Archives: teampublications1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y Bil Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i’r Cynulliad. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y tîm Allgymorth: Deall ag Ymgysylltu gydag pobl Cymru

Rydyn ni wedi cael dechrau prysur i 2015 yn ymweld â grwpiau ledled Cymru yn cyflwyno gweithdai am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Ym mis Ionawr aethom i Ddigwyddiad Cymunedol yn Amgueddfa Stori Caerdydd a drefnwyd gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. Cawsom … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynullid: Wythnos Prentisiaethau

 Mae’r Wythnos Prentisiaethau yn dathlu’r effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau’n ei chael ar unigolion a busnesau. Lori Nicolls, prentis gyda’n tîm Cyfathreu, yn dweud ei hanes: Es i’n ôl i ymweld â fy hen ysgol, sef Ysgol Gyfun y Coed-duon, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Anna, Tiwtor Cymraeg

Shwmae! Anna dw i, a ches i fy mhenodi yn Diwtor Cymraeg i staff Comisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2014. Rwy’n cynnig sesiynau mentora un i un, gwersi ffurfiol a gweithgareddau mwy anffurfiol i ddysgwyr ar bob lefel, o … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cipolwg ar Fil Llywodraeth Leol (Cymru)

Originally posted on Pigion:
17 Chwefror 2015 Erthygl gan Alys Thomas a Rhys Iorwerth Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae cofnod blog blaenorol wedi amlinellu’r cefndir wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ati i ddiwygio llywodraeth leol. Mae’r cofnod blog hwn yn edrych yn… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Chwefror yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Yn y DU, caiff Mis Hanes LGBT ei nodi a’i ddathlu yn ystod mis Chwefror i gyd-fynd â diddymu  Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988, yn 2003 a oedd yn gwahardd “hyrwyddo gwrywgydiaeth” i blant dan oed. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Adeilad y Senedd yw un o dri atyniad gorau Caerdydd.

Ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn dal heb ymweld â’r Senedd? Mae Hannah Bower, aelod o’r tîm Cyswllt Cyntaf, yn esbonio pam y dylech wneud hynny … Cafodd adeilad y Senedd ei enwi’n ddiweddar yn un o’r tri pheth … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae’r fideo hwn yn cynnwys cyflwyniad gan y Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid newydd, sy’n gyfrifol am weithio gyda phobl ifanc 11-25 oed ledled Cymru: Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyllid – Ymweld â Chaeredin

Ym mis Rhagfyr 2014, aeth pedwar aelod o’r Pwyllgor, sef Jocelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor, Alun Ffred Jones, Christine Chapman a Julie Morgan, i ymweld â’r Alban i weld beth yw’r newidiadau cyllidol sy’n digwydd yno – Bydd Bil Cymru, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyfarfod â swyddogion cyfatebol yn Iwerddon

Cyfarfod â John McGuinness TD, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Dáil Ddydd Mercher 19 Tachwedd 2014, aeth pedwar Aelod o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i Ddulyn i gyfarfod â swyddogion cyfatebol yn y Dáil Éireann – fel rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cwricwlwm yng Nghymru – dros 1,000 o bobl ifanc yn cael dweud eu dweud!

Dros yr haf, siaradodd y Cynulliad â dros 1,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru er mwyn clywed eu barn am y cwricwlwm, cymwysterau ac asesiadau. Drwy arolwg a gafodd ei hyrwyddo mewn digwyddiadau a gynhaliwyd dros yr haf, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall Cymru: Modelau Rôl

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Dros y mis diwethaf, bu Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â deg grŵp ledled Cymru i ddarparu gweithdai Deall ac Ymgysylltu, a chynhaliwyd tri digwyddiad i gefnogi Busnes y Cynulliad. Gwnaethom gwrdd â 566 o bobl i drafod rôl y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tlodi yn Nghymru – ymweliadau a trafodaethau grŵp ffocws gyda’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Lleol.

Mae’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru. Cafodd yr ymchwiliad ei rannu’n bedair haen, gyda phob un yn canolbwyntio ar un mater penodol. Ddydd Mercher 5 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Lleoliad gwaith Stonewall Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Bûm yn ffodus i gael lleoliad profiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, fel rhan o Gynllun Lleoliadau Gwaith Stonewall Cymru. Mae’r cynllun yn ceisio rhoi’r profiad i bobl gael gweithio mewn gweithleoedd sy’n gyfeillgar i’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Wedi’r hir ymaros, cyflwynwyd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni. Dywedwyd wrthym y byddai’r Bil hwn yn rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac mai dim ond ychydig ddeddfau tebyg sydd i’w … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi lansio ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau yng Nghymru. Ynglŷn â beth mae ymchwiliad y Pwyllgor? Yn ddiweddar, mae’r Pwyllgor wedi gwneud rhywfaint o waith ar sylweddau seicoweithredol newydd, neu “gyffuriau penfeddwol cyfreithlon”. … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – Gwerthuso ailgylchu yng Nghymru.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn edrych ar ailgylchu yng Nghymru. Mae Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, yn egluro: ‘Fe wnaeth y Pwyllgor ofyn i bobl ysgrifennu atyn nhw, a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Yno ac yn ôl: taith annisgwyl…

Mae Zoe Kelland, 20, o’r Rhws yn gyn brentis yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl graddio o’r cynllun prentisiaeth agoriadol, mae Zoe bellach yn gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn ddiweddar, aeth i Wobrau Prentisiaeth Cymru 2014 … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tîm Allgymorth yn lansio ei gyfrif Twitter ei hun!

Yr wythnos hon, lansiwyd cyfrif Twitter ar gyfer Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi cipolwg i’r cyhoedd ar y gwaith rydym yn ei wneud bob dydd i gefnogi busnes y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. O’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 14 Tachwedd 2014, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil a gwnaethom 12 o argymhellion i’r Gweinidog sy’n atgyfnerthu’r Bil yn ein barn ni. Er bod cefnogaeth gref i’r angen am y Bil … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – gwaith ar gyfer tymor yr Hydref 2014

Bydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn brysur y tymor hwn gyda nifer o ymchwiliadau a gwaith craffu ar ddeddfwriaeth arfaethedig ar y gweill. Dyma gipolwg ar waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr Hydref. Un o’r tasgau y bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sgowtiaid Cymru – Bathodyn Her Democratiaeth

Yn 2012 ffurfiodd tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru bartneriaeth â Sgowtiaid Cymru er mwyn darparu adnoddau iddynt ar gyfer y Bathodyn Her Democratiaeth. Bwriad y Her Democratiaeth yw annog pobl ifanc i archwilio prosesau democrataidd y Deyrnas Unedig, Cymru a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y tymor hwn, mae’r Pwyllgor wedi bod yn brysur yn gweithio ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru). … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tîm Allgymorth: Helpu’r cyhoedd i Ddeall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Mae’r Tîm Allgymorth yn gweithio ledled Cymru gyfan, gan deithio ar hyd a lled y wlad i ymweld â grwpiau ac i ddarparu gweithdai er mwyn cefnogi egwyddorion democrataidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. I ni, ystyr democratiaeth yw bod dinasyddion yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Ar 9 Hydref, ymunodd plant ysgol, cynghorwyr a thrigolion lleol â’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yng Nghanolfan Hywel Dda, Hendy-gwyn i weld Prif Weinidog Cymru yn cael ei ddwyn i gyfrif. Cyn y cyfarfod, bu cyfle i … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad gan swyddogion Senedd yr Alban

Yn ôl ym mis Mehefin, daeth swyddogion datblygu Gaeleg Senedd yr Alban, Mark ac Alasdair, i Gaerdydd am ddeuddydd i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. gan Alasdair MacCaluim Yn ystod ein hymweliad, roeddem am ddysgu am addysg, y cyfryngau cymdeithasol, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – ymweliadau a trafodaethau grwp ffocws ar gyfer yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd.

Ddydd Iau 2 Hydref, bu aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhannu er mwyn cynnal dau ymweliad ar y cyd, yn gogledd Cymru a de Cymru. Bwriad yr ymweliadau hyn oedd i drafod eu hymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd gyda … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sicrhau bod y system gynllunio yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch y Bil Cynllunio (Cymru). Eglurodd Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Mae cynllunio yn un o’r materion hynny sy’n effeithio ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiadau Haf y Cynulliad: fy Sioe Frenhinol gyntaf

Gan Julian Price, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Nawr bod y digwyddiadau haf blynyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod i ben, pa well amser i fyfyrio ar fy mhrofiad yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn Llanelwedd. Hwn oedd y tro cyntaf … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – Ymchwiliad i Dwristiaeth

Yr wythnos diwethaf, cyfarfu cynrychiolwyr o atyniadau twristiaeth ledled gogledd Cymru ag aelodau Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru i drafod eglurder a chryfder “brand” twristiaeth Cymru, effeithiolrwydd ymdrechion Llywodraeth Cymru i wneud y mwyaf o werth y marchnadoedd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Drysau Agored CADW 2014

Ar 20 Medi 2014 bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored blynyddol CADW. Bydd cannoedd o atyniadau ledled Cymru yn cynnig mynediad, gweithgareddau neu ddigwyddiadau am ddim yn ystod mis Medi, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y tu ôl i’r llenni – y Senedd #LightsOut

Gan Sonam Patel, Y Tîm Digwyddiadau Corfforaethol Cymerodd y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ran yn y digwyddiad #LightsOut ddydd Llun 4 Awst. Diffoddodd y Senedd ei oleuadau rhwng 22.00 a 23.00, gan adael un golau yn unig fel symbol … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Annette Millett, Cymorth Tîm Pwyllgorau

Fy swydd i o fewn y Cynulliad yw cefnogi Clercod a Dirprwy Glercod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Rwy’n helpu i ddarparu cymorth a chyngor proffesiynol a diduedd i’r Pwyllgorau reoli’u busnes yn effeithiol, ac i’r is-adrannau polisi … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Senedd: Sylwadau gan ymwelwyr

  Yn ogystal â bod yn ganolbwynt datganoli yng Nghymru, mae’r Senedd hefyd ar agor drwy gydol y flwyddyn fel atyniad i ymwelwyr. Gallwch fynd ar daith o amgylch yr adeilad a dysgu am wleidyddiaeth yng Nghymru gydag un o’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dweud eich dweud ar ddemocratiaeth ddigidol yn y DU

Mae comisiwn Senedd y DU ar ddemocratiaeth ddigidol yn ymchwilio i’r cyfleoedd y gall technoleg ddigidol eu rhoi i ddemocratiaeth seneddol yn y DU. Bydd yn gwneud argymhellion ym mis Ionawr 2015 ac mae’n croesawu sylwadau gan bawb. Ar hyn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Beth yw ‘cyffuriau penfeddwol cyfreithlon’?

Originally posted on Pigion:
30 Gorffenaf 2014 Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Yn sgîl y cynnydd cyflym yn y defnydd o’r cyffur mephedrôn (meow meow, m-cat) yn 2009, mae cyffuriau penfeddwol cyfreithlon yn cael eu hystyried… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Morgan Reeves, Cymorth Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwnes gais am y Cynllun Prentisiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol tra’r oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol, ar ôl clywed llawer am y sefydliad. Penderfynais fod hwn yn cynnig cyfle enfawr na ddylid ei golli. Ar ôl cael … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – Ymchwiliad i Dwristiaeth

Cafodd cynrychiolwyr o’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru gyfle i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod ac asesu’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu sy’n ymwneud â thwristiaeth. Roedd hyn yn rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:
https://www.surveymonkey.com/s/G9PR67T Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Steve George, Clerc, Y Pwyllgor Deisebau

 
Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.
 
Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di. Y Llywydd yn cyhoeddi Siarter y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc

Heddiw (16 Gorffennaf), bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud ymrwymiad i bobl ifanc Cymru. Bydd y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn ogystal ag arweinwyr pedair plaid wleidyddol y Cynulliad, yn llofnodi Siarter Pobl Ifanc. Bydd yn ymrwymo’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #Betsi – Ailymweld flwyddyn yn ddiweddarach @SeneddArchwilio

Yn dilyn adroddiad ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ‘Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’, bu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod y canfyddiadau a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr. Clywodd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deall ag Ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru – Gweithdy Sector Busnes

Ym mis Mehefin 2014 bu i gynrychiolwyr o ddau o fusnesau yng Nghymru fynychu gweithdy yn y Senedd, Bae Caerdydd. Roedd y diwrnod yn cynnwys y cyfle i gyfranogwyr ddysgu am y Cynulliad, sut mae’n cynrychioli pobl Cymru, sut mae’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog gwadd – Sgiliau STEM

Mae rhoi grŵp o wyddonwyr, mathemategwyr, technegwyr a electronwyr ifanc yn yr un stafell yn syniad eithaf brawychus. Lwcus felly bod y cynulliad wedi trefnu i ni siarad dros y we. Fy enw i yw Aled Illtud, dwi’n astudio Ffiseg … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Macmillan a’r ymchwiliad i’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser

Roedd Macmillan Cymru yn falch iawn o gael gweithio gyda thîm allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar i gefnogi ei grwpiau ffocws i bobl yr effeithir arnynt gan ganser. Roedd y grwpiau yn rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ailgylchu – beth yw eich barn chi?

Mae’r adeg honno o’r wythnos wedi cyrraedd unwaith eto. Byddwch yn casglu eich bagiau a’ch biniau o wahanol liwiau ynghyd ac yn didoli’r gymysgedd o wastraff yn ofalus ac yn ei roi allan yn barod i’w gasglu. A fyddwch yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf. Prosiectau a gweithdai Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Tooba Naqvi

Ble ddechreua i? Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed cael gweithio mewn amgylchedd ffurfiol ond cyfeillgar. Ar ôl gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 5 diwrnod, gallaf ddweud bod fy mreuddwyd wedi’i gwireddu. Rwyf mor ffodus fy mod … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig

Yn ddiweddar cyfarfu cleifion, nyrsys, meddygon, deietegwyr, seicolegwyr a meddygon teulu gydag Aelodau’r Cynulliad mewn digwyddiad yng Nghwmbrân i drafod argaeledd gwasanaethau bariatrig (cangen o feddygaeth sy’n ymdrin ag achosion gordewdra a sut i’w atal a’i drin) yng Nghymru, fel … Continue reading Parhau i ddarllen