Archives: salemdolgellau

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Chwefror

Cliciwch yma i weld taflen mis Chwefror Advertisements Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwasanaethau’r Nadolig

Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr Oedfa Naws y Nadolig ar yr 16eg o Ragfyr ac yn Oedfa y Plant a’r Bobl Ifanc ar y 23ain. Yn ystod yr oedfa ar y 23ain cafwyd anerchiad amser… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Mehefin 2018

I weld taflen mis Mehefin cliciwch ar y ddolen yma Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Llongyfarch Mr Gerallt Hughes

Yn ystod Sasiwn y Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl ganol mis Ebrill, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith y rhai a oedd we… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Ordeinio Anna Jane

  Yng Nghymdeithasfa’r Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl, dydd Mawrth, Ebrill 17eg a dydd Mercher, Ebrill y 18fed fe ordeiniwyd Anna Jane Evans (Cymorth Cristnogol) yn weinidog. Ar y chwith i Anna Jane yn y llun y mae’r Parchedig Eleri Ed… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Ioanwr

Cliciwch ar y ddolen yma i weld taflen mis Ionawr 2018 Advertisements Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Adnodd gwych i gapeli sydd heb organydd/cyfeilydd

Dyma i chi ddolen aiff â chi i safle ble y gellir lawrlwytho y rhan fwyaf o’r tonau yng Nghaneuon Ffydd er mwyn eu defnyddio mewn oedfaon. Mae llawer ohonynt ar gael ar ffurf cyfeiliant organ, piano neu fand. http://smallchurchmusic.weebly.com/we… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Fideo Dathlu 50 mlwyddiant Gwasanaeth Ieuenctid EBC

I wylio’r fideo cliclwch ar y ddolen isod http://www.ebcpcw.cymru/cym/newyddion/28/0/dathlu-50 Advertisements Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Mai ar gael yn awr

I weld taflen mis Mai cliciwch ar y ddolen Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Apêl Corwynt Cariad

Gellir cefnofi apêl Corwynt Cariad Capel Salem Dolgellau trwy gyfrwng y dudalen Just Giving isod https://www.justgiving.com/fundraising/corwyntcariaddwyryd Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Mai ar gael yn awr

Taflen mis Mai Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Sefyllfa argyfyngus yn nwyrain Affrica

Mae’n amlwg fod yr argyfwng dyngarol yn nwyrain Affrica ,ac yn arbennig felly yn Somalia, yn mynd o ddrwg i waeth. Mae miloedd o bobl yn cyrraedd y gwersylloedd ffoaduriaid yn Eithiopia a Kenya yn ddyddiol, llawer ohonynt heb gael fawr i’w fwyta ers dyddiau lawer. Y mae elusennau megis y Groes Goch, Oxfam, Cronfa […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Ymddeoliad ein gweinidog

Nos Lun, Mehefin 27ain daeth cynulleidfa luosog iawn ynghyd yn y capel ar gyfer Gwasanaeth Gollwng y Barchedig Megan Williams. Braf oedd gweld cymaint o aelodau, cyfeillion a chydweithwyr ein hannwyl weinidog wedi dod ynghyd o bell ac agos i gydnabod ei chyfraniad i Eglwys ein Harglwydd, Iesu Grist. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Gerallt […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Drama’r Pasg wedi ei hanimeiddio!

Yn dilyn llwyddiant ei ffilm animeiddiedig gyntaf, sef hanes Y Geni, y mae Owain Meirion, un o aelodau Ysgol Sul Salem, wedi cynhyrchu ail ffilm animeiddedig, y tro hwn yn adrodd hanes Y Pasg. Y mae’n hirach ffilm na’r gyntaf a bu’n rhaid i Owain dynnu dros ddwy fil o luniau wrth ei rhoi at ei gilydd. […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: KitKat Masnach Deg

Wyddoch chi bod pob Kit Kat mawr a werthir bellach yn cynnwys siocled Masnach Deg o Côte d’Ivoire. Mae hyn yn newyddion da iawn i’r mudiad Masnach Deg oherwydd Kit Kat yw y bar siocled mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain. Y mae cwmni Nestle, gwneuthurwyr Kit Kat, wedi ymrwymo i fuddsoddi £65 milliwn yn Côte d’Ivoire dros y […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwefan Salem wedi ei harchifo

Nifer o flynyddoedd yn ôl rhoddwyd ganiatad i Lyfrgell  Genedlaethol Cymru archifo gwefan Salem. O ganlyniad, fe aeth y Llyfrgell ati  o dro i dro i greu ciplun o’r wefan. Os hoffech weld ffrwyth eu llafur cliciwch ar y ddolen isod. http://www.webarchive.org.uk/ukwa/target/103811/source/subject Un o fy hoff dudalennau oddi mewn i’r hen wefan oedd y dudalen […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Stori’r Geni wedi ei hanimeiddio!

Bu disgyblion Ysgol Sul Salem yn brysur yn ddiweddar yn paratoi ffilm wedi ei hanimeiddio o ddrama’r geni. Os hoffech weld ffrwyth eu llafur clicwch ar y ddolen isod. http://www.youtube.com/watch?v=fANqzGNGVBw Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Pererindod mis Medi – Ymweld â Bro Hedd Wyn

Bwriedir ymweld ag ardal Trawsfynydd dydd Sul, Medi 19eg. Am fanylion pellach gweler taflen mis Medi. Os ydych am ddod ar y Bererindod rhowch wybod i’r ysgrifennydd, sef Dwyryd Williams (rhif ffôn 01341 423 494) cyn dydd Sul, Medi 12fed. Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Cynorthwyo Plant Amddifad Shillong

Y bwrdd “Moes a Phryn” Prysurdeb y bore coffi                Yn ddiweddar bu plant Ysgol Sul Salem yn paratoi ar gyfer ac yn cynnal bore coffi a bwrdd “Moes a Phryn” er mwyn codi arian tuag at gartrefi plant amddifad yn Shillong ym Mryniau Khasia,  India.  Ychydig fisoedd yn ôl […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Casglu £600 tuag at Apêl Haiti

  Bydd Mr John Cadwaladr, trysorydd Capel Salem, yn anfon siec am £600 i Apêl Haiti yn y dyfodol agos. Casglwyd y swm anrhydeddus hwn trwy gyfrwng casgliad rhydd yn y capel yn ystod oedfaon y ddau Sul diwethaf. Os hoffech chi gyfrannu tuag at yr achos teilwng hwn gallwch wneud hynny trwy glicio ar […] Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwefan newydd “Crefydd a Chred”

Trowch i mewn – i wefan newydd Crefydd y BBC. Erthyglau, trafodaeth a straeon am bynciau o bwys. Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i dudalen gartref y wefan http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/crefydd/ Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i’r dudalen “Gwefannau eraill” sydd yn cynnwys bob math o wefannau crefyddol eraill o ddiddordeb. http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/crefydd-straeon/tudalen/cysylltiadau.shtml Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwasanaeth Nadolig y Plant

Thema Gwasanaeth y Plant y Nadolig hwn oedd “Nadolig y Gwledydd” ond yn anffodus fe darfwyd ar y trefniadau gan y rhew a’r eira a rwystrodd nifer o blant ac oedolion rhag cyrraedd yr oedfa. Serch hynny, fe benderfynwyd gwneud y gorau … Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Cyflwyno bwrdd hardd er côf am gyfaill annwyl

Mrs Eira Williams a’i merch Rhian yn cyflwyno bwrdd derw hardd i eglwys Salem trwy law y Barchedig Megan Williams, er côf am ein cyfaill annwyl, y diweddar Mr Alun Williams. Ar y plac ar flaen y bwrdd gwelir geiriau o waith Mr Dafydd Wyn Jones, Cwmllin… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Cyfarfod agoriadol CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol)

Nos Fercher, Hydref 7fed, bydd y Clwb Ieuenctid Cristnogol (Clwb CIC ) yn cychwyn am 7 p.m. yn y Festri dan ofal Gwenno Teifi.  Mae croeso mawr i blant a phobl ifanc blwyddyn 6 i fyny. Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Dydd Sul “Croeso’n Ôl – Dewch fel da chi!

Bydd y Sul cyntaf o Hydref yn Sul ‘Croeso’n ôl’ yn Salem pryd y byddwn yn estyn cyfle a chroeso cynnes i nifer o’n haelodau sydd, am amryfal resymau wedi peidio mynychu’r gwasanaethau ac yn ei chael yn anodd ail-gychwyn, i ymuno â ni yn ein haddoliad. … Parhau i ddarllen