Archives: Wilias

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Gamallt

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans, y tro hwn o rifyn Tachwedd 1998.

Llynnoedd y Gamallt.
Mae yna gryn dipyn o bysgota wedi bod ar y ddau Lyn Gamallt ers pan agorwyd hwy i’w pysgota yn 1994.

Fel y cofir cauwyd Llynnoedd y Gamallt rhag cael… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn Yr Ysgwrn – Cartref Hedd Wyn

Sian Griffiths, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn, yn cychwyn cyfres o erthyglau yn cofnodi’r hyn sy’n digwydd yn Yr Ysgwrn.
(Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 2015)

Creu Campwaith gyda phlant lleol

Mae’n gyfnod cyffrous yn Yr Ysgwrn ar hyn o bry… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Triawd y Migneint

Nid yw nef ond mynd yn ôl, hyd y mannau dymunol.

Tydi’r rhain ddim yn luniau arbennig o dda; dim ond cofnod o ddwyawr dymunol ar y mynydd efo ‘nhad ac un o’r genod heddiw. Diwrnod gaeafol ac oer, ond yn bwysig iawn: diwrnod sych!

Graig Lwyd, Drum, Llyn Morwynion

Chwarel Bryn Glas; cymylau duon a’r Moelwynion

Ffestiniog 4½ Yspytty (Ysbyty Ifan) 6½
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0 Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Gosodwr

Dafydd Roberts sy’n adrodd ei hanes yn nyddiau cynnar Llafar Bro.

Anodd credu bod 40 mlynedd wedi mynd heibio ers ymddangosiad cyntaf ‘Llafar Bro’ yn Hydref 1975.  Roedd dalgylch ‘Stiniog yn un o’r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i fentro cynhoeddi papu… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.  
Dyma’r ail bennod yn  hanes  
TAIR CENHEDLAETH PANDY’R DDWYRYD 
gan W.Arvon Roberts.

Yr oedd William Jones (g.1788), Pandy’r Ddwyryd, yn drydydd mab … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -paratoi am y gaeaf

Yn yr ardd efo Eurwyn.Tachwedd.

Yn yr ardd lysiau.
I’r rhai ohonoch sydd a bresych haf yn dal yn yr ardd, cofiwch eu tynnu fel bo’r angen yn awr. Hefyd tynnu dail sydd wedi crino oddiar blanhigion Ysgewyll Brusels i atal pydredd.
 
Edrych drwy n… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Medi 1915

Parhau
â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd
cyntaf.

Yr oedd yr adroddiadau am rai o ddynion yr ardal yn ymadael tua’r brwydro  yn cynyddu bob wythnos, ynghŷd â gohebiaeth am glwyfedigion yn cyrraedd adref o’r ffosydd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl ‘Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 4 yng nghyfres Steffan ab Owain.
Ymddangosodd yn wreiddiol yng ngholofn Stolpia, yn rhifyn Mawrth 1995Un o’r cymeriadau mwyaf doniol i adael ‘Stiniog a rhoi tro yn y Wladfa oedd Robert Jones, Swch, neu ‘Robin Sion Bach’, fel y’i gelwid… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Stwffio tomatos

Hen flwyddyn sâl i dyfu llysiau oedd hi’n fan hyn.

Ches i ddim un bwmpen. Dim un. Ar ôl eu tyfu o had a’u meithrin yn y tŷ gwydr, roedden nhw’n blanhigion da, ond yn hwyrach o lawer yn prifio. Wedyn, ar ôl eu caledu a’u plannu allan yn yr ardd ac ar y rhandir, mi drodd y tywydd yn sâl ac yn oerach eto.

Er gwaetha’ ymdrechion i’w gwarchod efo plastig drostynt, erbyn iddyn nhw ail-ddechrau tyfu’n Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tanygrisiau Ddoe

Pennod un mewn cyfres o atgofion gan Mrs Mary Jones (gynt Evans), Dyffryn Ardudwy, am gymuned Tanygrisiau rhwng 1920-36. 
Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mai 1998.

Ar y radio y bore o’r blaen roedd y Brodyr Gregory yn canu’r gân ‘I Mrs Jo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgoloriaeth Patagonia

Mae Cyngor Tref Ffestiniog, yn sgil trefeillio gyda Rawson, yn cynnig ysgoloriaeth i berson ifanc sydd rhwng 16-30 ac sy’n byw o fewn ffiniau’r cyngor tref i ymweld â Phatagonia. Penderfynwyd yng nghyfarfod Gorffennaf 2015 i gynnig swm o £1,500 fel… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhandir mwyn

Ydych chi awydd tyfu llysiau a ffrwythau? Neu flodau i’w torri ar gyfer y tŷ?
Dim lle? Beth am gadw rhandir?

Oes, mae angen buddsoddi ‘chydig o amser a nerth bôn braich a chwys, ond gall fod yn weithgaredd buddiol iawn.

Bwyd iach, a’r boddhad o ddweud "fi dyfodd hwnna"!

Treulio mwy o amser yn yr awyr iach.
Cadw’r corff a’r meddwl yn heini.

Cwmni da a digon o hwyl.

Paul, Elfed, a Gillian Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn- adar y Migneint

Pennod arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a’r awyr agored ym Mro Ffestiniog.
Erthygl gan y diweddar Emrys Evans o rifyn Hydref 1998.

Hanner milltir, fwy neu lai, yw hyd y ffordd oddi wrth y Tŷ Ciper (a welir ar ochr y ffordd fawr rhwng Llan Ffestiniog … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- gwaith a gwewyr

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
 
Rhan 6 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Y chwareli oedd prif ddiwydiant y cyfnod hwnw. Dechreu yn fore ar ei gwaith tan yn hwyr y nos. Doedd dim llawer o wyliau yr adeg hono, ond dydd Sadwrn pen mis. Byd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- gwaith a gwewyr

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
 
Rhan 6 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Y chwareli oedd prif ddiwydiant y cyfnod hwnw. Dechreu yn fore ar ei gwaith tan yn hwyr y nos. Doedd dim llawer o wyliau yr adeg hono, ond dydd Sadwrn pen mis. Byddai y rhan fwyaf o honynt ddim yn gweld goleu dydd am agos i saith mis mewn blwyddyn, y rhai hyny oedd yn gweithio yn bell tan y ddaear. Gwaith caled Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1951-1954

Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams. 
Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. (Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones)

1951-52
Ym 1951-52 gwnaeth y Blaenau yn well yn y Gynghrair ac yn salach yn y cwpannau.  Lluchiodd Pwllheli nhw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Penblwydd Hapus Llafar Bro!

Erthygl dudalen flaen rhifyn Hydref 2015, gan Tecwyn Vaughan Jones. 

Llafar Bro yn 40 oed y mis hwn!
Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ym mis Hydref 1975 – digwyddiad hanesyddol yn wir gan mai dim ond chwe phapur bro arall oedd yng Nghymru ar y pryd a’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -natur yr hydref

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro.
Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 1997, yr olaf yn y gyfres.

Fel fi dwi’n siwr fod llawer wedi mwynhau cacen blât fwyar duon bellach, a dwi wedi bod yn ddigon lwcus i dderbyn pot o … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Lliw a llun

Lliwiau a ffurfiau’r ardd yn codi calon pnawn ‘ma.. cyn i’r nos gau amdani eto.

 

  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Hafau Meifod

Iwan Morgan yn dychwelyd i Faldwyn eto’r mis yma.

Bu Awst yn fis prysur. Cafodd Alwena a minnau fordaith hynod gofiadwy o gwmpas Ynysoedd Prydain yng nghwmni’n ffrindiau, Bryn a Gwenan a Phil a Janet, ac yn syth ar ôl dychwelyd bron, daeth Eisteddf… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ymwelydd o Rawson

Parhau’r
gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa. Y tro hwn, pwt o hanes gan Bedwyr Gwilym, am ymwelydd o Rawson i Stiniog yn ystod yr haf.

Cyrhaeddodd Nanci Jones y Blaenau ar ôl cyfrannu at gynhadledd ryngwladol, ‘Y Wladfa Gymreig ym M… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cloddio Cwmorthin

Diweddariad ar brosiect Cwmorthin gan Mel ap Ior Thomas, gyda Marian Roberts, o rifyn Medi 2015.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf bu aelodau Cofio Cwmorthin yn brysur gyda Chynllun Cwmorthin.  Er gwaetha tywydd gwael yr haf, gyda chymorth ein partneriaid -Antur Stiniog a D&C Jones Cyf, aeth y gwaith o ddiogelu’r tai a’r capel rhagddo’n dda.  Cwblhawyd y gwaith capio ar Tai Llyn, Capel Tiberias, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Hen Bapurau Newydd

Erthygl o gyfres Steffan ab Owain, y tro hwn yn edrych ar rai o bapurau newydd eraill y fro.Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn 250, Mawrth 1998.
 Hen bapurau newydd ‘Stiniog.Dyma ‘Llafar Bro’ wedi cyrraedd Rhifyn 250, ynte? Llongyfarchiadau idd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Tair Cenhedlaeth Pandy’r Ddwyryd

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn cawn ran gyntaf hanes TAIR CENHEDLAETH PANDY’R DDWYRYD, gan W.Arvon Roberts.

Cychwynnaf hyn o erthygl gyda Lowri Williams, yr Apostol, fel y gelwid h… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -anhrefn ar y môr

Dychwelwn i bori yn Llyfr Taith Nem, hanesion rhyfeddol Nem Roberts, Rhydsarn yn ‘Merica ddechrau’r ganrif dd’wytha.

Fel y dywedais yn y bennod flaenorol mentrais ar antur newydd sbon, ac mae’n debyg fy mod yn ffodus fy mod wedi llwyddo ohono … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Catrawd y Meinars

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf. Y cyfnod Awst –Medi 1915 sydd dan sylw y tro hwn.
Diwedd mis Awst 1915 oedd y cyfnod pryd y gwnaed ymdrech i sefydlu carfan o fwynwyr ‘Stiniog i fynd i dwnelu i’r Ffrynt… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: OPRA Cymru -Carmenâd a Chyfeillion

Erthygl gan Alwena Morgan, a ymddangosodd yn rhifyn Medi 2015.
Carmenâd
Mae pawb a fu yn ‘Steddfod Meifod, neu a fu’n gwrando neu’n gwylio adref, yn cytuno ei bod wedi bod yn ‘Steddfod dda. Yn sicr, cafodd OPRA Cymru wythnos brysur a llwyddiann… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -ymladdfa ffyrnig

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans.

Gwaith difyr yn aml yw pori mewn hen bapurau newyddion, ac wrth wneud hynny gall rhywun daro ar ambell i hanesyn neu ddigwyddiad diddorol iawn.

Pan fu gy nghyfaill Vivian P. Williams, y Blaenau, wrthi bet… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -gwarchod rhag yr oerfel

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin.

Yn yr ardd lysiau
Daliwch ati i godi llysiau sydd ar ôl yn yr ardd yn enwedig rhai sy’n debyg o gael eu difetha gan rew megis corbwmpen (marrow). Fe ddylai’r planhigion tomatos … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -pwdins hydrefol

Bu Colofn y Merched yn rhedeg yn rheolaidd am gyfnod hir iawn yn Llafar Bro, dan ofal Annwen Jones, Congl-y-wal. Bydd detholiad ohonynt yn ymddangos dros y misoedd nesa’, dyma’r cyntaf i dynnu dŵr o’ch dannedd.
PWDIN MWYAR DUON, AFALAU A BANANA
350g o… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 3 yng nghyfres Steffan ab Owain ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa.

Er nad oedd Griffith Griffiths (Gutyn Ebrill) yn enedigol o ‘Stiniog bu’n byw yn ein cymdogaeth am nifer o flynyddoedd cyn ymfudo i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagon… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Seiniwch glod

Llongyfarchiadau i Seindorf yr Oakeley ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni, gan ennill cystadleuaeth  Bandiau Pres Dosbarth  4, ar y dydd Sadwrn cyntaf, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r ardal gyfan yn falch o’ch ca… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hir oes i’r Moelwyn Mawr !

Peidiwch â choelio be’ dach chi’n ddarllen yn y papurau gyfeillion: mae’r Moelwyn Mawr yn fynydd! Efallai mai arwydd o safon y wasg a’r cyfryngau Cymraeg a Chymreig ar hyn o bryd, oedd y stori ddwy-a-dima yn nyddiau cŵn mis Awst, am y Moelwyn… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Plannu dan gysgod

Ges i gyfle dros y Sul i blannu’r gwely bach newydd wnes i yng Ngorffennaf wrth ail-adeiladu grisiau lawr i waelod yr ardd (Cwt Coed a Draenogod).

Bydd y gwely bach yma yn y cysgod am y rhan fwyaf o’r dydd, ond digwydd bod, roedd rhywfaint o haul wedi dod rownd ato erbyn i mi dynnu llun, tua hanner awr wedi dau.

Dros y blynyddoedd, ‘da ni wedi bod yn euog o ffansïo planhigion mewn meithrinfa, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Mwynder Maldwyn

Yn ogystal ag eleni a 2003, bu’r eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn hanner can mlynedd yn ôl hefyd. Yn rhifyn Gorffennaf, roedd Iwan Morgan yn trafod rhai o gyfansoddiadau’r ŵyl honno.

Wrth baratoi’r golofn, mae ‘Cyfansoddiadau a Beirniadaetha… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ffa -rwel haf

Daeth ha’ bach Mihangel. A da ei gael.

Bu’n hyfryd y penwythnos yma, ac o’r diwedd mi gawson ni gyfle i fwyta allan yn yr ardd. Dyma un o bleserau bywyd: bwyta bwyd ti ‘di tyfu dy hun, a chael gwneud hynny allan yn yr awyr iach.

Mae’r ffa melyn wedi gorffen rwan. Mi heliais yr olaf ohonynt, a chodi courgettes bach del ‘run pryd, a’u coginio efo’u gilydd a darn o facwn. Mae digon yn y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -crwydro

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro. Ond y tro hwn, ddim o’r archif, ond o rifyn Medi 2015.

Fuodd hi fawr o haf naddo. Er nad yn braf a chynnes, mi gawson ni ddigon o ddyddiau sych i fedru crwydro rhai o lwybrau’r fro. Mi fues … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -‘crwydro oedd fy ngwendid’

Detholiad arall o Lyfr Taith Nem yn adrodd ei anturiaethau tra ‘ar dramp’ yng Ngogledd America ddechrau’r ganrif ddwytha’. 
Cyfnod y Symud Buan
O Ilion troais i Detroit, Michigan, rhyw 800 o filldiroedd i’r gorllewin, gerllaw Rhaiadr Niagara. Yr oedd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1950-51

Chweched ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

"O hyn ymlaen", meddai Vivian Parry Williams, wrth i’r bennod yma ymddangos yn Llafar Bro yn 2004, "bydd  adroddiadau manwl Ernest Jones o hanes timau pêl-droed y Blaenau [yn ymddangos fesul tymor] o 1950-51 hyd at dymor olaf y clwb yn 1985-86.  Dyfynnir yn gyfan, air-am-air o gofnodion Ernest".

1950-51: 
Tymor tîm Rod Gilmour oedd hwn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- bywyd a bwyd

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 5 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Cyn i mi gyrhaedd llawn fy neng mlwydd oed rwyn cofio gweld tair arch yn mynd o aelwyd Bron Goronwy. Y cyntaf oedd yr ieuengaf o’r plant, geneth fach dri mis oed. Co… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ATGOFION Y SEINDORF

Dyma erthygl gan Glyn Parry, o atgofion personol a hanesion Seindorf yr Oakeley.

Hel atgofion
Diddorol oedd gweld llun recriwts y Band yn rhifyn Gorffennaf [h.y. Gorffennaf 2005- gweler isod, Gol.].  Daw ag atgofion lu i mi. Tynnwyd y llun ychydig c… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -Slumod!

Un mewn cyfres o erthyglau amgylcheddol a drefnwyd gan brosiect Y Dref Werdd, y tro hwn o rifyn Medi 2010.

YSTLUMOD YN ERYRI gan Kate Williamson
Maen debyg bod ystlumod ymysg y mwyaf anghyfarwydd ond diddorol o’r holl grwpiau o famaliaid. Ond eto mae’n debyg mai nhw sy’n dod i gysylltiad fwyaf â phobl, a hyd yn oed yn rhannu ein cartrefi.

Er eu bod nhw yn edrych ac yn ymddwyn yn hollol wahanol Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bienvenidos a la Plaza de Rawson!

¡ Croeso i Sgwâr Rawson !
Daeth rhai o drigolion Bro Ffestiniog a thu hwnt i ganol tref Blaenau Ffestiniog ar Ddydd Sadwrn y 12fed o Fedi i ddathlu’r trefeillio rhwng y dref â dinas Rawson ym Mhatagonia.

Dyma erthygl fer gan Bedwyr Gwilym o rify… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Cyfnod prysur arall ym Mro Ffestiniog. Prynwch Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

Medi 16eg: 
Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, Neuadd y WI, am 7.15
Sgwrs gan Ieuan Wyn am Dywysogion Gwynedd.

Medi 17eg
Cyfarfod Blynyddol LLAFAR BRO: 7.00 Neuadd … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Seren yr wythynos

Jasmin yr haf.

Jasminum officinale affinum

Yn llenwi’r ardd gefn ar hyn o bryd efo’i arogl sbeislyd arbennig, er mor fach ydi’r blodau.
Mmmmm..

Mae’n tyfu ar wifrau yn erbyn ffens, yn wynebu’r gogledd. Gyda lwc, efo ‘chydig o docio priodol yn Chwefror, mi fydd yn llenwi’r lle sydd ar gael iddi efo blodau yn hytrach na changhennau a dail. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hen anrhegion, hen drysorau

Am gyfnod hir yn y nawdegau, bu Allan Tudor yn cyfrannu erthyglau difyr ac amrywiol mewn cyfres o’r enw Sylwadau o Solihull. Dyma ddarn ganddo o rifyn Medi 1999.Un o’r pethau oedd gan Mam feddwl y byd ohono oedd ei chasgliad o hen lestri. Fel llawer o’… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llwyddo a methu

Mae darn a sgwennais rywbryd dros y Pasg yn son am gystadleuaeth fawr i dyfu’r blodyn haul talaf, yn ogystal a son am hau hadau diarth. (Rhuthr goddaith a.y.b)

Mi gawson ni lwyddiant efo un, a methiant llwyr efo’r llall.

Bu hen dynnu coes a thaflu llwch, a bwydo a thendio; brwydro efo malwod ac adar a gwyntoedd cryfion, a chyhuddiadau lu o dwyllo, ond o’r diwedd, daeth diwedd ar yr aros. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt- codi tatws a pharatoi..

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin.  

Yn yr Ardd Lysiau: Codwch eich tatws diweddar rwan a’u cadw mewn bagiau papur ar ôl iddynt sychu. 

Mae angen clirio cnydau eraill hefyd fel bod y gwelyau yn barod er mwyn c… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -llyncu llyg

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Faint o sgwtwrs yr ardal sy’n edrych ac yn archwilio stumogau y pysgod y maent yn eu dal er mwyn gweld beth y maent wedi bod yn ei fwyta?

Un sy’n gwneud hynny yn o reolaidd yw yr hen gyfaill o Blas Isa, y Blaenau – Eric Thomas. Yn ôl ym mis Gorffennaf, wrth bysgota’r nos yn Llyn Conwy, daliodd bysgodyn tri-chwarter pwys. Sylwodd fod y pysgodyn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl Stiniog ym Mhatagonia

Ail bennod cyfres Steffan ab Owain ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa.

Ymhlith y rhai diwylliedig a adawodd ein bro ac ymsefydlu yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia oedd John W. Jones, Tŷ Newydd, Tanygrisiau (tŷ sydd bellach o dan Lyn Ystrad… Parhau i ddarllen