Archives: teampublications1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf. Prosiectau a gweithdai Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau a rhanddeiliaid ar draws Cymru yn lleol ac yn genedlaethol yn darparu cyflwyniadau a gweithdai […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Tooba Naqvi

Ble ddechreua i? Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed cael gweithio mewn amgylchedd ffurfiol ond cyfeillgar. Ar ôl gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 5 diwrnod, gallaf ddweud bod fy mreuddwyd wedi’i gwireddu. Rwyf mor ffodus fy mod i wedi cyfarfod â Mari Wyn Gooberman y llynedd pan oeddwn yn ymweld â’r Senedd. […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig

Yn ddiweddar cyfarfu cleifion, nyrsys, meddygon, deietegwyr, seicolegwyr a meddygon teulu gydag Aelodau’r Cynulliad mewn digwyddiad yng Nghwmbrân i drafod argaeledd gwasanaethau bariatrig (cangen o feddygaeth sy’n ymdrin ag achosion gordewdra a sut i’w atal a’i drin) yng Nghymru, fel rhan o ymchwiliad a gynhelir gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Pwyllgor Iechyd a Gofal […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Allgymorth – ymweliadau yn eich ardal chi

Cliciwch ar yr eiconau map isod i weld ble mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar, a lle maent yn mynd i fod yn fuan. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sgowtiaid Cymru – Bathodyn Her Democratiaeth

Ar ddydd Iau 13 Mawrth a dydd Gwener 14 Mawrth 2014, bu i Sgowtiaid Afanc a Chybiau’r Sgowtiaid yn Abergele a Llanfairpwll, Gogledd Cymru, dderbyn gweithdai gan y tîm Allgymorth fel rhan o’r Her Democratiaeth. Bu i’r Sgowtiaid Afanc a Chybiau’r Sgowtiaid i gyd dderbyn y cyfle i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a phwysigrwydd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digartref Ynys Môn yn ymweld â’r Senedd

Mae tîm Allgymorth Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio yn ddiweddar gyda Digartref Ynys Môn ar gyfres o weithdai i’w gyflwyno i grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a phwysigrwydd pleidleisio. Trefnwyd y gweithdai hyn ynghyd ag ymweliad i Bae Caerdydd. Ar ddydd Mercher 12 Mawrth 2014 bu i’r grŵp o Ddigartref […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad gan gynrychiolwyr o Senedd yr Alban

Daeth wyth aelod o staff o Ganolfan Wybodaeth Senedd yr Alban (SPICe) ar ymweliad â chydweithwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12-13 Chwefror 2014. Mae SPICe yn cynnwys gwasanaeth llyfrgell, ymchwil a gwybodaeth Senedd yr Alban. Bydd swyddogion gwybodaeth proffesiynol ac ymchwilwyr arbenigol pynciau y Ganolfan yn darparu gwasanaeth briffio a gwasanaeth ymholiadau cyfrinachol a […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Allgymorth – ymweliadau yn eich ardal chi

Cliciwch ar yr eiconau map isod i weld ble mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar, a lle maent yn mynd i fod yn fuan. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Busnesau’n rhannu eu profiadau o allforio

Mae rhai o fusnesau a masnachwyr Cymru wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau fideo’n ddiweddar  gyda thîm Allgymorth y Cynulliad. Cymerodd saith o fusnesau ran mewn cyfweliad pan ofynnwyd i berchnogion busnes roi sylwadau ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddiad, gan sôn yn benodol am y canlynol: -y rhwystrau sy’n […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Myfyrwyr ac academyddion yn siarad ag Aelodau’r Cynulliad am raglenni Erasmus

Ddydd Iau, 6 Mawrth, cyfarfu myfyrwyr ac academyddion o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ag Aelodau’r Cynulliad yng Nghampws Cyncoed, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i siarad am eu profiadau o raglen Erasmus, sy’n galluogi myfyrwyr addysg uwch i astudio neu weithio dramor fel rhan o’u cwrs gradd, ac yn galluogi staff i addysgu neu hyfforddi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – ymweliadau safle

Ar ddydd Iau 20 Chwefror 2014 bu i aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg ymweld â dau grŵp o rieni i drafod materion o amgylch ymgysylltiad rhieni mewn ysgolion, yn rhan o ymchwiliad maent yn eu gynnal sydd yn anelu at adolygu effeithiolrwydd polisiau Llywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â’r bwlch […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Gan Cyfranogaeth Cymru

Mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gyflawni ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sydd â dinasyddion Cymru yn y canol. Rydym yn cynnal rhwydweithiau cyfranogaeth rhanbarthol dair gwaith y flwyddyn sy’n addas i bawb y mae a wnelo’i […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfieithu Peirianyddol – y Fonesig Rosemary Butler AC, #POSenedd

Fi yw Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac un o’m prif swyddogaethau i yw sicrhau y gall pobl ledled Cymru ymgysylltu â gwaith y Cynulliad, boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Dyna pam rydym wedi bod yn gweithio gyda Microsoft i greu cyfleuster cyfieithu peirianyddol i gynorthwyo’r Cynulliad i gyflawni ei nodau ei hun […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfieithu Peirianyddol – Rhodri Glyn Thomas AC

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Famiaith UNESCO, sydd â’r nod o hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd ledled y byd – a dyma’r amser perffaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Microsoft, lansio system cyfieithu peirianyddol awtomatig sy’n rhoi llwyfan byd-eang i’r Gymraeg. Bydd y Gymraeg bellach yn ymuno â nifer […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) 2014

Ym mis Chwefror bob blwyddyn, mae’r Cynulliad yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Eleni, bydd ein rhwydwaith staff LGBT, OUT-NAW, a’i gyfeillion yn cynnal arddangosfa o’u Harwyr LGBT yn y Senedd drwy gydol y mis gan ganolbwyntio ar bobl LGBT dylanwadol ac ysbrydoledig. Gall y rheiny sy’n methu ymweld â’r Senedd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Tai (Cymru) – Grwpiau ffocws

Ym mis Medi 2013 bu i dîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal gweithdai er mwyn paratoi at cyflwyniad y Bil Tai (Cymru) i’r Cynulliad. Ar y 19 Tachwedd 2013 cyflwynwyd Bil Tai (Cymru) i’r Cynulliad gan y Gweinidog dros Tai ac Adfywio, Carl Sargeant AC. Pasiwyd y Bil ymlaen i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor y Cynulliad yn cynnal digwyddiad ar Cyllid Cymru

Ddydd Mercher 22 Ionawr, daeth busnesau i frecwast busnes i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod Cyllid Cymru, cwmni buddsoddi a sefydlwyd ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig, ac sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru. Gellir weld mwy o luniau ar ein gwefan Flickr yma. Daeth yr wyth aelod o’r Pwyllgor Cyllid i gyfarfod ag amrywiaeth […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bathodyn Her Democratiaeth Sgowtiaid Cymru

Yn ddiweddar mae tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi creu adnoddau i gyd-fynd â bathodyn Her Democratiaeth Sgowtiaid Cymru. Crëwyd yr adnoddau yma i helpu gwahanol adrannau o’r Sgowtiaid i gwblhau gofynion er mwyn derbyn eu bathodyn. Mae’r adnoddau yn cynnwys gwahanol weithgareddau sydd yn gallu cael eu lawr lwytho a’i brintio ac yn galluogi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyllido Addysg Uwch – Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal gwe-sgwrs â myfyrwyr

Ar hyn o bryd, mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn trafod ffioedd dysgu a chyllid addysg uwch yng Nghymru. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor, fe wnaeth y tîm allgymorth gyhoeddi arolwg a threfnu gwe-sgwrs. Roedd yr arolwg yn gofyn i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru, ac o fewn 100 milltir […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Aelodau o dîm Allgymorth y Cynulliad yn datblygu eu sgiliau hwyluso

Yn ddiweddar, cymerodd staff o dîm allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ran mewn cwrs tri diwrnod ar sgiliau hwyluso, a ddarparwyd gan Cyfranogaeth Cymru ac sy’n cael ei achredu gan Agored Cymru. Roedd y cyfranogwyr eisoes yn adnabod ei gilydd, felly roedd awyrgylch da gyda llawer o egni o’r cychwyn cyntaf. Roedd y cyfranogwyr eisoes yn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd – Gweithdy Airbus

Wythnos diwethaf bu’r gwneuthurwyr adain Cymraeg Airbus ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Airbus yn stori llwyddiant go iawn. Mae awyren Airbus yn esgyn neu lanio rhywle yn y byd bob 2.3 eiliad. Yn wir, mae awyrennau Airbus yn gwneud i fyny hanner y fflyd fasnachol sydd yn hedfan dros wybren y byd ac mae […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Canolfan Llywodraethiant Cymru/ y Gwasanaeth Ymchwil yn cyflwyno …effaith Refferendwm yr Alban ar Gymru

Ar 12 Rhagfyr 2013, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil ddigwyddiad yn y Cynulliad gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, i drafod y refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban y flwyddyn nesaf. Y prif siaradwr oedd yr Athro James Mitchell o Brifysgol Caeredin, sy’n arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth yr Alban, a rhoddwyd y cyflwyniadau a’r sylwadau agoriadol […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwy sy’n gyfrifol am dderbyn cwestiynau llafar ac ysgrifenedig y Cynulliad?

Y Swyddfa Gyflwyno sy’n gyfrifol am dderbyn busnes y Cynulliad (sy’n cynnwys cwestiynau llafar ac ysgrifenedig) ar ran y Llywydd, sef yr unigolyn sydd â’r gair olaf ar dderbynioldeb busnes. Cwestiynau Llafar y Cynulliad Mae cwestiynau llafar yn galluogi Aelodau’r Cynulliad i graffu ar bolisïau a gwaith Llywodraeth Cymru a phwyso ar Weinidogion i gymryd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog gwadd – Ymweliad y Pwyllgor Deisebau ag Ysgol Uwchradd Prestatyn

Ysgrifennwyd gan Daisy Major – disgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Uwchradd Prestatyn. Ddydd Llun 11 Tachwedd, bu i aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ymweld â’r ysgol. Siaradodd rhai disgyblion â’r Aelodau Cynulliad am ddeiseb ynghylch recriwtio i’r fyddin. Fel uwch ddisgybl, cefais wahoddiad i arsylwi’r cyfarfod a gynhaliwyd yn y llyfrgell. Gyda’r disgyblion eraill a […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (Cymru)

Yn ôl ym mis Gorffennaf bu i’r Prif Weinidog ein diweddaru, mewn Cyfarfod Llawn, ar raglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth â’r 8 Bil fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn yma. Un o rhain oedd Bil Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (Cymru) Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, “Rydym […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad y Pwyllgor Deisebau

Fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i bobl Cymru, mae’r Pwyllgor Deisebau yn aml yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru i gyfarfod pobl a chasglu gwybodaeth fydd o gymorth iddynt wrth ystyried deisebau maent wedi ei dderbyn. Yn ystod y tymor yma bydd y Pwyllgor yn ymweld ag ardaloedd o gwmpas Cymru ar ddydd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pam yr ydym yn mwynhau gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Un o’r rhannau cofiadwy o’r diwrnod asesu oedd y cyfle i gael taith o amgylch adeilad mawreddog y Senedd, sydd hyd heddiw yn parhau i ymddangos yr un mor fawreddog imi wrth imi gerdded drwyddo. Ar ôl bod yn llwyddiannus yn y ganolfan asesu, gofynnwyd imi ddod i gyfweliad. Ar ôl cyrraedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad o’r Cynllun Prentisiaith yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydw i’n prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwyf wedi bod yn prentis jyst dros blwyddyn nawr, lle rwyn gweithio mewn y Gwasanaeth Cyfiethu a Chofnodi a’r Tîm Gwasanethau i Ymwelwyr. Doeddwn i ddim eisiau mynd i’r Brif Ysgol a bennu lan mewn dyled, roeddwn i eisiau ennill arian a dysgu ar yr un pryd, […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Llythrennedd Ariannol (Cymru): Beth mae’n golygu i Gymru

Mae tri o bob pedwar o bobl ifanc yng Nghymru yn teimlo nad ydynt wedi cael digon o addysg am sut i reoli eu harian yn effeithiol. Dyma un o ganfyddiadau’r gwaith ymchwil a wnaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfraith y mae Bethan Jenkins AC yn ei chynnig ynghylch llythrennedd ariannol. Cymerodd 464 o bobl […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd #2: Gweithdy Bil Tai (Cymru)

Yn ddiweddar bu i dîm Allgymorth y Cynulliad gynnal eu gweithdy cyn-ddeddfwriaethol cyntaf yng Ngogledd Cymru. Pwrpas y sesiwn oedd egluro broses ddeddfwriaethol y Cynulliad a sut gall pobl gyfrannu i’r ymgynghoriad ar Bil Tai (Cymru) Llywodraeth Cymru. Bu i Louise Blackwell o Awdurdod Tai Clwyd Alyn gymryd rhan yn y sesiwn ac mae hi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwadd #1: Gweithdy Bil Tai (Cymru)

Blog gwestai #1 Yn ddiweddar bu i dîm Allgymorth y Cynulliad gynnal eu gweithdy cyn-ddeddfwriaethol cyntaf yn De Cymru. Pwrpas y sesiwn oedd i egluro broses deddfwriaethol y Cynulliad a sut gall pobl gyfrannu i’r ymgynghoriad ar Bil Tai (Cymru) Llywodraeth Cymru. Yma, mae Ceri Dunstan, Rheolwr Cyfathrebu Shelter Cymru yn siarad am y gweithdy […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc – Ymgynghoriad i Bil Addysg (Cymru)

Cyflwynwyd Bil Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Huw Lewis AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau. Penderfynodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc. Dros y misoedd diwethaf mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn brysur yn cynnal grwpiau ffocws ar draws Gymru i drafod gwahanol agweddau o […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gweithdai Bil Tai (Cymru)

Yn ôl ym mis Gorffennaf bu i’r Prif Weinidog ein diweddaru, mewn Cyfarfod Llawn, ar raglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth â’r 8 Bil fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn yma. Un o rhain oedd Bil Tai (Cymru). Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: “Bydd yn cryfhau deddfwriaeth ddigartrefedd drwy roi mwy o bwyslais […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiadau’r Haf – ‘Steddfod 2013

Mae un o wyliau celf, cerddoriaeth a diwylliant mwyaf Gorllewin Ewrop newydd ddod i ben am flwyddyn arall, a bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwarae ei ran i gyfrannu at ei llwyddiant. Daeth y nifer mwyaf erioed o ymwelwyr i Eisteddfod 2013 a gynhaliwyd yn Sir Ddinbych yng ngogledd ddwyrain Cymru. Roedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Pwyllgor Craffu ar waith y Prif Weinidog – Rhosllanerchrugog, Wrecsam

Bu i Bwyllgor Craffu ar waith y Prif Weinidog, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gynnal eu cyfarfod diweddaraf yn Theatr y Stiwt, Rhosllanerchrugog, Wrecsam ar 19 Gorffennaf 2013. Derbyniodd aelodau o’r cyhoedd y cyfle i gyflwyno’u cwestiynau eu hunain i’r Prif Weinidog ynghylch prosiectau seilwaith mawr Ogledd Cymru drwy #HIHPWC ar twitter. Dyma oedd y tro cyntaf […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gweithdy Dinasyddiaeth Rathbone – Llanelli

Ymwelodd Simon Thomas AC a’r Tîm Allgymorth “Y Pad Lansio” yn Rathbone Cymru, Llanelli i gynnal Gweithdy Dinasyddiaeth gyda phobol ifanc yn yr ardal. Drwy gynnal trafodaethau ar bwerau sydd wedi’u ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â rhoi cyfle i bobol ifanc i ddeisebu’r Cynulliad ynglŷn â materion y maent yn teimlo’n gryf […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Lleol – Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref

Yn ôl ym mis Chwefror eleni bu i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Lleol drafod gydag nifer o aelodau o’r cyhoedd o bob rhan o Gymru am ei ymchwiliad i addasiadau yn y cartref yn ystod digwyddiad yng Nghanolfan y Mileniwm. Ar ddydd Iau 27 Mehefin 2013, gwahoddwyd yr un unigolion i gyfarfod â’r Pwyllgor […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tim Allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol yn helpu Cybiau Cymru i ennill eu bathodynnau Her Democratiaeth

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn helpu Cybiau Cymru i ennill eu bathodynnau Her Democratiaeth wrth i ystod o adnoddau newydd gael eu lansio yn nigwyddiad Hwyl a Sbri Cymru-gyfan y Cybiau ddydd Sadwrn, 15 Mehefin 2013 yn Llanfair-yn-muallt. Mae’r bathodyn Her Democratiaeth yn annog pobl ifanc i ymchwilio a dysgu am brosesau democrataidd Cymru, y […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymchwiliad y Cynulliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wrthi’n ymchwilio i entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc, gan edrych yn benodol ar brofiadau entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc Er mwyn casglu barn pobl ifanc ledled Cymru, trefnodd y tîm allgymorth i rai o Aelodau’r Cynulliad ymweld â phrosiectau yng Nghasnewydd a Glannau […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliadau Allgymorth a Pwyllgor â Sefydliad Alacrity, Casnewydd a Rhwydwaith Menter Busnes Sir y Fflint, Glannau Dyfrdwy

Ddydd Iau, 6 Mehefin, bu Aelodau’r Cynulliad yn ymweld â Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd a’r Ganolfan Entrepreneuriaeth Ranbarthol yng Nglannau Dyfrdwy i siarad ag entrepreneuriaid ifanc, cynghorwyr a staff ar gyfer yr ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc yng Nghymru. Clywodd y pum Aelod Cynulliad a aeth i Gasnewydd gyflwyniad gan Simon Gibson a Raman […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tîm Allgymorth a Chyngor ar Bopeth – Gweithdai Deall ac Ymgysylltu

Ar 15 a 17 Mai 2013, bu staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr o ganolfannau Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru mewn gweithdai Allgymorth yn ymdrin â deall ac ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd a’r ail yn Swyddfa Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gogledd, ym Mae Colwyn. […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tim Allgymorth a Menter yr Ifanc Cymru, Rownd Derfynol Rhanbarthol Gogledd Cymru

Mae Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc. Pa gamau y gellir eu cymryd i wella neu gryfhau’r gefnogaeth sydd ar gael i ddarpar entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru? Ddydd Mercher 17 Ebrill 2013, bu Lowri Williams a […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – Ymwchiliad i Bolisi Dwr yng Nghymru

Drwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill, cymerodd busnesau a sefydliadau ar draws Cymru ran yn ffilmio tystiolaeth fideo ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi dŵr yng Nghymru. O Fôn i Fynwy, mae’r tim Allgymorth wedi bod yn cyfweld unigolion o amrywiaeth o fusnesau sydd yn defnyddio llawer o ddŵr i […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Teithio Llesol (Cymru)

Mae Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd yn dadansoddi Bil Teithio Llesol (Cymru), a gafodd ei anfon ato gan y Pwyllgor Busnes. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn brysur yn hysbysebu holiadur ar-lein ac yn dosbarthu holiaduron papur yn gofyn i bobl Cymru am eu barn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiad Canolfan Mileniwm Cymru y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref

Ar ddydd Iau, 21ain Chwefror, cymerodd dros ugain o aelodau’r cyhoedd dros Gymru rhan mewn digwyddiad gydag Aelodau Cynulliad i drafod y mater o addasiadau yn y cartref. Mynychodd cyfranogwyr gydag amrywiaeth o anghenion a phrofiadau dros ledled Gymru i ddigwyddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Gwelwyd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Grwpiau Ffocws i Ymchwiliad Presenoldeb ac Ymddygiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Dros y mis diwethaf, mae’r tîm Allgymorth wedi cynnal 18 grwpiau ffocws gydag ysgolion a sefydliadau dros Gymru ar y mater o bresenoldeb ac ymddygiad. Rhoddwyd cyfle i blant a phobl ifanc o oedran 9 i 21 mlynedd i drafod eu profiadau a’r materion maent yn credu oedd yn fwyaf pwysig wrth ystyried presenoldeb ac […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012.

Mae Pwyllgor Menter a Busnes a Phwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ffurfio Is-bwyllgor er mwyn cymryd tystiolaeth gan grwpiau â diddordeb yn y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012. Fel rhan o’r ymchwiliad, mae’r tîm Ymgysylltu wedi bod yn ymweld â nifer o safleoedd er mwyn casglu barn y cyhoedd. […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Newidiadau i Ganllawiau’r Cynulliad

Cytunodd y Cynulliad yn ddiweddar i newid ei Reolau Sefydlog i’w gwneud yn haws i Aelodau fod yn Gadeiryddion dros dro yn absenoldeb y Llywydd neu’r Dirprwy Lywydd. Yn flaenorol, dim ond am gyfnodau byr y gallai Cadeirydd dros dro fod yn y gadair, a dim ond swyddogaethau cyfyngedig y gallai eu cyflawni. Mewn achosion […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad npower

Ddydd Mercher, 21 Tachwedd 2012, cafodd aelodau o grŵp npower y cyfle i gael gwell dealltwriaeth o’r broses o ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl cael cyflwyniad ar gylch gwaith a gwaith y Cynulliad gan Kevin Davies, y Rheolwr Cyswllt ac Allgymorth, cafodd y grŵp daith dywysedig o amgylch y Senedd cyn cael cyfle [...] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sesiwn Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Fel rhan o’n menter ymgysylltu allanol , cymerodd Kevin Davies (Rheolwr Cyswllt ac Allgymorth) ran mewn un o bum digwyddiad a gynhaliwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, sef sesiynau hyfforddi ar gyfer Cynghorwyr newydd ddydd Iau 22 Tachwedd 2012 yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Gwahoddwyd Cynghorwyr o etholaethau Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe i gymryd rhan [...] Parhau i ddarllen