Canlyniadau Chwilio: garddio

: Community Impact Initiative C.I.C.

Menter gymdeithasol flaengar yw’r Community Impact Initiative C.I.C. (Y Cii) @TheCiiUK a leolir yn Ne Cymru sy’n ceisio datblygu a darparu atebion arloesol i broblemau cyson ac ardaloedd lle mae eu hangen yn ein cymunedau lleol sy’n arwain at amrywiaeth o fanteision personol, cymdeithasol ac economaidd. Wedi’i sefydlu gan Trystan Jones, sefydliad dielw yw’r Cii, lle […] Parhau i ddarllen

: Community Impact Initiative C.I.C.

Menter gymdeithasol flaengar yw’r Community Impact Initiative C.I.C. (Y Cii) @TheCiiUK a leolir yn Ne Cymru sy’n ceisio datblygu a darparu atebion arloesol i broblemau cyson ac ardaloedd lle mae eu hangen yn ein cymunedau lleol sy’n arwain at amrywiaeth o fanteision personol, cymdeithasol ac economaidd. Wedi’i sefydlu gan Trystan Jones, sefydliad dielw yw’r Cii, lle […] Parhau i ddarllen

: Henwaliau

Rywsut dwi ddim wedi postio i’r blog am oes.  Gyda’r tywydd sych [dim glaw ers dechrau’r mis], mae garddio a dyfrio wedi cymryd gymaint o amser.  Ond rŵan dan ni ar ein gwyliau a gyda’r tywydd mor boeth a wedi penderfynnu aros o gwmpas y tŷ a… Parhau i ddarllen

: Beth yn union yw’r “newyddion da” Cristnogol?

Dros y flwyddyn diwethaf yn Caersalem rydym wedi bod yn gweithio trwy Llythyr 1af Paul at y Corinthiaid. Penwythnos yma rydym ni wedi dod at ddiwedd y llythyr – at y crecendo ac at y prif beth mae Paul eisiau’r Corinthiaid gymryd sylw ohono fe. Gan fod y neges yma yn bwysig, ond hefyd yn […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Beth yn union yw’r “newyddion da” Cristnogol?

Dros y flwyddyn diwethaf yn Caersalem rydym wedi bod yn gweithio trwy Llythyr 1af Paul at y Corinthiaid. Penwythnos yma rydym ni wedi dod at ddiwedd y llythyr – at y crecendo ac at y prif beth mae Paul eisiau’r Corinthiaid gymryd sylw ohono fe. Gan fod y neges yma yn bwysig, ond hefyd yn […] Parhau i ddarllen

: Sgwennu / gwastraffu amser

Am resymau gwahanol iawn, mae sgwennu creadigol yn anodd.  Dim rhyfedd bod cynifer o gyrsiau a gweithdai yn cael eu cynnal i helpu amatur fel fi i fynd ati. Un broblem ydi cael amser i wneud y gwaith, ond does … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Diwedd y gyfres

A dyna ni, digwyddodd, darfu, megis seren wib. 6 rhaglen wedi eu darlledu, ac mae’n debyg ein bod wedi cael ffigyrau gwylio uchel, oedd yn mynd yn uwch wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen. Da de! Does gen i ddim syniad be fydd y bosys yn S4C yn ei benderfynu, os fydd na Dyfu […] Parhau i ddarllen

: Y ffilmio

Meddwl y byswn i’n rhannu chydig mwy o luniau o’r ffilmio efo chi, ond yn gynta, dyma un o fy ngardd i – llun o blanhigyn sydd wedi cymryd ei amser i flodeuo a deud y lleia. Mae begonias i fod allan cyn rwan, siawns! Ond mae o’n ddel, ac yn werth aros amdano fo, […] Parhau i ddarllen

: Gwibdeithiau diogelach i feicwyr..?

Gefais wibdaith bach arall ar y beic yn ystod yr wythnos, y tro hwn yn rhannol i drio darganfod ffordd ‘amgen’ trwodd i lannau Dyfrdwy.  Soniais sbel yn ol am hen lon John Summers, oedd yn arfer torri tua 6 milltir&nb… Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwenyn Abertawe

Mi ges i brofiad od iawn yn Abertawe yn ddiweddar. Yn un peth, aros yn y Premier Inn yn Wind St. Fy nghyngor i – peidiwch. Onibai eich bod chi wedi meddwi ac yn gallu cysgu’n sownd drwy swn meddwon a miwsig a chlybio i lawr yn y stryd oddi tanoch chi. Lwcus bod gen […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llun da de!

Jest isio rhannu hwn efo chi! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Enfys Chapman, Borth-y-gest

Ydan ni wedi bod yn ffilmio dramor? Naddo, Borth-y-gest ydi fama, ar un o’r diwrnodau heulog prin gawson ni fis Gorffennaf. Aled y cyfarwyddwr, Barry/Archie y dyn sain a Gareth y gwr camera ydi’r rhain, ar un o’n diwrnodau ffilmio neisia ni hyd yma! A dyma i chi olwg arall ar y traeth hyfryd hwn: […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Pathew, tomatos ac Ian Hughes

Daeth fy ngor-nith, Cadi draw i’r ardd wythnos dwytha, a dod o hyd i bathew bach wedi marw. Mi fynnodd gydio ynddo fo a’i anwesu fel babi bach! Tipyn o job oedd ei pherswadio i’w ollwng er mwyn i ni gael ei gladdu dan y goeden afalau. ‘Wyt ti isio deud rhywbeth?’ gofynais cyn ei […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Be sy’n digwydd i’r biniau brown

Bechod, chawsoch chi’m gweld plant Rhydypennau yn canu eu cân i Byw yn yr Ardd wythnos yma! O wel. O leia mae eu lluniau nhw ar y blog yma, a does wybod, falle y cawn ni weld eu perfformiad nhw rywbryd eto. Ond sôn am y biniau brown dwi am wneud wythnos yma. Dwi’n meddwl […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwyrdd ei fyd

Ia, Russell ydi hwn, wedi gwisgo’n smart ac yn llofnodi un o’i lyfrau yn y noson lawnsio yn y Galeri nos Wener. Roedd hi’n chwip o noson dda, rhaid i mi ddeud, a Russell wrth ei fodd. Dwi’m yn meddwl ei fod o wedi sgwennu cymaint yn ei fyw! Do, mae o wedi cyhoeddi llyfr, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Ysgol Rhydypennau

Dwi’n meddwl mai un o’r dyddiau ffilmio i mi ei fwynhau fwya oedd y diwrnod efo plant a garddwyr Rhydypennau, ger Aberystwyth! Am griw annwyl, clen a bywiog. Ac roedd y criw bach yma wedi cyfansoddi cân am ‘Byw yn yr Ardd’, cofiwch! Dwi’n croesi mysedd y cewch chi eu clywed nhw’n canu ( a […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Hoe

Rhag ofn eich bod chi’n poeni amdanon ni, fydd na’m Byw yn yr Ardd wythnos yma oherwydd rhyw gêm griced, wedyn mae hi’n Sioe ac yna Steddfod, ond rydan ni’n dal wrthi’n ffilmio a garddio ac mi fyddan ni’n ôl ar ôl Steddfod. Ac mi fydda i’n dal i flogio bob wythnos! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Rhandiroedd Wrecsam

Dyma i chi fwgan brain efo steil ynde! Hoffi’r lipstic yn arw. Dyna i chi un o’r pethau difyr welais i yn Rhandir Lôn Price, Wrecsam ganol Mehefin. Clamp o randir efo 118 o blotiau i gyd. A dyma pwy fues i’n eu holi yno: Aled Pritchard sydd ar y chwith ac Alun Emanuel ar […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gerddi gwylwyr – Penmaen, Pwllheli

Mi welsoch chi’r ddynes yma a’i gardd wythnos yma: Owena Jones, o Benmaen, Pwllheli. Dynes smart ydi hi ynde! A thy a gardd smart hefyd. Mi wnes  i fwynhau ein diwrnod efo hi’n arw, er ei bod hi’n oer ac yn bwrw glaw yn y bore ac yna’n boeth yn y pnawn, a finna, oherwydd […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llan Ffestiniog

Dwi’m yn rhy dda heddiw. Wedi gorfod gohirio diwrnod o ffilmio am mod i’n giami – a dydi hynna rioed wedi digwydd o’r blaen, i chi gael dallt! Dwi’m yn siwr be ydi/oedd o – unai mod i wedi bwyta rhywbeth oedd ddim fy hoffi i yng Nghaerdydd neu mod i wedi dal byg gan […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Oes yr haearn a chelf amgylcheddol

Ia, fy ngwyneb i ydi hwnna. Dyna ddigwyddodd i mi pan es i draw i Benfro wythnos dwytha. Pethe peryg ydi’r criw Wes-wes ‘na. Ond wyddoch chi be? Dwi’n eitha licio fo. Cuddio lot o bechodau! Yng Nghastell Henllys o’n i, hen bentre o Oes yr haearn, lle mae’r Parc Cenedlaethol wedi bod yn brysur […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mehefin yn Ffrwd y Gwyllt

Dwi’n meddwl ei bod hi’n bryd i mi ddangos sut mae pethau’n siapio acw rwan. Wel, mae’r pwll yn ffynnu ac yn edrych yn hyfryd, er fod na chydig o’r hen algae na ynddo fo eto. Ond dwi’m wedi gadael i’r dwr redeg llawer yn ddiweddar: a) oherwydd bod y penbyliaid yn mynd i lawr […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Bodnant, Dyffryn a Llangaffo

Mi fydd nifer ohonoch chi’n nabod yr olygfa yma; ia, o’r bont yng ngwaelodion Gardd Bodnant ( dydach chi’m i fod i’w galw yn ‘Erddi’ Bodnant bellach). Mi fuon ni’n ffilmio yno’n ddiweddar, ynghanol cantamil o ymwelwyr eraill. Mae’r ardd ar ei gorau ar hyn o bryd, yr azaleas yn danbaid fel y gwelwch chi, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Clychau’r Gog

Mi fuon nhw’n ddigon hir yn dangos eu hunain eleni ond maen nhw yma o’r diwedd. Llond caeau a choedwigoedd o glychau’r gog. Neu Bwtias y Gog, Croeso’r Haf, Cennin y Brain, neu nifer o enwau lleol eraill. Ond be bynnag rydach chi’n eu galw nhw, hyfryd ydyn nhw ynde? Er bod rhai dwi’n eu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Bryn Gwern

Dyma i chi be ydi gardd! Ia, y Gader sydd o’ch blaen chi yn fanna, ond dyma’r olygfa o ben ucha’r ardd, sy’n rhoi rhyw syniad i chi o’i maint hi: Ffantastic tydi? A dim ond y tu ôl i fy nhy i mae o. Wel, ryw 5 munud o gerdded drwy’r cae. Dwi’n nabod […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Plas y Dduallt, Maentwrog

Dwi’n cael mynd i dai a gerddi wirioneddol ddifyr y dyddie yma. Ac roedd Plas y Dduallt yn un o dai cynta’r ardal i gael ei restru mae’n debyg. Dwi’m yn synnu – mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i’r 15fed ganrif. Mi fu teulu’r Llwydiaid ( o dras Llywelyn Fawr) yn byw yno am ganrifoedd, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Sarasota ac Arthog

Dyma i chi fachlud o draeth Siesta Key, Sarasota, Florida, lle ges i wythnos hyfryd yn ymlacio, canwio a chrwydro efo dwy ffrind mewn convertible … a dyma ni: Smart ynde! Ffrind ysgol, Claire, sydd ar y dde, ac Emily sy’n y canol, gwraig boi reit enwog yn ur UDA am sgwennu llyfrau, dramau teledu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Plas yn Rhiw a Dafydd Cadwaladr

Mi fuon ni’n ffilmio fan hyn ddydd Sadwrn. Ew, lle braf. Dwi wedi pasio ar y beic efo fy ffrind, Ann Charles a’r cwn o’r blaen, ond gan nad yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn caniatau cwn yn unlle, dim ond pasio wnaethon ni. Ond aros adre fu raid i Del tro ‘ma ( mae hi’n hel […] Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Trip bach i Gymru!

Ces i hwyl yn ardal Wrexham y penwythnos yma wrth ymweld â Sesiwn siarad mewn caffi yng Nghanolfan Garddio Holt. Roedd wyth yn bresennol a chawson ni amser braf am dair awr yn siarad am hyn a llall. Wedyn es i ymlaen i Siop Y Siswrn yn y farchnad yn W… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Pethau Bychain Dewi Sant

Wel dyna ni yn ol ym Melper am sawl blyddyn. Mae hi’n dref digon dymunol pan dydy hi ddim bwrw glaw. Mae’r amser wedi hedfan ers fy mhennod diweddaf, bron iawn fis cyfan i ddweud y gwir. Does dim esgus, dw i ddim wedi bod i ffordd heb son am fynd i Gy… Parhau i ddarllen