Archives: teampublications1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad gan swyddogion Senedd yr Alban

Yn ôl ym mis Mehefin, daeth swyddogion datblygu Gaeleg Senedd yr Alban, Mark ac Alasdair, i Gaerdydd am ddeuddydd i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. gan Alasdair MacCaluim Yn ystod ein hymweliad, roeddem am ddysgu am addysg, y cyfryngau cymdeithasol, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – ymweliadau a trafodaethau grwp ffocws ar gyfer yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd.

Ddydd Iau 2 Hydref, bu aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhannu er mwyn cynnal dau ymweliad ar y cyd, yn gogledd Cymru a de Cymru. Bwriad yr ymweliadau hyn oedd i drafod eu hymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd gyda … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sicrhau bod y system gynllunio yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch y Bil Cynllunio (Cymru). Eglurodd Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Mae cynllunio yn un o’r materion hynny sy’n effeithio ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiadau Haf y Cynulliad: fy Sioe Frenhinol gyntaf

Gan Julian Price, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Nawr bod y digwyddiadau haf blynyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod i ben, pa well amser i fyfyrio ar fy mhrofiad yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn Llanelwedd. Hwn oedd y tro cyntaf … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – Ymchwiliad i Dwristiaeth

Yr wythnos diwethaf, cyfarfu cynrychiolwyr o atyniadau twristiaeth ledled gogledd Cymru ag aelodau Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru i drafod eglurder a chryfder “brand” twristiaeth Cymru, effeithiolrwydd ymdrechion Llywodraeth Cymru i wneud y mwyaf o werth y marchnadoedd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Drysau Agored CADW 2014

Ar 20 Medi 2014 bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored blynyddol CADW. Bydd cannoedd o atyniadau ledled Cymru yn cynnig mynediad, gweithgareddau neu ddigwyddiadau am ddim yn ystod mis Medi, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y tu ôl i’r llenni – y Senedd #LightsOut

Gan Sonam Patel, Y Tîm Digwyddiadau Corfforaethol Cymerodd y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ran yn y digwyddiad #LightsOut ddydd Llun 4 Awst. Diffoddodd y Senedd ei oleuadau rhwng 22.00 a 23.00, gan adael un golau yn unig fel symbol … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Annette Millett, Cymorth Tîm Pwyllgorau

Fy swydd i o fewn y Cynulliad yw cefnogi Clercod a Dirprwy Glercod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Rwy’n helpu i ddarparu cymorth a chyngor proffesiynol a diduedd i’r Pwyllgorau reoli’u busnes yn effeithiol, ac i’r is-adrannau polisi … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Senedd: Sylwadau gan ymwelwyr

  Yn ogystal â bod yn ganolbwynt datganoli yng Nghymru, mae’r Senedd hefyd ar agor drwy gydol y flwyddyn fel atyniad i ymwelwyr. Gallwch fynd ar daith o amgylch yr adeilad a dysgu am wleidyddiaeth yng Nghymru gydag un o’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dweud eich dweud ar ddemocratiaeth ddigidol yn y DU

Mae comisiwn Senedd y DU ar ddemocratiaeth ddigidol yn ymchwilio i’r cyfleoedd y gall technoleg ddigidol eu rhoi i ddemocratiaeth seneddol yn y DU. Bydd yn gwneud argymhellion ym mis Ionawr 2015 ac mae’n croesawu sylwadau gan bawb. Ar hyn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Beth yw ‘cyffuriau penfeddwol cyfreithlon’?

Originally posted on Pigion:
30 Gorffenaf 2014 Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Yn sgîl y cynnydd cyflym yn y defnydd o’r cyffur mephedrôn (meow meow, m-cat) yn 2009, mae cyffuriau penfeddwol cyfreithlon yn cael eu hystyried… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Morgan Reeves, Cymorth Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwnes gais am y Cynllun Prentisiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol tra’r oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol, ar ôl clywed llawer am y sefydliad. Penderfynais fod hwn yn cynnig cyfle enfawr na ddylid ei golli. Ar ôl cael … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – Ymchwiliad i Dwristiaeth

Cafodd cynrychiolwyr o’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru gyfle i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod ac asesu’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu sy’n ymwneud â thwristiaeth. Roedd hyn yn rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:
https://www.surveymonkey.com/s/G9PR67T Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Steve George, Clerc, Y Pwyllgor Deisebau

 
Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.
 
Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di. Y Llywydd yn cyhoeddi Siarter y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc

Heddiw (16 Gorffennaf), bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud ymrwymiad i bobl ifanc Cymru. Bydd y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn ogystal ag arweinwyr pedair plaid wleidyddol y Cynulliad, yn llofnodi Siarter Pobl Ifanc. Bydd yn ymrwymo’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #Betsi – Ailymweld flwyddyn yn ddiweddarach @SeneddArchwilio

Yn dilyn adroddiad ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ‘Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’, bu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod y canfyddiadau a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr. Clywodd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deall ag Ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru – Gweithdy Sector Busnes

Ym mis Mehefin 2014 bu i gynrychiolwyr o ddau o fusnesau yng Nghymru fynychu gweithdy yn y Senedd, Bae Caerdydd. Roedd y diwrnod yn cynnwys y cyfle i gyfranogwyr ddysgu am y Cynulliad, sut mae’n cynrychioli pobl Cymru, sut mae’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog gwadd – Sgiliau STEM

Mae rhoi grŵp o wyddonwyr, mathemategwyr, technegwyr a electronwyr ifanc yn yr un stafell yn syniad eithaf brawychus. Lwcus felly bod y cynulliad wedi trefnu i ni siarad dros y we. Fy enw i yw Aled Illtud, dwi’n astudio Ffiseg … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Macmillan a’r ymchwiliad i’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser

Roedd Macmillan Cymru yn falch iawn o gael gweithio gyda thîm allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar i gefnogi ei grwpiau ffocws i bobl yr effeithir arnynt gan ganser. Roedd y grwpiau yn rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ailgylchu – beth yw eich barn chi?

Mae’r adeg honno o’r wythnos wedi cyrraedd unwaith eto. Byddwch yn casglu eich bagiau a’ch biniau o wahanol liwiau ynghyd ac yn didoli’r gymysgedd o wastraff yn ofalus ac yn ei roi allan yn barod i’w gasglu. A fyddwch yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf. Prosiectau a gweithdai Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Tooba Naqvi

Ble ddechreua i? Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed cael gweithio mewn amgylchedd ffurfiol ond cyfeillgar. Ar ôl gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 5 diwrnod, gallaf ddweud bod fy mreuddwyd wedi’i gwireddu. Rwyf mor ffodus fy mod … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig

Yn ddiweddar cyfarfu cleifion, nyrsys, meddygon, deietegwyr, seicolegwyr a meddygon teulu gydag Aelodau’r Cynulliad mewn digwyddiad yng Nghwmbrân i drafod argaeledd gwasanaethau bariatrig (cangen o feddygaeth sy’n ymdrin ag achosion gordewdra a sut i’w atal a’i drin) yng Nghymru, fel … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Allgymorth – ymweliadau yn eich ardal chi

Cliciwch ar yr eiconau map isod i weld ble mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar, a lle maent yn mynd i fod yn fuan. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sgowtiaid Cymru – Bathodyn Her Democratiaeth

Ar ddydd Iau 13 Mawrth a dydd Gwener 14 Mawrth 2014, bu i Sgowtiaid Afanc a Chybiau’r Sgowtiaid yn Abergele a Llanfairpwll, Gogledd Cymru, dderbyn gweithdai gan y tîm Allgymorth fel rhan o’r Her Democratiaeth. Bu i’r Sgowtiaid Afanc a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digartref Ynys Môn yn ymweld â’r Senedd

Mae tîm Allgymorth Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio yn ddiweddar gyda Digartref Ynys Môn ar gyfres o weithdai i’w gyflwyno i grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a phwysigrwydd pleidleisio. Trefnwyd y gweithdai hyn ynghyd ag … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad gan gynrychiolwyr o Senedd yr Alban

Daeth wyth aelod o staff o Ganolfan Wybodaeth Senedd yr Alban (SPICe) ar ymweliad â chydweithwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12-13 Chwefror 2014. Mae SPICe yn cynnwys gwasanaeth llyfrgell, ymchwil a gwybodaeth Senedd yr Alban. Bydd swyddogion gwybodaeth proffesiynol … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Allgymorth – ymweliadau yn eich ardal chi

Cliciwch ar yr eiconau map isod i weld ble mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar, a lle maent yn mynd i fod yn fuan. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Busnesau’n rhannu eu profiadau o allforio

Mae rhai o fusnesau a masnachwyr Cymru wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau fideo’n ddiweddar  gyda thîm Allgymorth y Cynulliad. Cymerodd saith o fusnesau ran mewn cyfweliad pan ofynnwyd i berchnogion busnes roi sylwadau ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddiad, gan sôn yn benodol am y canlynol: -y rhwystrau sy’n […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Myfyrwyr ac academyddion yn siarad ag Aelodau’r Cynulliad am raglenni Erasmus

Ddydd Iau, 6 Mawrth, cyfarfu myfyrwyr ac academyddion o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ag Aelodau’r Cynulliad yng Nghampws Cyncoed, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i siarad am eu profiadau o raglen Erasmus, sy’n galluogi myfyrwyr addysg uwch i astudio neu weithio dramor fel rhan o’u cwrs gradd, ac yn galluogi staff i addysgu neu hyfforddi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – ymweliadau safle

Ar ddydd Iau 20 Chwefror 2014 bu i aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg ymweld â dau grŵp o rieni i drafod materion o amgylch ymgysylltiad rhieni mewn ysgolion, yn rhan o ymchwiliad maent yn eu gynnal sydd yn anelu at adolygu effeithiolrwydd polisiau Llywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â’r bwlch […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Gan Cyfranogaeth Cymru

Mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gyflawni ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sydd â dinasyddion Cymru yn y canol. Rydym yn cynnal rhwydweithiau cyfranogaeth rhanbarthol dair gwaith y flwyddyn sy’n addas i bawb y mae a wnelo’i […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfieithu Peirianyddol – y Fonesig Rosemary Butler AC, #POSenedd

Fi yw Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac un o’m prif swyddogaethau i yw sicrhau y gall pobl ledled Cymru ymgysylltu â gwaith y Cynulliad, boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Dyna pam rydym wedi bod yn gweithio gyda Microsoft i greu cyfleuster cyfieithu peirianyddol i gynorthwyo’r Cynulliad i gyflawni ei nodau ei hun […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfieithu Peirianyddol – Rhodri Glyn Thomas AC

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Famiaith UNESCO, sydd â’r nod o hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd ledled y byd – a dyma’r amser perffaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Microsoft, lansio system cyfieithu peirianyddol awtomatig sy’n rhoi llwyfan byd-eang i’r Gymraeg. Bydd y Gymraeg bellach yn ymuno â nifer […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) 2014

Ym mis Chwefror bob blwyddyn, mae’r Cynulliad yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Eleni, bydd ein rhwydwaith staff LGBT, OUT-NAW, a’i gyfeillion yn cynnal arddangosfa o’u Harwyr LGBT yn y Senedd drwy gydol y mis gan ganolbwyntio ar bobl LGBT dylanwadol ac ysbrydoledig. Gall y rheiny sy’n methu ymweld â’r Senedd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Tai (Cymru) – Grwpiau ffocws

Ym mis Medi 2013 bu i dîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal gweithdai er mwyn paratoi at cyflwyniad y Bil Tai (Cymru) i’r Cynulliad. Ar y 19 Tachwedd 2013 cyflwynwyd Bil Tai (Cymru) i’r Cynulliad gan y Gweinidog dros Tai ac Adfywio, Carl Sargeant AC. Pasiwyd y Bil ymlaen i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor y Cynulliad yn cynnal digwyddiad ar Cyllid Cymru

Ddydd Mercher 22 Ionawr, daeth busnesau i frecwast busnes i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod Cyllid Cymru, cwmni buddsoddi a sefydlwyd ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig, ac sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru. Gellir weld mwy o luniau ar ein gwefan Flickr yma. Daeth yr wyth aelod o’r Pwyllgor Cyllid i gyfarfod ag amrywiaeth […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bathodyn Her Democratiaeth Sgowtiaid Cymru

Yn ddiweddar mae tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi creu adnoddau i gyd-fynd â bathodyn Her Democratiaeth Sgowtiaid Cymru. Crëwyd yr adnoddau yma i helpu gwahanol adrannau o’r Sgowtiaid i gwblhau gofynion er mwyn derbyn eu bathodyn. Mae’r adnoddau yn cynnwys gwahanol weithgareddau sydd yn gallu cael eu lawr lwytho a’i brintio ac yn galluogi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyllido Addysg Uwch – Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal gwe-sgwrs â myfyrwyr

Ar hyn o bryd, mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn trafod ffioedd dysgu a chyllid addysg uwch yng Nghymru. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor, fe wnaeth y tîm allgymorth gyhoeddi arolwg a threfnu gwe-sgwrs. Roedd yr arolwg yn gofyn i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru, ac o fewn 100 milltir […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Aelodau o dîm Allgymorth y Cynulliad yn datblygu eu sgiliau hwyluso

Yn ddiweddar, cymerodd staff o dîm allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ran mewn cwrs tri diwrnod ar sgiliau hwyluso, a ddarparwyd gan Cyfranogaeth Cymru ac sy’n cael ei achredu gan Agored Cymru. Roedd y cyfranogwyr eisoes yn adnabod ei gilydd, felly roedd awyrgylch da gyda llawer o egni o’r cychwyn cyntaf. Roedd y cyfranogwyr eisoes yn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Gweithdy Airbus

Wythnos diwethaf bu’r gwneuthurwyr adain Cymraeg Airbus ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Airbus yn stori llwyddiant go iawn. Mae awyren Airbus yn esgyn neu lanio rhywle yn y byd bob 2.3 eiliad. Yn wir, mae awyrennau Airbus yn gwneud i fyny hanner y fflyd fasnachol sydd yn hedfan dros wybren y byd ac mae […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Canolfan Llywodraethiant Cymru/ y Gwasanaeth Ymchwil yn cyflwyno …effaith Refferendwm yr Alban ar Gymru

Ar 12 Rhagfyr 2013, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil ddigwyddiad yn y Cynulliad gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, i drafod y refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban y flwyddyn nesaf. Y prif siaradwr oedd yr Athro James Mitchell o Brifysgol Caeredin, sy’n arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth yr Alban, a rhoddwyd y cyflwyniadau a’r sylwadau agoriadol […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwy sy’n gyfrifol am dderbyn cwestiynau llafar ac ysgrifenedig y Cynulliad?

Y Swyddfa Gyflwyno sy’n gyfrifol am dderbyn busnes y Cynulliad (sy’n cynnwys cwestiynau llafar ac ysgrifenedig) ar ran y Llywydd, sef yr unigolyn sydd â’r gair olaf ar dderbynioldeb busnes. Cwestiynau Llafar y Cynulliad Mae cwestiynau llafar yn galluogi Aelodau’r Cynulliad i graffu ar bolisïau a gwaith Llywodraeth Cymru a phwyso ar Weinidogion i gymryd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog gwadd – Ymweliad y Pwyllgor Deisebau ag Ysgol Uwchradd Prestatyn

Ysgrifennwyd gan Daisy Major – disgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Uwchradd Prestatyn. Ddydd Llun 11 Tachwedd, bu i aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ymweld â’r ysgol. Siaradodd rhai disgyblion â’r Aelodau Cynulliad am ddeiseb ynghylch recriwtio i’r fyddin. Fel uwch ddisgybl, cefais wahoddiad i arsylwi’r cyfarfod a gynhaliwyd yn y llyfrgell. Gyda’r disgyblion eraill a […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (Cymru)

Yn ôl ym mis Gorffennaf bu i’r Prif Weinidog ein diweddaru, mewn Cyfarfod Llawn, ar raglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth â’r 8 Bil fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn yma. Un o rhain oedd Bil Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (Cymru) Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, “Rydym […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad y Pwyllgor Deisebau

Fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i bobl Cymru, mae’r Pwyllgor Deisebau yn aml yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru i gyfarfod pobl a chasglu gwybodaeth fydd o gymorth iddynt wrth ystyried deisebau maent wedi ei dderbyn. Yn ystod y tymor yma bydd y Pwyllgor yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru ar ddydd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pam yr ydym yn mwynhau gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Un o’r rhannau cofiadwy o’r diwrnod asesu oedd y cyfle i gael taith o amgylch adeilad mawreddog y Senedd, sydd hyd heddiw yn parhau i ymddangos yr un mor fawreddog imi wrth imi gerdded drwyddo. Ar ôl bod yn llwyddiannus yn y ganolfan asesu, gofynnwyd imi ddod i gyfweliad. Ar ôl cyrraedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad o’r Cynllun Prentisiaith yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydw i’n prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwyf wedi bod yn prentis jyst dros blwyddyn nawr, lle rwyn gweithio mewn y Gwasanaeth Cyfiethu a Chofnodi a’r Tîm Gwasanethau i Ymwelwyr. Doeddwn i ddim eisiau mynd i’r Brif Ysgol a bennu lan mewn dyled, roeddwn i eisiau ennill arian a dysgu ar yr un pryd, […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Llythrennedd Ariannol (Cymru): Beth mae’n golygu i Gymru

Mae tri o bob pedwar o bobl ifanc yng Nghymru yn teimlo nad ydynt wedi cael digon o addysg am sut i reoli eu harian yn effeithiol. Dyma un o ganfyddiadau’r gwaith ymchwil a wnaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfraith y mae Bethan Jenkins AC yn ei chynnig ynghylch llythrennedd ariannol. Cymerodd 464 o bobl […] Parhau i ddarllen