Archives: Wilias

Llafar Bro: Pwyllgor Amddifyn yr Ysbyty Coffa

Y frwydr yn parhau.
(O rifyn Ebrill 2016)

Ar ôl chwe mis union o orfod aros, fe gafwyd cyfarfod efo rhai o swyddogion y Bwrdd Iechyd.  Yn bresennol ar ran y Betsi roedd y cadeirydd Dr Peter Higson, Geoff Lang (Cyfarwyddwr Strategaeth), Ffion Johnsto… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Gwawdio’r gwan a gwadu’r gwir

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Dyma’r bennod a baratowyd ar gyfer rhifyn Ebrill eleni. Aeth ar goll yn y wasg, felly mae’n ymddangos am y tro cyntaf yma ar y wefan.

Cerdyn a yrwyd adra o’r rhyfel. D… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -gweithgaredd y capel

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.   Pennod arall o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Yn nechrau y ganrif hon, byddai y Gymanfa yn cael ei chynnal yn Moriah Trawsfynydd ac yn Peniel Ffestiniog bob yn ail flwyddyn. Byddai plant y Babell wrth eu bo… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dwyn ffrwyth?

Y Fechan: "Dad! Be ydi’r aderyn coch a glas ‘na efo pen du, yn y goeden eirin?"
Fi: "Asiffeta!" …ac allan a fi…

Ar ôl rhuthro allan i glymu hen gryno-ddisgiau i ganghennau’r goeden, mi ges i gyfle i egluro wrthi mae coch y berllan oedd yr aderyn diarth. Ceiliog oedd yr un hardd coch a glas, a’r iar efo fo, yn gymar llai lliwgar, fel nifer o adar eraill.

Dim ond unwaith o’r blaen -dwi’n Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -gwybod popeth am eliffantod!

Pennod arall o atgofion dechrau’r ganrif ddwytha’ gan Nem Roberts, Rhydysarn.

Heb waith, heb fwyd
Profiad digalon iawn i unrhyw ddyn ydyw bod ymysg y diwaith.  Mae yn brofiad blin i ddyn pan y digwydd hyn yn ei wlad ei hun, ond fil gwaeth ydyw b… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysgwrn -Codi sied a phlannu coed

Newyddion o Gartref Hedd Wyn.

To gwair ar anghenfil
Petaech wedi digwydd gyrru lawr drwy Gwm Prysor yn ystod ddechrau’r flwyddyn a tharo llygaid tuag at Yr Ysgwrn byddech wedi gweld anghenfil go ryfedd yn llechu rhwng y bryniau.

Sian yn arolygu… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Profi’r Powdwr Du

Ar benwythnos heulog braf yr 16eg a’r 17eg o Ebrill, daeth dros 300 o fyfyrwyr o bedwar ban Prydain a gogledd Iwerddon i gystadlu ym Mlaenau Ffestiniog.

Antur Stiniog oedd yn cynnal Pencampwriaeth Beicio Lawr-Allt Myfyrwyr Prifysgolion Prydain eleni… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Rhagrith a Lludw

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mawrth 2015.

Fel arfer, mae mis Mawrth yn un sy’n llenwi fy nyddiadur hefo galwadau i feirniadu yn eisteddfodau cylch a rhanbarthol yr Urdd, ond gan mod i wedi derbyn gwahoddiad i feirniadu’n y Genedlaethol yn y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Y Ddeddf Orfodaeth

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.Ym mis Chwefror 1916, galwyd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Dinesig yn y Blaenau i ddewis aelodau o’r Tribiwnlys newydd oedd i’w sefydlu, yn dilyn y Ddeddf Orfodaeth Filwrol … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -teisennau Nain

Pennod arall o gyfres Annwen Jones.
Ychydig o rysetiau Nain
 

Teisen De½ pwys o flawdLlwy de o bodwr codi3 owns o fenyn3 llwy fwrdd o lefrith1 ŵy3 owns o siwgwrPinsiad o halen3 llwy fwrdd o sieri
Rhwbiwch y menyn i’r blawd ac yna ychwanegu’r s… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -pytiau dechrau’r tymor

Newyddion o Gyfarfod Blynyddol Cymdeithas Enweiriol y Cambrian eleni, ac erthygl arall o’r archif. 

Cynhaliwyd y cyfarfod yn neuadd y W.I. gydag wyth ar hugain o’r aelodau yn bresennol. Rhoddodd yr Ysgrifennydd amlinelliad o benderfyniadau’r Pwyl… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: #GwynThomas: ‘Ple heno yr wyt ti?’

Ar brynhawn noeth yn y gaeafFe welwch freichled o dref ar asgwrn y graig.-Gwyn Thomas, ‘Blaenau’. Cyfrol Ysgyrion Gwaed, Gwasg Gee, 1967

Diolch am yr angerdd, Gwyn, a diolch am y bennawd.

Mae teyrnged ar wefan papur bro Stiniog a’r cylch na fedra’ i wella arni, felly taw pia hi am rwan, ond bydd colled ar ei ôl yma yn ei filltir sgwâr.

Vivian Parry Williams yn holi Gwyn Thomas mewn neuadd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Teyrnged i un o ‘Hen gyfoedion dyddiau gynt’

GWYN
Mae heddiw’n ddiwrnod trist iawn inni yma yn Stiniog, fel ag i weddill Cymru hefyd, yn reit siŵr. Er bod trigain mlynedd a mwy wedi mynd heibio ers i Gwyn adael bro ei febyd a mynd ymlaen i ddilyn gyrfa academaidd ddisglair iawn ac i lewyrch… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Clychau (parhad)

Pennod arall o gyfres reolaidd Steffan ab Owain, y tro hwn yn parhau â’i drafodaeth am glychau.
*Mae dolen isod i ran gyntaf y stori.

Dyma dipyn mwy o hanes y gwahanol fathau o glychau a ddefnyddid gynt gan y gwŷr eglwysig. Yn ôl Bob Owen (Croesor)… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Nawr lanciau rhoddwn glod

…y mae’r gwanwyn wedi dod…

Britheg (dim ond un) a chlychau dulas (pump) wedi ymddangos eto, a finna’n meddwl fod y llygod wedi bwyta pob un ohonynt!

Dwi’n meddwl siwr nad oedd unrhyw un o’r ddau yma wedi blodeuo yn 2015, felly mae croeso mawr i’r ddau eleni.

Mae digon i edrych ymlaen ato eto; moliannwn oll yn llon. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tanygrisiau Ddoe -Lesyns Hustori…

Pennod pump yng nghyfres Mary Jones am y gymuned rhwng 1920-36.

Dysgu darllen – ar ein traed yn y dosbarth a llyfr gan bob un. Ar ben y rhes oeddwn i, o tua dwsin neu ragor o fechgyn a genethod a Mr Jones yr athro. Y cyntaf yn darllen dwy linell o’r bennod ddewisol yn y llyfr ac felly ymlaen, pob un ohonom yn gorfod darllen yn bwyllog nes cyrraedd y diwedd. Os byddai ambell un yn cael trafferth Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn -Cerdded y Mynyddoedd

Allan Tudor, Solihull, gyfrannodd erthygl i’r gyfres awyr-agored yn rhifyn Ionawr 1999.  
Fel llawer un arall, rwyf yn hoff o gerdded mynyddoedd Eryri, yn enwedig o gwmpas y Blaenau.  Nid wyf ddringwr, felly dewis llwybr i’r copa sydd yn weddol … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1966-67 a 1967-68

Ychydig o hanes y bêl-droed yn y Blaenau. Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams.(Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones)

1966-67 Roedd Prestatyn yn ôl yn y gynghrair ym 1966-67, a dyma’r flwyddyn y dechreuwyd dod a chwaraewyr wrth gefn i mewn yn lle rhywun oedd wedi’i anafu.  Penderfynodd y Blaenau ail-ddechrau cael chwaraewyr o gylch Lerpwl a chafwyd Keith Godby fel cysylltydd yno Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -tocio

Yn yr ardd.Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Ebrill 2004.

Yn yr Ardd Flodau
Ar ôl y glaw, y gwynt a’r eira bydd rhaid tacluso y llwyni, a’u tocio. Mae yn bosib eu tocio rhy fuan, a gall … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -y goedwig yn deffro

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro.

Mae’n rhyfeddol ‘tydi sut mae swn coedwig yn medru newid o fewn ychydig wythnosau. Heb imi fynd yn rhy ddiflas a chanu tiwn gron bob blwyddyn tua’r adeg yma, mi ddywedai o ar ddechrau’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl ‘Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 5 yng nghyfres Steffan ab Owain.Ymddangosodd yn wreiddiol yng ngholofn Stolpia, yn rhifyn Ebrill 1995
O’r cyfnod cynharaf yn hanes y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, cymerodd nifer dda o’r ymsefydlwyr a hanai o’r ardal hon a’r rhai cyfagos … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn Yr Ysgwrn- Apêl am Atgofion

Newyddion o Gartref Hedd Wyn, gan Siân Griffiths.

Fuoch chi rioed yn Yr Ysgwrn tybed, neu ydych chi’n nabod rhywun fu yno? 

Oes gennych chi luniau neu atgofion o’r profiad? Sut beth oedd gweld y gegin am y tro cyntaf, a chael hanes y gadair ddu… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -‘Nôl i’r Babell

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.    Pennod arall o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Roedd capel y Babell yn oer iawn yn y gaua, nid oedd dim byd i’w dwymo. Roedd grât fach dân yn y Festri. Roedd pobeth yn burion yn y gwanwyn a’r haf, ond pa… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Plas Tanymanod

Mae llawer o hen dai a phlasdai Bro Ffestiniog wedi diflannu bellach. Dyma bennod o’r gyfres Trem yn ôl: erthyglau o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′, yn trafod un ohonynt. 

TANYMANOD
Disgrifwyd hen blasdy Tanymanod gan y ddiweddar Mrs K. Jones-Robe… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Arbrawf rhif 400…

Mae Dydd Gwener y Groglith yn teimlo fel dydd calan i mi. Diwrnod cynta’r flwyddyn o ran garddio go iawn. Y diwrnod cyntaf o wyliau hefyd yn aml iawn. Mae’r dydd yn hirach, y pridd yn g’nesach, a’r brwdfrydedd yn berwi.

Dwi ddim yn llwyddo bob tro, ond dwi’n trio plannu’r tatws cynnar ar Ddydd Gwener Groglith bob blwyddyn. Mi gawson ni ddiwrnod sych eleni, a’r haul yn sbecian bob-yn-ail rhwng y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -‘bwledi yn clecian uwch ein pennau..’

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.
Chwefror 1916
Roedd nifer o lythyrau’r milwyr yn dal i gael eu cyhoeddi gan Y Rhedegydd, ynghyd â lluniau a cherddi lu. Daeth cerdd faith arall gan Glyn Myfyr ddiwedd Ion… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Diolch Elsi!

Cyfarfod i ddangos gwerthfawrogiad ardal.
Addasiad o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2016. 

(Lluniau gan Alwyn Jones)

Gan fod Mrs Elizabeth Ann Jones (Elsi), Erw Las, Bethania, yn paratoi i’n gadael ni am ei henfro yng nghyffiniau Llanbe… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Croeso’r gwanwyn

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Croeso’r gwanwyn tawel cynnar,
Croeso’r gog a’i llawen lafar;
Croeso’r tes i rodio’r gweunydd,
A gair llon, ac awr llawenydd.

A dyna hen bennill telyn, fel mae’r math yma’n cael eu galw,… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Deffro! Mae’n ddydd.

Ar ôl diwrnod yn mwynhau rygbi a chwrw da pedwar o dai potas y dre’ ma ddoe, dim ond wysg fy nhîn ac yn ara’ deg a fesul dipyn ddois i ‘nôl i dir y byw heddiw.

Ond am ddiwrnod! Haul cynnes ac awyr las. Buan iawn ciliodd y pen mawr wrth glirio a thocio a llifio a hollti. Cael crwydro ac arolygu be sy’n deffro, be sy’n tyfu, be sy wedi diodde dros y gaeaf hir gwlyb. Edmygu canu’r ceiliog mwyalchen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd Stiniog

Pytiau o’r Cyngor Tref. 
Addasiad o’r golofn newyddion a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2016.

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn nifer o glybiau, mudiadau, a gweithgareddau diwylliannol a hamdden yn ein cymuned. Gyda hynny mewn golwg, bu galw ar y Cyngo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: OPRA CYMRU

Y cwmni lleol yn torri tir newydd.

Fel y gŵyr llawer ohonoch, bellach, cwmni wedi ei sefydlu’n lleol gan Patrick Young, ydi ‘Opra Cymru’. Dyma ŵr sydd â phrofiad eang o gynhyrchu operâu ar y safon uchaf bosib, ledled y byd.

Bu’n gweithio … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- John Thomas Dolgarregddu

Erthygl gan W. Arvon Roberts, am ffawd Cymro ifanc yn Rhyfel Cartref America.

Brwydr yr Anialwch oedd y frwydr gyntaf yn Ymgyrch Trostir Virginia rhwng y Cadfridog Ulysses S. Grant a’r Cadfridog Robert E. Lee a byddin y Conffederadiaid yn y Rhyfel C… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt- A heuir, a fedir

Yn yr ardd efo Eurwyn.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mawrth 1999.

Yn yr Ardd Lysiau

Plannu tatws. Llun- Paul W

Mae’r mis yma yn un prysur iawn yn gyffredinol yn yr ardd.

Gallwch … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- Celwydd Golau

Pennod arall o atgofion dechrau’r ganrif ddwytha’ gan Nem Roberts, Rhydysarn.

Y mae gan pob ardal ei phen celwyddwr

Yn ystod fy aml deithiau, cwrddais a llawer cymeriad o bob math. Rhyfedd fel mae’r Bod Mawr wedi creu pawb a phob peth yn wahanol… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1964-65 a 1965-66

Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. 
Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams.(Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones)
 
Tymor 1964-65 

Roedd Eidalwr o’r enw Paolo Ponoginibio, o’r Bala ymysg chwaraewyr 1964-65.  Dywedid ei fod… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd- arwyddion gwanwyn

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro.

Mae’r dydd wedi ‘mestyn dipyn eisioes, ac mi fyddwn yn troi’r clociau eto mewn dim. Yn y cyfamser, mae natur yn rhoi rhyw ragolwg inni o’r gwanwyn i ddod.

Yng Ngheunant Llennyrch ar ddiwrno… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ar Wasgar- Athro arbennig iawn

Dyma erthygl a ymddangosodd fel rhan o’r golofn ‘Ar Wasgar’ gan alltudion Bro Ffestiniog, yn rhifyn Rhagfyr 1998.

Allan Tudor o Solihull sy’n cyfrannu i’r gyfres y mis yma.  

Weithiau mae pobl yn gofyn i mi sut yr wyf wedi cadw fy Nghymraeg, a finnau wedi gadael Cymru i bob pwrpas ers hanner can mlynedd.  Wrth gwrs mae llawer o resymau am y ffaith i mi gael dim trafferth i gadw’r iaith, fel Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- Un a gafodd goleg!

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, erthygl am Edwin Owen (1887 – 1973), gwyddonydd o Stiniog, gan Wyn Penri Jones.
Fel un o fabis y pumdegau, drigain mlynedd yn ddiweddarach mae’r cyfr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Erthygl gan Marian Roberts, o rifyn Chwefror 1998.

‘Gwisg genhinen yn dy gap,a gwisg hi yn dy galon.’

Ydach chi erioed wedi meddwl pam y cafodd y genhinen ei mabwysiadu fel arwyddlun gan y Cymry? Daeth y genhinen yma gyda’r Rhufeiniaid o ardal … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Noson Wobrwyo Ysgol y Moelwyn

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo flynyddol Ysgol y Moelwyn yn ddiweddar i ddathlu llwyddiannau’r disgyblion. Roedd y noson yn gyfle i rieni, athrawon ac aelodau o’r gymuned ymfalchïo yn llwyddiannau y bobl ifanc sydd yn ddyfodol i`r  gymuned a’r ard… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -‘ynghanol y frwydr fawr’

Parhau
â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd
cyntaf.
 Daeth rhifyn cyntaf o’r Rhedegydd am 1916 â’r newyddion fod Morris Vaughan Roberts, mab ieuengaf y meddyg Vaughan Roberts, wedi ei ddyrchafu’n Lefftenant gyda chwmni … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn yr Ysgwrn- gadael argraff

Newyddion o Gartref Hedd Wyn, gan Siân Griffiths.
 
Symud y Gadair Ddu a Chloc Tywydd yn gadael argraff ddofn
Yn ddiweddar cludwyd y Gadair Ddu o’r Ysgwrn am y tro cyntaf ers degawdau er mwyn ei thrwsio a’i gwarchod i’r dyfodol.
Nid mater hawd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llais Betsi a neb arall…

Y diweddaraf o Bwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Goffa.
(O rifyn Chwefror 2016)

Newyddion go gythryblus ddaeth o’r Bwrdd Iechyd ar Ionawr 25ain ond nid annisgwyl, serch hynny. Datganiad y Betsi i’r Wasg y diwrnod hwnnw oedd y bydd y gwaith o addasu ad… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr- Blodau’r Ffair

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Ionawr 2015.

Mae fy llyfrau’n y stydi’n parhau i fod dan haenau o lwch yn dilyn y gwaith y bu i ni ymgymryd ag o yn ystod y misoedd dwytha. Joban fach at ddechrau’r flwyddyn fydd tynnu’r cyfan i lawr a dechr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn- llygedyn o haul

Pennod arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a’r awyr agored ym Mro Ffestiniog.
Y tro hwn, erthygl gan Vivian Parry Williams, o rifyn Chwefror 1999.

Tydw’ i heb benderfynu yn iawn p’run ai hanesydd/archaeolegwr gyda diddordeb mewn byd natur ydw’i, ynteu r… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dilyn trwyn

Tra bod ambell flodyn yn deffro’n ara’ deg a fesul dipyn yn yr ardd ‘cw -eirlys; blodyn gwynt; clustiau eliffant; llysiau’r sgyfaint, ac ati- mae un llwyn yn cael mwy o sylw na phopeth arall.

Union dair blynedd yn ôl (fwy neu lai) planwyd llwyn bocs y gaeaf -Sarcoccoca- wrth ddrws y tŷ gwydr. Bob mis Chwefror ers hynny, mae’r blodau bychain, rhyfedd yr olwg, wedi llenwi’r aer efo oglau melys, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt- aros mae…

Yn yr Ardd efo Eurwyn.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin, a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Chwefror 1999.
 Yn yr Ardd Lysiau
Ar hyn o bryd, mae’n anobeithiol yn yr ardd gan fod y pridd mor wlyb; ond y munud y cawn yc… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tanygrisiau Ddoe- Yr Eglwys

Pennod pedwar yng nghyfres Mary Jones am y gymuned rhwng 1920-36.

Wrth gyfeirio at yr Eglwys Bach yn Nhanygrisiau mae yn werth rhoi y sylw canlynol gan fod yr eglwys wedi ei hen chwalu (ers y pumdegau) – collwyd yr adeilad a’r gloch a’r gatiau b… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
 
Pennod arall o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Rwyf am geisio yn awr alw i’m cof yr arweinyddion a ddaeth o’r Hen Babell i’r Babell newydd. Cof plentyn yw cofiwch hynny. Mae’n sicr y gwnaf rai camgymeriad… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- ‘gwlad chwe mis’

Hedfan i Ganada
Er i mi deithio gymaint ar hyd fy oes, ychydig iawn deithiais mewn awyrenau.  Mae’n debyg fy mod yn perthyn i’r dosbarth hwnnw sydd yn credu buasai’r Bod Mawr wedi rhoi adain i ddyn pe tae wedi bwriadu iddo hedfan.  Daw hyn … Parhau i ddarllen