Blog Carl Morris: Problem o ddiffyg cyhoeddusrwydd i gerddoriaeth Gymraeg

Lois Gwenllian yn gofyn: Yn aml iawn mi glywaf bobl yn sôn am ddiffyg diddordeb pobl ifanc Cymru mewn pethau Cymreig. Un o’r rheiny sy’n codi ei ben yn dragywydd yw cerddoriaeth Gymraeg. Pam nad oes mwy o bobl yn gwrando / prynu’r gerddoriaeth? Dw i wedi pendroni tipyn am y peth, ac wedi methu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deg peth i flasu

Deg peth i flasu in Fenis o leiaf unwaith yn eich bywyd - yn ôl Nuovavenezia. Mi yfais Bellini, Spriz e cappuccino sawl tro, ond dim ar y llefydd penodol yna. Y tro nesaf! Hoffwn i brofi’r risotto hefyd. Gan nad ydw i’n rhy hoff o fwyd brasterog, dylwn i osgoi rhai ohonyn nhw (yn ogystal â’r afu a llygad yr ych) ar y rhestr serch hynny.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Pêl-droed – crynhoi Bosnia a Chyprus

Owain Schiavone, Iolo Cheung a Rhys Hartley’n trafod Parhau i ddarllen

Golwg360: Ewro 2016 – 10 ystadegyn o ymgyrch Cymru hyd yn hyn

Iolo Cheung sydd yn trafod arwyddocâd rhai o’r ffigyrau trawiadol o ddwy gêm ddiwethaf Cymru … Parhau i ddarllen

agssc: Car shaped Hat

Need your help again!. In this clip, a lady is wearing a car on her head. We can’t work out why! Angen mwy o help. Yn y clip yma, mae gwraig yn gwisgo het sydd mewn siap car. Does ganddon ni ddim syniad pam! Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliad gan swyddogion Senedd yr Alban

Yn ôl ym mis Mehefin, daeth swyddogion datblygu Gaeleg Senedd yr Alban, Mark ac Alasdair, i Gaerdydd am ddeuddydd i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru. gan Alasdair MacCaluim Yn ystod ein hymweliad, roeddem am ddysgu am addysg, y cyfryngau cymdeithasol, … Continue reading Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Sut mae dod yn berchennog parth dot.cymru / dot.wales?

Pan ddaeth y parthau dot-me-dot-uk ar gael mi brynais, drwy gwmni a oedd yn darparu gwefannau, y wefan dolgellau.me.uk. Creais wefan o filoedd o dudalennau efo llwyth o wybodaeth hanes lleol a hanes teuluol ardal bro fy mebyd. Llogais le ar y we am dd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganoli – pel droed etholiadol.

Ni ddylai neb synnu gormod bod yr addewid enwog i ddatganoli pwerau sylweddol i’r Alban bellach wedi troi yn fater o ffraeo rhwng y Toriaid a Llafur.  Mae gen i ofn mai felly y bydd San Steffan yn gweithio – yr etholiad nesaf ydi’r peth pwysicaf y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfrau’r Fro

Darnau allan o rifyn Medi 2014

Mae awduron Stiniog wedi bod yn brysur yn ddiweddar ac fe daeth pedwar llyfr newydd sbon o’r gweisg. Ni fu’r ardal erioed yn brin o dalentau.
* Lansiwyd llyfr yn dwyn y teitl ‘O’r Llechi i’r Cerrig’ gan Dr. E… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anghyfleustra

Gan fy mawd de yn brifo, mae’n anodd gwneud hyd yn oed pethau syml. Dw i newydd ddarganfod fodd bynnag fy mod i’n medru teipio hebddo. Mae’n dda gen i oherwydd fy mod i’n sgrifennu e-byst bob dydd heb sôn am y blog hwn. I swper dw i’n mynd i goginio cawl cyw iâr efo “llysiau wedi’u torri’n barod” fel na fydd rhaid i mi wneud gormod.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe – ‘Nid gŵyl o ymffrost bostfawr’

Alun Rhys Chivers fu’n mwynhau Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cau pôl piniwn 10 Albwm Selar 10

Mae pleidlais 10 Albwm Selar 10 bellach wedi cau – diolch yn fawr iawn i bawb a bleidleisiodd dros eu hoff 3 albwm o’r rhestr hir roeddem ni wedi llunio. 
Roedd llunio rhestr hir o 25 o albyms gorau 10 mlynedd cyhoeddi Y Selar yn dipyn o her. I’r rhau ohonoch chi sydd wedi holi ynglŷn â’r broses o lunio’r rhestr hir, fe fuom ni’n pori trwy holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn a llunio rhestr ar sail yr adolygiadau gorau a’r rhestrau ’10 uchaf’ blynyddol roeddem ni’n llunio. Fe wnaethom ni hefyd… Parhau i ddarllen

Matthew yn Aber: UKIP TV Loud Hailer – The media ship drops anchor at its Lowest Level Ever.

So the media of the UK hits another all time low. It’s not enough that the BBC’s smear campaign of the Scottish referendum resulted in a near miss for equality, now ITV, Glitz Glam and Showbiz Channel of serious newsworthy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – ymweliadau a trafodaethau grwp ffocws ar gyfer yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd.

Ddydd Iau 2 Hydref, bu aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhannu er mwyn cynnal dau ymweliad ar y cyd, yn gogledd Cymru a de Cymru. Bwriad yr ymweliadau hyn oedd i drafod eu hymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd gyda … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 4

Mae hi’n lawog yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu nad ydy fy merch yn medru paentio’r murlun. Prynhawn ddoe fodd bynnag, roedd ysbeidiau heulog a llwydodd hi i wneud ychydig mwy efo cymorth ei gŵr. Fe loywodd liw’r wyneb ac ysgafnhau’r aeliau. Ei gŵr a baentiodd y blodau. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

12fed Hydref 2014 – parhau heddiw gyda thema Diolchgarwch gan werthfawrogi harddwch ardal Trefor.  Dangosodd Emlyn ffilm o ddolffiniaid welodd pan oedd allan gyda’i gwch ym mis Medi.  Cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau’r plant ar gyfer dathlu’r Nadolig. Mae bocsys casglu arbennig wedi eu addurno yn y capel a rhwng hyn ar Nadolig bydd y plant yn dod a chasgliad i’r bocsys.  Eleni mae’r Llywodraeth wedi cytuno i fynd £1 am £1 ar gasgliadau i Cymorth Cristnogol rhwng Tachwedd 2014 a Chwefror 2015! Mae cyfle cyn hynny i’r gynulleidfa ddyblu casgliad y plant drwy gyfrannu i’r bocsys o dro i dro!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri – Diolchgarwch

5ed Hydref 2014 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer y gymuned. Cafwyd rhannau gan blant Clwb Hwyl a Sbri, dangoswyd ffilm Ruth a Naomi wnaed gyda’r Clwb Cartwns.  Roedd cyfle hefyd nid yn unig i gyfrannu i’r casgliad arferol oedd yn mynd tuag at Banc Bwyd Pwllheli, ond hefyd i gyfrannu eitem o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd.  Aethpwyd a dau lond bocs o nwyddau i Pwllheli a chasgliad a dros £40.  Cafwyd paned yn dilyn yr oedfa a chyfle i gymdeithasu.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: PERERINDOD i Trawsfynydd

6ed Gorffennaf 2014 – estynwyd gwahoddiad i ffrindiau Maesyneuadd ymuno gyda’n cyfeillion o Eglwys Noddfa Caernarfon i fynd am drip i Trawsfynydd.  Cawsom ymweld a’r Ysgwrn a chael hanes a gweld y ‘gadair ddu’ yng nghartre Hedd Wyn.  Aethom y… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

22ain Mehefin 2014 – dechreuwyd heddiw ar ein cartwn nesa sef hanes Ruth a Naomi.  Mae’n cymeriadau wedi eu gwneud o begiau, mae’n cefndiroedd yn cynnwys tywod ac mae hanes Ruth yn cael ei adrodd gan Naomi.  Rydym felly wedi ysgrifennu llythy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cefnogi a chynnal y pleidiau unoliaethol

Felly ar ol eu llwyddiant yn refferendwm yr Alban mae’r prif sianelau teledu Prydeinig wedi penderfynu y byddai’n syniad da rhoi gwahoddiad i’w hoff bleidiau gwledyddol i gymryd rhan mewn cyfres o ddadleuon teledu y flwyddyn nesaf – a felly roi mantais… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tomato Du Domato!

Daeth haf bach Mihangel â salwch yn ei sgîl. Rydym ni wedi hen arfer a cheisio diogelu’r tomatos (a’r tato) rhag y llwydni sy’n dod ym mis Mehefin ac yn gynnar ym mis Gorffennaf pan fydd y dymheredd yn uchel a’r aer yn llawn gwlypdra. Eleni, yn y cae newydd a gan dywydd sych, os […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Dyn Crefyddol (Marc 10:17-27) – Rhodri Glyn (12.10.2014)

BlogMenai.com: UKIP 2

Mae gan Glyn Erasmus bwynt yn yr erthygl isod a ymddangosodd ar ei gyfri trydar @Erasmo y bore ‘ma (cliciwch ar y ddelwedd i’w chwyddo). Mae’r syniad bod gwleidyddiaeth cadarnhaol yn fwy llwyddiannus na gwleidyddiaeth negyddol wedi gwreiddio yn ddiwedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: croesawi joy

Daeth un o’n cenhadon ni i’r eglwys i siarad am ei gwaith yn Macao y bore ‘ma. Mae Joy wrthi yno dros ugain mlynedd. Mae hi’n ôl am wythnosau i ymweld â’r eglwysi sydd yn ei chefnogi. Roedd pot luck wedi’r gwasanaeth fel arfer i’w chroesawi. Gofynnwyd i fynd â bwyd Asiaidd ymlaen llaw ac roedd yna gynifer o fwydydd sydd yn cyd-fynd efo reis fel disgwyliwyd, ond doedd dim digon o reis yn anffodus. Bwytes fy mwyd hebddo fo. 

y llun: arddangosfa fach a ddaethpwyd gan Joy (Dywedir Coca Cola yn Tseineaidd.) Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwrth-Ffracwyr Cymru’n magu nerth

DANGOSODD Rali Cyfeillion y Ddaear a Mudiad Gwrth Fracio Cymru yng Nghaerdydd ddoe (Sadwrn, Hydref 11) fod yr ymgyrch holl bwysig i atal y tyllwyr nwy ffosil anghyfrifol yn magu nerth yn ein plith. Dim ond un Arweinydd o’r pleidiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Gone Girl (18)

Y Sêr: Rosamund Pike, Ben Affleck a Neil Patrick Harris Y Cyfarwyddo: David Fincher Y Sgrifennu: Addasiad sgript Gillian Flynn o’i nofel Gone Girl (2012) Hyd: 149 mun Adolygais y ffilm Gone Girl ar raglen radio Dewi Llwyd ar Fore Sul … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiadau eraill yr wythnos ddiwethaf.

Mae’n ddigon naturiol bod cryn son wedi bod am yr is etholiadau a gynhalwyd yn Lloegr yr wythnos ddiwethaf.  Roedd yna is etholiadau eraill ddydd Gwener – yng Ngweriniaeth Iwerddon.  Cynhalwyd yr is etholiadau yn Ne Orllewin Dulyn a Roscommon… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Nyth cacwn

Welais i hwn yn y fwarchodfa sydd ddim yn bell o’n ty ni.  Mae’r cacwn (“hornets” dwi’n meddwl) wedi adeiladu’r nyth yma wedi ei seilio ar flwch i ystlymod.  Mae’r nythod mae cacwn yn gwneyd yn rhyfeddol.  Dydy’r llun ddim mor dda oherwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stiw gwyddelig

Mi goginiais stiw Gwyddelig mewn Crock Pot i swper neithiwr. Dw i ddim yn sicr ydy o’n Wyddelig go iawn neu beidio, ond roedd yn hynod o flasus, ac anad dim, roedd yn arbennig o hawdd gwneud. Torres y cynhwysion, gosod nhw yn y pot a throi’r pot ymlaen… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Chez Francis, Treganna

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Dracula Untold (15)

Y Sêr: Luke Evans, Charles Dance, Dominic Cooper a Sarah Gadon Y Cyfarwyddo: Gary Shore Y Sgrifennu: Addasiad sgript Matt Sazama a Burk Sharpless o gymeriadau Dracula (1897) gan yr awdur Bram Stoker. Hyd: 92 mun Adolygais Dracula Untold ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: UKIP 1

Cyn mai stori fawr y funud ydi llwyddiant UKIP yn is etholiad Clacton ddoe a pherfformiad cryf y blaid Adain Dde yn Rochester waeth i mi gyfrannu fy mewath cyn bod pawb arall wrthi.  Y peth cyntaf i’w ddweud ydi bod y symudiadau hyn yn y patrymau … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: x factor eidalaidd

Canodd hogyn o Japan gân Eidalaidd yn X Factor Eidalaidd. Cafodd y beirniaid eu synnu’n gwybod nad ydy o’n byw yn yr Eidal ond newydd gyrraedd o Japan er mwyn mynychu’r sioe ac mae o wedi dysgu Eidaleg oherwydd ei ddiddordeb yng nghaneuon Eidalaidd. Canodd yn braf ond roedd braidd yn boenus gweld ei ystumiau nerfus pan oedd o’n siarad efo nhw! Wedi dweud hyn, rhaid canmol ei ddewrder yn wynebu peth anhygoel o heriol. Roedd yn braf gweld pa mor gefnogol a brwdfrydig ydy’r gynulleidfa. Diolch i Alberto am y wybodaeth. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfaill Darllen a Llyfrau am Anifeiliaid

Fues i yn Ysgol Bro Cinmeirch eto, ar fy ymweliad rheolaidd fel Cyfaill Darllen ( Patron of Reading). Pleser bob amser! A’r tro yma, ro’n i wedi gosod cystadleuaeth, i bawb yn Bl 3,4,5 a 6 wneud lluniau o Rhys a Mari, prif gymeriadau Gwylliaid A dyma i chi’r lluniau ro’n i’n eu hoffi fwya. […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Pride (15)

Y Sêr: Bill Nighy, Paddy Considine, Imelda Staunton, Dominic West, Lisa Palfrey, Rhodri meilir, Dyfan Dwyfor a Jams Thomas Y Cyfarwyddo: Matthew Warchus Y Sgrifennu: Addasiad sgript Stephen Beresford Hyd: 120 mun Adolygais Pride ar raglen deledu Sam ar y Sgrin ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Hundred-Foot Journey (PG)

Y Ser: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal a Charlotte Le Bon Y Cyfarwyddo: Lasse Hallstrom Y Sgrifennu: Addasiad sgript Steven Knight o nofel The Hundred-Foot Journey gan Richard C. Morais Hyd: 122 mun Adolygais The Hundred-Foot Journey ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sicrhau bod y system gynllunio yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch y Bil Cynllunio (Cymru). Eglurodd Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Mae cynllunio yn un o’r materion hynny sy’n effeithio ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Daniel 6: 16-23 (BCND tud.810 / BCN: tud.738)

Tybed sut ydych chi’n meddwl am addoli Duw? Boed hynny mewn oedfa neu ar ein pen ein hunain, ydyw’n rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen tuag ato? ‘Gwaith hyfryd iawn a melys yw addoli d’enw di, o Dduw.’ Dyna’r ffordd yr oedd Dafydd Jones . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Britain First ac UKIP yn ffrindiau unwaith eto

Mae’n dda gweld bod Britain First yn cefnogi UKIP yn is etholiadau heddiw.  Am wybodaeth pellach am y blaid bach ddymunol hon gweler yma. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Llai na 31″

Daw’r pennawd o adroddiad gan newyddion Radio Cymru ar y 7fed o Hydref, yn son cyn lleied o bobl oedd wedi cymryd maintais o wananaethau iechyd dramor. "Mae BBC Cymru wedi deall bod llai na 31 o gleifion wedi gwneud cais…"  Aaaaaaaaaaaaaach!!  Llai na 31 o ddiawl… 30 felly ia? Asiffeta.

Un o raglennni ‘Becws’ ar S4C hefyd bron a denu bricsan trwy’r teledu:
"…ffrindiau fi yn TAFLU CAWOD Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 3

Mae fy merch hynaf wrthi’n creu’r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi’n gweithio drwy’r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o’r amser. Mae’n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i’r ochr arall er mwyn gweld sut mae’r llun. Daeth ffrindiau i’w helpu gyda’r hwyr. (Daethon nhw â pizza hefyd.) Mae hi’n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tagu ar Fraster Llygredd

Bron bob tro y bydd rhywun yn edrych ar y newyddion yn Sbaen, mae achos newydd o lygredd wedi codi. A’r hyn sy’n ein siglo ni eleni yw y bobl sydd wedi bod yn derbyn arian cyfrinachol ac yn ei gelu mewn gwledydd tramor. Nid y PP adain-dde arferol a’u cyfeillion busnes, ond rhai o’r […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiadau Haf y Cynulliad: fy Sioe Frenhinol gyntaf

Gan Julian Price, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Nawr bod y digwyddiadau haf blynyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod i ben, pa well amser i fyfyrio ar fy mhrofiad yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn Llanelwedd. Hwn oedd y tro cyntaf … Continue reading Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Dyddiad rhyddhau albwm Gwenno

Newyddion hynod o gyffrous wedi cyrraedd tyrau Selar dros nos, sef mai 27 Hydref ydy dyddiad rhyddhau albwm hirddisgwyliedig Gwenno.
Y Dydd Olaf ydy enw’r albwm sy’n cael ei ddisgrifio fel albwm ‘wleidyddol gysyniadol’. 
Mae’r record yn dwyn dylanwad o nofel ffuglen wyddonol Owain Owain o 1976, ac yn rhannu enw â’r gyfrol.
Mae Gwenno’n plethu llu o themau i’r record sy’n gyfan gwbl Gymraeg heblaw am un trac mae’n canu’n Gernyweg. 
Bydd Y Dydd Olaf yn cael ei ryddhau gan label Peski, a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prynwyd tocyn awyren

Prynodd fy merch docyn awyren i Heathrow ac yn ôl ddoe! Cafodd hi a’i ffrind fantais ar bris arbennig ar gyfer myfyrwyr. Gadawan nhw 14 Ionawr a dôn nhw’n ôl 30 Mehefin. Byddan nhw’n mynd i Abertawe o’r maes awyr ar y bws. Fel arfer dim ond un sydd yn derbyn yr ysgoloriaeth yn y brifysgol yma ond dwy a dderbyniodd y tro hwn. Mae’n braf y byddan nhw’n cael teithio efo’i gilydd.  Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce

Mae llwythi o miwsig fideos gwych ar hyn o bryd. Dyma dri newydd o 2014. Mae’r gwaith cyntaf gan Greg Bevan (sy’n rhan o’r Twll ac wedi cyfrannu sawl cofnod am ffilm). Y gân yw Bron gan Jamie Bevan a’r Gweddillion … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

daflog: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau eraill ym Mryste, Leeds, Tyne and Wear a Middlesborough. Dyma’r fideo promo sydd yn chwarae […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhagolwg o 58fed Ŵyl Ffilmiau Llundain

Dylan Edwards sydd bwrw golwg dros arlwy’r ŵyl fydd yn rhedeg y 8-19 Hydref Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – ‘Garw’

Megan Morgans fu’n gwylio cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws … Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Nancy & Kevin

Llongyfarchiadau mawr i Nancy a Kevin o  Queensland, Awstralia a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel y Rhos, Llanrug gan ddilyn yn y Clwb Iotio yng Nghaernarfon.  Erbyn hyn mae’r ddau yn ol yn Awstralia – felly dyma ‘chydig o lunia i gofio Cymru.

Congratulations to Nancy & Kevin from Queensland, Australia on their wedding at Capel y Rhos, Llanrug and the RWYA Yacht Club in Caernarfon on Saturday.  By now the happy couple are back in Oz, so here’s a few memories of Wales.

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen