Archives: Wilias

Llafar Bro: Y diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa

Darn allan o rifyn Ebrill 2014:

Nid yw’n syndod i neb, bellach, bod aelodau’r Prosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig (PIGCI) wedi croesawu a chymeradwyo’r cynlluniau pensaernïol i addasu adeilad yr Ysbyty. Dim problem cael y gefnogaeth… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blodau’r ffrwythau

Llwyth o bethau’n blodeuo ar hyn o bryd: dwi’n falch bod yr haul a’r gwenyn a’r pryfaid allan i’w peillio, er i rhywfaint o law gyrraedd heddiw wrth i mi grwydro efo camera.

Dyma ambell lun yn dangos cyflwr y blodau ar goed ffrwythau’r ardd gefn….

Tyrd ‘nol mewn bythefnos… cnau codog:  braidd yn gynnar i’r planhigyn diarth yma. Dagrau Adda, a bladdernut yn enwau eraill (Staphylea pinnata) Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Coron Stiniog

Darn o newyddion cyffrous o rifyn Ebrill, gan y Cynghorydd Rory Francis, am Goron Eisteddfod Genedlaethol 1898, yn dychwelyd i’r dref lle’i cynhaliwyd.
Efallai i chi weld neu glywed yr hanes ar y teledu neu’r radio ddoe (Ebrill17eg). Ar waelod y dudalen mae dolen i wefan BBC Cymru.

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Mae’r Cymdeithasau Hanes wedi cael chwarter cyntaf prysur a difyr hefyd.

Dyma ddetholiad o newyddion Cymdeithad Hanes Bro Ffestiniog; Cymdeithas Hanes Bro Cynfal; a Chymdeithas Trawsfynydd, o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merched y Wawr a Sefydliad y Merched

Cafodd y merched gychwyn prysur iawn i’r flwyddyn eto eleni ym Mro Ffestiniog.

Dyma ddetholiad o newyddion o’r canghennau o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

 
<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![ Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwely lasagne

Cynhwysion:

  > cardbord
  > dwr
  > hops
  > gwellt
  > deilbridd
  > tail

Offer:

  > styllod pren 8" x 2"
  > rhaw a morthwyl a hoelion a ballu

 1. Tynnwch y gorchudd sydd wedi bod ar lawr i ladd rhywfaint o’r glaswellt ers Ionawr. Dim angen tyllu a phalu. Dim ond troi y tywyrch ben i lawr, a lefelu’r ardal yn fras iawn.

2. Rhowch haen ddwbl o gardbord gwlyb ar lawr i ladd y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tommo yn Stiniog!

Wythnos yn ol bu Tommo, Radio Cymru yn y Blaenau yn siarad efo rhai o’r trigolion.

Bob dydd yr wythnos hon, roedd ganddo eitem lleol ar ei raglen brynhawn.
Dyma ddolenni; mae’r darnau o Stiniog tua 1 awr a 36 munud i mewn i’w raglen (1′ 26 Mercher)… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwell hwyr na hwyrach

Ddiwrnod yn hwyrach na’r ddwy flynedd ddwytha’ -ac roedd hynny’n hwyr- dwi wedi dechrau hau o’r diwedd!

 A hithau’n ddiwrnod gwlyb, diflas ddoe, mi es i allan i’r ty gwydr, o gywilydd, a’i glirio a golchi’r ffenestri. Mi fuodd y Fechan allan efo fi yn golchi potiau a labeli aballu hefyd chwarae teg iddi. Gawson ni gwmpeini cacynen gynnar.

Mi fuon ni’n hau pys a ffa a chorn a phwmpenni. Dwi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ‘Gwlad Rhyfel’

Dau ddarn o Llafar Bro, a bron degawd rhyngddynt, yn trafod yr un maes, a’r un awdur.

Y FAINC SGLODION- Y Cymry a Brodorion America

Cafodd aelodau’r Fainc eu tywys dros For Iwerydd at berthynas rhai o Gymry’r 19eg ganrif â’r Americanwyr brodorol.

B… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Penwythnos troi’r cloc

Steddfod Sir ddoe, a throi’r clociau dros nos: mae’n rhaid ei bod hi’n amser clirio a pharatoi go iawn yn yr ardd. Ac yn amser edmygu be sy’n tyfu yno.

Fydd dim esgus o hyn ymlaen i beidio bwrw iddi a thyfu pethau!

Llysiau ‘sgyfaint glas. Pulmonaria  ‘blue ensign’.

Y Pobydd- pencampwraig chwynu

Ailgylchu bonion crib y pannwr a ffenel, fel cynefin i bryfaid a chwilod

Blodyn gwynt Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif. Stolpia

Darn o golofn Stolpia, gan Steffan ab Owain, o rifyn Gorffennaf 2006.

CAFNAU CERRIG

Yn ddiweddar bum yn olrhain hanes yr hen gafnau cerrig a wneid yn rhai o’n chwareli ar gyfer dal bwyd neu ddŵr i’r anifeiliaid a gedwir ar dyddynnod a ffermydd e… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blodeuwedd yn ysbrydoli rhodd i elusen

Rhan o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Mawrth 2014 (addasiad):

Mae perchennog tir Tomen y Mur wedi penderfynu cyfrannu yr arian a gafodd gan y Theatr Genedlaethol i elusen Tŷ Gobaith.

Cafodd drama Blodeuwedd, gan Saunders Lewis, ei berfformio ar… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Bore Cothi

Diolch i Shan Cothi a’r criw am roi plyg da iawn i’r blog ar Radio Cymru.
Roedd y sgwrs wedi’i ricordio ben bore, cyn i mi fynd i ngwaith, ac erbyn i’r darn gael ei ddarlledu tua chwarter i unarddeg, roedd Shan yn dweud ‘mod i’n trin llwyth o randiroedd ar hyd a lled Blaenau!
Argian; mae un yn ormod ar hyn o bryd.

Dwi’n rhy swil i fwynhau cyfrannu at raglenni os alla’i osgoi hynny, ond roedd y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pigwr -gwir bris trydan

Colofn y Pigwr o rifyn Mawrth 2014

Yn dilyn y stormydd gwaetha’ a gafwyd ers cyn cof yn ddiweddar, cydymdeimlwn yn fawr â’r sawl a ddioddefodd niwed, yn gorfforol, neu i eiddo.  Er na chafwyd niweidiau mawr yma, na llifogydd fel a gafwyd mewn ambell… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bargen y Dref Werdd

Dyma ddarn o rifyn Mawrth Llafar Bro.
Sylwer os gwelwch yn dda, bod yr erthygl yn cyfeirio at holiadur: yn anffodus doedd hi ddim yn bosib ei gynnwys efo Llafar Bro, ond os hoffech gael cyfle i ennill gwerth £250 o offer trydanol, yna galwch i mewn i … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffilmiau archif yn ysbrydoli actorion Stiniog

Yn dilyn noson lwyddiannus ym mis Tachwedd y llynedd [gweler ddolen isod], pryd dangoswydd ffilmiau archif am Fro Ffestiniog yn neuadd Cell, cafwyd ail noson yn cyfuno ffilmiau archif efo perfformiad byw gan griw brwd

Ar ddiwedd Chwefror, cydweithiodd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Fainc Sglodion- hael yw ei gorwelion

Bob Morris, Prifysgol Bangor, sy’n dod at Gymdeithas Y Fainc Sglodion y mis hwn.

                                                                                    … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Siarad Siop -Antur Stiniog

Ar Ddydd Gwyl Dewi, agorwyd pennod newydd yn hanes menter gymunedol Antur Stiniog.

Nid gwneud y pethau bychain yn unig mae Antur Stiniog, ond gwneud gwahaniaeth go iawn i Fro Ffestiniog, trwy greu swyddi a chodi hyder yn lleol y gallwn ni’r Cymry fant… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -ymdrochi

Darn allan o rifyn Chwefror 2014, gan Steffan ab Owain.

Craig Nyth y Gigfran. Llun PW

 Ymdrochi yn y llynnoedd
<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog

Cynhelir cyfarfod nesa’r Gymdeithas Nos Fercher, 19eg Chwefror, yn neuadd y WI, Blaenau.

Vivian Parry Williams fydd yn rhoi’r sgwrs y tro hwn, a’i destun ydi:

‘Dechrau Cynllun Trydan Tanygrisiau’

Adeiladu argae Stwlan

Un o nifer fawr o luniau g… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Archaeoleg y bibell nwy

Cyhoeddiad trwy law un o golofnwyr rheolaidd Llafar Bro:

Cyflwyniad gan Jane
Kenney (yn Saesneg)–

‘Pibell Nwy -Blaenau Ffestiniog i Bwllheli’

Lawnsiad yr
Adroddiad Archaeolegol’ .

Nos Lun, Chwefror 17 am 7:00 
yn Neuadd
Sef… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob cynta’r flwyddyn

Fel llynedd, ymddangosodd goesyn cynta’r rhiwbob rhwng y Dolig a’r Calan, ac mae bwced wedi bod drosto ers hynny.

Erbyn heddiw, roedd ambell i ddarn wedi tyfu’n ddigon tal i godi’r bwced oddi ar y pridd, felly roedd yn rhaid hel rhywfaint, er mwyn i’r gweddill gael aros yn y tywyllwch ychydig yn hirach.

Mi dorrais bedwar coesyn coch hyfryd, a’u stiwio’n syth. Roedd y Pobydd wedi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Chwefror 2014

Mae rhifyn Chwefror wedi cyrraedd yn boeth o’r wasg.

Diolch i aelodau Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog ac ambell un o’r Gymdeithas Bysgota am ymuno a’r hen lawiau yn y noson blygu hwyliog, tra bod y gwyntoedd egar yn rhuo tu allan!

Yn y rhifyn hwn… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Heu hada bychin

Dwi wedi bod yn un drwg am gadw hadau, ond wedi sylwi’n raddol mae gwastraff amser ydi hau hen rai yn aml iawn. Diflas ydi gorfod ail hau ar ol methiant y cynigion cynta’. Mae colli pythefnos mewn tymor mor fyr yn boenus. Ac yn arwydd o ffolineb trio arbed punt neu ddwy weithau…

Eleni, dwi wedi mynd trwy’r pacedi a thaflu llawer iawn o hadau sydd ymhell dros eu dyddiad, fel moron, panas, a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: "Bydd yn wych, Flodeuwedd"

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio efo BLODEUWEDD y mis hwn, ar ol llwyddiant y cynhyrchiad ar safle Tomen y Mur y llynedd. Dim ond un cyfle gawn ni yn y gogledd, a hynny ar Nos Lun yr 17eg, yn y Rhyl. Mi gawsom ein difetha’r llynedd mae’n rh… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Edrych ymlaen

Hwn ydi pencampwr blodeuo’r ardd gefn. Blodau’r fagwyr, Erysimum, neu perennial wallflower.
Wedi dod yn wreiddiol o ardd ‘y nhad, fel llawer o’r pethau eraill sydd acw.
‘Gwreiddyn bach gan hwn-a-hon’, rhai yn rhoddion, ac un neu ddau wedi eu ‘benthyg’.
Benthyg yn yr ystyr perennial!

Mae hwn yn blodeuo bob mis o’r flwyddyn. Mae’n boblogaidd iawn efo’r pryfaid yn yr haf, ac yn boblogaidd iawn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Brensiach y Bresych

Dal i hel ambell i beth o’r ardd gefn

Roedd y sbrowts rhy fach i’w hel ar gyfer y cinio Dolig; sgen i ddim syniad os an’ nhw’n fwy bellach…

Y bresych deiliog/kale wedi cael hambyg go iawn gan y malwod, ond yn dal i rygnu tyfu ar goesyn hir.

Dwi ddim yn cofio enw hwn, ond roedden nhw’n ddail blasus ar gyfer salad trwy’r haf, ac wedyn yn dda i’w coginio, fel dail bresych. [ Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tegan newydd

Mi ges i ‘chydig o bres Dolig, felly mi brynis i degan newydd.
Hof dyllu. Mae o fel matog lydan hirgoes.

Gan fod bore ddoe mor arbennig o braf, mi es i lawr i’r rhandir i dyllu ffos.
‘Nol a mlaen wedyn efo berfa, a gorchuddio’r beipan ddraen efo gro (un o’r deiliaid eraill wedi cael twmpath gan gwmni tarmacio).

Bore da iawn o waith.
Dwi’n chwilio am slabiau concrid rhad rwan i greu llwybr Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Noson i’w chofio

Darn allan o rifyn Rhagfyr 2013, gan Dafydd Roberts, yn son am noson o ffilmiau archif o Fro Stiniog yn ‘stafell fawr Cell; ac isod, disgrifiad o’r noson a lluniau o wefan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

Deallwn fod y noson yn un o gyfres o dd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pigo

Mae rhifyn Ionawr wedi cyrraedd!

Beth am fynd ati i feddwl am newyddion neu gyfarchion teuluol y gallwch yrru i mewn ar gyfer rhifyn Chwefror.

Y dyddiad cau ydi diwrnod olaf Ionawr.

Gallwch yrru ebost at y golygydd neu unrhyw un o’r pwyllgor, gwel… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: ‘Mofyn am geiniog i ganu

Blwyddyn newydd dda iawn i’r llond dwrn ohonoch sy’n darllen y blog yma. Dyma obeithio am flwyddyn gynhyrchiol, bodlon, ac iach.
 

Cen a chreigiau Ffridd Hafod Ruffydd, a’r Manod Bach yn y cefndir. Crwydro ar ddiwedd Rhagfyr 2013.

    ‘Nid wy’n gofyn bywyd moethus; aur y byd; na’i berlau man.
    Gofyn wyf am galon hapus. Calon onest; calon lan.’

Ac os ga’i fod mor hy’ ag ychwanegu: llond y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Awdur y flwyddyn

Erthygl gan Lleucu Williams, o’r Blaenau, yn son am ei phrofiadau hi fel awdur y flwyddyn yn Ysgol y Moelwyn.

Hi oedd y cyntaf i ennill y wobr, yn noson wobrwyo Ysgol y Moelwyn, ym mis Tachwedd 2012. Gwahoddwyd hi’n ol i noson wobrwyo 2013, er mwyn cy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dydd Llun(-iau). Oca eto

Fel arfer ar Ddydd Llun, dyma ‘chydig o luniau, a llai o fwydro.

Daeth yn amser codi rhywfaint o oca* eto, gan fod y gwlydd wedi marw ar ol y barrug ddiwedd Tachwedd. Mi godais ddau blanhigyn, a gadael dau at wsos nesa (byddai’n cadw rhai i’w plannu eto o’r cnwd olaf).

Coch oedd un, a melyn oedd y llall.

Dyma nhw wedi’u torri’n ddarnau gweddol gyfartal a’u berwi am ddeg munud.

Ac Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llwyddiannau Ysgol y Moelwyn

Pen Bandits y Bandio
Er nad yw pawb yn cytuno efo’r dull o fesur llwyddiant ysgolion uwchradd yng Nghymru, hoffai Llafar Bro  longyfarch Ysgol y Moelwyn -yn dîm rheoli, athrawon, staff a disgyblion- ar ddod i frig y tabl bandio diweddaraf.

Rydym ni… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Coch yr aeron ar y celyn

Erthygl gan un o’n golygyddion ni, Tecwyn Vaughan Jones, ar un o arferion hynafol y Nadolig, sef dod a phlanhigion bytholwyrdd i’r tŷ yn ystod y gaeaf.

Celyn. Llun PW

<!–[if gte mso 9]>

14.00

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog – Chwarel Dwr Oer

Darn allan o rifyn Tachwedd 2013, am ddarlith agoriadol rhaglen y gaeaf Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog.

<!–[if gte mso 9]>

14.00

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dydd Lluniau- pentymor

Masarnen Siapan ydi hon dwi’n meddwl -Acer palmatum. Does gen’ i ddim syniad pa gyltifar ydi hi, ond mae hi’n hardd tu hwnt dan awyr las yn yr hydref.

Ddiwedd Tachwedd dynnais i’r lluniau.
Dyma edrych ymlaen am ddyddiau braf, oer dros y gaeaf.

Ac edrych ymlaen am ddeilbridd da y flwyddyn nesa eto.

Anaml fyddai’n blogio rwan tan ddechrau’r tymor nesa’ mae’n siwr. Peidiwch a bod yn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Fainc Sglodion a chanu pop!

Dyna ddau beth na fyddech yn gysylltu a’i gilydd fel arfer! Ond da o beth oedd gweld Cymdeithas Ddiwyllianol Bro Ffestiniog yn rhoi sylw i elfen ifancach o ddiwylliant ein cenedl.

llun o wefan (uniaith saesneg) rhysmwyn.com

Y cyn bync-rocar a’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhiwbryfdir -Stolpia a phytia’

Yn rhifyn Tachwedd, mae Steffan ab Owain yn parhau ei gyfres difyr o hanesion am ardal Rhiwbryfdir; yn y 1950′au y tro hwn. Dyma ran o’i ysgrif isod.
Mae mwy i ddod ganddo yn y dyfodol hefyd.

Hen dai’r bont

<!–[if gte mso 9]>

14.00

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Barn a rhagfarn

Dwi wedi gwneud chydig o glirio aballu yn yr ardd a’r lluarth, ond
dim byd sy’n werth ei gofnodi,  felly wna’i mo’ch diflasu chi efo hynny.

Y Moelwyn Bach; Craigysgafn; Moelwyn Mawr; Moel yr Hydd; Craig Nyth y Gigfran, o ffenast llofft ar fore oer y 25ain.

Daeth y rhew cynta’ ar fore’r 19eg. Roedd hi wedi
bwrw eira a chenllysg yn y nos, a hwnnw wedi rhewi’n gorn ar lawr erbyn y
bore, ond Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cyngerdd Eric Jones a’r Calendr Bro

Mae llwyth o bethau’n digwydd yn lleol dros y gaeaf; does dim esgus i aros yn y ty o flaen y bocs. Yn rhifyn Tachwedd, gallwch weld calendr llawn o weithgareddau, yn ogystal a newyddion am nosweithiau a fu ym mis Medi a Hydref, er enghraifft y Cyngerdd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Tachwedd wedi cyrraedd!

Mae rhifyn Tachwedd yn llawn dop o erthyglau a hanesion a lluniau a chyfarchion!
Dyma rifyn mwyaf swmpus y flwyddyn, 24 tudalen: llai na dwy geiniog y dudalen am berlau’r fro!

Mae llun o Glwb Cerdded Stiniog ar y clawr, a’u haelodau nhw, ynghyd a… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Trio cael trefn ar niwl y Migneint

Argian, roedd hi’n braf heddiw. Braf a chynnes.
Y math gorau o ddydd Sul.

Dwi wedi bod yn trio rhoi’r ardd a’r rhandir i’w gw’lau am y gaeaf, heddiw a’r Sul dwytha rhwng cawodydd.

Mae’r ffa olaf wedi eu hel a’u bwyta/rhewi, a dyma’r bwmpen y soniais amdani wsos dwytha. Ddim yn un i’w chadw ar gyfer y sioe sir, ond ‘da ni’n edrych ymlaen i’w rhoi hi mewn cyri efo cig oen Cwm Cynfal.

Fel Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Golffio

Gan fod y Clwb Golff Ffestiniog yn paratoi i gau’r drysau am y tro olaf, daeth ein gohebydd yn y Llan, ar draws hen atgofion difyr iawn gan Franko, o 1969. Dyma ddetholiad o’r straeon ymddangosodd yn rhifyn Hydref, sydd dal yn y siopau am ychydig ddydd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl rhif 6

Darnau o rifyn Hydref, efo hanes y band arian a’r Brythoniaid yng ngwyl gerddorol Portmeirion.

SEINDORF yr Oakely:

<!–[if gte mso 9]>

14.00

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![endif]–><!–[ Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ti’n meddwl lici di yma?

Dwi’n ymwybodol nad oes llawer o son am arddio wedi bod ar y blog ‘ma’n ddiweddar. Mi fues i’n mwydro am jam a chrwydro, a hel cnau a madarch a ffrwythau gwyllt, ond heb son rhyw lawer am yr ardd na’r rhandir.

Mae’r calan gaeaf yn gyfle i edrych ‘nol ar y flwyddyn mae’n siwr tydi, a dwi wedi mynd ati i greu cynlluniau bras o’r ardd gefn a’r rhandir; rhywbeth dwi wedi bod isio’i wneud ers Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Antur

Darn allan o rifyn Hydref 2013 am ganolfan feicio Antur Stiniog.

A tra dwi wrthi am feicio:

Buds- llun Alwyn Jones

llongyfarchiadau mawr 
i reolwr y prosiect beicio, Adrian Bradley, ar ddod yn
bencampwr Cymru unwaith eto. Cyrhaeddodd y newyddion yn rhy hwyr ar gyfer rhifyn Hydref. Go dda Buds, dal ati!

<!–[if gte mso 9]>

14.00

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dydd Lluniau- Crwydro

Ychydig o luniau a llai o fwydro..

Gwenynen hwyr ar feillion, ar y rhandir. Mae’n talu i beidio chwynnu gormod!

Crwydro 1, Waunfawr:

13 Hydref. Helfa ffwng ym Mharc Dudley, wedi ei drefnu gan Gymdeithas Edward Llwyd, a’i arwain gan Gareth Griffiths, Prifysgol Aberystwyth.

Braf cael rhannu diddordeb efo criw Cymraeg, brwd.

Ffwng draenog. Un o’r madarch gwyllt hawddaf i’w nabod, efo’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pigo tyllau yn nadleuon y bwrdd iechyd

Mae rhifyn Hydref allan, ac yn llawn o erthyglau, newyddion, cyfarchion a lluniau eto.

Mae’r rhifyn yn rhoi lle amlwg eto i’r ymgyrch i adfer gwasanaethau llawn yn yr ysbyty coffa.

Mae’r Pwyllgor amddiffyn yn egluro ar y dudalen flaen a thu mewn, yn UNION be maen nhw’n feddwl o waith y bwrdd prosiect lleol. 

Darllenwch yn llawn yn Llafar Bro, ond dyma flas o’r erthygl:

<!–[if gte mso 9]> Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dros y mynydd i hela cnau

Yn rhifyn 4ydd Hydref o bapur Y Cymro, mae Duncan Brown yn ei golofn Llen Natur, yn gofyn:
"Pwy sy’n hel cnau y dyddiau hyn?"

…fi!

Poeni mae’r colofnydd bod y boblogaeth wedi troi cefn ar "bethau cyffredin cefn gwlad". Hefyd, bod wiwerod llwyd yn "llarpio pob cneuen", ac mae hynny’n eitha’ gwir yn amlach na pheidio. Ond dim pob blwyddyn chwaith.

Do, bu eleni’n flwyddyn sal am gnau ffor’ Parhau i ddarllen