-32) – Rhodri Glyn (19.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19042015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-14 (BCND tud.128 / BCN: tud.118)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd. Mae’r Salmydd yn ein hatgoffa mai ‘bendigedig yw’r Arglwydd, sy’n ein cario ddydd ar ôl dydd; Duw yw ein hiachawdwriaeth.’ (Salm 68:19). Mae heddiw’n gyfle o’r newydd i ddiolch am gael derbyn y fath . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen