Archives: meddwl

meddwl.org: ‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Bu’r cyflwynydd teledu, Siôn Jenkins, yn rhannu ei brofiad o orbryder ar raglen Ein Byd:Tu ôl i’r wên a gyda BBC Cymru Fyw yn ddiweddar… “O’n i’n poeni’n fawr am sut o’dd pobl yn mynd i ymateb i’r rhaglen. Yr hyn o’dd yn poeni fi fwyaf – bod pobl yn mynd i deimlo fel bod […]

The post ‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru

Yn Venue Cymru yn Llandudno ddydd Iau 5 Mawrth 2020, bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision ‘bibliotherapi’ lle caiff llyfrau hunangymorth eu defnyddio i gefnogi iechyd meddwl a lles. Mae’r cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn cynnig gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd […]

The post Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llifogydd ac iechyd meddwl

Gall profi llifogydd fod yn frawychus, ac yn aml gall darfu ar weithgareddau bywyd o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae yn aml hefyd ergyd feddyliol. Mewn erthygl ar wefan y BBC, dywedodd Dr Sarah Jones, ymgynghorydd ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol: “Gall dŵr llifogydd gynnwys pob math o bethau a […]

The post Llifogydd ac iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llifogydd ac iechyd meddwl

Gall profi llifogydd fod yn frawychus, ac yn aml gall darfu ar weithgareddau bywyd o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae yn aml hefyd ergyd feddyliol. Mewn erthygl ar wefan y BBC, dywedodd Dr Sarah Jones, ymgynghorydd ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol: “Gall dŵr llifogydd gynnwys pob math o bethau a […]

The post Llifogydd ac iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 Swydd) : Prifysgol Bangor

Mae prosiect newydd i wella cymorth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn chwilio am ddau intern i ymuno â’r tîm! Cefndir y prosiect Ym mis Ebrill 2018, cyflwynwyd Safonau’r Gymraeg newydd mewn sefydliadau ledled Cymru. Mae gan brifysgolion a cholegau ddyletswydd statudol i ganiatáu i fyfyrwyr ddefnyddio Cymraeg wrth gael gafael ar gwnsela neu […]

The post Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 Swydd) : Prifysgol Bangor appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Anorecsia: Y person ar goll o fewn y cyflwr : BBC Cymru Fyw

Rhannodd Siobhan Harries, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe, ei phrofiad o anorecsia gyda BBC Cymru Fyw… “Pan o’n i’n 16 oed o’n i’n depressed a heb reolaeth dros fy emosiynau. Datblygodd o hynny i reoli’r hyn yr o’n i’n ei fwyta a mynd i’r gampfa gymaint ag y gallwn. Fe helpodd fi i reoli fy […]

The post Anorecsia: Y person ar goll o fewn y cyflwr : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: £1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360

Bydd strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i daclo unigrwydd a theimlo’n ynysig o fewn y gymuned yn derbyn cyllid o £1.4 miliwn dros y dair mlynedd nesaf. Lansiodd y Llywodraeth adroddiad ‘Cymunedau Cysylltiedig: strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ar 11 Chwefror. Bydd sefydliadau yn […]

The post £1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru

Bydd canolfannau galw heibio’n ei gwneud hi’n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r Canolfannau Mi Fedraf yn lleoliadau cymunedol sy’n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda phobl sy’n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a’r […]

The post Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl. Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac […]

The post Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360

Cynhaliodd Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddigwyddiad iechyd meddwl yn ddiweddar. Daeth tyrfa dda o tua 150 o bobol ynghyd er mwyn gwrando ar banel o siaradwyr a oedd yn cynnwys y cyflwynydd teledu, ffermwr ac actor, Alun Elidyr; yr Hybarch Eileen Davies o Tir Dewi; ac Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation. […]

The post “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw

Sgwrs gyda’r bardd Rufus Mufasa wnaeth ysgogi’r gomedïwraig Beth Jones i rannu’n gyhoeddus am y tro cyntaf ei stori am enedigaeth trawmatig ei mab. Rufus yw gwestai diweddaraf Beth a’i chyd-gyflwynydd Siôn Tomos Owen ar y podlediad Bwyta Cysgu Crio sy’n trafod pob math o bynciau am fod yn rhieni. Ar ôl profi dwy enedigaeth […]

The post PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dwi ‘di blino – Glesni Williams

Dwi ‘di blino. Dwi jysd wedi cael digon a wedi blino. Mae pob dim yn ymdrech. Mae pob dim yn anodd. Dwi’n teimlo’n bell oddi wrth pawb a phopeth. Dwi’m isio deffro. Ond pan dwi yn deffro dwi ddim isio codi. Mae amser yn pasio heibio heb i mi sylwi. Dwi’m ‘di gwneud dim byd ond […]

The post Dwi ‘di blino – Glesni Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Adolygiad o ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.  Dyma addasiad Cymraeg Elin Meek o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau. Mae’r llyfr lliwgar a deniadol hwn wedi ei rannu’n bedwar categori sy’n ymdrin â ‘phedwar o’r emosiynau mawr’, sef hapusrwydd, dicter, ofn a thristwch. Yn […]

The post Adolygiad o ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019) – Manon Elin appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiadau byw gydag iselder : Y Lolfa

Cyhoeddir llyfr newydd yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder. Mae Llythyrau Adferiad (Y Lolfa) yn gyfieithiad o’r fersiwn wreiddiol lwyddiannus The Recovery Letters, a golygwyd gan James Withey ac Olivia Sagan a gafodd ei gyhoeddi yn 2012. Cyhoeddwyd y gyfrol i gyflwyno cyfres o […]

The post Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiadau byw gydag iselder : Y Lolfa appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud?

Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n byw â chyflwr iechyd meddwl? Sut wyt ti heddiw? Mae’n gwestiwn rydym i gyd yn ei ofyn sawl gwaith y dydd. Ond pa mor aml fydd rhywun yn ymhelaethu ymhellach na jyst “Iawn, diolch”? Does dim rhaid cynnig yr ateb, jyst byddwch yn glust i wrando. Byddwch […]

The post Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud? appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol. Dyma rai o’r cyfraniadau diweddar – diolch o galon i bob un. Mae’r cyfraniadau hyn o gymorth mawr i gynnal y wefan, prosiectau ac ymgyrchoedd. Diolch hefyd i’r cwmnïau isod am gyfraniadau hael…

The post Codi arian i meddwl.org… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Byddai’n well gan 53% o bobl yng Nghymru beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Mae data ymchwil newydd a ryddhawyd ar Ddiwrnod Amser i Siarad (6 Chwefror) yn datgelu amharodrwydd Cymru i siarad am iechyd meddwl. Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr i’r arolwg (53%) y byddai’n well ganddynt beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl. Er mwyn annog sgyrsiau agored am iechyd […]

The post Byddai’n well gan 53% o bobl yng Nghymru beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Angen gwneud mwy i gefnogi iechyd meddwl ffermwyr’ : BBC Cymru Fyw

Mae’r Ffermwyr Ifanc yn ymgyrchu i chwalu’r stigma ynglŷn ag iechyd meddwl – gan bwysleisio ei bod hi’n iawn i siarad.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw
Darllen rhagor am iechyd meddwl a’r byd amaeth ar meddwl.org
The post… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Mamau yn ‘dioddef’ heb uned arbenigol yng Nghymru : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd â phroblemau salwch meddwl yn “dioddef’ oherwydd diffyg uned mam a baban yng Nghymru, yn ôl un fenyw sydd wedi gorfod mynd i Loegr am driniaeth. Does yna’r un uned yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae unedau arbennig yn rhoi cymorth i fenywod sydd â phroblemau iechyd, fel iselder ôl-genedigaeth […]

The post Mamau yn ‘dioddef’ heb uned arbenigol yng Nghymru : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Lot ddim yn gwybod y gwir am seicosis’ : BBC Cymru Fyw

Mae angen sgwrs agored am seicosis er mwyn chwalu’r stigma o gwmpas y salwch, yn ôl Lauren Buxton. Fe all seicosis achosi rhywun i golli cysylltiad â realiti ac mae symptomau’n gallu cynnwys clywed lleisiau, gweld pethau nad yw eraill yn eu gweld, a phrofi meddyliau paranoiaidd.  “Pryd o’n i’n sâl, byddai’r diwrnod wedi […]

The post ‘Lot ddim yn gwybod y gwir am seicosis’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Bywyd ar ôl colli plentyn – Delyth Jones-Williams

20 mlynedd ers y mileniwm Ugain mlynedd yn ôl ro’n i’n feichiog. Pwy fuasai’n gwybod pa mor greulon allai’r mileniwm fod wedi bod i ni? Fi oedd un o’r rhai lwcus oedd yn cael babi mileniwm, roedd cymaint o froliant am y peth…ond yn anffodus fe gollon ni ein mab lawer yn rhy fuan. Dwi […]

The post Bywyd ar ôl colli plentyn – Delyth Jones-Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’ : BBC Cymru Fyw

Mae Gwen Edwards, 22, yn byw gyda’r cyflwr diabwlimia – anhwylder sy’n effeithio ar rai pobl sydd yn ddibynnol ar inswlin ar gyfer diabetes math un. Mae diabwlimia yn disgrifio cyflwr pan fo defnyddwyr yn cwtogi ar chwistrelliadau inswlin er mwyn colli pwysau.  “Roedd mam yn deffro fi ddwywaith, dair gwaith yn ganol nos, […]

The post ‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: BLOG: Rhoi’r gorau i yfed alcohol

Newydd wylio rhaglen Ffion Dafis, DRYCH: Un Bach Arall?’, a dyma’n hanes i o pam dydw i ddim yn yfed alcohol… Mae wedi cymryd 24 blynedd o iselder a gorbryder i fi rhoi’r gorau i yfed alcohol yn gyfangwbwl. Am byth. Gobeithio.  Dwi wedi gwybod ers blynhyddoedd fydde i’n well off petaen i ddim yn […]

The post BLOG: Rhoi’r gorau i yfed alcohol appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cydweithio gyda heleddowen.co.uk…

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda heleddowen.co.uk i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch dydd! Bob dydd Llun byddwn yn rhyddhau dyfyniad positif Cymraeg gyda’r gobaith o wneud i chi wenu, neu i deimlo nad ydych ar eich pen eich hun. Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r dudalen hon i weld y […]

The post Cydweithio gyda heleddowen.co.uk… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Rhybudd cynnwys: camesgoriad (miscarriage) Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn ystod cyfnod cynnar ei beichiogrwydd yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma, yn ôl astudiaeth ddiweddar.  Yn ôl ymchwilwyr, mae ar fenywod angen gofal mwy sensitif a phenodol yn dilyn camesgoriad neu feichiogrwydd ectopig.   Yn yr astudiaeth o 650 […]

The post Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys- Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!) Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd […]

The post ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Gwnaed y cyhoeddiad am y cyllid, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud â dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru i fynd […]

The post Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ymchwilwyr Caerdydd yn canfod cysylltiad genetig newydd â sgitsoffrenia : Prifysgol Caerdydd

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd wedi canfod mwtaniadau newydd mewn genyn sy’n cynnig mewnwelediad newydd i achosion biolegol sgitsoffrenia. Bu Dr Elliott Rees yn dadansoddi data geneteg gan 3,444 o deuluoedd wedi’u heffeithio gan sgitsoffrenia, yn yr astudiaeth fwyaf o’i math. Mae’r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Neuroscience, yn cynnig mewnwelediad pellach i’r achosion […]

The post Ymchwilwyr Caerdydd yn canfod cysylltiad genetig newydd â sgitsoffrenia : Prifysgol Caerdydd appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth. Beth yw Dibyniaeth? Unrhyw ymddygiad y mae person yn chwennych ac yn canfod rhyddhad neu bleser dros dro ynddo, ond yn dioddef canlyniadau negyddol o’i ganlyniad, ac eto’n cael anhawster rhoi’r gorau iddi. Pa fathau o ddibyniaeth sy’n bodoli? Yn gyffredinol mae dibyniaeth wedi’i rhannu i […]

The post Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen” appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360

Mae Ffion Dafis wedi ffilmio rhaglen ddogfen DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall? er mwyn ceisio sbarduno sgwrs agored am alcohol, gan ofyn a ydy perthynas y Cymry gydag alcohol yn un iach? Hefyd ar y rhaglen bydd y cyfarwyddwr theatr Iola Ynyr yn trafod ei phrofiad o fod yn alcoholig. “Y munud wnes i […]

The post Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org! Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net: Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ […]

The post Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut i ofyn am gymorth

Dyma ganllawiau ar gyfer cymryd y camau cyntaf, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi. Pryd y dylwn i ofyn am gymorth? Mae gofyn am gymorth yn aml yn gam cyntaf i deimlo’n well, ac i aros fel hynny, ond gall fod yn anodd gwybod sut i ddechrau ac ymhle […]

The post Sut i ofyn am gymorth appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dyfyniadau

The post Dyfyniadau appeared first on meddwl.org.
Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler

Mae’r ffenomenon o ‘burnout’ yn weddol gyfarwydd i ni gyd erbyn hyn, fel rhan o drafodaethau cyffredinol am iechyd meddwl a llesiant. Yn ei ystyr ehangaf, mae’n golygu effaith negyddol straen, pryder, ac iselder ar ein gallu i weithredu neu berfformio i’n safon arferol, boed hyn yn y gweithle, ein hobïau, ac/ neu ein rôl […]

The post Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cryfhau un cam ar y tro – Nia Owens

Mae fe mor od edrych nôl dros y ddwy flynedd diwethaf. Wrth ddod tuag at ddiwedd y flwyddyn, ma’ pawb yn myfyrio ar beth mae nhw wedi gwneud, yn wael, yn dda. Eu llwyddiannau, eu methiannau. Ar y pryd roedd 2019 yn edrych fel blwyddyn wael, ond wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn gyfan, dyw […]

The post Cryfhau un cam ar y tro – Nia Owens appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Iselder pêl-droedwyr: ‘Roedd y cae fel carchar’ : BBC Cymru Fyw

Mae nifer y pêl-droedwyr sy’n gofyn am gymorth gyda’u hiechyd meddwl wedi cynyddu’n sylweddol yng Nghymru a Lloegr. Yn 2016, 160 o bobl gafodd sesiynau cwnsela mewn blwyddyn gyfan, ond o fewn naw mis eleni mae’r nifer eisoes dros deirgwaith yn fwy na hynny. Mae Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol (PFA) wedi dweud bod dros 500 […]

The post Iselder pêl-droedwyr: ‘Roedd y cae fel carchar’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Mae pobl ifanc yn teimlo unigrwydd hefyd’ : BBC Cymru Fyw

Yn ôl nifer o elusennau, mae angen cofio nad pobl hŷn yn unig sy’n teimlo unigrwydd adeg yma’r flwyddyn; gall effeithio ar bobl ifanc hefyd. Mae Lowri Cêt, o Gaerwen, Ynys Môn, wedi bod yn siarad am ei phrofiad hi o orbryder ac unigrwydd.  Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw BLOG: ‘Unigrwydd’ – Lowri […]

The post ‘Mae pobl ifanc yn teimlo unigrwydd hefyd’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org. Codwyd cyfanswm o £150! Dywedodd canwr y band, Dion Jones, ar Golwg360: “Roedden ni eisiau gwneud gig acwstig ychydig yn fwy syml am wn i, ac mae’r arian i gyd yn mynd i’r elusen Meddwl.org hefyd. […]

The post Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cymro Deubegwn – David Williams

Ah dyma fo, y dyn sydd yn honni fod Cymru wedi creu neu cryfhau ei chyflwr deubegynedd. Gwell iddo fo roi dipyn bach o gig ar yr esgyrn cyn i ni ddechrau ei goelio fo. Mi ges i fy ngeni yn y de ac wedyn symud  i’r gogledd yn dair oed. Mynychu ysgol Gymraeg ei […]

The post Cymro Deubegwn – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn. Yn ôl Mind, mae pryderon ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru […]

The post Ymdopi dros gyfnod y Nadolig appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Seicosis, diagnosis ac ysbytai – Lauren Buxton

‘Beth ydi dy ddiagnosis?’ yw’r cwestiwn dwi’n ei gael amlaf. Ac mi ydwi o hyd yn troi rownd a dweud mai iselder sydd genai. Ond mae hynny yn bell o’r stori gyfan. Ers rhai blynyddoedd dwi’n dioddef gyda fy iechyd meddwl ac mi ydwi wedi bod mewn ag allan o’r ysbyty. Yr hiraf rwyf wedi […]

The post Seicosis, diagnosis ac ysbytai – Lauren Buxton appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu

Mae bod yn ymgyrchydd yn waith caled: mae’r heriau’n fawr ac mae’r byd yn newid ar raddfa gyflym. O ddadlau ar Twitter, canfasio a mynychu ralïau i drefnu deisebau, ysgrifennu erthyglau a chysylltu â gwleidyddion a sefydliadau – mae’r cyfan yn flinedig iawn. Mae hyd yn oed yn fwy blinedig pan fydd ein hymdrechion yn […]

The post Edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams

Tydi gwleidyddiaeth yn ddau begynol? Tydi Cymru yn ddau begynol d’wedwch? Peidiwch â gofidio, dwi ddim yn un o rhain sydd yn deud fy mod i yn dipyn bach yn bipolar, neu OCD. Mae gen i’r cyflyrau yma ac mae hynny yn ffaith, wel yn ôl y Seiciatrydd beth bynnag a beth mae hwnna yn […]

The post Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Samariaid yn cael 9,000 o alwadau adeg Nadolig y llynedd : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig. Dywedodd llefarydd bod cyfnod Nadolig yn hynod o brysur i’r elusen: “Ar Noswyl Nadolig 2018 roedd bron 1,650 o wirfoddolwyr y Samariaid yn dechrau ar eu gwaith yn ein […]

The post Samariaid yn cael 9,000 o alwadau adeg Nadolig y llynedd : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sgwrs Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio ar Heno am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.
Diolch o galon i’r Parry Isaacs am ddewis codi arian i ni fel rhan o’u cyngherddau Nadolig eleni!

The post Sgwrs Caryl Parry Jones … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360

Gyda CFfI Cymru wedi lansio cyfres o bodlediadau, mae un o’r cyfranwyr, Teleri Mair Jones, sy’n feddyg teulu, yn dweud bod salwch meddwl yn dabŵ yng nghefn gwlad Cymru… “Mae problemau iechyd meddwl yn real iawn yng nghefn gwlad, a dw i’n aml yn clywed am brofiadau pobl a ffermwyr a’u teuluoedd. Dwi’n meddwl bod […]

The post Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen