Archives: rhysllwyd

rhysllwyd.com: Gareth Miles yn llygad ei le

Fe wnes i fwynhau rhaglen Gwion Lewis, Siarad o Brofiad, yn fawr iawn neithiwr. Y gwestai oedd Gareth Miles, un o feddylwyr pwysicaf Cymru heddiw. Am flynyddoedd roeddwn yn gweld Gareth Miles fel rhyw fath o ideolegydd Marcsaidd stwbwrn ar y gorau, naïf ar y gwaethaf. Ond ers ei ymddangosiad ar CF99 yn dilyn canlyniadau’r […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Brwydr Caerdegog 2

Bron i ddwy flynedd yn ôl ces i’r fraint o fynd i gynhyrchu ffilm fer ar Fferm Caerdegog, Cemlyn, Ynys Môn. Ar y pryd cafodd y teulu wybod fod Horizon, y cwmni tu ôl y bwriad i adeiladu Wylfa-B, yn dymuno cymryd rhan sylweddol o’u tir nes gadael yr hyn fyddai’n weddill yn fferm rhy […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ffilm Souled Out: making of

Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Eisteddfod 2013

Dwi newydd ddychwelyd o’r Eisteddfod ac roedd hi’n wythnos braf iawn. Fe wnes i dreulio’r rhan fwyaf o’r wythnos yn cynorthwyo Cymdeithas yr Iaith – yn tynnu lluniau o’r digwyddiadau ar y maes yn ystod y dydd a gwneud peth stiwardio a rheoli llwyfan yn gigs y Gymdeithas gyda’r nos. Am flynyddoedd roeddwn i’n rhan […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tywalltiad Cwmbrân

Tan yr wythnos yma dwi wedi osgoi dweud unrhyw beth yn gyhoeddus am y tywalltiad yng Nghwmbrân. Dros yr wythnosau diwethaf mae eglwys Victory Church wedi gweld degau yn dod i gredu – yn cael tröedigaethau dramatig – a rhai yn honni eu bod nhw wedi eu hiachau drwy law gweinidogaeth yr eglwys. Yn sgil […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Nia a Ger

Ddydd Sadwrn dwethaf doeddwn i ddim yn tynnu lluniau priodas, ddim yn swyddogol beth bynnag. Roeddwn ni’n gweinyddu’r briodas gan fod Nia, un o’n aelodau yng Nghaersalem Caernarfon yn priodi. Ond, roedd rhaid i mi fynd a fy nghamera gyda mi yn doedd… Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Angharad a Simon

Braint unwaith eto oedd bod yn rhan o briodas arall dydd Sadwrn, tro yma Angharad o Feddgelert a Simon o Fanceinion. Roedd y Briodas yn Llanrug ac yna’r wledd yn ôl ym Meddgelert. Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Rhodri a Gwenno

Penwythnos cyn diwethaf ro’ ni ym mhriodas hen ffrindiau, Rhodri a Gwenno. Priodas a diwrnod hyfryd a ces i’r fraint o dynnu’r lluniau. Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod. Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Faint mae’n ei gymerid i ti sgwennu pregeth?

Cwestiwn fydda i’n ei gael yn aml a chwestiwn fydda i’n holi Gweinidogion eraill yw faint o amser mae’n ei gymerid i sgwennu pregeth? Cwestiwn anodd iawn i’w ateb. A siarad mewn termau amser pur mae’n cymryd tua un diwrnod gwaith – 6 i 8 awr efallai. Ond dydy e ddim cweit mor syml â […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Justin Welby – Archesgob Caergaint

Heddiw mae Justin Welby yn cael ei sefydlu’n swyddogol fel Archesgob Caergaint. Dydw i ddim yn cytuno gyda’r syniad o eglwys wladol (hynny yw eglwys sy’n rhan o’r wladwriaeth), yn hytrach rwy’n credu mai’r model Beiblaidd yw un lle mae’r eglwys a’r wladwriaeth ar wahân. Dydw i ddim yn cytuno chwaith gydag eglwysi hierarchaidd fel […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau Priodas Steffan a Gwenno

Dwi newydd gyrraedd adre ar ôl penwythnos i ffwrdd ym mhriodas Steff a Gwenno Teifi. Priodas hyfryd, lot o hwyl, dal fyny gyda hen ffrindiau a theulu, clod i Dduw. Ges i’r fraint o dynnu lluniau yn y briodas. Lleucu oedd yn arwain a fi yna fel 2nd shooter, mwy o ryddid a llai o […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Beibl i bawb

Dwi’n cofio gwylio’r ffilm isod am y tro cyntaf tua dwy flynedd yn ôl. Mae’n dogfennu’r diwrnod y cyrhaeddodd y Beibl bobl y Kimyal yn eu haith nhw eu hunain am y tro cyntaf. Mae’r holl beth yn tu hwnt o drawiadol a does dim rhaid i chi gael ffydd eich hun i werthfawrogi hyn. […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: R. Tudur Jones ar Lloyd George

Doedd dim llawer o feddwl gan R. Tudur Jones o Lloyd George. Dyma ddywedodd amdano unwaith: …how does the individual Welshmen get his hands on the reigns of power? That was the question in the late nineteenth century and it was brilliantly answered by David Lloyd George. A Welsh man becomes a member of the […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Gwersi o ddiwrnod cyntaf yn ysgol lluniau priodas (a.k.a. Lluniau Priodas Andras a Heledd!)

Dwi’n tynnu lluniau ers rhai blynyddoedd bellach ac er mod i’n gymharol fodlon gyda fy nhirluniau a fy lluniau newyddiadurol roedd yna un maes na fentrais iddi eto … tan ddoe. Y maes hwnnw oedd lluniau priodasol. Roeddwn i’n nerfus tu hwnt, ond esboniais i fy nghyfeillion oedd yn priodi nad oeddwn wedi gwneud o’r […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Fy 2011 mewn lluniau

Mae’r post yma flwyddyn yn hwyr, ond roedd rhaid ei wneud cyn gwneud “Fy 2012 mewn lluniau” wythnos nesaf. Dyma oedd Fy 2010 mewn lluniau gyda llawn. Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cerddoriaeth Gymraeg a’r cysyniad o Gymru Ddwyieithog

Ar Twitter bore ‘ma roeddwn i’n gweld fod yr hen ddadl ynglŷn a bandiau yn canu yn Saesneg mewn nosweithiau oedd yn cael eu gweld fel rhai Cymraeg wedi codi ei ben eto. Dros y blynyddoedd dwi wedi gwylltio llawer o bobl wrth gyfrannu i’r drafodaeth yma, ac o edrych nol rwy’n gresynu dros rhai […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Penrhys, Y Rhondda

Fedra i ddim cofio pam, ond rhai wythnosau yn ôl fe es ati i ddarllen am stâd Penrhys yn y Rhondda ar Wikipedia. Dyma oedd y darn wnaeth fynd a’m sylw i: When it was officially opened in 1968, it consisted of 951 houses, at the time the largest public-sector housing venture in Wales. One […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lego’r Nadolig

Fe gaetho ni chwip o Oedfa Deulu Nadolig dda yng Nghaersalem ddoe. Llwyth o bobl yr Eglwys yn cyfrannu mewn rhyw ffordd neu gilydd ond y fendith mwyaf oedd cael ugain o bobl newydd yn troi mewn i ddathlu’r Nadolig gyda ni. Clod i Dduw. Un o’r pethau wnaetho ni baratoi ar gyfer yr Oedfa […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Fy araith o Rali’r Cyfrif, Caernarfon

Pan ro’ ni’n fach roeddem ni arfer codi estyll tywod ar y traeth, yn y Borth ger Aberystwyth. Roeddem ni wrthi trwy’r dydd yn adeiladu’r castell mwyaf crand erioed. Yna roeddem ni’n paratoi ar gyfer y llanw. Yn cloddio ditches i ddelio ar dwr oedd yn taro yn erbyn y castell. Yn codi muriau uchel […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Iaith neu Efengyl? Howel Harris a Gruffydd Jones, Llanddowror

Mae Gruffydd Jones, Llanddowror yn enwog am ei waith arloesol gyda’r Ysgol Sul. Bu’n gymwynas fawr i’r iaith Gymraeg gan droi gwerin yn llythrennog a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae sawl un yn dadlau nad oedd ganddo fawr o ddiddordeb mewn gwirionedd mewn “achub yr iaith” ac mae ei unig amcan oedd “achub […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Wele, cawsom y Meseia (fersiwn llawn)

Dyma un o garolau Dafydd Jones o Gaeo (1711-1777) ac un o fy hoff garolau. Fel rheol dim ond y tri phennill coch sydd wedi eu cynnwys yn y llyfr emynau neu’r llyfr carolau. Diolch i Andras am dynnu fy sylw at y fersiwn llawn llynedd. Ac os ydy rhywun isho ei chwarae hi ar […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tom Wright – ‘How God Became King’

Yn oedfaon y nos yng Nghaersalem wrth arwain fyny at y Nadolig rydym ni’n edrych ar y disgwyl oedd yna am Iesu yn yr Hen Destament. Yr wythnos gyntaf edrychom ni ar Iesu’n dod yn Broffwyd fel Moses, wythnos yma fe edrychom ar Iesu’n dod yn Frenin fel Dafydd a thro nesa byddwn ni’n gorffen […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Benedict Anderson: ‘a tomb of the unknown Marxist or a cenotaph for fallen Liberals. Is a sense of absurdity avoidable?’

Dydd Sadwrn diwethaf roeddwn i yng nghynhadledd ‘Trwy Ddulliau Chwyldro…?’ a drefnwyd gan Menna Machreth a Huw Lewis ar ran Prifysgol Bangor, Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a’r Coleg Cymraeg. Roedd yn gynhadledd arbennig yn cloriannu hanes llenyddol a syniadaethol yr hanner can mlynedd diwethaf, diolch i’r trefnwyr. Yn ôl y disgwyl fe wnes i roi sylw […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ordeinio merched yn Esgobion yn Eglwys Loegr

Ddoe bues i’n gwrando ar deirawr olaf y ddadl ynglŷn ag ordeinio merched yn Esgobion yn Eglwys Loegr. A finnau yn ymneilltuwr Cymraeg, a hynny o argyhoeddiad, pam trafferthu dilyn yr hanes? Yn gam neu’n cymwys Eglwys Loegr sy’n cael ei weld fel wyneb cyhoeddus y dystiolaeth Gristnogol ym Mhrydain oherwydd y proffil cymharol uchel […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Rant am ddarparwyr morgeisi

Dwi yn y broses ar hyn o bryd o brynu tŷ. Dwi’n ffodus iawn fod gen i deulu sy’n medru darparu blaendal i mi roi i lawr. Dwi’n brynwr cyntaf. Mae gen i swydd sy’n talu cyflog mwy nag anrhydeddus. Ond mae gen i broblem. Am ryw reswm mae bron a bod pob darparwr morgais […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lasagne

Dwi wedi bod isho neud Lasagne gyda pasta fres a heb ddefnyddio’r potiau afiach o sawsys ers tro. Felly es amdani amser cinio. 1. Ffrio’r mins bîf a rhoi sbigoglys i ferwi tan fod y cyfan yn mynd yn llypa 2. Gwasgu’r dŵr i gyd allan o’r sbigoglys a’i adael i oeri ac ychwanegu tipyn […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dau lun dwy lens

Dyma ddau lun wedi eu cymryd o’r union run lleoliad ond yn defnyddio lensys gwahanol. Y cyntaf yn 200mm a’r ail yn 17mm. Dangos yn glir pam fod cael amrediad cymharol eang o lensys yn eich galluogi i weld y byd mewn sawl gwahanol ffordd ond… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Agoriad Swyddogol Bancbwyd Caernarfon

Agoriad Swyddogol Bancbwyd Caernarfon, a set on Flickr.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: BARN yn 50, Palas Print

BARN yn 50, Palas Print, a set on Flickr.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Jonathan Edwards AS a Christians Against Poverty

Dwi wedi siomi’n arw gydag ymosodiad agored Jonathan Edwards AS, Plaid Cymru ar waith Christians Against Poverty. Mae ein Eglwys ni yma yng Nghaernarfon yn barod iawn i gefnogi gwaith CAP ac ar rai achlysuron dwi wedi cynghori pobl i … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: The Party of Wales

Dwi’n deall y rheswm ymarferol dros wneud fwy o ddefnydd o’r enw Saesneg. Er mwyn denu mwy o bleidleisiau’r di-Gymraeg. Ar ryw olwg, synnwyr cyffredin. Ond y broblem ydy fod yr agenda o ddefnyddio mwy o’r enw Saesneg yn dangos … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ynys Lawd

Ynys Lawd

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dadlau am ffydd

Dwi wedi gwneud digon o ddadlau dros y ffydd Gristnogol dros y blynyddoedd. Ond y broblem ydy fod hynny’n dod drosodd fel dadlau dros grefydd. Does neb mynd i ddod i ffydd yn Iesu Grist oherwydd eu bod nhw wedi … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Penmon

Penmon

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyn y Dywarchen

Llyn y Dywarchen

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tip Jar Vimeo – ydych chi’n teimlo’n hael?

Os nad ydw i’n nodi’n wahanol* mae pob ffilm dwi’n ei gynhyrchu a’u rannu ar y we wedi ei gynhyrchu yn fy amser fy hun, yn defnyddio offer dwi wedi prynu fy hun a hyn oll yn ddi-dal. O ganlyniad, … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tanybwlch, Aberystwyth

Tanybwlch, Aberystwyth

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Diwrnod Cyrdde Sefydlu Steffan Jones, Pontardawe

Diwrnod Cyrdde Sefydlu Steffan Jones, Pontardawe, a set on Flickr.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Red Wharf Bay, Ynys Môn

Red Wharf Bay, Ynys Môn

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Guto Prys ap Gwynfor ar Sianel 62

Nos Sul, ar Sianel 62 darlledwyd cyfweliad cwbwl wefreiddiol gyda Guto Prys ap Gwynfor. Mewn cyfweliad cymharol fyr a hynny ar y wê byddai disgwyl i’r cynnwys fod yn gymharol arwynebol ac, efallai, ail-adrodd llawer o ystrydebau am y mudiad … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Abermenai

Abermenai yw pen gorllewinol Afon Menai. Ar ochr ogleddol y Fenai, ar Ynys Môn, mae Pwynt Abermenai yn ymestyn tua’r de, gan adael dim ond darn cul o fôr rhwng pen deheuol y pwynt a Chaer Belan ar ochr Arfon … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: ND Grad

ND Grad newydd

Originally uploaded by rhysllwyd

Cyrhaeddodd set o ND grads trwy’r post heddiw. Dyma un llun sydyn allan o ffenest y fflat i ddangos beth mae’r filters yn galluogu chi i wneud.
Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Porth Trecastell, Ynys Môn

Porth Trecastell, Ynys Môn

Originally uploaded by rhysllwyd

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llun o Eifr yn crwydro drwy Chwarel Dinorwig

IMG_8357

Originally uploaded by rhysllwyd

Llun o Eifr yn crwydro drwy Chwarel Dinorwig heno
Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cwrw Sinsir – ffilm fer wrth brofi’r Canon 40mm f/2.8 STM

Yn anffodus mae’r awto-ffocws ar fy 50mm f/1.4 wedi torri. Mae modd ei ddefnyddio o hyd wrth gwrs, ac yn sicr mae modd ei ddefnyddio ar gyfer ffilm gan fod rhai ffocysu â llaw beth bynnag ar hynny. Ond dwi … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tri pheth fyddwn i wedi hoffi gwybod am ffotograffiaeth bedair blynedd yn ôl

Dwi wedi bod yn tynnu lluniau gyda DSLRs ers pedair blynedd bellach. Am y tair cyntaf ro ni’n defnyddio’r Canon 1000D ac ers blwyddyn nawr dwi wedi uwchraddio i’r Canon 7D. Dwi’n dysgu mwy a mwy bob wythnos ond dyma’r … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Torri Syched

Dwi heb blygio rhain ers tro felly dyma eu plygio eto. Fy ffilmiau ‘Torri Syched’ sef rhyw fath o mini-pregethau / cyflwyniadau am ffydd ar ffurf ffilmiau byr. Mwynhewch y gwylio ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am y … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Gwyl Gwydir 2012

Gwyl Gwydir 2012, a set on Flickr.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Lluniau cyntaf trwy’r 40mm f/2.8 newydd

Lluniau cyntaf trwy’r 40mm f/2.8 newydd, a set on Flickr.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Machlud Caernarfon

Machlud Caernarfon Originally uploaded by rhysllwyd Hwn yn ddau lun mewn gwirionedd. Yr awyr wedi gymryd a shutter speed cyflym a’r waliau gyda shutter speed arafach. Cyfuno’r ddau lun wedyn i greu llun cyfansawdd sydd a’r awyr a’r tir wedi … Continue reading Parhau i ddarllen