Archives: Wilias

Llafar Bro: Stolpia -Llyn Stwlan

Pytiau o golofn reolaidd Steffan ab Owain.

Bum i fyny at Lyn Stwlan yn ddiweddar ac eisteddais ar lan y llyn, a thra yno, crwydrodd fy meddwl yn ôl i’r amser pan fyddai’r hen bysgotwyr yn adrodd storïau am bysgod efo pennau mawr a chyrff tenau ym mh… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -cerddi cymdeithasol

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mehefin 2016

Mae cerddi cymdeithasol a luniwyd ar achlysuron arbennig ym mywydau aelodau o’n cymuned yn gofnodion hynod bwysig. Yn aml iawn, os ydy rhywun yn cael ei ystyried yn dipyn o rigymwr, gall ceisiadau i l… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blwyddyn gyda’r Dref Werdd

Gwydion ap Wynn, Rheolwr Prosiect y Dref Werdd, yn edrych yn ôl ar flwyddyn gyffrous.

Mae’n anodd coelio fod blwyddyn wedi gwibio heibio ers i brosiect Y Dref Werdd ail-gychwyn eto, ond hefyd gall rhywun ddeall pam wrth ystyried y holl waith sydd w… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Cadwaladr Roberts

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, erthygl ddifyr a pherthnasol arall gan W. Arvon Roberts.

CADWALADR ROBERTS – PENCERDD MOELWYN
Rhaid cychwyn drwy ganu clodydd cymdogaeth y Blaenau a… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Gwneis gymmysgdail i fy lawnt”

Nid pawb sy’n gwirioni ‘run fath.
Lawnt anniddorol iawn ydi un berffaith os ‘da chi’n gofyn i mi.

Na, dwi’n gwbod bo’ chi ddim yn gofyn, ond pwy sydd isio treulio amser yn torri glaswellt yn rheolaidd? A chribinio; a fforchio; ac ychwanegu tywod bras; a dyfrio; a gwrteithio; a lladd chwyn a lladd mwsog; a dilyn streips hirsyth caeth?

Mae ‘garddio ar gyfer bywyd gwyllt’ yn rhoi rhwydd hynt i Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tiwnio’r Tannau

Hanes gwahodd yr Ŵyl Cerdd Dant i Stiniog, gan Iwan Morgan

Ym mis Mai, galwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Ysgol y Moelwyn gan John Eifion, trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant. Daeth criw bychan at ei gilydd a phenderfynwyd yn unfrydol i wahodd yr Ŵyl i… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: ‘Nôl i Lanarthne

Fel hen ystrydeb, dwi’n teimlo ‘chydig bach fel gyrrwr tacsi y dyddia’ yma. Ond mae ‘na fanteision weithia’.

Wrth i’r Arlunydd orffen ei blwyddyn gynta yng Nghaerdydd, roedd rhaid i rywun fynd i lawr i’w nôl hi, a chario llond car o sgidia’, clustoga’, a brwshys paent adra. Felly, er nad ydi Llanarthne nunlla agos i’r A470, mi es i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ‘ar y ffordd’ i lawr.

Dwi wedi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ein Hamgylchedd

Erthygl o rifyn Mehefin 2016, gan Mari Williams, blwyddyn 5, Ysgol Maenofferen.

Yr amgylchedd ym Mlaenau Ffestiniog Ein thema eleni oedd ‘Pa mor wyrdd yw Blaenau?’.  Buom  am dro rownd y stryd i ofyn wrth bobl am eu barn nhw am Flaenau Ffestinio… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Un o eiliadau gorau’r flwyddyn

Codi’r tatws cynnar cyntaf…

Angen dim byd ond berwi a bwyta efo menyn Cymreig hallt.
Nefoedd. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -rysetiau hafaidd

Pennod flasus arall o gyfres Annwen Jones

Hufen ia iogwrt a ffrwythau

8 owns o eirin Mair neu gwsberins
8 owns o fafon neu gyrains coch
12 owns o iogwrt naturiol
4 llwy fwrdd o siwgr brown

Coginiwch yr eirin Mair mewn ychydig ddŵr am tua 15-20 m… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Taith arbennig #hogiallechenlas

Heddiw, mae tri o hogia Stiniog yn cychwyn ar antur anhygoel. Pob lwc iddyn nhw ar daith fythgofiadwy. 

Cafwyd brecwast ffarwel fore dydd Gwener, Gorffennaf 15, wrth i dri llanc ifanc o’r Blaenau – Connaire Cann, Steven Price ac Iwan Williams, o da… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -egarych werdd

Erthygl arall o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Dyma hi’n fis Gorffennaf arnom unwaith eto fel sgotwrs y fro. “A’r hirddydd ar ei harddaf” fel y dywed un bardd.

Gobeithio y cawn ni fis Gorffennaf go iawn eleni. Dyma brif fis y sgota nos am frithyll; mis y rhwyfwr a’r egarychod; mis y mae iddo’i awyrgylch a’i hyd a’i ledrith unigryw ei hun.

Egarych werdd Pen-ffridd. Llun Gareth T. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -chwynnu, tocio, a bwydo

Yn yr ardd.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Gorffennaf 1998.

Yn yr ardd lysiau
Hau moron eto a phys math cynnar. Hefyd hau bresych ar gyfer y gwanwyn.

Codi nionod bach (sets) a’u syc… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Saga’r Eirin

Ar ôl i dywydd gwael diwedd Ebrill roi diwedd ar flodau’r eirin Dinbych a thorri nghalon i ‘run pryd, daeth syrpreis braf, wrth i’r goeden ddatblygu ail genhedlaeth o flodau yn ystod haul diwedd Mai.

Ac yn groes i’r disgwyl, mi fues i’n gwylio eirin -ein eirin cyntaf yn y byd- yn cnapio, tyfu, twchu…

-wedyn disgyn! Fesul un.
Felly dyna ni. Blwyddyn arall heb eirin. Ma’ isio blydi ‘mynadd! Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dim pys merllys ydyn nhw

Ar ôl methiant llwyr y llynedd, roedd yr asparagus peas yn tyfu’n dda eleni, a ninnau’n edrych ymlaen i drïo rwbath gwahanol; ond mae rhywbeth bach yn poeni pawb…

Yn ôl bob dim dwi’n weld ar y we, nid planhigyn sy’n dringo ydi pys merllys.
Mi oedd ein planhigion ni yn dringo.

pys ‘merllys’ yn dringo’n braf ar y dde, yn y tŷ gwydr

Roedd y blodau i fod yn goch.
Er yn hardd iawn, nid coch Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1973–75

Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. 
Parhau’r gyfres, yng ngofal Vivian Parry Williams (allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones.

1973-74
Enillodd Stiniog y bencampwriaeth eto ym 1973-74.  Wedi ennill Cwpan Gogledd Cymru, Cwpan Alves a Chw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -gweinidogion a rhyfeloedd

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  Pennod arall o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Cafodd nifer o blant eu bedyddio yn y Babell, y rhai ddaeth wedyn yn ddinasyddion da a gwerthfawr i Gymdeithas, a rhai wedi dringo i safleoedd uchel.

Tra bum i yn y Babell am i agos i hanner can mlynedd, bum dan weinidogaeth pedwar gweinidog. Y Parch Thomas Lloyd wyf yn ei gofio gynta. Bu yn weinidog ar Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn -Ceunant Llennyrch

Allan Tudor gyfrannodd erthygl i’r gyfres awyr-agored yn rhifyn Mai 1999. 

Un lle y byddaf yn hoff o fynd am dro iddo yw Ceunant Llennyrch ar yr afon Prysor. Un rheswm am hyn, hwyrach, yw fod cysyltiad â fy nhaid, John Tudor, Brynderw gynt, a fu … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tanygrisiau Ddoe -Sul, gwyl a gwaith

Pennod olaf cyfres Mary Jones am y gymuned rhwng 1920-36.Yr wyf wedi cyffwrdd yn flaenorol ar y capeli, Carmel, Capel Wesla, Horeb, Bethel, Caersalem (B), Moreia (B), Dolrhedyn (M), a’rr Eglwys, ond pan oeddwn i yn Nhanygrisiau roeddynt yn sefydliadau … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn -gêm wleidyddol

Oeddech chi yno? …. Ac ydach chi’n dal efo ni?

Mae’n siŵr bod rhai ohonoch yn cwestiynu, bellach, os oes unrhyw bwrpas mewn dal ati i frwydro, o weld bod adeilad yr Ysbyty wedi’i ddymchwel bron yn llwyr erbyn heddiw. Ond cawsom farn pensae… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ras yr Iaith

Rhedeg dros yr Iaith ym Mlaenau Ffestiniog

Mae’r Cymry wedi dangos eu cariad at y Gymraeg mewn sawl ffordd dros y canrifoedd. Ar ddydd Mercher 6ed o Orffennaf, 2016, bydd ail ‘Râs yr Iaith’ yn rhoi’r cyfle i ni ddathlu drwy fod yn rhan o râs gyfnewid hwyliog.

Nid râs i athletwyr fydd hon, ond râs dros y Gymraeg gan bobl Cymru. Ei phwrpas yw dathlu’r Gymraeg, codi ymwybyddiaeth o’r Iaith, a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dilyw!

Dwy erthygl fer a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifynnau Mai a Mehefin 1998.

PWY SY’N COFIO’R DIGWYDDIAD HWN?
Dyma hanes Jane a Robert John Williams, Foelas, Llan Ffestiniog o ddigwyddiad yn y 1920au. Torrodd cwmwl gan arllwys llifogydd dychrynllyd o … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn Ôl -Cynfal Fawr

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’.

Cynfal Fawr … Beth ddaw ohono?
Mae ‘na nifer o bobl sy’n dechrau mynegi pryder ynglyn â chyflwr hen dŷ Cynfal Fawr oherwydd ei fod wedi bod yn wag cyhyd.  Dyma un o dai mwyaf arbennig yn ardal … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Dref Werdd

Ychydig o newyddion diweddar gan Y Dref Werdd
CLWB CAE BRYN COED

Bu diwrnodau llwyddiannus yn twtio a chlirio cae Bryn Coed yn ddiweddar, fel rhan o weithgarwch ‘Clwb Cae Bryn  Coed’ sydd ar y dydd Sul cyntaf o’r mis.

Cliriwyd y mieri a’r ll… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Trip i’r Creigiau Duon

Erthygl arall gan W. Arvon Roberts, yn y gyfres sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.
Mae’r darlun yn dangos rhai o adran weithgar yr Urdd, Blaenau Ffestiniog, a dynnwyd ar ddydd eu trip i’r Creigiau Duon, Cricie… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -gwenyn

TRI PHETH A FFYNNA AR DES — GWENITH, A GWENYN, A MES.
Yn ôl pob adroddiad, mae gwenyn mêl Cymru (a thramor) wedi dioddef yn arw yn y blynyddoedd diweddar. Lleuen o’r enw varroa, plaladdwyr, a llygredd sy’n bennaf gyfrifol mae’n debyg, ac mae… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysgwrn -Gwaith y Merched

Newyddion o Gartref Hedd Wyn.

Merched Yr Ysgwrn
Yn y gwanwyn cafwyd tipyn o gyhoeddusrwydd yn y wasg i Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched. Mae hwn yn ddiwrnod sy’n cael ei ddathlu’n flynyddol er mwyn cofnodi’r hyn mae merched ar draws y byd wedi ei g… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn -Byddwch Ddiolchgar!

Cynlluniau’r Ysbyty Coffa oedd prif erthygl rhifyn Mai 2016.

Philistiaeth ar waith!
Mae’r difrod wedi dechrau ac fe ddylai pawb a gododd law i’w gefnogi fod yn cuddio mewn cywilydd heddiw. Ond dyna fo! Y tebyg ydi na chafodd yr un ohonyn nhw erioe… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: "Duw, Aradr, a Rhyddid"

Erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Mehefin 1998.

Pwy fedr daflu goleuni ar y botwm neu’r fedal yma?

Daethpwyd o hyd iddo pan oedd y Cyngor Sir yn ail-adeiladu wal ger tai Frongoch, Maentwrog, ynghyd a darnau cetyn pridd, poteli a chrochenwaith, a … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -gofal yn yr haul

Pennod arall o gyfres Annwen Jones, a chyngor amserol -o ystyried tywydd rhagorol dechrau Mehefin- am warchod eich hun rhag gormod o haul. Gobeithio y daw’r tywydd braf yn ôl, ond pwyll pia hi..

•    Cofiwch fod angen amddiffyn y croen rhag y pelydrau UVA ac UVB. Mae UVA yn heneiddio’r croen ag UVB yn ei losgi. Felly astudiwch y poteli hylif haul yn ofalus.

•    Os ydych yn olau o ran pryd a Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1971 – 1973

Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams (Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones).

1971-72 
Wedi iddynt benodi Peter Rowlands yn reolwr/chwaraewr ym 1971-72 cafodd clwb y Blaenau gyfnod eithriad… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn -Cynefin i’w warchod

Yn rhifyn Mehefin 1998, Gruff Ellis, Ysbyty Ifan oedd y colofnydd Natur gwadd.  
Bu’n ysgrifennu colofn rheolaidd yn yr Odyn am flynyddoedd, dan yr enw Gwerinwr, a chyhoeddi llyfr ‘YMA MAE ‘NGHALON’ am fywyd gwyllt ei filltir sgwar (sy’n cy… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -rhegi’n Gymraeg

Pennod arall o atgofion Nem Roberts, o ganrif yn ôl.Cofiaf unwaith i mi fod eisiau mynd o Efrog Newydd i Galiffornia, ond gan nad oedd gennyf lawer o arian ar y pryd, yr oeddwn yn awyddus i gael fy nghludo heb dalu.  Yr unig ffordd i wneud hynny, wrt… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Wele Seren!

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Ebrill 2016.
Fel y gŵyr fy nghydnabod, mae barddoniaeth a cherddoriaeth wedi bod yn agos at fy nghalon erioed, a chwestiwn nifer o rai y bum yn siarad â nhw’n ystod y mis dwytha – y rhai  ddarllenodd ‘Rod y … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clychau -faint o’r gloch?

Bu colofn Stolpia yn trafod Clychau fwy nag unwaith. Yn rhifyn Ebrill eleni, roedd Pegi Lloyd Williams yn trafod yr un pwnc. Dyma rannu addasiad o’i hysgrif hi.

Wrth drafod ‘Awr Fawr Galan’ yn rhifyn Mawrth, roedd Tecwyn V. Jones yn dwyn sylw at d… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Dwrn Dur yr Almaen

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Ar 22 Ebrill 1916, gwelid mwy o luniau o filwyr o’r ardal oedd yn gwasnaethu gyda’r fyddin ar dudalennau’r Rhedegydd. Yr oedd nifer ohonynt wedi eu dyrchafu yn Is-gorpora… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hanner Tymor

Wel, ches i ddim mynd i Chelsea eto. Ta waeth: dim colled.

Wrth wylio’r gyfres hir o raglenni o "Sioe arddio fwya’r byd…(wedi’i chefnogi gan gyfalafwyr caredig a gwych Em-An-Jii…)" dwi’n sylwi na fyswn i’n mwynhau gwasgu trwy’r miloedd brwdfrydig, a gorfod edrych ar y gerddi drudfawr -ambell un wedi costio chwarter miliwn cofiwch- dros ysgwyddau rhesi o ymwelwyr eraill; bob un wedi talu’n Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Siop Siarad

Dysgu Cymraeg ym Mro Ffestiniog

Erbyn hyn mae Siop Siarad Blaenau Ffestiniog wedi hen sefydlu ei hun ac ar hyn o bryd mae dan arweiniad cydwybodol Jane Battye, yn wreiddiol o Gaerlŷr (Leicester) ond ar ôl byw yn Stiniog am bron i ddeng mlynedd, ma… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Argae Pandy’r Ddwyryd

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’. 
Y tro hwn gan Allan Tudor, awdur cyfres o erthyglau ‘Sylwadau o Solihull’, yn dilyn sylw i benblwydd Pwerdy Maentwrog.

Mae gennyf ddiddordeb mawr ym Mhwerdy Maentwrog ers pan oeddwn yn fychan, a minnau… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llwyddiant Brethyn Blaenau!

Hanes crefftwyr a busnes lleol
Chwe mlynedd yn ôl, yng nghyfnod cyntaf Y Dref Werdd, cychwynnodd grŵp o’r newydd i ddysgu a rhannu sgiliau go draddodiadol ym Mro Ffestiniog. Roedd Rhiannon Jones, cogyddes yn Ysbyty Blaenau ar y pryd, yn darllen drw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -campwaith dewin

Pigion o golofn fisol Steffan ab Owain.

Cadair Eisteddfod yr Annibynwyr
Yn ddiweddar, derbyniais lun o gadair eisteddfod trwy law Tecwyn Vaughan Jones, un o olygyddion Llafar wrth gwrs, ac yntau wedi ei dderbyn oddi wrth Alun Roberts Jones (Stryd Dorf… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgoloriaeth Patagonia 2016

Enillydd Cyntaf Ysgoloriaeth Patagonia Cyngor Tref Ffestiniog

Ar ddydd Gŵyl Dewi eleni cafwyd seremoni bwysig yn Siambr Cyngor Tref Ffestiniog fydd yn hyrwyddo a datblygu’r gefeillio a ddigwyddodd rhwng trefi Blaenau Ffestiniog a Rawson ym Mhatagon… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Faint o’r Gloch?

Amser chwynnu!

Mae’n amhosib cadw unrhyw ardd yn glir o ddant y llew am wn i, ond pan mae’r ardd yn ffinio efo ffordd gyngor a’i hymylon yn laswellt llawn clociau hadau, does dim llawer o bwrpas colli cwsg a thynnu gwallt pan mae lluwch o barasiwts blewog yn hedfan dros y ffens i gyfeiriad y borderi a’r gwlau llysiau nagoes..

Ychwanega blant sy’n mwynhau chwthu’r hadau a chyfri’ faint o’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Dref Werdd

Cynefin a Chymuned i Blant
Erbyn hyn rydym yn bell i mewn i 2016; blwyddyn arall gyffrous o’n blaena’!

Ym mis Mai, mae’r Dref Werdd yn paratoi i gychwyn cwrs newydd fydd yn dod a nifer o gyfleoedd arbennig i blant Bro Ffestiniog.

Efallai eich bod… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Deigryn Dirgel yn Denu’r Dorf

Daeth cynulliad teilwng a hynod werthfawrogol i wrando ar Gwmni OPRA Cymru yn cloi’r daith ‘Deigryn yn y Dirgel’ (Donizetti) yn Neuadd Ysgol y Moelwyn ym mis Mawrth. Roedd cyfarwyddwr artistig y Cwmni, Patrick Young wrth ei fodd gyda’r ymateb … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Dechrau’r haf

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

‘Wedi Ebrill daw wybren – hyfryd Fai
Ar dwf ir daearen;
Y dydd byr redodd i ben –
Ymwroli mae’r heulwen.’
Englyn i gychwyn y golofn y mis yma, ac hwnnw o awdl gynnar gan R. Williams Parry i ‘Dechrau Haf’, gan obeithio y bydd yr heulwen wedi ymwroli (chwedl y bardd) yn ‘hyfryd Fai’ arnom.  Hynny ydi yn dywydd pysgota ac yn dywydd i’r ‘cogyn’ ddod Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Y Llwynog

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’. Y tro hwn o gyfres ‘Colofn Bywyd Gwyllt’ Ken Daniels.

Y llwynog
 
Mae llawer o storïau wedi’u hadrodd sy’n sôn am gyfrwystra’r llwynog sy’n anodd iawn eu coelio. Mae’n rhaid bod llawer ohony… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl ‘Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 5 yng nghyfres Steffan ab Owain.Ymddangosodd yn wreiddiol yng ngholofn Stolpia, yn rhifyn Mehefin 1995
Pan ddechreuais ysgrifennu ar y testun hwn yn y golofn, prin y sylweddolais fod cynifer o bobl wedi gadael ein bro i chwilio am fywyd newydd y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -gwarchod planhigion ifanc

Yn yr ardd.Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mai 1999.

Yn yr Ardd Lysiau
Os ydych wedi plannu tatws cynnar bydd angen cadw golwg os bydd y gwlydd yn torri allan o’r pridd ac os bydd yn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1968 – 1971

Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams (Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones). 

1968-69
Dechreuodd tymor 1968-69 gyda’r newydd fod y clwb yn glir o ddyled a bod ychydig o gannoedd yn y banc g… Parhau i ddarllen