Archives: Wilias

Llafar Bro: Seiniwch glod

Llongyfarchiadau i Seindorf yr Oakeley ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni, gan ennill cystadleuaeth  Bandiau Pres Dosbarth  4, ar y dydd Sadwrn cyntaf, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r ardal gyfan yn falch o’ch ca… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hir oes i’r Moelwyn Mawr !

Peidiwch â choelio be’ dach chi’n ddarllen yn y papurau gyfeillion: mae’r Moelwyn Mawr yn fynydd! Efallai mai arwydd o safon y wasg a’r cyfryngau Cymraeg a Chymreig ar hyn o bryd, oedd y stori ddwy-a-dima yn nyddiau cŵn mis Awst, am y Moelwyn… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Plannu dan gysgod

Ges i gyfle dros y Sul i blannu’r gwely bach newydd wnes i yng Ngorffennaf wrth ail-adeiladu grisiau lawr i waelod yr ardd (Cwt Coed a Draenogod).

Bydd y gwely bach yma yn y cysgod am y rhan fwyaf o’r dydd, ond digwydd bod, roedd rhywfaint o haul wedi dod rownd ato erbyn i mi dynnu llun, tua hanner awr wedi dau.

Dros y blynyddoedd, ‘da ni wedi bod yn euog o ffansïo planhigion mewn meithrinfa, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Mwynder Maldwyn

Yn ogystal ag eleni a 2003, bu’r eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn hanner can mlynedd yn ôl hefyd. Yn rhifyn Gorffennaf, roedd Iwan Morgan yn trafod rhai o gyfansoddiadau’r ŵyl honno.

Wrth baratoi’r golofn, mae ‘Cyfansoddiadau a Beirniadaetha… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ffa -rwel haf

Daeth ha’ bach Mihangel. A da ei gael.

Bu’n hyfryd y penwythnos yma, ac o’r diwedd mi gawson ni gyfle i fwyta allan yn yr ardd. Dyma un o bleserau bywyd: bwyta bwyd ti ‘di tyfu dy hun, a chael gwneud hynny allan yn yr awyr iach.

Mae’r ffa melyn wedi gorffen rwan. Mi heliais yr olaf ohonynt, a chodi courgettes bach del ‘run pryd, a’u coginio efo’u gilydd a darn o facwn. Mae digon yn y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -crwydro

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro. Ond y tro hwn, ddim o’r archif, ond o rifyn Medi 2015.

Fuodd hi fawr o haf naddo. Er nad yn braf a chynnes, mi gawson ni ddigon o ddyddiau sych i fedru crwydro rhai o lwybrau’r fro. Mi fues … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -‘crwydro oedd fy ngwendid’

Detholiad arall o Lyfr Taith Nem yn adrodd ei anturiaethau tra ‘ar dramp’ yng Ngogledd America ddechrau’r ganrif ddwytha’. 
Cyfnod y Symud Buan
O Ilion troais i Detroit, Michigan, rhyw 800 o filldiroedd i’r gorllewin, gerllaw Rhaiadr Niagara. Yr oedd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1950-51

Chweched ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

"O hyn ymlaen", meddai Vivian Parry Williams, wrth i’r bennod yma ymddangos yn Llafar Bro yn 2004, "bydd  adroddiadau manwl Ernest Jones o hanes timau pêl-droed y Blaenau [yn ymddangos fesul tymor] o 1950-51 hyd at dymor olaf y clwb yn 1985-86.  Dyfynnir yn gyfan, air-am-air o gofnodion Ernest".

1950-51: 
Tymor tîm Rod Gilmour oedd hwn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- bywyd a bwyd

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 5 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Cyn i mi gyrhaedd llawn fy neng mlwydd oed rwyn cofio gweld tair arch yn mynd o aelwyd Bron Goronwy. Y cyntaf oedd yr ieuengaf o’r plant, geneth fach dri mis oed. Co… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ATGOFION Y SEINDORF

Dyma erthygl gan Glyn Parry, o atgofion personol a hanesion Seindorf yr Oakeley.

Hel atgofion
Diddorol oedd gweld llun recriwts y Band yn rhifyn Gorffennaf [h.y. Gorffennaf 2005- gweler isod, Gol.].  Daw ag atgofion lu i mi. Tynnwyd y llun ychydig c… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -Slumod!

Un mewn cyfres o erthyglau amgylcheddol a drefnwyd gan brosiect Y Dref Werdd, y tro hwn o rifyn Medi 2010.

YSTLUMOD YN ERYRI gan Kate Williamson
Maen debyg bod ystlumod ymysg y mwyaf anghyfarwydd ond diddorol o’r holl grwpiau o famaliaid. Ond eto mae’n debyg mai nhw sy’n dod i gysylltiad fwyaf â phobl, a hyd yn oed yn rhannu ein cartrefi.

Er eu bod nhw yn edrych ac yn ymddwyn yn hollol wahanol Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bienvenidos a la Plaza de Rawson!

¡ Croeso i Sgwâr Rawson !
Daeth rhai o drigolion Bro Ffestiniog a thu hwnt i ganol tref Blaenau Ffestiniog ar Ddydd Sadwrn y 12fed o Fedi i ddathlu’r trefeillio rhwng y dref â dinas Rawson ym Mhatagonia.

Dyma erthygl fer gan Bedwyr Gwilym o rify… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Cyfnod prysur arall ym Mro Ffestiniog. Prynwch Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

Medi 16eg: 
Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, Neuadd y WI, am 7.15
Sgwrs gan Ieuan Wyn am Dywysogion Gwynedd.

Medi 17eg
Cyfarfod Blynyddol LLAFAR BRO: 7.00 Neuadd … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Seren yr wythynos

Jasmin yr haf.

Jasminum officinale affinum

Yn llenwi’r ardd gefn ar hyn o bryd efo’i arogl sbeislyd arbennig, er mor fach ydi’r blodau.
Mmmmm..

Mae’n tyfu ar wifrau yn erbyn ffens, yn wynebu’r gogledd. Gyda lwc, efo ‘chydig o docio priodol yn Chwefror, mi fydd yn llenwi’r lle sydd ar gael iddi efo blodau yn hytrach na changhennau a dail. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hen anrhegion, hen drysorau

Am gyfnod hir yn y nawdegau, bu Allan Tudor yn cyfrannu erthyglau difyr ac amrywiol mewn cyfres o’r enw Sylwadau o Solihull. Dyma ddarn ganddo o rifyn Medi 1999.Un o’r pethau oedd gan Mam feddwl y byd ohono oedd ei chasgliad o hen lestri. Fel llawer o’… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llwyddo a methu

Mae darn a sgwennais rywbryd dros y Pasg yn son am gystadleuaeth fawr i dyfu’r blodyn haul talaf, yn ogystal a son am hau hadau diarth. (Rhuthr goddaith a.y.b)

Mi gawson ni lwyddiant efo un, a methiant llwyr efo’r llall.

Bu hen dynnu coes a thaflu llwch, a bwydo a thendio; brwydro efo malwod ac adar a gwyntoedd cryfion, a chyhuddiadau lu o dwyllo, ond o’r diwedd, daeth diwedd ar yr aros. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt- codi tatws a pharatoi..

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin.  

Yn yr Ardd Lysiau: Codwch eich tatws diweddar rwan a’u cadw mewn bagiau papur ar ôl iddynt sychu. 

Mae angen clirio cnydau eraill hefyd fel bod y gwelyau yn barod er mwyn c… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -llyncu llyg

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Faint o sgwtwrs yr ardal sy’n edrych ac yn archwilio stumogau y pysgod y maent yn eu dal er mwyn gweld beth y maent wedi bod yn ei fwyta?

Un sy’n gwneud hynny yn o reolaidd yw yr hen gyfaill o Blas Isa, y Blaenau – Eric Thomas. Yn ôl ym mis Gorffennaf, wrth bysgota’r nos yn Llyn Conwy, daliodd bysgodyn tri-chwarter pwys. Sylwodd fod y pysgodyn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl Stiniog ym Mhatagonia

Ail bennod cyfres Steffan ab Owain ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa.

Ymhlith y rhai diwylliedig a adawodd ein bro ac ymsefydlu yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia oedd John W. Jones, Tŷ Newydd, Tanygrisiau (tŷ sydd bellach o dan Lyn Ystrad… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn- Yn y mynydd mae’r gerddinen

Pennod arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a’r awyr agored ym Mro Ffestiniog. Erthygl gan y diweddar Emrys Evans y tro hwn. 

Wrth y clawdd sy’ n gwahanu Cae Garnedd, y Neuadd Ddu oddi wrth un o gaeau Tyddyn Gwyn, y Manod, mae coeden griafol, neu y gerd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: DYDDIAU OLAF Y MAB DAROGAN

Erthygl gan Gymdeithas Owain Glyndŵr.

Eleni  byddwn yn coffáu chwechanmlwyddiant marwolaeth y Cymro mwyaf eiconig yn hanes y genedl, Owain Glyndŵr.  Ychydig a wyddom am flynyddoedd olaf Glyndŵr; serch hynny, mae ystod eang o ffynonellau yn cynni… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dim Eirin

Blwyddyn arall heb eirin.

Dim eirin Dinbych. Dim damsons gwyllt. Dim eirin tagu.

Mae pen draw i amynedd pawb, ac mae’r goeden eirin Dinbych yn yr ardd gefn yn agosáu at y last chance saloon. Mi flodeuodd hi eto eleni, ond ddaeth dim ffrwythau. Bosib iawn mae’r cyfnod oer adeg blodeuo achosodd y methiant, ond roedd gwenyn yn sicr wedi bod yn peillio arni. Bosib nad ydi’r goeden yn fodlon yn ei Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hanesion hynod Anti Cein

Am gyfnod hir bu Anti Cein, Gellilydan yn gyrru straeon a hanesion o’i milltir sgwâr i Llafar Bro. Dyma ran o bennod a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Medi 2004.

Yn hen ysgriflyfr fy niweddar fam cefais yr hen ddywediadau a hanesion hyn, a hithau… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -newyddion o’r ffrynt

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ym Mlaenau Ffestiniog, roedd presenoldeb tua 80 o filwyr o adran o’r fyddin wedi tarfu ar dawelwch y bore Sul cyntaf yn Ionawr 1915, wrth iddynt orymdeithio y tu ôl i’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Utica

Mae llawer o gysylltiadau wedi bod rhwng Bro Ffestiniog ag Utica yn nhalaith Efrog Newydd. Dyma bennod o’r gyfres Trem yn ôl: erthyglau o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′, yn trafod y cysylltiad.

Enw Capel Utica, Gellilydan.
Cymeraf ddiddordeb mewn han… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -Heb Grefft, heb barch

Ail bennod o hanesion Nem Roberts yn crwydro’r Unol Daleithiau.
Yr adeg honno yr oedd llawer o siarad am yr Unol Daleithiau ac yn wir mentrodd amryw o’m cyfoedion dros yr Iwerydd, a theimlwn innau rhyw awydd am fynd yno. Cryfhaodd yr awydd o wythnos i … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywallt ac arllwys

Wedi cymryd gair y dyn tywydd bore ‘ma, a mentro allan am dro cyn cinio efo dwy o’r genod, gan ddisgwyl iddi aros yn sych tan ddau o’r gloch.

Difaru wedyn!

Crwydro uwchben tref ‘Stiniog heibio’r Fuches Wen a Hafod Ruffydd, ac wrth ddringo’r domen i chwarel Maenofferen, cyrraedd gwaelod y cwmwl, fel cerdded trwy ddrws i stafell wahanol…

Ymhen dim, a ninnau ar ein ffordd ‘nôl i lawr, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- Cae Clyd

Pumed ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Pan oedd golwg am gae da i’w gael yng Nghae Clyd, sefydlwyd Pwyllgor Apêl ym Medi 1955 i gael lloches ar gyfer y cefnogwyr yno, ac ystafelloedd newid. (Ar y 14eg o Awst, 1971 yr agorwyd yr yst… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dal gwyfynod

O’r diwedd daeth noson braf a digon cynnes nos Sul i dynnu’r llwch oddi ar y lamp dal gwyfynod.

Bu ymlaen rhwng 9.30 a hanner nos, sydd ddim hanner digon a deud y gwir, ond o’n i’n barod am fy ngwely, a ddim isio codi wrth iddi wawrio i rwystro popeth rhag dianc yng ngolau dydd, felly mi rois geuad arno tan y bore.

Mae’r twb o dan y lamp yn llawn o ddarnau bocsys wyau iddyn nhw gael clwydo. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -gwyfynod

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro.

gwalchwyfyn yr helyglys (elephant hawkmoth) -llun PW

Gwyfynod, hwnna ‘sgin i. Moths.

Ychydig iawn a wyddwn, yn gyffredinol am y rhain. Ydi, mae lindys rhai yn bwyta dillad! Ac eraill yn ta… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -ail hau a thoriadau

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1999.

Yn yr Ardd Lysiau.  
Os ydych wedi codi’ch tatws cynnar gellir hau eto a rhoi maip rhuddygl, spinach a phys yn eu lle i gael… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Garddio guerilla a biwrocratiaeth dda!

Peidiwch a deud wrth neb, ond mae’r Fechan a fi wedi bod yn hau hadau ar verges y ffordd gefn acw. Rebals wîcend go iawn.

Erbyn eleni, roedd ein pabis melyn, pabis coch, pig-yr-aran, mantell y forwyn, llysiau milwr, ac ati yn addurno lleiniau o laswellt fan-hyn-fan-draw, ac er bod y Cyngor Sir yn eu torri’n achlysurol, roedden nhw’n edrych yn well na’r glaswellt bwrdeistrefol, unffurf arferol. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Traed i fyny

Llwybr arall wedi’i orffen. Gwely newydd yn barod i’w blannu.
Traed i fyny; peint yn yr haul.

Y gwaith adeiladu mwy neu lai wedi gorffen rwan, felly cawn fwy o amser i ymlacio yn yr ardd, heb deimlo bod cant o bethau i’w gwneud!

Arddangosfa wych o flodau Mari a Meri, nasturtiums, eleni. Y rhain wedi’u plannu mewn hen grwc efo pys pêr, letys, a lobelia. Edrych ymlaen i biclo’r hadau.. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- Y Babell

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 4 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Fel yr oedd y flwyddyn 1903 yn cyflymu yn mlaen, roedd y capel newydd [Babell] hefyd yn tyfu ar i fyny. Roedd fy nhad a fy mrawd yn cael y fraint o gario defnyddiau at yr adeilad, ac roedd rhai o’r gweithwyr yn lletya ar aelwyd Bron Goronwy am yr wythnos, felly roeddem ni fel plant yn cael bod yn hyf i fynd o Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cefnogwyr Bro Ffestiniog yn cwrdd â’u harwr

Daeth cannoedd o gefnogwyr rygbi i gwrdd â’u harwyr mewn digwyddiad arbennig a drefnwyd gan gwmni Olew dros Gymru yng Nghlwb Rygbi Bro Ffestiniog.
Roedd llysgenhadon Olew dros Gymru, yr arwr cicio Dan Biggar, y taclwr o fri Dan Lydiate, y bachwr bla… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Newyddion gan Y Cyngor Tref, o rifyn Gorffennaf.

Y Cyngor Tref yn brwydro i amddiffyn gwasanaethau lleol!
 Cafwyd newyddion drwg yn ddiweddar, gyda chyhoeddiad Banc y Nat West fod y cwmni yn mynd i gau eu cangen ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd y Cyng…. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- Llythyr o’r America

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn arall gan W. Arvon Roberts, y tro hwn am lythyr a yrrwyd i Stiniog o’r Unol Daleithiau. Ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Mehefin 2015.

Fair Haven,Vermont,Hydre… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Wastad yn mynd i Lydaw..

Teimlo’n euog am adael bythefnos rhwng dau ddarn eto… dyma lun neu ddau… a ‘chydig o fwydro.

Yn unol â hen addewid, dyma lun o’r Clematis viticella ‘Madame Jules Correvon’ sy’n blodeuo rwan, ar dalcen ogleddol y cwt.

Mi fuon ni am wsos a hanner i orllewin Iwerddon; i’r Gaeltacht yng Nghonemara, a chael ein hamgylchynu gan iaith hyfryd ond bregus yr Wyddeleg.

Naw wfft i Dave Datblygu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- Hen Dai ein Bro

Pennod o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o rifyn Rhagfyr 1997.

Prin y sylweddolais pan ddechreuais chwilota i hynafiaeth rai o hen anedd-dai ein bro fod cynifer ohonynt gyn hyned a’r unfed ganrif ar bymtheg (sef yr 1500au), ac o bosib’ yn hŷn n… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ar Wasgar- Melys Gof

Cyfraniad gan y diweddar, liwgar gymeriad, D. Elwyn Jones, Deganwy, i gyfres o erthyglau gan rai oedd wedi gadael Bro Ffestiniog.
Melys GofWrth edrych yn ôl y mae y pleser a’r atgofion i gyd yn dod.  Yn wir mae rhywun yn amal iawn yn cael ei ddal y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- iawndal a recriwtio

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar 29 Mai 1915, cyhoeddodd Y Rhedegydd restr o wybodaeth ddiddorol parthed budd-daliadau a dalwyd gan y llywodraeth i weddwon a phlant milwyr a laddwyd yn y rhyfel. Yn yc… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog- egarych a chogyn

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans, o 1998. Nid rhywbeth diweddar yn unig ydi hafau gwael!

Unwaith eto dyma ni ymhell i mewn i dymor y brithyll. Tydw’i ddim wedi clywed neb yn rhoi gair o ganmoliaeth i’r tymor yma mwy nag i’r un gawsom … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- ennill a gwario

Pedwaredd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Dan benawd ‘Amrywiol’ cawn fân wybodaeth yn ymwneud â thîm y Blaenau ym mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, megis cofnod am 1908 a ddywed ‘Agor Cae Newborough Medi 1908′, a chanlyniad y g… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: AAntur AArdderchog!

Erthygl o rifyn Gorffennaf Llafar Bro.

Mae Antur ‘Stiniog wedi llwyddo i sicrhau Trwydded Gweithgareddau Antur (AALA) ar gyfer  Canolfan Llyn Traws. Mae hyn yn newyddion gwych i’r fenter, a bydd yn ei galluogi i ddatblygu’r ochr gweithgareddau awyr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ymwelwyr o’r Wladfa

Parhau’r
gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa
Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, dathlu’r closio rhwng Patagonia a Stiniog, o
rifynnau Mehefin a Gorffennaf.

Yn dilyn ymweliad i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, er mwyn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Y diweddaraf [o rifyn Gorffennaf Llafar Bro] o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog.
Mae’n hysbys i bawb, bellach, bod yr Athro Trevor Purt, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (BIPBC), wedi gorfod gadael ei swydd a bod y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi rhoi’r Betsi o dan fesurau arbennig.

       ‘Nid cyn pryd!’ meddai pawb.

Sut bynnag, y sawl sydd bellach yn gyfrifol am roi trefn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cwt coed a draenogod

Mae o leiaf un rhan o’r ardd gefn yma mewn llanast ac anhrefn ar ryw adeg trwy’r flwyddyn.

Wrth inni ddod i ben efo creu’r ardd fesul darn, rydan ni’n arbenigwyr mewn symud pethau o un lle i’r llall; dybl-handling a hanner. Mae’n teimlo weithia fel bo’ angen gwneud tri neu bedwar peth cyn allwn ni wneud y joban sydd dan sylw. Mynd rownd mewn cylchoedd…

Ta waeth, gwaelod yr ardd sydd wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Atgofion Hanner Canrif

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 1990 Llafar Bro.

Atgofion Hanner Canrif. Profiadau geneth fach yn tyfu i fyny’n y Blaenau yn nhridegau’r ganrif ddiwetha’.

Lle braf i blentyn mewn tref oedd byw yn Str… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- "i’r alltud, dyma baradwys"

Dyma erthygl a ymddangosodd fel rhan o’r golofn ‘Ar Wasgar’ gan alltudion Bro Ffestiniog, yn rhifyn Rhagfyr 1997. Datblygodd yn gyfres ei hun, a cawn eu mwynhau eto dros y misoedd nesaf. Dyma’r cyntaf, efo’r cyflwyniad gwreiddiol. 

Dyma’r bennod cy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tatws cynta’

Daeth y clwy tatws acw.

Dwi wedi codi dwy res o’r tatws cynnar yn gynt nag oeddwn isio gwneud. Ond roedden nhw wedi bod yn y ddaear ers 100 o ddyddiau, felly mi gawson ni gnwd golew.

Roedd y clwy wedi difetha rhai o’r tatws, ond argian, roedd y lleill yn dda efo menyn hallt.

Blas yr haf. Hyfryd.

Rhes arall o  Arran Pilot i edrych ymlaen atyn nhw, a’r tatws ail-gynnar -Bonnie- i ddilyn o’r Parhau i ddarllen