Canlyniadau Chwilio: s4c

BBC - Blog Vaughan Roderick: Rwy’n hoffi Colin hefyd

Mwy na thebyg fe fyddwch wedi darllen blogbost diflewyn ar dafod Leighton Andrews ynghylch Cymdeithas yr Iaith erbyn hyn. Os na ydych chi mae’r cyfan ar gael yn fan hyn ond mae hanfod ei ddadl ar ddiwedd yr erthygl.

“Yn anffodus, mae’n ymddangos bod y Gymdeithas wedi datblygu’n un o’r sefydliadau hynny y rhybuddiais amdanynt yn Strategaeth yr Iaith Gymraeg, nad ydynt eto wedi ymgyfarwyddo â datganoli. Fel S4C cyn penodiad Ian Jones, fel CBAC, fel Prifysgol Cymru, fel y 22 awdurdod addysg lleol ac fel yr Eisteddfod.

Os yw’r Gymdeithas am fod yn rhan o’r sgwrs fawr ar ddyfodol yr iaith, yna mae pob croeso iddynt. Ond allan nhw ddim eistedd o amgylch y bwrdd trafod a cheisio atal eraill rhag gwneud y gwaith y cawsant eu hethol i’w wneud ar yr un pryd.

Mae’r Gymdeithas wedi troi’n hanner cant bellach, ac mae’n bryd iddi dyfu i fyny.”

Nawr mae’n anodd anghytuno a honiad y Gweinidog bod meddiannu ei gar swyddogol pan oedd e eisoes wedi cytuno i gwrdd â’r protestwyr i drafod eu pryderon yn beth rhyfedd i wneud. Beth oedd y protestwyr yn ceisio cyflawni? Mae’n anodd gwybod.

Ond i fi nid ymddygiad y Gymdeithas sy’n ddiddorol yn fan hyn ond ymateb y Gweinidog. Yn sicr mae Leighton yn wleidydd sy’n hoff o siarad plaen. Dyw e ddim yn ofni pechu pobol na herio eu rhagdybiaethau. Yn eironig ddigon yr unig wleidydd cyfoes sy’n dod yn agos ato o safbwynt ei barodrwydd i dynnu nyth cacwn i’w ben yw ei elyn pennaf Michael Gove, Ysgrifennydd Addysg Lloegr.

Fel mae Leighton yn awgrymu yn ei bost mae ‘na dipyn o hanes rhyngddo fe a fi. Ni’n nabod ein gilydd ers degawdau ac rwy’n meddwl yn ei ddeall yn gymharol dda. Un peth fi’n sicr yn ei gylch yw bod bron popeth y mae Leighton yn gwneud yn cael ei wneud at bwrpas. Nid tynnu blew o drwyn er mwyn gwneud hynny mae’r Gweinidog Addysg.

Sylwch nad yng ngwres y foment y cyhoeddodd Leighton ei sylwadau ond peth amser ar ôl y digwyddiad y mae’n cwyno yn ei gylch. Mae’r lled-fygythiad a’r gwahoddiad wedi eu geirio’n ofalus.

Ac o dderbyn telerau’r Gweinidog beth all y Gymdeithas ddisgwyl? Gwn hyn am Leighton hefyd. Mae’n hael i’r rheiny sy’n derbyn ei gyngor. Y bore yma cyhoeddwyd y gorchymyn fydd yn arwain at uno Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru Casnewydd uniad yr oedd y Leighton yn deisyfu ei weld ac ynghyd a’r gorchymyn cyhoeddiad arall – £24.8 miliwn o gyllid ychwanegol i’r sefydliad newydd.

Fel dywedais i mae Leighton yn hael i’w gyfeillion ac o leiaf mae’n hoffi Colin!

Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Y Cyfri Olaf

Diolch i bawb wnaeth ymateb i’r post ynghylch y Cyfrifiad.

Rwy’n ymddiheuro i bawb wnaeth orfod aros cyn i’w sylwadau ymddangos. Mae gen i ychydig o newyddion da ynghylch hynny. Yn y flwyddyn newydd fe fyddwn yn symud i system o ôl-gymedroli sy’n go… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Penblwydd Hapus, BARN

Mae sawl penblwydd yn cael eu dathlu ar hyn o bryd. Mae S4C yn ddeg ar hugain ac ymhen ychydig wythnosau byddaf yn cymryd rhan mewn cyngerdd i ddathlu hanner canmlwyddiant fy hen ysgol, Rhydfelen.

Synnais y bore yma i weld bod ‘na “50” aur ar glawr y… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: A Dyma’r Newyddion…

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl croesawodd Owen Edwards wylwyr Cymru i’w gwasanaeth teledu newydd, S4C, gwasanaeth oedd wedi ei sefydlu ar ôl hir ymdrech ac aberth.

Yn syth ar ôl y rhaglen gyfarch darlledwyd rhaglen newyddion gyntaf y sianel. Gwyn L… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Gwaed ar eu dwylo

Roedd ddoe yn ddiwrnod rhwystredig yn Uned Wleidyddol BBC Cymru. Roedden ni’n clywed gan ffynonellau dibynadwy iawn bod Stephen Crabb i’w benodi’n weinidog yn Swyddfa Cymru. Roedd ffynonellau eraill, a’r rheiny’r un mor ddibynadwy, yn mynnu mai’r Farwn… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: A Leanne Amoure

Un o raglenni newydd S4C sydd heb gael rhyw lawer o sylw yw cyfres Rhydian Bowen Phillips ‘Fi di Duw’. Efallai bod pobol yn rhy brysur yn rhacsio ambell i raglen newydd arall i dalu sylw i gyfres fach ddifyr a dymunol!

Yn bersonol does gen i ddim uch… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Dan Lach Leighton

Digwyddodd rhywbeth anarferol braidd ddoe. Nid son am ddathliadau Gŵyl Ddewi ydw i yn fan hyn ond rhyw nam wnaeth ladd y rhyngrwyd am gyfnod o rai oriau mewn canolfannau ar hyd a lled y BBC.

Dim ond o’i golli mae ei werthfawrogi meddai nhw ac roedd … Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Saunders, Dafydd, Leanne ac Elin

Rwy’n teimlo fy mod yn boddi mewn mor o gyn a darpar arweinwyr Plaid Cymru’r wythnos hon! Fe fydd hi’n anodd fy osgoi i – na’r arweinwyr ar y cyfryngau Cymreig nos yfory gyda darlledu dwy raglen yn ymwneud a’r blaid. Maddeuwch i mi am ddefnyddio’r post… Parhau i ddarllen