Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’W DARLLEN GYDA COFFI

Oes yna unrhyw beth gwell na ymlacio gyda chwpaned gryf o goffi a llyfr yn eich llaw? Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The first Welsh artist that I encountered…..

Elin Jones, Presiding Officer, National Assembly for Wales John Elwyn was the first Welsh artist that I encountered. Prior to that it’s possible that I […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Embassy Café, Cathays

Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Maen nhw’n dechrau dawnsio ar y dibyn

Aled Gwyn Job sy’n ymateb i’r gemau pwer rhwng San Steffan a Holyrood yr wythnos hon Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Saturday Night at the Black: adolygiad Lyn Ebenezer (Cambrian News 16 Maw 2017)

Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dim cyfundrefn gyfreithiol annibynnol i Gymru – ar hyn o bryd

“Cadw’r trefniadau presennol” yw’r dewis ar hyn o bryd, meddai Enid Rowlands, Cadeirydd y corff rheoleiddio cyfreithwyr Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Neges Nicola

Amrywiaeth o benawdau da y bore ’ma: Daily Express – HOORAY ! MPs VOTE TO TRIGGER EU EXIT Western Mail – Brexit could tear UK apart as Scots head for new vote The Times – Sturgeon ambushes May The Guardian – May’s Brexit plan upstaged as Sturgeon seizes her moment i – Future of the […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagolwg

Wrth fy mab ifancaf yn treulio wythnos yn Japan, dim ond y fi a’r gŵr sydd gartref. (Ydw i’n clywed atsain yn y tŷ rhy fawr i ni’n ddau?) Gan fod y gŵr ar wyliau’r brifysgol hefyd, mae ganddo fo amser i wneud y pethau o gwmpas y tŷ o’r diwedd. Does dim rhaid i mi goginio llawer, na golchi dillad bob dydd. Rhaid bod hyn i gyd yn rhagolwg ein dyfodol (agos) ni! Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sesiynau Arloesi Er Mwyn Arbed yn Llanrwst

Os oes gennych syniad all wella pethau i unigolion yng ngogledd Cymru a gall arbed arian, falle bydd gennych ddiddordeb yn y gyfres yma o weithdai Arloesi Er Mwyn Arbed am ddim yng Nglasdir, Llanrwst, dros yr wythnosau nesaf. Dyma’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mawrth 2017

01/03/17 –  Agor Llyfrgell Rhuddlan Roedd yn ddiwrnod balch yn Rhuddlan ar 1 Mawrth gydag agoriad y llyfrgell ar ei newydd wedd. Roeddwn wrth fy modd o gael agor y llyfrgell newydd, yn enwedig gan fy mod wedi bod yn ymweld â’r llyfrgell ers hanner can mlynedd. Mae’r ystafell gymunedol newydd wedi cael ei henwi’n […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2017

05.02.17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.02.17 – Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref Dinbych 12.02.17 – Taith Sant Ffolant er budd hosbis Sant Cyndeyrn gan gychwyn o Amgueddfa Dinbych 16.02.17 – Ymweliadau Cynghorau Ysgolion â Neuadd y Sir, Rhuthun 17.02.17 – Noson Dathlu Gweithgarwch Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych. […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Ceisio rheoli amser yn effeithiol

Gall rheoli eich amser mewn swyddfa brysur fod yn dasg fawr yn ei hun. Yn y blogbost yma mae Dyfrig Williams yn edrych ar sut mae ef wedi newid ei ffordd o weithio. Mae newid mewn amgylchiadau personol wedi meddwl fy mod i wedi bod yn gweithio mwy o gartref. Nid fy nghartref yng Nghaerdydd, […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Mawrth 21, 2.00yh

Pantywennol gan Ruth Richards “Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?” Mae Elin Ifans yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Ebrill 2017 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 5ed Ebrill, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Mae’n bleser rhoi gwybod mai Steffan Lewis AC fydd y gwr gwadd. Mae Steffan yn yn un o’r to newydd o wleidyddion y Blaid a chanddo syniadau … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: Japan – kimono

Mae fy mhlant yn cael gwyliau hyfryd yn Japan. Cafodd fy mab ei daro gan y ffaith bod Japan yn anhygoel o lân a bod y bobl yn hynod o glên. Cawson nhw ynghyd eu dwy chwaer yno ddiwrnod hynod o arbennig – roedd tiwtor kimono fy drydedd ferch yn glên iawn i gynnig rhoi kimono arnyn nhw i gyd gan gynnwys yr hogiau. (Sgil arbennig ydy gwisgo kimono ar eich pen eich hun.) Cerddon nhw i deml gerllaw yn eu kimono ar gyfer tynnu lluniau. Roedd y tiwtor wedi blino’n lân ond hapus! Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r dasg o ddod â deunydd i godi lefel y tir ar y safle adeiladu a’r gwaith peilio wedi cael eu cwblhau. Mae hyn wedi galluogi’r gwaith […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Shane Williams

On March 12th 1881 the Welsh Rugby Union was formed in the Castle Hotel, Neath and today marks its 136th Anniversary.   This portrait of […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gardd wyllt gymunedol

O’r diwedd mae’r syniad o ddatblygu gardd ar gyfer bywyd gwyllt i’r gymuned wedi cymryd cam pellach ymlaen. Erbyn heddiw, mae pawb yn ymwybodol o safle’r rhandiroedd sydd ar ymylon y dref; safle sydd yn cynnig lle i drigolion yr ardal dyfu ll… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Yn Erbyn y Ffrwd

gan Elidir Jones Ar yr olwg gynta, mae gwefannau fel Twitch yn edrych fel manna o’r nefoedd i ffans o gemau. Cant a mil o sianeli gwahanol yn ffrydio gemau’n fyw, o hoelion wyth y sîn e-chwaraeon fel League of Legends a Hearthstone, i glasuron retro, i gemau sydd wedi dod yn llwyddiant ar sail ffrydiau byw fel Stardew Valley…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o orffwylldra gan Felix

Am wn i mai cyfeirio at y Reconquesta mae’r dyn – cyfres o ryfeloedd a arweiniodd at tua 7 miliwn o farwolaethau. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llongyfarchiadau i’r Dib Lems Cymreig _ _

_ _ ar lwyddiant ysgubol eu cynhadledd flynyddol.Wele’r dyrfa enfawr oedd yn gwrando ar araith eu llywydd, Mark Williams. Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwadwyr newid hinsawdd yn ennill grym trwy’r diwydiant tanwydd ffosil

Rydym yn ysgrifennu’r geiriau hyn wrth i Brif Weinidog Ceidwadol San Steffan, Theresa May, baratoi i weithredu Erthygl 50. Ei nod yw rhwygo’r Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd. Dyna Lywodraeth asgell-dde yn gweithredu Brexit yn unol â dymuniad mudiad asgell-dde … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Drewdod

A minnau wedi sôn amdani bythefnos yn ôl mae’n bosibl y byddai Theresa’n dweud fod gen i obsesiwn ynglŷn â hi. Mae Mrs May, wedi’r cwbl, yn un dda am nabod obsesiwn.  Mi aeth i’r Alban i ddweud wrth bawb fod yr SNP yn chwarae gemau, yn esgeuluso’r gwir faterion sy’n poeni pobl, ac yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl pwrim hapus

Hamantaschen ydy’r melysion nodweddiadol ar gyfer Gŵyl Pwrim. Dyma fy fersiwn – burrito ffa.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau lleol 2 – Ynys Mon

Ar bapur Ynys Mon ddylai fod y sir fwyaf hawdd i ‘r Blaid ennill grym ynddi ar ol Gwynedd – roedd pethau’n agos yn 2013 – a 2013 oedd y dyddiad oherwydd i’r etholiadau gael eu gohirio yn sgil camau gan Llywodraeth Cymru i ddelio efo’r blynyddoedd o lan… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 16 Mawrth, 10.30yb

‘Nofelau Cyffro’  Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)   Parhau i ddarllen

atgof.co: Lansio llyfr – Book launch

BlogMenai.com: Etholiadau lleol 1 – Gwynedd

Mae’r Blaid yn rheoli Gwynedd ar hyn o bryd ar ei liwt ei hun.  Methodd wneud hynny o drwch blewyn yn 2012, ond mae cyfres o is etholiadau llwyddiannus a rhai o gynghorwyr Llais Gwynedd yn croesi’r llawr wedi rhoi grym i ‘r Blaid.  Dylai ddal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar gyfer y fath amser â hwn

Mae Gŵyl Pwrim arnon ni dros y penwythnos – yr amser i gofio bod Duw wedi achub yr Iddewon rhag dinistrio yn Persia rhyw 2,500 mlynedd yn ôl. Mae’n achlysur llawen i’r Iddewon efo gorymdeithiau a phartïon ayyb. Yma yn Oklahoma, fodd bynnag, dw i a’r teulu’n ail-ddarllen hanes Esther a diolch i Dduw am ei ffyddlondeb. Dyma’r fideo gorau amdani hi yn fy nhyb i. Parhau i ddarllen

anturypaleone: Almaeneg :)

Heb ‘sgwennu dim ers ‘chydig felly’n meddwl y dylwn i. A dwi’n mynd i siarad am y diffyg Almaeneg  sydd gennai. Wrth feddwl am y peth nawr dwi ‘di byw yma am flwyddyn a hanner, fwy neu lai a m’ond ‘di pigo fyny rhai pethau, gallai ddeall llawer mwy na dwi’n siarad ond dal dyw … More Almaeneg 🙂 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llyfr newydd

“Ymchwiliwyd yn drylwyr; cynhwysfawr ac eto cryno; treiddgar; aruthrol; llenyddiaeth ryfeddol; y llyfr gorau a brynais erioed” – hyn ydy ond rhan o ganmoliaeth a roddwyd i’r llyfr newydd sbon hwnnw sydd yn dod i frig Amazon. Reasons To Vote For Democra… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhai eglurhadau / Some Clarifications

Scroll down to read the following in English. Hoffa anarchwaethus amlygu rhai pwyntiau a wnaethwn yn ein herthygl “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Goruchafwyr gwyn a Goruchafiaeth wen Er bod y bachiad hwn gan ffasgiaid goruchafol gwyn Prydeinig o symbolau Cymreig yn ddatblygiad diweddar, rhaid pwysleisio bod y perthynas rhwng Cymry gwyn, gan gynnwys […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol

Ym mhennod yma stori epic trawsnewidiad yr Haclediad o raglen tech i raglen gwirod a nostalgia; ry’n ni’n edrych ar y Nokia 3310, sy’ wedi ei atgyfodi, yn galaru am wasanaethau Google sy’n sicr ddim, ac yn chwennychu am Nintendo Switch, iei! Hyn i gyd a llwyth o sgwrsio, rhegfeydd a barn heb wybodaeth, yn […]

The post 56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwasanaethau cyfreithiol i bawb, nid i’r lleiafrif

Enid Rowlands, Cadeirydd yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithiol, yn son am ei gwaith a galw am gyfleoedd mwy cyfartal Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar y Bae

Golwg ar y Bae – cyfres fideo wythnosol gan golwg360 yn crynhoi digwyddiadau’r Senedd. Yn rhifyn diweddaraf Golwg ar y Bae, byddwn ni’n edrych ar gwestiynau’r Prif Weinidog yr wythnos hon – “no score draw” oedd hi yn ôl y… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 20ain Mawrth, 3.00yh

Y Nant – Bet Jones Digon brith yw’r cymeriadau sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad, ond mae lladd ar feddwl un. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: TUDALEN FACEBOOK

HIBellach mae gennym dudalen FACEBOOK sydd yn cael ei ddiweddaru yn gyson.Felly er mwyn cael y newyddion diweddaraf am CAPEL GELLIMANWYDD ewch i https://www.facebook.com/Gellimanwydd/ Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 2:1-6 (BCND:tud.256 / BCN: tud.235)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd mewn addoliad, diolchwn iddo am ddod yn gnawd a bod Iesu Grist yn Waredwr llwyr ddigonol ar gyfer ein holl anghenion. Gwyddom fod nifer o’n plith yn wynebu cyfnod digon . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Byw y Bywyd Newydd (Colosiaid 3:4-11) – Rhodri Glyn (05.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05032017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai fawr

Cychwynnodd y tri ar siwrnai fawr heddiw – fy merch hynaf, ei gŵr a fy mab ifancaf. Maen nhw newydd adael maes awyr Dallas i fynd i Japan. Byddan nhw’n aros yn Tokyo am ryw ddeg diwrnod yn ymweld â’r teulu a ffrindiau, ac yn cael profiad uniongyrchol o Japan. Y tro cyntaf ydy hwn i fy mab i fynd i Japan; bydd o’n cael hwyl heb ddrysu efo ei chwaer a’i gŵr yn ei dywys o gwmpas. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-03-09 16:25:50

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwobr o £250: Hanes Lladrad Gemau Caerdydd Ebrill 1920

Un o’r nifer o wrthrychau anarferol sydd i’w canfod yn Archifau Morgannwg yw poster tua 2 x 3 troedfedd, a gynhyrchwyd ym 1920, sy’n cynnig gwobr o £250 am wybodaeth sy’n arwain at arestio “…lleidr neu ladron…” oedd wedi torri mewn i siop gemwaith yng nghanol Caerdydd [DCON/UNL/333].  Wedi ei gyhoeddi gan yr yswirwyr, Messrs […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ’Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Milwr Llwyd

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Adroddwyd yn y North Wales Chronicle ar Chwefror 2ail 1917 fod hen chwarelwr o Stiniog yn ddig o glywed fod merched erbyn hynny yn cael eu cyflogi mewn banciau, swyddfeyd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trethu’r hunan gyflogedig

National Library of Wales Blog: Gender equilibrium

The Welsh Wicipedia becomes gender neutral. The Welsh Wicipedia has become one of the first Wikipedia’s in the world to offer as many articles about […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Gorwel eto

Mae’n bryd dyfynnu unwaith eto ein cyfieithiad o’r englyn enwog: THE HORIZON Here’s a mirage like rim of wheel – around us, Masterpiece of remarkable wizard; Old line far that not exist, Old finish that not finishing. § Ond gwamalrwydd o’r naill du. Fore Llun (6 Mawrth) digwyddais daro ar un o gynghorwyr Gwynedd. “Be […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pêl-fas

Safai tîm pêl-fas Israel gyda kippa ar ben pawb wrth wrando ar anthem genedlaethol. Er bod nhw ar waelod rhestr Bêl-fas Clasurol y Byd eleni, fe wnaeth y tîm yn ardderchog a churo timau De Corea a Taiwan yr wythnos ‘ma. Byddan nhw’n chwarae yn erbyn yr Iseldiroedd yfory. Os byddan nhw’n ennill, byddan nhw’n chwarae yn Japan, yn erbyn tîm Japan mae’n debyg. Bydda i’n cefnogi tîm Israel!

ON: Enillon nhw! 4-2!


Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau’r cynghorau – rhan 1

Tros yr ychydig ddyddiau nesaf rwyf yn bwriadu edrych ar yr etholiadau nesaf sydd ar y gweill – yr etholiadau ar gyfer 22 cyngor sir Cymru.  Fel arfer byddaf yn edrych ar bethau o safbwynt Plaid Cymru – a fel arfer byddaf yn ceisio bod mor wrthryc… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

On International Women’s Day, Politician Elin Jones has chosen Bro by Mary Lloyd Jones as one of her favourite works of art for #LoveArt campaign. […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Osgoi’r demtasiwn i ystyried ein gelynion gwleidyddol yn athrylithwyr strategol

Fel rwyf wedi’i ddweud droeon, mae yna esboniad syml a chyffredinol sy’n esbonio popeth am Donald Trump: mae’n ddyn eithriadol o dwp. Am y rheswm hwnnw, mae angen i bawb stopio dweud bod popeth sy’n tasgu o’i geg neu’i fysedd yn ymgais fwriadol i dynnu’n sylw oddi ar faterion eraill. Y cyfan sydd ei angen er mwyn deall beth sy’n digwydd yw i ni gydnabod bod arlywydd newydd America’n blentyn 70 oed hollol anwybodus a chroen-denau heb ronyn o hunan-ddisgyblaeth. Wedi i ni werthfawrogi hynny, nid oes angen cyflwyno unrhyw hypotheses ychwanegol.

Mae modd deall pam mae cynifer yn parhau i lynu wrth y syniad bod rhaid meddu ar hyn a hyn o ddeallusrwydd a dawn strategol er mwyn cyrraedd y Tŷ Gwyn, ac felly mae’n rhaid bod rhyw fath o method in the madness. Wedi’r cyfan, mae ymgyrchu gwleidyddol, yn enwedig ar lefel arlywyddol, i fod yn hynod anodd. Ond yn achos Trump: nagoedd. Roedd Trump yn ffodus i ddewis amser lle roedd ymddiriedaeth Americanwyr yn eu system wleidyddol wedi plymio i’r fath ddyfnderoedd, felly roedd bwlch yn y farchnad ar gyfer ymgeisydd anghonfensiynol. Ond wedi hynny, y cyfan yr oedd ei angen arno oedd y math o ddiffyg cywilydd sydd ond yn bosibl mewn twpsyn. Yn wir, byddai unrhyw un llai anwybodus wedi methu rhedeg ymgyrch fel ei un ef; byddai’r embaras o ddweud y fath bethau yn y fath ffordd wedi bod yn drech na hwy. Yn yr un modd, nid yw dinistrio system wleidyddol a’i throi’n awtocrataeth o reidrwydd yn anodd. Os rywbeth, mae bod yn dwp yn help. Mae yna lawer iawn mwy o ffyrdd o dorri rhywbeth nag o’i gadw’n gyfan.

Temtasiwn gyffredin yw meddwl bod ein gelynion gwleidyddol yn fwy deallus nag ydynt mewn gwirionedd. Diffyg parodrwydd i dderbyn bod modd i ynfytyn gael ei afael ar awennau gwlad fel America (a’i sefydliadau gwydn, honedig) sydd i gyfrif yn bennaf am hynny. Efallai hefyd bod yna reddf siwdo-grefyddol debyg i’r hyn sydd ar waith yn achos theorïau cynllwyn, sef dyhead i feddwl bod pethau’n digwydd am resymau pwrpasol. Mae’r syniad bod polisïau America’n cael eu llywio gan y rhechfeydd random sy’n gwibio trwy ymennydd Trump ar unrhyw eiliad penodol hyd yn oed yn fwy hunllefus i rai na’r syniad bod ganddo gynllun (hyd yn oed os yw’r cynllun hwnnw’n wrthun).

Am resymau tebyg, rwy’n amheus o’r syniad bod popeth mae Trump yn ei wneud yn cael ei lywio gan Vladimir Putin. Mae’r syniad mai prosiect cyfrwys hir-dymor o eiddo Rwsia oedd hwn o’r dechrau’n deg yn gofyn i ni gredu bod Putin yn mastermind. Mae llawer yn credu hynny, am wn i, ond mae’n debygol iawn mai myth ydyw mewn gwirionedd. Fel mae Masha Gessen (y sylwebydd doethaf, yn fy marn i, ar ffenomen Trump a’r cysylltiadau honedig â Rwsia) wedi’i ddweud, mae Putin ei hun yn ddyn digon symol ac analluog yn y pen draw. Mae’n graffach na Trump, yn sicr (mae hynny’n wir am bawb), ond dylem osgoi’r demtasiwn i’w ystyried yn ddihiryn cartŵn hollalluog (er ei fod, wrth gwrs, yn ddihiryn). Nid yw’n amhosibl o bell ffordd bod Rwsia’n blacmêlio Trump mewn rhyw ffordd, ond y pwynt yw nad oes angen i hynny fod yn wir er mwyn esbonio beth sy’n digwydd. Nid bod hynny’n gysur o fath yn y byd. Parhau i ddarllen