Archives: meddwl

meddwl.org: ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys- Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!) Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd […]

The post ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth. Beth yw Dibyniaeth? Unrhyw ymddygiad y mae person yn chwennych ac yn canfod rhyddhad neu bleser dros dro ynddo, ond yn dioddef canlyniadau negyddol o’i ganlyniad, ac eto’n cael anhawster rhoi’r gorau iddi. Pa fathau o ddibyniaeth sy’n bodoli? Yn gyffredinol mae dibyniaeth wedi’i rhannu i […]

The post Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen” appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360

Mae Ffion Dafis wedi ffilmio rhaglen ddogfen DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall? er mwyn ceisio sbarduno sgwrs agored am alcohol, gan ofyn a ydy perthynas y Cymry gydag alcohol yn un iach? Hefyd ar y rhaglen bydd y cyfarwyddwr theatr Iola Ynyr yn trafod ei phrofiad o fod yn alcoholig. “Y munud wnes i […]

The post Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org! Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net: Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ […]

The post Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut i ofyn am gymorth

Dyma ganllawiau ar gyfer cymryd y camau cyntaf, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi. Pryd y dylwn i ofyn am gymorth? Mae gofyn am gymorth yn aml yn gam cyntaf i deimlo’n well, ac i aros fel hynny, ond gall fod yn anodd gwybod sut i ddechrau ac ymhle […]

The post Sut i ofyn am gymorth appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dyfyniadau

The post Dyfyniadau appeared first on meddwl.org.
Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler

Mae’r ffenomenon o ‘burnout’ yn weddol gyfarwydd i ni gyd erbyn hyn, fel rhan o drafodaethau cyffredinol am iechyd meddwl a llesiant. Yn ei ystyr ehangaf, mae’n golygu effaith negyddol straen, pryder, ac iselder ar ein gallu i weithredu neu berfformio i’n safon arferol, boed hyn yn y gweithle, ein hobïau, ac/ neu ein rôl […]

The post Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cryfhau un cam ar y tro – Nia Owens

Mae fe mor od edrych nôl dros y ddwy flynedd diwethaf. Wrth ddod tuag at ddiwedd y flwyddyn, ma’ pawb yn myfyrio ar beth mae nhw wedi gwneud, yn wael, yn dda. Eu llwyddiannau, eu methiannau. Ar y pryd roedd 2019 yn edrych fel blwyddyn wael, ond wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn gyfan, dyw […]

The post Cryfhau un cam ar y tro – Nia Owens appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Iselder pêl-droedwyr: ‘Roedd y cae fel carchar’ : BBC Cymru Fyw

Mae nifer y pêl-droedwyr sy’n gofyn am gymorth gyda’u hiechyd meddwl wedi cynyddu’n sylweddol yng Nghymru a Lloegr. Yn 2016, 160 o bobl gafodd sesiynau cwnsela mewn blwyddyn gyfan, ond o fewn naw mis eleni mae’r nifer eisoes dros deirgwaith yn fwy na hynny. Mae Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol (PFA) wedi dweud bod dros 500 […]

The post Iselder pêl-droedwyr: ‘Roedd y cae fel carchar’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Mae pobl ifanc yn teimlo unigrwydd hefyd’ : BBC Cymru Fyw

Yn ôl nifer o elusennau, mae angen cofio nad pobl hŷn yn unig sy’n teimlo unigrwydd adeg yma’r flwyddyn; gall effeithio ar bobl ifanc hefyd. Mae Lowri Cêt, o Gaerwen, Ynys Môn, wedi bod yn siarad am ei phrofiad hi o orbryder ac unigrwydd.  Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw BLOG: ‘Unigrwydd’ – Lowri […]

The post ‘Mae pobl ifanc yn teimlo unigrwydd hefyd’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org. Codwyd cyfanswm o £150! Dywedodd canwr y band, Dion Jones, ar Golwg360: “Roedden ni eisiau gwneud gig acwstig ychydig yn fwy syml am wn i, ac mae’r arian i gyd yn mynd i’r elusen Meddwl.org hefyd. […]

The post Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cymro Deubegwn – David Williams

Ah dyma fo, y dyn sydd yn honni fod Cymru wedi creu neu cryfhau ei chyflwr deubegynedd. Gwell iddo fo roi dipyn bach o gig ar yr esgyrn cyn i ni ddechrau ei goelio fo. Mi ges i fy ngeni yn y de ac wedyn symud  i’r gogledd yn dair oed. Mynychu ysgol Gymraeg ei […]

The post Cymro Deubegwn – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn. Yn ôl Mind, mae pryderon ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru […]

The post Ymdopi dros gyfnod y Nadolig appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Seicosis, diagnosis ac ysbytai – Lauren Buxton

‘Beth ydi dy ddiagnosis?’ yw’r cwestiwn dwi’n ei gael amlaf. Ac mi ydwi o hyd yn troi rownd a dweud mai iselder sydd genai. Ond mae hynny yn bell o’r stori gyfan. Ers rhai blynyddoedd dwi’n dioddef gyda fy iechyd meddwl ac mi ydwi wedi bod mewn ag allan o’r ysbyty. Yr hiraf rwyf wedi […]

The post Seicosis, diagnosis ac ysbytai – Lauren Buxton appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu

Mae bod yn ymgyrchydd yn waith caled: mae’r heriau’n fawr ac mae’r byd yn newid ar raddfa gyflym. O ddadlau ar Twitter, canfasio a mynychu ralïau i drefnu deisebau, ysgrifennu erthyglau a chysylltu â gwleidyddion a sefydliadau – mae’r cyfan yn flinedig iawn. Mae hyd yn oed yn fwy blinedig pan fydd ein hymdrechion yn […]

The post Edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams

Tydi gwleidyddiaeth yn ddau begynol? Tydi Cymru yn ddau begynol d’wedwch? Peidiwch â gofidio, dwi ddim yn un o rhain sydd yn deud fy mod i yn dipyn bach yn bipolar, neu OCD. Mae gen i’r cyflyrau yma ac mae hynny yn ffaith, wel yn ôl y Seiciatrydd beth bynnag a beth mae hwnna yn […]

The post Iechyd Meddwl Dau Begynol – David Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Samariaid yn cael 9,000 o alwadau adeg Nadolig y llynedd : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig. Dywedodd llefarydd bod cyfnod Nadolig yn hynod o brysur i’r elusen: “Ar Noswyl Nadolig 2018 roedd bron 1,650 o wirfoddolwyr y Samariaid yn dechrau ar eu gwaith yn ein […]

The post Samariaid yn cael 9,000 o alwadau adeg Nadolig y llynedd : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sgwrs Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio ar Heno am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.
Diolch o galon i’r Parry Isaacs am ddewis codi arian i ni fel rhan o’u cyngherddau Nadolig eleni!

The post Sgwrs Caryl Parry Jones … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360

Gyda CFfI Cymru wedi lansio cyfres o bodlediadau, mae un o’r cyfranwyr, Teleri Mair Jones, sy’n feddyg teulu, yn dweud bod salwch meddwl yn dabŵ yng nghefn gwlad Cymru… “Mae problemau iechyd meddwl yn real iawn yng nghefn gwlad, a dw i’n aml yn clywed am brofiadau pobl a ffermwyr a’u teuluoedd. Dwi’n meddwl bod […]

The post Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Portread o Forwr – Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019).
Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

Rhagor o waith creadigol ar meddwl.or… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cariad – Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam am gyfnod o iselder. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019).
Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

Rhagor o waith creadigol ar meddwl.org
The post Cariad – Tudur Ha… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Datblygu gwefan meddwl.org

Mae angen eich barn chi arnom! Wrth i ni dyfu rydyn ni wrthi’n cynllunio sut i ddatblygu’r wefan ar gyfer y dyfodol.
Cwblheir yr holiaduron yn ddienw, ac ni fydd eich atebion yn cael eu rhannu’n gyhoeddus.

Wrthi’n llwytho…
The post Datblygu gwef… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Mynd Dan Groen Gorbryder : Lysh Cymru

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Mynd Dan Groen Gorbryder : Lysh Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Sut all y menopos effeithio ar iechyd meddwl? Mae’r menopos yn rhan o heneiddio i lawer o bobl. Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser. Gall y menopos effeithio ar ein hiechyd corfforol a meddyliol. Rydym ni’n fwy tebygol o’i weld yn effeithio ar […]

The post Y Menopos ac Iechyd Meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pwysigrwydd ffrindiau

Dwi ‘di trio sgwennu rhwbeth i’r blog yma o’r blaen, ond oni byth yn teimlo’n hollol gyfforddus efo ymestyn allan a rhannu fy stori tan nawr. I fod yn honest, oni byth yn siŵr sut i sgwennu am fy mhrofiadau iechyd meddwl. Felly dwi ddim am wneud hynny. Dwi’n mynd i sgwennu am sut dwi […]

The post Pwysigrwydd ffrindiau appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Y GÊM FAWR – Rhodri Jones

Mae bywyd yn medru teimlo fel gêm o wyddbwyll ar adegau. Plotio tri symudiad ymlaen yn hytrach na chanolbwyntio ar y symudiad presennol. Pen lawr fel ‘Hungry Hippo’, dim amser i bwyllo. Neb yn sylwi ar y rheini sydd yn diodde’ tu fewn. ‘Guess Who’? Difrodwyd y bocs nawr ag yn y man. Teimlai weithiau […]

The post Y GÊM FAWR – Rhodri Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gwên y Joker – Trystan Davies

Pam dwi efo iselder? Llawer o betha. Ddywedai ddim pam, achos i fi o’n i yn cymharu fy hun i bawb ac un o’r petha gwaethaf i’w neud yw hynny – mae pawb yn wahanol. Dim ots pam. Ond mae’n bwysig i ddeud pam, mae’n bwysig siarad. Dwi efo iselder ers tua 12 mlynedd ac […]

The post Gwên y Joker – Trystan Davies appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Mewnblygrwydd a Fi – Aled Gwyn Jôb

Dwi’n fewnblygyn. Dwi angen treulio peth amser pob dydd ar fy mhen fy hun i allu ffynnu fel unigolyn. Ydi hynny yn eich dychryn chi? A finnau’n sgwennu e-lyfr ar fewnblygrwydd (introversion) ar hyn o bryd, mae’n ddiddorol ystyried y cysylltiad a wneir yn aml rhwng y tueddfryd hwn ag iechyd meddwl heddiw. Delwedd bur […]

The post Mewnblygrwydd a Fi – Aled Gwyn Jôb appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Caethineb Iselder – Glesni Williams

Dwy flynedd yn ôl, roeddwn i mewn lle hollol wahanol i lle ydw i heddiw. Dwy flynedd yn ôl roeddwn i newydd ddychwelyd o wylia’ bythgofiadwy i Efrog Newydd ac yn meddwl mai hwnnw oedd y gwyliau olaf y byddwn yn ei gael. Dwy flynedd yn ôl roeddwn i’n cychwyn ar lwybr hunllefus i ddyfnder, […]

The post Caethineb Iselder – Glesni Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw

Rhybudd cynnwys: hunanladdiad, teimladau hunanladdol. Mae’r cyflwynydd, Matt Johnson, wedi bod ag iselder ers blynyddoedd, ac mae’n siarad yn agored am ei drafferthion â’i iechyd meddwl. Ond nid yw hyn wastad wedi bod yn wir. Ddeng mlynedd yn ôl, yn Rhagfyr 2009, roedd Matt Johnson ar falconi yn Sbaen, yn ystyried lladd ei hun. “Erbyn […]

The post Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw

Yr adeg yma o’r flwyddyn, wedi i’r clociau gael eu troi yn ôl, mae yna lawer o bobl yn mynd i deimlo’n isel, a hynny oherwydd tywyllwch y gaeaf. Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn fath o iselder sy’n effeithio ar bobl yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn. Dyma gyngor Dr Liza Thomas, meddyg teulu o […]

The post Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes

Roeddwn wastad yn berson nerfus o’r adeg fedrai gofio. Yn 2015 mi wnes i briodi fy ngwr sydd yn gefn imi bob tro. Wedyn yn 2016 ddoth Cian y mab….roedd pob dim yn berffaith. Ty bach clud i deulu bach newydd. Perffaith! Jyst perffaith!  Meddwl yn ol… doedd labour Cian ddim yn hynod o garedig […]

The post Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Lansio ymgyrch ‘Mae siarad yn hollbwysig’ : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru yn ail-lansio’r ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig i gyd-fynd â mis ymwybyddiaeth iechyd dynion y mis Tachwedd hwn.  Nod yr ymgyrch yw grymuso dynion i agor fyny am eu trafferthion iechyd meddwl ac mae’n pwysleisio bod siarad am iechyd meddwl yn un o’r pethau mwyaf dewr y gall dyn ei […]

The post Lansio ymgyrch ‘Mae siarad yn hollbwysig’ : Amser i Newid Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Myfyrdod – Delweddu bore da a hapus : Dr Liza Thomas

Myfyrdod yn defnyddio sgiliau delweddu i helpu gydag anhwylder affeithiol tymhorol (SAD) i wrando arno drwy’r misoedd tywyll.

GWYBODAETH: Ymlacio
GWYBODAETH: Anhwylder Affeithiol Tymhorol
ERTHYGL: Ymdopi gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Th… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela i ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru. Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif bod tua thri phlentyn ym mhob dosbarth ar gyfartaledd yn delio â phroblem iechyd meddwl. Dywedodd elusen Barnado’s Cymru fod cynnydd o 56% wedi bod yn nifer y plant maen nhw […]

The post Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019 gyda Bethan Hughes, Manon Elin, Dewi Wyn Williams ac Angharad Tomos.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechy… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019 gyda Bethan Hughes, Manon Elin, Dewi Wyn Williams ac Angharad Tomos.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechy… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

OCD Perthnasau (Relationship OCD)  Math o OCD yw OCD Perthnasau. Mae pobl sy’n byw â’r cyflwr yn aml yn cwestiynau eu perthynas ac yn pryderu a ydynt mewn perthynas â’r person cywir. Mae cael amheuon a phryderu ynghylch eich perthynas yn hollol naturiol. Mae pawb yn profi hynny i ryw raddau. Serch hynny, i’r sawl sydd […]

The post Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.  Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny. Yn ogystal ag addysgu eraill am realiti byw neu ddioddef o anhwylderau bwyta, mae stori Madi yn un y gall nifer o bobl ifanc uniaethu […]

The post Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Nia Owens – Byw gyda Anorecsia : Hansh

Dyma Nia yn sôn am ei phrofiad o anorecsia a sut cafodd e effaith ar ei bywyd. “Ambell waith fi’n anghofio pa mor gryf ma rhaid ti fod i ddod trwyddo rwbeth fel’na” BLOG: Mae ‘na haul ar ddiwedd yr ogof – Nia Owens BLOG: Adeiladu bywyd ar ôl anorecsia – Nia Owens GWYBODAETH: Anhwylderau […]

The post Nia Owens – Byw gyda Anorecsia : Hansh appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd gan y Lolfa yn Eisteddfod 2019 gydag Alaw Griffiths, Sophie Ann Hughes, Dr Mair Edwards, Llŷr Huws Gruffydd a Hywel Griffiths.

Rhagor o fideos i ddod…

FIDEOS: Digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dd… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Canolfan £10m i ddelio ag iechyd meddwl pobl ifanc : BBC Cymru Fyw

Drwy gydweithio ag ymchwilwyr yn Abertawe, yn ogystal ag ysgolion a’r gwasanaeth iechyd – y gobaith yw y gall Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobol Ifanc daflu goleuni ar y problemau cynyddol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc. Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar bum maes ymchwil: Dilyn plant dros gyfnod hir i […]

The post Canolfan £10m i ddelio ag iechyd meddwl pobl ifanc : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd:

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif. Dyma’r ysgrifau gafodd yr ymateb cryfaf o’r holl ddarnau oedd yn y llyfr ac mi gefais fy […]

The post Ffion Dafis isio trafod alcohol… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Beth yn y byd yw galar patholegol (neu galar cymhleth/hirfaeth)?

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Beth yn y byd yw galar patholegol (neu galar cymhleth/hirfaeth)? appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Yr wythnos hon mae Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru. Lleisiau cleifion, teuluoedd a gweithwyr iechyd sydd i’w clywed yn yr ymgyrch yn dweud faint o wahaniaeth all gwasanaeth Cymraeg ei wneud i’r diagnosis, y driniaeth a’r gofal. […]

The post Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle

Os ydych chi’n weithiwr wedi’ch llethu, ac yn gofyn “ai dim ond fi sydd yn y sefyllfa hon?”, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae ystadegau blynyddol a gyhoeddwyd gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dangos y nifer o bobl sy’n teimlo fel hyn ac mae’n ddarlleniad diddorol […]

The post Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen