Bethan Gwanas: Wedi codi nyth cacwn!

Wel, do’n i ddim wedi disgwyl y byddai’r sylw am Lyfr y Mis i Blant yn denu cymaint o sylw! Tra ro’n i’n dod adre o gyfarfod Llywodraethwyr, ro’n i ar y Newyddion ar S4C neithiwr! Dyma linc i’r rhaglen ar clic: http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=523846775 Hm… am ryw reswm, dim ond hysbyseb sydd yno rwan. Ond os […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideo gwych efo diwedd siomedig

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Abertawe a thu hwnt. Yn ddiweddar uwchlwythodd fideo sydd yn hybu Cymru; dwedodd hi efo balchder mai yna mae hi’n byw. Mae’r fideo’n wych fel mae o’n gwneud i chi eisiau ymweld â Chymru, ac i chi feddwl mai ond ffŵl na fydd yn mynd. Yr unig siom i mi ydy’r diwedd. Efallai bod y cynhyrchydd am apelio at bobl ifanc gan gymryd mantais ar y cwpl poblogaidd. Mae mwy na digon o Gymry sydd yn haeddu i gael eu henwi ar ddiwedd y fideo i roi argraff gref tybiwn i. Parhau i ddarllen

Golwg360: Cartŵn yr wythnos – yr eclips

Cartŵn gan Sionmun Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae tywel papur?

Prynais betrol wedi cludo fy merch o’r ysgol i’r coleg. Mae gan yr orsaf betrol peiriant newydd; braf iawn. Dechreuais bwmpio. Yna roeddwn i’n sylwi bod yr handlen yn wlyb. Arhosais nes gorffen popeth a chwilio am dywel papur. Dim. Roedd rolyn ar gael … Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Croesawu ‘Gwyddoniaeth – a mwy’

MAE gwefan Y Papur Gwyrdd yn falch iawn bod yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones o Brifysgol Bangor wedi cytuno i ni gyhoeddi’r erthyglau am Newid Hinsawdd a ymddangosodd ganddo yng nghylchgrawn newyddion Cymraeg Golwg yn ystod 2013. Rydym yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1964- Patagonia

PATAGONIA 150. Cyfres achlysurol fydd yn ymddangos trwy’r flwyddyn, i nodi canrif a hanner y Cymry yn y Wladfa. Dyma wthio’r cwch i’r dŵr efo rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, Iwan Morgan, o rifyn Chwefror 2015.

Eleni, mae’n ganrif a hanner er pan hwyliodd 153 o Gymry ar fwrdd y ‘Mimosa’ o Lerpwl i Batagonia yn Ne America, gyda’r Capten George Pepperell a chriw o ddeunaw. Cychwynnwyd o Lerpwl ar Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Berlin – Tachwedd 2014

Nol ym mis Tachwedd es i a Menna i Ferlin am benwythnos hir. Roedd hi’n oer IAWN, fe wnes i brynnu a gwisgo long johns am y tro cynta erioed! Ond dyma rai o’r uchafbwyntiau gyda lluniau. Y diwrnod cyntaf aetho ni ar daith gerdded amgen o gwmpas y ddinas yn ein cyflwyno ni i […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Colli, cariad a throsedd yng nghefn gwlad

Bydd y ddrama dair rhan Tir yn dechrau nos Sul, 29 Mawrth ar S4C – cyfres ddrama gyfoes am fywyd gwledig, cariad a throsedd gan yr awdur amryddawn o Gaerfyrddin, Roger Williams. Mae cyfres ddrama S4C yn sôn am a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Barddoniaeth, barddoniaeth a mwy o farddoniaeth!

Kayleigh Jones sy’n rhannu’r profiad o werthfawrogi barddoniaeth fel dysgwraig Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cuddio’r haul

Gormodedd fyddai dweud bod llygaid pawb ar yr haul fore Gwener, ond roedd canran dda o bobl y wlad hon yn gwylio’r diffyg ar yr haul (neu’r eclips) mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Roeddwn i’n fy llongyfarch fy hun am lwyddo i wneud twll bychan mewn cerdyn A4 a chael adlewyrchiad o’r eclips ar ddalen […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Sawl gwaith ydych chi wedi bod yn styc y tu ôl i lori bin pan mae rhaid i chi fynd i’r gwaith ar frys?

Gall eich sefydliad chi elwa o optimeiddio llwybrau? Yn y blogbost isod mae Andy Phillips, Archwilydd Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar y manteision posibl.  Mae pigo fyny sbwriel yn weithgaredd hanfodol i’r cyngor ac mae yna dystiolaeth weladwy i bawb o effeithlonrwydd y gwasanaeth anddeniadol yma. Er bod y swydd yn ymddangos […] Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Cynhwysiant digidol a dyfodol e-gyfranogaeth

Ar y 25ain a’r 26ain o Chwefror 2015, cynhaliodd Cymunedau 2.0 gynhadledd ynglŷn â Chynhwysiant Digidol ac aeth Cyfranogaeth Cymru draw i gael gwybod mwy. Dyma ein barn ni ar arwyddocâd a rôl cynhwysiant digidol ar gyfer dyfodol cyfranogaeth yng … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pan Flodeua’r Rhosyn Gwyn

Dywedwch, bwriwch fod ymchwilwyr yn llwyddo i ddod ar draws gweddillion gwirioneddol, DNA-ardystiedig, i un o dywysogion Cymru.  Er enghraifft, Owain Glyndŵr.  Nid yw’n debyg o ddigwydd, ond dywedwch.  Mae’n debyg y byddai rhyw drefniant gan rywrai i gladdu’r gweddillion yn weddus mewn man cymeradwy.  Fe gynhelid rhywbeth ar ddiwrnod arbennig. Faint fyddai yno?  Ar […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dau lyfr: Dan Gadarn Goncrit a Sophia: y fanteision o berthyn i glwb ddarllen

Dwi newydd orffen ddarllen dau lyfr gwahanol iawn: un yn y Gymraeg a’r llall yn Saesneg   Ond beth sy’n gyffredin ydy fy mod i wedi darllen y ddau oherwydd eu fod yn ddewis ar gyfer y clybiau ddarllen. 

Dwi’n ddiolchgar i’r clwb darllen Llundain am ddewis llyfr (Mihagel Morgan, “Dan Gadarn Goncrit“) na faswn i wedi dewis fy hun.  er bod fy ffrind Gareth wastad wedi canmol Mihangel Morgan, roedd fy mhrofiad i ddim i gyd yn dda.  Fel engraifft, doeddwn i ddim wedi dod ymlaen yn dda gyda casgliad o storiau fer, ag er fy mod wedi mwynhau Pantglas, roedd y tafodiaeth braidd yn anodd i fi.  Felly dwi ddim yn meddwl swn i wedi chwilio am lyfr arall ganddo fo.  A felly swn i wedi colli’r mwynhad mawr o ddarllen  y llyfr yma, sydd yn dipyn o ’glasur’ erbyn rŵan.  Mwynhais yr amrywiaeth o gymeriadau: llawer ohonyn nhw’n lliwgar – ond yn gredadwy.  Mae’r sgwennu (wrth gwrs) yn ardderchog, ac yn al yn ddoniol, fel yn y pennod pan mae’r prif cymeriad yn cael lifft gyda gyrrwr lorïau,  Hedd Wynne, sydd yn siarad yn dibaid:  “Oedd ots gan Maldwyn tase fe’n rhoi tâp Plethyn i chwarae? Nac oedd.  Waeth roedd ei ail wraig yn eithaf hoff o’r grŵp ac roedd e wedi siarad digon, on’d doedd? (Oedd)“  Felly mae o’n bosib mwynhau’r gwahanol benodau fel botreuadau bach difyr bron ar wahan.  Ond wrth gwrs mae na gysylltiad rhwng y penodau ac erbyn y diwedd, mae’r cysylltiadau rhwng y cymeriadau, a’r sefyllfeoedd yn dod yn glir.  A dirgelwch ydy’r nofel, yn y bôn.  Yn wir, doeddwn i ddim eisiau gorffen y llyfr yma.

Mae’r llyfr arall  dwi newydd orffen: Sophia, Princess, Suffragette, Revolutionary, yn gwbl gwahanol.  Llyfr gan Anita Anand yn cynnwys y stori rhyfeddol o Sophia Duleep Singh, merch yr etifeddwr i ddeyrnas y Sikkhs, yn India.  Cymerodd y Brydeinwyr y teyrnas, a bu raid i’r etifeddwr ifanc, (un ar ddeg) gadael ei deyrnas ac yn y ddiwedd daeth i Brydain, i Norfolk, lle  seflydwyd stad dros ben llestri.  Felly cafodd Sophia, ei ferch, y tywysoges, ei fagu  fel Saesnes, gyda’r brenhines Fictoria yn fam fedydd iddi hi.  Dyma, felly, stori am teulu Indiaid yn byw bywyd moethus yn Lloegr yn y ddeunawfed ganrif – yn hela gyda’r teulu brenhinol; stori am gyfoeth, hiliaeth, tlodi, cenedlaethorldeb a deffroad gwleidyddol.  A heb y grwp darllen faswn i ddim wedi dod ar draws y llyfr yma o gwbl.


Dan ni’n cael gwybodaeth yma am India yn yr oes Fictorianedd ac yn yr hanner gyntaf o’r ddeunawfed ganrif.  Roedd tad Sophia yn arwr mawr yn India, a gyda gymaint o bobl yn dechrau brwydro am annibynniaeth, roedd y llywodraeth yn awyddus i gadw Sophia, a’i chwiorydd rhag mynd i India.  Ond, er hynny, aeth Sophia i India, a chafodd y wlad, y tlodi, a’r ffordd roedd ei theulu Indiaidd wedi cael eu thrin gan y Brydeinwyr effaith mawr arni hi.  Daeth yn ôl gyda diddordeb newydd yng glweidyddiaeth ac ar ol gweithio ar ran yr Indiaid a weithiodd ar y llongau masnachwyr a ddaeth o India a oedd yn derbyn triniaeth creulon iawn ar y llongau ac yn Ninasoedd Brudeinig. A chwaraeodd ran bwysig ym mudiad y “Suffragettes, hefyd“.  Werth darllen, yn bendant.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi pres

Roedd yn amser unwaith eto i gynnal swper i godi pres ar gyfer tîm pêl-droed yr ysgol leol. Es i efo fy nau blentyn a myfyriwr o Japan i Jazz Lab, sef neuadd berfformio fach yn y dref neithiwr. Cawson ni gig moch barbeciw, tatws pob, salad a phwdin tra roedden ni’n cael ein diddanu gan ddau fand. Roedd un o’r ddau’n cynnwys John, y pianydd medrus a welais y llynedd. Doedd ei gap pêl fas ddim yn gwneud iddo edrych fel pianydd o fri, ond ardderchog oedd ei berfformiad. Gobeithio bod y tîm wedi codi llawer o bres.  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mudiad Cenhadol y Chwiorydd

O’r chwith i’r dde: Y Parch. Emyr Gwyn Evans, Mrs. Sian Jones a Mrs. Marjorie Rogers (Y Gwynfryn),
Mrs. Carol Ann Lewis (Moreia) a’r Parch. Ryan Thomas

Mae yna fudiad Cenhadol gan chwiorydd capeli Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes ers 1950. Bryd hynny mi roedd Seion, Llandybïe hefyd yn rhan o’r cylch. Yn ystod y 65 mlynedd mae’r adran wedi codi miloedd ar filoedd o bunnau tuag at y gwaith Cenhadol gan fod yr arian a gesglir i gyd – talu am y te, casgliad, bore coffi ac ati – yn mynd at y gwaith cenhadol. Tramor fu’r alwad yn y blynyddoedd a fu ond rydym bellach yn rhoi cyfraniad at MIC sef Mudiad Ieuenctid Cristnogol ein hardal. Bu i nifer o’n cenhadon ymweld â’r adran ac fe fu y Parchn. R. E. Edwards, Ieuan S. Jones a Ioan Wyn Gruffydd yn gefn mawr i’r cylch.

            Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cael siaradwyr diddorol i’n hannerch ac hefyd cyfarfodydd rydym ni ein hunain yn eu trefnu megis gwasanaeth Nadolig, cwrdd gweddi ac ati. Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ddechrau Mawrth. Bryd hynny trosglwyddir y llywyddiaeth i chwiorydd y gwahanol eglwysi. Bellach fe rhennir y gwaith rhwng gwragedd yr eglwysi. Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni yn Y Gwynfryn, Rhydaman gyda’r Parch. Emyr Gwyn Evans yn annerch a gweinyddi’r cymun gyda’r Parch. Ryan Thomas yn cynorthwyo wrth yr organ. Eleni mi roedd Mrs. Carol Ann Lewis ar ran chwiorydd Moreia yn cyflwyno Beibl y Mudiad i Mrs. Marjorie Rogers a’i derbyniodd ar ran chwiorydd y Gwynfryn, Rhydaman.

            Rydym hefyd fel adran yn ffyddlon i Adran Chwiorydd Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a Thalaith y De o Fudiad Chwiorydd yr Annibynwyr.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiynau Galw i Mewn Llyfrgell Rhuthun

Dydd Gwener, Mawrth 27 Bore – 9.30 – 12.00 Help gyda chyfrifiaduron Pnawn – 13.00 – 15.00 Sut i ddefnyddio iPad Lleoliad https://llyfdin.wordpress.com/wp-admin/edit.php Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Flying Horse . Ceffyl Hud

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Little Ladders . Darnau Dringo

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Corridor . Coridor

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam mai Llafur Cymru a’r Alban fydd yn colli fwyaf o’r dadleuon teledu

Mae’r trefniadau wedi eu cyhoeddi a’u cytuno o’r diwedd.  Byddant fel a ganlyn:Mawrth 26: Rhaglen holi ac ateb efo David Cameron and Ed Miliband ar C4.Ebrill 2: Dadl ar ITV efo’r canlynol:  David Cameron, Nick Clegg, Ed Mi… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: E T

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Shadow . Cysgod

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Hotel . Gwesty

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Wrong Way Up . Gweld Gwahanol

København . Copenhagen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Mawrth 27ain am 3.00pm. Llyfr y mis yw Deryn Glan i Ganu gan Sonia Edwards Cyffuriau, blacmel, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu’n cydblethu, perthnasau’n chwalu, marwolaeth… Rhian Preis … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Te Prynhawn yn Tea at 73

Fel da chi’n gwybod rydw i a fy ffrindiau wrth ein boddau gyda the prynhawn, ac mae o wedi mynd yn dipyn o draddodiad i fynd i rywle gwahanol yn Llundain bob tro y maen nhw’n dod yma i aros. Ond pan ddes i lawr i Gaerdydd yn ddiweddar, fe awgrymodd Catrin ein bod ni’n […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster yr wythnos

Anffyddiaeth: Hunangofiant John Davies

Profiad digon pruddglwyfus oedd darllen hunangofiant John Davies yn ddiweddar, ac yntau wedi marw’n fuan ar ôl ei gyhoeddi. Dywed tua diwedd y gyfrol ei fod yn disgwyl byw am ryw saith blynedd arall, ac roedd yn bwriadu gwneud defnydd o’r amser hwnnw hefyd, er enghraifft i deithio ymhellach (roedd eisoes wedi gweld cryn dipyn o’r byd).

Mae’n lyfr hoffus dros ben, fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan ddyn mor annwyl, a cheir sawl anecdôt difyr wrth fynd heibio. Chwarddais yn uchel am y stori amdano’n cwrdd â Gore Vidal yn yr Eidal, er enghraifft.

Os oes gennyf gŵyn, mae’r hunangofiant yn rhy fyr. Diau mai fi sy’n farus, yn enwedig o sylweddoli’n drist mai dyma’r peth olaf un a gawn gan yr awdur. Ond roedd sawl man lle roeddwn yn awchus i glywed mwy. Er enghraifft, er fy mod yn deall mai anffyddiwr ydoedd, nid oeddwn yn sylweddoli cyn darllen pa mor chwyrn yn union oedd ei atgasedd at grefydd. Ceir ambell awgrym ei fod yn chwerwach na mi, hyd yn oed. Fe ddichon bod hynny’n rhannol oherwydd yr ohebiaeth hyll a dderbyniodd gan rai efengylwyr ar ôl datgan ei ddeurywioldeb yn nhudalennau Barn. Byddai wedi bod yn dda cael gwybod mwy o fanylion, ond dim ond megis cyffwrdd â hyn a wna’r gyfrol.

Defnyddir y gair ‘gogleisiol’ yn aml yn y llyfr, ac mae’n air addas i ddisgrifio’r gyfrol ei hun hefyd. Mae’n bleser i’w ddarllen, ac mae’r golled yn aruthrol. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwynt am Panto a Pontio

Mae’r stori hon yn wythnos oed a dylwn fod wedi ei sgrifennu ynghynt. Wythnos yn ôl, ar ddwy noson, bu Cymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn cyflwyno Panto, drama olaf Gwenlyn Parry. Drama’n cynnwys drama yw drama enwoca’r byd, Hamlet, ac mae elfennau bychain o ‘ddrama mewn drama’ yn A Midsummer Night’s Dream a Love’s […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: 100,000

fel y moroedd: seremoni arbennig

Cynhaliwyd seremoni dros fy niweddar dad yng nghyfraith yn y fynwent genedlaethol yn Hawaii ddoe. Hedfanodd y gŵr ynghyd ei frawd a’i nai ar gyfer y digwyddiad arbennig. Ymgasglodd rhyw ddwsin o ffrindiau ffyddlon i weld y milwyr yn perfformio’r seremoni i ddangos parch at y dyn annwyl, ac i weld brawd y gŵr yn gosod y lludw yn y bedd. Mae ei ysbryd efo Iesu Grist, ac yn y lle braf felly mae ei ludw’n gorffwys bellach. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Ychydig o newyddion o’r cymdeithasau, wedi eu haddasu o golofnau cymunedol rhifyn Mawrth 2015..
 
Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog
Ar nos Fercher Chwefror 18fed Vivian Parry Williams oedd y gŵr gwadd yng nghyfarfod y Gymdeithas Hanes a’i destun oedd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Saith rheswm i beidio a phleidleisio tros Lafur

1).  Mae llawer o’i lladmeryddion cyhoeddus yn ddigon hapus i ddweud celwydd – neu o leiaf i wyrdroi’r gwir.   Mae pob plaid yn troelli – ond mae Llafur yn ddigon hapus i ddweud celwydd noeth.   Dydi dod o hyd i gelwydd Llafur ddim yn anodd.  Pan mae Alun Pugh yn honni y byddai ei ethol o yn arwain at ddiddymu cytundebau sero awr, ac y arwain at isafswm cyflog o £8 dydi hynny jyst ddim yn wir.  Does yna ddim perthynas achosol rhwng y naill beth a’r llall. Mae’n bosibl, ond posibilrwydd yn unig yw. Roedd Miliband yn honni ddoe mai dim ond llywodraeth Llafur neu Doriaidd sy’n bosibl er bod y polau yn awgrymu bod llywodraeth un plaid yn hynod anhebygol.  Mae Llafur yr Alban yn honni mai’r blaid fwyaf sy’n ffurfio llywodraeth er bod llawlyfr y cabinet yn ei gwneud yn hollol glir mai nid felly mae pethau’n gweithio.  Mae Phil Bale yn disgrifio’r toriadau fel rhai Toriaidd er i Lafur bleidleisio trostynt.  Toriadau Toriaidd / Llafur ydynt.  Mae dweud celwydd wrth etholwyr yn rhan o ddiwylliant mewnol y Blaid Lafur – dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gorfod meddwl am y peth.  


2). Does ganddi hi ddim parch at yr etholwyr.  Os ydi rhywun yn dweud celwydd wrthych dydi o ddim yn eich parchu.  Dydi Llafur Cymru ddim yn parchu etholwyr Cymru.

3). Mae’n teimlo bod ganddi hawl i ‘ch pleidlais – heb orfod gwneud dim i ‘w hennill.  Maen ei gwleidyddion yn rhoi’r argraff bod methiant i bleidleisio trostynt yn wendid moesol.

4). Mae Llafur yn methu, ac yn methu, ac yn methu.  Mae Cymru wedi pleidleisio i Lafur ers 1918, a rydan ni’n dal yn dlawd ac ar waelod pob cynghrair economaidd.  Dydi hyn ddim yn fater bach – mae methiant Llafur i fynd i’r afael efo tlodi wedi gwenwyno bywydau cenedlaethau o bobl. 

5). Mae’n ddigywilydd.  Dydi’r record ryfeddol  o fethiant ddim yn ei hatal rhag taeru’n groch mai dim ond trwy bleidleisio iddi hi y gall Cymru lwyddo’n economaidd.  Mae’r digywileidd-dra mor gwbl agored a di lestair fel ei bod bron yn anodd peidio a’i edmygu.

6). Does ganddi hi ddim uchelgais o gwbl tros Gymru – mae eisiau llai o rymoedd na mae’r Toriaid a’r Lib Dems ei eisiau – ac mae hyd yn oed yn rhanedig ar y cwestiwn os ydi Cymru yn cael ei than gyllido.  Er yr holl fethiant, does yna ddim ymdeimlad bod angen arfau mwy effeithiol i fynd i’r afael efo pethau.

7). Waeth i chi fotio i ‘r Toriaid ddim.  Mae’r ffordd mae’r ddwy blaid yn edrych ar y Byd yn weddol debyg ac mae eu hagwedd at doriadau mewn gwariant cyhoeddus yn debyg.  

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dyma gariad, pwy a’i traetha?

Dyma gariad, pwy a’i traetha? Anchwiliadwy ydyw ef; Dyma gariad, i’w ddyfnderoedd Byth ni threiddia nef y nef; Dyma gariad gwyd fy enaid Uwch holl bethau gwael y llawr, Dyma gariad wna im ganu Yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, Ymgysgodaf dan ei groes, Ymddigrifaf yn ei gariad, Cariad mwy na hwn […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Report on Traws Link Cymru’s Carmarthen Meeting 19 March 2015

A very successful meeting took place in Carmarthen last night where nearly a hundred people came to see a presentation by Traws Link Cymru about the campaign to re-open the Carmarthen to Aberystwyth railway and the Afon Wen to Bangor line in North Wales, to create a West Wales rail link. The fully bilingual meeting, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peiriant gwnïo druan

Mae gen i beiriant gwnïo a brynais yn Japan dros chwarter canrif yn ôl. Dydy o ddim yn ffansi ond mae o wedi bod yn gweithio’n ffyddlon. Nid fi sydd yn ei ddefnyddio’n ddiweddar, fodd bynnag ond fy merched. Roedd ganddo broblem yn sydyn yr wythnos ‘ma ac roedd rhaid i mi ei diwnio fo bob dydd. Heddiw roeddwn i’n methu ei helpu o gwbl a meddwl bod yr amser wedi cyrraedd i’w daflu. Yna, fe welais yr achos – roedd edau’n lapio amgylch y flywheel yn dynn, edau rhyw ugain troedfedd o hyd. Wedi cael ei ryddhau rhag y rhwystr, dechreuodd y peiriant weithio’n braf eto. Druan ohono fo! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd gan Lib Dems Cymru a’r Alban yn gyffredin?

Bod does yna neb bron yn mynychu eu cynhadledd flynyddol – hyd yn oed i wrando ar Danny Alexander, un o weinidogion mwyaf blaenllaw llywodraeth y DU. Parhau i ddarllen

Golwg360: Oes angen cytundeb i Anscombe?

Illtud Dafydd sydd yn edrych yn ôl ar gyhoeddiad yr wythnos hon … Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Haf a Gaeaf

HAF Wrth i’r haul saethu ei belydrau trwy’r ffenest, mae dau’n ystumio eu ffyrdd; ef ar y lawnt yn trin a thwtio rhyw wythnos cyn gwyliau’r Haf a hithau rhwng dillad sy’n chwyn ar lawnt yr ystafell wely. Agora’r ffenestri ac ysgwyd y llwch o’r lloriau pren. Adlewyrcha’r haul ar y gwydrau gwin yn y […] Parhau i ddarllen

agssc: Papur Newydd Y Deillion

Mewn oes lle mae gwerthiant papurau newydd yn gostwng, y mae’n ddiddorol gweld, ac yn yr achos hwn, clywed sut y bu’n rhaid i newyddiaduraeth addasu erioed i gwrdd â’u darllenwyr. Dyma ddarn sy’n rhoi sylw i rifyn cyntaf papur newydd llafar Cymreig, yn boeth o’r wasg – neu’r deciau sain, efallai – yn Aberystwyth […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: “Ac felly yn America…”: Kerouac, Maccy, a fi!

Yn ystod yr wythnos hon mae pedwar cyfaill imi, Alaw Gwyn, Gwion James, Carwyn Blayney a Lucy Andrews, pedwar myfyriwr sy’n astudio ar gyfer gradd feistr Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth, wedi bod yn gwibio o gwmpas Cymru yn trosi anturiaethau Sal Paradise a’r nofel On the Road […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 65 (BCND tud.525 / BCN: tud.479)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd wrth i ni nesáu at y Pasg. Efallai i mi sôn o’r blaen am ddisgrifiad y Parch. Isaac Jones, fy nghyn-weinidog yn Abergele, o lyfr y Salmau. Dywedodd ei fod yn gweld llyfr y Salmau yn debyg . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pennawd y dydd

BlogMenai.com: Saith o resymau i beidio a phleidleisio tros Lafur

1).  Mae llawer o’i lladmeryddion cyhoeddus yn ddigon hapus i ddweud celwydd – neu o leiaf i wyrdroi’r gwir.   Mae pob plaid yn troelli – ond mae Llafur yn ddigon hapus i ddweud celwydd noeth.   Dydi dod o hyd i gelwydd Llafur ddim yn anodd.  Pan mae Alun Pugh yn honni y byddai ei ethol o yn arwain at ddiddymu cytundebau sero awr, ac y arwain at isafswm cyflog o £8 dydi hynny jyst ddim yn wir.  Does yna ddim perthynas achosol rhwng y naill beth a’r llall. Mae’n bosibl, ond posibilrwydd yn unig yw. Roedd Miliband yn honni ddoe mai dim ond llywodraeth Llafur neu Doriaidd sy’n bosibl er bod y polau yn awgrymu bod llywodraeth un plaid yn hynod anhebygol.  Mae Llafur yr Alban yn honni mai’r blaid fwyaf sy’n ffurfio llywodraeth er bod llawlyfr y cabinet yn ei gwneud yn hollol glir mai nid felly mae pethau’n gweithio.  Mae Phil Bale yn disgrifio’r toriadau fel rhai Toriaidd er i Lafur bleidleisio trostynt.  Toriadau Toriaidd / Llafur ydynt.  Mae dweud celwydd wrth etholwyr yn rhan o ddiwylliant mewnol y Blaid Lafur – dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gorfod meddwl am y peth.  

2). Does ganddi hi ddim parch at yr etholwyr.  Os ydi rhywun yn dweud celwydd wrthych dydi o ddim yn eich parchu.  Dydi Llafur Cymru ddim yn parchu etholwyr Cymru.
3). Mae’n teimlo bod ganddi hawl i ‘ch pleidlais – heb orfod gwneud dim i ‘w hennill.  Maen ei gwleidyddion yn rhoi’r argraff bod methiant i bleidleisio trostynt yn wendid moesol.
4). Mae Llafur yn methu, ac yn methu, ac yn methu.  Mae Cymru wedi pleidleisio i Lafur ers 1918, a rydan ni’n dal yn dlawd ac ar waelod pob cynghrair economaidd.  Dydi hyn ddim yn fater bach – mae methiant Llafur i fynd i’r afael efo tlodi wedi gwenwyno bywydau cenedlaethau o bobl. 
5). Mae’n ddigywilydd.  Dydi’r record ryfeddol  o fethiant ddim yn ei hatal rhag taeru’n groch mai dim ond trwy bleidleisio iddi hi y gall Cymru lwyddo’n economaidd.  Mae’r digywileidd-dra mor gwbl agored a di lestair fel ei bod bron yn anodd peidio a’i edmygu.
6). Does ganddi hi ddim uchelgais o gwbl tros Gymru – mae eisiau llai o rymoedd na mae’r Toriaid a’r Lib Dems ei eisiau – ac mae hyd yn oed yn rhanedig ar y cwestiwn os ydi Cymru yn cael ei than gyllido.  Er yr holl fethiant, does yna ddim ymdeimlad bod angen arfau mwy effeithiol i fynd i’r afael efo pethau.
7). Waeth i chi fotio i ‘r Toriaid ddim.  Mae’r ffordd mae’r ddwy blaid yn edrych ar y Byd yn weddol debyg ac mae eu hagwedd at doriadau mewn gwariant cyhoeddus yn debyg.  

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n ôl

Daeth fy nau fab adref yn ddiogel neithiwr wedi cael gwyliau hyfryd yn Lloegr. Yn ogystal â gweld gêm Chelsea a oedd yn uchafbwynt y siwrnai, aethon nhw i weld nifer o lefydd o gwmpas Llundain a Rydychen. Aeth fy merch yn ôl i Abertawe ac yn hapus i fod yn Gymru unwaith eto. Gadawodd fy mab hynaf y bore ‘ma i fynd yn ôl i Texas. (Mae o’n gweithio prynhawn ‘ma.) Mae fy mab ifancaf yn chwarae pêl-droed yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ces i London Tea yn anrheg. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map yr wythnos 2 – gwledydd nad ydi’r DU erioed wedi ymosod arnyn nhw

Gwyn – nid pinc ydi’r gwledydd ffodus nad ydym wedi ymosod arnynt. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map yr wythnos – 2010.

Asturias yn Gymraeg: Tymor Egino

Mae’r tywydd wedi ein cadw ni rhag y lluarth, a phethau eraill wedi’m cadw i rhag y blog. Ond mae pethau’n dechrau symud. Neu godi yn hytrach, o’u compost. Rhai o’r cannoedd o flychau sydd gyda ni o gwmpas y tŷ – sawl math o domato, corbwmpenni, a chennin. Tomatos eto fyth, a wynwns ‘melys’ […] Parhau i ddarllen

agssc: Mary Quant, 1966

In this 1966 clip, reporter John Pepper interviews Welsh fashion designer Mary Quant. Born in Wales , Quant has been credited by many as the inventor of the mini skirt and in this interview she talks about the importance of the mini skirt for women, claiming that the mini skirt was designed to give young […] Parhau i ddarllen