Archives: teampublications1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia a Thrawsffobia – dathliad o amrywiaeth rhywiol a rhywedd

Ross Davies Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru Bob blwyddyn ar 17 Mai, mae pobl ledled y byd yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia a Thrawsffobia er mwyn dathlu amrywiaeth o hunaniaethau o ran rhywedd a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) 2016

Thema Mis Hanes LGBT eleni yw Crefydd, Cred ac Athroniaeth. Mae llawer o’r sgwrs ynghylch cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd a chrefydd yn awgrymu bod hawliau credinwyr crefyddol ar y naill law, a hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rydym yn falch o fod wedi cadw Gwobr Mynediad @Autism am yr ail flwyddyn yn olynol!

Mae ystad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill Gwobr Mynediad y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r Wobr yn safon arfer gorau ar gyfer adeiladau a chyfleusterau, a gynlluniwyd er mwyn rhoi sicrwydd i bobl ag awtistiaeth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Tatŵio, addasu’r corff a rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff

Erthygl gan Amy Clifton, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, blog Pigion.  Ar ddydd Mawrth, 8 Rhagfyr 2015 bydd y Cynulliad yn cynnal ddadl ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn. Cyhoeddodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sydd yn gyfrifol am … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl, rydym am eich hysbysu am rywfaint o’r gefnogaeth sydd ar gael gennym ar gyfer pobl anabl. Rydym yn arddel y model cymdeithasol o anabledd. Mae’r model cymdeithasol yn edrych ar y rhwystrau y mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Llysgennad ar gyfer Slate

Yma yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o rannu gwybodaeth mewn ffordd gyffrous ac arloesol. Eleni, dechreuom ddefnyddio rhaglen o’r enw Slate (gan Adobe) i greu crynodebau o’r adroddiadau a lunnir gan ein pwyllgorau. … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn disgleirio yn Sparkle

Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc Dydd Sadwrn 7 Tachwedd, gyda Craig Stephenson, Cyfarwyddwr y Cynulliad a Chadeirydd ein rhwydwaith staff LGBT, es i a stondin i Swansea Sparkle i siarad â’r cyhoedd am waith y Cynulliad a sut … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Menywod duon a lleiafrifoedd ethnig arloesol: Menywod duon a lleiafrifoedd ethnig sydd wedi gosod llwybr i eraill ei ddilyn

Mis Hydref yw Mis Hanes Pobl Dduon, yr adeg o’r flwyddyn pan fydd diwylliant, hanes a llwyddiannau cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) yn cael eu cydnabod a’u dathlu. Mae pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi gallu cyfrannu at … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #SeneddAbertawe: Y Gyfraith yng Nghymru

Daeth Jane Williams, Athro Cyswllt, Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe i’n seminar amser cinio yn ystod #SeneddAbertawe yr wythnos diwethaf. Dyma ei barn am y digwyddiad… Seminar ddifyr yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe, gyda David Melding AC, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sut dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru gael ei redeg yn y Pumed Cynulliad?

  Ydych chi erioed wedi pendroni pam mai un pwyllgor fu’n craffu ar Fil yn lle un arall? Ydych chi’n meddwl bod nifer yr Aelodau Cynulliad ar bwyllgorau’r Cynulliad yn briodol? A yw’r ffordd y caiff busnes y Cynulliad ei … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: ‘Arwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae mis Hydref yn Fis Hanes Pobl Dduon. Er mwyn dathlu’r Mis hwn, hoffai Rhwydwaith Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig y Cynulliad sôn am y bobl sydd wedi bod yn fodelau rôl iddynt ac sydd wedi’u hysbrydoli – eu … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mae Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: #TrethiCymru – digwyddiad i randdeiliaid

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Dathlu Deurywioldeb

Erthygl gan Emma Wilson, lleoliad profiad gwaith Mae diwrnod dathlu deurywioldeb yn ddyddiad pwysig o ran hyrwyddo cydraddoldeb. Sefydlwyd y diwrnod ym 1999 gan yr ymgyrchwyr o’r Unol Daleithiau BiNET er mwyn codi ymwybyddiaeth o ddeurywioldeb. Nod y diwrnod yw … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: edrych yn ôl dros y pum mlynedd ddiwethaf

David Rees ydw i, ac rwy’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn grŵp o 10 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru sy’n cynrychioli’r pedair plaid wleidyddol sy’n ffurfio’r Cynulliad. Ers 2011, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Yn ôl ym mis Tachwedd 2014 penderfynodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal ymchwiliad i cyfloedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed Gall fod yn anodd i bobl dros 50 oed ddod o hyd i swydd, yn enwedig … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Buddsoddi ar y cyd a sbarduno gweithlu cynhyrchiol a medrus yng Nghymru

Yn Ebrill 2015 gwelwyd Llywodraeth Cymru’n dechrau gweithredu ei fframwaith ar fuddsoddi ar y cyd mewn sgiliau. Mae’r fframwaith hwn yn newid y ffordd y mae hyfforddiant, sgiliau a phrentisiaethau yn cael eu hariannu yng Nghymru. Mae’r dull newydd o … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn cynnal y digwyddiad cyntaf i Rwydweithiau Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Gan Selina Moyo, Cydlynydd Cynllun Gweithredu Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig. Ar 24 Mehefin, daeth cynrychiolwyr o wahanol Rwydweithiau Staff BME at ei gilydd ym Mae Caerdydd i sefydlu fforwm lle y gall Rwydweithiau Staff BME o sefydliadau yn y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol: Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 26 Mehefin 2015, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (PDF 1.22 MB). Mae’n cynnwys 37 o argymhellion ar gyfer y Gweinidog, sy’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith?

Mae hwn yn gwestiwn y bydd Aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ei ofyn bob dydd, mewn cyfarfodydd pwyllgor, neu mewn  sesiynau’r Cyfarfod Llawn ym mhrif Siambr drafod y Senedd, ym Mae Caerdydd. Os mai swydd Llywodraeth Cymru yw “helpu … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r Magna Carta yn 800 oed!

Ddydd Llun 15 Mehefin, byddwn yn dathlu 800 mlynedd ers llofnodi’r Magna Carta, dogfen sy’n sail rannol, ym marn llawer o bobl, i’r hawliau, y gynrychiolaeth, y rhyddid a’r ddemocratiaeth yr ydym ni’n eu cymryd yn ganiataol heddiw. Gellir dadlau … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – hyrwyddo cydraddoldeb trawsryweddol

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae angen i ni ystyried pa beth a olygwn wrth hunaniaeth o ran rhywedd a chydraddoldeb trawsrywedd, a sut y gallwn gefnogi pobl drawsryweddol yn well. Ystyr hunaniaeth o ran rhywedd yw a ydych yn ystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – hyrwyddo cydraddoldeb trawsryweddol

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae angen i ni ystyried pa beth a olygwn wrth hunaniaeth o ran rhywedd a chydraddoldeb trawsrywedd, a sut y gallwn gefnogi pobl drawsryweddol yn well. Ystyr hunaniaeth o ran rhywedd yw a ydych yn ystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad Cenedlaethol yn ymrwymo i fod yn sefydliad dementia-gyfeillgar

Beth yw dementia? Mae’r gair dementia yn disgrifio set o symptomau a all gynnwys colli cof ac anawsterau o ran meddwl, datrys problemau neu iaith. Nid yw’n glefyd ynddo’i hun ac nid yw’n rhan naturiol o heneiddio. Mae dementia yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – sicrhau bod Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu cynrychioli yn ein gweithlu

Fy enw i yw Selina Moyo. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect y Cynllun Gweithredu ynghylch Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i gynyddu nifer yr aelodau staff o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015

Yr wythnos hon, byddwn yn rhannu cyfres o erthyglau blog fel rhan o’n Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, digwyddiad yr ydym yn ei gynnal bob blwyddyn er mwyn hyrwyddo amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â chydraddoldeb. Yn yr erthygl gyntaf, fe … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

  Prif nod y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) yw sicrhau bod digon o nyrsys ar gael i ddarparu gofal nyrsio diogel i gleifion drwy’r amser. Cafodd ei gyflwyno gan Kirsty Williams AC ym mis Rhagfyr 2014 ac mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Blog y Cadeirydd, 21 Mai 2015

Rydym bellach wedi gorffen cymryd tystiolaeth lafar gan dystion. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i’n cynorthwyo wrth ystyried y Bil hyd yn hyn – mae wedi bod yn broses ddiddorol iawn. Yn ein cyfarfod yr … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Rydym bellach dros hanner ffordd drwy’r broses o gasglu tystiolaeth. Cychwynnwyd y broses hon ar 22 Ebrill, pan gynhaliwyd sesiwn gyda’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil. Yn ystod yr wythnos ganlynol, ar 30 … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd

David Rees ydw i  (@DavidReesAM), Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ym mis Medi 2014, dechreuodd y Pwyllgor drafod sylweddau seicoweithredol newydd (“NPS”). Erbyn hyn, rydyn ni wedi gorffen ein hymchwiliad, ac rydyn ni wedi ysgrifennu adroddiad (PDF, 1MB) … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwedd: Digwyddiad Ymgynghori i Graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Fy enw i ydy Claire Blakeway a fi ydy Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ddydd Mercher 18 Mawrth, cymerais ran mewn digwyddiad ymgynghori i graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru). Roedd hyn yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog #SeneddWrecsam: Wythnos prysur iawn yn Wrecsam

Yn ystod wythnos olaf mis Mawrth bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Wrecsam yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau #SeneddWrecsam. Yma, mae Lowri Lloyd Williams, Rheolwr Allgymorth Gogledd Cymru yn rhedeg drwy ddigwyddiadau’r wythnos. Dydd Llun 23 Mawrth 2015 Mi ddechreuodd #SeneddWrecsam … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (3)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Croeso i’r trydydd blog, a’r cofnod olaf yn y gyfres hon. Yn fy nghofnodion blaenorol, siaradais am yr her o gael amrywiaeth eang o bobl i gyfrannu at graffu pwyllgor , ac yna siaradais … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (2)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Croeso nôl! Gosododd fy mlog cyntaf y cyd-destun ac egluro sut a pham y daeth Pwyllgor Craffu Cyngor Abertawe i ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i drafod syniadau ynghylch ymgysylltu â’r cyhoedd ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhannu arfer da wrth graffu (1)

Y Rheolwr Allgymorth Kevin Davies sy’n egluro… Ar 12 Chwefror 2015 daeth staff a chynghorwyr o Bwyllgor Craffu Cyngor Abertawe i’r Cynulliad i drafod sut rŷm ni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #SwyddiPoblIfanc

Mae trafnidiaeth, diffyg sgiliau i fod yn rhan o’r gweithlu, problemau gyda phrofiad gwaith, cyngor gyrfaol, a thrafferthion o ran cael gafael ar brentisiaethau, ymhlith y pethau a nodwyd gan bobl ifanc wrth drafod y rhwystrau sy’n eu hwynebu wrth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, 2 Ebrill 2015

Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 2 Ebrill yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd er mwyn tynnu sylw at yr angen i wella ansawdd bywyd y plant a’r oedolion hynny y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt. Mae’r gair ‘awtistiaeth’ yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y Bil Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i’r Cynulliad. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y tîm Allgymorth: Deall ag Ymgysylltu gydag pobl Cymru

Rydyn ni wedi cael dechrau prysur i 2015 yn ymweld â grwpiau ledled Cymru yn cyflwyno gweithdai am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Ym mis Ionawr aethom i Ddigwyddiad Cymunedol yn Amgueddfa Stori Caerdydd a drefnwyd gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. Cawsom … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynullid: Wythnos Prentisiaethau

 Mae’r Wythnos Prentisiaethau yn dathlu’r effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau’n ei chael ar unigolion a busnesau. Lori Nicolls, prentis gyda’n tîm Cyfathreu, yn dweud ei hanes: Es i’n ôl i ymweld â fy hen ysgol, sef Ysgol Gyfun y Coed-duon, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Anna, Tiwtor Cymraeg

Shwmae! Anna dw i, a ches i fy mhenodi yn Diwtor Cymraeg i staff Comisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2014. Rwy’n cynnig sesiynau mentora un i un, gwersi ffurfiol a gweithgareddau mwy anffurfiol i ddysgwyr ar bob lefel, o … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cipolwg ar Fil Llywodraeth Leol (Cymru)

Originally posted on Pigion:
17 Chwefror 2015 Erthygl gan Alys Thomas a Rhys Iorwerth Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae cofnod blog blaenorol wedi amlinellu’r cefndir wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ati i ddiwygio llywodraeth leol. Mae’r cofnod blog hwn yn edrych yn… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Chwefror yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Yn y DU, caiff Mis Hanes LGBT ei nodi a’i ddathlu yn ystod mis Chwefror i gyd-fynd â diddymu  Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988, yn 2003 a oedd yn gwahardd “hyrwyddo gwrywgydiaeth” i blant dan oed. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Adeilad y Senedd yw un o dri atyniad gorau Caerdydd.

Ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn dal heb ymweld â’r Senedd? Mae Hannah Bower, aelod o’r tîm Cyswllt Cyntaf, yn esbonio pam y dylech wneud hynny … Cafodd adeilad y Senedd ei enwi’n ddiweddar yn un o’r tri pheth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae’r fideo hwn yn cynnwys cyflwyniad gan y Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid newydd, sy’n gyfrifol am weithio gyda phobl ifanc 11-25 oed ledled Cymru: Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyllid – Ymweld â Chaeredin

Ym mis Rhagfyr 2014, aeth pedwar aelod o’r Pwyllgor, sef Jocelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor, Alun Ffred Jones, Christine Chapman a Julie Morgan, i ymweld â’r Alban i weld beth yw’r newidiadau cyllidol sy’n digwydd yno – Bydd Bil Cymru, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyfarfod â swyddogion cyfatebol yn Iwerddon

Cyfarfod â John McGuinness TD, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Dáil Ddydd Mercher 19 Tachwedd 2014, aeth pedwar Aelod o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i Ddulyn i gyfarfod â swyddogion cyfatebol yn y Dáil Éireann – fel rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cwricwlwm yng Nghymru – dros 1,000 o bobl ifanc yn cael dweud eu dweud!

Dros yr haf, siaradodd y Cynulliad â dros 1,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru er mwyn clywed eu barn am y cwricwlwm, cymwysterau ac asesiadau. Drwy arolwg a gafodd ei hyrwyddo mewn digwyddiadau a gynhaliwyd dros yr haf, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall Cymru: Modelau Rôl

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl … Continue reading Parhau i ddarllen