Canlyniadau Chwilio: s4c

Dysgwyr De Ddwyrain: 100 Lle – Cyfres newydd ar S4C

Mae cyfres newydd ar S4C o’r enw 100 Lle. Mae’r gyfres wedi ei selio ar lyfr John Davies, Cymru: y 100 lle i’w gweld cyn marw, a gafodd ei enwi yn Lyfr y Flwyddyn llynedd. Yn dilyn awgrym Carl Morris, mae Rhys Llwyd wedi creu map (gweler isod) i gyd fynd â’r gyfres.

Gallwch wylio’r gyfres ar CLIC ac mae mwy o wybodaeth a tasgau ar wefan S4C Dysgwyr.

Beth yw eich 10 hoff le chi yng Nghymru? Gadewch i ni wybod yn y blwch sylwadau isod.

View 100 Lle in a larger map

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Pethe da ar S4C (nid cofnod ffwl Ebrill hwyr mo hwn) a’r genre llyfrau teithio Cymraeg.

Gyda chymaint o raglenni angrhedadwy o sâl yn ymddangos ar S4C ar hyn o bryd (Dathlu a Cyfnewid e.e.) mae’n braf gweld Pethe, sy’n trafod, wel, y Pethe, ond nid mewn ffordd hen ffasiwn. Mae ganddyn nhw wefan reit da, sydd a rhestr (anghyflawn) o hen eitemau ac mae blog sy’n cael ei ddiweddaru’n reit cyson. Maen nhw hefyd wedi creu cyfrifon Flickr a Vimeo, ond mae’n ymddangos eu bod wedi anghofio am yr rhain.

Roedd rhifyn wythnos yma werth ei weld jyst am yr erthygl llysenwau – roedd rhai am drigolion Pesda’n uffern o ddoniol.

Un eitem wnes i fwynhau’n fawr oedd un am Lyfrau Taith T. Ifor Rees. Yn yr eitem maen nhw’n trafod traddodiad o lyfrau teithio Cymraeg. Mae llyfrau teithio (travel writing) a thywyslyfrau (guidebooks) yn ddau beth gwahanol, ond dw i ddim yn meddwl bod yna ddewis mawr o’r ddau fath yn Gymraeg. Mae llyfrau T. Ifor Rees am nifer o deithiau a fu arnynt ar draws de America yn hanner cynta’r 20fed ganrif tra’n lysgynhenad i Brydaun yn y rhanbarth. Dw i eisoes wedi prynu un o’i lyfrau yn ail-law drwy Amazon, ond heb ei ddarllen eto.

Mae gyda fi ddau dywyslyfr Cymraeg, Y Wladfa yn dy boced, a Iwerddon:Llawlyfr teithio i’r Cymry Cymraeg. Liciwn i ddarllen Pobl Drws Nesa – Taith fusneslud drwy Iwerddon a Taith i Awstralia. Yn ogystal a llyfrau Bethan Gwanas a Diolch i ‘Nhrwyn gan Arwel Rocet Jones, all rhywun feddwl am un rhyw lyfrau teithio neu thywyslyfrau eraill Cymraeg?

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Pethe da ar S4C (nid cofnod ffwl Ebrill hwyr mo hwn) a’r genre llyfrau teithio Cymraeg.

Gyda chymaint o raglenni angrhedadwy o sâl yn ymddangos ar S4C ar hyn o bryd (Dathlu a Cyfnewid e.e.) mae’n braf gweld Pethe, sy’n trafod, wel, y Pethe, ond nid mewn ffordd hen ffasiwn. Mae ganddyn nhw wefan reit da, sydd a rhestr (anghyflawn) o hen e… Parhau i ddarllen

Dysgwyr De Ddwyrain: Noson S4C i Ddysgwyr yng Nghwmbran 10.12.09

(ENGLISH MESSAGE FOLLOWS)

Gwesty Parkway, Cwmbran, 10fed o Ragfyr am 7.00pm

Siediwl:
Lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd
Croeso – S4C
Gair am wasanaethau S4C
Showreel Nadolig S4C
Cyfle i edrych ar wefan S4C i ddysgwyr
Cyfle i weld clip o ffilm Nadolig S4C – ‘Ryan a Ronnie
Cyfle i holi un o sêr S4C
Adloniant ysgafn.

Mae’r noson am ddim. Croeso i bawb. Byddai o help pe baech yn gallu cadarnhau eich bod yn dod (02920 300800).


We’d like to invite you to an S4C evening in Cwmbran.

Parkway Hotel, Cwmbran, 10 December (Thursday), 7.00pm

Schedule:
Light refreshments on arrival
Welcome – S4C
A short introduction to S4C services
S4C’s Christmas showreel
An introduction to the S4C website for learners
An opportunity to see a clip from the Christmas film – ‘Ryan a Ronnie
A chance to meet an S4C celebrity. Questions will be welcome on any level so this could be a good opportunity to practise. If you’d like to check your question before hand, there will be tutors available.

Light entertainment.

There is no charge. If you could confirm that you are coming (02920 300800) that would be helpful. Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Fideo am Ardd Gymunedol Chapter

Dyma eitem am Ardd Gymunedol Chapter a ymddangosodd ar raglen Byw yn yr Ardd ar S4C yn ddiweddar. Dyma i chi hefyd fideo o Sioe Flodau RHS Caerdydd 2012 o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Tafwyl 2012 – mwy nag erioed o’r blaen

Mae’r actor enwog Matthew Rhys yn un o nifer o wynebau amlwg sy’n cefnogi Tafwyl, dathliad wythnos o hyd o’r Gymraeg, sy’n cael ei gynnal eleni fel rhan o Ŵyl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Tarddiad enwau ardaloedd Caerdydd

Dw i’n mwynhau’r gyfres newydd Darn Bach o Hanes ar S4C yn fawr iawn. Yn y rhaglen diweddaraf, roedd eitem fer jyst cyn y toriad (10:45), ble roedd Dewi Prysor … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dysgwyr De Ddwyrain: Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw & bwyd, Caerdydd 21.7.10

ebost gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg:

Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw a bwyd

Dewch i noson gymdeithasol i ddawnsio gwerin, gwrando ar gerddoriaeth byw a chael bwyd AM DDIM! Croeso mawr i ddysgwyr o bob lefel. Cyfle da i chi ymarfer eich Cymraeg dros yr Haf.

Bydd Wedi 7 (rhaglen deledu S4C) yn darlledu yn fyw o’r digwyddiad!

Felly dewch yn llu i gymdeithasu a mwynhau a dewch â’ch ffrindiau gyda chi!

Dyddiad: dydd Mercher 21/7/10
Lleoliad: Chapter, Treganna, Caerdydd
Amser: 6.00pm

**Bydd angen i chi gadarnhau trwy yrru RSVP i cymraegioedolion@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Llun 19/7/10**

Folk dancing, live music and food

Come and join us for a social evening with live music, Welsh folk dancing and FREE food! a warm welcome to learners of all levels – a great opportunity to practice your Welsh over the Summer.

Wedi 7 (S4C TV show) will be broadcasting live from the location!

So join us for a fun filled evening and bring some friends with you!

Date: Wednesday 21/7/10
Location: Chapter, Canton, Cardiff
Time: 6.00pm

**You will need to send an RSVP to welshforadults@cardiff.ac.uk by Monday 19/7/10**

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Oi, Gwynfryn! Noooooooooo

Esgusodwch fi tra dw i’n newid i mewn i fy nghostiwm spandex ‘ Mr Pedant’.

Dyna welliant.

Prynnias i gopi o Golwg yr wythnos diwethaf (Hydref 15). Rhaid i mi ddeud mae yna ambell i beth reit diddordol ynddo. Mae colofn Mike Parker yn werth ei ddarllen pob tro, er alla i ddim dweud yr un peth am rai o’r colofnwyr eraill. Dau golofn a dynnodd fy sylw i yn y rhifyn yma oedd un Angharad Mair a oedd yn reit feirniadol o ddefnyddiwyr maes-e ac un gan Hywel Gwynfryn yn trafod ‘hanes’ blogio.

Fel y gwyddoch (neu mwy na thebyg, fel na wyddoch), mae BBC Cymru yn cynnal 5 blog Cymraeg. Mae pob un yn dra wahanol, Ar y Marc (yn trafod pêl-droed), Vaughan Roderick (gwleidyddiaeth), C2 (cerddoriaeth), Blog Cylchgrawn (y pethe) ac un Hywel Gwynfryn (malu cachu Radio Cymru-aidd, ond gyda LOT o luniau).

Mae ansawdd y gwahanol flogiau yn amrywio hefyd. Er mai pêl-droed yw fy nileit mwyaf i, credaf mai blog Ar y Marc yw’r salaf, mae’n cael ei ddiweddaru’n anghyson, ar cynnwys yn reit arwynebol. Mae blog C2 yn reit bywiog ac mae sawl cyfranwr iddo, ac mae ganddo botensial gwych i allu rhestru playslists a rhoi rhaglfas o raglenni’r dyfodol, ond am ryw reswm dw i braidd byth yn yn ei ddarllen. Mae Blog y Cylchgrawn yn cael ei ddiweddaru’n gyson , mae’r cofnodion yn amrywiol ac yn gynhwysfawr, ac eto tydy o ddim cweit at fy nant i. Un peth sy’n gyffredin am y tri yma yw does neb yn gadael sylwadau, tra ar y llaw arall blog Vaughan Roderick yn ddi-os yw y blog Cymraeg mwyaf poblogiadd o ran darllenwyr ac o ran faint sy’n gadael sylwadau, a chi’n cael yr argraff ei fod yn wir mwynhau blogio ac ymateb i sylwadau eraill, rhywbeth holl bwysig.

Ond y blog sydd wedi fy synnu i yw un Hywel Gwynfryn, mae o wedi cymryd at flogio gyda argyhoeddiad. Mae’n blogio’n rheolaidd a hefyd mae o leaif un llun gyda phob cofnod (weithiau hyd at bump).

Yn ôl at bwynt y cofnod yma. Yn ei golofn yn Golwg mae Mr G yn nodi bod y gair ‘blog’ yn dalfariad o ‘web+log‘ ac mai diffiniad ‘swyddogol’ am flog yw

Dyddiadur personol, sy’n cynnwys sylwadau diddorol ac yn adlewyrchu diddordeb y blogar [sic]

Mae’n dilyn y dyfniad yma (ond ddim yn nodi o ble daw’r diffiniad) gyda

Felly, roedd Capten Cook yn cadw blog

Mae’n dod i’r casgliad yma dw i’n meddwl achos roedd Capten Cook yn cadw log, a’u bod nhw wedi cael eu ddigideiddio (er na nodwyd URL yn golofn) . Iesu, sôn am ddryswch.

Roedd colofn Angharad Mair yn gwneud llawer mwy o synnwyr. Teitl ei cholofn oedd Mae’n bryd rhoi gorau i’r ffug enw. Mae hi’n dechrau i ffwrdd drwy ddweud na oes ganddi ddim diddordeb yn Twitter, Facebook na MySpace, sy’n ddigon teg a rhesymol. Mae hi wedyn yn cyfeirio at stori ddiddorol (nad oeddwn i’n gyfarwydd a hi), ble wnaeth model o’r enw Liskula Cohen ennill achos llys oedd yn gorfodi Google i ddatgelu pwy oedd y person fu’n blogio’n ddienw gan gan ei galw hi’n bob math o enwau ffiaidd. Mae’n debyg bod Angharad yn gallu uniaethu a’r stori, gan iddi hefyd ysgrifennu

Mae maes-e ers blynyddoedd wedi bod yn gorlifo o sothach gwenwynig a phlentynaidd. Onid yw hi’n hen bryd i ni yng Nghymru i dyfu i fyny?

Dw i’n cytuno mai peth diflas iawn yw’r busnes yma o bobl yn mynd ar-lein yn ddienw a phostio pethau digon cas am bobl (enwog fel arfer) ac mae tipyn o hyn yn digwydd ar maes-e yn anffodus, er gwaethaf ymdrechion cymedrolwyr i atal/ddileu hyn. Er teimlaf bod Angharad yn lladd gormod ar y cyfrwng yn hytrach na’r cynnwys, ac hefyd rhaid cofio fe gewch chi grancs cenfigenus ymhob man mewn bywyd.

Byddai’n ddiddorol hefyd gwybod beth yw barn Angharad am golofn ‘Jac Codi Baw’ (nid ei enw go iawn!) yng nghefn Golwg, sydd yn yr union rifyn yn ac y mae Angharad wedi ysgrifennu’r uchod, yn nodi iddo fod yng Ngwesty’r Celt yng Nghaernarfon yr un pryd a chystadleuwyr Fferm Ffactor, a bod sawl un ohonynt wedi bod yn ‘or-gyfeillgar’ a’i gilydd.

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Oi, Gwynfryn! Noooooooooo

Esgusodwch fi tra dw i’n newid i mewn i fy nghostiwm spandex ‘ Mr Pedant’.Dyna welliant.Prynnias i gopi o Golwg yr wythnos diwethaf (Hydref 15). Rhaid i mi ddeud mae yna ambell i beth reit diddordol ynddo. Mae colofn Mike Parker yn werth ei ddarllen p… Parhau i ddarllen

Dysgwyr De Ddwyrain: Noson i Ddysgwyr, Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 28.5.09

Dyma neges oddi wrth Gwmni ACEN sy’n gyfrifol am wefan dysgwyr S4C:Here is a message from Cwmni ACEN the people behind S4C’s Welsh learners’ site:Gair i’ch gwahodd i noson i ddysgwyr ar faes Eisteddfod yr Urdd 28 Mai 2009.Lleoliad: Pabell S4C, B… Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: WhatDoTheyKnow.com

Os ydych chi’n berson busneslud fel fi, yna bydd ganddoch diddordeb ym mhrosiect diweddara mySociety, sef WhatDoTheyKnow.com.Pwrpas y wefan yw ei wneud yn haws i bobl wneud ceisiadau am wybodaeth i wahanol sefydliadau cyhoeddus o dan y Ddeddf Rhyddid G… Parhau i ddarllen