Golwg360: Blog Llundain – Huw’n adrodd hanes

Ymweliad arbennig i Ysgol Gymraeg Llundain – a llwyddiant mawr i un o’u disgyblion Parhau i ddarllen

S4C Caban: Disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn yn serennu ar S4C

Mi fydd plant ardal Trawsfynydd yn serennu ar S4C ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen sy’n olrhain hanes un o enwogion y cylch, Hedd Wyn.  A dydd Mercher diwethaf gwelodd y sêr ifanc eu hymddangosiad ar y sgrin mewn premiere …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: draemon

Mae Ryan, myfyriwr y brifysgol leol dw i wedi dod i nabod yn ddiweddar, wrthi’n dysgu Japaneg, ac mae o’n hoff o Draemon, cartŵn poblogaidd. Mae’n fodd da i ddysgu Japaneg gan fod o’n llawn o ymadroddion llafar. Ces i sioc yn clywed gan Ryan fod robot ydy Draemon! Roeddwn i’n credu’n siŵr mai creadur rhyfedd ydy o fel Totoro. Cafodd hyn ei gadarnhau gan fyfyriwr o Japan sydd yn ffrind i Ryan.  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Blog Glyn Adda: Y Cyngor a’r Dwsin

Dyma, os iawn fy nghyfrif, nawfed ysgrif yr hen G.A. ar fater y Dwsin Doeth. Pam y fath obsesiwn? Am ei fod yn fater pwysig. Addewid swyddogion y Brifwyl, Mai 2013, oedd mai Llys yr Eisteddfod fyddai â’r gair terfynol ar beth i’w wneud ag argymhellion y Dwsin. Ond dyma ddarllen ar wefan Newyddion BBC […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwely lasagne

Cynhwysion:

  > cardbord
  > dwr
  > hops
  > gwellt
  > deilbridd
  > tail

Offer:

  > styllod pren 8" x 2"
  > rhaw a morthwyl a hoelion a ballu

 1. Tynnwch y gorchudd sydd wedi bod ar lawr i ladd rhywfaint o’r glaswellt ers Ionawr. Dim angen tyllu a phalu. Dim ond troi y tywyrch ben i lawr, a lefelu’r ardal yn fras iawn.

2. Rhowch haen ddwbl o gardbord gwlyb ar lawr i ladd y Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydi’r Toriaid Cymreig mymryn bach yn dwp?

Rhyw feddwl oeddwn i wrth wrando am ymysodiad hollol anghmedrol a thros y top (a defnyddio idiom Saesneg) David Cameron ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru os ydi’r Toriaid – neu a bod yn fwy manwl y Toriaid Cymreig – wedi ystyried o ddifri beth fydd go… Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Adenydd Duon Cthulhu 2

Black Wings of Cthulhu 2 yw’r ail gyfrol mewn cyfres o gasgliadau o straeon Lovecraftiadd a golygwyd gan S. T. Joshi.  Bwriad y casgliad yw arddangos pa mor amrywiol yw’r math yma o stori arswyd, gan geisio osgoi’r hen ystrydebau sydd yn clymu at rhai ymdrechion i efelychu H. P. Lovecraft.  Ar y cyfan, mae’n […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mae gan yr Alban y Sunday Herald _ _ _

 _ _ _ ac mae gennym ni bapur cenedlaethol o’r enw’r Western Mail. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymgyrchu

Wele rhai o’r timau o Bleidwyr oedd allan ar hyd a lled y wlad yn ymgyrchu tros Jill Evans yn etholiad Ewrop heddiw. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwylliaid ar y ffordd!

Cofio fi’n ennill Gwobr Goffa T Llew Jones am sgwennu pennod o nofel? Y wobr oedd – ei gorffen hi! Wel, mi orffenais i’r drafft cynta ddechrau Rhagfyr a dwi’n disgwyl y proflenni cyn bo hir. Dwi’m wedi sbio arni ers Rhagfyr ac mi fydd ei darllen hi eto yn brofiad rhyfedd, fel mae o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd Ras 5k Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Cafodd un olaf ddwy flynedd yn ôl ei ganslo’n sydyn wedi i fyfyrwyr Optometreg gael ei ladd mewn damwain gar ddeu dydd cyn y ras. Hon oedd y ras gyntaf ers hynny ac er cof amdano fo. Roedd Ras Optometreg yn tynnu cannoedd o redwyr bob blwyddyn fel arfer ond yn anfoddus doedd dim digon o hysbys eleni ac felly dim ond ryw ugain o bobl a redodd gan gynnwys fy ngŵr a’n mab ifancaf. Hogyn rhyw deg oed oedd yr enillwr! (Gweler y llun.) Does ryfedd oherwydd mai aelod o glwb cross country ydy o.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Cam cynta’n unig ydi’r Cytundeb yma

Mae rhagor o gwestiynau i’w hateb er gwaethaf y cytundeb dros gystadleuaeth Ewropeaidd, yn ôl Owain Gwynedd … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Darllen a cherdded

O’r diwedd mi wnes i ffeindio Clwb Darllen Tudur Owen ar radio Cymru  – diolch i flog Bethan Gwanas – ond does dim point rhoi y ddolen oherwydd mae’r amser i wrando arno fo wedi mynd  heibio rŵan.  Y cynllun ydy cael y trafodiaeth (ar sioe Tudur Owen) unwaith y fis a hwn roedd y gyntaf.

Felly, er mwyn denu pobl nad oedd wedi arfer darllen llyfrau Cymraeg, sefydlwyd “Inc” gan Manon Steffan Ros, fel y llyfr: llyfr bach.   A dioch i flog Bethan eto, mi ges y wybodaeth a phrynais y llyfr.  Mi fwynhais y llyfr yn arw, fel roedd aelodau clwb darllen Tudur wedi gwneud.  Sail y llyfr ydi siop Tatŵ, lle mae Ows yn gweithio, a’r strwythr ydy’r dyddiadur mae Ows yn cadw, lle dan ni’n clywed am ei wraig, neu phartner, wedi ei adael, a sut mae o’n ymdopi gyda hynny. Trwy cyfarfod y pobl sydd yn dod i gael tatŵ, dan ni’n dod i ddallt rhywbeth amdanyn nhw, a pam mae nhw eisiau tatŵ.  Fel dywedodd rhywyn ar sioe Tudur, roedd strwythr y dyddiadur yn wych – ac yn meddwl doedd dim rhaid rhoi’r manylion i gyd.  A dwi’n cytuno bod darllen am y tatŵs yma fel petai yn agor drws I fyd arall hefyd.  (Pan welais bod y llyfr ynglyn a siop tatŵs, mi wnaeth fy nghalon suddo, ond mae o’n diddorol iawn).  Felly llyfr gwych, a dyma gweld ochr arall o Tudur Owen hefyd. A dan ni, yn y Clwb Darllen Llundain, yn darllen llyfr arall gan Manon, “Blasu“ ar y funud.  Felly mwy am Flasu i ddod.
Fel mae rhai ddarllenwyr yn gwybod, dwi’n mynd am daith gerdded bob blwyddyn gyda ffrindiau.  Ac eleni (fel llynedd) dan ni yng Nghymru, yn dilyn y llwynr arfordir yn Sir Benfro, felly mwy am hynny ar ol dod yn ôl.  Mi wnaethon daith ymarfer dydd Mawrth, o gwmpas Wendover, dydd hyfryd, a taith hyfryd, a dyma flas bach o’r coedwig lle roedden yn cerdded.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – James Sommerin, The Penylan Pantry

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Defnydd o’r Gymraeg yn y Cynulliad

Dydi Blogmenai ddim yn ymateb i geisiadau am flogiadau ar bwnc arbennig yn aml iawn, ond cyn bod rhai o fy ffrindiau bach anhysbys yn codi record y Blaid o ran defnyddio’r Gymraeg yn y Cynulliad mi wna i eithriad.  Dwi wedi torri’r tablau isod o a… Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Dim angen creu Dydd Gŵyl Dewi yma!

Roedd hi’n fore braf yng Nghilgwri pan ddeffroes ar ddydd gŵyl Dewi eleni. Sbïais allan trwy’r ffenest, dros y caeau, gan feddwl yn flin am y pacio a pharatoi yr oeddwn wedi bwriadu ei wneud y diwrnod hwnnw, gan fy mod yn mynd i Ogledd Iwerddon yr wythnos ganlynol hefo ngwaith. Ond ‘Na!’, meddyliais, dwi […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Raid 2 (18)

Y Sêr: Iko Uwais, Arifin Putra, Tio Pakusodewo, Ken’ichi Endo, Alex Abbad, Yayn Ruhian, Y Cyfarwyddo: Gareth Evans Y Sgrifennu: Gareth Evans Hyd: 150mun Byddaf yn adolygu The Raid 2 ar raglen Sam ar y Sgrin ar S4C am 9.30pm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Llysiau Lliw

Dal i chwynnu fel jobyn bob dydd, ond hefyd erbyn hyn yn cael hoe fach i fynd i gasglu pethau i’r gegin. Dechrau o’r cefn: orennau mandarin. Mae’r goeden yn tynnu at ei dengmlwydd yn awr ac yn rhoi cnwd da rhwng Nadolig a’r Pasg. Brocoli porffor: llawer well gyda fi hwn na’r un glas. […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Chwe gêm ar chwe lefel

Rhys Hartley fu’n gwylio enwogion Borussia Dortmund (ac eraill!) … Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad – Cylch Canu

Gwion Hallam sy’n holi’r cerddor Stephen Rees (Ar Log, Crasdant) a’r canwr Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu) am yr adfywiad yn y sîn gwerin yng Nghymru, a nhw ymhlith deg cerddor sy’n teithio’r sioe werin ‘CylchCanu/Songchain’ o gwmpas y wlad. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tommo yn Stiniog!

Wythnos yn ol bu Tommo, Radio Cymru yn y Blaenau yn siarad efo rhai o’r trigolion.

Bob dydd yr wythnos hon, roedd ganddo eitem lleol ar ei raglen brynhawn.
Dyma ddolenni; mae’r darnau o Stiniog tua 1 awr a 36 munud i mewn i’w raglen (1′ 26 Mercher)… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 122 (BCND tud.565 / BCN: tud.516)

Sul y Palmwydd! Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ac i’r cyfnod arbennig yma o gofio digwyddiadau’r wythnos fawr – y dyddiau yn hanes Iesu cyn y croeshoeliad a’r atgyfodiad. Mae’r hanes wedi ei gofnodi’n fanwl gan y llygad dystion ac oherwydd hynny . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y system addysg yng Nghymru

Fydda i ddim yn ail redeg blogiadau o’r gorffennol yn aml iawn, ond  yn sgil cyhoeddi adroddiad yr OECD ar y gyfundrefn addysg yng Nghymru dwi am ail gyhoeddi blogiad o ddiwedd y llynedd.  Mae nifer o’r pwyntiau roeddwn yn eu codi bryd hynny yn codi yn adroddiad heddiw – nid fy mod yn honni fy mod yn arbennig o glyfar – mae’r hyn a ddywedwyd gan yr OECD yn gwbl gyfarwydd i bawb sydd yn y byd addysg.  Byddai holi addysgwyr wedi arbed £200,000 i lywodraeth y Cynulliad.

Mae’r blogiad yn codi rhywbeth arall sydd yn niweidiol i’r system addysg ond nad yw’n codi yn yr adroddiad – y ffaith bod llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion fod yn asiantaethau aml bwrpas.

Roedd un o’r  cyfeillion anhysbys yn holiyn nhudalen sylwadau’r blogiad diwethaf pam bod Vaughan Roderick yn dweud bod y gwrth bleidiau yn cytuno efo cyfeiriad newidiadau’r llywodraeth i’r gyfundrefn addysg, ond yn amau mai’r Blaid Lafur oedd y blaid i’w gwireddu.  Roedd am wybod beth oedd gan Vaughan mewn golwg.  Y gwir ydi nad ydw i’n gwybod – ond mae gen i farn am y ffordd mae Llafur wedi rhedeg y gwasanaeth addysg yng Nghymru a’r cysylltiad rhwng hynny a methiant addysgol yng Nghymru.

Mae’n debyg mai’r hyn y ceir cytundeb ynglyn a fo gan y gwrth bleidiau ydi cyflwyniad diweddar Fframweithiau Llythrennedd a Rhifedd  gan y llywodraeth.  Os mai codi safonau llythrennedd a rhifedd ydi blaenoriaeth y llywodraeth mae’n synhwyrol cynllunio ar gyfer hynny – a chynllun i ffocysu’r cwricwlwm ar lythrennedd a rhifedd ydi’r fframweithiau mewn gwirionedd.  Fel sy’n arferol efo blaengareddau Llywodraeth Cymru mae’r ffordd mae’r fframweithiau wedi eu cyflwyno yn rhy frysiog, heb eu hystyried yn fanwl ac yn afresymegol mewn rhai ffyrdd – ond stori arall ydi honno.

Ond mae newidiadau cymharol ddiweddar ehangach o lawer na hynny.  Er enghraifft rhoir pwyslais bellach ar dracio disgyblion unigol yn fanwl iawn – a gwneud hynny trwy gydol eu gyrfa ysgol.  Profir plant yn flynyddol a gwneir defnydd o ddeilliannau’r profion hynny i gymharu plant ar hyd a lled y wlad efo’i gilydd.  Rhoir pwyslais ar grwpio plant i wahanol gategoriau a thracio cynnydd y grwpiau hynny.  Mae ysgolion ar hyd a lled yr wlad hefyd yn cael eu grwpio ac yn cael eu cymharu efo ysgolion eraill yn yr un grwp.  Mae ysgolion hefyd yn cael eu bandio er mwyn eu cymharu a’i gilydd.  Disgwylir i ysgolion fod a strwythurau rheolaethol mewn lle i reoli perfformiad y sawl sy’n gweithio ynddyntl..  Anogir awdurdodau lleol, llywodraethwyr a chonsortia lleol i herio ysgolion i bwrpas sicrhau bod safonau cyflawniad yn dda a bod y strwythurau rheolaethol mewn lle i sicrhau gwelliant.  Ceir mwy o atebolrwydd – a mwy o lefelau atebolrwydd ag a gafwyd erioed o’r blaen.

Ydi hyn oll yn debygol o wella safonau llythrennedd a rhifedd?  Wel o gael amser mae’n debyg y gwnant – ond mae’r newidiadau yn gymhleth, maent wedi eu cyflwyno yn gyflym iawn ac mae agweddau arnynt yn rhedeg yn groes i rhai o flaengareddau eraill  y llywodraeth.  Yn y tymor byr maent yn achosi peth anhrefn oddi mewn i’r gyfundrefn – a gallai hynny’n hawdd yrru safonau i lawr am gyfnod.

Ond yr hyn sydd heb ei wneud ydi ystyried yn llawn beth yn union mae’r llywodraeth  eisiau gan y gyfundrefn addysg.  Mae llywodraeth Cymru wedi defnyddio’r gyfundrefn  i wthio eu agenda tegwch cymdeithasol ers 1999.   O ganlyniad bydd ysgolion yn cael eu hunain yn gyfrifol am glybiau cyn ac ar ol ysgol, yn hybu iechyd ac arddull byw cynaladwy, yn gweithredu i hybu gwahanol chwaraeon, yn cydlynnu cynlluniau gwella sgiliau rhiantu, yn sicrhau bod plant yn glanhau eu dannedd, yn gweithredu ar ran adrannau gwasanaethau cymdeithasol ac awdurdodau iechyd, yn paratoi prydau i’r henoed ac ati ac ati.  Ychwaneger at hyn y ffaith bod mwy a mwy o gyfrifoldebau sy’n ymwneud a chynnal adeiladau, rheoli cyllid a delio a materion personel wedi cael eu datganoli i ysgolion unigol ac mae’n weddol amlwg bod ffocws ysgolion wedi newid..

Rwan does gen i ddim problem efo’r un o’r gofynion uchod fel y cyfryw – os ydi’r llywodraeth eisiau defnyddio’r gwasanaeth ysgolion i bwrpas hybu ei gwahanol flaengareddau cymdeithasol, mae hynny’n iawn.  Ond yr hyn sydd ddim yn iawn ydi ymddwyn fel petai’n bosibl defnyddio ysgolion fel asiantaethau aml bwrpas heb i hynny effeithio ar eu pwrpas creiddiol.  Dydi hi ddim yn bosibl symud ffocws ysgolion oddi wrth y busnes o addysgu plant  tra’n cynnal a chodi safonau ar yr un pryd.  Dydi hi ddim yn rhesymol disgwyl i neb na dim wneud pob un o ddeg joban mor effeithiol ag y byddant yn gwneud dwy joban.  Os ydi pwrpas sefydliad yn cael ei ehangu a’i  ymestyn, yna mae’n sefyll i reswm y bydd y ffocws creiddiol yn cael ei lastwreiddio  - fel yna mae pethau.

Gyda llaw cafwyd cyfnod o ddeg mlynedd (hyd at 2009) pan roedd yn ymddangos bod y gyfundrefn addysg yn marchogaeth y ddau geffyl – gwella safonau addysgol a gwthio agenda cymdeithasol y llywodraeth.  Roedd canlyniadau profion ac arholiadau yn gwella, roedd arolygiadau ESTYN yn gadarnhaol yn amlach na pheidio – roedd yna ganfyddiad bod pethau’n mynd i’r cyfeiriad cywir.  Wedyn daeth profion Pisa (oedd yn dangos bod safonau yn syrthio a bod Cymru yn tan berfformio o gymharu a gwledydd tebyg) a newidiodd pob dim tros nos.  Dechreuodd ESTYN fod yn llawer, llawer mwy beirniadol o ysgolion ac awdurdodau addysg, a dechreuodd y llywodraeth osod eu strwythurau newydd mewn lle.  Cynllwyn cyfforddus oedd yn siwtio pawb oedd y ‘llwyddiant’.

A dyna ni’n dod yn ol at y broblem efo Llafur a’r gwasanaeth addysg.  Mae yn natur Llafur Cymru i fod eisiau defnyddio’r gwasanaeth addysg i fynd i’r afael efo anghyfartaledd a thlodi – mae gwneud hynny yn sicrhau na fydd y gyfundrefn addysg yng Nghymru yn perfformio i’w photensial.  Ar ben hynny dydi defnyddio’r gyfundrefn addysg i ddelio efo tlodi ddim yn ffordd effeithiol o ddelio efo tlodi..  Y ffordd o wneud hynny ydi trwy greu swyddi o ansawdd, a’r ffordd orau o wneud hynny yn ei dro ydi defnyddio’r system trethiant i annog buddsoddiad – ond fel rydym wedi nodi sawl gwaith dydi Llafur ddim eisiau cael eu dwylo ar y gyfundrefn drethiant.  Felly maent yn defnyddio’r gyfundrefn addysg i ddelio efo problem nad yw wedi ei chynllunio i’w datrys.  Canlyniad hyn ydi methiant i fynd i’r afael efo tlodi a system addysg aneffeithiol.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau

Mae tiwlipau Leanne newydd flodeuo; yn anffodus dim ond dau sydd wedi goroesi. Cawson i ddeg yn anrheg gan yr hogan o Abertawe pan ddaeth hi yma flynyddoedd yn ôl ac maen nhw’n dwyn blodau bob blwyddyn er bod y nifer yn lleihau bob tro. Eleni roedd yna bedwar eginyn, ond cafodd dau ohonyn nhw eu torri i ffwrdd gan rywun. (Mi welais olion trosedd!) Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd. Parhau i ddarllen

Golwg360: Eosiaid pêr – ac ambell rygarug – yn y Cylch Canu

Non Tudur a fu’n gwrando ar gerddorion gwerin profiadol ar y daith werin genedlaethol Parhau i ddarllen

Golwg360: Brasil, Cwpan y Byd a Phantycelyn

Beth all y Brasiliaid ddysgu o brotest Pantycelyn? Terry Barry sy’n pendroni … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wythnos Werin S4C

Mae S4C am ddathlu’r adfywiad cyffrous yn y byd gwerin Cymraeg trwy gynnal Wythnos Werin rhwng dydd Llun, 14 Ebrill a dydd Sul, 20 Ebrill. Fe fydd yr wythnos o raglenni yn rhoi llwyfan i lond gwlad o berfformwyr cyfoes …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Be sy’ mewn enw?

Owain Schiavone sy’n pwysleisio pwysigrwydd cael enw unigryw i fand yn yr oes ddigidol … Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Noah (12)

Y Sêr: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Emma Watson a Ray Winstone Y Cyfarwyddo: Darren Aronofsky Y Sgrifennu: Darren Aronofsky ac Ari Handel Hyd: 138mun Adolygais Noah ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, y 4ydd o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Adfer a’r Fro Dwyieithog

Er gwell, er gwaeth, mi fûm yn gefnogwr
brwd o Fudiad Adfer ar ddiwedd y Saithdegau, dechrau’r Wythdegau. Rwy’n dal i
gredu bod polisi iaith Adfer yn gywir. Pe bai Bro Gymraeg wedi ei greu yn y
1980au byddai hanes yr iaith yn wahanol!

Dadl Adfer o… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Faint o wahaniaeth sydd yna rhwng ymddygiad Maria Miller ac un Chris Bryant mewn difri?

Wele ymateb y Blaid Lafur i ymddiswyddiad Maria Miller heddiw  -

It is welcome that Maria Miller has finally done the right thing. By resigning she has recognised that the public expect and deserve the highest standards from politicians.

Dwi ddim eisiau edrych fel pe byddwn yn ceisio amddiffyn Maria Miller – ond dwi yn cael ychydig o drafferth gweld yn union sut mae yr ymddygiad sydd wedi arwain at ei hymddiswyddiad yn wahanol mewn gwirionedd  i ymddygiad nifer o Aelodau Seneddol Llafur sydd yn ddarpar weinidogion ar hyn o bryd. Mae’r stori wreiddiol bellach wedi ei cholli’n llwyr ynghanol y miri am yr ymddiheuriad di ddim, y galwadau am ei hymddiswyddiad, yr honiadau ei bod yn ceisio bwlio’r wasg a’r hunan gyfiawnder cyffredinol sy’n syrthio tros Dy’r Cyffredin ar adegau fel hyn.  Serch hynny mae’n stori eithaf syml yn y bon.

Rhwng 2005 a 2009 aeth Maria Miller ati i hawlio mwy na £ 90,000 mewn treuliau seneddol ar gyfer ei thŷ yn ne-orllewin Llundain ty mae’n ei rannu gyda’i gŵr, ei phlant a’i rhieni.  Aeth y Comisiynydd Seneddol, Kathryn Hudson, ati i ymchwilio i’r mater yn 2012 yn dilyn honiadau bod Mrs Miller  wedi torri y rheolau hawlio lwfansau ar gyfer ail gartrefi.

Cafodd Maria Miller ei chlirio o hawlio treuliau yn anghyfreithlon ar y sail  nad oedd ei rhieni wedi
elwa’n ariannol o’r trefniadau. Fodd bynnag daeth Ms Hudson hefyd i’r casgliad bod y gweinidog wedi gor hawlio tua £45,000 oherwydd iddi beidio a dweud wrth yr awdurdodau bod ei chostau morgais wedi syrthio yn sgil cwymp mewn cyfraddau llog.  Cafodd orchymyn i  dalu’r arian yn ôl. Dyfarnwyd hefyd bod Maria Miller wedi ymddwyn yn amhriodol yn ei dynodiad o ail gartref.  Penderfynodd Pwyllgor Safonau o gyd ASau Maria Miller yn ddiweddarach mai £5,800 y dylid ei dalu, a dyna a dalwyd.

Rwan byddai’r math yma o ymddygiad yn gwbl amhriodol i’r rhan helyw o bobl, ond roedd diwylliant wedi datblygu yn San Steffan oedd yn caniatau i lawr o Aelodau Seneddol gredu bod y math yma o beth yn iawn.  Roedd Chris Bryant, Aelod Seneddol Llafur y Rhondda yn un o’r Aelodau Seneddol hynny.  Mae Mr Bryant yn weinidog cysgodol ar faterion cartref ar hyn o bryd.

Yn 2004 ceisiodd  hawlio £58,000 i bwrpas addasu ei ail gartref yn y Porth. Ymddengys ei fod am wario’r arian ar ystafell ymolchi a chegin newydd ac i wneud ychydig o waith strwythurol.  Roedd hyn bron i dair gwaith yn fwy na’r uchafswm blynyddol y gellid ei hawlio ar gyfer y pwrpas hwn.  Ei gyfiawnhad – yn ol swyddogion yn Nhy’r Cyffredin –  oedd ei fod yn cael problemau dod o hyd i eiddo addas oherwydd ei fod o dan yr argraff mai tai teras glowyr neu dai perchnogion glofeydd yn unig oedd ar gael yn y Rhondda’ . Ni lwyddodd i hawlio ei £58k yn 2004, ond daeth ei dreuliau am adnewyddu a thrwsio yn 2004 a £ 20,902 i’r coffrau.

Ym mis Ebrill 2005, ‘fflipiodd’ ei ail gartref i bwrpas hawlio ar ei fflat yng ngorllewin Llundain , a brynwyd ganddo am £400,000 ym mis Ebrill 2002. Hawliodd £630 y mis am log ar ei forgais ynghyd a chostau eraill . Wedi hawlio mwy na £ 3600 dros dri mis, gwerthodd y fflat ym mis Gorffennaf 2005 gan wneud elw o £77,000. Defnyddiodd yr elw i brynu fflat  drutach hyd yn oed yng ngorllewin Llundain – £670,000.  Dynododd y fflat newydd fel ei ail gartref yn syth.  Hawliodd bron i £ 6,400 ar dreth stamp, ffioedd cyfreithiol a ffioedd morgais.  Aeth ati’n ddi ymdroi i hawlio £1,000 y mis at log y morgais. Hawliodd £ 6,000 arall y flwyddyn ar gyfer costau gwasanaethu’r  fflat a rhent ar y tir.

I gyd efo’i gilydd cafodd y trethdalwr y fraint o dalu  £ 92,415 tuag at wahanol ‘ail gartrefi’ Chris Bryant rhwng 2004 a 2009.

Yn wahanol i Maria Miller nid yw Mr Bryant wedi gorfod talu dim o’r arian yma yn ei ol.  Y rheswm am hynny ydi bod Maria Miller wedi torri rheolau trwy beidio datgan y gostyngiad yn ei chyfraddau llog tra bod holl drachwant Mr Bryant oddi mewn i’r rheolau. Mater pwysig o safbwynt gyrfaoedd y ddau wrth gwrs, ond  i’r rhan fwyaf o bobl gyffredin ‘does yna ddim gwahaniaeth moesol rhwng ymddygiad y naill na’r llall.  Roedd y ddau yn hapus i odro’r trethdalwr oherwydd trachwant.

Ag ystyried bod yna gnwd da o Lafurwyr sydd wedi ymddwyn yn union fel Chris Bryant mae yna rhywbeth digon chwithig am wrando ar y Blaid Lafur yn clochdar.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nyth wiwerod

Mae dwy wiwer yn prysur adeiladu nyth uwchben coeden yng ngardd drws nesaf. Y bore ‘ma roedden nhw’n rhedeg i fynnu efo dail sych yn eu cegau, ac yna i lawr i gasglu mwy. Does gen i ddim syniad faint o siwrneiau sydd angen i gwblhau popeth. Ces i gip ar y nyth rŵan; mae hi’n fawr bellach a does dim gwiwer o gwmpas. Efallai bod hi wedi gorffen. Gobeithio y bydd hi’n ddioel trwy’r tymor. Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Gair bach i gyflwyno ein gweinyddwr newydd: Non Humphries

Rwy’n Weinyddwr newydd yn Cyfranogaeth Cymru ers pythefnos erbyn hyn, felly mae’n hen bryd i mi ysgrifennu fy narn blog cyntaf i gyflwyno fy hun.Rwy’n dod o Gaerdydd, a graddiais mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bryste ym mis Gorffennaf 2013, cyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Barod am y bandiau?

Adlonni yw’r nod yn y gystadleuaeth newydd ar gyfer bandiau Cymru gyda gwobr ardderchog o £10,000 i’r enillydd. Band Cymru 2014 yw’r gystadleuaeth gyntaf i gael ei chynnal gan S4C a chwmni Rondo Media yn arbennig ar gyfer bandiau chwyth, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Haf – Y REU #toptiwnpopcymru #tiwnirhaf

BlogMenai.com: Y ddadl boncyrs ddiweddaraf yn erbyn annibyniaeth i’r Alban

Ar rhyw olwg mae honiad George Robertson y byddai ymadawiad yr Alban a’r DUyn ddigwyddiad catyclismic i’r Gorllewin a bod America yn poeni yn ofnadwy am y peth yn ymylu at fod yn ddoniol.

Wedi’r cwbl byddai Alban annibynnol yn rhan o NATO, ac mae gan yr UDA wariant milwrol blynyddol o $682bn.  £35bn ydi cyfanswm gwariant llywodraeth yr Alban eleni.  Cost adeiladu un llong yn llynges yr UDA – yr USS Gerald Ford – oedd $18m – heb gyfri’r 75 awyren F35 sydd ar ei bwrdd ar gost o £200m yr un.  Mae gan yr un llong yma yn unig griw o 4,600 – ceir llai na 12,000 o aelodau o’r lluoedd  diogelwch yn yr Alban i gyd efo’i gilydd.

Ymddengys bod yr Alban yn rhy fach i gael bod yn aelod o barth sterling, ond mor fawr fel y byddai ei hymadawiad a’r DU yn drychineb strategol i’r Gorllewin ac yn fuddugoliaeth ysgubol i’w gelynion.

Ar un olwg yr un bin sbwriel a gweddill y darogan gwae gwyllt ydi lle rwdlan Robertson – y byddai’n rhaid i Loegr fomio meysydd awyr yr Alban, y byddai’n rhaid i’r Alban ail drafod 14,000 o gytundebau rhyngwladol,  y byddai’r gwasanaeth post yn dod i ben,  y byddai’n rhaid i’r pandas adael sw Caeredin,  y byddai’n rhaid i’r wlad ddod o hyd i biliynau lawer i adleoli Trident ac ati, ac ati.

Ond mae hon ychydig yn wahanol o safbwynt goblygiadau ei gwiriondeb.  Collwyd y rhan fwyaf o’r Ymerodraeth Brydeinig yn ystod y Rhyfel Oer.  Fedra i ddim dychmygu bod Robertson yn credu na ddylai India fod wedi mynd ati i dorri ei chwys ei hun oherwydd ystyriaethau strategol y Gorllewin – er i’r ymadawiad hwnnw wneud gwahaniaeth strategol sylweddol trwy amddifadu ‘r DU o ffynhonell milwyr anferth tra’n darparu Rwsia efo cyfaill diplomyddol.

Mae natur gwledydd a gwladwriaethau wedi newid ac amrywio trwy gydol hanes.  Mae pob gwladwriaeth yn dod i ben yn y diwedd, mae pob ffin gwleidyddol yn newid.  Mae mapiau gwleidyddol o’r Byd yn newid dro ar ol tro ar ol tro.  Roedd map gwleidyddol y Byd gan mlynedd yn ol yn gwbl wahanol i’r map gwleidyddol gan mlynedd ynghynt ac i’r map can mlynedd wedyn.  Mae hyn yn digwydd weithiau oherwydd rhyfeloedd, ond yn amlach oherwydd bod y rationale tros ffiniau penodol yn newid.  Ymddengys bod Robertson yn dadlau y dylai’r broses honno ddod i ben ar unwaith rhag bygwth buddianau strategol un bloc penodol – hyd yn oed yn yr achos yma lle byddai’r newid yn cael effaith hynod o fach o safbwynt strategol – neu yn wir unrhyw safbwynt o gwbl.  Byddai dilyn y rhesymeg yma yn arwain at gyfundrefn wladwriaethol sydd wedi ei rhewi a’i ffosileiddio am byth bythoedd.

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Lawnsio EP y Ffug – Cofiwch Dryweryn #gig #crymych Ebrill18 2014

fel y moroedd: hanami yn norman

Mae’r gwanwyn yn hwyr yn cyrraedd eleni. Dw i’n mwynhau gweld blodau ceirios wrth yrru drwy’r dref y dyddiau hyn. Dwedodd fy merch hynaf yn Norman ei bod hi a’i gŵr yn cael hanami o dan eu coeden geirios sydd yn llawn o flodau hardd. Plannon nhw hi ryw flynyddoedd yn ôl ac mae hi’n tyfu’n goeden gref sydd yn dwyn blodau bob gwanwyn. Mae hi’n sefyll wrth y palmant, ac felly roedd y picnic sydyn yn cael ei weld gan bawb. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dewch i wylio cystadleuaeth Band Cymru

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Byth yn Agor – Breichiau Hir 3ydd sengl flwyddyn yma #roc #trwm @breichiauhir

Golwg360: O ‘Ffin-landia’ i ‘Wiced-geidwad y Goleudy’

Golwg ar rai o’r caneuon fyddai’n addas i greu trac sain yr haf i gefnogwyr criced yng Nghymru Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwyl Lenyddiaeth Plant Caerdydd

Newydd gael yr ebost yma yn tynnu sylw at bethau difyr sy’n digwydd yng Nghaerdydd yr wythnos yma: Dyma’r linc am fwy o wybodaeth: http://gwylllenplantcaerdydd.com/ Pob math o ddigwyddiadau, Cymraeg a Saesneg, yn cynnwys Dewi Pws a Daniel Glyn a sesiynau gyda arlunwyr hefyd. O, a sesiwn gyda awduron The Garden Pirates. Fi nath y […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwefan ar gyfer y genod

Dwi newydd ddarganfod hwn – gwefan sy’n rhoi sylw i lyfrau am, ac ar gyfer merched ifanc. Llyfrau am ferched llawn gyts a bywyd. Dyma’r linc i’r wefan-  http://www.amightygirl.com/blog?p=5362 Mi fyswn i wedi bod wrth fy modd efo gwybodaeth fel hyn pan ro’n i’n 8-12 oed. Mae angen rhestr debyg o lyfrau Cymraeg am ferched […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cymraeg "Ar y Gweill"

Bron i flwyddyn yn ôl cafodd y Cyngor Cymuned Lleol dipyn o anghydfod, pan benderfynodd y cyngor i beidio a dilyn traddodiad canrif oed o beidio ac ethol yr is-gadeirydd yn awtomatig i’r Cadeiryddiaeth. Wedi i bwyllgor safonau Sir Conwy edrych ar yr … Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Safiad Casnewydd

Rhwng Mai’r 26ain a Mehefin y 1af mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau yng Nghasnewydd, De Cymru, fel rhan o’r Syrcas Symudol Anarchaidd. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdai, trafodaethau, rhannu sgiliau a mwy. Rydym yn gobeithio bydd y digwyddiadau hyn yn mynd i’r afael â rhai o’r problemau a heriau y […] Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Olwen & Arthur

Llongyfarchiadau mawr i Olwen ac Arthur a briododd ddydd Sadwrn yn yr ‘Outbuildings’, Bodowyr, Llangaffo.  Priodas fechan, anffurfiol, ac er gwaetha’r glaw roedd yr hen ‘sgubor yn llawn hwyl.  Dyma ‘chydig o luniau i aros pryd.

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved
Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Cymdeithas Cymru-Llydaw 2014-04-07 15:22:00

Bydd Yann Talbotyn rhoi sgwrs (yn Llydaweg)  ar Y cysylltiadau rhyng-Geltaidd yn y 19eg ganrif ac yn yr 20fed ganrif, gyda golwg arbennig ar y berthynas rhwng Llydaw a Chymruyn yr Ystafell Wyddeleg,Yr Hen Goleg,Aberystwyth,  &n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: photo booth

Dw i newydd ddarganfod peth hwylus ar fy MAC Book (er ei fod o yma drwy’r amser.) Photo Booth ydy o. Roeddwn i’n meddwl mai ond tynnu lluniau a wnaeth. Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod o’n tynnu fideo hefyd. Awgrymodd Alberto i recordio’ch hun yn siarad Eidaleg bob mis i weld sut dach chi’n symud ymlaen. Roeddwn i’n arfer recordio fy hun yn siarad Cymraeg ar recordydd tâp (swnio’n hynafol!) o’r blaen. Yn ddiweddarach roeddwn i’n defnyddio Garage Band. Mae’n gas gen i glywed fy hun heb sôn am weld fy hun ar fideo, ond dw i’n gwybod bod hyn yn fodd effeithiol er mwyn gwella unrhyw iaith dach chi’n ei dysgu. Parhau i ddarllen