fel y moroedd: y murlun – 4

Mae hi’n lawog yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu nad ydy fy merch yn medru paentio’r murlun. Prynhawn ddoe fodd bynnag, roedd ysbeidiau heulog a llwydodd hi i wneud ychydig mwy efo cymorth ei gŵr. Fe loywodd liw’r wyneb ac ysgafnhau’r aeliau. Ei gŵr a baentiodd y blodau. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri

12fed Hydref 2014 – parhau heddiw gyda thema Diolchgarwch gan werthfawrogi harddwch ardal Trefor.  Dangosodd Emlyn ffilm o ddolffiniaid welodd pan oedd allan gyda’i gwch ym mis Medi.  Cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau’r plant ar gyfer dathlu’r Nadolig. Mae bocsys casglu arbennig wedi eu addurno yn y capel a rhwng hyn ar Nadolig bydd y plant yn dod a chasgliad i’r bocsys.  Eleni mae’r Llywodraeth wedi cytuno i fynd £1 am £1 ar gasgliadau i Cymorth Cristnogol rhwng Tachwedd 2014 a Chwefror 2015! Mae cyfle cyn hynny i’r gynulleidfa ddyblu casgliad y plant drwy gyfrannu i’r bocsys o dro i dro!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri – Diolchgarwch

5ed Hydref 2014 – cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer y gymuned. Cafwyd rhannau gan blant Clwb Hwyl a Sbri, dangoswyd ffilm Ruth a Naomi wnaed gyda’r Clwb Cartwns.  Roedd cyfle hefyd nid yn unig i gyfrannu i’r casgliad arferol oedd yn mynd tuag at Banc Bwyd Pwllheli, ond hefyd i gyfrannu eitem o fwyd ar gyfer y Banc Bwyd.  Aethpwyd a dau lond bocs o nwyddau i Pwllheli a chasgliad a dros £40.  Cafwyd paned yn dilyn yr oedfa a chyfle i gymdeithasu.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: PERERINDOD i Trawsfynydd

6ed Gorffennaf 2014 – estynwyd gwahoddiad i ffrindiau Maesyneuadd ymuno gyda’n cyfeillion o Eglwys Noddfa Caernarfon i fynd am drip i Trawsfynydd.  Cawsom ymweld a’r Ysgwrn a chael hanes a gweld y ‘gadair ddu’ yng nghartre Hedd Wyn.  Aethom y… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CARTWNS

22ain Mehefin 2014 – dechreuwyd heddiw ar ein cartwn nesa sef hanes Ruth a Naomi.  Mae’n cymeriadau wedi eu gwneud o begiau, mae’n cefndiroedd yn cynnwys tywod ac mae hanes Ruth yn cael ei adrodd gan Naomi.  Rydym felly wedi ysgrifennu llythy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cefnogi a chynnal y pleidiau unoliaethol

Felly ar ol eu llwyddiant yn refferendwm yr Alban mae’r prif sianelau teledu Prydeinig wedi penderfynu y byddai’n syniad da rhoi gwahoddiad i’w hoff bleidiau gwledyddol i gymryd rhan mewn cyfres o ddadleuon teledu y flwyddyn nesaf – a felly roi mantais… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tomato Du Domato!

Daeth haf bach Mihangel â salwch yn ei sgîl. Rydym ni wedi hen arfer a cheisio diogelu’r tomatos (a’r tato) rhag y llwydni sy’n dod ym mis Mehefin ac yn gynnar ym mis Gorffennaf pan fydd y dymheredd yn uchel a’r aer yn llawn gwlypdra. Eleni, yn y cae newydd a gan dywydd sych, os […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Dyn Crefyddol (Marc 10:17-27) – Rhodri Glyn (12.10.2014)

BlogMenai.com: UKIP 2

Mae gan Glyn Erasmus bwynt yn yr erthygl isod a ymddangosodd ar ei gyfri trydar @Erasmo y bore ‘ma (cliciwch ar y ddelwedd i’w chwyddo). Mae’r syniad bod gwleidyddiaeth cadarnhaol yn fwy llwyddiannus na gwleidyddiaeth negyddol wedi gwreiddio yn ddiwedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: croesawi joy

Daeth un o’n cenhadon ni i’r eglwys i siarad am ei gwaith yn Macao y bore ‘ma. Mae Joy wrthi yno dros ugain mlynedd. Mae hi’n ôl am wythnosau i ymweld â’r eglwysi sydd yn ei chefnogi. Roedd pot luck wedi’r gwasanaeth fel arfer i’w chroesawi. Gofynnwyd i fynd â bwyd Asiaidd ymlaen llaw ac roedd yna gynifer o fwydydd sydd yn cyd-fynd efo reis fel disgwyliwyd, ond doedd dim digon o reis yn anffodus. Bwytes fy mwyd hebddo fo. 

y llun: arddangosfa fach a ddaethpwyd gan Joy (Dywedir Coca Cola yn Tseineaidd.) Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwrth-Ffracwyr Cymru’n magu nerth

DANGOSODD Rali Cyfeillion y Ddaear a Mudiad Gwrth Fracio Cymru yng Nghaerdydd ddoe (Sadwrn, Hydref 11) fod yr ymgyrch holl bwysig i atal y tyllwyr nwy ffosil anghyfrifol yn magu nerth yn ein plith. Dim ond un Arweinydd o’r pleidiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Gone Girl (18)

Y Sêr: Rosamund Pike, Ben Affleck a Neil Patrick Harris Y Cyfarwyddo: David Fincher Y Sgrifennu: Addasiad sgript Gillian Flynn o’i nofel Gone Girl (2012) Hyd: 149 mun Adolygais y ffilm Gone Girl ar raglen radio Dewi Llwyd ar Fore Sul … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiadau eraill yr wythnos ddiwethaf.

Mae’n ddigon naturiol bod cryn son wedi bod am yr is etholiadau a gynhalwyd yn Lloegr yr wythnos ddiwethaf.  Roedd yna is etholiadau eraill ddydd Gwener – yng Ngweriniaeth Iwerddon.  Cynhalwyd yr is etholiadau yn Ne Orllewin Dulyn a Roscommon… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Nyth cacwn

Welais i hwn yn y fwarchodfa sydd ddim yn bell o’n ty ni.  Mae’r cacwn (“hornets” dwi’n meddwl) wedi adeiladu’r nyth yma wedi ei seilio ar flwch i ystlymod.  Mae’r nythod mae cacwn yn gwneyd yn rhyfeddol.  Dydy’r llun ddim mor dda oherwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stiw gwyddelig

Mi goginiais stiw Gwyddelig mewn Crock Pot i swper neithiwr. Dw i ddim yn sicr ydy o’n Wyddelig go iawn neu beidio, ond roedd yn hynod o flasus, ac anad dim, roedd yn arbennig o hawdd gwneud. Torres y cynhwysion, gosod nhw yn y pot a throi’r pot ymlaen… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Chez Francis, Treganna

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Dracula Untold (15)

Y Sêr: Luke Evans, Charles Dance, Dominic Cooper a Sarah Gadon Y Cyfarwyddo: Gary Shore Y Sgrifennu: Addasiad sgript Matt Sazama a Burk Sharpless o gymeriadau Dracula (1897) gan yr awdur Bram Stoker. Hyd: 92 mun Adolygais Dracula Untold ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: UKIP 1

Cyn mai stori fawr y funud ydi llwyddiant UKIP yn is etholiad Clacton ddoe a pherfformiad cryf y blaid Adain Dde yn Rochester waeth i mi gyfrannu fy mewath cyn bod pawb arall wrthi.  Y peth cyntaf i’w ddweud ydi bod y symudiadau hyn yn y patrymau … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: x factor eidalaidd

Canodd hogyn o Japan gân Eidalaidd yn X Factor Eidalaidd. Cafodd y beirniaid eu synnu’n gwybod nad ydy o’n byw yn yr Eidal ond newydd gyrraedd o Japan er mwyn mynychu’r sioe ac mae o wedi dysgu Eidaleg oherwydd ei ddiddordeb yng nghaneuon Eidalaidd. Canodd yn braf ond roedd braidd yn boenus gweld ei ystumiau nerfus pan oedd o’n siarad efo nhw! Wedi dweud hyn, rhaid canmol ei ddewrder yn wynebu peth anhygoel o heriol. Roedd yn braf gweld pa mor gefnogol a brwdfrydig ydy’r gynulleidfa. Diolch i Alberto am y wybodaeth. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfaill Darllen a Llyfrau am Anifeiliaid

Fues i yn Ysgol Bro Cinmeirch eto, ar fy ymweliad rheolaidd fel Cyfaill Darllen ( Patron of Reading). Pleser bob amser! A’r tro yma, ro’n i wedi gosod cystadleuaeth, i bawb yn Bl 3,4,5 a 6 wneud lluniau o Rhys a Mari, prif gymeriadau Gwylliaid A dyma i chi’r lluniau ro’n i’n eu hoffi fwya. […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Pride (15)

Y Sêr: Bill Nighy, Paddy Considine, Imelda Staunton, Dominic West, Lisa Palfrey, Rhodri meilir, Dyfan Dwyfor a Jams Thomas Y Cyfarwyddo: Matthew Warchus Y Sgrifennu: Addasiad sgript Stephen Beresford Hyd: 120 mun Adolygais Pride ar raglen deledu Sam ar y Sgrin ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Hundred-Foot Journey (PG)

Y Ser: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal a Charlotte Le Bon Y Cyfarwyddo: Lasse Hallstrom Y Sgrifennu: Addasiad sgript Steven Knight o nofel The Hundred-Foot Journey gan Richard C. Morais Hyd: 122 mun Adolygais The Hundred-Foot Journey ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sicrhau bod y system gynllunio yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch y Bil Cynllunio (Cymru). Eglurodd Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Mae cynllunio yn un o’r materion hynny sy’n effeithio ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Daniel 6: 16-23 (BCND tud.810 / BCN: tud.738)

Tybed sut ydych chi’n meddwl am addoli Duw? Boed hynny mewn oedfa neu ar ein pen ein hunain, ydyw’n rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen tuag ato? ‘Gwaith hyfryd iawn a melys yw addoli d’enw di, o Dduw.’ Dyna’r ffordd yr oedd Dafydd Jones . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Britain First ac UKIP yn ffrindiau unwaith eto

Mae’n dda gweld bod Britain First yn cefnogi UKIP yn is etholiadau heddiw.  Am wybodaeth pellach am y blaid bach ddymunol hon gweler yma. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: “Llai na 31″

Daw’r pennawd o adroddiad gan newyddion Radio Cymru ar y 7fed o Hydref, yn son cyn lleied o bobl oedd wedi cymryd maintais o wananaethau iechyd dramor. "Mae BBC Cymru wedi deall bod llai na 31 o gleifion wedi gwneud cais…"  Aaaaaaaaaaaaaach!!  Llai na 31 o ddiawl… 30 felly ia? Asiffeta.

Un o raglennni ‘Becws’ ar S4C hefyd bron a denu bricsan trwy’r teledu:
"…ffrindiau fi yn TAFLU CAWOD Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 3

Mae fy merch hynaf wrthi’n creu’r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi’n gweithio drwy’r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o’r amser. Mae’n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i’r ochr arall er mwyn gweld sut mae’r llun. Daeth ffrindiau i’w helpu gyda’r hwyr. (Daethon nhw â pizza hefyd.) Mae hi’n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tagu ar Fraster Llygredd

Bron bob tro y bydd rhywun yn edrych ar y newyddion yn Sbaen, mae achos newydd o lygredd wedi codi. A’r hyn sy’n ein siglo ni eleni yw y bobl sydd wedi bod yn derbyn arian cyfrinachol ac yn ei gelu mewn gwledydd tramor. Nid y PP adain-dde arferol a’u cyfeillion busnes, ond rhai o’r […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiadau Haf y Cynulliad: fy Sioe Frenhinol gyntaf

Gan Julian Price, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Nawr bod y digwyddiadau haf blynyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod i ben, pa well amser i fyfyrio ar fy mhrofiad yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn Llanelwedd. Hwn oedd y tro cyntaf … Continue reading Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Dyddiad rhyddhau albwm Gwenno

Newyddion hynod o gyffrous wedi cyrraedd tyrau Selar dros nos, sef mai 27 Hydref ydy dyddiad rhyddhau albwm hirddisgwyliedig Gwenno.
Y Dydd Olaf ydy enw’r albwm sy’n cael ei ddisgrifio fel albwm ‘wleidyddol gysyniadol’. 
Mae’r record yn dwyn dylanwad o nofel ffuglen wyddonol Owain Owain o 1976, ac yn rhannu enw â’r gyfrol.
Mae Gwenno’n plethu llu o themau i’r record sy’n gyfan gwbl Gymraeg heblaw am un trac mae’n canu’n Gernyweg. 
Bydd Y Dydd Olaf yn cael ei ryddhau gan label Peski, a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prynwyd tocyn awyren

Prynodd fy merch docyn awyren i Heathrow ac yn ôl ddoe! Cafodd hi a’i ffrind fantais ar bris arbennig ar gyfer myfyrwyr. Gadawan nhw 14 Ionawr a dôn nhw’n ôl 30 Mehefin. Byddan nhw’n mynd i Abertawe o’r maes awyr ar y bws. Fel arfer dim ond un sydd yn derbyn yr ysgoloriaeth yn y brifysgol yma ond dwy a dderbyniodd y tro hwn. Mae’n braf y byddan nhw’n cael teithio efo’i gilydd.  Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce

Mae llwythi o miwsig fideos gwych ar hyn o bryd. Dyma dri newydd o 2014. Mae’r gwaith cyntaf gan Greg Bevan (sy’n rhan o’r Twll ac wedi cyfrannu sawl cofnod am ffilm). Y gân yw Bron gan Jamie Bevan a’r Gweddillion … Parhau i ddarllen

The post FIDEOS! Jamie Bevan a’r Gweddillion/Greg Bevan, Losin Pwdr/Siôn Mali, Yucatan/Eilir Pierce appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

daflog: Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau eraill ym Mryste, Leeds, Tyne and Wear a Middlesborough. Dyma’r fideo promo sydd yn chwarae […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhagolwg o 58fed Ŵyl Ffilmiau Llundain

Dylan Edwards sydd bwrw golwg dros arlwy’r ŵyl fydd yn rhedeg y 8-19 Hydref Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – ‘Garw’

Megan Morgans fu’n gwylio cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws … Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Nancy & Kevin

Llongyfarchiadau mawr i Nancy a Kevin o  Queensland, Awstralia a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel y Rhos, Llanrug gan ddilyn yn y Clwb Iotio yng Nghaernarfon.  Erbyn hyn mae’r ddau yn ol yn Awstralia – felly dyma ‘chydig o lunia i gofio Cymru.

Congratulations to Nancy & Kevin from Queensland, Australia on their wedding at Capel y Rhos, Llanrug and the RWYA Yacht Club in Caernarfon on Saturday.  By now the happy couple are back in Oz, so here’s a few memories of Wales.

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr : Garw (Theatr Bara Caws)

A hithe’n ddeng mlynedd ar hugain ers dechrau Streic y Glowyr, sbardunwyd sawl ymateb creadigol i’r achlysur, o’r ffilm gomedi Pride i’r nofel Talcen Caled gan Alun Gibbard. Archwiliodd y gweithiau clodwiw hynny elfennau amgen i’r picedu ffyrnig, gan gynnig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr- Baled y Waled, a chwis enwau Stiniog

Rhan o golofn Iwan Morgan, o rifyn Medi.

Y mis hwn eto, cafwyd hanes am dro trwstan gan un o feirdd cocos yr ardal -  un a ddewisodd ffug-enw addas iawn. Diolch o galon i ‘Daz Cash’ am gân mor hwyliog i gofnodi profiad anffodus Bili Jôs, Bry… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ffarwel haf

Mi fuodd mis Medi’n ffeind iawn yma; yn ymestyn ein tymor tyfu byr, ac yn aeddfedu’r india-corn ac yn cochi’r tomatos. Diolch amdano.

Popcorn fiesta, gan James Wong ydi’r corn, efo amrywiaeth o liwiau ar y cobiau, o biws i felyn, llwydlas a du. Lluniau’r corn wedi popio i ddilyn rywbryd eto!

Y bwmpen gynta’n dipyn mwy na rhai y llynedd, ond fel awgrymais ganol Awst, mwngral ydi hi. Mi Parhau i ddarllen

fel y moroedd: handyman ifanc

Gan nad ydy Kurt, ein handyman arferol ni, ar gael amser hir, gofynnon ni Brian, ffrind teuluol i weithio yn y tŷ. Y peth cyntaf a wnaeth oedd growtio’r teils. Dyma fo wrthi. Un o feibion ein gweinidog ydy o. Mae o’n byw’n bell ers blynyddoedd ond mae o adref am sbel. Dwedodd fod growtio ydy ei hoff waith ymysg y nifer o bethau mae o’n arbenigo ynddyn nhw. Fo oedd un o’r sêr yn y sioe gerdd boblogaidd yn y dref gyda llaw. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Carwyn Jones yn cael ei wobr

Felly er gwaetha’r holl lyfu a llempian yn ystod ymgyrch refferendwm yr Alban gan Blaid Lafur Cymru yn gyffredinol a Carwyn Jones yn benodol, dydi Cameron ddim yn cynnig unrhyw beth i Gymru ag eithrio’r peth diwethaf yn y Byd mae o a’i blaid ei eisiau … Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri i Ddechreuwyr: Pedwar o Bethau Gwerth eu Gwybod am Eryri

Os ydych chi’n cynllunio eich ymweliad cyntaf i Eryri, beth allwch chi ei ddisgwyl? Yn yr erthygl hon gallwn gael gwared o rai mythau am yr ardal, ac egluro pam yr ydym yn ymfalchïo mewn gŵr na fu efallai erioed yn bodoli. Eryri: tir y dreigiau, injans stêm sy’n gallu siarad, bwyta llawer iawn o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: Destiny, PS4

Daf Prys fu’n clocio’r oriau ar gêm newydd Destiny … Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Bethau y Gallwch eu Gwneud yn Eryri yn Rhad ac am Ddim

Os ydych chi’n argyhoeddedig y bydd ymweliad ag Eryri yn gostus, byddwch yn sicr o gael syrpreis bach dymunol… yn wir, mae ‘na ddigon o bethau y gallwch eu gwneud yno heb dalu’r un geiniog! Dyma ddeg o syniadau cyntaf i roi blas ichi. Byddech yn cael maddeuant am feddwl bod ymweld ag atyniadau yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Dyddlyfr y Bachan Main 2014-10-07 05:51:00

(Dydd Mawrth 7 Hydref 2014) Cyfieithiad o lythyr yn ‘El Punt – Avui’ ddoe. Mae’r llythyr gwreiddiol i’w weld ar waelod y trosiad hwn. Yn y llythyr hwn ceir cysylltiad Cymreig….

Dydd Llun 6 Hydref 2014
CASINEB TUAG AT GATALONIA A’I HIAITH YN Y COLEG
Bûm yn gweithio am dair blynedd fel darlithydd mewn ieithoedd tramor yng Ngholeg ‘Formàtic Barna’, sydd wedi ei leoli mewn adeilad ar Rodfa Gràcia. Y flwyddyn academaidd ddiwethaf, cefais swydd fel pennaeth yr adran ieithoedd tramor yn y coleg twristiaeth preifat hwn, sydd hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddiant galwdigaethol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Catalonia (la Generalitat) ar gyfer darpar-arweinwyr twristiaid ac eraill sydd am weithio ym myd twristiaeth.
Wrth ddechrau yn y swydd hon gwelais fod yr iaith Gatalaneg yn hollol absennol yn nosbarthiadau y cyrsiau hyn.
Er mwyn cywiro’r sefyllfa ddifrifol hon – y gellid ei chyfiawnhau, yn ôl yr hyn a ddywedwyd i mi, am fod yr ysgol yn derbyn nifer o fyfyrwyr o wledydd eraill, – ymhlith y cynigion a wneuthum bu un i greu dosbarth dysgu Catalaneg a Chastileg (Sbaeneg) ar gyfer myfyrwyr newydd.
Gwrthodwyd y cynnig hwn gan weinyddiaeth y coleg.
Yn ôl deddf addysg Catalonia, y mae’n orfodol cynnal cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol trwy gyfrwng yr iaith Gatalaneg. Gyda chymorth darlithwyr eraill dechreuais ddrafftio cynllun i adfer ein hiaith fel cyfrwng dysgu yn y cyrsiau, ac felly cydymffurfio â’r gyfraith.
Pan wneuthum hyn atebodd pennaeth y ganolfan, Mr José Luis Meneses, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf, am i mi beidio â gwastraffu amser i normaleiddio sefyllfa’r iaith am na ddigwydd, ac yntau’n bennaeth, hyd nes y rhoir gwn yn erbyn ei frest, ymhlith sylwadau eraill, megis y megid casineb tuag at Sbaen yng Nghatalonia, yn ogystal â f’atgoffa yn ffyrnig am ddyfodiad milwyr Franco yng Nghatalonia.
[NODYN: Mae'n lled gyffredin i Sbaenwyr heb fawr o gariad tuag at y Catalaniaid sôn am sut, yn ôl eu barn hwy, y cafodd y Catalaniaid eu haeddiant pan ormeswyd Catalonia gan Franco a'i fyddin Ffasgaidd yn 1939, a lladdwyd miloedd ar filoedd o werin Gatalonia, a bu raid i filoedd ar filoedd eraill ffoi am eu bywyd o wladwriaeth Sbaen].
Nid wyf yn credu bod Prifysgol Girona a Phrifysgol Cymru, sydd yn rhoi tystysgrifau ar gyfer y radd mewn twristiaeth yn y ganolfan hon, gan fod ganddi gytundebau â hwy, yn gwybod pa mor gryf a nerthus y mae Formàtic Barna yn gweithredu yn erbyn yr iaith Gatalaneg. Afraid dweud i mi adael y swydd honno, a chwyflwyno cwyn i’r awdurdodau.
ANAND TORRENTS ALCARAZ / CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIX LLOBREGAT)
Dilluns 06/10/14
CATALANOFÒBIA A LA UNIVERSITAT  
He treballat durant tres anys com a professor de llengües estrangeres a l’Escola Universitària Formatic Barna, amb seu al passeig de Gràcia. El curs passat vaig acceptar el càrrec de cap del departament de llengües estrangeres d’aquesta escola universitària privada de turisme, que ofereix també els estudis de cicles formatius de guies i agents turístics de la Generalitat.
En ocupar el meu càrrec ja em constava que a les aules dels esmentats estudis el català hi era totalment absent.
Per tal de corregir aquesta situació flagrant –que, segons se’m va dir, era “justificada” perquè l’escola rep una certa quantitat d’estudiants estrangers–, entre les propostes que vaig fer hi va haver la de crear una aula de suport lingüístic en català i en castellà per a estudiants nouvinguts.
Aquesta proposta va ser desestimada per la direcció de la universitat.
La llei de l’ensenyament de Catalunya especifica l’obligatorietat de l’ús vehicular del català als estudis de cicles formatius. Amb el suport d’altres ensenyants vaig començar a redactar una proposta per retornar la nostra llengua a les aules i complir la llei.
En plantejar aquesta proposta al director del centre, el Sr. José Luis Meneses, a la darreria del curs passat, em va respondre que no perdés el temps fent propostes de normalitzar la llengua perquè mentre ell fos el director de l’escola això no es faria fins que li posessin una pistola al pit, a més d’altres observacions que incloïen que a Catalunya s’havia fomentat l’odi contra Espanya, a més d’un recordatori abrandat de l’entrada de les tropes nacionals a Catalunya.
No crec que la Universitat de Girona i la Universitat del País de Gal·les, que emeten els certificats del grau de turisme d’aquest centre, amb qui tenen convenis, sàpiguen de quina forma activa i militant es discrimina la llengua catalana a Formatic Barna. No cal dir que vaig deixar aquesta feina i que he presentat les denúncies oportunes.

ANAND TORRENTS ALCARAZ / CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIX LLOBREGAT)

Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Yr Iwerddon am ddiddymu’r gyfraith yn erbyn cabledd

Mae cableddu yn drosedd anghyfreithlon yn yr Iwerddon. Nid oes unrhyw un wedi cael ei erlyn ers dros gant a hanner o flynyddoedd, mae’n wir, ond mae’n debyg bod yr embarás o gael y fath lol ar y llyfr statud bellach yn drech na hwy. Ond am ryw reswm, maent yn teimlo bod angen refferendwm. Nid wyf yn siwr sut fyddai poblogaeth yr Iwerddon yn pleidleisio yn hynny o beth, a bod yn onest. Maent yn genedl ddigon od lle mae crefydd o dan sylw.

Heblaw am y ffaith nad yw’r gwleidyddion yn ddigon dewr i ddiddymu’r gyfraith hurt eu hunain (pam ddylai hyn fod yn wahanol i unrhyw ddeddf arall?), dyma sy’n fy mhryderu fan hyn: 

Ó’Ríordáin said it hadn’t been decided yet whether the amendment would simply remove the crime of blasphemy, or replace it with a ban on incitement to religious hatred.

It is also unclear whether the ban on blasphemy found in the Defamation Act would remain law, or be replaced by an offense of incitement to religious hatred.

Un cam ymlaen yna cam arall yn ôl fyddai cyfreithloni cabledd ond gwahardd ‘annog casineb crefyddol’. Cyfraith cabledd yw gwaharddiad ar ‘gasineb crefyddol’ i bob pwrpas, wedi’i fynegi mewn ieithwedd ffug-ryddfrydol. A dweud y gwir, mae’n bosibl i waharddiad ar ‘gasineb crefyddol’ (beth bynnag yw hynny; dyna’r holl bwynt) fod hyd yn oed yn waeth na chyfraith yn erbyn cabledd, gan ei fod yn ehangach a mwy annelwig ei ystyr.

Mae unrhyw waharddiadau o’r fath yn gwbl annerbyniol a gwrthun, ac nid oes lle iddynt mewn cymdeithasau sy’n honni eu bod yn parchu rhyddid mynegiant. Diddymer y gyfraith, a pheidier rhoi unrhyw beth yn ei lle. Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Primo Levi

Rwyf wrthi’n darllen gwaith Primo Levi ar hyn o bryd. Cemegwr Eidalaidd o dras Iddewig oedd Levi, ac mae If This Is A Man yn adrodd peth o hanes yr unarddeg mis a dreuliodd fel carcharor yng ngwersyll Auschwitz.

Mae’n lyfr torcalonnus, ond eto’n urddasol ei fynegiant. Cyfres o straeon am fywyd dydd-i-ddydd y gwersyll yw’r llyfr yn y bôn. Er nad yw’n rhoi cymaint â hynny o sylw i’r Natsïaid eu hunain, yn uniongyrchol o leiaf, y thema gyson yw’r modd aeth y wladwriaeth Almaenig ati i amddifadu’r carcharorion – Iddewon yn bennaf, wrth gwrs – o’u dynoliaeth. Roedd hynny’n dacteg fwriadol. Rydym yn cael ein temtio weithiau i ddychmygu bod pawb yno wedi arddangos solidariaeth nobl a thawel yn erbyn y gormeswr cyffredin, ond y gwir yw roedd y carcharorion yn dwyn oddi wrth ei gilydd – llwyau, powlenni, esgidiau  – a’n gorfod bod yn gyfrwys, i raddau, er mwyn goroesi (y gwahaniaeth rhwng y “saved” a’r “drowned” yn ôl Levi). Roedd creu sefyllfa o’r fath yn dacteg fwriadol ar ran y Natsïaid, wrth gwrs: “the demolition of man” oedd y nod (dyma hefyd y mae’r teitl yn cyfeirio ato).

Byddai wedi bod yn amhosibl beio Levi am ysgrifennu llith blin yn llawn dicter lloerig tuag at y sawl â’i ormesodd. Ond yr hyn sy’n taro’r darllenydd yw’r arddull pwyllog. Yn lle teimlo trueni tuag ato’i hun – er mor deg fyddai gwneud hynny – mae bron fel petai’r awdur yn numb am yr holl beth. Mae’n anodd disgrifio.

Bu farw Levi ym 1987, wedi iddo syrthio tair llawr y tu allan i’r gartref. Er nad oes sicrwydd, y gred gyffredinol yw iddo ladd ei hun. Yr hyn sy’n gwneud darllen If This Is A Man yn brofiad fwy pruddglwyfus byth, felly, yw’r posibilrwydd cryf bod Auschwitz wedi’i ladd nid yn ystod y rhyfel ond dros bedwar degawd yn ddiweddarach.

Er ei fod o dras Iddewig, a’n ystyried ei hun yn Iddew diwylliannol, roedd Levi’n anffyddiwr. Fel y dywedais, mae’n drawiadol cyn lleied o atgasedd sydd yn y llyfr. Ond mae rhai enghreifftiau, ac efallai ei bod yn arwyddocaol mai’r pwnc o dan sylw yw’r syniad bod ewyllys Duw ar waith yn Auschwitz. I egluro, mae rhai o’r carcharorion newydd gael ar ddeall eu bod am gael eu lladd yn fuan:

Silence slowly prevails and then, from my bunk on the top row, I see and hear old Kuhn praying aloud, with his beret on his head, swaying backwards and forwards violently.  Kuhn is thanking God because he has not been chosen.

Kuhn is out of his senses. Does he not see Beppo the Greek in the bunk next to him, Beppo who is twenty years old and is going to the gas-chamber the day after tomorrow and knows it and lies there looking fixedly at the light without saying anything and without even thinking anymore? Can Kuhn fail to realize that next time it will be his turn? Does Kuhn not understand that what has happened today is an abomination, which no propitiatory prayer, no pardon, no expiation by the guilty, which nothing at all in the power of man can ever clean again?

If I was God, I would spit at Kuhn’s prayer.

Mae’n amhosibl i mi ddychmygu’r fath amgylchiadau, ond mae clywed am bobl yn diolch i Dduw mewn sefyllfaoedd anodd yn fy nrysu’n ddi-ffael, ac rwy’n cydymdeimlo’n llwyr â rhwystredigaeth Levi. Mae’n sarhad anferth tuag at Beppo (os yw Duw wedi dewis achub Kuhn, yna mae wedi dewis lladd y Groegwr). Ar ben hynny, dyna’r tebygolrwydd cryf y bydd Kuhn yn marw’n fuan beth bynnag. Ond y peth rhyfeddaf yw’r modd y mae’r ffasiwn weddi’n diystyru’r ffaith (gan ddilyn y rhesymeg) mai’r un Duw sydd wedi’i osod yn yr uffern yna’n y lle cyntaf. Mae’n ddirgelwch anferth i mi. Mae’n werth darllen y darn yma gan Jerry Coyne, yn cyferbynnu’r dyfyniad uchod â fflwff Francis Collins.

Rwyf erbyn hyn yn darllen The Truce, sef dilyniant sy’n disgrifio taith hir Levi adref, wedi i’r Almaenwyr ffoi rhag y Rwsiaid. Mae gennyf hefyd gopi o The Periodic Table. Nid yw darllen Levi’n hawdd, o reidrwydd; mae angen seibiant o dro i dro oherwydd mae’n anodd osgoi dagrau. Ond rwy’n ei argymell yn fawr. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Synau cefnogol a gwneud dim – Llafur a’r Gymraeg

Dydi o ddim yn gwbl glir i mi pam bod Cymdeithas yr Iaith yn synnu nad ydi’r iaith Gymraeg yn ymddangos o gwbl ym Mesur Cynllunio Carl Sargeant.  Mae’r Gymdeithas wedi ypsetio cymaint maen nhw wedi gwylltio’n gacwn efo’r gweinidog sydd i fod yn gy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 2

Rhaid fy merch fynd i Oklahoma City o Norman er mwyn creu’r murlun a gyda’r hwyr hefyd oherwydd bod rhaid defnyddio peiriant i daflunio’r braslun ar y wal. Mae’n ceisio dod hyd i fodd i baentio’r rhan uwch. Y broblem fawr ydy bod yna ormod o bobl sydd … Parhau i ddarllen

agssc: The Hypnotic Powers Of Mr Blythe – 1961

Mr Blythe hypnotises Lady Nell, who is then able to read out the football results of the following Saturday. Unfortunately the rather dramatic predictions aren’t quite accurate… http://youtu.be/qW9q1YhvNMA Yr Hypnoteiddiwr – Mr Blythe 1961 Mae cynorthwydd Mr Blythe, Lady Nell, yn medru gweld i’r dyfodol a darllen y canlyniadau peldroed cyn i’r gemau hyd yn […] Parhau i ddarllen