Archives: OLl

Gwasanaeth Addysg: Adnoddau rhifedd ar gyfer ysgolion

Mae gwefan addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnwys cyfres o adnoddau rhifedd rhad ac am ddim i ysgolion sy’n seiliedig ar waith a chasgliadau y Llyfrgell ei hun. Mae pecyn Datrys Problemau CA2 yn cynnwys cwestiynau mathemategol sydd wedi eu … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: O Hyddgen i Harvard: Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Roedd diwedd y flwyddyn academaidd yn gyfnod cyffrous a phrysur i Wasanaeth Addysg y Llyfrgell wrth i ni groesawu cannoedd o bobl ifanc o bob rhan o Gymru i’r Llyfrgell fel rhan o’u gwaith ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Roedd y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Dilyn y Fflam

Rhwng Ebrill 16eg a Mai 4ydd, 2012 bydd Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig gweithdai yn rhad ac am ddim i ysgolion ar arddangosfa Dilyn y Fflam. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i weld eitemau cofiadwy sy’n ymwneud … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Jerry The Tyke

Yn ystod wythnos Mawrth 19-23 bydd ysgolion gwahanol yn dod i’r Llyfrgell Genedlaethol i weld Jerry the Troublesome Tyke – yr unig gartwn o’i fath i gael ei greu yng Nghymru yn ei gyfnod. Cafodd cartwnau Jerry eu dangos mewn … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ysgol Nantgaredig a’r Arglwydd Rhys

Cafodd yr Ystafell Addysg ei defnyddio fel lleoliad ffilm ddydd Mawrth wrth i Ysgol Nantgaredig ymweld â’r Llyfrgell. Mae’r ysgol wrthi’n creu ffilm fer dan arweiniad Lleucu Meinir o gwmni Dogfen ar hanes Yr Arglwydd Rhys. Prif nod yr ymweliad … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdy Crochenwaith a Serameg: Diwrnod Agored LLGC

Fel rhan o Ddiwrnod Agored Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Ionawr 28 bydd y crochenydd ifanc Alex Allpress yn cynnal gweithdy yn rhad ac ddim yn ystafelloedd addysg y Llyfrgell. Bydd pobl ifanc sy’n rhan o’r gweithdy hefyd yn cael y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdai arddangosfa Hamddena

Rhwng Ionawr 23 a Chwefror 17 2012 bydd Gwasanaeth Addysg LLGC yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim ar arddangosfa Hamddena. Mae’r arddangosfa’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau a chyfryngau sy’n canolbwyntio ar hanes gweithgareddau hamdden y Cymry ar hyd y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Cerddi a Straeon i Blant

Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 26 2011 bydd Gwasg Gomer a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig cyfle i blant cynradd glywed cerddi a straeon plant yng nghwmni llu o awduron, beirdd, Sali Mali, Coblyn a’r Dewin. Mae’r digwyddiadau i gyd yn … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Y Drenewydd a’r Ail Ryfel Byd

Gwersylloedd milwrol, faciwis, gwersyll carcharorion rhyfel a ffatri gyfrinachol i greu arfau – dyma rhai o’r themâu y bu dros 300 o blant ysgol ardal Y Drenewydd yn eu hastudio rhwng Hydref 12-20, 2011. Cynhaliwyd cyfres o weithdai gan Wasanaeth … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Darllenwyr y dyfodol

Yn ystod yr wythnos hon bu Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell yn ymweld ag ysgolion uwchradd lleol gydag aelodau o’r tîm Gwasanaethau Darllenwyr i siarad â myfyrwyr ym mlynyddoedd 12 a 13. Pwrpas y cyfarfodydd hyn oedd esbonio pa adnoddau sydd … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Llywodraethu Cymru

Daeth dros 100 o fyfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Taf i ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol ddydd Iau fel rhan o’u gwaith i gwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Trefnwyd yr ymweliad gan dîm cyfathrebu Llywodraeth Cymru o’u swyddfa yn Rhodfa Padarn, Aberystwyth. … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ffilm Hedd Wyn ac awdl Yr Arwr

Daeth rhyw 70 o fyfyrwyr blwyddyn 12 Ysgol Penweddig i’r Llyfrgell heddiw i wylio ffilm Hedd Wyn yn y Drwm. Cawsant hefyd gyfle i weld Yr Arwr, awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1917 yn llawysgrifen y bardd ei hun. Yn … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn LLGC

Yn ystod y flwyddyn academaidd aeth heibio gwelwyd mwy a mwy o ddisgyblion hŷn yn ymweld â’r Llyfrgell fel rhan o’u gwaith i gwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Roedd Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg, wedi darogan twf yn y maes … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Stondin y Llyfrgell yn Eisteddfod yr Urdd

Ein thema ar gyfer stondin y Llyfrgell yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe yw ffotograffiaeth. Mae ymwelwyr ifanc i’r stondin yn cael y cyfle i ddysgu mwy am Ffotograffiaeth Gynnar Abertawe, a bod yn rhan o weithgareddau amrywiol ar Gasgliad Ffotograffau … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Y Llyfr Du yn dychwelyd i dref Caerfyrddin

Copi replica o un o lawysgrifau enwocaf Cymru, Llyfr Du Caerfyrddin, oedd canolbwynt gweithdai yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin rhwng Mai 16-20. Cafodd pob disgybl ym mlynyddoedd 7 ac 8 yr ysgol gyfle i ddysgu mwy am y llawysgrif eiconig … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gwefan newydd Gwasanaeth Addysg LLGC

Aeth gwefan newydd y Gwasanaeth Addysg yn fyw heddiw. Gall athrawon, disgyblion, myfyrwyr o bob oed, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yng nghasgliadau’r Llyfrgell ei defnyddio i lwytho adnoddau’n rhad ac am ddim, trefnu ymweliadau â’r Llyfrgell, trefnu … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Luned Rhys Parri a’r Esgob William Morgan

Heddiw daeth disgyblion o Ysgol Dafydd Llwyd y Drenewydd i’r Llyfrgell Genedlaethol. Am y misoedd nesaf bydd yr ysgol yn gweithio’n agos iawn gydag Artist Preswyl newydd y Llyfrgell, sef Luned Rhys Parri. Hwn yw’r ymweliad cyntaf mewn cyfres o … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Tirluniau, Trwynau Coch a Pyjamas

Ar Ddiwrnod Trwynau Coch daeth dau grwp o ddisgyblion lliwgar Blwyddyn 5 Ysgol Plascrug ar ymweliad â’r Llyfrgell. Roedden nhw’n dod yma i astudio gweithiau celf, a’r thema ar gyfer yr ymweliadau oedd Tirluniau. Cawsant gyfle i weld a gweithio … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Diolch i Ysgol Bodhyfryd, Wrecsam

Ar Fawrth 16 2011 daeth rhyw hanner cant o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Bodhyfryd bob cam o Wrecsam i’r Llyfrgell Genedlaethol. Digwyddodd yr ymweliad yn sgil gwaith estyn allan y Gwasanaeth Addysg yn Wrecsam. Roedd yn siwrne hir … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ysgol Bro Myrddin a’r Llyfr Du

Ar Fawrth 14 2011 daeth disgyblion blwyddyn 8, Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin ar ymweliad â’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae hwn yn ymweliad blynyddol erbyn hyn, ac yn rhan o raglen ehangach ble mae’r disgyblion yn derbyn cyflwyniad drwy gynhadledd fideo yn … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Cydweithio gydag Amgueddfa Wrecsam

Heddiw mae’r Gwasanaeth Addysg yn ffarwelio gydag Eleri Farley wedi iddi fod gyda ni am wythnos gyfan. Swyddog Addysg yn Amgueddfa Wrecsam yw Eleri, ac yn ystod yr wythnos bu’n dysgu mwy am waith Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell. Cafodd gyfle … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Disgyblion TGAU Ysgol Penglais

Ar y 9fed o Fawrth daeth rhyw gant o bobl ifanc o Ysgol Penglais ar ymweliad â’r Llyfrgell fel rhan o’u cwrs Cymraeg TGAU. Maen nhw’n dilyn Cwrs Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol, a nod yr ymweliad oedd dangos gweithle dwyieithog … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ymweliad Ysgol Cwmpadarn ar Ddiwrnod y Llyfr

Ble gwell i ddisgyblion Ysgol Cwm Padarn fynd ar Ddiwrnod y Llyfr nag ar ymweliad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru? Mae gan y Llyfrgell bron i 6 miliwn o lyfrau, a chafodd y disgyblion gyfle i ddysgu mwy am lyfrau hen … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gwasanaethu Cymru gyfan

Un o heriau mawr Gwasanaeth Addysg LLGC yw cyrraedd plant a phobl ifanc ym mhob rhan o Gymru. Gall fod yn anodd i ysgolion sy’n bell o Aberystwyth i deithio i’r Llyfrgell, ac oherwydd hyn datblygwyd rhaglen estyn allan gan … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: 1939-1959: Maes y Gad i Les y Wlad

Mae’n beth gweddol anghyffredin gweld acronym Cymraeg yn cydio a chael ei ddefnyddio’n eang a chwbwl naturiol mewn sgyrsiau. Nid felly yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn bendant nid felly MYGLYW.  Gan fod cyhoeddiad olaf y cynllun newydd gyrraedd y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Datblygu Hafan

Mae’n fwriad gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu gofod Hafan yn ystod y misoedd nesaf. Ar hyn o bryd pwrpas Hafan yw cynnig lle i deuluoedd i ymlacio, edrych ar rai adnoddau,  ac ymgymryd â gweithgareddau cyfyngedig. Y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Llechen Ystrad Fflur

Un eitem o’r casgliad sy’n destun rhyfeddod i bobl o bob oedran yw Llechen 1 sy’n cael ei chadw’n ddiogel yn Nghell W7. Cafwyd hyd iddi gyda nifer o eitemau eraill yn Ystrad Fflur yn 1946. Mae’n edrych yn gwbwl … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Dychwelyd i Ddyffryn Aeron

Mae dros 6 mis ers i Eisteddfod yr Urdd 2010 orffen, ac mae pobl yn cyfeirio ati erbyn hyn fel un o’r eisteddfodau gorau o fewn cof. Roedd yn wythnos lwyddiannus iawn i Wasanaeth Addysg y Llyfrgell, ac roedd prysurdeb … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen