Archives: Wilias

Ar Asgwrn y Graig: Chwyn da!

Mae mwy o groeso i ambell chwynnyn. Un o’r planhigion cyntaf i dyfu ar bridd noeth dechrau’r flwyddyn ydi berwr chwerw.

Aelod bach o deulu mawr y bresych. Ac aelod blasus hefyd.

Salad gwyllt cynta’r flwyddyn. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clwb Nofio Bro Ffestiniog

Cyfnod prysur i Glwb Nofio Bro Ffestiniog

Mae hi wedi bod eithaf prysur i aelodau’r Clwb yn ddiweddar, gyda nofio noddedig 24 awr a’r gala gymunedol gyntaf erioed.

Fel diolch am waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc, cafodd 38 o aelodau gyfle yn d… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Ionawr 1995. Dathlu Canmlwyddiant Ysgol y Moelwyn 1895-1995Agorodd Ysgol y Moelwyn ei drysau am y tro cyntaf ar 15 Ionawr 1895… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 1

Coesau cochion y rhiwbob cynta’ yn tyfu mewn tywyllwch ar hyn o bryd.

Mae nhw’n hwyrach na’r llynedd; roeddwn wedi codi’r pedwar coesyn cynta’ yr adeg yma llynedd. Ta waeth, mae yna hen edrych ymlaen acw.. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mynydd yr Olewydd

Gweithred o ffydd, gobaith, a chariad gan y Pobydd naw mlynedd yn ôl oedd prynu coeden olewydd ifanc, a llusgo’r gr’aduras o’r ganolfan arddio ar arfordir mwyn Conwy, bob cam yma i ochr y mynydd, fel anrheg penblwydd priodas i mi.

Thyfodd hi fawr ddim o ran taldra yn y blynyddoedd ers hynny (y goeden ‘lly, dim y Pobydd), ond mae golwg digon iach arni hi, ac mae hi’n cael y lle gorau yn yr ardd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Drannoeth y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn daeth cyfaill ar y ffôn o Gaerdydd:

    ‘Gawsoch chi’ch plesio?’ medda fo.
           ‘Wrth gwrs!’ medda finna.
    ‘Oeddat ti’n synnu gweld cymaint yno?’

Chwerthin wnes i cyn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1922- Y gaeaf

Rhan o golofn RHOD Y RHIGYMWR, gan Iwan Morgan, a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2015.

Ymysg y llyfrgell o lyfrau sydd ar silffoedd stydi Tŷ’n Ffridd acw, deuthum ar draws cyfrol fechan ddifyr y diwrnod o’r blaen – Y FLWYDDYN YNG NGHYMRU (detholia… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Swyddi newydd efo’r Dref Werdd

Ydych chi eisiau cyfrannu at wneud amgylchedd Blaenau Ffestiniog a bywyd ei thrigolion yn well?

Mae Cwmni Y Dref Werdd wedi llwyddo i sicrhau cyllid oddiwrth Cronfa’r Loteri Fawr i weithredu rhaglen  o weithgareddau amrywiol fydd yn helpu i wella a… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Eira, rhew, haul a gwres

Cafwyd trwch o eira yn ddirybudd dros nos wythnos yn ôl, nes bod ysgolion Stiniog i gyd wedi cau ddydd Llun. Bu hen ddathlu yn y bore wrth inni gadw’r hen draddodiad o aros i Radio Cymru rannu’r newyddion da o lawenydd mawr efo’r genedl!

Ar ôl hynny, ‘da ni wedi cael rhes o ddyddiau hyfryd braf. Pob man a phob dim wedi rhewi’n gorn cofiwch, ond yr awyr yn las. Mae’r eirlysiau wedi agor a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr – y chwareli

Vivian Parry Williams yn parhau’r gyfres sy’n cofnodi canmlwyddiant y rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Ionawr 2015.

Roedd yr argyfwng yn achosi trafferthion mawr i’r chwareli, a’r oriau gweithio’n cael eu cwtogi ym mhob… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Torri coed a chrwydro

Dwi wedi bod yn hel coed tân, fan hyn-fan draw trwy’r gaeaf, ond heb gael y tywydd na’r awydd i wneud llawer mwy na thaflu’r canghennau dros y gwrych i’r ardd gefn. Ond roedd pnawn heddiw’n braf felly allan a fi i lifio.

Llun prin o’r garddwr swil

Roedd hi’n weddol oer erbyn i’r haul suddo tu ôl i’r Moelwynion, ond dwi wedi torri cefn y gwaith, ac yn edrych ymlaen -trist, dwi’n gwbod- i fynd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lleuad Borffor

Band gwerin ydy Band Arall a bu’n fwriad ganddynt gynhyrchu cryno ddisg ers peth amser.

O’r diwedd, fe gyflawnwyd y dasg honno ac mae Lleuad Borffor bellach ar werth. Lansiwyd y CD heno yn nhafarn Y Pengwern, Llan.

Mae arni 12 o draciau, a chan f… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywydd lobsgows

Ai lobsgows ydi fersiwn y gaeaf o’r barbaciw? Mae dynion yn aml iawn yn cael eu cyhuddo o beidio cyfrannu at ddyletswyddau coginio’r teulu, heblaw am gynnig byrgyrs a selsig amheus yn yr ardd ar ddyddiau poeth yn yr haf.

Yn y gaeaf, ydi lobsgows yn rhywbeth gweddol macho i’w goginio? Mae o’n rhywbeth hawdd i’w wneud tydi, a ddim yn ormod o dreth ar feddyliau syml dynion! Pario llysiau; eu torri Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysbyty- DENG MLYNEDD O YMGYRCHU

Rhan o erthygl y Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Ionawr 2015:

Fe ffurfiwyd y Pwyllgor Amddiffyn union ddeng mlynedd yn ôl i’r mis hwn ac ymddangosodd yr erthygl gyntaf ar dudalen flaen Llafar Bro  rhifyn Ionawr 2005 o dan y pennawd ‘DIGON YW DIGON Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Taro’r post i’r parad gl’wad

Heno, yn fwy nac erioed, dwi’n falch o fod yn un o drigolion ‘Stiniog.

 Roedd gen’ i lwmp yn fy ngwddw’n gynharach heno wrth i fil o bobl y fro ddod i Ysgol y Moelwyn ar noson oer, er mwyn gyrru neges glir i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr; i’r gwei… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- yr actores Jane Vaughan

Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

llun o gasgliad W. Arvon Roberts

Ganwyd yr actores brydferth Jane Vaughan yn Ffestiniog yn 1911. ‘Roedd hi’n ŵyres i E.P. Jones, Blaenyddol, u… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Rhannau o’u hadroddiadau, o rifynnau Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2014

Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog: 
Adroddodd y Llywydd, Robin Davies fod yr arddangosfa unwaith eto eleni wedi bod  yn bur llwyddiannus a bod tua 1800 o ymwelwyr wedi galw i mewn a… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Refferendwm yr Ysbyty!

Y Diweddaraf o’r Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Rhagfyr 2014, gan Geraint Vaughan Jones.

Mae’n braf cael adrodd bod y Pwyllgor Amddiffyn a’r Cyngor Tref bellach yn cydweithio ar y ffordd ymlaen yn y frwydr i adfer y gwasanaethau a gollwyd o’r Ysb… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Saith Rhyfeddod y Gwyliau

‘Na ddywed ddrwg am y flwyddyn
Nes dyfod am ei therfyn’,
medden nhw.

Dwi ddim yn hoff o’r drefn yr adeg yma o’r flwyddyn o roi rhaglenni teledu a radio, ac erthyglau papur newydd ac ati, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. Esgus i ailgylchu hen ddeunydd a chreu rhywbeth rhad. Dim pawb sy’n gwirioni ‘run fath…

Yr haul wedi mynd i ochr Croesor y Moelwynion ar ddiwedd diwnod hyfryd. 28ain Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Archif Gwefannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi gwahodd Llafar Bro i gymryd rhan yn Archif
We y deyrnas gyfunol, drwy gadw copi rheolaidd o’n gwefan. Rydym wedi derbyn y cynnig wrth gwrs, felly waeth pa newidiadau ddaw yn y dechnoleg yn y dyfodol, bydd cynnwys … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Rhyfel Mawr a Bro Ffestiniog

Rhan o gyfres o erthyglau gan Vivian Parry Williams yn cofnodi canmlwyddiant dechrau’r rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 2014.

Er na chofnodwyd dim yn y papur lleol, Y Rhedegydd  am y digwyddiad, cafwyd hanes gwraig … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r archif- Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif
Nid Llafar Bro y tro hwn ond PLYGAIN, Cylchgrawn Plant yr Ysgol Ganol, Blaenau Ffestiniog.
Daw’r eitem isod o Rifyn Haf 1927 (Cyfrol I, Rhif 3)
M.E.Philips oedd y Prifathro a John Ellis Williams oedd… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crwydro

Dwn ‘im lle aeth Tachwedd. Duw a wyr lle’r aeth yr undeg-saith mlynedd dwytha chwaith.

Dwi ‘di bod yn rhedeg efo’r ferch hynaf i weld prifysgolion, cyn iddi hi adael y nyth. A dwi wedi manteisio ar gyfleon prin hefyd i ymweld ag ambell le oeddwn i eisiau gweld, tra o’n i wrthi.

Mae’r hydref yn gyfle i gwrdd â chriw coleg bob blwyddyn, ac mi fuon ni’n cerdded darn o lwybr yr arfordir eto Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cofeb i gofio milwyr Cymru ar bridd tramor

Darn gan Marian Roberts a ymddangosodd gynta’ yn rhifyn Medi 2014. Lluniau gan Dafydd Roberts.

Yng Ngorffennaf 1917, yn ystod 3edd Brwydr Ieper, a elwir hefyd yn Passchendale, penderfynwyd bod angen i’r Cynghreiriaid gymryd ardal a alwyd yn Cefn Pilck… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Seindorf yn dathlu

Rhan o Newyddion Seindorf yr Oakeley o rifyn Hydref 2014, gan Glen Jones.

Bu arddangosfa i ddathlu pen-blwydd y band yn 150 oed, yng Nghanolfan Maenofferen am bum wythnos tan Hydref 24ain.

Dan arweiniad John Glyn Jones, agorwyd yr arddangosfa gyda… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithasau

Newyddion o rifyn Hydref 2014

Merched y Wawr y Blaenau: 
Daeth yr aelodau ynghyd i gyfarfod cyntaf y tymor nos Lun, Medi’r 22ain yn y Ganolfan Gymdeithasol.   Cafwyd adroddiad byr o’r penwythnos preswyl yn Llanbedr Pont Steffan gan Marian, a darll… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dal i hel

Mae’r tomatos yn dal i aeddfedu yn y ty gwydr, a’r tywydd mwyn yn dal i blesio.

Ches i ddim arlliw o’r aflwydd blight ar y tomatos eleni, felly mae’r ffrwythau wedi cael aros ar y planhigion tan rwan. Bach iawn fydd y cnwd o domatos gwyrdd felly, a da o beth ‘di hynny.

Mi dyfis i dri math o domatos o had y tro yma. Moneymaker ydi’r rhai cochion crwn. "Di-flas" yn ôl rhai, ond yn ddibynadwy, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Doman Sgidia

Darn gan Pegi Lloyd-Williams, o rifyn Hydref 2014. Lluniau gan Paul Williams.

Mae  bron pawb o bell ag agos wedi dod i wybod am y Doman erbyn hyn, yn enwedig ar ôl y cyhoeddusrwydd yn y Daily Post y llynedd. Roedd yn ddifyr darllen y gwahanol eglurh… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dewch i lawr i Garej Paradwys

Lle i luchio sbwriel fu’r cwt ers talwm.

Lle i dreulio cyn lleied o amser a phosib ynddo.

Asbestos. Hwnna ydi o.

Dwi wedi bod ofn gwneud rhyw lawer yn y cwt ers tro, a phawb arall yn y teulu wedi eu gwahardd rhag mynd i mewn o gwbl.

Roedd cyflwr yr asbestos ar y to wedi dirywio’n arw, a darnau’n plicio oddi arno, gan greu llwch ‘run pryd.

Dwi wedi bod yn beirianydd atomfa yn y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif- Trem yn ol

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, o rifyn Gorffennaf 1978.

Eglwys Sant Madryn
‘Loes calon yw clywed am ddifrod a dinistr adeiladau o ddidordeb hanesyddol arbennig.’ Dyna un o’r sylwadau a glywyd yn dilyn y tan mawr ach… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfrau’r Fro

Darnau allan o rifyn Medi 2014

Mae awduron Stiniog wedi bod yn brysur yn ddiweddar ac fe daeth pedwar llyfr newydd sbon o’r gweisg. Ni fu’r ardal erioed yn brin o dalentau.
* Lansiwyd llyfr yn dwyn y teitl ‘O’r Llechi i’r Cerrig’ gan Dr. E… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Llai na 31″

Daw’r pennawd o adroddiad gan newyddion Radio Cymru ar y 7fed o Hydref, yn son cyn lleied o bobl oedd wedi cymryd maintais o wasanaethau iechyd dramor. "Mae BBC Cymru wedi deall bod llai na 31 o gleifion wedi gwneud cais…"  Aaaaaaaaaaaaaach!!  Llai na 31 o ddiawl… 30 felly ia? Asiffeta.

Un o raglenni ‘Becws’ ar S4C hefyd bron a denu bricsan trwy’r teledu:
"…ffrindiau fi yn TAFLU CAWOD Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr- Baled y Waled, a chwis enwau Stiniog

Rhan o golofn Iwan Morgan, o rifyn Medi.

Y mis hwn eto, cafwyd hanes am dro trwstan gan un o feirdd cocos yr ardal -  un a ddewisodd ffug-enw addas iawn. Diolch o galon i ‘Daz Cash’ am gân mor hwyliog i gofnodi profiad anffodus Bili Jôs, Bry… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ffarwel haf

Mi fuodd mis Medi’n ffeind iawn yma; yn ymestyn ein tymor tyfu byr, ac yn aeddfedu’r india-corn ac yn cochi’r tomatos. Diolch amdano.

Popcorn fiesta, gan James Wong ydi’r corn, efo amrywiaeth o liwiau ar y cobiau, o biws i felyn, llwydlas a du. Lluniau’r corn wedi popio i ddilyn rywbryd eto!

Y bwmpen gynta’n dipyn mwy na rhai y llynedd, ond fel awgrymais ganol Awst, mwngral ydi hi. Mi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Deall lleisiau’r nentydd

Peth braf iawn i olygydd ydi derbyn erthyglau heb orfod holi a swnian. Daeth y darn yma i mewn ar gyfer rhifyn Medi, gan un sy’n dysgu Cymraeg, ac wedi dotio ar fynyddoedd Bro Ffestiniog. Diolch iddo am gefnogi’r papur bro. Biti na fydda rhai o’r newyd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pryderon iechyd yn dwyshau!

Ar dudalen flaen, a thu mewn i rifyn Medi Llafar Bro, cafwyd y newyddion diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog, gan gynnwys torri’r newyddion syfrdanol y gall y fro fod yn ddi-feddyg ymhen 6 mis. Cafwyd adroddiad am y cyfarfod c… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hud a lledr

Mi ges i gyfle i hel ychydig o eirin gwyllt wythnos yn ol, a hynny am y tro cyntaf ers tua 4 blynedd, oherwydd hafau hesb yn y safleoedd arferol. Damsons ydyn nhw; rhai melys, hyfryd, ar goeden wedi tyfu trwy wal gardd allan i’r gwyllt.

Wrth gwrs mi wnes i  rywfaint o jam, fel arfer, ond o’n i isio rhoi cynnig ar be mae rhai yn alw’n ‘fruit leather’ hefyd. 

A dyma fo:

Dilyn rysait Pam Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Fel huddug i botas

Mae llwyth o bethau wedi digwydd yn yr ardd a’r rhandir, ond rhwng pob peth, ches i ddim cyfle i’w cofnodi. Yn bennaf oherwydd hyn:

Nid y fi, ond Y Pobydd druan: wedi torri ei choes ar ymweliad a cherrig llithrig Pistyll Rhaeadr.

Oherwydd gwario (cyndyn, ond angenrheidiol) ar ddwy ffenast fawr a tho newydd ar y cwt, gwyliau adra oedd y cynllun eleni. Diwrnod ar Ynys Llanddwyn, un arall Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr – Awdl 1934- Ogof Arthur

Rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, gan Iwan Morgan, o rifyn Gorffennaf 2014:

Bedwar ugain mlynedd i eleni, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd. Dan
feirniadaeth J.T.Job, T. Gwynn Jones a J.J.Williams, dyfarnwyd y gadair am Awdl i ‘… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- yr heddychwr Richard Roberts

Darn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 2014.
Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

Celf- Lleucu Gwenllian Williams

A ninnau’n nodi cychwyn y Rhyfel Mawr eleni, mae’n briodol hefy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: D’yn ni ddim yn mynd i Birmingham

Mae gen i aduniad ysgol ym mis Medi, a dwi’n edrych ymlaen i ddal i fyny efo cyd-ddisgyblion alltud, 40  30* mlynedd ar ol i bawb ddilyn llwybrau a gorwelion gwahanol.

Ond mynd a dod fydd y rhan fwyaf y noson honno: mi fydd yn hyfryd eu gweld yn ol yn y fro, fel gwennoliaid yn y gwanwyn. Ond mynd maen nhw drachefn.

Adar o’r unlliw: y Peiriannydd, y Warden, a’r Dyn X-ray, ar Faen Esgob

Mae’r Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cnwd

Wedi bod rhwng cawodydd heno i nol pys a ffa ac ati o’r rhandir.

Y farchysgall ola’ hefyd, gan fod y blagur sydd ar ol yn bethau bychain i gyd, heblaw’r un sydd i’w weld ar orwel y Manod Bach yn y llun. Mae’r petalau piws wedi dechrau gwthio trwy gragen hwnnw rwan.

Cnwd o dunelli o ffa melyn a ffa dringo ar ei ffordd, nes bydd pawb wedi syrffedu eto! Ond heno, mi wnaeth y Pobydd goginio Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dathlu penblwydd Antur Stiniog

Darn o erthygl ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 2014:

Ers sefydlu Antur Stiniog fel Menter Cymdeithasol yn 2007, dim ond ers 2 flynedd, Gorffennaf 2012, mae’r cwmni wedi bod yn masnachu, ac erbyn hyn yn cyflogi 19 o drigolion lleol trwy ei amryw weit… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Waw! Be ‘di hwn?

Yn wahanol i’w chwiorydd, does gan y Fechan ofn dim!

Yno i helpu gwella’r llwybrau ar y rhandir oedd hi i fod, ond roedd y llyffaint; a’r chwilod; a’r gloynod byw; a’r lindysyn anferthol yma, i gyd yn fwy diddorol!

Dwi wedi defnyddio’r llun yma o’r blaen. Gwalchwyfyn yr helyglys (elephant hawk-moth) ydi o: creadur doniol a rhyfeddol fel lindysyn, ond hardd iawn fel gwyfyn. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Jam a Jeribincs

Dwi wedi bod at fy nghlustiau mewn ffrwythau.

Mae’r rhewgell yn orlawn rwan, o gyrins cochion a chyrins duon. Roedd yn rhaid hel yr olaf o’r gwsberins, ac roedd hi’n amser hel llus eto. Mae’r cnwd olaf o riwbob yn galw am sylw hefyd, ond bydd yn rhaid i hwnnw aros lle mae o am rwan. Diolch i’r drefn mae dim ond fesul llond llaw mae’r mafon a’r mefus yn cochi yma.

 Mi fuodd hi’n farathon yma Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Pry’ garw

Mae’r haul ‘ma wrth fy modd i.
Do, bu’r rhandir yn sych am wythnos, a phawb yn gorfod cludo dwr yno, ond chlywch chi mo’na i’n cwyno am yr haul.

Gwyn ein byd

Yn ei sgil daw pryfetach wrth y fil i’r ardd, a hyd’noed y rhai sy’n achosi difrod fel y gloynod gwyn yn cael croeso acw. Wrth gwrs, mae rhai’n cael mwy o groeso nac eraill. Cafodd y Fechan a finna fodd i fyw wrth wylio nifer yn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dal dy ddwr

Rhan o erthygl o rifyn Gorffennaf 2014:

Mae cryn brysurdeb a gweithgaredd ar safle trin dŵr Garreglwyd ar hyn o bryd. Llanast ofnadwy medd rhai; ac eraill yn holi be’ ar y ddaear sy’n digwydd yno? O chwilio a holi rhyw ‘chydig, daw’n amlwg bo… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mor soffistigedig

Mi fues i’n chwilota’r we eto am ffyrdd o baratoi marchysgall, a mynd rownd a rownd nes drysu’n hun!

Yn y diwedd cwbl wnes i oedd eu berwi a’u bwyta efo olew, finag a mwstard. A mwynhau gweddillion y tatws cyntaf yn oer efo nhw, a llond dwrn o ffa melyn a phys am y tro cyntaf eleni hefyd.

Braf ydi cymryd diwrnod achlysurol o wyliau pan mae’r Pobydd a’r plant yn gweithio, ac yn yr ysgol! Cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Newydd -Elis o’r Nant

Mae ysgrifennydd Llafar Bro wedi bod yn brysur eto, ac ar Nos Lun, 21ain Gorffennaf, am 6.30 o’r gloch, bydd Vivian Parry Williams, a Gwasg Carreg Gwalch yn lansio’i gyfrol ddiweddaraf ‘Elis o’r Nant –Cynrychiolydd y Werin’, yn neuadd Sefyd… Parhau i ddarllen