Archives: Wilias

Llafar Bro: Apêl Walton

Yn Awst 2007 dioddefodd Beryl, fy ngwraig strôc ddifrifiol, a threuliodd wythnos yn Ysbyty Gwynedd, gan ddirywio’n waeth yno. A ninnau fel teulu wedi cael ein hysbysu nad oedd llawer o obaith iddi, penderfynwyd ei hanfon i Ysbyty Niwrolegol Walton, lle y derbyniodd driniaeth brys ar ei hymennydd, gan dreulio peth amser yn yr adran gofal dwys yno. 

Diolch i’r gofal a dderbyniodd gan yr arbenigwyr Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blew cae

Dant y llew cynta’r flwyddyn dynnodd fy sylw, a gwneud i mi chwerthin ar gyflwr truenus y lawnt acw. Nid fod y peth yn newyddion i ni, ond argian ulw, mae’r diffyg glaswellt yn destun cywilydd.

Neu mi fysa fo, taswn i’n malio botwm corn am drwch y gwair yno!

Chwyn a mwsog, mall a’i medd… y ‘lawnt’ honedig yn foel iawn o ran gweiriau

Pawb at y peth y bo, ond ‘sgen i ddim diddordeb Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif.
Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 1984.

Cipdrem ar hanes “Yr Hall”
Annodd iawn yw cyfleu darlun teg o’r holl ddigwyddiadau cyffrous a fu ynglŷn â Neuadd y Farchnad ac Ystafell Gynnull y Blaenau drwy ychydig eiriau.  Fodd bynnag, ceisiaf dynnu braslun o’r hyn a ddigwyddodd yno yn ystod y can mlynedd ac ugain diwethaf. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1964- Patagonia

PATAGONIA 150. Cyfres achlysurol fydd yn ymddangos trwy’r flwyddyn, i nodi canrif a hanner y Cymry yn y Wladfa. Dyma wthio’r cwch i’r dŵr efo rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, Iwan Morgan, o rifyn Chwefror 2015.

Eleni, mae’n ganrif a hanner er pan hwyliodd 153 o Gymry ar fwrdd y ‘Mimosa’ o Lerpwl i Batagonia yn Ne America, gyda’r Capten George Pepperell a chriw o ddeunaw. Cychwynnwyd o Lerpwl ar Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Ychydig o newyddion o’r cymdeithasau, wedi eu haddasu o golofnau cymunedol rhifyn Mawrth 2015..
 
Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog
Ar nos Fercher Chwefror 18fed Vivian Parry Williams oedd y gŵr gwadd yng nghyfarfod y Gymdeithas Hanes a’i destun oedd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: STOLPIA- Pontio

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain, y tro hwn o rifyn Mehefin 2013. Bu’n cyfeirio at rai o hen bontydd y fro, ac yn yr achos yma, awn i’r Migneint yn ei gwmni.

Hen bont y mae llawer yn dotio ati wrth deithio tros y Migneint yw’r hen bont fach ddel sydd ar ochr ddwyreiniol i Lechwedd Deiliog a chyn cyrraedd pont ac adfeilion Tai Hirion, sef Pont Rhyd y Porthmyn.

Y mae llawer o ddyfalu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Diwedd pennod

Gydag ymadawiad Dr Dawn ac ymddeoliad Dr Parry y ddiweddar, fe ddaeth Practis Meddygon Blaenau i ben, a hynny am y tro cyntaf ers sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Rhyngwladol yn ôl yn 1948.

Diolch eto i’r ddau am eu hymroddiad anhunanol, yn enwedig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn dilyn cau yr Ysbyty Coffa.

Ar ran pobol yr ardal, dymunwn y gorau posib iddynt i’r dyfodol.

=================== Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 2

Wedi codi ‘chydig o’r coesau cochion fu dan orchudd. Mae’n nhw’n edrych yn dda, ac ar eu ffordd i fod yn stiw syml i’w fwyta efo iogwrt.

Bu’n rhaid crwydro eto. ‘Nôl bob cam i Aberfal (Falmouth), Cernyw. Yr Arlunydd wedi cael gwahoddiad am gyfweliad yn y brifysgol yno.

Fel yn yr hydref, mi es am dro: y tro hwn i ‘erddi coll’ Heligan. Ac fel Prosiect Eden bryd hynny, roedd hi’r adeg anghywir Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn -Canlyniad Ysgubol y Refferendwm

Canlyniad y Refferendwm (neu’r ‘Pôl Cymunedol’) a gynhaliwyd ar Chwefror 19eg:
Nifer a bleidleisiodd – 1,695 Nifer o blaid – 1,688Nifer yn erbyn – 5 Nifer pleidleisiau a ddifethwyd – 2.

52% o’r etholaeth wedi bwrw pleidlais, sef y canra… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd Stiniog

Newyddion o’r Cyngor Tref   
(wedi’i addasu o’r erthygl yn rhifyn Mawrth 2015)

Ym mis Chwefror penderfynwyd y dylid gosod adeilad y Pafiliwn ym mharc chwarae y Sgwâr i Carys Jones er mwyn iddi agor caffi. Enw’r caffi fydd Caffi’r Parc ac ma… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Chwyn da!

Mae mwy o groeso i ambell chwynnyn. Un o’r planhigion cyntaf i dyfu ar bridd noeth dechrau’r flwyddyn ydi berwr chwerw.

Aelod bach o deulu mawr y bresych. Ac aelod blasus hefyd.

Salad gwyllt cynta’r flwyddyn. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clwb Nofio Bro Ffestiniog

Cyfnod prysur i Glwb Nofio Bro Ffestiniog

Mae hi wedi bod eithaf prysur i aelodau’r Clwb yn ddiweddar, gyda nofio noddedig 24 awr a’r gala gymunedol gyntaf erioed.

Fel diolch am waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc, cafodd 38 o aelodau gyfle yn d… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Ionawr 1995. Dathlu Canmlwyddiant Ysgol y Moelwyn 1895-1995Agorodd Ysgol y Moelwyn ei drysau am y tro cyntaf ar 15 Ionawr 1895… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 1

Coesau cochion y rhiwbob cynta’ yn tyfu mewn tywyllwch ar hyn o bryd.

Mae nhw’n hwyrach na’r llynedd; roeddwn wedi codi’r pedwar coesyn cynta’ yr adeg yma llynedd. Ta waeth, mae yna hen edrych ymlaen acw.. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mynydd yr Olewydd

Gweithred o ffydd, gobaith, a chariad gan y Pobydd naw mlynedd yn ôl oedd prynu coeden olewydd ifanc, a llusgo’r gr’aduras o’r ganolfan arddio ar arfordir mwyn Conwy, bob cam yma i ochr y mynydd, fel anrheg penblwydd priodas i mi.

Thyfodd hi fawr ddim o ran taldra yn y blynyddoedd ers hynny (y goeden ‘lly, dim y Pobydd), ond mae golwg digon iach arni hi, ac mae hi’n cael y lle gorau yn yr ardd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Drannoeth y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn daeth cyfaill ar y ffôn o Gaerdydd:

    ‘Gawsoch chi’ch plesio?’ medda fo.
           ‘Wrth gwrs!’ medda finna.
    ‘Oeddat ti’n synnu gweld cymaint yno?’

Chwerthin wnes i cyn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1922- Y gaeaf

Rhan o golofn RHOD Y RHIGYMWR, gan Iwan Morgan, a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2015.

Ymysg y llyfrgell o lyfrau sydd ar silffoedd stydi Tŷ’n Ffridd acw, deuthum ar draws cyfrol fechan ddifyr y diwrnod o’r blaen – Y FLWYDDYN YNG NGHYMRU (detholia… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Swyddi newydd efo’r Dref Werdd

Ydych chi eisiau cyfrannu at wneud amgylchedd Blaenau Ffestiniog a bywyd ei thrigolion yn well?

Mae Cwmni Y Dref Werdd wedi llwyddo i sicrhau cyllid oddiwrth Cronfa’r Loteri Fawr i weithredu rhaglen  o weithgareddau amrywiol fydd yn helpu i wella a… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Eira, rhew, haul a gwres

Cafwyd trwch o eira yn ddirybudd dros nos wythnos yn ôl, nes bod ysgolion Stiniog i gyd wedi cau ddydd Llun. Bu hen ddathlu yn y bore wrth inni gadw’r hen draddodiad o aros i Radio Cymru rannu’r newyddion da o lawenydd mawr efo’r genedl!

Ar ôl hynny, ‘da ni wedi cael rhes o ddyddiau hyfryd braf. Pob man a phob dim wedi rhewi’n gorn cofiwch, ond yr awyr yn las. Mae’r eirlysiau wedi agor a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr – y chwareli

Vivian Parry Williams yn parhau’r gyfres sy’n cofnodi canmlwyddiant y rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Ionawr 2015.

Roedd yr argyfwng yn achosi trafferthion mawr i’r chwareli, a’r oriau gweithio’n cael eu cwtogi ym mhob… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Torri coed a chrwydro

Dwi wedi bod yn hel coed tân, fan hyn-fan draw trwy’r gaeaf, ond heb gael y tywydd na’r awydd i wneud llawer mwy na thaflu’r canghennau dros y gwrych i’r ardd gefn. Ond roedd pnawn heddiw’n braf felly allan a fi i lifio.

Llun prin o’r garddwr swil

Roedd hi’n weddol oer erbyn i’r haul suddo tu ôl i’r Moelwynion, ond dwi wedi torri cefn y gwaith, ac yn edrych ymlaen -trist, dwi’n gwbod- i fynd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lleuad Borffor

Band gwerin ydy Band Arall a bu’n fwriad ganddynt gynhyrchu cryno ddisg ers peth amser.

O’r diwedd, fe gyflawnwyd y dasg honno ac mae Lleuad Borffor bellach ar werth. Lansiwyd y CD heno yn nhafarn Y Pengwern, Llan.

Mae arni 12 o draciau, a chan f… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywydd lobsgows

Ai lobsgows ydi fersiwn y gaeaf o’r barbaciw? Mae dynion yn aml iawn yn cael eu cyhuddo o beidio cyfrannu at ddyletswyddau coginio’r teulu, heblaw am gynnig byrgyrs a selsig amheus yn yr ardd ar ddyddiau poeth yn yr haf.

Yn y gaeaf, ydi lobsgows yn rhywbeth gweddol macho i’w goginio? Mae o’n rhywbeth hawdd i’w wneud tydi, a ddim yn ormod o dreth ar feddyliau syml dynion! Pario llysiau; eu torri Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysbyty- DENG MLYNEDD O YMGYRCHU

Rhan o erthygl y Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Ionawr 2015:

Fe ffurfiwyd y Pwyllgor Amddiffyn union ddeng mlynedd yn ôl i’r mis hwn ac ymddangosodd yr erthygl gyntaf ar dudalen flaen Llafar Bro  rhifyn Ionawr 2005 o dan y pennawd ‘DIGON YW DIGON Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Taro’r post i’r parad gl’wad

Heno, yn fwy nac erioed, dwi’n falch o fod yn un o drigolion ‘Stiniog.

 Roedd gen’ i lwmp yn fy ngwddw’n gynharach heno wrth i fil o bobl y fro ddod i Ysgol y Moelwyn ar noson oer, er mwyn gyrru neges glir i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr; i’r gwei… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- yr actores Jane Vaughan

Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

llun o gasgliad W. Arvon Roberts

Ganwyd yr actores brydferth Jane Vaughan yn Ffestiniog yn 1911. ‘Roedd hi’n ŵyres i E.P. Jones, Blaenyddol, u… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Rhannau o’u hadroddiadau, o rifynnau Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2014

Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog: 
Adroddodd y Llywydd, Robin Davies fod yr arddangosfa unwaith eto eleni wedi bod  yn bur llwyddiannus a bod tua 1800 o ymwelwyr wedi galw i mewn a… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Refferendwm yr Ysbyty!

Y Diweddaraf o’r Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Rhagfyr 2014, gan Geraint Vaughan Jones.

Mae’n braf cael adrodd bod y Pwyllgor Amddiffyn a’r Cyngor Tref bellach yn cydweithio ar y ffordd ymlaen yn y frwydr i adfer y gwasanaethau a gollwyd o’r Ysb… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Saith Rhyfeddod y Gwyliau

‘Na ddywed ddrwg am y flwyddyn
Nes dyfod am ei therfyn’,
medden nhw.

Dwi ddim yn hoff o’r drefn yr adeg yma o’r flwyddyn o roi rhaglenni teledu a radio, ac erthyglau papur newydd ac ati, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. Esgus i ailgylchu hen ddeunydd a chreu rhywbeth rhad. Dim pawb sy’n gwirioni ‘run fath…

Yr haul wedi mynd i ochr Croesor y Moelwynion ar ddiwedd diwnod hyfryd. 28ain Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Archif Gwefannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi gwahodd Llafar Bro i gymryd rhan yn Archif
We y deyrnas gyfunol, drwy gadw copi rheolaidd o’n gwefan. Rydym wedi derbyn y cynnig wrth gwrs, felly waeth pa newidiadau ddaw yn y dechnoleg yn y dyfodol, bydd cynnwys … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Rhyfel Mawr a Bro Ffestiniog

Rhan o gyfres o erthyglau gan Vivian Parry Williams yn cofnodi canmlwyddiant dechrau’r rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 2014.

Er na chofnodwyd dim yn y papur lleol, Y Rhedegydd  am y digwyddiad, cafwyd hanes gwraig … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r archif- Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif
Nid Llafar Bro y tro hwn ond PLYGAIN, Cylchgrawn Plant yr Ysgol Ganol, Blaenau Ffestiniog.
Daw’r eitem isod o Rifyn Haf 1927 (Cyfrol I, Rhif 3)
M.E.Philips oedd y Prifathro a John Ellis Williams oedd… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crwydro

Dwn ‘im lle aeth Tachwedd. Duw a wyr lle’r aeth yr undeg-saith mlynedd dwytha chwaith.

Dwi ‘di bod yn rhedeg efo’r ferch hynaf i weld prifysgolion, cyn iddi hi adael y nyth. A dwi wedi manteisio ar gyfleon prin hefyd i ymweld ag ambell le oeddwn i eisiau gweld, tra o’n i wrthi.

Mae’r hydref yn gyfle i gwrdd â chriw coleg bob blwyddyn, ac mi fuon ni’n cerdded darn o lwybr yr arfordir eto Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cofeb i gofio milwyr Cymru ar bridd tramor

Darn gan Marian Roberts a ymddangosodd gynta’ yn rhifyn Medi 2014. Lluniau gan Dafydd Roberts.

Yng Ngorffennaf 1917, yn ystod 3edd Brwydr Ieper, a elwir hefyd yn Passchendale, penderfynwyd bod angen i’r Cynghreiriaid gymryd ardal a alwyd yn Cefn Pilck… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Seindorf yn dathlu

Rhan o Newyddion Seindorf yr Oakeley o rifyn Hydref 2014, gan Glen Jones.

Bu arddangosfa i ddathlu pen-blwydd y band yn 150 oed, yng Nghanolfan Maenofferen am bum wythnos tan Hydref 24ain.

Dan arweiniad John Glyn Jones, agorwyd yr arddangosfa gyda… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithasau

Newyddion o rifyn Hydref 2014

Merched y Wawr y Blaenau: 
Daeth yr aelodau ynghyd i gyfarfod cyntaf y tymor nos Lun, Medi’r 22ain yn y Ganolfan Gymdeithasol.   Cafwyd adroddiad byr o’r penwythnos preswyl yn Llanbedr Pont Steffan gan Marian, a darll… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dal i hel

Mae’r tomatos yn dal i aeddfedu yn y ty gwydr, a’r tywydd mwyn yn dal i blesio.

Ches i ddim arlliw o’r aflwydd blight ar y tomatos eleni, felly mae’r ffrwythau wedi cael aros ar y planhigion tan rwan. Bach iawn fydd y cnwd o domatos gwyrdd felly, a da o beth ‘di hynny.

Mi dyfis i dri math o domatos o had y tro yma. Moneymaker ydi’r rhai cochion crwn. "Di-flas" yn ôl rhai, ond yn ddibynadwy, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Doman Sgidia

Darn gan Pegi Lloyd-Williams, o rifyn Hydref 2014. Lluniau gan Paul Williams.

Mae  bron pawb o bell ag agos wedi dod i wybod am y Doman erbyn hyn, yn enwedig ar ôl y cyhoeddusrwydd yn y Daily Post y llynedd. Roedd yn ddifyr darllen y gwahanol eglurh… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dewch i lawr i Garej Paradwys

Lle i luchio sbwriel fu’r cwt ers talwm.

Lle i dreulio cyn lleied o amser a phosib ynddo.

Asbestos. Hwnna ydi o.

Dwi wedi bod ofn gwneud rhyw lawer yn y cwt ers tro, a phawb arall yn y teulu wedi eu gwahardd rhag mynd i mewn o gwbl.

Roedd cyflwr yr asbestos ar y to wedi dirywio’n arw, a darnau’n plicio oddi arno, gan greu llwch ‘run pryd.

Dwi wedi bod yn beirianydd atomfa yn y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif- Trem yn ol

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, o rifyn Gorffennaf 1978.

Eglwys Sant Madryn
‘Loes calon yw clywed am ddifrod a dinistr adeiladau o ddidordeb hanesyddol arbennig.’ Dyna un o’r sylwadau a glywyd yn dilyn y tan mawr ach… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfrau’r Fro

Darnau allan o rifyn Medi 2014

Mae awduron Stiniog wedi bod yn brysur yn ddiweddar ac fe daeth pedwar llyfr newydd sbon o’r gweisg. Ni fu’r ardal erioed yn brin o dalentau.
* Lansiwyd llyfr yn dwyn y teitl ‘O’r Llechi i’r Cerrig’ gan Dr. E… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Llai na 31″

Daw’r pennawd o adroddiad gan newyddion Radio Cymru ar y 7fed o Hydref, yn son cyn lleied o bobl oedd wedi cymryd maintais o wasanaethau iechyd dramor. "Mae BBC Cymru wedi deall bod llai na 31 o gleifion wedi gwneud cais…"  Aaaaaaaaaaaaaach!!  Llai na 31 o ddiawl… 30 felly ia? Asiffeta.

Un o raglenni ‘Becws’ ar S4C hefyd bron a denu bricsan trwy’r teledu:
"…ffrindiau fi yn TAFLU CAWOD Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr- Baled y Waled, a chwis enwau Stiniog

Rhan o golofn Iwan Morgan, o rifyn Medi.

Y mis hwn eto, cafwyd hanes am dro trwstan gan un o feirdd cocos yr ardal -  un a ddewisodd ffug-enw addas iawn. Diolch o galon i ‘Daz Cash’ am gân mor hwyliog i gofnodi profiad anffodus Bili Jôs, Bry… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ffarwel haf

Mi fuodd mis Medi’n ffeind iawn yma; yn ymestyn ein tymor tyfu byr, ac yn aeddfedu’r india-corn ac yn cochi’r tomatos. Diolch amdano.

Popcorn fiesta, gan James Wong ydi’r corn, efo amrywiaeth o liwiau ar y cobiau, o biws i felyn, llwydlas a du. Lluniau’r corn wedi popio i ddilyn rywbryd eto!

Y bwmpen gynta’n dipyn mwy na rhai y llynedd, ond fel awgrymais ganol Awst, mwngral ydi hi. Mi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Deall lleisiau’r nentydd

Peth braf iawn i olygydd ydi derbyn erthyglau heb orfod holi a swnian. Daeth y darn yma i mewn ar gyfer rhifyn Medi, gan un sy’n dysgu Cymraeg, ac wedi dotio ar fynyddoedd Bro Ffestiniog. Diolch iddo am gefnogi’r papur bro. Biti na fydda rhai o’r newyd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pryderon iechyd yn dwyshau!

Ar dudalen flaen, a thu mewn i rifyn Medi Llafar Bro, cafwyd y newyddion diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog, gan gynnwys torri’r newyddion syfrdanol y gall y fro fod yn ddi-feddyg ymhen 6 mis. Cafwyd adroddiad am y cyfarfod c… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hud a lledr

Mi ges i gyfle i hel ychydig o eirin gwyllt wythnos yn ol, a hynny am y tro cyntaf ers tua 4 blynedd, oherwydd hafau hesb yn y safleoedd arferol. Damsons ydyn nhw; rhai melys, hyfryd, ar goeden wedi tyfu trwy wal gardd allan i’r gwyllt.

Wrth gwrs mi wnes i  rywfaint o jam, fel arfer, ond o’n i isio rhoi cynnig ar be mae rhai yn alw’n ‘fruit leather’ hefyd. 

A dyma fo:

Dilyn rysait Pam Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Fel huddug i botas

Mae llwyth o bethau wedi digwydd yn yr ardd a’r rhandir, ond rhwng pob peth, ches i ddim cyfle i’w cofnodi. Yn bennaf oherwydd hyn:

Nid y fi, ond Y Pobydd druan: wedi torri ei choes ar ymweliad a cherrig llithrig Pistyll Rhaeadr.

Oherwydd gwario (cyndyn, ond angenrheidiol) ar ddwy ffenast fawr a tho newydd ar y cwt, gwyliau adra oedd y cynllun eleni. Diwrnod ar Ynys Llanddwyn, un arall Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr – Awdl 1934- Ogof Arthur

Rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, gan Iwan Morgan, o rifyn Gorffennaf 2014:

Bedwar ugain mlynedd i eleni, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd. Dan
feirniadaeth J.T.Job, T. Gwynn Jones a J.J.Williams, dyfarnwyd y gadair am Awdl i ‘… Parhau i ddarllen