Archives: Wilias

Ar Asgwrn y Graig: Ebrill a fling

Mawrth a ladd, Ebrill a fling.

Un o’r planhigion gynta’ i ni blannu yr ardd gefn oedd lelog Califfornia; Ceonothus ‘concha’. Yn anffodus, mae o wedi marw rywbryd dros y gaeaf.

Wrth aros am ‘y gwanwyn glas eginog’ daeth yn amlwg nad oedd am ddeffro eleni.

Planwyd o ym Mehefin 2003, ac mae o i’w weld yn lluniau ola’r post dwytha ar waelod chwith y lawnt.

Tyfodd yn lwyn hardd iawn, ond roedd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Owen Morris Tŷ’n Ddôl

Cyfres o erthyglau yn edrych ‘nôl ar gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn y tro hwn gan W. Arvon Roberts, Pwllheli. Ymddangosodd fersiwl lawnach yn rhifyn Gorffennaf 2013:
Parchedig Owen R. Morris (1828-1912)
Mab Ty’n Ddôl, Blaenau Ffestiniog, a anwyd 18 Gorffennaf, 1828, oedd Owen E. Morris. Ei rieni oedd Robert Morris (g.25 Rhagfyr, 1800, yn Sofl y Mynydd, Ffestiniog – m. 27 Mai, Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Creu’r ardd gefn

Edrych ‘nôl dros gyfnod creu’r ardd gefn:

Ebrill 2002- y gwanwyn cyntaf ar ôl symud i mewn. Roedden ni’n dal i
weithio a gwario ar y tŷ, a’r ardd dal yn le i gadw hen deils a brics a ddaeth allan o’r gegin, a
phob math o bethau eraill fel bath a thanc dŵr poeth, ac ati. Y ddau wrych yn dwyn gormod o le. Roedd yr ardaloedd
pridd yn wlyb iawn iawn.

Erbyn Pasg 2003 roedden ni’n barod i Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd- Un wennol…

Mae erthyglau am fywyd gwyllt ein bro wedi ymddangos o dro i dro ers sefydlu Llafar Bro ym 1975. Ymddangosodd cyfres ‘Gwynfyd’ gan Paul Williams am dair, bedair blynedd yn y nawdegau. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Ebrill 1996, yn dathlu dyfodiad … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Bore Oes

Darn o’r archif y tro hwn: rhan o erthygl gan Ellen Maiden (Ephraim gynt), Southampton, a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2014.

Pan fydda i’n gweld rhaglenni ar y teledu am ffermwyr heddiw, gyda phob arf a’r peiriannau diweddaraf sy’n gwneud eu gwaith gymaint ysgafnach nag oedd i ffermwyr saithdeg mlynedd yn ôl, byddaf yn cofio mor galed y byddai ffermwyr bychain yn gorfod gweithio.

Adeg Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhuthr Goddaith ar Ddiffaith Fynydd

Bu’n wyliau Pasg, sy’n golygu dau beth:
Plannu’r tatws cynnar, a phlant yn llosgi rhedyn ar y ffriddoedd.

Cefn Trwsgl / Ben Banc. Rhan o ardal tipyn mwy a losgwyd wsos yma, wedi’i weld o’r ardd gefn.

Gwell fod y llosgi wedi digwydd rwan yn hytrach na gwyliau Sulgwyn, pan fydd yr adar yn nythu. ‘Creithio’ ydi’r enw ar yr arfer yma yn ‘Stiniog. Mae erthygl am yr enw (a tharddiad y pennawd uchod Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tân Goddaith

Erthygl gan Vivian Parry Williams, wedi’i hysgogi gan y tanau diweddar ar ffriddoedd Bro Ffestiniog.

Wrth chwilota yn archif Prifysgol Bangor rhyw ddydd, mi ddois ar draws y darn isod, gan W. Barnes, yn y cylchgrawn Archaeological Journal, 1856 … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Darn arall o archif Llafar Bro: y tro hwn, darn gan Nesta Evans o rifyn Mawrth 1997.
Meirion House, LlanTreuliais bnawn difyr yn ddiweddar yng nghwmni Mrs Beti Wyn Williams a Robert ym Meirion House.  Mae’n siwr fod y rhan fwyaf ohonoch yn sylweddoli fod i Meirion House le arbennig yn hanes ein pentref, ac yn wir yn hanes yr ardal.   Dywedodd Robert wrthyf fod calon y tŷ yn dyddio’n ôl i’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Now Lord

Erthygl o’r archif. Y tro hwn pennod o golofn y diweddar Emrys Evans, a ymddangosodd yn rhifyn Tachwedd 2005.

Englyn – Pluen Sgota
Wrth fynd drwy rifynnau y flwyddyn 1931 o hen bapur wythnosol Stiniog, sef Y Rhedegydd, tarewais ar yr englyn yma i’… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 3

Dwi’n falch bod hwnna drosodd! Ar y 6ed o Awst y llynedd bu criw o gwmni teledu Fflic acw, yn ffilmio darn ar gyfer Cegin Bryn.

Ar ôl wyth mis o boeni a hel meddyliau, cafodd y bennod am riwbob ei darlledu wsos d’wytha.

Chwarae teg, trwy ddefnyddio llwyth o close-ups a gwaith camera’n symud yn gyflym o lun i lun, fe lwyddon nhw i wneud i’r ardd a’r rhandir edrych yn well ac yn llawnach Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- Newid Cymdeithasol

Vivian
Parry Williams yn parhau’r gyfres sy’n cofnodi canmlwyddiant y rhyfel
mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Gorffennaf 2014.

Daeth y gyflafan erchyll â newidiadau mawr i’r fro, fel i bob ardal arall trwy Brydain ac Ewrop. Mewn cymuned fel Blaenau Ffestiniog, gwelwyd newid mewn sawl ystyr. Gadawodd effaith gweld cymaint o’i dynion ifainc yn ymuno â’r fyddin ei farc ar Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif – Atgofion Troad Canrif

Cyhoeddodd Cymdeithas Llafar Bro lyfr  ‘Pigion Llafar 1975-1999′ er mwyn dathlu’r milflwyddiant. Mae’r erthygl isod yn un o’r ‘pigion’ hynny, yn trafod troad y ganrif cyn hynny. Ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Mawrth 1979.

Stiniog yn y ganrif ddiweth… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gŵyl y Glaniad

PATAGONIA 150.
Cyfres achlysurol fydd yn ymddangos trwy’r flwyddyn, i nodi canrif a
hanner y Cymry yn y Wladfa. Dyma erthygl gan W.Arvon Roberts, o rifyn Chwefror 2015.

Ar 28 Gorffennaf, 1865, glaniodd mintai fach ond dewr o Gymry gwladgarol o fewn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -recriwtio

Vivian
Parry Williams yn parhau’r gyfres sy’n cofnodi canmlwyddiant y rhyfel
mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Chwefror 2015.

Rhan Lewis y Gloch yn yr ymgyrch recriwtio

Yng ngholofn newyddion lleol Blaenau Ffestiniog, 14 Tachwedd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -pytiau o’r papurau

Rhannau o golofn Steffan ab Owain, o rifynnau Chwefror a Mawrth 2015:

Can mlynedd yn ôl
Y mae cwyno beunyddiol y dyddiau hyn am y wasgfa economaidd sy’n effeithio ar wasanaethau’r wlad. Pa fodd bynnag, gwelwn o’r dyfyniad isod o hen bapur newydd am y flwyddyn 1915 fod  pethau yn llawer gwaeth yn yr ardal hon a llawer man arall yng Nghymru gan mlynedd yn ôl i’r mis hwn :

"Caledi Mawr  yn  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Apêl Walton

Yn Awst 2007 dioddefodd Beryl, fy ngwraig strôc ddifrifiol, a threuliodd wythnos yn Ysbyty Gwynedd, gan ddirywio’n waeth yno. A ninnau fel teulu wedi cael ein hysbysu nad oedd llawer o obaith iddi, penderfynwyd ei hanfon i Ysbyty Niwrolegol Walton, lle y derbyniodd driniaeth brys ar ei hymennydd, gan dreulio peth amser yn yr adran gofal dwys yno. 

Diolch i’r gofal a dderbyniodd gan yr arbenigwyr Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blew cae

Dant y llew cynta’r flwyddyn dynnodd fy sylw, a gwneud i mi chwerthin ar gyflwr truenus y lawnt acw. Nid fod y peth yn newyddion i ni, ond argian ulw, mae’r diffyg glaswellt yn destun cywilydd.

Neu mi fysa fo, taswn i’n malio botwm corn am drwch y gwair yno!

Chwyn a mwsog, mall a’i medd… y ‘lawnt’ honedig yn foel iawn o ran gweiriau

Pawb at y peth y bo, ond ‘sgen i ddim diddordeb Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif.
Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 1984.

Cipdrem ar hanes “Yr Hall”
Annodd iawn yw cyfleu darlun teg o’r holl ddigwyddiadau cyffrous a fu ynglŷn â Neuadd y Farchnad ac Ystafell Gynnull y Blaenau drwy ychydig eiriau.  Fodd bynnag, ceisiaf dynnu braslun o’r hyn a ddigwyddodd yno yn ystod y can mlynedd ac ugain diwethaf. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1964- Patagonia

PATAGONIA 150. Cyfres achlysurol fydd yn ymddangos trwy’r flwyddyn, i nodi canrif a hanner y Cymry yn y Wladfa. Dyma wthio’r cwch i’r dŵr efo rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, Iwan Morgan, o rifyn Chwefror 2015.

Eleni, mae’n ganrif a hanner er pan hwyliodd 153 o Gymry ar fwrdd y ‘Mimosa’ o Lerpwl i Batagonia yn Ne America, gyda’r Capten George Pepperell a chriw o ddeunaw. Cychwynnwyd o Lerpwl ar Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Ychydig o newyddion o’r cymdeithasau, wedi eu haddasu o golofnau cymunedol rhifyn Mawrth 2015..
 
Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog
Ar nos Fercher Chwefror 18fed Vivian Parry Williams oedd y gŵr gwadd yng nghyfarfod y Gymdeithas Hanes a’i destun oedd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: STOLPIA- Pontio

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain, y tro hwn o rifyn Mehefin 2013. Bu’n cyfeirio at rai o hen bontydd y fro, ac yn yr achos yma, awn i’r Migneint yn ei gwmni.

Hen bont y mae llawer yn dotio ati wrth deithio tros y Migneint yw’r hen bont fach ddel sydd ar ochr ddwyreiniol i Lechwedd Deiliog a chyn cyrraedd pont ac adfeilion Tai Hirion, sef Pont Rhyd y Porthmyn.

Y mae llawer o ddyfalu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Diwedd pennod

Gydag ymadawiad Dr Dawn ac ymddeoliad Dr Parry y ddiweddar, fe ddaeth Practis Meddygon Blaenau i ben, a hynny am y tro cyntaf ers sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Rhyngwladol yn ôl yn 1948.

Diolch eto i’r ddau am eu hymroddiad anhunanol, yn enwedig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn dilyn cau yr Ysbyty Coffa.

Ar ran pobol yr ardal, dymunwn y gorau posib iddynt i’r dyfodol.

=================== Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 2

Wedi codi ‘chydig o’r coesau cochion fu dan orchudd. Mae’n nhw’n edrych yn dda, ac ar eu ffordd i fod yn stiw syml i’w fwyta efo iogwrt.

Bu’n rhaid crwydro eto. ‘Nôl bob cam i Aberfal (Falmouth), Cernyw. Yr Arlunydd wedi cael gwahoddiad am gyfweliad yn y brifysgol yno.

Fel yn yr hydref, mi es am dro: y tro hwn i ‘erddi coll’ Heligan. Ac fel Prosiect Eden bryd hynny, roedd hi’r adeg anghywir Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn -Canlyniad Ysgubol y Refferendwm

Canlyniad y Refferendwm (neu’r ‘Pôl Cymunedol’) a gynhaliwyd ar Chwefror 19eg:
Nifer a bleidleisiodd – 1,695 Nifer o blaid – 1,688Nifer yn erbyn – 5 Nifer pleidleisiau a ddifethwyd – 2.

52% o’r etholaeth wedi bwrw pleidlais, sef y canra… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd Stiniog

Newyddion o’r Cyngor Tref   
(wedi’i addasu o’r erthygl yn rhifyn Mawrth 2015)

Ym mis Chwefror penderfynwyd y dylid gosod adeilad y Pafiliwn ym mharc chwarae y Sgwâr i Carys Jones er mwyn iddi agor caffi. Enw’r caffi fydd Caffi’r Parc ac ma… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Chwyn da!

Mae mwy o groeso i ambell chwynnyn. Un o’r planhigion cyntaf i dyfu ar bridd noeth dechrau’r flwyddyn ydi berwr chwerw.

Aelod bach o deulu mawr y bresych. Ac aelod blasus hefyd.

Salad gwyllt cynta’r flwyddyn. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clwb Nofio Bro Ffestiniog

Cyfnod prysur i Glwb Nofio Bro Ffestiniog

Mae hi wedi bod eithaf prysur i aelodau’r Clwb yn ddiweddar, gyda nofio noddedig 24 awr a’r gala gymunedol gyntaf erioed.

Fel diolch am waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc, cafodd 38 o aelodau gyfle yn d… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Ionawr 1995. Dathlu Canmlwyddiant Ysgol y Moelwyn 1895-1995Agorodd Ysgol y Moelwyn ei drysau am y tro cyntaf ar 15 Ionawr 1895… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 1

Coesau cochion y rhiwbob cynta’ yn tyfu mewn tywyllwch ar hyn o bryd.

Mae nhw’n hwyrach na’r llynedd; roeddwn wedi codi’r pedwar coesyn cynta’ yr adeg yma llynedd. Ta waeth, mae yna hen edrych ymlaen acw.. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mynydd yr Olewydd

Gweithred o ffydd, gobaith, a chariad gan y Pobydd naw mlynedd yn ôl oedd prynu coeden olewydd ifanc, a llusgo’r gr’aduras o’r ganolfan arddio ar arfordir mwyn Conwy, bob cam yma i ochr y mynydd, fel anrheg penblwydd priodas i mi.

Thyfodd hi fawr ddim o ran taldra yn y blynyddoedd ers hynny (y goeden ‘lly, dim y Pobydd), ond mae golwg digon iach arni hi, ac mae hi’n cael y lle gorau yn yr ardd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Drannoeth y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn daeth cyfaill ar y ffôn o Gaerdydd:

    ‘Gawsoch chi’ch plesio?’ medda fo.
           ‘Wrth gwrs!’ medda finna.
    ‘Oeddat ti’n synnu gweld cymaint yno?’

Chwerthin wnes i cyn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1922- Y gaeaf

Rhan o golofn RHOD Y RHIGYMWR, gan Iwan Morgan, a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2015.

Ymysg y llyfrgell o lyfrau sydd ar silffoedd stydi Tŷ’n Ffridd acw, deuthum ar draws cyfrol fechan ddifyr y diwrnod o’r blaen – Y FLWYDDYN YNG NGHYMRU (detholia… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Swyddi newydd efo’r Dref Werdd

Ydych chi eisiau cyfrannu at wneud amgylchedd Blaenau Ffestiniog a bywyd ei thrigolion yn well?

Mae Cwmni Y Dref Werdd wedi llwyddo i sicrhau cyllid oddiwrth Cronfa’r Loteri Fawr i weithredu rhaglen  o weithgareddau amrywiol fydd yn helpu i wella a… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Eira, rhew, haul a gwres

Cafwyd trwch o eira yn ddirybudd dros nos wythnos yn ôl, nes bod ysgolion Stiniog i gyd wedi cau ddydd Llun. Bu hen ddathlu yn y bore wrth inni gadw’r hen draddodiad o aros i Radio Cymru rannu’r newyddion da o lawenydd mawr efo’r genedl!

Ar ôl hynny, ‘da ni wedi cael rhes o ddyddiau hyfryd braf. Pob man a phob dim wedi rhewi’n gorn cofiwch, ond yr awyr yn las. Mae’r eirlysiau wedi agor a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr – y chwareli

Vivian Parry Williams yn parhau’r gyfres sy’n cofnodi canmlwyddiant y rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Ionawr 2015.

Roedd yr argyfwng yn achosi trafferthion mawr i’r chwareli, a’r oriau gweithio’n cael eu cwtogi ym mhob… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Torri coed a chrwydro

Dwi wedi bod yn hel coed tân, fan hyn-fan draw trwy’r gaeaf, ond heb gael y tywydd na’r awydd i wneud llawer mwy na thaflu’r canghennau dros y gwrych i’r ardd gefn. Ond roedd pnawn heddiw’n braf felly allan a fi i lifio.

Llun prin o’r garddwr swil

Roedd hi’n weddol oer erbyn i’r haul suddo tu ôl i’r Moelwynion, ond dwi wedi torri cefn y gwaith, ac yn edrych ymlaen -trist, dwi’n gwbod- i fynd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lleuad Borffor

Band gwerin ydy Band Arall a bu’n fwriad ganddynt gynhyrchu cryno ddisg ers peth amser.

O’r diwedd, fe gyflawnwyd y dasg honno ac mae Lleuad Borffor bellach ar werth. Lansiwyd y CD heno yn nhafarn Y Pengwern, Llan.

Mae arni 12 o draciau, a chan f… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywydd lobsgows

Ai lobsgows ydi fersiwn y gaeaf o’r barbaciw? Mae dynion yn aml iawn yn cael eu cyhuddo o beidio cyfrannu at ddyletswyddau coginio’r teulu, heblaw am gynnig byrgyrs a selsig amheus yn yr ardd ar ddyddiau poeth yn yr haf.

Yn y gaeaf, ydi lobsgows yn rhywbeth gweddol macho i’w goginio? Mae o’n rhywbeth hawdd i’w wneud tydi, a ddim yn ormod o dreth ar feddyliau syml dynion! Pario llysiau; eu torri Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysbyty- DENG MLYNEDD O YMGYRCHU

Rhan o erthygl y Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Ionawr 2015:

Fe ffurfiwyd y Pwyllgor Amddiffyn union ddeng mlynedd yn ôl i’r mis hwn ac ymddangosodd yr erthygl gyntaf ar dudalen flaen Llafar Bro  rhifyn Ionawr 2005 o dan y pennawd ‘DIGON YW DIGON Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Taro’r post i’r parad gl’wad

Heno, yn fwy nac erioed, dwi’n falch o fod yn un o drigolion ‘Stiniog.

 Roedd gen’ i lwmp yn fy ngwddw’n gynharach heno wrth i fil o bobl y fro ddod i Ysgol y Moelwyn ar noson oer, er mwyn gyrru neges glir i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr; i’r gwei… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- yr actores Jane Vaughan

Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

llun o gasgliad W. Arvon Roberts

Ganwyd yr actores brydferth Jane Vaughan yn Ffestiniog yn 1911. ‘Roedd hi’n ŵyres i E.P. Jones, Blaenyddol, u… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Rhannau o’u hadroddiadau, o rifynnau Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2014

Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog: 
Adroddodd y Llywydd, Robin Davies fod yr arddangosfa unwaith eto eleni wedi bod  yn bur llwyddiannus a bod tua 1800 o ymwelwyr wedi galw i mewn a… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Refferendwm yr Ysbyty!

Y Diweddaraf o’r Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Rhagfyr 2014, gan Geraint Vaughan Jones.

Mae’n braf cael adrodd bod y Pwyllgor Amddiffyn a’r Cyngor Tref bellach yn cydweithio ar y ffordd ymlaen yn y frwydr i adfer y gwasanaethau a gollwyd o’r Ysb… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Saith Rhyfeddod y Gwyliau

‘Na ddywed ddrwg am y flwyddyn
Nes dyfod am ei therfyn’,
medden nhw.

Dwi ddim yn hoff o’r drefn yr adeg yma o’r flwyddyn o roi rhaglenni teledu a radio, ac erthyglau papur newydd ac ati, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. Esgus i ailgylchu hen ddeunydd a chreu rhywbeth rhad. Dim pawb sy’n gwirioni ‘run fath…

Yr haul wedi mynd i ochr Croesor y Moelwynion ar ddiwedd diwnod hyfryd. 28ain Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Archif Gwefannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi gwahodd Llafar Bro i gymryd rhan yn Archif
We y deyrnas gyfunol, drwy gadw copi rheolaidd o’n gwefan. Rydym wedi derbyn y cynnig wrth gwrs, felly waeth pa newidiadau ddaw yn y dechnoleg yn y dyfodol, bydd cynnwys … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Rhyfel Mawr a Bro Ffestiniog

Rhan o gyfres o erthyglau gan Vivian Parry Williams yn cofnodi canmlwyddiant dechrau’r rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 2014.

Er na chofnodwyd dim yn y papur lleol, Y Rhedegydd  am y digwyddiad, cafwyd hanes gwraig … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r archif- Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif
Nid Llafar Bro y tro hwn ond PLYGAIN, Cylchgrawn Plant yr Ysgol Ganol, Blaenau Ffestiniog.
Daw’r eitem isod o Rifyn Haf 1927 (Cyfrol I, Rhif 3)
M.E.Philips oedd y Prifathro a John Ellis Williams oedd… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crwydro

Dwn ‘im lle aeth Tachwedd. Duw a wyr lle’r aeth yr undeg-saith mlynedd dwytha chwaith.

Dwi ‘di bod yn rhedeg efo’r ferch hynaf i weld prifysgolion, cyn iddi hi adael y nyth. A dwi wedi manteisio ar gyfleon prin hefyd i ymweld ag ambell le oeddwn i eisiau gweld, tra o’n i wrthi.

Mae’r hydref yn gyfle i gwrdd â chriw coleg bob blwyddyn, ac mi fuon ni’n cerdded darn o lwybr yr arfordir eto Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cofeb i gofio milwyr Cymru ar bridd tramor

Darn gan Marian Roberts a ymddangosodd gynta’ yn rhifyn Medi 2014. Lluniau gan Dafydd Roberts.

Yng Ngorffennaf 1917, yn ystod 3edd Brwydr Ieper, a elwir hefyd yn Passchendale, penderfynwyd bod angen i’r Cynghreiriaid gymryd ardal a alwyd yn Cefn Pilck… Parhau i ddarllen