Canlyniadau Chwilio: garddio

Ar Asgwrn y Graig: Garddio guerilla a biwrocratiaeth dda!

Peidiwch a deud wrth neb, ond mae’r Fechan a fi wedi bod yn hau hadau ar verges y ffordd gefn acw. Rebals wîcend go iawn.

Erbyn eleni, roedd ein pabis melyn, pabis coch, pig-yr-aran, mantell y forwyn, llysiau milwr, ac ati yn addurno lleiniau o laswellt fan-hyn-fan-draw, ac er bod y Cyngor Sir yn eu torri’n achlysurol, roedden nhw’n edrych yn well na’r glaswellt bwrdeistrefol, unffurf arferol. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O na fyddai’n haf o hyd

Erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf, fel cyflwyniad i gyfres o ysgrifau gwadd yn ymateb i refferendwm Ewrop yn haf 2016.

Tywydd gwylio teledu, yn hytrach na thywydd crwydro a garddio gawson ni ddiwedd Mehefin a dechrau Gorffennaf eleni, felly … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Gwneis gymmysgdail i fy lawnt”

Nid pawb sy’n gwirioni ‘run fath.
Lawnt anniddorol iawn ydi un berffaith os ‘da chi’n gofyn i mi.

Na, dwi’n gwbod bo’ chi ddim yn gofyn, ond pwy sydd isio treulio amser yn torri glaswellt yn rheolaidd? A chribinio; a fforchio; ac ychwanegu tywod bras; a dyfrio; a gwrteithio; a lladd chwyn a lladd mwsog; a dilyn streips hirsyth caeth?

Mae ‘garddio ar gyfer bywyd gwyllt’ yn rhoi rhwydd hynt i Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Arbrawf rhif 400…

Mae Dydd Gwener y Groglith yn teimlo fel dydd calan i mi. Diwrnod cynta’r flwyddyn o ran garddio go iawn. Y diwrnod cyntaf o wyliau hefyd yn aml iawn. Mae’r dydd yn hirach, y pridd yn g’nesach, a’r brwdfrydedd yn berwi.

Dwi ddim yn llwyddo bob tro, ond dwi’n trio plannu’r tatws cynnar ar Ddydd Gwener Groglith bob blwyddyn. Mi gawson ni ddiwrnod sych eleni, a’r haul yn sbecian bob-yn-ail rhwng y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blaenau mewn Blodau

Mae popeth yn barod ar gyfer y gystadleuaeth garddio flynyddol, ‘Blaenau mewn Blodau’.

(llun PW)

Eleni fydd yr unfed flwyddyn ar ddeg i’r gystadleuaeth gael ei chynnal.

Bydd modd cystadlu yn yr adrannau canlynol;

     Gardd fechan;
   Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Wysg fy nhrwyn

meryswydden- medlar

Dwi’n falch o ddeud ‘mod i wedi bod allan yn garddio, yn hytrach na sgwennu am arddio.
Mae’r ardd gefn acw wedi bod yn llawn o flodau efo ogla’ da.

Mae’r rhoswydden wedi bod yn llawn o flodau eleni, a’r canghennau’n sigo dros y llwybr, gan ei gwneud yn amhosib mynd heibio heb fwynhau’r persawr arbennig. Mae’r blodau bach melyn di-sylw’n gwywo erbyn hyn, a dwi’n gobeithio Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dyma yw’n dymuniad ni…

Blwyddyn newydd dda ..a llond y ty o ffa, i bob un o’n darllenwyr.Maddeuwch inni am y diffyg diweddaru y tro hwn. Bydd nifer o erthyglau rhifyn Rhagfyr wrth law erbyn dydd Gwener y 4ydd, ac mi fyddwn yn rhoi pigion yma fesul dipyn hyd nes daw rhif… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn Werdd

Rhan o’r GOLOFN WERDD, o rifyn Gorffennaf 2012PENHWYAID PRYSOR gan Rhys Llywelyn, Llawrplwyf TrawsRwan fod y tymor wedi cyrraedd mae’r rhai hynny ohonom sy’n bysgotwyr wedi dadorchuddio’r gwialenni a’r tacl a fu dan glo dros y gaeaf. Falle bo… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwreiddyn bach gan hwn-a-hon…

Efallai ei bod yn amlwg bellach fy mod i’n gwneud fy ngorau glas i gadw
gardd heb wario gormod arni! Dwi’n garddio yn ôl yr egwyddor fod y rhelyw o
blanhigion yma ‘am eu lles yn fwy na’u llun’, ond yn wahanol i’r ‘Border Bach’
yng ngherdd Crwys, byswn i ddim yn galw’r ardd acw yn ‘Eden fach’. Yn sicr yn
wahanol i fam y bardd, mae hanner yr hyn dwi’n blannu yn methu!

Llus mawr

Mae’r llus Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gerddi a Blodau

Rhan o golofn ‘TROEDIO’N ÔL’ gan John Norman, yn rhifyn Mai 2012   Mae’r dasg o godi gardd ar ochr mynydd wedi bod yn sialens hapus. Ni chefais fawr o gyfle fel plentyn yn Traws i ddysgu sgiliau garddio. Ni chofiaf lawer o flodau na gerd… Parhau i ddarllen