Llafar Bro: Sgotwrs ‘Stiniog -Llynnoedd Gwneud

Erthygl o Chwefror 2003 yng nghyfres reolaidd Emrys Evans.

Y tro hwn y testun oedd:
Llynnoedd Gwneud y Cambrian

Mae ardal Ffestiniog – ‘Hen ardal y chwareli’ fel y byddai’n cael ei galw – wedi’i donio’n eithaf helaeth â llynnoedd.  Yn y mynyddoedd sydd yn cwmpasu’r fro, ceir aml i glwt o ddŵr mewn rhyw gwm neu’i gilydd neu’n llechu mewn rhyw gilfach glogwynog.

Mae rhain yma ymhell cyn i’r Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y deg lle mwyaf ffotogenig yn Eryri

Gellid dadlau bod y cyfan o Eryri yn ffotogenig – a byddem yn tueddu i gytuno! Ond pa lefydd mae ymwelwyr yn credu yw’r mwyaf ffotogenig? Darllenwch ymlaen i gael gwybod … Mae Eryri yn freuddwyd i ffotograffydd. Gyda’i gadwyn o fynyddoedd anwastad, bryniau, dyffrynnoedd ffrwythlon ac arfordir 200 milltir, mae cyflenwad diddiwedd o gefnlenni … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dwi Isio Bod Yn Jedi Eto

Help. Dwi’n meddwl bod gen i broblem. Dwi’n dechrau cyffroi am Star Wars. Roedd gen i’r un broblem ar ddiwedd y nawdegau. Bryd hynny, roeddwn i’n anadlu Star Wars. Ro’n i’n dilyn yr holl nofelau diddiwedd, wedi darllen yr encyclopedia o glawr i glawr, a rhentu Ewok Adventures: Caravan Of Courage o’r siop fideo. Ac yna fe ddaeth hi’n […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwleidyddion ‘fawr gwell na gweithwyr cymdeithasol gogoneddus’

Nathan Gill yn gobeithio y bydd UKIP yn herio Llafur ym Môn Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St. Asaph Library Reading Group

Mae St. Asaph Library Reading Group yn cyfarfod ar 6 Mai yn y Plough yn Llanelwy am 7.00pm. Am fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253 neu e-bostiwch llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk.
Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Sgwrs â Siân Melangell Dafydd

Mae Siân Melangell Dafydd, yr awdur a bardd o Gymru sy’n byw ym Mharis, wrthi’n ddyfal ar hyn o bryd yn cyfieithu rhai o straeon byrion a llythyron Rabindranath Tagore, yr awdur Bengali byd-enwog a enillodd Wobr Nobel am Lenyddiaeth yn 1913, i’r Gymraeg. Ces innau’r fraint yr wythnos hon o gael sgwrsio â Siân […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Enillydd Oscar yn canmol y diwydiant ffilm yng Nghymru

Mae Ryszard Lenczewski, Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth ar ffilm a enillodd wobr Oscar eleni, wedi canmol y diwydiant ffilmiau yng Nghymru am hybu ei yrfa. Ddeunaw mlynedd yn ôl, fe gydweithiodd Ryszard â Peter Edwards, cyfarwyddwr ffilm sy’n hanu o Sir y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Sun a’r Sun

Y Sun a’r Sun – coeliwch o neu beidio. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

Roeddwn ym Mangor Uchaf yn dosbarthu posteri gardd heddiw.  Myfyrwyr ydi mwyafrif llethol trigolion yr ardal wrth gwrs.  Mae Plaid Cymru, Arfon wedi dosbarthu llawer, llawer mwy o bosteri felly nag ydym erioed wedi ei wneud o’r blaen – maen n… Parhau i ddarllen

fymhethaubychain: “Dechrau bob sgwrs yn Gymraeg”… cyn belled â’u bod nhw’r un lliw croen â ni

Dro ar ôl tro rwy’n ei weld o’n digwydd – person Cymraeg iaith gyntaf, sy’n coelio yn y mantra “dechreuwch bob sgwrs yn Gymraeg”, ac yn ei weithredu fel rheol – ond y munud y maen nhw’n siarad gyda rhywun sydd â lliw croen gwahanol, maent yn dechrau’r sgwrs yn Saesneg. Rŵan, hiliol yw’r unig […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhai o fanylion pol Ipsos Mori heddiw

Pol sy’n darogan y bydd yr SNP yn ennill pob sedd yn yr Alban gyda llaw. Parhau i ddarllen

Golwg360: Darllen y byd?

Mari Siôn o Gyfnewidfa Lên Cymru sy’n edrych ar lenyddiaeth byd Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwagedd o wagedd

Digwydd agor rhifyn mis oed o GOLWG a tharo llygad eto ar yr hysbyseb hon: Gan y rhagwelir y bydd y ‘corff newydd uchel ei broffil’ yn weithredol erbyn mis Medi, y tebyg yw fod y saith swydd un ai wedi eu llenwi erbyn hyn neu yn y broses o gael eu llenwi. Ond beth […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Edrych ymlaen at fwy o Ysgol Sul

Ianto Gruffydd sydd wedi bod yn sgwrsio â’r criw o Landeilo Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wyneb newydd yn syfrdanu Kay a Meical yn Rownd a Rownd

Mae presenoldeb David wedi syfrdanu Kay a Meical yn Rownd a Rownd,y gyfres sebon boblogaidd sydd i’w gweldbob nos Fawrth a nos Iau ar S4C. Yr wythnos hon byddwn yn gweld ymateb y tri ar ôl iddyn nhw gyfarfod am …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyw yn Fferm Ffoli – dydd Llun 4 Mai

Bydd Dydd Llun gŵyl y banc, 4 Mai yn un llawn gweithgareddau a lliw ar Fferm Ffoli, Sir Benfro yng nghwmni cyflwynwyr a chymeriadau bywiog Cyw. Cyw yw gwasanaeth plant S4C sydd yn cael ei ddarlledu bob diwrnod o’r wythnos …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Democratiaid Rhyddfrydol Môn eisiau cynyddu presenoldeb

Cyfaddef mai adeiladu tuag at etholiadau Cynulliad 2016 yw’r nod Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pam dwi wedi ymrwymo £10 y mis i #SaveSaithSeren

Dwi ddim yn byw yn Wrecsam. Dwi ddim yn byw yn agos i Wrecsam. Y gwir ydi, prin iawn bydda i hyd yn oed yn ymweld â Wrecsam, er bod gen i ffrindiau da acw. Pam, felly, talu £10 y mis i gadw Saith Seren (y ganolfan Gymraeg a thafarn cyd-weithredol) yn agored? Mae’n agos… Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Priodasau Un Rhyw

Dyma daflen y gwnes i ei llunio oherwydd y gofyn i Eglwysi’r Annibynwyr benderfynu a oeddent am ganiatau priodasau un rhyw. Gobeithio y bydd o help i eglwysi eraill. taflen priodas gyfartal 3 colofn fersiwn2 Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cipolwg ar fywyd Jude Cissé – y WAG o Fôn

Mewn cyfres newydd dair rhan, bydd S4C yn mynd y tu ôl i’r llenni ar fywyd Jude Cissé – a’i phriodas â’rchwaraewr pêl-droed rhyngwladol Djibril Cissé. Priododd yr eneth o Sir Fôn y Ffrancwr tra’r oedd yn gwneud enw i’w …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dyddiadur Rhyfel Augustus William Goldsworthy

Ganed Augustus William Goldsworthy (Gus) yn Sir Fynwy ym 1886. Prin yw’r cofnodion am ei fywyd cynnar, heblaw’r ffaith iddo fynychu Ysgol Fethodistaidd Wycliffe yng Nghaerloyw. Roedd ei deulu’n adnabyddus yn Sir Fynwy a Chasnewydd, gan ddal swyddi pwysig mewn diwydiant a llywodraeth leol. Roedd y teulu hefyd yn aelodau gweithgar iawn o’r mudiad Methodistaidd […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Charlie Hebdo eto

Mae cyflafan Charlie Hebdo  wedi bod yn y newyddion eto’r wythnos hon, wedi i chwech aelod o PEN America wrthod mynychu gala flynyddol y sefydliad, oherwydd roedd staff Charlie Hebdo am fod yno i dderbyn gwobr am eu dewrder o blaid rhyddid mynegiant. Rwy’n credu bod ymddygiad y chwech – awduron adnabyddus i gyd – yn pathetig.

Mae Salman Rushdie wedi’u beirniadu’n chwyrn, ac felly hefyd Alex Massie yn The Spectator. Ers hynny mae un o’r chwech, Francine Prose, wedi ceisio egluro’r penderfynaid yn The Guardian. Afraid dweud nad yw’n darbwyllo. Rwyf am ddyfynnu’r cyfan yn ei dro:

When I learned that PEN had decided to award the Freedom of Expression Courage Award to Charlie Hebdo, I was dismayed. I had agreed to serve as a literary table host and I wondered what I would do when the crowd around me rose to its feet to applaud an award being given – in my name – to what I felt was an inappropriate recipient.

Rwy’n cael yr argraff bod Prose yn un o’r rheiny sy’n camddeall pwy yw targed cartwnau’r cylchgrawn.

Let me emphasize how strongly I believe in the ideals of PEN; for two years I was president of the PEN American Center. I believe in the indivisibility of the right to free speech, regardless of what – however racist, blasphemous, or in any way disagreeable – is being said. I was horrified by the tragic murders at the Charlie Hebdo office; I have nothing but sympathy for the victims and survivors. I abhor censorship of every kind and I despise the use of violence as a means of enforcing silence. I believe that Charlie Hebdo has every right to publish whatever they wish.

Dyna’r ddefod gyfarwydd o glirio llwnc cyn dod at yr hyn y mae wir eisiau’i ddweud:

But that is not the same as feeling that Charlie Hebdo deserves an award. As a friend wrote me: the First Amendment guarantees the right of the neo-Nazis to march in Skokie, Illinois, but we don’t give them an award. The bestowing of an award suggests to me a certain respect and admiration for the work that has been done, and for the value of that work and though I admire the courage with which Charlie Hebdo has insisted on its right to provoke and challenge the doctrinaire, I don’t feel that their work has the importance – the necessity – that would deserve such an honor.

Mae llawer o’i gwrthwynebwyr wedi neidio i’w chyhuddo o ‘gymharu’ Charlie Hebdo â’r Natsïaid. Fel mae’n digwydd, mae hynny’n annheg. Beirniadaeth wahanol sydd gennyf i – ac mae’n ddadl y bûm yn ei wneud ar y pryd – sef bod safon y gwaith fwy neu lai’n amherthnasol erbyn hyn. Yr unig ffaith bwysig yw bod staff cylchgrawn wedi cael eu llofruddio am feiddio cyhoeddi cartwnau.

Gan fod Prose wedi cyfeirio at Natsïaid, rwyf am wneud yr un peth: mae gwrthwynebu gwobrwyo Charlie Hebdo am resymau esthetaidd fel beirniadu safon dyddiaduron Anne Frank o safbwynt llenyddol. Hynny yw, mae’n methu’r pwynt yn llwyr. Mae’r ffaith bod rhywbeth hunllefus wedi digwydd i’r awdur yn gwneud y gwaith yn deimladwy ac ingol ynddo’i hun, ac mae clodfori’r cynnyrch yn fodd o wneud safiad yn erbyn y cam a wnaed. Mae’n ymateb naturiol; ni fyddai brwydr Malala Yusafzai o blaid hawliau merched i gael addysg wedi cael chwarter y sylw pe na bai’r Taliban wedi’i saethu yn ei phen. Ond gan iddi oroesi ymgais i’w llofruddio, mae hi wedi ennill Gwobr Heddwch Nobel. Er gwell neu er gwaeth, fel hynny mae pethau’n gweithio. Mae gwobrwyo Charlie Hebdo, sydd wedi cario ymlaen fel normal (a chyhoeddi llun o Mohammed ar glawr y rhifyn o’r cylchgrawn a ymddangosodd yn syth wedi’r digwyddiad), yn safiad syml o blaid yr hawl i wneud yr hyn y mae’r cylchgrawn yn ei wneud. Cydnabod eu dewrder yw hyn, nid, o reidrwydd, canmol y cartwnau (nid bod unrhyw beth o gwbl o’i le ar y cartwnau chwaith yn fy marn i). Yn y cyfamser, dadl wag a thruenus Prose yn y frawddeg olaf uchod yw ‘rwy’n edmygu dewrder Charlie Hebdo, ond rwy’n gwrthwynebu cydnabod eu dewrder’.

Perhaps my sense of this will be clearer if I mention the sort of writers and whistleblowers whom I think would be appropriate candidates: Edward Snowden, Chelsea Manning, the journalists who have risked (and in some cases lost) their lives to report on the wars in the Middle East. Or the extremely brave Lydia Cacho, who has fearlessly reported on government corruption in Mexico, along with the dozens and dozens of Mexican journalists who have been murdered for reporting on the narco wars.

Mae’r diffyg hunanymwybyddiaeth fan hyn yn syfrdanol. Ni ddylid gwobrwyo Charlie Hebdo, meddai, oherwydd dylid ei roi i newyddiadurwyr sy’n peryglu’u bywydau. Oes angen i mi egluro’r broblem fan yna?

I have been deeply shocked to read and hear some critics say that the position I have taken, along with other writers, amounts to an endorsement of terrorism. Nothing could be further from the truth. But I also don’t feel that it is the mission of PEN to fight the war on terrorism; that is the role of our government. Our job, in presenting an award, is to honor writers and journalists who are saying things that need to be said, who are working actively to tell us the truth about the world in which we live. That is important work that requires perseverance and courage. And this is not quite the same as drawing crude caricatures and mocking religion.

Pe na bai mwslemiaid ffwndamentalaidd yn protestio, a’n bygwth a defnyddio trais er mwyn gorfodi pawb arall i ufuddhau i’w hathrawiaethau crefyddol, byddai llawer iawn llai o angen cyhoeddi cartwnau fel rhai Charlie Hebdo. Yr ymateb lloerig yw’r union beth sy’n gwneud eu cyhoeddi’n angenrheidiol.

The bitterness and rage of the criticism that we have received point out how difficult people find it to think with any clarity on these issues and how easy it has been for the media – and our culture – to fan the flames of prejudice against Islam. As a result, many innocent Muslims have been tarred with the brush of Islamic extremism.

The narrative of the Charlie Hebdo murders – white Europeans killed in their offices by Muslim extremists – is one that feeds neatly into the cultural prejudices that have allowed our government to make so many disastrous mistakes in the Middle East. And the idea that one is either “for us or against us” in such matters not only precludes rational and careful thinking, but also has a chilling effect on the exercise of our right to free expression and free speech that all of us – and all the people at PEN – are working so tirelessly to guarantee.

Mae’r gair ‘narrative’ fan hyn yn rhyfedd, a dweud y lleiaf. Nid rhyw ‘naratif’ greadigol mo hynny, ond yr union hyn a ddigwyddodd (er, dylid cofio mai Arabiaid oedd dau o’r rhai a laddwyd).

Yn aml iawn, mae agweddau ‘unai gyda ni neu’n ein herbyn’ yn niweidiol a gwrth-gynhyrchiol. Ond yn yr achos penodol hwn, mewn difrif calon, onid yw’n wir? Nid yw rhyddid mynegiant yn golygu hawl awtomatig i gael gwobr. Ond pe na bai sefydliad fel PEN yn gallu gwneud safiad o blaid yr hawl i fyw mewn byd lle nad yw llunio cartŵn yn reswm i’ch lladd, beth fyddai’u diben o gwbl? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni. Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn yr ardd

Dwi wedi llwyddo i wneud dipyn yn yr ardd yn ddiweddar, ond doeddwn i ddim yn disgwyl gorfod dyfrio ym mis Ebrill! Mae o wedi bod yn fis sych ofnadwy yn yr ardal yma,  a dwi wedi gorfod rhoi dŵr i’r mefys a oedd wedi cael ei twtio a chwyno; y sialóts, y nionod, a’r coeden newydd (morwydden - mulberry). Mae coed newydd yn fregus yn y flynyddoedd gyntaf.  Hyd yn oed ar ôl ychydig o flynyddoedd mae’n bosib colli coed mewn tymor sych.  Dwi’n hoff iawn o’r bedwen ond bu farw’r un yn yr ardd ar ol cyfnod sych, a felly dwi’n ofalus iawn gyda’r fedwen newydd, sydd bellach yn dair oed.
Mae blodau y coed ffrwythau wedi bod yn arbenning eleni - a gobeithio bydd y ffrwythau’n dda hefyd.  Dyma rhai luniau o’r blodau - rhai yn dechrau a rhai yn gorffen……


Dyma’r afal Bramley yn decrau blodeuo


A dyma flodau sydd yn gorffen – ar yr eirin dwi’n meddwl

A dyma gellyg bach bach yn dechrau ffurddio


Felly edrych ymlaen i’r ffrwythau

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gohebiaeth etholiadol o fydysawd cyfochrog

Dwy etholaeth, dau set gwahanol o gymeriadau ond yr un gohebiaeth i pob pwrpas.  Gohebiaeth o fydysawd cyfochrog lle mae pawb ond am y Lib Dems yn colli tir. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhywun arall wedi ei blocio gan Alun Pugh

Llongyfarchiadau i Manon am ymuno a’r clwb o bobl sydd wedi eu blocio gan Alun Pugh am feiddio gofyn cwestiynau.  Mae’r clwb yn tyfu’n gyflym. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

Ond tydi etholiadau yn ddigwyddiadau addfwyn yng Ngogledd Iwerddon dywedwch? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iris cyntaf

Tiwlipau, asalea, Lili’r Dyffryn, a rŵan fe flodeuodd ein hiris cyntaf. Roeddwn i wrthi’n chwynnu’r gwely blodau er gwaethaf yr alergedd. A dyma weld efo pleser y blodyn cyntaf y bydd yn cael ei dilyn gan ddwsinau eraill. Maen nhw’n ddiogel gan eu bod yn yr ardd gefn, annhebyg i’r tiwlipau truan a oedd o flaen y tŷ.  Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Oddi ar y silff lyfrau… II

The Goldfinch – Donna Tartt

Fy nghyfneither, Elin, wnaeth argymell y llyfr hwn i mi nôl ym mis Awst llynnedd. Mi brynais i o ar y Kindle (beryg fasa hyd y llyfr, erbyn deall, wedi fy rhoi i off petawn i wedi’i weld ar silff lyfrau!). Stori am fachgen ifanc yn colli ei fam mewn ffrwydrad yw The Goldfinch ac effaith trychinebus hynny ar weddill ei fywyd. Mi wnes i fwynhau’r stori, ond ar brydiau roedd hi’n araf ac yn ymdrybaeddu mewn mannau lle dylai’r stori fod yn symud yn gynt. Er hynny, rwy’n falch i mi ddyfalbarhau.

Random Briths and Love Hearts – Catrin Dafydd

Mi wnes i fwynhau Random Deaths and Custard yn fawr iawn pan gyhoeddwyd hi yn 2007 ac mae Samantha Jones wedi aros yn gymeriad byw yn fy mhen fyth ers hynny. Felly ‘roeddwn i eisiau a darllen y dilyniant ond hefyd yn meddwl efallai mai gadael Sam yn 2007 fyddai orau. Mentro wnes i, a mwynhau – i raddau. I mi, nid oedd gan hon hanner cymaint o galon â’r gyntaf. Er fy mod i wedi chwerthin yn uchel sawl gwaith, wnaeth y stori ddim llawer mwy na hynny i mi. Darllenwch hi os ydych chi’n ffan o Catrin Dafydd a Random Deaths and Custard. Dydy’r stori (neu ddiffyg stori, efallai) ddim yn tynnu oddi ar hynny.


I’ll Give You the Sun – Jandy Nelson

Stori am efeilliaid yn eu harddegau yw hon ac am drasiedi sy’n niweidio eu perthynas ar amser mwyaf tyngedfennol eu bywydau. Darllenais y nofel mewn un go, gan ddim ond stopio i fynd i’r tŷ bach, i fwyta ac i ateb ffôn. Mae hi wedi’i hysgrifennu’n brydferth ac yn defnyddio ffordd wreiddiol iawn o fynegi emosiynau’r prif gymeriad. Yr un math o nofel â The Fault in Our Stars¸ If I Stay ac ati ydy hi, ond ddim hanner mor drwm!

Danny the Champion of the World – Roald Dahl

Roeddwn i ym mlwyddyn 4 yn yr ysgol gynradd pan ddarllenais i y llyfr hwn am y tro cyntaf. Byth ers hynny mae’r stori wedi bod ymhlith fy ffefrynnau ac mae’n un o’r nofelau a wnaeth i mi sylweddoli cymaint o hwyl sydd i’w gael ym myd rhywun arall. Ddeunaw mlynedd yn ddiweddarach ac mae’r stori dal yn gafael ac mor berthnasol. Mae gweld Danny a’i dad yn herio Mr Victor Hazel yn rhoi’r un wefr a chreu’r un cynnwrf ag oedd o ers stalwm! Y tlawd yn herio’r cyfoethog! Os oes gennych chi blentyn tua 8 mlwydd oed yn eich teulu, prynwch y nofel hon iddyn nhw! Prynwch gasgliad Roald Dahl i gyd! Prynwch nhw i chi eich hun!


No one belongs here more than you – Miranda July

Cyfrol o straeon byrion yw hon. Dw i wedi bod â diddordeb yng ngwaith Miranda July ers stalwm ond nes i ‘rioed ddod rown i ddarllen dim byd sylweddol ganddi. Pan welais i hon ar restr ’9 books to read if you loved ‘Friends’ mi brynais i hi. Mae rhai o’i straeon hi fel breuddwyd, yn neidio o un peth i llall heb wneud llawer o synnwyr. Maen nhw’n llawn cymeriadau od, unigryw ac unig ac yn mynd lawr llwybrau anesmwyth, syfrdanol ac anghyfforddus. Fydd hon ddim at ddant pawb, ond os ydych chi’n chwilio am rywbeth gwahanol rhowch gynnig ar hon.

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Ebrill 2015

01/04/15  Croesawu Lesley Griffiths AC, Y Rhyl 17/04/15  Agor Dosbarth yng Ngholeg Pengwern, Bodelwyddan 18/04/15  Dawns Elusennol Maer Dinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Dinbych 18/04/15  Noson Wobrwyo Gala Maer Y Rhyl 20/0415  Cyflwyniad Mentor Darllen, Ysgol Bryn Hedydd. Y Rhyl 23/04/15  Ymweliad o 3 Cynghorau Ysgol Gynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 23/04/15  Noson Wobrwyo  Cymunedol […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mawrth 2015

01/03/15 Agoriad Swyddogol Estyniad Dwyrain Corwen yng Ngorsaf Reilffordd Llangollen 01/03/15 Cyngerdd Elusennol Maer Rhuddlan yn Eglwys y Santes Fair (Mynychodd yr Is-gadeirydd hefyd), Rhuddlan 05/03/15 Ymweliad Lesley Griffiths AC â Bydwragedd Dechrau’n Deg yn Swyddfa Tîm Dechrau’n Deg, y Rhyl 06/03/15  Cinio Elusennol Maer Llanelwy, Gwesty’r Oriel House, Llanelwy 07/03/15 Cyngerdd Elusennol Maer Wrecsam Cyfleuster Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo, Wrecsam […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Canlyniadau Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2015

Holl ganlyniadau’r ddau ddiwrnod o gystadlu Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Gwobrau i Dim Byd a Cwmni Da Digidol yn yr Wyl Cyfryngau Celtaidd

Cafwyd dau lwyddiant mawr i Gwmni Da yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Inverness yn ddiweddar. Parhau i ddarllen

Golwg360: Ynys Môn yn allweddol i ‘bwerdy’ Gogledd Cymru

Ymgeisydd Plaid Cymru yn mynnu mai gwella trafnidiaeth yw’r flaenoriaeth Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merêd

Mae llawer iawn o deyrngedau wedi eu cyhoeddi i Meredydd Evans yn y wasg Gymreig a thu hwnt. Roedd yn braf gweld Merêd yn cael cydnabyddiaeth y byd canu gwerin trwy Brydain o’r diwedd hefyd, wrth i Wobrau Gwerin Radio 2 gyflwyno gwobr ‘Good Tradition’… Parhau i ddarllen

Golwg360: Darogan seddi Cymru yn etholiad 2015

Iolo Cheung sydd yn bwrw golwg dros bwy sydd wedi darogan beth Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Parod am oedfaon parod?

Dwi’n meddwl y dylai’r oedfaon yma fod o fewn dealltwriaeth y sawl sy’n debygol o’u defnyddio. Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Pa mor barod yw oedfaon parod?

Ddau ddydd Sul o’r bron nawr, am wahanol resymau, rŷn ni wedi bod heb bregethwr. Rŷn ni’n eglwys freintiedig gan fod gennym ni nifer o aelodau sy’n gallu paratoi oedfaon i’w cynnal ond oherwydd salwch, gwyliau a phrysurdeb, doedd neb ar gael i wneud hynny. Felly, dyma droi at y CD Cynnal Oedfa gan Gyhoeddiadau’r […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Ydy Diogelu Data yn rhwystro gwelliant yng ngwasanaethau cyhoeddus?

Yn y Seminar Lles ddiweddar yn Lanrwst a Chaerdydd, fe wnaeth y pynciau o Rhannu a Diogelu Data cael eu codi fel materion allweddol i wasanaethau cyhoeddus Cymreig. Yn y blog yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar pam mai Diogelu Data yn cymaint o rhwystr. Yn sesiwn llawn y seminar lles, disgrifiodd Anne Marie […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9

Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y Diwrnod

BlogMenai.com: Cwestiwn arall i Alun Pugh

Er i lu o ddarllenwyr Blogmenai ofyn i Alun Pugh yn ddiweddar os oedd wedi derbyn arian gan Tony Blair i gynnal ei ymgyrch, hyd y gwn i ni chafodd neb ateb. Dydw i ddim mewn sefyllfa i holi fy hun oherwydd i mi gael fy mlocio ar trydar gan Alun.  … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prom 2015

Cynhaliwyd Prom yn yr ysgol uwchradd leol ddydd Sadwrn. Roedd pwysau trwm ar y disgyblion amser maith yn ôl i gael hyd i date ar gyfer yr achlysur hwnnw (ar wahân i rai oedd gan rywun yn barod wrth gwrs.) Y tuedd diweddar ydy mynd efo ffrindiau menywaidd da, a dyna beth mae fy merch wedi ei wneud unwaith eto. Sioe ffasiwn i’r merched ydy Prom yn y bôn. Yn ôl fy merch, roedd yna dipyn o’r merched yn gwisgo ffrogiau mawr glas fel gwisgwyd gan Cinderella! Costiodd un ffrog $600 hyd yn oed. ($20 oedd ffrog fy merch. Gweler y llun.)  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol TNS yr Alban heddiw

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Be sy gleta, telyn ta Martha?

bywyd Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cymeriad fydd yn cynhyrfu dyfroedd Rownd a Rownd

Mae cymeriad lliwgar newydd yn ymuno â chast y ddrama boblogaidd Rownd a Rownd – a bydd Carys yn sicr o ychwanegu sbeis a chynnwrf i fywydau trigolion Glanrafon. Ceri Lloyd o Lanelli sy’n portreadu’r flonden ddi-hid, Carys; sydd hefyd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

: Blog

Dydw i ddim wedi bod yn blogio yn ystod y cyfnod yn arwain at yr Etholiad Cyffredinol, ond dewch yn ôl ar ôl yr Etholiad i glywed y newyddion diweddaraf am y pethau mawr sy’n digwydd yn y cyngor ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Twll: Fideos nawr! Diffyg rhyfedd cynhyrchu annibynnol ar y we

Helo. Elidir dwi. Ac mae gen i bethau i’w dweud. Ewch i nôl panad. Flwyddyn diwetha, wnes i a fy nghyfaill Dafydd Prys sefydlu’r wefan Fideo Wyth. Os ‘da chi ddim ‘di clywed amdanom ni, peidiwch a phoeni. Dim chi … Parhau i ddarllen

The post Fideos nawr! Diffyg rhyfedd cynhyrchu annibynnol ar y we appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo