Archives: modernisingeducation

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Fy ymweliad a datblygiad Glasdir

Fel rhan o’m prentisiaeth gyda Cyngor Sir Ddinbych, mae’n ofynnol i mi weithio gyda gwahanol dimau o fewn i’r Adran Addysg . Gan fy mod yn cymryd mwy o ran gyda’r tîm Moderneiddio Addysg roedd y cyfle i fynychu cyfarfod cynnydd a thaith o gwmpas Ysgolion newydd Glasdir yn hanfodol gan yr wyf yn gyn-ddisgybl […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwyliwch… Hedfaniad drwy’r ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3 – 16 yn y Rhyl.

Fel rhan o’r ymgynghoriad cyn-cynllunio ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3-16 yn y Rhyl cafodd hedfaniad drwy’r datblygiad ei ddangos i’r cyhoedd mewn digwyddiadau yr wythnos diwethaf. Gallwch weld yr hedfaniad yma: Mae’r ymgynghoriad yn parhau ar agor a gallwch ddod o hyd i gopïau o’r dogfennau ymgynghori ar wefan Sir Ddinbych: www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymgynghoriad cyn-gynllunio ar gyfer 3-16 ysgol Gatholig arfaethedig newydd yn y Rhyl

Bydd disgyblion, rhieni a thrigolion yn cael eu cyfle cyntaf i adolygu cynlluniau ar gyfer yr ysgol Gatholig 3-16 arfaethedig newydd yn y Rhyl fel rhan o ymgynghoriad cyn – gynllunio  sydd ar fin cychwyn. Mae Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn gofyn am farn ar y cynnig drafft ar gyfer ysgol Gatholig newydd […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Contractwr wedi’i benodi ar gyfer ysgol newydd Carreg Emlyn

Mae cwmni Wynne Construction wedi’i benodi fel y prif gontractwr i ddatblygu cynlluniau i ddarparu’r ysgol a’r cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog. Mae’r prosiect wedi’i gydariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Dywedodd y Cynghorydd Huw […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Diweddariad

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud  cyn trosglwyddo’r cam nesaf o’r gwaith adnewyddu Ysgol Glan Clwyd mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor ysgol newydd. Dyma luniau o ymweliad safle diweddar. Mae’r gwaith o adnewyddu bloc Fictoraidd bellach yn agos at ei gwblhau. Bydd cam olaf y prosiect yn cynnwys cwblhau’r tirlunio, cyfleusterau bws a […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Digwyddiad Dymchwel Ysgol Glan Clwyd

Yn y digwyddiad dymchwel diweddar yn Ysgol Glan Clwyd, gwnaethom wahodd ein haelod mwyaf newydd o’r tîm, Kieran, i’r digwyddiad. Dyma sut hwyl gafodd o!!! Fel aelod mwyaf newydd y tîm, cefais gyfle i fynychu digwyddiad dymchwel a thaith yn Ysgol Glan Clwyd fel rhan o waith ailwampio ar raddfa fawr. Pwrpas yr ymweliad hwn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cynnydd hyd yma: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma luniau sydd yn dangos y cynnydd hyd yma ar safle Glasdir. Diolch i Wynne Construction am ddarparu’r lluniau.   Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith dylunio i ddechrau ar ysgol newydd 3-16

Mae Kier Construction wedi eu penodi fel y prif gontractwr i ddatblygu’r cynlluniau i ddatblygu’r ysgol newydd Gatholig 3-16 yn y Rhyl. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i gael ei gyllido mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Bydd Kier Construction nawr yn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae’r gwaith ar y safle yn mynd rhagddo gyda ffenestri bellach yn cael eu mewnosod. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diwedderiad Prosiect: Ysgol Llanfair DC

Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori cyn cynllunio ar 26ed Mehefin 2017 yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC. Roedd rhieni, staff, disgyblion a phreswylwyr yn bresennol i weld y cynlluniau arfaethedig a darparu adborth cyn i’r cais terfynol cael ei gyflwyno i’w ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych.   Os caiff ei gymeradwyo, bydd y prosiect hwn yn cael […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol arall yn natblygiad dwy ysgol

Cynhaliwyd seremoni llofnodi trawst ar safle dwy ysgol newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu yn Rhuthun, gan nodi carreg filltir arwyddocaol arall yn hanes y prosiect. Mae cynnydd da’n cael ei wneud ar safle Glasdir ar gyrion y dref lle mae adeiladau ysgol newydd yn cael eu codi ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad Prosiect: Ysgol Glan Clwyd

Mae cam diweddaraf o’r gwaith adnewyddu yn Ysgol Glan Clwyd wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon (28 Mehefin, 2017). Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect ehangach sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif. Ers […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dechrau’r cofnod ymgynghori cyn-cynllunio ar gyfer ysgol newydd arfaethedig Llanfair DC

  Mae’r cyfnod ymgynghori cyn-cynllunio wedi dechrau heddiw ar gyfer y cynllun arfaethedig i adeiladu adeilad ysgol newydd, ar safle newydd, ym mhentref Llanfair Dyffryn Clwyd i ddisodli adeilad ysgol presennol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Byddai’r ysgol newydd arfaethedig yn ysgol Categori 2 (dwyieithog) Gwirfoddol a Reolir ar gyfer 126 o ddisgyblion llawn amser 3-11 […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Caniatâd ar gyfer ysgol newydd yng Nghlocaenog

Cymeradwywyd cynlluniau yn unfrydol ar gyfer adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Carreg Emlyn gan aelodau o Bwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych heddiw (dydd Mercher).   Agorwyd drysau’r ysgol fro ym mis Medi 2014 ar ôl cau Ysgol Cyffylliog ac Ysgol Clocaenog. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae paneli strwythurol wedi’i insiwleiddio yn cael eu mewnosod ar hyn o bryd ac o ganlyniad mae siâp yr adeilad newydd yn dod i’r amlwg. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar ailwampio adeiladau cyfredol Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau ar ailwampio’r adeilad cyfredol ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o bryd yn ymgymryd a ailwampio’r […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect o safle adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae strwythur yr adeiladau rwan yn dechrau cymryd siâp! Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Y ffrâm gyntaf i’w chodi […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif.  Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Myfyriwr o Brestatyn yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu

Mae myfyriwr wedi bod yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu ar ôl cael ei ysbrydoli ar ymweliad ysgol. Aeth cyn-ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd, Morgan Davies, i ymweld â’r cwmni trin dur, Evadx, yn rhan o gyfres o dripiau addysgiadol cyn adeiladu estyniad gwerth £16 miliwn yn yr ysgol, a gwblhawyd yn gynharach eleni. […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r dasg o ddod â deunydd i godi lefel y tir ar y safle adeiladu a’r gwaith peilio wedi cael eu cwblhau. Mae hyn wedi galluogi’r gwaith […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad i Ysgol Glan Clwyd

Roedd gwyliau hanner tymor yn gyfle perffaith i Gynghorwyr, Swyddogion ynghyd ar Aelod Cynulliad Lleol i ymweld ar adeilad newydd sydd yn rhan o brosiect Ysgol Glan Clwyd ac roedd pawb yn hapus iawn gyda’r cynnydd.  Mae’r prosiect wedi ei gyd-gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u rhaglen Ysgolion ac Addysg […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Sylfeini yn cymryd siâp ar safle ysgolion newydd

Mae gwaith wedi bod yn symud ymlaen ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r gwaith ar y sylfeini wedi parhau gyda deunydd llenwi yn dod i’r safle i godi lefel y ddaear i gwblhau y llwyfandir ar gyfer yr […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith wedi dechrau ar safle ysgolion newydd Rhuthun

Mae gwaith wedi dechrau ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dechreuodd Wynne Construction, cwmni o Ogledd Cymru, weithio ar y safle ar y 9fed Ionawr. Mae’r gwaith cychwynnol wedi cynnwys sefydlu’r safle a creu mynediad safle oddi ar ffordd Dinbych a dros yr […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Blwyddyn newydd, cyfnod newydd i fyfyrwyr Glan Clwyd

Mae myfyrwyr yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy yn croesawu dechrau’r flwyddyn newydd drwy symud i mewn i’r estyniad newydd sbon a adeiladwyd ar dir yr ysgol, gan nodi dechrau pennod newydd sbon yn hanes yr ysgol. Yr estyniad newydd sbon yw rhan gyntaf prosiect gwerth £15.9 miliwn wedi ei ariannu’n gyfartal gan Gyngor Sir Ddinbych […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Wythnos i fynd

Dim ond wythnos sydd i fynd tan fydd y goriadau i’r estyniad newydd Ysgol Glan Clwyd yn cael eu trosglwyddo gyda’r disgyblion yn dechrau yn yr adeilad newydd ar ôl gwyliau’r Nadolig. Cam nesaf y prosiect, a fydd yn cychwyn fis Ionawr, fydd adnewyddu adeiladau presennol yr ysgol, a bydd hynny’n cael ei gwblhau fis […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyngor Sir Ddinbych yn ennill gwobr Prosiect y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dathlu ar ôl ennill gwobr Prosiect y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol, y tro hwn am brosiect ailddatblygu gwerth £25 miliwn yn Ysgol Uwchradd y Rhyl.  Cyflwynir y wobr flynyddol gan y Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru (CLAW).  Mae’r prosiect yn cynnwys adeilad tri llawr newydd ar gyfer […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Fideo Treigl Amser Newydd wedi’i Ryddhau.

Wrth i ran gyntaf gwella cyfleusterau yn Ysgol Glan Clwyd ddirwyn i ben, mae Willmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y datblygiad, wedi rhyddhau’r gyfres nesaf o fideo treigl amser i arddangos proses adeiladu’r adeilad addysgu newydd. Mae’r fideo yn dangos cwblhad y gwaith brics, tirlunio o amgylch y bloc addysgu newydd ac yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni torri’r dywarchen yn nodi dechrau’r gwaith ar fuddsoddiad £10.5 miliwn

Mae’r dywarchen gyntaf wedi cael ei thorri ar safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Rhuthun, ac yn dynodi carreg filltir bwysig yn hanes y prosiect. Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol dros Addysg, “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn natblygiad cyfleusterau […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dechrau Cyfri’r Dyddiau!!

6 wythnos yn unig sydd ar ôl tan gwblhau cam un a throsglwyddo estyniad newydd Ysgol Glan Clwyd. Y bwriad yw derbyn allweddi’r estyniad newydd erbyn Gwyliau’r Nadolig, a bydd disgyblion wedyn yn dechrau defnyddio’r estyniad newydd unwaith y byddan nhw wedi dychwelyd ar ôl y gwyliau. Cam nesaf y prosiect, a fydd yn cychwyn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Adeilad ysgol uwchradd newydd sbon wedi ei agor yn swyddogol

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes yr ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl – gyda’r adeilad yn cael ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru (dydd Gwener, 21 Hydref). Mae’r ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £25 miliwn wedi cael ei hadeiladu ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd y […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y cyffyrddiadau olaf

Mae’r gwaith i ddymchwel yr hen ysgol Uwchradd yn y Rhyl bellach wedi’i gwblhau ac mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu cwblhau ar y gwaith allanol o amgylch y ganolfan hamdden. Mae’r maes parcio wedi cael ei ailwynebu a’r ganolfan hamdden wedi ei ail-orchuddio. Gweler y lluniau o’r gwaith isod: Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diwrnod o ddathliadau yn Ysgol Bodnant

Roedd dathliad yn Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn yn ddiweddar pan agorwyd yr estyniad newydd yn swyddogol. Y Cynghorydd Davies, Cadeirydd Sir Ddinbych a Gwyn Bartley Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn a agorodd yr estyniad newydd gwerth £3.5miliwn a phrosiect adnewyddu yn swyddogol, a bydd yr estyniad yn galluogi’r babanod ymuno â’r […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Datblygiad Ysgol Glan Clwyd ar y trywydd iawn

Mae seremoni i gofnodi’r datblygiadau diweddaraf yn Ysgol Glan Clwyd wedi cymryd lle heddiw (Dydd Gwener, 30 Medi) wrth i ran gyntaf y prosiect nesau tua’r diwedd. Bydd y datblygiad gwerth £15.9 miliwn yn ymestyn safle’r ysgol a’i wella, i ddarparu ar gyfer cynnydd yn y galw am leoedd, yn ogystal â darparu cyfleusterau newydd, […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Hwb enfawr i ddatblygiad ysgol newydd £10.5 miliwn yng Nglasdir

Heddiw, mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo’r cais cynllunio ar gyfer safle ysgolion newydd yn Rhuthun heddiw. Bydd y buddsoddiad £10.5miliwn yn galluogi i Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras symud i gyfleusterau modern, addas i’r diben yn 2017.  Mae’r prosiect yn cael ei ariannu yn gyfatebol gan Llywodraeth Cymru fel […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Haf Prysur yn Ysgol Glan Clwyd.

Dyma rai lluniau cynnydd sydd yn dangos y cyfleusterau addysgu newydd a’r gwaith ailwampio yn Ysgol Glan Clwyd ar ymweliad safle diweddar.   Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ac mae’r estyniad ar y trywydd i gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. I gael newyddion a diweddariadau pellach am brosiect Ysgol Glan Clwyd, cofrestrwch […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwyliwch…..Fideos treigl amser Ysgol Glan Clwyd

Mae Willmott Dixon wedi cyflwyno ffilm treigl amser sydd yn dangos y gwaith adeiladu ar y llety addysgu newydd yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r ffilm, yn dal y broses o symud y swmp tail, y gosodiad o’r sylfaen, codiad o’r fframwaith dur,  selio o’r adeilad, cwblhau’r to, gosod y’r ffenestri a’r dechreuad o’r gwaith brics. […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diwedd cyfnod i fabanod Ysgol Gymunedol Bodnant

Roedd Dydd Mercher, 20 Gorffennaf yn ddiwedd cyfnod i ddisgyblion babanod Ysgol Gymunedol Bodnant ar Ffordd Marine, Prestatyn. Mae’r gwaith o gwblhau estyniad gwerth £3.4 miliwn yn galluogi’r plant babanod i ymuno â disgyblion cynradd ar yr un safle o fis Medi ymlaen. Yn unol â thraddodiad, mi gofnodwyd y diwrnod gyda disgyblion, staff a […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Brosiect Ysgol Glan Clwyd

Mae’r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd yn datblygu’n dda, dyma rhai lluniau sy’n dangos y datblygiad o’r cyfleusterau addysgu newydd o’n hymweliad i’r safle diweddar.   Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Stryd Rhos ac Ysgol Pen Barras

Mae’r cais cynllunio yn weithredol ar wefan Cyngor Sir Ddinbych, a gwrandewir ar y cais yng nghyfarfod mis Medi o’r Pwyllgor Cynllunio. Byddwn yn parhau i roi y newyddion ddiweddaraf i chi yn ystod y tymor newydd, fodd bynnag os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, anfonwch e-bost at moderneiddioaddysg@sirddinbych.gov.uk     Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gymunedol Bodnant

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu rhoi i’r prosiect £3.4m i ymestyn ac adnewyddu Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn. Bydd yr adran babanod sydd ar hyn o bryd ar Marine Road yn symud i mewn dros yr wythnosau nesaf a bydd yn barod ar gyfer disgyblion ar ôl gwyliau’r haf. Cliciwch ar y fideo isod […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Brosiect Ysgol Glan Clwyd

Mae’r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd yn datblygu’n dda, dyma rhai lluniau sy’n dangos y datblygiad o’r cyfleusterau addysgu newydd o’n hymweliad i’r safle diweddar. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Golwg cyntaf tu fewn i estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd

Mae’r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd yn datblygu’n dda, dyma rhai lluniau sy’n dangos y datblygiad o’r cyfleusterau addysgu newydd o’n hymweliad i’r safle diweddar. Mae’r gwaith cladio’r metel allanol wedi dechrau’r wythnos yma ac yn gobeithio cael ei orffen erbyn dechrau Gorffennaf. Derbyniwch y wybodaeth ddiweddar ar y prosiect gan ddilyn y blog. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ddymchwel yr hen ysgol

Mae’r cam nesaf o brosiect Ysgol Newydd Y Rhyl wedi dechrau gyda’r gwaith o ddymchwel yr hen ysgol yn mynd yn dda.               Bydd y gweddill o’r hen adeiladau ysgol yn cael eu dymchwel yn yr wythnosau nesaf ac wedyn bydd y ffocws yn symud tuag at waith tirlunio or ardaloedd chwaraeon sydd yn cael eu […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni ‘Arwyddo’r trawst’ yn Ysgol Glan Clwyd

Mi roedd y cwblhad o’r gwaith dur ar gyfer estyniad newydd Ysgol Glan Clwyd wedi cael ei dathlu ar Ddydd Gwener 13eg o Mai. Cafodd y trawstiau olaf ei arwyddo gan ddisgyblion ac aelodau staff o Ysgol Glan Clwyd ynghyd â Chynghorwyr Sir Ddinbych, a chafodd ei ymuno gan Ann Jones AM, James Davies MP […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Digwyddiad Drysau Agor yn Ysgol Glan Clwyd.

Mae Willmot Dixon yn cynnal digwyddiad ‘drysau agor’ er mwyn rhoi’r cyfle i aelodau o’r cyhoedd cael cip olwg ar y gwaith sydd yn cael ei wneud ar yr estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd ac i ddarganfod mwy amdan yr amrywiaeth o sgiliau a phroffesiynau sydd ei hangen ar y safle. Mae’r digwyddiad, sydd […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cynllun ysgolion Rhuthun gam yn nes

Mae cynlluniau i godi adeiladau Ysgol newydd yn ardal Rhuthun wedi symud gam yn nes ar ôl i gynllun busnes am arian gael eu cymeradwyo gan aelodau Cyngor Sir Ddinbych, yn cwrdd yn Rhuthun heddiw (Dydd Mawrth). Un o’r prosiectau yw darparu adeiladau Ysgol ac adnoddau newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwyliwch … daith drwy’r adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras

Yn dilyn cwblhau gwaith dylunio yr adeiladau ysgol a chyfleusterau newydd ar gyfer yr Ysgol Stryd y Rhos a Ysgol Pen Barras, cynhaliwyd  sesiwn  galw heibio cyn-gynllunio ar ddydd Mawrth 26 Ebrill ym Marchnad y Ffermwyr Rhuthun gan Gyngor Sir Ddinbych a Wynne Construction. Mynychwyd y digwyddiad yn dda gyda tua 200 o rieni, staff, […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dweud eich dweud ar gynlluniau adeiladau ysgol arfaethedig

Mae sesiwn galw i mewn wedi’i drefnu er mwyn arddangos cynlluniau adeiladau ysgol arfaethedig ar gyfer  ysgolion Pen Barras a Stryd y Rhos ar safle Fferm Glasdir yn Rhuthun. Mae’r Cyngor yn symud ymlaen gyda’r cynigion ac mae’r sesiwn galw i mewn, sy’n rhan o ymgynghoriad, yn rhoi cyfle i bobl weld y cynlluniau a […] Parhau i ddarllen