Archives: Y Lolfa

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 6 nofel byr Cymraeg ar gyfer bywyd prysur

Os darllen mwy yw un o’ch adduniadau ar gyfer eleni, dyma restr o 6 nofel Cymraeg i’ch ysbrydoli ac i’ch rhoi ar ben ffordd: Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas | O’r Pridd i’r Plât gan Ceri Lloyd

Chwe blynedd yn ôl fe gafodd yr actores Ceri Lloyd ei hysbrydoli i roi cynnig ar ffordd newydd o fwyta. Fe ddechreuodd ar ddeiet figan gan ollwng pob cynnyrch anifail a chychwyn gwneud smwddis llawn llysiau a ffrwythau organig. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Byw gyda galar

Cyhoeddwyd Galar a Fi: Profiadau ingol o fyw gyda galar yn 2017 ac roedd y galw am gyfrol sy’n siarad am y brofiad o alaru drwy gyfrwng y Gymraeg yn amlwg.

Wythnos yma (2 – 8 Rhagfyr 2019) ydi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Galar. Mae’r wythnos wedi’i drefnu gan The Good Grief Trust sydd am agor y sgwrs am alar, ac i gwneud y pwnc yn fwy agored. Maent hefyd yn ceisio rhoi help a gobaith i’r sawl sydd yn galaru, ac i’r sawl sydd am helpu’r galarwyr.

Dyma ddarn gan Sharon Marie Jones, a gollodd ei mab Ned mewn damwain car, yn siarad am ei phrofiadau dros y tair blynedd a hanner diwethaf, a beth sydd wedi ac sydd yn ei helpu. Mae Sara Maredudd Jones, a gollodd ei mam yn 17 oed, hefyd yn cynnig pethau sydd wedi’i helpu hi yn bersonol ac wedi’i helpu fod yn graig i’w chariad ar ôl iddo golli ei dad. Yn olaf, mae yna restr o frawddegau sydd medru cynnal rhywun sydd yn galaru, a rhestr o frawddegau sy’n medru niweidio. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Dal y Mellt gan Iwan ‘Iwcs’ Roberts

‘Sugno yr ola o’i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o’i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan a chydio am ei war. Doedd ei bupur gora ynta ddim yn ddigon cry i daflu’r cwn yma oddi ar ei lwybr.’

Yng nghwmni Carbo, Mici, Les, ac eraill eir ar wib rhwng Caerdydd, Caergybi, Llundain a Dulyn i ddial am hen gamwedd.

“Taith wyllt i berfeddion byd sy’n troi o dan ein trwynau. Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog. Mae Iwcs yn ninja o nofelydd.” – Rhys Ifans

Dyma adolygiad Mared Llywelyn o nofel Iwan ‘Iwcs’ Roberts, Dal y Mellt. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o Byw yn fy Nghroen: Profiadau pobl ifanc yn ymdopi â chyflyrau hir dymor

“Beth am gyflyrau corfforol? Ble’r oedd y rheiny oll yn cuddio?” dyna mae golygydd Byw yn fy Nghroen, Sioned Erin Hughes, golygydd y gyfrol, yn holi yn ei rhagair i’r gyfrol yma, sy’n cynnwys ymateb 12 o bobl ifainc, rhwng 10 a 26 oed, sydd wedi bod trwy fwy na’u siâr o frwydro a dioddef, a’r ffordd y maent yn ymdopi mewn ffordd bositif ac urddasol. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Babel gan Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif.

Mae’r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy’n weinidog alcoholig, ac yn dod i’r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd Llais y Bobol.

Dyma adolygiad Llŷr Gwyn Lewis o nofel Ifan Morgan Jones, Babel. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL I’W DARLLEN YR HYDREF HWN

Yr hydref. Y nosweithiau’n tynnu mewn a’r dail yn crino…tymor dweud hwyl fawr i’r haf…a chyfle arbennig i swatio’n glud gyda chlamp o nofel dda!

Dyma ddewis 5 nofel newydd sbon i hydref 2019! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Treheli gan Mared Lewis

Stori afaelgar, hudolus, sy’n ein tywys i fywyd sawl cymeriad sy’n ymladd ei frwydr bersonol ei hun.

Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes o nofel Mared Lewis, Treheli. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Pyrth Uffern gan Llwyd Owen

Mae Pyrth Uffern gan Llwyd Owen yn nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o’r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol ‘Rol’ i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy’n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a’r rhan […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o nofel Mared Lewis – Treheli

Mae nofel newydd gan yr awdures Mared Lewis yn mynd i’r afael â phwnc sy’n broblem gynyddol yn y Gymru gyfoes, sef y pegynnu barn mewn cymdeithas. Mae’r nofel Treheli yn olrhain cyfnod mewn tref glan y môr a’i thrigolion ac yn edrych ar ymateb pobl i ddigwyddiad penodol sydd yn effeithio ar bawb yno.

Dyma flas o’r bennod gyntaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o nofel Cefin Roberts – Os Na Ddon Nhw…

Dyma flas o nofel newydd hirddisgwyliedig yr awdur, y cerddor, yr athro a’r diddanwr Cefin Roberts – Os Na Ddon Nhw… Mae’r nofel yn dilyn hynt a helyn Cemlyn ac Annest wrth iddynt action mewn ffilm wedi ei leoli ar Ynys Mon. Dyma flas o bennod 8 wrth i Cemlyn ystyried mynychu’r clywediadau… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyfres newydd sbon i ddysgwyr! | A brand new series for Welsh learners!

Mae cyfres Amdani wedi’i anelu at ddysgwyr Cymraeg – ond gall y sawl sydd am ail-gydio yn darllen yn y Gymraeg hefyd eu mwynhau! Mae’r llyfrau wedi’u graddio i wahanol lefelau (Mynediad > Sylfaen > Canolradd > Uwch). Ym mhob llyfr ceir rhestr geirfa defnyddiol ar waelod bob tudalen er mwyn hwyluso’r darllen.

The Amdani series is aimed at Welsh learners – but also those who are trying to get back into reading Welsh will also enjoy the series! The books have been graded at different levels (Beginner > Foundation > Intermediate > Higher). A list of useful grammar is included at the bottom of each page to aid the reader.

Mae yna 20 teitl yn y gyfres, gyda pedwar gwasg Cymraeg (Atebol, CAA, Gwasg Gomer ac Y Lolfa) wedi cyhoeddi 5 llyfr yr un. Dyma mwy o fanylion am y pump a gyhoeddwyd gan Y Lolfa:

There are 20 titles in the series, with four Welsh publishers (Atebol, CAA, Gwasg Gomer and Y Lolfa) with each publishing 5 books each: Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 13 dyfyniad ffeministaidd o Codi Llais

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma ddyfyniadau o Codi Llais, cyfrol sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 cyfrol o straeon byrion

Mae straeon byrion wedi bod yn boblogaidd fel cyfrwng llenyddiaeth Cymraeg erioed, a mae nofelwyr mwyaf arobryn Cymru yn parhau gyda’r traddodiad. Mae cyfrolau straeon byr yn fwyfwy addas, pan fod amser yn brin a bywyd yn brysur – ac efallai darllen yn cael ei esgeuluso fel canlyniad. Dyma i chi restr o 10 cyfrol o straeon […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Author Interview | Anne Cakebread

Anne Cakebread’s best-selling book from 2018 saw the process of learning Welsh, her love of Frieda the rescue whippet and her passion for illustration come together. Teach Your Dog Welsh is full of appealing 1950s-style retro illustrations, with a picture and the expression it illustrates (in both Welsh and English) on every double page, as well as help with the Welsh pronunciation. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Gymraes o Ganaan – Margaret Jones

Roedd bywyd Margaret Jones yn arbennig. Magwyd yn Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam, ac fe ddaeth yn enwog yn y ddeunawfed ganrif a chael ei hadnabod fel y ‘y Gymraes o Ganaan’. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Syniadau anrhegion hosan ‘Dolig 2018

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn brysur, a gyda Nadolig yn agosau dyma ambell i syniad ar gyfer anrhegion hosan Nadolig neu Santa Cudd i chi. Mae rhywbeth at ddant pawb ymysg yr 8 teitl yma – cerddoriaeth, hiwmor, coginio, ffeithiau a chwaraeon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi awdur | D. Geraint Lewis a’i lyfr Amhos!b: Ffeithiau a syniadau fydd yn newid dy fyd am byth!

Llyfr newydd D. Geraint Lewis yw’r llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics – math o lyfrau hynod o boblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Byd Crwn a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Byd Crwn a Straeon Eraill a Seren Wib a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru.

Mae’r cyflwyniad gan yr awdures Caryl Lewis sydd yn sôn am sut dylid ystyried darllen yn anrheg, yn arwydd o hunan-barch ac yn meddwl dros eich hun yn hytrach na derbyn pob dim mae’r byd yn dweud ac aros ar yr wyneb….. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg

Mae dwy o awduron amlycaf Cymru wedi cyhoeddi ail nofelau mewn triolegau er mwyn llenwi’r bwlch ‘anferthol a phoenus’ sydd mewn llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc. Cyhoeddir ail ran Cyfres Y Melanai sef Y Diffeithwch Du gan Bethan Gwanas ac ail ran Cyfres Yma sef Hadau gan Lleucu Roberts. Mae’r ddwy drioleg eisoes wedi […] Parhau i ddarllen

: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Seren Wib a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Seren Wib a Straeon Eraill a Byd Crwn a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Seren Wib a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Seren Wib a Straeon Eraill a Byd Crwn a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Iechyd meddwl yn y Gymraeg

Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.

A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd ar Hydref y 10fed, dyma dair cyfrol sydd yn delio gydag agweddau gwahanol o iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Parhau i ddarllen

: Iechyd meddwl yn y Gymraeg

Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.

A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd ar Hydref y 10fed, dyma dair cyfrol sydd yn delio gydag agweddau gwahanol o iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dysgu Cymraeg? Taflenni gwaith am ddim wedi’u selio ar Myfi, Iolo gan Gareth Thomas

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n chwilio am prosiect a fydd yn helpu ymarfer eich Cymraeg neu’n diwtor ac yn chwilio am bwnc ar gyfer dosbarthiadau neu grŵp darllen? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Düwch gan Jon Gower | Blas

Dyma flas o nofel newydd dywyll Jon Gower, Y Düwch, sef y bennod gyntaf.

Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Mae’r darn yma yn cyflwyno’r ‘Bwystfil’ a’i ffyrdd o artaith…. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson

Arddun Rhiannon o wefan meddwl.org aeth ati i adolygu Rhyddhau’r Cranc, sef atgofion Malan Wilkinson sydd wedi byw gyda phroblemau salwch meddwl ers blynyddoedd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Ffug newyddion BBC Cymru Fyw am werthiant cyfrolau Llyfr y Flwyddyn yn gwbl gamarweiniol

Ym marn Y Lolfa mae’r eitem newyddion yma Cyfrolau Llyfr y Flwyddyn ‘heb werthu dros 200 copi gan BBC Cymru Fyw yn gwbl gamarweiniol. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 | Ffeithiol Creadigol

Cafwyd newyddion da o glywed fod tair o’n llyfrau ni wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018, category Ffeithiol Creadigol. Ond faint ydych chi’n gwybod am y llyfrau hyn?

Dyma fwy o fanylion am y tair cyfrol sydd ar y rhestr fer: Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Sioned Wiliam

Mae Sioned Wiliam wedi ennill canmoliaeth uchel am ei nofelau, gyda Bethan Gwanas yn disgrifio llyfr cyntaf Sioned fel

‘tonic o nofel! Wedi chwerthin yn uchel ond yn agos at ddagrau weithiau hefyd’.

Mae ei thrydydd nofel Cicio’r Bar yn nofel ysgafn a ffraeth sy’n mynd â’r darllenydd nol i fyd myfyrwyr Aberystwyth yr 80au, fe aethom ni i holi Sioned Wiliam… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Geraint V. Jones

Ac yntau newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeg mlynedd, Yn Fflach y Fellten – nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol, fe aethom ni i gamu i fyd yr awdur ac un o brif nofelwyr Cymru, Geraint V Jones… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae rhaid gwybod am Philip Jones Griffiths

Pwy oedd Philip Jones Griffiths? Dyma ddeg peth mae rhaid gwybod am y cawr o Gymro a’r ffotograffydd byd enwog, Philip Jones Griffiths. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Blodau Cymru

Gwenllïan Dafydd aeth ati i adolygu’r gyfrol swmpus, gynhwysfawr, Blodau Cymru gan Goronwy Wynne. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 8 llyfr Cymraeg ffeministaidd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma WYTH llyfr sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Beth dylen i ddarllen nesaf?

Dyma restr byr o ambell syniad ac awgrymiad beth i ddarllen nesaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Heulwen Davies

A hithau newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf, Mam – Croeso i’r Clwb, fe aethom ni i fusnesu i fyd yr awdur, Heulwen Davies… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Barod am y gêm? Ond ydych chi’n gwybod y caneuon i gyd? / Ready for the next rugby match? But do you know all the songs?

Mae’r gystadleuaeth Chwech Gwlad yn bwrw mlaen, gyda gêm arall i Gymru y penwythnos yma! Ydych chi’n barod? Os yn y stadiwm neu mewn tafarn neu adref ar y soffa, a hoffech chi ymuno yn y canu a rhoi cymorth i’r bechgyn ar y cae? Dyma ambell darnau o ambell i gân i chi ddarllen […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dana Edwards – Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / How I wrote Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr… / Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. Here, she explains more about how she created the book… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM ARWR/ARWRES O HANES CYMRU

Dyma bump ohonynt…Ydych chi’n cytuno a’r rhestr? Pwy yw eich arwr/res cenedlaethol chi? Pam? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

Elin Llwyd Morgan aeth ati i adolygu’r gyfrol arbennig, Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Brett Johns – Ymladdwr Cymru!

Golwg ar yr ymladdwr cawell proffesiynol o Bontarddulais, Brett Johns… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae RHAID gwybod am lyfr newydd ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’

Mae ‘na lyfr newydd Cymraeg ar y ffordd fydd yn trawsnewid bywydau rhieni a darpar rieni fel ei gilydd…dyma flas i chi o Mam – Croeso i’r Clwb! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Cyfres Yma: Yr Ynys

Sioned Lleinau aeth ati i adolygu’r gyntaf yn nhrioleg Cyfres Yma – Yr Ynys gan Lleucu Roberts… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Cyfres Y Melanai: Efa – Bethan Gwanas

Alaw Glesni-Griffiths aeth ati i adolygu’r gyntaf yn nhrioleg Cyfres Y Melanai – Efa gan Bethan Gwanas… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Sut mae creu clawr da i lyfr?

‘Peidiwch a beirniadu llyfr yn ol ei glawr’. Dyna yw’r dywediad. Ond pan mae’n dod i lyfrau go iawn, y clawr yw un o’r darnau pwysicaf wrth gyhoeddi. Ond sut mae sicrhau clawr da? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 rheswm dros ddarllen llyfr

Dyle darllen fod yn rhan hanfodol o’n bywyd pob dydd. Pryd oedd y tro diwethaf i ti ddarllen llyfr? Methu gweld y pwynt? Dyma ddeg rheswm i dy berswadio di i gydio mewn llyfr a dechrau darllen… 10. Ffynhonell o wybodaeth! Mae darllen yn addysgu, ta beth yw’r llyfr – ffuglen neu ffeithiol. Mae cyfle […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adduned Blwyddyn Newydd (New Year’s Resolution) 2018 – dysgu Cymraeg!

Os ydych chi, neu rhywun yr ydych yn adnabod yn trio dysgu Cymraeg eleni, beth am rhoi help llaw – dyma rhai llyfrau gan wasg (publisher) Y Lolfa wedi’u anelu (aimed) at ddysgwyr o bob lefel… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Diflas a digalon? Dechreua ar y darllen!

Dyma ambell syniad i chi o nofelau a llyfrau y gellid ei darllen wrth swatio rhag y gaeaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 2017: UCHAFBWYNTIAU MEWN LLYFRAU

Sut flwyddyn oedd hi i lyfrau o Gymru? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Chwedlau i’w lliwio / Welsh tales to colour in

Dau lun i argraffu a’i lliwio mewn o gyfrol Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales gan Dawn Williams / Two pictures to print off and colour in from Dawn Williams’ Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales. Parhau i ddarllen