Archives: Wilias

Ar Asgwrn y Graig: Dim Eirin

Blwyddyn arall heb eirin.

Dim eirin Dinbych. Dim damsons gwyllt. Dim eirin tagu.

Mae pen draw i amynedd pawb, ac mae’r goeden eirin Dinbych yn yr ardd gefn yn agosáu at y last chance saloon. Mi flodeuodd hi eto eleni, ond ddaeth dim ffrwythau. Bosib iawn mae’r cyfnod oer adeg blodeuo achosodd y methiant, ond roedd gwenyn yn sicr wedi bod yn peillio arni. Bosib nad ydi’r goeden yn fodlon yn ei Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hanesion hynod Anti Cein

Am gyfnod hir bu Anti Cein, Gellilydan yn gyrru straeon a hanesion o’i milltir sgwâr i Llafar Bro. Dyma ran o bennod a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Medi 2004.

Yn hen ysgriflyfr fy niweddar fam cefais yr hen ddywediadau a hanesion hyn, a hithau wedi eu codi o hen gylchgronnau yn yr ugeiniau cynnar. Meddyliais y buasai darllenwyr ‘Llafar Bro’ yn hoffi eu clywed:

“Gofaler am edrych cyn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -newyddion o’r ffrynt

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ym Mlaenau Ffestiniog, roedd presenoldeb tua 80 o filwyr o adran o’r fyddin wedi tarfu ar dawelwch y bore Sul cyntaf yn Ionawr 1915, wrth iddynt orymdeithio y tu ôl i’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Utica

Mae llawer o gysylltiadau wedi bod rhwng Bro Ffestiniog ag Utica yn nhalaith Efrog Newydd. Dyma bennod o’r gyfres Trem yn ôl: erthyglau o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′, yn trafod y cysylltiad.

Enw Capel Utica, Gellilydan.
Cymeraf ddiddordeb mewn han… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -Heb Grefft, heb barch

Ail bennod o hanesion Nem Roberts yn crwydro’r Unol Daleithiau.
Yr adeg honno yr oedd llawer o siarad am yr Unol Daleithiau ac yn wir mentrodd amryw o’m cyfoedion dros yr Iwerydd, a theimlwn innau rhyw awydd am fynd yno. Cryfhaodd yr awydd o wythnos i … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywallt ac arllwys

Wedi cymryd gair y dyn tywydd bore ‘ma, a mentro allan am dro cyn cinio efo dwy o’r genod, gan ddisgwyl iddi aros yn sych tan ddau o’r gloch.

Difaru wedyn!

Crwydro uwchben tref ‘Stiniog heibio’r Fuches Wen a Hafod Ruffydd, ac wrth ddringo’r domen i chwarel Maenofferen, cyrraedd gwaelod y cwmwl, fel cerdded trwy ddrws i stafell wahanol…

Ymhen dim, a ninnau ar ein ffordd ‘nôl i lawr, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- Cae Clyd

Pumed ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Pan oedd golwg am gae da i’w gael yng Nghae Clyd, sefydlwyd Pwyllgor Apêl ym Medi 1955 i gael lloches ar gyfer y cefnogwyr yno, ac ystafelloedd newid. (Ar y 14eg o Awst, 1971 yr agorwyd yr yst… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dal gwyfynod

O’r diwedd daeth noson braf a digon cynnes nos Sul i dynnu’r llwch oddi ar y lamp dal gwyfynod.

Bu ymlaen rhwng 9.30 a hanner nos, sydd ddim hanner digon a deud y gwir, ond o’n i’n barod am fy ngwely, a ddim isio codi wrth iddi wawrio i rwystro popeth rhag dianc yng ngolau dydd, felly mi rois geuad arno tan y bore.

Mae’r twb o dan y lamp yn llawn o ddarnau bocsys wyau iddyn nhw gael clwydo. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -gwyfynod

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro.

gwalchwyfyn yr helyglys (elephant hawkmoth) -llun PW

Gwyfynod, hwnna ‘sgin i. Moths.

Ychydig iawn a wyddwn, yn gyffredinol am y rhain. Ydi, mae lindys rhai yn bwyta dillad! Ac eraill yn ta… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -ail hau a thoriadau

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1999.

Yn yr Ardd Lysiau.  
Os ydych wedi codi’ch tatws cynnar gellir hau eto a rhoi maip rhuddygl, spinach a phys yn eu lle i gael… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Garddio guerilla a biwrocratiaeth dda!

Peidiwch a deud wrth neb, ond mae’r Fechan a fi wedi bod yn hau hadau ar verges y ffordd gefn acw. Rebals wîcend go iawn.

Erbyn eleni, roedd ein pabis melyn, pabis coch, pig-yr-aran, mantell y forwyn, llysiau milwr, ac ati yn addurno lleiniau o laswellt fan-hyn-fan-draw, ac er bod y Cyngor Sir yn eu torri’n achlysurol, roedden nhw’n edrych yn well na’r glaswellt bwrdeistrefol, unffurf arferol. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Traed i fyny

Llwybr arall wedi’i orffen. Gwely newydd yn barod i’w blannu.
Traed i fyny; peint yn yr haul.

Y gwaith adeiladu mwy neu lai wedi gorffen rwan, felly cawn fwy o amser i ymlacio yn yr ardd, heb deimlo bod cant o bethau i’w gwneud!

Arddangosfa wych o flodau Mari a Meri, nasturtiums, eleni. Y rhain wedi’u plannu mewn hen grwc efo pys pêr, letys, a lobelia. Edrych ymlaen i biclo’r hadau.. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- Y Babell

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 4 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Fel yr oedd y flwyddyn 1903 yn cyflymu yn mlaen, roedd y capel newydd [Babell] hefyd yn tyfu ar i fyny. Roedd fy nhad a fy mrawd yn cael y fraint o gario defnyddiau at yr adeilad, ac roedd rhai o’r gweithwyr yn lletya ar aelwyd Bron Goronwy am yr wythnos, felly roeddem ni fel plant yn cael bod yn hyf i fynd o Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cefnogwyr Bro Ffestiniog yn cwrdd â’u harwr

Daeth cannoedd o gefnogwyr rygbi i gwrdd â’u harwyr mewn digwyddiad arbennig a drefnwyd gan gwmni Olew dros Gymru yng Nghlwb Rygbi Bro Ffestiniog.
Roedd llysgenhadon Olew dros Gymru, yr arwr cicio Dan Biggar, y taclwr o fri Dan Lydiate, y bachwr bla… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Newyddion gan Y Cyngor Tref, o rifyn Gorffennaf.

Y Cyngor Tref yn brwydro i amddiffyn gwasanaethau lleol!
 Cafwyd newyddion drwg yn ddiweddar, gyda chyhoeddiad Banc y Nat West fod y cwmni yn mynd i gau eu cangen ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd y Cyng…. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- Llythyr o’r America

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn arall gan W. Arvon Roberts, y tro hwn am lythyr a yrrwyd i Stiniog o’r Unol Daleithiau. Ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Mehefin 2015.

Fair Haven,Vermont,Hydre… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Wastad yn mynd i Lydaw..

Teimlo’n euog am adael bythefnos rhwng dau ddarn eto… dyma lun neu ddau… a ‘chydig o fwydro.

Yn unol â hen addewid, dyma lun o’r Clematis viticella ‘Madame Jules Correvon’ sy’n blodeuo rwan, ar dalcen ogleddol y cwt.

Mi fuon ni am wsos a hanner i orllewin Iwerddon; i’r Gaeltacht yng Nghonemara, a chael ein hamgylchynu gan iaith hyfryd ond bregus yr Wyddeleg.

Naw wfft i Dave Datblygu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- Hen Dai ein Bro

Pennod o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o rifyn Rhagfyr 1997.

Prin y sylweddolais pan ddechreuais chwilota i hynafiaeth rai o hen anedd-dai ein bro fod cynifer ohonynt gyn hyned a’r unfed ganrif ar bymtheg (sef yr 1500au), ac o bosib’ yn hŷn n… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ar Wasgar- Melys Gof

Cyfraniad gan y diweddar, liwgar gymeriad, D. Elwyn Jones, Deganwy, i gyfres o erthyglau gan rai oedd wedi gadael Bro Ffestiniog.
Melys GofWrth edrych yn ôl y mae y pleser a’r atgofion i gyd yn dod.  Yn wir mae rhywun yn amal iawn yn cael ei ddal y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- iawndal a recriwtio

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar 29 Mai 1915, cyhoeddodd Y Rhedegydd restr o wybodaeth ddiddorol parthed budd-daliadau a dalwyd gan y llywodraeth i weddwon a phlant milwyr a laddwyd yn y rhyfel. Yn yc… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog- egarych a chogyn

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans, o 1998. Nid rhywbeth diweddar yn unig ydi hafau gwael!

Unwaith eto dyma ni ymhell i mewn i dymor y brithyll. Tydw’i ddim wedi clywed neb yn rhoi gair o ganmoliaeth i’r tymor yma mwy nag i’r un gawsom … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- ennill a gwario

Pedwaredd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Dan benawd ‘Amrywiol’ cawn fân wybodaeth yn ymwneud â thîm y Blaenau ym mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, megis cofnod am 1908 a ddywed ‘Agor Cae Newborough Medi 1908′, a chanlyniad y g… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: AAntur AArdderchog!

Erthygl o rifyn Gorffennaf Llafar Bro.

Mae Antur ‘Stiniog wedi llwyddo i sicrhau Trwydded Gweithgareddau Antur (AALA) ar gyfer  Canolfan Llyn Traws. Mae hyn yn newyddion gwych i’r fenter, a bydd yn ei galluogi i ddatblygu’r ochr gweithgareddau awyr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ymwelwyr o’r Wladfa

Parhau’r
gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa
Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, dathlu’r closio rhwng Patagonia a Stiniog, o
rifynnau Mehefin a Gorffennaf.

Yn dilyn ymweliad i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, er mwyn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Y diweddaraf [o rifyn Gorffennaf Llafar Bro] o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog.
Mae’n hysbys i bawb, bellach, bod yr Athro Trevor Purt, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (BIPBC), wedi gorfod gadael ei swydd a bod y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi rhoi’r Betsi o dan fesurau arbennig.

       ‘Nid cyn pryd!’ meddai pawb.

Sut bynnag, y sawl sydd bellach yn gyfrifol am roi trefn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cwt coed a draenogod

Mae o leiaf un rhan o’r ardd gefn yma mewn llanast ac anhrefn ar ryw adeg trwy’r flwyddyn.

Wrth inni ddod i ben efo creu’r ardd fesul darn, rydan ni’n arbenigwyr mewn symud pethau o un lle i’r llall; dybl-handling a hanner. Mae’n teimlo weithia fel bo’ angen gwneud tri neu bedwar peth cyn allwn ni wneud y joban sydd dan sylw. Mynd rownd mewn cylchoedd…

Ta waeth, gwaelod yr ardd sydd wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Atgofion Hanner Canrif

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 1990 Llafar Bro.

Atgofion Hanner Canrif. Profiadau geneth fach yn tyfu i fyny’n y Blaenau yn nhridegau’r ganrif ddiwetha’.

Lle braf i blentyn mewn tref oedd byw yn Str… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- "i’r alltud, dyma baradwys"

Dyma erthygl a ymddangosodd fel rhan o’r golofn ‘Ar Wasgar’ gan alltudion Bro Ffestiniog, yn rhifyn Rhagfyr 1997. Datblygodd yn gyfres ei hun, a cawn eu mwynhau eto dros y misoedd nesaf. Dyma’r cyntaf, efo’r cyflwyniad gwreiddiol. 

Dyma’r bennod cy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tatws cynta’

Daeth y clwy tatws acw.

Dwi wedi codi dwy res o’r tatws cynnar yn gynt nag oeddwn isio gwneud. Ond roedden nhw wedi bod yn y ddaear ers 100 o ddyddiau, felly mi gawson ni gnwd golew.

Roedd y clwy wedi difetha rhai o’r tatws, ond argian, roedd y lleill yn dda efo menyn hallt.

Blas yr haf. Hyfryd.

Rhes arall o  Arran Pilot i edrych ymlaen atyn nhw, a’r tatws ail-gynnar -Bonnie- i ddilyn o’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -cywion a gwyfynnod

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro; y tro hwn o rifyn Gorffennaf 1997.

Mae’n anodd credu weithiau bod rhai o’n adar prydferthaf ni wedi dechrau eu bywyd fel cywion di-sylw a hyll.  Mae nifer o gywion bellach yn amlwg o’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Pigwr- parcio

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm am bwnc lleol arall.

Wrth groesawu ysbryd nadoligaidd Cyngor Gwynedd yn caniatáu parcio am ddim ym meysydd parcio’r dref dros yr ŵyl ddiwedd llynedd, digon dilewyrch oedd masnach y siopau yma, wedi’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Now’r Allt

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mehefin 2015.

Yn y gyfrol ‘Cymeriadau Stiniog’ (Golygydd: Geraint V. Jones – Cyfres Cymêrs Cymru 5: Gwasg Gwynedd – 2008), mae’r diweddar Emrys Evans, yn ei ddull dihafal ei hun, yn adrodd hanes ‘Now’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Cyfnod prysur arall rhwng rwan a rhifyn Medi. Prynwch Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

GORFFENNAF-

Nos Iau 16eg: Pwyllgor Llafar Bro. Neuadd WI, 7.00
Dydd Sul 19eg: Capel Bethesda 10yb, oedfa gyda’r Parch Pryderi Llwyd Jones.

Nos Wener 24ain:… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- Sul, gwyl, a gwaith

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 3 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Pan aethum i standard 4 a 5 Mr Cadwaladr Morris oedd fy athraw. Byddwn bob amser yn edrych i fyny at fy athrawon, ac nid wyf yn meddwl i mi gael gwg gan yr un o hony… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Pobl ‘Stiniog ym Mhatagonia.

Dros ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Rhagfyr 1994, dechreuodd Steffan ab Owain gyfres o erthyglau ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa. A ninnau’n nodi canrif a hanner ers i’r ymfudwyr cyntaf hwylio am Batagonia, dyma atgynhyrchu’r ysgrifau hyn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt

Yn y nawdegau, bu Eurwyn Roberts, o Feithrinfa Blodau’r Felin, Dolwyddelan, yn cyfrannu colofn arddio yn fisol yn Llafar Bro. Dyma golofn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1998, sydd yr un mor berthnasol eleni.

Gorffennaf

YN YR ARDD LYSIAU… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Pry’ da, pry’ drwg…

Mae’n amlwg i bawb sydd wedi bod yma o’r blaen fy mod i’n dipyn o anorac am bryfetach. Ond, mae rhai pethau’n cael llai o groeso yma.

Gwenyn meirch er enghraifft. Roedd brenhines wedi dechrau adeiladu nyth yn y bocs nythu titws sydd yn yr ardd gefn acw. Mi welais i hi wrthi digon buan i roi diwedd ar hynny. Be na welis i oedd ei bod hi wedyn wedi troi ei sylw at y cwt!

Mae’r nyth dros wsos Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- Pierce Jones

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn dilyn cyhoeddi f’erthygl gyntaf yn y gyfres, cefais alwad ffôn gan Mrs Gwyneth Wynne, Penlan, Llan. Roedd wedi mwynhau darllen yr ysgrif, meddai, gan ychwanegu fod … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Ysgol Glanypwll

Erthygl arall o’r gyfres achlysurol sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, blynyddoedd cynnar un o hen ysgolion y fro, gan W. Arvon Roberts.

Dyma lun o ddosbarth o blant yn Ysgol Glan y Pwll, a dynnwyd yn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Rhwyfwr

Rhan o  erthygl o rifyn Gorffennaf 2006, yng nghyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Y Rhwyfwr
Y mis y cysylltir y ‘Rhwyfwr’ yn bennaf ag ef yw Gorffennaf. Yn ystod y mis yma mae pysgota nos ar ei orau, neu felly yr yda’ ni yn ei obeithio, ac o… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hwyl fawr hanner cyntaf 2015!

Anodd credu bod chwe mis cynta’r flwyddyn wedi mynd i rywle mwya’ sydyn! Mae’r diwrnod hiraf wedi bod… "downhill o hyn ymlaen" medda rhywun!

Twt lol, dyma adeg orau’r flwyddyn. Mae wedi c’nesu digon i rywun fedru aros allan yn yr ardd ar ôl i’r haul fachlud dros Graig Nyth y Gigfran, heb i’r gwybaid ddod allan o fewn eiliadau!

Nosweithiau hir, unai yn chwynu a gweithio, neu -rhywbeth nad ydym Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- timau’r ardal

Trydedd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.
 
Yn anffodus, ychydig yn garpiog yw gweddill o gofnodion Ernest Jones ar bêl-droed Stiniog yn y cyfnod cynharaf, â’r tueddiad i neidio o gyfnod i gyfnod.

Ond mae un rhan sy’n ddiddorol dro… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mae’r Dref Werdd yn ôl!

Rhan o erthygl am gynlluniau amgylcheddol Y Dref Werdd, o rifyn Mehefin.

Wedi cyfnod o seibiant, mae’r prosiect wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan y Loteri Fawr am y tair blynedd nesaf dan y cynllun – ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’

Bydd cyfleo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia

Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Mehefin:

Can mlynedd yn ȏl“Yr wythnos ddiweddaf yr oedd dau Italiad a oedd yn cadw siop pytatws yn Blaenau Ffestiniog, yn myn’d i ffwrdd i ymladd  dros eu gwlad, a daeth yr adran leol o’r milwyr, y rhai s… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dilyn y Llwybr Llechog

Mae’r gwaith ar lwybrau’r ardd gefn bron a gorffen, diolch i’r drefn, ac mae gwell trefn yma o’r diwedd.

Mae’r gwely bach onglog tua top y llun yn wely newydd. Glaswellt oedd yn fanno tan wsos dwytha. Ardal flodau gwyllt i fod; ond weithiodd o ddim ar ôl y flwyddyn gynta.

Gwely i dyfu blodau i’w torri ar gyfer y tŷ fydd hwn, ond mae’n rhy hwyr i wneud hynny’n iawn eleni, felly ‘dan ni wedi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adolygiad: Llên Gwerin Meirion

Adolygiad llyfr, o rifyn Mehefin.

Llên Gwerin Meirion. Detholiad o Draethawd Buddugol 1898.  William Davies; Golygydd: Gwyn Thomas.Y diweddara’ o’r gyfres ddifyr ‘Llyfrau Llafar Gwlad’ ydi’r gyfrol hon. Ac yn wir, mae’r cynnwys hefyd y… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: O fewn tafliad malwan

Ydi malwod yn medru nofio dwad?

O fewn tafliad carreg i’r ardd gefn acw, mae Afon Bowydd. Handi iawn.
Neu o leia, dyna dwi ‘di bod yn feddwl… oherwydd pan dwi’n hel malwod, dwi’n eu taflu dros yr afon i’r lan bellaf.  Na, ddim i ardd rhywun arall: i dir gwyllt. Wir yr.

Ond, does dim diwedd i’w niferoedd nhw nagoes. Diawlad!

Er inni fwynhau cyfnod sych-ar-y-cyfan trwy’r mis, ac wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Urddo a gwobrwyo

Pytiau o dudalen flaen rhifyn Mehefin. Os na welsoch gopi bellach, ewch allan i brynu un, neu cysylltwch â’r dosbarthwyr i gael y straeon yn llawn, a llawer iawn mwy.
ANRHYDEDDU BRYN TŶ COCH
Daeth Bryn Williams, Tŷ Coch, Cwm Cynfal ar restr fer ‘… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -gwybedog brith

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro; y tro hwn o rifyn Mehefin 1997:

J648663.
Tydi o ddim yn edrych yn fawr o ddim nac ydi, ond efo rhywfaint o lwc mi fydd y rhif unigryw yma yn ein galluogi i ddilyn hynt a helynt, a dysgu mwy am… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Ar ôl i rifyn Mehefin Llafar Bro fynd i’r wasg, daeth y newyddion mawr am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn rheolaeth Bwrdd Iechyd Betsi Dwalad, gan gynnwys ymadawiad Mr Purt y prif weithredwr. Erbyn hyn hefyd, clywn bod yr heddlu’n ymchwilio… Parhau i ddarllen