Archives: rhysllwyd

rhysllwyd.com: Man cyfarfod Cymru Fydd: Dyffryn Aman.

Heddiw roeddwn i’n siarad mewn diwrnod hyfforddiant i Eglwys Bresbyteraidd Cymru yng Ngholeg Trefeca, cyfle a drodd yn daith bersonol ac annisgwyl. Wrth i mi yrru draw i Drefeca roeddwn i’n hel meddyliau ynglŷn â sut i agor y sesiwn – yn trio cofio rhyw hanesyn difyr am Howell Harris neu rywbeth tebyg. Ac yna […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y ras arweinyddol a lle Plaid Cymru ar y sbectrwm dde-chwith

Un peth sydd wedi codi unwaith eto yn ystod etholiad arweinyddol Plaid Cymru yw’r cwestiwn am le’r Blaid ar y sbectrwm dde-chwith. Gyda Leanne yn glir ar y chwith, Adam efallai yn fwy tua’r canol erbyn hyn (er y byddai yn gwadu hynny!) â Rhun yn gwrthod cael ei diffinio yn ôl y sbectrwm dde-chwith […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Faint o amser mae’n cymryd i ti sgwennu pregeth?

Bydd pobl yn gofyn i fi’n aml ‘faint o amser mae’n cymryd i ti sgwennu pregeth?’. Nid oes ateb syml. Fel arfer dwi’n cymryd un diwrnod gwaith i baratoi ar gyfer y Sul. Weithiau nid yw hynny’n bosib ac mae rhaid paratoi neges mewn awr neu ddwy bnawn dydd Sadwrn. Ond weithiau os nad oes […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ymaelodi â’r ymylon – ydy Cristnogion yn cael eu herlid yng Nghymru heddiw?

Mae’n debyg fod llawer o Gristnogion Cymraeg Cymru heddiw wedi eu magu yn y Gymru Anghydffurfiol – ein cyfraniad Cymreig ni at Christendom. Yr hyn oedd yn arferol i’r rhan fwyaf o Gymry Cymraeg hyd y genhedlaeth ddiwethaf oedd mynd i’r Capel. Roedd pawb yn “Gristion” ac roedd anffyddwyr yn bobl brin, roedden nhw ychydig […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y gweddill ffyddlon?

Roedd yna gyfnod pan oeddwn i’n iau lle roeddwn i’n meddwl o ddifri mae dim ond tua phum cant o Gristnogion “go-iawn” oedd ar ôl yng Nghymru. Roeddwn i’n credu fod holl eglwysi Cymru, ac eithrio llond dwrn o rai annibynnol efengylaidd, yn euog o apostasy ac felly nad oedden nhw yn eglwysi “go-iawn” nac […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Saunders, Ewrop a’r Refferendwm

Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn wreiddiol yn rhifyn Mai/Mehefin 2016 o Cristion. Cliciwch yma i danysgrifio. Wrth i mi ysgrifennu’r geiriau yma mae sôn bod UKIP yn debygol o ennill ambell sedd yn Etholiadau Cymru a bod canran nid ansylweddol o Gymry yn bwriadu pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin. Ag adleisio geiriau […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Newid yn bosib – cofio 1992

Un o’r atgofion gwleidyddol cyntaf sydd gen i oedd Cynog Dafis yn ennill Ceredigion i Blaid Cymru am y tro cyntaf yn 1992. Roeddwn i’n chwe mlwydd oed. Dwi’n cofio’r poster yn iawn – papur gwyrdd, a llun o Cynog mewn grayscale arno. Y tro hwnnw daeth Plaid Cymru o fod yn bedwerydd yn 1987 […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 6

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r drydedd rhan. Dyma oedd dyma oedd y rhan gyntaf, (Y Cread)dyma oedd yr ail ran (Y Cwymp), dyma oedd y drydedd rhan (Noa), dyma oedd […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 5

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r drydedd rhan. Dyma oedd dyma oedd y rhan gyntaf, (Y Cread)dyma oedd yr ail ran (Y Cwymp), dyma oedd y drydedd rhan (Noa) a dyma […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 4

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r drydedd rhan. Dyma oedd dyma oedd y rhan gyntaf, (Y Cread)dyma oedd yr ail ran (Y Cwymp) a dyma oedd y drydedd rhan (Noa). Tŵr […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 3

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r drydedd rhan. Dyma oedd dyma oedd y rhan gyntaf, a dyma oedd yr ail ran. Er i Adda ac Efe adael Duw i lawr mewn […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Bwyta yn Efrog Newydd

Yn ddigon naturiol mae bwyta yn rhan bwysig o bob gwyliau a phob taith tramor. Nepell o’n gwesty yn Efrog Newydd roedd Koreatown a dyna lle aethom ni i gael ein pryd cyntaf. Dwi ddim yn cofio’n union beth wnaetho ni archebu, ond fe gafodd Menna bryd noodlaidd a ches i bryd reis ond fe […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Teithio yn America

Un traddodiad ymneilltuol Cymreig does gen i ddim bwriad brwydro yn ei erbyn yw’r arfer o roi mis cyfan o wyliau i’r Gweinidog ym mis Awst bob blwyddyn. Fel rheol mae’r mis yna’n diflannu’n sydyn gyda’r ddefod flynyddol o fynd i’r Eisteddfod (am wythnos gyfan fel Cymro diwylliannol da), ymweld a theulu a mynychu o […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: R. Geraint Gruffydd (1928-2015) – atgofion personol

Roedd hi’n drist iawn clywed am farwolaeth R. Geraint Gruffydd wythnos yma. Ces i’r fraint anghyffredin o’m magu yn yr un Eglwys ag yr oedd e’n aelod, yr Eglwys Efengylaidd yn Aberystwyth. Am rai blynyddoedd ces i’r fraint o’i alw e, gyda Bobi Jones, yn athrawon Ysgol Sul. Rwy’n medru dwyn i gof y gwersi […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Berlin – Tachwedd 2014

Nol ym mis Tachwedd es i a Menna i Ferlin am benwythnos hir. Roedd hi’n oer IAWN, fe wnes i brynnu a gwisgo long johns am y tro cynta erioed! Ond dyma rai o’r uchafbwyntiau gyda lluniau. Y diwrnod cyntaf aetho ni ar daith gerdded amgen o gwmpas y ddinas yn ein cyflwyno ni i […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dyma gariad, pwy a’i traetha?

Dyma gariad, pwy a’i traetha? Anchwiliadwy ydyw ef; Dyma gariad, i’w ddyfnderoedd Byth ni threiddia nef y nef; Dyma gariad gwyd fy enaid Uwch holl bethau gwael y llawr, Dyma gariad wna im ganu Yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, Ymgysgodaf dan ei groes, Ymddigrifaf yn ei gariad, Cariad mwy na hwn […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y math anghywir o drais? Ymateb i eitem Radio Cymru

Yn ôl y disgwyl fe wnaeth fy mhwt ar Cymru Fyw heddiw ennyn peth ymateb ar Taro’r Post, Radio Cymru amser cinio heddiw. Yn anffodus oherwydd mod i mewn cyfarfod yn Bala nid oedd modd i mi gymryd rhan yn y drafodaeth er mwyn amddiffyn fy hun. Mae’n werth i mi nodi mae sgwennu yr […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cofio a diolch am Huw Edwards

Roedd Huw Edwards yn lawer o bethau i lawer o bobol. Yn Ŵr, yn Dad, yn Daid, yn Frawd ac Ewythr. Yn Gynghorydd, yn Gadeirydd yn Faer yn ladmerydd dros y dre a’i phobl. I fi, roedd yn aelod, yn ffrind ac ers i mi symud i Rhes Hafod yn gymydog hefyd. Roeddwn i’n tynnu […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dal dy dir? Pa mor bwysig yw tir i’n hunaniaeth mewn gwirionedd

Gan fod dathliadau arbennig ym Mhatagonia eleni i gofio 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa bydd llawer o drafod newydd am y diaspora Cymreig a nodweddion hunaniaeth Gymreig. Cyn y Nadolig fe wnes i wylio ffilm arbennig Gruff Rhys, American Interior, oedd yn mynd ar drywydd John Evans a aeth ei hun ar drywydd y […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pregeth 101

Er fod llawer mwy i waith Gweinidog ‘na arwain oedfaon a chyfarfodydd, mae arwain cyfarfodydd yn parhau i fod yn rhan bwysig o’r gwaith ac yn naturiol mae paratoi ar gyfer y cyfarfodydd hynny yn cymryd llawer mwy o’ch amser ‘na fydde chi’n dymuno. Dyma syniad i chi o’r rhan yma o’r gwaith yn 2014. […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dadlau’n erbyn y boogeyman ffwndamentalaidd

Dros y ddeuddydd diwethaf mae sgwrs ddifyr wedi digwydd ar Twitter. Yn ddigon diniwed fi wnaeth ddechrau’r cyfan gyda’r neges yma: Lluniau difyr iawn o’r Comet. Ond siawns fod meysydd gwyddonol eraill mwy teilwng o’n buddsoddiad? Ymchwil meddygol, ynni adnewyddadwy etc — Rhys Llwyd (@rhysllwyd) November 12, 2014 Rhywsut fe ddehonglwyd y neges fel person […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cynhadledd Plaid Cymru

Ar y ffordd adre o gynhadledd y BMS yn Sheffield ddoe fe wnaethom ni alw mewn yng nghynhadledd Plaid Cymru yn Llangollen. Dyma oedd y tro cyntaf i mi fynd i gynhadledd y Blaid. Pan yn astudio bywyd a gwaith R. Tudur Jones dwi’n cofio dod ar draws gohebiaeth rhyngo fe a Gwynfor yn trafod […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pedwar o resymau da pam y dylai Cristnogion yr Alban bleidleisio IE

1. Byd o genhedloedd nid byd o ymerodraethau greodd Duw Rwy’n credu fod y Beibl yn dangos yn weddol glir mae dymuniad Duw oedd i ddyn greu byd o genhedloedd. Byd sydd ag undod mewn amrywiaeth gyda pob dyn a dynes yn gyfartal gan fod pawb wedi ei greu ar lun a delw Duw. Trwy’r […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cwlt y pregethwr o Seattle – Mae’n tynnu yma i lawr, Yn codi draw

Fis Medi yma bydd pum mlynedd wedi pasio ers i mi gychwyn yn y Weinidogaeth. Blwyddyn fel Bugail dan hyfforddiant ym Mhenuel Bangor, blwyddyn arall dan hyfforddiant yng Nghaersalem Caernarfon ac yna tair mlynedd yno wedyn fel Gweinidog. Ar ddechrau fy nghyfnod yn y Weinidogaeth fe ddes i’n drwm dan ddylanwad arweinydd Cristnogol blaenllaw o […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Salm 23

Tymor yma yng Nghaersalem da ni wedi bod yn edrych ar rai Salmau gyda’n gilydd ar fore Sul. Meddwl oeddwn i y byddai crynodeb o’r pregethau yn gwneud cyfres da o flog bostiau. Dyma Salm 23. Salm 23, un o’r Salmau mwyaf cyfarwydd. Mae’n siŵr mae dyma ffefryn llawer un. Mae’n debyg fod pawb ar […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Salm 1

Tymor yma yng Nghaersalem da ni wedi bod yn edrych ar rai Salmau gyda’n gilydd ar fore Sul. Meddwl oeddwn i y byddai crynodeb o’r pregethau yn gwneud cyfres da o flog bostiau. Dyma’r cyntaf felly yn trafod her Salm 1. Rydym ni wedi ein bendithio gyda’r ffaith ein bod ni’n byw mewn gwlad lle […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Clywed Cymraeg ymhobman? Catharsis Hogyn o Rachub

Un o’r pethau mwyaf difyr dwi wedi darllen ar y we ers tro oedd llith diweddar Hogyn o Rachub ar ei flog: ‘Caerdydd Vs. Hogyn o Rachub’. Mae o’n mentro tynnu blewyn o drwyn Cymry Cymraeg Caerdydd. Ro’ ni’n meddwl fod y pwynt isod ganddo yn ddifyr iawn ac yn bwynt sydd angen cnoi cil […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y poen o drawsffurfio eglwys enwadol-draddodiadol-ddiwylliannol

Wythnos yma fe elwais heibio gyfeillion oedrannus oedd yn arfer bod yn aelodau yng Nghaersalem nol yn yr 1970au. Roedden nhw ymysg y garfan adawodd Gaersalem ac ymuno ag Eglwys Efengylaidd leol erbyn dechrau’r 1980au. Fel un gafodd ei fagu mewn Eglwys Efengylaidd ond teimlo’r alwad i fynd yn ôl i dystiolaethu mewn eglwysi enwadol/traddodiadol […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Munud i Feddwl, Radio Cymru (7/1/2014) – Stormydd Aberystwyth

Gyda cryn ddiddordeb bues i’n dilyn hanes y llanw uchel a’r stormydd fu’n taro fy hen dref, Aberystwyth, dros y diwrnodau diwethaf.Roeddwn wrth fy modd yn gweld y lluniau diweddaraf ar y rhwydweithiau cymdeithasol, ond hefyd yn teimlo dros y perchnogion busnes a’r myfyrwyr oedd yn gorfod dianc am loches. Lluniau: Iestyn Hughes “Mae Promenâd […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Adolygiad: Hunan-anghofiant Brychan Llyr

Mae fy ffrindiau a fy nheulu yn gwybod fod gen i ychydig bach o obsesiwn gyda Jess. Mae’n rhyfedd a dweud y gwir gan mod i rhy ifanc i’w cofio yn eu hanterth gan mai dim ond 10 oeddwn i pan wnaethon nhw chwalu yn 1995. Des i ar draws Jess yn gyntaf pan wnaethon […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Abraham Kuyper, De Affrica a Chalfinwyr Cymru

Roedd cyfweliad diddorol ar Bwrw Golwg, Radio Cymru bore ‘ma gyda’r Gweinidog Aled Jones a fu’n byw yn Ne Affrica am gyfnod. Roedd John Roberts yn ei holi beth seiliau diwinyddol y drefn Apartheid yn Ne Affrica ag ateb parod Aled oedd “yn syniadau Abraham Kuyper”. Mae Kuyper yn ffigwr cymharol anghyfarwydd i bobl ond […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Gwaith dylunio a chysodi diweddar (Hydref 2013)

Yn fy amser fy hun dwi’n gwneud tipyn o dynnu lluniau ond dwi’n gwneud tipyn o waith dylunio a chysodi hefyd. Dydw i ddim yn cyfri fy hun yn artist o bell ffordd, a prin iawn yw’r gwaith dylunio graffeg dwi’n ei wneud sy’n gwbl wreiddiol. Beth rwy’n tueddu i wneud ydy prynnu trwyddedau i […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y Gwyll – S4C: Adolygiad

Mae’n bosib fod Y Gwyll wedi’i heipio’n fwy nag unrhyw gyfres arall erioed ar S4C. Pwy all anghofio’r poster enfawr yna, cymaint ag ochr bws, ar stondin S4C yn y ‘steddfod eleni o Richard Harington yn syllu arnoch chi. Fe gymharwyd Y Gwyll ymlaen llaw gyda chyfresi fel The Killing – rhaid cydnabod mod i […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Prifysgol Aberystwyth: y brifysgol Orwelaidd

DIWEDDARIAD: Yn dilyn neges gan Arthur Dafis ar ran y Brifysgol (gweler y sylwadau isod) dwi wedi golygu’r testun rhywfaint er mwyn cywiro rhai ffeithiau anghywir. Y prif ffaith oedd angen ei gywiro oedd fod y Telerau a’r Amodau DDIM yn newydd, yr hyn a digwyddodd oedd eu bod wedi eu dwyn i sylw’r myfyrwyr […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pridd gan y Theatr Genedlaethol – drama hunangofiannol?

Nos Sadwrn es i weld Pridd gan y Theatr Genedlaethol ym Mangor. Dydw i ddim yn mynd i weld llawer o ddramâu – er dwi’n mwynhau pob un dwi’n mynd i weld felly dylwn drio mynd i weld mwy. Gan nad ydw i wir yn foi dramâu nid adolygiad yw hwn, jest argraffiadau. Cynhyrchiad da, […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: beibl.net yn wynebu diffyg ariannol sylweddol – angen eich cefnogaeth

Un o’r adnoddau mwyaf gwerthfawr i Gristnogion yng Nghymru heddiw yw beibl.net. Dyma ddod a gair Duw i Gymry Cymraeg am genhedlaeth neu ddau arall. Ond mae beibl.net yn wynebu diffyg ariannol sylweddol eleni – i’r graddau y gallai’r cyfan ddod i ben mewn mater o ychydig fisoedd os nad yw’r sefyllfa yn newid. Felly, […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Darlith R. Tudur Jones i goffau Martin Luther: ‘Yma y safaf…”

Heddiw mae’r rhan fwyaf o bobl yn dathlu gwŷl Calan Gaeaf ond heddiw mi rydw i a Christnogion eraill dros y byd yn dathlu ‘Dydd Diwygio’ (Reformation Day). Ar yr union ddiwrnod yma yn 1517 hoeliodd Matin Luther ei gan erthygl namyn pump ar ddrws Eglwys y Castell, Wittenberg, Yr Almaen. Dyma oedd dechrau’r Diwygiad […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Sharon a Tony, Hydref 2013

Dydd Sadwrn ches i’r fraint o dynnu lluniau ym mhriodas Sharon a Tony yn Aberystwyth. Achlysur arbennig iawn gan fod Sharon yn gymdoges i ni yn Nhrefaenor, Comins Coch pan oedden ni’n tyfu fyny. Mae fy ffefrynnau i o’r diwrnod isod – os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd priodas neu yn gwybod am rywun sydd […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Gareth Miles yn llygad ei le

Fe wnes i fwynhau rhaglen Gwion Lewis, Siarad o Brofiad, yn fawr iawn neithiwr. Y gwestai oedd Gareth Miles, un o feddylwyr pwysicaf Cymru heddiw. Am flynyddoedd roeddwn yn gweld Gareth Miles fel rhyw fath o ideolegydd Marcsaidd stwbwrn ar y gorau, naïf ar y gwaethaf. Ond ers ei ymddangosiad ar CF99 yn dilyn canlyniadau’r […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Brwydr Caerdegog 2

Bron i ddwy flynedd yn ôl ces i’r fraint o fynd i gynhyrchu ffilm fer ar Fferm Caerdegog, Cemlyn, Ynys Môn. Ar y pryd cafodd y teulu wybod fod Horizon, y cwmni tu ôl y bwriad i adeiladu Wylfa-B, yn dymuno cymryd rhan sylweddol o’u tir nes gadael yr hyn fyddai’n weddill yn fferm rhy […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ffilm Souled Out: making of

Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Eisteddfod 2013

Dwi newydd ddychwelyd o’r Eisteddfod ac roedd hi’n wythnos braf iawn. Fe wnes i dreulio’r rhan fwyaf o’r wythnos yn cynorthwyo Cymdeithas yr Iaith – yn tynnu lluniau o’r digwyddiadau ar y maes yn ystod y dydd a gwneud peth stiwardio a rheoli llwyfan yn gigs y Gymdeithas gyda’r nos. Am flynyddoedd roeddwn i’n rhan […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tywalltiad Cwmbrân

Tan yr wythnos yma dwi wedi osgoi dweud unrhyw beth yn gyhoeddus am y tywalltiad yng Nghwmbrân. Dros yr wythnosau diwethaf mae eglwys Victory Church wedi gweld degau yn dod i gredu – yn cael tröedigaethau dramatig – a rhai yn honni eu bod nhw wedi eu hiachau drwy law gweinidogaeth yr eglwys. Yn sgil […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Nia a Ger

Ddydd Sadwrn dwethaf doeddwn i ddim yn tynnu lluniau priodas, ddim yn swyddogol beth bynnag. Roeddwn ni’n gweinyddu’r briodas gan fod Nia, un o’n aelodau yng Nghaersalem Caernarfon yn priodi. Ond, roedd rhaid i mi fynd a fy nghamera gyda mi yn doedd… Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Angharad a Simon

Braint unwaith eto oedd bod yn rhan o briodas arall dydd Sadwrn, tro yma Angharad o Feddgelert a Simon o Fanceinion. Roedd y Briodas yn Llanrug ac yna’r wledd yn ôl ym Meddgelert. Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Rhodri a Gwenno

Penwythnos cyn diwethaf ro’ ni ym mhriodas hen ffrindiau, Rhodri a Gwenno. Priodas a diwrnod hyfryd a ces i’r fraint o dynnu’r lluniau. Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Faint mae’n ei gymerid i ti sgwennu pregeth?

Cwestiwn fydda i’n ei gael yn aml a chwestiwn fydda i’n holi Gweinidogion eraill yw faint o amser mae’n ei gymerid i sgwennu pregeth? Cwestiwn anodd iawn i’w ateb. A siarad mewn termau amser pur mae’n cymryd tua un diwrnod gwaith – 6 i 8 awr efallai. Ond dydy e ddim cweit mor syml â […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Justin Welby – Archesgob Caergaint

Heddiw mae Justin Welby yn cael ei sefydlu’n swyddogol fel Archesgob Caergaint. Dydw i ddim yn cytuno gyda’r syniad o eglwys wladol (hynny yw eglwys sy’n rhan o’r wladwriaeth), yn hytrach rwy’n credu mai’r model Beiblaidd yw un lle mae’r eglwys a’r wladwriaeth ar wahân. Dydw i ddim yn cytuno chwaith gydag eglwysi hierarchaidd fel […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Steffan a Gwenno

Dwi newydd gyrraedd adre ar ôl penwythnos i ffwrdd ym mhriodas Steff a Gwenno Teifi. Priodas hyfryd, lot o hwyl, dal fyny gyda hen ffrindiau a theulu, clod i Dduw. Ges i’r fraint o dynnu lluniau yn y briodas. Lleucu oedd yn arwain a fi yna fel 2nd shooter, mwy o ryddid a llai o […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Beibl i bawb

Dwi’n cofio gwylio’r ffilm isod am y tro cyntaf tua dwy flynedd yn ôl. Mae’n dogfennu’r diwrnod y cyrhaeddodd y Beibl bobl y Kimyal yn eu haith nhw eu hunain am y tro cyntaf. Mae’r holl beth yn tu hwnt o drawiadol a does dim rhaid i chi gael ffydd eich hun i werthfawrogi hyn. […] Parhau i ddarllen