agssc: Can Janis

Parhau i ddarllen

radiorhydd: The sky was a black hole, broken and dying!

We slivered silently into the night, And held each other firmly, as if losing grip would mean the end of all things, The collapse of Empires and the death of Kings, We proceeded to walk slowly down the broken streets, Clouds of dust seemingly danced to the wrong beat, The clouds drifted unknowingly, innocent in […] Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Oedfa i’r Cleifion

Gwelwyd aelodau o’r Capel yn mynd i Ysbyty gymunedol Glanaman erbyn hanner awr wedi un brynhawn Sul Mai 17, i gynnal oedfa. Bydd oedfa yno unwaith bob mis a gwahanol gapeli o’r cwm yn cymryd rhan. Roedd gennym aelod yno y tro hwn – sef y Chwaer Evely… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Rhan o golofn y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Mai.
 Fore Llun, Ebrill 20fed, aeth cynrychiolaeth o’r pwyllgor i Fangor i gyfarfod aelodau Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Gwynedd a Chonwy, ac i gyflwyno cynllun dros ail agor yr Ysbyty Coffa fel ysbyt… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwirfoddolwyr Ifanc

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf! Y manteision i ti • Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed. • Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd…

Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd > Lerpwl

Woman sleeping having given up on her speech. Cardiff > Liverpool

Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: ‘Croesi bysedd’ a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Hywel Williams sy’n cnoi cil a rhannu ambell i gyfrinach wrth i San Steffan ymgynnull ar gyfer tymor seneddol arall. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map yr wythnos

Cyfraddau pleidleisio’r ethpliad cyffredinol.  Llongyfarchiadau i Frycheiniog a Maesyfed.  Manylion yma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Record arall

Roedd Etholiad Cyffredinol 2015 yn un a sawl record yn perthyn iddi – y cynnydd ym mhleidlais UKIP, y cynnydd yn seddi a chefnogaeth yr SNP, y cwymp yng nghefnogaeth a seddi’r Lib Dems, methiant Llafur yng Nghymru i adeiladu cefnogaeth pan mae’r Toriai… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Gwyl C A M Festival 2015

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y gog: o’r diwedd!

Treuliais rhan o fore Sul yn y gwarchodfa lleol.  A dyna lle glywais y gog, o’r diwedd.  Felly am y tro,  mae o leiau un gog o gwmpas yr ardal, a ro’n i, beth bynnag, yn falch iawn i’w glywed o.


Hefyd gwelsom titw’r wern, a dyma llun o’r cuddfan.  


Mae’r rhain yn debyg iawn I ditw’r helyg – a dwi ddim yn medru dweud y gwahaniaeth, ond mae’r arbennigwyr yn y gwarchodfa yn dweud wrthaf bod na ddim ditw’r helyg wedi eu gweld am dipyn, felly dwi bron yn siwr mae titw’r wern ydy o, ond falle mi wnai roi y llun i fewn i iSpot I weld.  A mae’r aderyn yn llawer fwy lliwgar a hardd na mae o’n edrych yn y llun.


Ag o cuddfan arall, sydd yn edrych ar draws un o’r llynnoedd, dyma lluniau o greyr las (efallai rhai ifanc?) ag o gwyach fawr gopog – sydd yn ymddwyn yn ymosodol, yn isel iawn yn y dwr. 


 R’oedd telor y cyrs i’w weld fama hefyd (ond wnes i ddim lwyddo i gael llun).  Mae’r gog yn defnyddio nyth y delor yma yn aml.  Tybed os dyma lle bydd wyau y gog y clywais i yn cael eu  ddodwy?.  Ac i orffen dyma llun hyfryd o’r delor yma gan Dawn – dwi’n dilyn ei flog hi a mae hi’n tynnu lluniau ardderchog

Parhau i ddarllen

gwyddonias: ‘Drws arall yn agor…’ : Ceri Bethlem sy’n adolygu ‘Avengers: Age of Ultron’ a darogan beth ddaw nesaf.

Wrth i un ddrws gau, mae drws arall yn agor, meddai’r hen chwedl. Dyma i raddau beth y gwelwn yn ffilm ddiweddaraf cewri’r ffilmiau uwch arwyr, Marvel. Yn y ffilm yma, gwelwn ein arwyr yn parhau gyda’r gwaith o glirio lan ers diwedd Captain America 2, gan fynd ar ôl gweddillion Hydra. Mae’r tîm cyfan […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gymraeg

Roedd neges e-bost gan fy merch yn Abertawe’n fy nisgwyl y bore ‘ma. Mae hi’n sgrifennu ata i o dro i dro yn Saesneg fel arfer efo geiriau neu frawddeg Gymraeg yma ac acw. Ces i fy synnu i weld y neges honno – sgrifennodd hi’n Gymraeg (wel 70%.) Dyma’r tro cyntaf iddi sgrifennu cymaint o Gymraeg ata i. Dechreuodd hi ei neges yn dweud, “dw i’n caru Cymru.” Aeth ei hathrawes Gymraeg â hi a’i ffrind o’r Almaen i gapel Cymraeg yn Llanelli nos Sul. Roedd pawb yn glên iawn a siarad Cymraeg efo hi. Mae hi’n drist bydd hi’n gorfod gadael Cymru cyn hir.  Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Holiadur Cylchgronau

Dwedwch eich dweud am gylchgronau yn y Gymraeg drwy lenwi’r Holiadur Cylchgronau, sy’n rhan o brosiect ymchwil dan adain Cyngor Llyfrau Cymru, Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Llenwch yr Holiadur drwy ddilyn y ddolen yma. Diolch … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cwrdd â’r Prynwr – Ysgol Gymunedol Bodnant

Mae Read Construction yn cynnal digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ar ddydd Iau 28 Mai, 2015. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o 9 30am tan 12 30pm yn y compownd y safle yn Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn. Mae Read am gwrdd busnesau lleol gyda potensial i weithio ar y gwaith o adeiladu estyniad […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mai 2015

01/05/15  Seremoni Sefydlu Maer Dinbych, Dinbych 05/05/15  Beirniadu o ‘cael eich ysbrydoli’ cystadleuaeth poster, Rhuthun 08/05/15  70 Mlynedd Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop Baner Codi Seremoni, Rhuthun 09/05/15  Agor Ffordd y Cilgant / Ffordd Las Gerddi Cymunedol, Y Rhyl 11/05/15  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun Parhau i ddarllen

fideo wyth: Amser Lladd y Simpsons

Fydd unrhywun sy’n fy nabod i yn gwybod mod i’n dipyn o completionist. Dwi ddim yn dal i fyny efo lot o gerddoriaeth newydd, ond dwi yn dal i ddilyn y bandiau dwi ‘di bod yn gwrando arnyn nhw am sbel – er bod lot o’r bandiau yna ddim bellach ar eu gora. Dwi ddim yn gwybod lot am […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Stori papur newydd y diwrnod

BaeColwyn.com: Poster LNWR

Llun o gerdyn post neu poster swyddogol yr LNWR – London and North West Railway – yn brolio harddwch y Bae. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Daw hyfryd fis…

Mae hi’n ail hanner mis Mai, ond argian mae hi’n oer ambell fore.

Mae’n mynd yn hwyr, ond yn parhau’n rhy oer i hau lot o bethau allan yn yr ardd: beryg iawn mae tymor byr gawn ni yn Stiniog eto eleni.

‘Da ni ‘di cael dwy gawod o genllysg a glaw trwm heddiw, ar ôl cyfnodau heulog, cynnes dros ginio.

ceirios….gobeithio

Mae’r goeden geirios morello a’r eirinen a’r gellygen wedi bod yn Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dod adref

Wedi treulio penwythnos efo fy mab hynaf, des i a’r gweddill o’r teulu adref neithiwr. Rhaid cyfaddef fy mod i’n falch iawn o ddod adref er bod yn braf ei weld o a’i ffrindiau yn y lle mae o wedi cartrefi ers tair blynedd. Mae’n tŷ ni’n sefyll er gwaethaf y stormydd a’r tornados diweddaraf, ac mae’r moch cwta’n iawn, diolch i’r ffrind a ddaeth i ofalu amdanyn nhw tra oedden ni oddi cartref. Mae’n ofnadwy o fwll ar ôl cymaint o law. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

17eg Mai 2015 – cafwyd hot dogs wrth  ni feddwl am eiriau o’r Beibl yn dechrau gyda G.  Thema’r dydd oed Gwaith a Gorffwys. Mae heddiw yn ddiwedd tymor yr Ysgol Sul a byddwn yn ail ddechrau ym mis Medi.  Felly ar ol yr holl waith caled g… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Tri phwynt ynghylch etholiad 2016 a Phlaid Cymru

Wna i fod yn gryno am unwaith. Mae yna nifer o bobl, oddi mewn i Blaid Cymru’n bennaf, sydd bron fel petaent yn disgwyl i Blaid Cymru ennill tir etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf. Mae BlogMenaiwedi eu trafod ac mae’r rhesymau mae Cai yn eu nodi yn rhai gwir. Ond mae yna dri phwynt dwi am eu codi ynglŷn â pham y gallai’r etholiadau hynny o hyd fod yn rhai anodd iddi, a dydi hynny neb ystyried ffactorau fel UKIP a’r ffaith y bydd Llafur yn wynebu llywodraeth Geidwadol yn Llundain.


 

Amlygrwydd Leanne Wood


Mae’n ymddangos mai Leanne Wood ydi bellach yr arweinydd gwleidyddol amlycaf yng Nghymru. Dydi hynny ond â gallu bod yn beth da. Serch hynny, y gwir ydi dwi ddim yn gweld unrhyw reswm i feddwl y caiff etholiadau’r Cynulliad fwy o sylw y flwyddyn nesaf yn y cyfryngau Prydeinig – sef o le y caiff y rhan fwyaf o bobl Cymru eu newyddion o hyd – ac felly ni chaiff y Blaid yn awtomatig yr un sylw ac y gafodd y tro hwn, mewn ffordd ryfedd. Teg hefyd yw dweud, pan ddaeth hi lawr ati, na lwyddwyd i fanteisio ar y sylw hwnnw; wedi’r cyfan ni chynyddodd pleidlais Plaid Cymru ond 16,300 oddi ar 2010. Yn waeth na hynny efallai, roedd 11,645 o’r cynnydd hwnnw – dros 70% – mewn pum sedd, sef Arfon, Ynys Môn, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Gorllewin Caerdydd a’r Rhondda.

 

“Mae Plaid Cymru’n gwneud yn well yn y Cynulliad”

Isod mae tabl o berfformiadau Plaid Cymru ar lefel San Steffan a lefel y Cynulliad y ganrif hon.

 Blwyddyn

Etholiad Cyffredinol

Etholiad Cynulliad

2001

195,893

14.3%

2003

180,185

21.2%

2005

174,838

12.6%

2007

219,121

22.4%

2010

165,394

11.3%

2011

182,907

19.3%

2015

181,694

12.1%

Ar gyfartaledd

179,455

12.6%

194,071

21.0%

 

Rŵan, yn ganrannol mae yna wahaniaeth digon sylweddol ym mherfformiad y Blaid mewn etholiadau i’r Senedd o’i gymharu â rhai i San Steffan, ond ni all neb wadu bod a wnelo hynny â’r ffaith fod y niferoedd sy’n pleidleisio mewn etholiadau Cynulliad yn sylweddol is – tua 20% yn is.

Serch hynny, dwi’n meddwl ei fod o’n dangos bod yn rhaid rhoi i’r neilltu y syniad ‘ma – sy’n cael ei ailadrodd hyd nes ein bod wedi’i dderbyn fel ffaith – fod Plaid Cymru’n awtomatig yn gwneud yn sylweddol well ar lefel y Cynulliad na San Steffan. Y gwir ydi, o ran nifer y pleidleisiau a gaiff, mae’r gwahaniaeth ar y cyfan yn rhyfeddol o fach. Hynny ydi, dydi Plaid Cymru ddim o reidrwydd yn gwneud yn well yng nghyd-destun etholiadau Cynulliad i’r graddau y dylai hwn fod yn bwynt sy’n cael ei godi’n rheolaidd. Mae’n bosibl y gellir dadlau bod ffawd y Blaid ers 2003 yn yr etholiadau hynny’n dibynnu’n fwy ar ba mor wael a wna ei gwrthwynebwyr yn hytrach nag ar ba mor dda mae hi’n ei wneud, achos mae ei pherfformiadau’n eithaf statig.

 

Seddi targed


Dydw i ddim yn meddwl y byddai fawr neb yn anghytuno â’r ffaith mai saith etholaeth fydd y Blaid yn canolbwyntio arnynt o ddifrif yn 2016: Aberconwy, Caerffili, Castell-nedd, Cwm Cynon,  Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro, Llanelli a’r Rhondda. Y mae rhai yn mynnu fod yna seiliau cadarn wedi’u gosod at gipio’r seddi hyn flwyddyn nesa yn yr etholiad hwn am lu o resymau. Ond y gwir ydi – os edrychwch chi’n fanylach ar y seddi targed hyn – mae pethau’n eithaf argoelus i gyfleoedd Plaid Cymru.

 Etholaeth

Newid % yn y bleidlais 2010-2015

Aberconwy

-6.1

Caerffili

-2.1

Castell-nedd

-1.8

Cwm Cynon

-3.5

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

0.0

Llanelli

-7.0

Rhondda

+8.9

 

Er gwaetha’r ffaith fod y Blaid wedi llwyddo i gael canlyniad da yn y Rhondda – nad oedd yn gwbl annisgwyl o ystyried popeth – erys y ffaith fod canran Plaid Cymru o’r bleidlais wedi lleihau oddi ar 2010 eleni ym mhump o’r saith sedd y bydd hi’n debygol o’u targedu yn 2016 – doedd dim newid o gwbl yn y llall. Wrth gwrs, mae nifer o’r seddi hyn yn agosach o lawer ar lefel Cynulliad ac yn fwy ffafriol i’r Blaid nag ydynt mewn etholiad cyffredinol, dwi’n derbyn hynny. Eto, does yna ddwywaith am y peth, roedd chwe o’r saith canlyniad uchod i Blaid Cymru’n amrywio rhwng gwael a diawledig o wael. Dydi colli pleidleisiau mewn seddi fydd yn rhai targed mewn etholiad arall flwyddyn cyn ei gynnal byth yn gallu bod yn beth da.

Ac fel y dywedais uchod, dydi pleidlais Plaid Cymru’n fawr ddim uwch mewn etholiadau Cynulliad mewn difrif fel rheol – cyfuniad digon digalon iddi.

 
Dydw i ddim yn dweud nad oes yna ffactorau fydd yn ffafrio Plaid Cymru’r flwyddyn nesaf – ond mae yna lot o bethau i’w poeni amdanynt hefyd. Dwi’n eithaf siŵr bod yna rai ym Mhlaid Cymru sy’n deall hynny … ond gan ddweud hynny dwi’n hollol siŵr fod yna rai sy ddim.

Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Manon & Cefyn

Llongyfarchiadau mawr i Manon a Cefyn a briododd ddydd Sadwrn yn Eglwys Llanberis, gan ddilyn yng ngwesty Bron Eifion, Cricieth.  Dyma gasgliad bach o lunia i aros pryd.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hwyl Gŵyl y Gwanwyn 2015 ar S4C

Mae Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ennill ei thir fel un o ddigwyddiadau pwysica’r tymor i dyddynwyr, garddwyr ac amaethwyr fel ei gilydd. Bydd S4C yn darlledu rhaglen arbennig, Gŵyl y Gwanwyn 2015 nos Sadwrn, 23 Mai, yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Amserlen Digwyddiadau Pafiliwn S4C

Wyt ti’n edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015? Dere draw i bafiliwn S4C i ymuno yn yr hwyl – fe fydd Sioe Cyw, Sioe Ysbyty Hospital, cyfle i ddawnsio gyda Cyw a’i ffrindiau a llawer mwy. Dyma linc i amserlen llawn digwyddiadau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Map etholiadol newydd i Gymru?

Aled Morgan Hughes sydd yn edrych ar bwy allai elwa o gynlluniau arfaethedig y Ceidwadwyr Parhau i ddarllen

Golwg360: Cannes – dygymod â’r heddiw

Ail flog Dylan Edwards o Ŵyl Ffilmiau Cannes Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- newyddion a barn

Parhad o gyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf:

Ar 21 Tachwedd 1914, cyhoeddodd Y Rhedegydd y gerdd gyntaf yn ymwneud â’r Rhyfel Mawr yn y papur. Yn nodweddiadol o’r nifer fawr o gerddi tebyg a ymddangosodd ar dud… Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Darllenathon a Phwdin!

Nos Wener, Mai 15, bu aelodau wrthi’n darllen llyfr y Diarhebion. Fe gymrodd ddwy awr a phum munud i 19 fynd drwy’r 31 pennod. Yna aeth pawb ir Festri i fwynhau Pwdin a Phaned. Llwyddwyd i godi dros £650 mewn ymateb i apel Cymorth Cristnogol ar ran trychineb Nepal. Gwelwch yn y lluniau isod rai o’r darllenwyr, yna pobol yn mwynhau wrth y byrddau, a phedair oeddent yn gweini-Nia,Janet,Gwenda a Christine.

1

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Pan Oedd Y Byd yn Fach (Theatr Genedlaethol Cymru)

Adolygais y cynhyrchiad Pan Oedd y Byd yn Fach ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar yr 17ain o Fai, 2015. Cliciwch yma i wrando eto. Rhaid cyfaddef, wrth i mi baratoi i weld Pan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Esgyrn Sychion – Rhan 4

RHAN 4   Glywes i ei fod e wedi mynd i astudio’r gyfraith.           Diddorol, ar ôl beth ddigwyddodd. Naturiol am wn i, efallai.           Gwir pob gair, dydy hynny ddim yn fy synnu.           Na finne chwaith. Roedd e’n agos iawn at ei bethe, hyd yn oed wedi’r holl drwbwl.           Oedd. Byth yn […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth nesaf ar ôl Y Deg Gorchymyn? (Galatiaid 3:7-14) – Rhodri Glyn(17.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Blas o Bortiwgal

Parhau i ddarllen

Golwg360: Ukip yn agor drws i Blaid Cymru?

Ai canlyniad llwyddiant Ukip fydd atgyfodi clymblaid Cymru’n Un? Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Colli cyfle

Gŵr o Jamaica oedd Edmund Hyde Hall, awdur y gyfrol A Description of Caernarvonshire 1809 -1811 sydd, fel yr awgryma’r teitl, yn rhoi i ni olwg ddifyr iawn ar yr hen sir Gaernarfon nôl yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma a ddywedodd am un adeilad o bwys a welsai ar ei daith trwy’r sir. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae texas yn fawr

Teithiais efo’r teulu pum awr i ymweld fy mab hynaf ddoe. Mae o’n byw yn nhalaith drws nesaf, sef Texas. Bell iawn ydy “y drws nesaf” serch hynny. Roeddwn i’n meddwl bod Oklahoma yn fawr ond mae Texas ar lefel gwahanol. Mae’n cymryd ofnadwy o hir i fyn… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Mai 22ain am 3.00pm. Llyfr y mis yw Rhwng Edafedd gan Lleucu Roberts. Mae Eifion ar fin neidio oddi ar Bont y Borth. Mae’n dyheu am ddihangfa rhag bywyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y Diwrnod

Nid yn aml y bydd Blogmenai yn defnyddio poster UKIP fel poster y diwrnod, ond mi wnawn ni eithriad heddiw – a balchder lleol ydi’r rheswm am hynny.   Map ydyw sy’n dangos pa blaid wnaeth y mwyaf o gynnydd ym mhob etholaeth yn y DU.  Mae mely… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hen siop recordiau Emyr ac Elwyn ym Mae Colwyn

Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr oedd fy hoff grŵp pan oeddwn i yn fy arddegau. Yn hen siop recordiau Emyr ac Elwyn oeddwn i fel arfer yn prynnu eu casetiau. Deuawd lleol oedd Emyr ac Elwyn. Nes i weithio gydag un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cyd ddigwyddiad hapus

Yn ol Stephen Crabb fydd yna ddim amser i ddeddfu i sicrhau hawliau pleidleisio i bobl 16 ac 17 oed cyn etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf.  Trwy gyd ddigwyddiad hapus dyma’r grwp oedran sydd leiaf tebygol i bleidleisio i blaid Mr Crabb.Stori… Parhau i ddarllen

Y Twll: Cymru, cenedlaetholdeb ‘cul’ a Carwyn Jones: fy safbwynt i

Mae’r term ‘narrow nationalist’ wedi cael ei ddefnyddio hyd at syrffed yn y gorffennol i ddisgrifio cenedlaetholwyr Cymreig, yn enwedig gan ein cyfeillion goleuedig yn y Blaid Lafur. Mudiad pwyso ceidwadol ydy Plaid Cymru wedi bod erioed i ‘internationalists’ y … Parhau i ddarllen

The post Cymru, cenedlaetholdeb ‘cul’ a Carwyn Jones: fy safbwynt i appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -tywydd Mai

Erthygl o rifyn Mai 1998, o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.Wrth weld yr eira’n disgyn yn ystod y Pasg, ac hefyd y dyddiau’n dilyn yr wyl daeth hen ddywediad i’m cof’:

‘Ni saif eira ym mis EbrillMwy na dwr ar gefn brithyll.’
Roedd… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Adar lleol a gwarchodfa lleol

Fel dwi wedi sôn o’r blaen, mae fy ngŵr a fi yn aelodau o’r gwarchodfa natur lleol: gwarchodfa wedi cael ei wneud o weddillion y pyllau graean (gravel pits? Oes geiriau gwell?).  Dyma rhai o luniau o’r gwarchodfa: llunoedd a choetiroedd gwlyb ydy’r rhan fwyaf. 

Mae’r gwarchodfa newydd cael ei brynu gan Milton Keynes Parks Trust.  Nos Ferched, roedd y cyfarfod flynyddol, a diddorol iawn roedd clywed am gynlluniau’r Par car ar gyfer y gwarchodfa.  Mae’r gwarchodfa wedi bod o dan adain cyngor MK nes i’r Parc cymryd drosodd – a doedd y cyngor ddim wedi gwneud llawer o reolaeth ar y lle dros y flynyddoedd, oherwydd diffyg arian, ond rŵan bydd pethau yn newid.

A fel roedden yn eistedd yn y cyfarfod yn y brif ystafell – roedd tylluan wen i’w weld, trwy’r ffenestr, yn hela.  Y gyntaf i fi ei weld eleni.  Aderyn hardd iawn, sydd ddim yn gwneud yn dda iawn y dyddiau yma.  Ond, yn y gwarchodfa, cafodd flwyddyn dda iawn llynedd.

Yn fama, dwi’n clywed y gôg fel arfer, ond eleni, dwi ddim wedi ei clywed.  Mae’n debyg roedd un yn canu ym mis Ebrill – ond ers hynny dim.  Felly dwi’n genfigenus pan dwi’n clywed am pawb yn clywed y gog yng Nghymru ar Galwad Cynnar – dim yn fama.  A dydy Gwanwyn ddim r’un fath heb glywed y gôg.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy ddylai fod mwyaf digalon?

Hmm, prif storI Golwg360 trwy’r dydd oedd hon.Rwan, dwi ddim yn gwybod os ydi Roger Scully o’r farn y dylai Plaid Cymru fod yn fwy di galon na neb arall mewn gwirionedd, ond petai wedi mynegi’r farn honno byddai’n un ecsentrig braidd.  Collodd y D… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y bore ‘ma

Wedi mynd â fy mab i’r ysgol, es i am dro ar y campws cyn dod adref. Roedd yn ddistaw gan fod y tymor newydd orffen. Lle braf ydy o a dweud y gwir er nad ydw i’n cerdded yno’n aml. (Mae rhywun yn gofalu am y planhigion mae’n amlwg.) Fel arfer bydda i’n cerdded yn y gymdogaeth fach oherwydd nad oes ffyrdd diogel i gerddwyr o gwmpas. Mae’n lawog eto heddiw. Parhau i ddarllen

Golwg360: Dihangfa o lwydni Llundain i Cannes

Dylan Edwards sydd yn trafod y ffilmiau cyntaf iddo eu gweld yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group

Bydd grŵp darllen cyfrwng Saesneg Llyfrgell Dinbych yn cyfarfod ar 21ain Mai am 14.00. Testun y mis hwn yw “Anifeiliaid”. Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuddlan

Caneuon a Storïau Cymraeg i fabis Llyfrgell Rhuddlan Dydd Iau 21.05.15: 14.45 – 2.30 Am fwy o fanylion: Ffôn: Elin Jones: 07966 936240 Facebook Twf Sir Ddinbych dinbych1@twfcymru.org Parhau i ddarllen

: blogarweinyddcaerdydd.wordpress.com 2015-05-15 11:37:29

Er bod yr Etholiad Cyffredinol wedi mynd a dod, mae’r diddordeb ynddo ymysg y papurau newydd a’r teledu dal yn gryf ac mae yna ddadleuon difyr yn mynd rhagddynt yn y cyfryngau cymdeithasol. Nid wyf wedi blogio yn ystod yr … Continue reading Parhau i ddarllen