Archives: teampublications1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mae Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: #TrethiCymru – digwyddiad i randdeiliaid

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Dathlu Deurywioldeb

Erthygl gan Emma Wilson, lleoliad profiad gwaith Mae diwrnod dathlu deurywioldeb yn ddyddiad pwysig o ran hyrwyddo cydraddoldeb. Sefydlwyd y diwrnod ym 1999 gan yr ymgyrchwyr o’r Unol Daleithiau BiNET er mwyn codi ymwybyddiaeth o ddeurywioldeb. Nod y diwrnod yw … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: edrych yn ôl dros y pum mlynedd ddiwethaf

David Rees ydw i, ac rwy’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn grŵp o 10 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru sy’n cynrychioli’r pedair plaid wleidyddol sy’n ffurfio’r Cynulliad. Ers 2011, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Yn ôl ym mis Tachwedd 2014 penderfynodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal ymchwiliad i cyfloedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed Gall fod yn anodd i bobl dros 50 oed ddod o hyd i swydd, yn enwedig … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Buddsoddi ar y cyd a sbarduno gweithlu cynhyrchiol a medrus yng Nghymru

Yn Ebrill 2015 gwelwyd Llywodraeth Cymru’n dechrau gweithredu ei fframwaith ar fuddsoddi ar y cyd mewn sgiliau. Mae’r fframwaith hwn yn newid y ffordd y mae hyfforddiant, sgiliau a phrentisiaethau yn cael eu hariannu yng Nghymru. Mae’r dull newydd o … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn cynnal y digwyddiad cyntaf i Rwydweithiau Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Gan Selina Moyo, Cydlynydd Cynllun Gweithredu Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig. Ar 24 Mehefin, daeth cynrychiolwyr o wahanol Rwydweithiau Staff BME at ei gilydd ym Mae Caerdydd i sefydlu fforwm lle y gall Rwydweithiau Staff BME o sefydliadau yn y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol: Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 26 Mehefin 2015, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (PDF 1.22 MB). Mae’n cynnwys 37 o argymhellion ar gyfer y Gweinidog, sy’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith?

Mae hwn yn gwestiwn y bydd Aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ei ofyn bob dydd, mewn cyfarfodydd pwyllgor, neu mewn  sesiynau’r Cyfarfod Llawn ym mhrif Siambr drafod y Senedd, ym Mae Caerdydd. Os mai swydd Llywodraeth Cymru yw “helpu … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r Magna Carta yn 800 oed!

Ddydd Llun 15 Mehefin, byddwn yn dathlu 800 mlynedd ers llofnodi’r Magna Carta, dogfen sy’n sail rannol, ym marn llawer o bobl, i’r hawliau, y gynrychiolaeth, y rhyddid a’r ddemocratiaeth yr ydym ni’n eu cymryd yn ganiataol heddiw. Gellir dadlau … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – hyrwyddo cydraddoldeb trawsryweddol

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae angen i ni ystyried pa beth a olygwn wrth hunaniaeth o ran rhywedd a chydraddoldeb trawsrywedd, a sut y gallwn gefnogi pobl drawsryweddol yn well. Ystyr hunaniaeth o ran rhywedd yw a ydych yn ystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – hyrwyddo cydraddoldeb trawsryweddol

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae angen i ni ystyried pa beth a olygwn wrth hunaniaeth o ran rhywedd a chydraddoldeb trawsrywedd, a sut y gallwn gefnogi pobl drawsryweddol yn well. Ystyr hunaniaeth o ran rhywedd yw a ydych yn ystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad Cenedlaethol yn ymrwymo i fod yn sefydliad dementia-gyfeillgar

Beth yw dementia? Mae’r gair dementia yn disgrifio set o symptomau a all gynnwys colli cof ac anawsterau o ran meddwl, datrys problemau neu iaith. Nid yw’n glefyd ynddo’i hun ac nid yw’n rhan naturiol o heneiddio. Mae dementia yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – sicrhau bod Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu cynrychioli yn ein gweithlu

Fy enw i yw Selina Moyo. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect y Cynllun Gweithredu ynghylch Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i gynyddu nifer yr aelodau staff o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015

Yr wythnos hon, byddwn yn rhannu cyfres o erthyglau blog fel rhan o’n Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, digwyddiad yr ydym yn ei gynnal bob blwyddyn er mwyn hyrwyddo amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â chydraddoldeb. Yn yr erthygl gyntaf, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

  Prif nod y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) yw sicrhau bod digon o nyrsys ar gael i ddarparu gofal nyrsio diogel i gleifion drwy’r amser. Cafodd ei gyflwyno gan Kirsty Williams AC ym mis Rhagfyr 2014 ac mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Blog y Cadeirydd, 21 Mai 2015

Rydym bellach wedi gorffen cymryd tystiolaeth lafar gan dystion. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i’n cynorthwyo wrth ystyried y Bil hyd yn hyn – mae wedi bod yn broses ddiddorol iawn. Yn ein cyfarfod yr … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Rydym bellach dros hanner ffordd drwy’r broses o gasglu tystiolaeth. Cychwynnwyd y broses hon ar 22 Ebrill, pan gynhaliwyd sesiwn gyda’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil. Yn ystod yr wythnos ganlynol, ar 30 … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd

David Rees ydw i  (@DavidReesAM), Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ym mis Medi 2014, dechreuodd y Pwyllgor drafod sylweddau seicoweithredol newydd (“NPS”). Erbyn hyn, rydyn ni wedi gorffen ein hymchwiliad, ac rydyn ni wedi ysgrifennu adroddiad (PDF, 1MB) … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwedd: Digwyddiad Ymgynghori i Graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Fy enw i ydy Claire Blakeway a fi ydy Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ddydd Mercher 18 Mawrth, cymerais ran mewn digwyddiad ymgynghori i graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru). Roedd hyn yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog #SeneddWrecsam: Wythnos prysur iawn yn Wrecsam

Yn ystod wythnos olaf mis Mawrth bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Wrecsam yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau #SeneddWrecsam. Yma, mae Lowri Lloyd Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru yn rhedeg drwy ddigwyddiadau’r wythnos. Dydd Llun 23 Mawrth 2015 Mi ddechreuodd #SeneddWrecsam … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (3)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Croeso i’r trydydd blog, a’r cofnod olaf yn y gyfres hon. Yn fy nghofnodion blaenorol, siaradais am yr her o gael amrywiaeth eang o bobl i gyfrannu at graffu pwyllgor , ac yna siaradais … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (2)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Croeso nôl! Gosododd fy mlog cyntaf y cyd-destun ac egluro sut a pham y daeth Pwyllgor Craffu Cyngor Abertawe i ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i drafod syniadau ynghylch ymgysylltu â’r cyhoedd ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (1)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Ar 12 Chwefror 2015 daeth staff a chynghorwyr o Bwyllgor Craffu Cyngor Abertawe i’r Cynulliad i drafod sut rŷm ni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #SwyddiPoblIfanc

Mae trafnidiaeth, diffyg sgiliau i fod yn rhan o’r gweithlu, problemau gyda phrofiad gwaith, cyngor gyrfaol, a thrafferthion o ran cael gafael ar brentisiaethau, ymhlith y pethau a nodwyd gan bobl ifanc wrth drafod y rhwystrau sy’n eu hwynebu wrth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, 2 Ebrill 2015

Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 2 Ebrill yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd er mwyn tynnu sylw at yr angen i wella ansawdd bywyd y plant a’r oedolion hynny y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt. Mae’r gair ‘awtistiaeth’ yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y Bil Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i’r Cynulliad. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y tîm Allgymorth: Deall ag Ymgysylltu gydag pobl Cymru

Rydyn ni wedi cael dechrau prysur i 2015 yn ymweld â grwpiau ledled Cymru yn cyflwyno gweithdai am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Ym mis Ionawr aethom i Ddigwyddiad Cymunedol yn Amgueddfa Stori Caerdydd a drefnwyd gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. Cawsom … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynullid: Wythnos Prentisiaethau

 Mae’r Wythnos Prentisiaethau yn dathlu’r effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau’n ei chael ar unigolion a busnesau. Lori Nicolls, prentis gyda’n tîm Cyfathreu, yn dweud ei hanes: Es i’n ôl i ymweld â fy hen ysgol, sef Ysgol Gyfun y Coed-duon, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Anna, Tiwtor Cymraeg

Shwmae! Anna dw i, a ches i fy mhenodi yn Diwtor Cymraeg i staff Comisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2014. Rwy’n cynnig sesiynau mentora un i un, gwersi ffurfiol a gweithgareddau mwy anffurfiol i ddysgwyr ar bob lefel, o … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cipolwg ar Fil Llywodraeth Leol (Cymru)

Originally posted on Pigion:
17 Chwefror 2015 Erthygl gan Alys Thomas a Rhys Iorwerth Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae cofnod blog blaenorol wedi amlinellu’r cefndir wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ati i ddiwygio llywodraeth leol. Mae’r cofnod blog hwn yn edrych yn… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Chwefror yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Yn y DU, caiff Mis Hanes LGBT ei nodi a’i ddathlu yn ystod mis Chwefror i gyd-fynd â diddymu  Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988, yn 2003 a oedd yn gwahardd “hyrwyddo gwrywgydiaeth” i blant dan oed. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Adeilad y Senedd yw un o dri atyniad gorau Caerdydd.

Ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn dal heb ymweld â’r Senedd? Mae Hannah Bower, aelod o’r tîm Cyswllt Cyntaf, yn esbonio pam y dylech wneud hynny … Cafodd adeilad y Senedd ei enwi’n ddiweddar yn un o’r tri pheth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae’r fideo hwn yn cynnwys cyflwyniad gan y Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid newydd, sy’n gyfrifol am weithio gyda phobl ifanc 11-25 oed ledled Cymru: Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyllid – Ymweld â Chaeredin

Ym mis Rhagfyr 2014, aeth pedwar aelod o’r Pwyllgor, sef Jocelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor, Alun Ffred Jones, Christine Chapman a Julie Morgan, i ymweld â’r Alban i weld beth yw’r newidiadau cyllidol sy’n digwydd yno – Bydd Bil Cymru, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyfarfod â swyddogion cyfatebol yn Iwerddon

Cyfarfod â John McGuinness TD, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Dáil Ddydd Mercher 19 Tachwedd 2014, aeth pedwar Aelod o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i Ddulyn i gyfarfod â swyddogion cyfatebol yn y Dáil Éireann – fel rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cwricwlwm yng Nghymru – dros 1,000 o bobl ifanc yn cael dweud eu dweud!

Dros yr haf, siaradodd y Cynulliad â dros 1,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru er mwyn clywed eu barn am y cwricwlwm, cymwysterau ac asesiadau. Drwy arolwg a gafodd ei hyrwyddo mewn digwyddiadau a gynhaliwyd dros yr haf, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall Cymru: Modelau Rôl

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Dros y mis diwethaf, bu Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â deg grŵp ledled Cymru i ddarparu gweithdai Deall ac Ymgysylltu, a chynhaliwyd tri digwyddiad i gefnogi Busnes y Cynulliad. Gwnaethom gwrdd â 566 o bobl i drafod rôl y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tlodi yn Nghymru – ymweliadau a trafodaethau grŵp ffocws gyda’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Lleol.

Mae’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru. Cafodd yr ymchwiliad ei rannu’n bedair haen, gyda phob un yn canolbwyntio ar un mater penodol. Ddydd Mercher 5 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Lleoliad gwaith Stonewall Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Bûm yn ffodus i gael lleoliad profiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, fel rhan o Gynllun Lleoliadau Gwaith Stonewall Cymru. Mae’r cynllun yn ceisio rhoi’r profiad i bobl gael gweithio mewn gweithleoedd sy’n gyfeillgar i’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Wedi’r hir ymaros, cyflwynwyd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni. Dywedwyd wrthym y byddai’r Bil hwn yn rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac mai dim ond ychydig ddeddfau tebyg sydd i’w … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi lansio ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau yng Nghymru. Ynglŷn â beth mae ymchwiliad y Pwyllgor? Yn ddiweddar, mae’r Pwyllgor wedi gwneud rhywfaint o waith ar sylweddau seicoweithredol newydd, neu “gyffuriau penfeddwol cyfreithlon”. … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – Gwerthuso ailgylchu yng Nghymru.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn edrych ar ailgylchu yng Nghymru. Mae Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, yn egluro: ‘Fe wnaeth y Pwyllgor ofyn i bobl ysgrifennu atyn nhw, a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Yno ac yn ôl: taith annisgwyl…

Mae Zoe Kelland, 20, o’r Rhws yn gyn brentis yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl graddio o’r cynllun prentisiaeth agoriadol, mae Zoe bellach yn gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn ddiweddar, aeth i Wobrau Prentisiaeth Cymru 2014 … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tîm Allgymorth yn lansio ei gyfrif Twitter ei hun!

Yr wythnos hon, lansiwyd cyfrif Twitter ar gyfer Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi cipolwg i’r cyhoedd ar y gwaith rydym yn ei wneud bob dydd i gefnogi busnes y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. O’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 14 Tachwedd 2014, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil a gwnaethom 12 o argymhellion i’r Gweinidog sy’n atgyfnerthu’r Bil yn ein barn ni. Er bod cefnogaeth gref i’r angen am y Bil … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – gwaith ar gyfer tymor yr Hydref 2014

Bydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn brysur y tymor hwn gyda nifer o ymchwiliadau a gwaith craffu ar ddeddfwriaeth arfaethedig ar y gweill. Dyma gipolwg ar waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr Hydref. Un o’r tasgau y bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sgowtiaid Cymru – Bathodyn Her Democratiaeth

Yn 2012 ffurfiodd tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru bartneriaeth â Sgowtiaid Cymru er mwyn darparu adnoddau iddynt ar gyfer y Bathodyn Her Democratiaeth. Bwriad y Her Democratiaeth yw annog pobl ifanc i archwilio prosesau democrataidd y Deyrnas Unedig, Cymru a … Continue reading Parhau i ddarllen