Archives: Wilias

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Rhwyfwr

Rhan o  erthygl o rifyn Gorffennaf 2006, yng nghyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Y Rhwyfwr
Y mis y cysylltir y ‘Rhwyfwr’ yn bennaf ag ef yw Gorffennaf. Yn ystod y mis yma mae pysgota nos ar ei orau, neu felly yr yda’ ni yn ei obeithio, ac o… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hwyl fawr hanner cyntaf 2015!

Anodd credu bod chwe mis cynta’r flwyddyn wedi mynd i rywle mwya’ sydyn! Mae’r diwrnod hiraf wedi bod… "downhill o hyn ymlaen" medda rhywun!

Twt lol, dyma adeg orau’r flwyddyn. Mae wedi c’nesu digon i rywun fedru aros allan yn yr ardd ar ôl i’r haul fachlud dros Graig Nyth y Gigfran, heb i’r gwybaid ddod allan o fewn eiliadau!

Nosweithiau hir, unai yn chwynu a gweithio, neu -rhywbeth nad ydym Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- timau’r ardal

Trydedd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.
 
Yn anffodus, ychydig yn garpiog yw gweddill o gofnodion Ernest Jones ar bêl-droed Stiniog yn y cyfnod cynharaf, â’r tueddiad i neidio o gyfnod i gyfnod.

Ond mae un rhan sy’n ddiddorol dro… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mae’r Dref Werdd yn ôl!

Rhan o erthygl am gynlluniau amgylcheddol Y Dref Werdd, o rifyn Mehefin.

Wedi cyfnod o seibiant, mae’r prosiect wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan y Loteri Fawr am y tair blynedd nesaf dan y cynllun – ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’

Bydd cyfleo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia

Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Mehefin:

Can mlynedd yn ȏl“Yr wythnos ddiweddaf yr oedd dau Italiad a oedd yn cadw siop pytatws yn Blaenau Ffestiniog, yn myn’d i ffwrdd i ymladd  dros eu gwlad, a daeth yr adran leol o’r milwyr, y rhai s… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dilyn y Llwybr Llechog

Mae’r gwaith ar lwybrau’r ardd gefn bron a gorffen, diolch i’r drefn, ac mae gwell trefn yma o’r diwedd.

Mae’r gwely bach onglog tua top y llun yn wely newydd. Glaswellt oedd yn fanno tan wsos dwytha. Ardal flodau gwyllt i fod; ond weithiodd o ddim ar ôl y flwyddyn gynta.

Gwely i dyfu blodau i’w torri ar gyfer y tŷ fydd hwn, ond mae’n rhy hwyr i wneud hynny’n iawn eleni, felly ‘dan ni wedi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adolygiad: Llên Gwerin Meirion

Adolygiad llyfr, o rifyn Mehefin.

Llên Gwerin Meirion. Detholiad o Draethawd Buddugol 1898.  William Davies; Golygydd: Gwyn Thomas.Y diweddara’ o’r gyfres ddifyr ‘Llyfrau Llafar Gwlad’ ydi’r gyfrol hon. Ac yn wir, mae’r cynnwys hefyd y… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: O fewn tafliad malwan

Ydi malwod yn medru nofio dwad?

O fewn tafliad carreg i’r ardd gefn acw, mae Afon Bowydd. Handi iawn.
Neu o leia, dyna dwi ‘di bod yn feddwl… oherwydd pan dwi’n hel malwod, dwi’n eu taflu dros yr afon i’r lan bellaf.  Na, ddim i ardd rhywun arall: i dir gwyllt. Wir yr.

Ond, does dim diwedd i’w niferoedd nhw nagoes. Diawlad!

Er inni fwynhau cyfnod sych-ar-y-cyfan trwy’r mis, ac wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Urddo a gwobrwyo

Pytiau o dudalen flaen rhifyn Mehefin. Os na welsoch gopi bellach, ewch allan i brynu un, neu cysylltwch â’r dosbarthwyr i gael y straeon yn llawn, a llawer iawn mwy.
ANRHYDEDDU BRYN TŶ COCH
Daeth Bryn Williams, Tŷ Coch, Cwm Cynfal ar restr fer ‘… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -gwybedog brith

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro; y tro hwn o rifyn Mehefin 1997:

J648663.
Tydi o ddim yn edrych yn fawr o ddim nac ydi, ond efo rhywfaint o lwc mi fydd y rhif unigryw yma yn ein galluogi i ddilyn hynt a helynt, a dysgu mwy am… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Ar ôl i rifyn Mehefin Llafar Bro fynd i’r wasg, daeth y newyddion mawr am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn rheolaeth Bwrdd Iechyd Betsi Dwalad, gan gynnwys ymadawiad Mr Purt y prif weithredwr. Erbyn hyn hefyd, clywn bod yr heddlu’n ymchwilio… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Yn ôl i’r Gloddfa

Mae’r ysgrif afaelgar, ddarllenadwy yma, gan Rhiannon Jones yn sôn am brofiad un a ddychwelodd i le oedd mor wahanol pan oedd yn blentyn. Cyhoeddwyd hi gyntaf yn rhifyn Gorffennaf 1979.

AIL-YMWELD Â CHWAREL
Bore braf ym mis Mehefin, ac awel ysgaf… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dim Clem

Mae rhai pethau’n llwyddo yn yr ardd gefn acw trwy mwy o ffliwc na dim byd arall.

Mi fuon ni’n tocio’r Clematis montana ar ôl blodeuo bob blwyddyn yn gynnar yn yr haf. Ar y cychwyn, tocio’n arw gan adael dim ond troedfedd o fonyn; wedyn ychydig llai egar, ond yn dal i dynnu llwyth o’r tyfiant.

Ond llynedd ddaru ni ddim tocio o gwbl. Eleni mae’r planhigyn yn wych!

Marjorie ydi enw hon. Mae Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Richard Lloyd, Vermont

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a
sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn arall gan W. Arvon Roberts; un a
ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Mai 2015.
 Carwn dynnu sylw’r darllenwyr y mis hwn at un arall o fechgyn ‘Stiniog a wna… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Wrth ddarllen rhifyn Mehefin, daw’n amlwg unwaith eto bod ein bro’n fwrlwm o weithgareddau, efo rhywbeth i ddifyru pawb rhwng rwan a rhifyn Gorffennaf. Cofiwch brynu Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

Dyma flas o’r hyn sydd ar y gweill, gan gychwy… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- y caeau cyntaf

Ail ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’. Y tro hwn, dyfyniadau, air-am-air, o nodiadau Ernest Jones:

Mae hanes am gêm o ryw fath yn 1883, ond ym 1886 y ffurfiwyd tîm y gellid ei ystyried fel tîm trefol.  Yr oedd gemau yn digwydd r… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- dechrau’r ysgol

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 2 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Wedi i mi gyrhaedd fy mump oed roedd rhaid cychwyn i’r Llan am yr ysgol, rhyw ddwy filltir o ffordd i gerdded, doedd dim son am bus na motocar yr adeg hono. Roedd pe… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lloffion o’r Wladfa

Parhau’r gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, rhan o erthygl W. Arvon Roberts, o rifyn Mai.

Y ‘CYRNOL JONES’ o BATAGONIA

Ganwyd Robert E. Jones (Y ‘Cyrnol Jones’) yn Fuches Wen,… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- Bedydd tân

Parhau cyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf:

Fel y cynyddai’r brwydro ar feysydd y gad, cynyddu byddai effeithiau’r rhyfel, mewn gwahanol ffyrdd, ar fywyd pob-dydd yn ein cymunedau. Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd cyhoed… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Pigwr- Ras y Moelwyn

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm yn rhifyn Mai, ac yn canmol weithiau hefyd.

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn ymwneud â threfnu Râs y Moelwyn eleni. Roedd y trefniadau manwl i groesawu’r 316 o redwyr o bob rhan o Brydain wedi talu ar ei ganfed. Mae’r ras hon yn cael ei chydnabod yn un bwysig yng nghalendr rasio mynyddoedd, ac yr un gyntaf mewn cyfres o rasys a gynhelir drwy’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog- cyfoeth Llyn Morwynion

Erthygl o Ionawr 2003 yng nghyfres reolaidd Emrys Evans.

LLYN MORWYNION
Yr hyn yr ydw’i am ei wneud y mis yma yw sôn rywfaint am Lyn y Morwynion a’i gwmpasoedd, ond gan adael sôn am ei bysgota tan ryw dro eto. Yr hyn sydd wedi fy sbarduno i wneu… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Y mae’r haf yn hir yn dyfod

Ar ôl deuddydd braf ar ddechrau’r wythnos hanner tymor, mae hi wedi bod yn ddifrifol yma. Dim ond ganol pnawn heddiw cododd y tymheredd yn ôl uwchben 11 gradd C.

Dwi ar ei hôl hi’n ddiawledig felly, ac yn dal i aros iddi gynhesu cyn hau pethau’n syth i’r ddaear.   Er bod llwyth o bethau’n aros yn y tŷ gwydr i’w plannu allan, go brin ga’i flwyddyn gynhyrchiol iawn  bellach.

Mi gymris fantais o’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd- pryfeta

Ymddangosodd
cyfres ‘Gwynfyd’ am dair, bedair blynedd yn y
nawdegau, yn trafod bywyd gwyllt a llwybrau troed ein bro. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Mai 1996, yn crwydro ym Maentwrog.

Un o ddyddiau hyfrytaf y gwanwyn fu’r pumed o Ebrill, ac fel… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blas ar y Wladfa

Ar yr 28ain o Fai, 1865, union ganrif a hanner yn ôl i heddiw, yr hwyliodd y ‘Mimosa’ o Lerpwl am Batagonia bell. Gan fod sawl cysylltiad rhwng ein hardal ni a’r Wladfa, mae cyfres o erthyglau wedi ymddangos am Batagonia. Y tro hwn, rhan o erthygl o rifyn Mai gan Pegi Lloyd-Williams.

A ninnau yma’n ardal Ffestiniog yn gobeithio gefeillio â thref Rawson ym Mhatagonia, roeddwn yn meddwl y byddai o Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -mis Mai

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mai 2015:

Dros y canrifoedd, canodd nifer o feirdd i fis Mai. Un o feirdd enwocaf Cymru, a ystyrir yn feistr ar y cywydd a’r canu serch oedd Dafydd ap Gwilym, a ganai yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr, yn ôl yn y 1… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Pytiau o gofnodion Y Cyngor Tref, o rifyn Mai…

Degau o erwau’n troi’n anialwch du …

Yng nghyfarfod mis Ebrill, trafodwyd y tanau gwair a grug a dorrodd allan yn yr ardal. Ni wyddys, wrth gwrs, pwy oedd yn gyfrifol. Ond un peth a wyddom yw e… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llyn Morwynion

Milltir sgwâr sawl chwedl; ffynnon ddŵr Blaenau Ffestiniog; cynefin yr ehedydd; man cyfarfod Cymdeithas Caru Cymylau Cwm Cynfal a’r Cylch; a lleoliad picnic ardderchog. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Galwad Cynnar- Plas Tanybwlch

Trwy wahoddiad Cymdeithas Ted Breeze Jones, recordwyd pennod holi-ac-ateb o’r rhaglen Galwad Cynnar ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, ar nos Fawrth, Ebrill 28.

Daeth criw da ynghŷd i wrando ar gyngor aelodau’r panel, Bethan Wyn Jones, Rhys Owen, Ke… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -Dyddiau Fu yng Nghwm Cynfal

Yn y misoedd bob ochr i’r milflwydd bu cyfres o erthyglau yn Llafar Bro yn cofnodi atgofion am Gwm Cynfal. Bydd y rhain yn ymddangos fesul dipyn ar y we dros yr wythnosau nesa’. Dyma’r cyntaf ohonynt (o rifyn Mawrth 1999), yn dilyn y rhagair i’r gyfres… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Rhan o golofn y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Mai.
 Fore Llun, Ebrill 20fed, aeth cynrychiolaeth o’r pwyllgor i Fangor i gyfarfod aelodau Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Gwynedd a Chonwy, ac i gyflwyno cynllun dros ail agor yr Ysbyty Coffa fel ysbyt… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Daw hyfryd fis…

Mae hi’n ail hanner mis Mai, ond argian mae hi’n oer ambell fore.

Mae’n mynd yn hwyr, ond yn parhau’n rhy oer i hau lot o bethau allan yn yr ardd: beryg iawn mae tymor byr gawn ni yn Stiniog eto eleni.

‘Da ni ‘di cael dwy gawod o genllysg a glaw trwm heddiw, ar ôl cyfnodau heulog, cynnes dros ginio.

ceirios….gobeithio

Mae’r goeden geirios morello a’r eirinen a’r gellygen wedi bod yn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- newyddion a barn

Parhad o gyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf:

Ar 21 Tachwedd 1914, cyhoeddodd Y Rhedegydd y gerdd gyntaf yn ymwneud â’r Rhyfel Mawr yn y papur. Yn nodweddiadol o’r nifer fawr o gerddi tebyg a ymddangosodd ar dud… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -tywydd Mai

Erthygl o rifyn Mai 1998, o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.Wrth weld yr eira’n disgyn yn ystod y Pasg, ac hefyd y dyddiau’n dilyn yr wyl daeth hen ddywediad i’m cof’:

‘Ni saif eira ym mis EbrillMwy na dwr ar gefn brithyll.’
Roedd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Ionoron Glan Dwyryd

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Ebrill 2015:

Calonogol iawn fu’r ymateb i’m sylwadau am y bardd Ionoron Glan Dwyryd a ‘Brwydr Moel-y-Don’ yn Rhifyn Mawrth.

Diolch o galon i Neris Thomas, Bryncir House am gysylltu ac anfon dwy o gerddi Ion… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Mai

Yn boeth o’r wasg, mae rhifyn Mai yn cael ei blygu heno, ac ar gael yn syth wedyn!

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl – Y Gŵr Diwyd

Erthygl gan Merêd, o fis Tachwedd 1975, (ail rifyn Llafar Bro). Ail-gyhoeddwyd yr erthygl yn rhifyn Ebrill 2015, fel rhan o’r gyfres Trem yn ôl, o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′.

Y Gŵr Diwyd

Un bore, tua chanol degawd cynta’r ganrif, roedd llan… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- W.O.Thomas, Califfornia

Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn arall gan W. Arvon Roberts; un a ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Tachwedd 2014.

William O. Thomas
Ganwyd ef ym mhlwyf Maentwrog yn 1845. Symudodd i Lechwedd, Blaenau Ffestiniog gyda’i rieni, Owen a Margaret Thomas, pan oedd yn dair blwydd oed.  O naw oed nes oedd yn ddeunaw bu’n gweithio yn y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed yn y Blaenau

Ddegawd yn ôl bu cyfres ar hanes peldroed Stiniog yn Llafar Bro, o gofnodion y diweddar Ernest Jones. Bydd yr erthyglau yn ymddangos ar y wefan yma dros yr wythnosau nesa’, y cyntaf ohonynt isod (o rifyn Mehefin 2004) efo rhagair gwreiddiol Vivian Pa… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blaenau mewn Blodau

Mae popeth yn barod ar gyfer y gystadleuaeth garddio flynyddol, ‘Blaenau mewn Blodau’.

(llun PW)

Eleni fydd yr unfed flwyddyn ar ddeg i’r gystadleuaeth gael ei chynnal.

Bydd modd cystadlu yn yr adrannau canlynol;

     Gardd fechan;
   Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Ffatri

Erthygl gan Gwyn Thomas, a ymddangosodd yn rhifyn Ebrill 2015:
Rai blynyddoedd yn ôl mi gefais ychydig dudalennau o nodiadau gan Bleddyn Jones y Ffatri, sef Melin y Moelwyn, neu Ffatri Tanygrisiau ar lafar. Roedd o wedi rhoi’r teitl barddonol hwn uw… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Lafant

Dan ddylanwad llefydd fel gerddi Dwnhrefn (Porthcawl) a chaeau Ffrainc, mi yden ni wedi bod isio tyfu rhes o lafant acw ers talwm iawn.

Gerddi Dwnhrefn. Dunraven.

Unwaith eto, fel efo marchysgall ac olewydd, mentrus -neu ddigwilydd- ydi tyfu planhigion mediteranaidd ar ochr y mynydd, ond mae planhigion unigol wedi gwneud yn iawn yma, felly pam ddim ‘de?!

Bordor bach y lawnt cyn plannu’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn -Mynydda

Cyfres am yr awyr agored a bywyd gwyllt oedd ‘O Lech i Lwyn’ ar ddiwedd y nawdegau. Dyma erthygl o rifyn Mai 1998 gan Myfyr Tomos, Llawrplwy oedd bryd hynny yn gadeirydd Clwb Mynydda Cymru – cymdeithas a sefydlwyd ym 1979 i hyrwyddo datblygiad mynydda yng Nghymru a threfnu gweithgareddau a theithiau mynydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Faint o amser sydd ers i chi fod ar gopa’r Moelwyn, y Rhinog Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cymdeithas Caru Cymylau

Cwm Cau, Cadair Idris, heddiw.

Craig Cau, Bwlch Cau, Llyn Cau

Hyfryd yn yr haul, ond oer iawn yn y cysgod, lle oeddwn i, yn chwilio am blanhigion Arctig Alpaidd ar waelodion y clogwyni. Braidd yn gynnar oedd hi. Esgus i fynd ‘nôl eto.

pren y ddannoedd- Sedum rosea- roseroot

tormaen serenog- Saxifraga stellaris – starry saxifrage

 Gwell na diwrnod yn y swyddfa unrhyw bryd!
# Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs ‘Stiniog -Llynnoedd Gwneud

Erthygl o Chwefror 2003 yng nghyfres reolaidd Emrys Evans.

Y tro hwn y testun oedd:
Llynnoedd Gwneud y Cambrian

Mae ardal Ffestiniog – ‘Hen ardal y chwareli’ fel y byddai’n cael ei galw – wedi’i donio’n eithaf helaeth â llynnoedd.  Yn y mynyddoedd sydd yn cwmpasu’r fro, ceir aml i glwt o ddŵr mewn rhyw gwm neu’i gilydd neu’n llechu mewn rhyw gilfach glogwynog.

Mae rhain yma ymhell cyn i’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merêd

Mae llawer iawn o deyrngedau wedi eu cyhoeddi i Meredydd Evans yn y wasg Gymreig a thu hwnt. Roedd yn braf gweld Merêd yn cael cydnabyddiaeth y byd canu gwerin trwy Brydain o’r diwedd hefyd, wrth i Wobrau Gwerin Radio 2 gyflwyno gwobr ‘Good Tradition’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -dilyn sgwarnog

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o fis Mai 2006.

Yr Ysgyfarnog Wen

Hoffwn sôn ychydig am yr ysgyfarnogod gwyn a gyflwynwyd i’r cyffiniau hyn a’r ardaloedd cyfagos lawer blwyddyn yn ôl.

Wel, ar ôl chwilio’r gist, cefais hyd i’r ha… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Newyddion y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Ebrill:

Mae’r wythnosau yn llithro heibio ac mae llawer ohonoch yn gofyn, mae’n siŵr, be sy’n digwydd rŵan, o ganlyniad i’r refferendwm? Falla’ch bod chi’n meddwl bod y Pwyllgor Amddiffyn wedi mynd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llên Gwerin

Erthygl o rifyn Mawrth 2006 gan Nesta Evans, yn adrodd ar benwythnos difyr iawn ym Mhlas Tanybwlch.

Dyro Gân i Mi
Dyna oedd teitl y Cwrs Llên Gwerin a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhlas Tanybwlch. Braf oedd cyfarfod ffrindiau a gwneud rhai newydd yn y… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 4

Yr olaf o’r rhiwbob-dan-orchudd wedi eu codi o’r planhigyn cynnar. Coesau cochion gwych.
Dwi am adael hwn i ddatblygu yn yr agored rwan.

Mae’r bwced wedi mynd i orchuddio coesynau newydd o’r planhigyn arall sydd yma. Mae egin y rheiny wedi torri trwy wyneb y pridd yn y dyddiau dwytha’, wythnosau ar ôl y llall.
Braf cael tymor rhiwbob gweddol hir, efo un planhigyn cynnar ac un hwyr.

Y cenin Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Geiriau Coll

Erthygl fer o rifyn Ionawr 2005:

Gyda threigl amser a gyda’r newid byd, fe aeth llawer o ddywediadau a geiriau ar goll yn yr ardal hon fel ag mewn sawl ardal arall.

Er enghraifft, pwy o blant ‘Stiniog, erbyn heddiw, sy’n gwybod mai rhywun digywilydd iawn ydi’r un a gaiff ei gymharu i ‘wagan gynta’r run’?

Neu mai rhywun wedi gneud llanast o betha ydi’r un sydd ‘wedi gyrru’r wagan dros ben Parhau i ddarllen