Archives: modernisingeducation

Addysg yn Sir Ddinbych: Disgyblion yn cael y cyfle i weld datblygiadau yn eu Hysgol newydd.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 o Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Carreg Emlyn wedi cael y cyfle i weld eu hysgolion newydd tra bo’r gwaith adeiladu yn parhau ar y safleoedd. Mae ysgol eglwys ddwyieithog newydd, mewn partneriaeth ac Esgobaeth Llanelwy, yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn a Bryn Clwyd, Llanfair DC tra yng […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Disgyblion Ysgol Bro Cinmeirch yn elwa o welliannau

Mae disgyblion ysgol yn Sir Ddinbych yn elwa o gyfleusterau addysgu newydd yn dilyn estyniad i ystafell ddosbarth a gwelliannau yn yr ysgol. Mae ystafell ddosbarth newydd a thoiledau wedi eu hadeiladu yn Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr ac mae gwelliannau hefyd wedi eu gwneud i ddosbarthiadau. Cafodd cwmni Adever Construction, sydd wedi ei leoli yn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Llwybr mwy diogel i’r ysgol ar gyfer disgyblion cynradd Rhuthun

Mae llwybr troed newydd sbon sy’n cysylltu dwy ysgol newydd sbon ar gyrion Rhuthun i ganol y dref wedi’i agor i’r cyhoedd. Roedd y gwaith yn rhan o brosiect Rhan Un prosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer Rhuthun, gydag adeiladu llwybr cerdded a beicio a rennir rhwng Ffordd Dinbych a maes parcio Caeau Coffa […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Gatholig Crist y Gair, y Rhyl.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Ysgol Carreg Emlyn

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol Newydd Carreg Emlyn.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.
Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Ysgol Llanfair DC

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle ysgol newydd Llanfair DC.

Mae’r prosiect hwn mewn partneriaeth a Esgobaeth Llanelwy yn cael ei gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Logo newydd ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair wedi’i ddatgelu

Mae’r logo newydd ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl wedi’i ddatgelu Fe’i lansiwyd yn ystod noson agored Blwyddyn 7 yr ysgol newydd  gwerth £23miliwn, a fydd yn cymryd lle Ysgol Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones ac y gobeithir ei hagor yn hydref 2019. Caiff yr ysgol, a fydd yn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni arwyddo trawstiau mewn ysgol gwerth £23m yn Y Rhyl

Mae’r gwaith ar ysgol Gatholig gwerth £23 miliwn yn Y Rhyl yn mynd rhagddo ar amser. Mae ffrâm ddur adeilad ysgol Gatholig Crist y Gair – a fydd yn rhoi addysg i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed, a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed – yn agos at […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd yn ei flaen mewn dwy ysgol yn Sir Ddinbych

Mae disgyblion wedi bod yn gadael eu hôl ar ddwy ysgol newydd yn Sir Ddinbych, canlyniad buddsoddi bron i £10 miliwn mewn addysg wledig yn y sir. Bu myfyrwyr Ysgol Carreg Emlyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cymryd rhan mewn seremonïau llofnodi paneli wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yn y ddwy ysgol. […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Haf prysur yn Ysgol Bro Cinmeirch i wella’r amgylchedd dysgu

Mae’r gwaith wedi dechrau dros wyliau’r haf i wella’r amgylchedd dysgu a’r cyfleusterau yn Ysgol Bro Cinmeirch. Bydd y cynllun yn darparu dosbarth newydd a fydd yn cymryd lle yr ystafell gymunedol sydd yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd, toiledau newydd i blant Cyfnod Sylfaen a gwelliannau i’r dosbarthiadau cyfredol. Cwmni Adever Construction […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae disgyblion Ysgol Mair ac Ysgol y Benedigaigd Edward Jones y Rhyl wedi sylwi tra’n cyrraedd yn ol o’u gwyliau y cynnydd sydd wedi ei gyflawni dros yr haf ar adeilad newydd Ysgol Gatholig Crist y Gair a fydd yn agor yn nhymor yr Hydref 2019. Bydd lle i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Gatholig Crist y Gair, y Rhyl.
 

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Carreg Emlyn – Diweddariad

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol newydd Carreg Emlyn. Mae strwythur yr adeiladau rwan yn dechrau cymryd siâp! Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Advertisements Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Enw ysgol ffydd newydd y Rhyl wedi’i ddatgelu wrth i waith ddechrau ar y safle

Mae gwaith wedi dechrau ar Ysgol Gatholig newydd gwerth £23miliwn yn y Rhyl. Cafodd gwesteion eu gwahodd gan Esgob Wrecsam, y Gwir Barchedig Peter M. Brignall, i seremoni torri tywarchen ddydd Gwener ar safle’r datblygiad a fydd yn cymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones. Enw’r ysgol fydd Ysgol Gatholig […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arbennig i Ysgol Llanfair DC

Mae seremoni torri tir wedi nodi’r cam cyntaf o adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Bydd yr ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar dir cyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair gan ddefnyddio cyllid gan raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn ogystal â buddsoddiad gan […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd diolch i help disgyblion. Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych seremoni torri’r dywarchen yng Nghlocaenog ar gyfer ysgol newydd un safle ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd wedi’i lleoli ar ddau safle ar hyn o bryd, yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o fwy […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith adeiladu i ddechrau

Mae gwaith galluogi wedi eu cwblhau gan Kier Construction ar safle yr ysgol newydd 3-16 Catholig yn y Rhyl sydd yn agor y ffordd i’r prif waith adeiladu ddechrau yn Mehefin. Mae’r lluniau isod yn dangos y cynnydd ar y safle a mae palisau wedi eu codi rhwng Ysgol Gatholig y Santes Fair ac Ysgol […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd. Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyfri’r diwrnodau tan agor ysgol newydd Rhuthun

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Rhuthun. Bydd yr adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2 miliwn, yng Nglasdir yn agor ddydd Mawrth 10 Ebrill pan fydd disgyblion Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Rhos yn symud i’r safle newydd. Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos iawn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad. Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y Prif Weinidog yn agoriad swyddogol Ysgol Glan Clwyd

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wrth i adeilad newydd sbon yr ysgol gael ei agor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Ymwelodd y Prif Weinidog â’r safle heddiw (dydd Iau) i weld canlyniadau’r prosiect gwerth £16.7 miliwn a ariannwyd ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig newydd i blant 3-16 oed yn cael golau gwyrdd

Mae’r Ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl wedi symud gam yn nes wrth i ganiatâd cynllunio gael ei roi i adeiladu’r ysgol newydd a gwneud gwaith cysylltiedig ar y safle.  Daeth disgyblion o Ysgol Mair ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones (yn y llun) at ei gilydd i ddathlu’r newyddion hwn a fydd yn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl

Mae Sir Ddinbych yn falch o dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl wedi ei gymeradwyo. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad: Ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Fel rhan o’r cam dylunio technegol ar gyfer adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn, rhoddwyd cyfle i staff, disgyblion a rhieni’r ysgol weld y cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol newydd a mannau chwarae allanol y bwriedir eu hadeiladu yn Clocaenog. Mae staff a chynrychiolwyr yr ysgol wedi bod yn gweithio gyda’r tîm prosiect i ddatblygu’r dyluniadau […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Disgyblion wedi cael cipolwg ar eu hysgol newydd sbon

Mae plant a fydd yn symud i ddwy ysgol newydd yn Nyffryn Clwyd wedi cael cyfle arall i weld sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo, sydd bellach wedi cyrraedd y cam olaf. Mae adeiladau a chyfleusterau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn cael eu datblygu ar safle a […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Carreg Emlyn – cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd gam yn nes

Mae dyluniadau manwl ar gyfer yr ysgol newydd sbon yng Nghlocaenog yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi cymeradwyo codi adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle; yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae staff a chynrychiolwyr […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi’u cymeradwyo gan aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych. Pleidleisiodd yr Aelodau am y datblygiad yr ysgol gynradd ar dros hectar o dir, gan gynnwys ardaloedd chwarae allanol, ardal cynefin, creu mynedfa gerbyd newydd, parcio ceir gydag ardal ollwng, tirlunio, man biniau, LPG […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Fy ymweliad a datblygiad Glasdir

Fel rhan o’m prentisiaeth gyda Cyngor Sir Ddinbych, mae’n ofynnol i mi weithio gyda gwahanol dimau o fewn i’r Adran Addysg . Gan fy mod yn cymryd mwy o ran gyda’r tîm Moderneiddio Addysg roedd y cyfle i fynychu cyfarfod cynnydd a thaith o gwmpas Ysgolion newydd Glasdir yn hanfodol gan yr wyf yn gyn-ddisgybl […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwyliwch… Hedfaniad drwy’r ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3 – 16 yn y Rhyl.

Fel rhan o’r ymgynghoriad cyn-cynllunio ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3-16 yn y Rhyl cafodd hedfaniad drwy’r datblygiad ei ddangos i’r cyhoedd mewn digwyddiadau yr wythnos diwethaf. Gallwch weld yr hedfaniad yma: Mae’r ymgynghoriad yn parhau ar agor a gallwch ddod o hyd i gopïau o’r dogfennau ymgynghori ar wefan Sir Ddinbych: www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymgynghoriad cyn-gynllunio ar gyfer 3-16 ysgol Gatholig arfaethedig newydd yn y Rhyl

Bydd disgyblion, rhieni a thrigolion yn cael eu cyfle cyntaf i adolygu cynlluniau ar gyfer yr ysgol Gatholig 3-16 arfaethedig newydd yn y Rhyl fel rhan o ymgynghoriad cyn – gynllunio  sydd ar fin cychwyn. Mae Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn gofyn am farn ar y cynnig drafft ar gyfer ysgol Gatholig newydd […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Contractwr wedi’i benodi ar gyfer ysgol newydd Carreg Emlyn

Mae cwmni Wynne Construction wedi’i benodi fel y prif gontractwr i ddatblygu cynlluniau i ddarparu’r ysgol a’r cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog. Mae’r prosiect wedi’i gydariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Dywedodd y Cynghorydd Huw […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Diweddariad

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud  cyn trosglwyddo’r cam nesaf o’r gwaith adnewyddu Ysgol Glan Clwyd mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor ysgol newydd. Dyma luniau o ymweliad safle diweddar. Mae’r gwaith o adnewyddu bloc Fictoraidd bellach yn agos at ei gwblhau. Bydd cam olaf y prosiect yn cynnwys cwblhau’r tirlunio, cyfleusterau bws a […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Digwyddiad Dymchwel Ysgol Glan Clwyd

Yn y digwyddiad dymchwel diweddar yn Ysgol Glan Clwyd, gwnaethom wahodd ein haelod mwyaf newydd o’r tîm, Kieran, i’r digwyddiad. Dyma sut hwyl gafodd o!!! Fel aelod mwyaf newydd y tîm, cefais gyfle i fynychu digwyddiad dymchwel a thaith yn Ysgol Glan Clwyd fel rhan o waith ailwampio ar raddfa fawr. Pwrpas yr ymweliad hwn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cynnydd hyd yma: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma luniau sydd yn dangos y cynnydd hyd yma ar safle Glasdir. Diolch i Wynne Construction am ddarparu’r lluniau.   Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith dylunio i ddechrau ar ysgol newydd 3-16

Mae Kier Construction wedi eu penodi fel y prif gontractwr i ddatblygu’r cynlluniau i ddatblygu’r ysgol newydd Gatholig 3-16 yn y Rhyl. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i gael ei gyllido mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Bydd Kier Construction nawr yn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae’r gwaith ar y safle yn mynd rhagddo gyda ffenestri bellach yn cael eu mewnosod. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diwedderiad Prosiect: Ysgol Llanfair DC

Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori cyn cynllunio ar 26ed Mehefin 2017 yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC. Roedd rhieni, staff, disgyblion a phreswylwyr yn bresennol i weld y cynlluniau arfaethedig a darparu adborth cyn i’r cais terfynol cael ei gyflwyno i’w ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych.   Os caiff ei gymeradwyo, bydd y prosiect hwn yn cael […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol arall yn natblygiad dwy ysgol

Cynhaliwyd seremoni llofnodi trawst ar safle dwy ysgol newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu yn Rhuthun, gan nodi carreg filltir arwyddocaol arall yn hanes y prosiect. Mae cynnydd da’n cael ei wneud ar safle Glasdir ar gyrion y dref lle mae adeiladau ysgol newydd yn cael eu codi ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad Prosiect: Ysgol Glan Clwyd

Mae cam diweddaraf o’r gwaith adnewyddu yn Ysgol Glan Clwyd wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon (28 Mehefin, 2017). Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect ehangach sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif. Ers […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dechrau’r cofnod ymgynghori cyn-cynllunio ar gyfer ysgol newydd arfaethedig Llanfair DC

  Mae’r cyfnod ymgynghori cyn-cynllunio wedi dechrau heddiw ar gyfer y cynllun arfaethedig i adeiladu adeilad ysgol newydd, ar safle newydd, ym mhentref Llanfair Dyffryn Clwyd i ddisodli adeilad ysgol presennol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Byddai’r ysgol newydd arfaethedig yn ysgol Categori 2 (dwyieithog) Gwirfoddol a Reolir ar gyfer 126 o ddisgyblion llawn amser 3-11 […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Caniatâd ar gyfer ysgol newydd yng Nghlocaenog

Cymeradwywyd cynlluniau yn unfrydol ar gyfer adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Carreg Emlyn gan aelodau o Bwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych heddiw (dydd Mercher).   Agorwyd drysau’r ysgol fro ym mis Medi 2014 ar ôl cau Ysgol Cyffylliog ac Ysgol Clocaenog. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae paneli strwythurol wedi’i insiwleiddio yn cael eu mewnosod ar hyn o bryd ac o ganlyniad mae siâp yr adeilad newydd yn dod i’r amlwg. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar ailwampio adeiladau cyfredol Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau ar ailwampio’r adeilad cyfredol ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o bryd yn ymgymryd a ailwampio’r […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect o safle adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae strwythur yr adeiladau rwan yn dechrau cymryd siâp! Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Y ffrâm gyntaf i’w chodi […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif.  Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Myfyriwr o Brestatyn yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu

Mae myfyriwr wedi bod yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu ar ôl cael ei ysbrydoli ar ymweliad ysgol. Aeth cyn-ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd, Morgan Davies, i ymweld â’r cwmni trin dur, Evadx, yn rhan o gyfres o dripiau addysgiadol cyn adeiladu estyniad gwerth £16 miliwn yn yr ysgol, a gwblhawyd yn gynharach eleni. […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r dasg o ddod â deunydd i godi lefel y tir ar y safle adeiladu a’r gwaith peilio wedi cael eu cwblhau. Mae hyn wedi galluogi’r gwaith […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad i Ysgol Glan Clwyd

Roedd gwyliau hanner tymor yn gyfle perffaith i Gynghorwyr, Swyddogion ynghyd ar Aelod Cynulliad Lleol i ymweld ar adeilad newydd sydd yn rhan o brosiect Ysgol Glan Clwyd ac roedd pawb yn hapus iawn gyda’r cynnydd.  Mae’r prosiect wedi ei gyd-gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u rhaglen Ysgolion ac Addysg […] Parhau i ddarllen