fel y moroedd : taquitos daten

Coginiais taquitos daten am y tro cyntaf. Ychwanegais diwna a nionod gwyrdd at y tatws er mwyn cynyddu protein a blas. Roedd yn hynod o flasus (a hawdd.) Salsa gwyrdd sydd yn angenrheidiol. Gweddill y blat – tatws melys hash brown, quinoa gyda gro… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Goron yn y Chwarel

Adolygiad un o lyfrau diweddar Myrddin ap Dafydd 
 
Daw nofel ddiweddara’ Myrddin â chyfnod cyffrous yn hanes Stiniog yn ôl yn fyw. Nofel sy’n
ymwneud â digwyddiadau wedi cyrhaeddiad ifaciwi o dras Indiaid o Lerpwl i’r Blaenau yw hon.

Daw’r bachgen i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwobr werthfawr werthfawr

Daeth fy mab ifancaf adref ddoe wedi gorffen ei waith haf yn llwyddiannus. Daeth â phentwr o ddillad golchi, ond dim ots; mae’n braf cael ei gwmni am y tro cyntaf ers mis Ionawr. Mae o’n edrych yn fwy tenau ond cryfach ar ôl gweithio tu allan drwy’r ha… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Gweithio ar y raddfa a’r cyflymder cywir

Dysgais am Fodel Rhewfryn Donella Meadows yng ngweithdy Lab Dylunio Gwasanaeth Dartington ar Ddynameg System. Mae’r model yn helpu pobl i feddwl am y cysylltiadau rhwng digwyddiadau a’u gwreiddiau. Mae hyn yn cynnwys patrymau ymddygiad, strwythur syste… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Rhagofalon Cyrchoedd Awyr ym Morgannwg

Ar gyfer ail ddegawd Archifau Morgannwg, penderfynais edrych ar ein casgliad o gofnodion Rhagofalon Cyrchoedd Awyr ar gyfer Morgannwg. Sefydlwyd Gwasanaeth Wardeniaid Cyrchoedd Awyr Caerdydd ym 1939. Roedd pencadlys y Gwasanaeth ym Mharc Cathays, gyda chanolfannau rheoli lleol ar hyd a lled Morgannwg. Roedd y Gwasanaeth Rhagofalon Cyrchoedd Awyr yn cynnwys Wardeiniaid, Adrodd a Rheoli, […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Limrig y gwrthryfelwr difodiant

Dyma fy limrig yn ymateb i’r llinell (gyntaf) a rhoddwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, at gystadleuaeth ‘Limrig y dydd’, 6ed Awst 2019. Ddysgais sut i sgwennu limrig ar fore’r 5ed o Awst, am 11yb, mewn gweithdy dan arweiniad Eurig Salisbury, dan nawdd Llenyddiaeth Cymru – rhan o raglen Tŷ Newydd ar daith. Diolch hefyd i […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Rhyfel y rhosod…a storïau’r gwragedd yn y cysgodion

Mae bywyd Brenin Henry VIII yn un cyfarwydd i ni heddiw, ar rai lefelau beth bynnag. Mae’r ffeithiau, megis iddo briodi chwe gwaith, yn ennyn ein diddordeb a’n dychymyg. Mae rhannau o’i fywyd, a bywydau rhai o’r gwragedd, wedi ei bortreadu mewn sawl ddrama rannol ffuglennol. Y frenhines rydym yn fwyaf gyfarwydd â hi, hyd […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Noson gŵyl y geiriau ym Mhrifysgol Glyndŵr – a’r comedi annisgwyl!

Rwyf wir yr wrth fy modd yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae yna awyrgylch bositif ag agwedd ‘medrwn’, ynghyd a chyfeillgarwch ag ewyllys da. Efallai y bydd rhai ohonoch wedi gweld erthygl amdanaf yn y Leader cw (ar-lein a chopi caled!) yn gwneud ffỳs braf am fy nghyflwyniad draw yn y gynhadledd ‘40 Years of […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Elusen newydd i roi gofal iechyd meddwl integredig : BBC Cymru Fyw

Mae elusen newydd wedi cael ei lansio i helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan gyfuniad o gamddefnydd alcohol neu gyffuriau a phroblemau iechyd meddwl. Nod elusen Adferiad yw cefnogi pobl sy’n camddefnyddio sylweddau fel ffordd o ymdopi â salwch meddwl. Fe gafodd y corff cenedlaethol newydd ei greu gan aelodau blaenllaw o dair elusen arall […]

The post Elusen newydd i roi gofal iechyd meddwl integredig : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Hanes Plas Tirion: maes Prifwyl 2019

A hithau’n wythnos yr Eisteddfod a’r cystadlu bellach yn ei anterth, a wyddoch unrhywbeth am leoliad maes y brifwyl eleni? Mae maes Eisteddfod Genedlaethol Sir… Darllen Mwy

The post Hanes Plas Tirion: maes Prifwyl 2019 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dawn annisgwyl

Doeddwn i ddim gwybod bod gan ŵr fy merch ddawn baentio nes ddoe. (Cerddor ydy o.) Mae o’n helpu fy merch gyda murluniau yn y cefndir yn aml , ond cafodd gyfle i ddangos ei ddawn yn y wŷl murlun yn Indiana. Ynghyd â’r grŵp o’r artistiaid, pae… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Meleri Wyn James: Darganfod mwy am Na, Nel! / Finding out more about Na Nel!

Mae Meleri wedi ysgrifennu’r casgliad mawr o lyfrau poblogaidd i blant, Na Nel!, a llyfrau i oedolion fel Blaidd Wrth Y Drws, yn ychwanegol i fod yn olygydd i gyhoeddwr Y Lolfa. Yma, mae’n ddigon caredig i ateb rhai cwestiynau gan Ilid o’r siop Cant a Mil a Neil o Parallel.cymru. Meleri has written a large collection of popular books for children, Na Nel!, and books for adults such as Blaidd Wrth Drws (Wolf At The Door), and in addition to being an editor at the publisher Y Lolfa. Here,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eisteddfod

Wrth weld yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ers dyddiau, fedra i ddim peidio â chofio fy ymweliad ag Eisteddfod y Bala ddeg mlynedd yn ôl. Roeddwn i’n gyffro i gyd yn cael profi’r diwylliant mwyaf Cymraeg  –  y babell binc, stondi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : noor

Roedd fy merch yn cael hi’n ofnadwy o anodd paentio’r murlun hwnnw. Roedd mor anodd fel roedd hi eisiau rhoi’r gorau iddo, a’r yrfa fel artist hyd yn oed. Dechreuais i ynghyd â phawb a welodd ei hargyfwng weddïo’n daer drosti hi. Diolch i Dduw sydd yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : heddwch

Mae’r gwiwerod mor benderfynol fel roedd rhaid i mi roi’r gorau i’r bwydwr aderyn (am y tro.) Yn ôl at yr hen lamp llawr – gosodais y rhwystr at y polyn sydd yn ymddangos yn effeithiol iawn. Rŵan, mae’r adar yn medru bwyta’r hadau’n rhwydd heb i mi frw… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 79: Ffeindia dy poni mewnol

Ym mhennod parti’r bŵsi’r haf, mae Bryn, Sions ac Iestyn yn trio osgoi’r negyddol a chofleidio’r positif, iei! Ond hefyd, gorfod sôn am 5bn o ddirwy i Facebook, ap Tro sy’n cadw enwau mynyddoedd Cymru, trip cyntaf Sioned i’r Genius Bar ac epic afterparty Spider-man Far From Home, sboilers ymhobman! Cefnogwch yr Haclediad ar Ko-Fi […]

The post Haclediad 79: Ffeindia dy poni mewnol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Y Cymro: Barn Gruffydd Meredith: Dyfodol yr Iaith / The future of the Language

Mae’r Cymro yw papur newydd Cymru fisol (£1 y pennod) sydd yn llawn dod o erthyglau a cholofnau am ddiwylliant a materion cyfoes Cymreig. I roi blas i ddarllenwyr Parallel.cymru, mae Gruffydd Meredith wedi ail-gyhoeddi eitem yma, gyda chyfieithiad Saesneg. The Cymro is Wales’ monthly newspaper (£1 per issue) which is full of articles and columns about Welsh culture and current affairs.  To give a taste to Parallel.cymru readers, Gruffydd Meredith has republished an item here, with an English translation. ycymro.cymru / Y_Cymro Yn ychwanegol, mae Gruffydd yn cyhoeddi eitemau… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Y Mis Yma yn Hanes Cymru- Y Daith i Batagonia 2: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brenhines

Mae fy merch hynaf yn dal yn Indiana ar gyfer yr ŵyl murlun. Cafodd ei gwybod yn sydyn y byddai parti heno, a hithau heb ffrog addas. Dim problem. Aeth i hoff siop gadwyn yn y dref, sef Goodwill, a phrynu ffrog a chlustdlysau chwaethus am 13 doleri. Dw… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod

Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg! voice.mozilla.org/cy

The post Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.2

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Mae Linux Mint 19.1 “Tina” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux […]

The post Linux Mint 19.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Glymblaid-na-bu

Sylw enwog Emrys ap Iwan ar ôl etholiad ym Mwrdeistrefi Dinbych, 1895: ‘yr oedd yn dda gennyf fod Morgan wedi colli ac yn ddrwg gennyf fod Hywel wedi ennill.’ A dyna’r gynghrair-nad-oedd-yn-gynghrair-o-gwbl wedi ennill ym Mrycheiniog a Maesyfed. Buddugoliaeth i’r galluoedd BLAENGAR? Ystyriwch: (1) Ar ei wibdaith i’r Alban, galwodd Boris mewn dau le. (a) […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Hunaniaeth Gymreig, Symbolau a’r Eisteddfod Genedlaethol

  Dreigiau, telynau, gwisgoedd a blodau: maent oll yn dweud rhywbeth wrthym am ddatblygiad hunaniaeth Gymreig! Bu’r symbolau uchod yn gynhwysion allweddol wrth hyrwyddo digwyddiadau… Darllen Mwy

The post Hunaniaeth Gymreig, Symbolau a’r Eisteddfod Genedlaethol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🔊 “Cyhoeddi gwaddol” y diweddar brifardd, Gwynfor ab Ifor

Bu farw’r bardd o Sling, Dyffryn Ogwen, yn 61 oed ym mis Hydref 2015 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : heb flodau

Mae ein hydrangea heb flodeuo er bod y dail wedi tyfu’n enfawr erbyn hyn. Mae’n ymddangos mai math ohonyn nhw sydd yn blodeuo ond unwaith ydy o yn ôl Wicipedia. Ces i a’r gŵr yn ein siomi, ond dan ni’n eu caru nhw fodd bynnag, a gwneud yn siŵr bod gand… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: David Lloyd George ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ganwyd David Lloyd George ym Manceinion ar 17 Ionawr 1863 ac fe’i magwyd yng Nghymru, lle daeth yn un o radicaliaid enwocaf y ganrif. Rhwng… Darllen Mwy

The post David Lloyd George ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Yr Horwth

gan Elidir Jones Ia, ia, dwi’n gwbod. Dwi ddim wedi sgwennu unrhywbeth ar fideowyth.com ers mis Chwefror. Ond i fod yn deg, dwi ‘di bod yn brysur. Ymysg pethau eraill: gwaith llawn-amser ym Mhrifysgol Caerdydd, Cynefin ar S4C, I Was There ar Radio Wales, Peff, sef addasiad o’r llyfr Fing gan David Walliams (allan rŵan)… … a wedyn dyna Yr Horwth, sef y rheswm dwi […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Llond Gwlad o Dalent Greadigol

Steve Knapik MBE sy’n sôn am ei arddangosfa, ‘Cerdyn Post o Gymru’, sy’n agor yn y Senedd ar 27 Gorffennaf 2019. Rwy’n artist, ond rwyf hefyd yn angerddol am fy ngwaith gyda’r elusen i blant, Blue Balloon. Drwy’r elusen hon, mae llawer o bobl yn gweithio’n galed i wella bywydau plant yng Nghymru.  Ychydig flynyddoedd … Continue reading Llond Gwlad o Dalent Greadigol Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Chwedlau ardal yr Eisteddfod

Ia, map o ardal Eisteddfod Dyffryn Conwy, ond yn dangos lle mae rhai o’r chwedlau. Hyfryd! Felly os dach chi awydd mynd am dro yn ystod yr wythnos, pam ddim i rai o’r mannau hyn? Bydd raid i chi brynu/benthyca’r llyfr wrth gwrs: Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy gan Myrddin ap Dafydd – sy’n cyhoeddi […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dyddiadur Joan Mark o Gaerdydd, Nyrs, 1939

Derbyniodd Archifau Morgannwg ddyddiadur yn ddiweddar, wedi ei ysgrifennu gan Joan Mark o Gaerdydd ym 1939, y flwyddyn y sefydlwyd Archifdy Morgannwg – Archifau Morgannwg erbyn heddiw. Cafodd Joan ei geni ym 1921 a chafodd ei haddysg yn Ysgol Howell’s. Dechreuodd ysgrifennu ei dyddiadur pan oedd hi’n 17 oed, yn cofnodi ei gwaith fel nyrs […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bloomington

Cafodd fy merch hynaf hoe fach, a mynd i Bloomington sydd yn ddim yn rhy bell o’r lle mae hi’n aros i baentio murlun. Roedden ni’n treulio pum mlynedd yn Bloomington cyn symud i Oklahoma 20 mlynedd yn ôl. Y dref annwyl i mi a’r teulu ydy hi. Ymwelodd y… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dau ‘frawychwr’ ISIS yn mynd â’u her i’r Goruchaf Lys

Y ddau heb gael sicrwydd gan Sajid Javid na fydden nhw’n cael dedfryd o oes yn yr Unol Daleithiau Parhau i ddarllen

fel y moroedd : reidio i farbeciw

Mae fy ail ferch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn yr Almaen. Mae hi wrth ei bodd yn helpu gofalu am y ceffylau hefyd. Un diwrnod, dwedodd mam y llety y bydden nhw (gan gynnwys fy merch) yn reidio at dŷ ffrind am farbeciw. Roedd fy merch yn meddwl y bydde… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fydd genai byth gorff dwi’n hapus gyda, dwi’n gwybod hynny bellach! – Dylan Cernyw

Mae ’na adegau mewn bywyd lle da chi’n eistedd ’nol a meddwl, ‘Be ddiawl dwi ’di g’neud i’n hun?’. Ar drothwy penblwydd arall mae’r flwyddyn yma wedi gwneud i fi feddwl lot am fy hun, fy nghorff a sut dwi am dreulio gweddill fy mywyd. Dwi’n cofio lle gychwynodd hyn i gyd – Tachwedd 1992, […]

The post Fydd genai byth gorff dwi’n hapus gyda, dwi’n gwybod hynny bellach! – Dylan Cernyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 人大代表樊丽明:尽力将山大建设成为国际一流大学_1

人大代表樊丽明:尽力将山大建设成为国际一流大学全国人大代表樊丽明:尽力将山大建造成为国际一流大学齐鲁网北京3月10日讯“山东大学要走出一条我国特色国际一流大学建造路途”。近来,全国人大代表,山东大学校长、党委副书记樊丽明做客山东播送电视台融媒体访谈节目《两会咱们谈》。回忆访谈全程视频全国人大代表,山东大学校长、党委副书记樊丽明做客《两会咱们谈》樊代表说,现在,国家现已确认了山东大学进入以国际一 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 叶诗文400米混合泳摘银 我国泳军总排名第六

叶诗文400米混合泳摘银我国泳军总排名第六电2019韩国光州游水世锦赛28日进入收官日。奥运双料冠军叶诗文在女子400米混合泳再摘一枚银牌,我国泳军以3金2银2铜收官,位列游水金牌榜第六。材料图:叶诗文在竞赛中。中新社记者韩海丹摄女子400米混合泳决赛,叶诗文凭仗蛙泳 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 承继洛克人之魂 《苍蓝钢铁》续作《白色钢铁X》实机演示

承继洛克人之魂《苍蓝钢铁》续作《白色钢铁X》实机演示作为经典《洛克人Z》的开发组,IntiCreates的新作也仍旧保留了2D横版高难度的特性,而使用现代代的高清表现力来展示人物的立绘、特写以及Boss必杀等。确保在好像《洛克人 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 我国网络电视台cntv法国新星恩东贝莱转投热刺 创沙龙转会费纪录

我国网络电视台cntv法国新星恩东贝莱转投热刺创沙龙转会费纪录新华社巴黎7月轻中场球员恩东贝莱的合同。“很快乐宣告恩东贝莱这笔签约,这名法国中场球员与沙龙签约至。”热刺沙龙在声明中说。据英国媒体报道,恩东贝莱的转会费为6引入后卫桑我国网络电视台cntv切斯时创我国网络电视台cntv造的 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 意大利国家德比定档 7月24日南京一较高下

意大利国家德比定档7月24日南京一较高下图片来历:世界米兰微博截图中新网5月9日电9日,世界米兰在其微博宣告,球队世界冠军杯赛与尤文图斯的竞赛将与7月24号在南京进行。本赛季,在C罗的带领下,尤文图斯完 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 又一火箭旧将加盟CBA上海队 他的名字叫詹姆斯

又一火箭旧将加盟CBA上海队他的名字叫詹姆斯纳纳利北京时间,据欧洲体育媒体《Eurobasket》报导,前火箭amp;森林狼旧将詹姆斯-纳纳利将加盟CBA上海大鲨鱼队,这也是上海队继签下莫泰尤纳斯、李根之后的又一笔重磅引援。詹姆斯-纳纳利本年29岁,身高2.01米,体重93公斤。纳纳利18-19赛季常规赛曾先后效能于森林狼与火箭,共出战15场竞赛,场均进场6.8分钟得到2. Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 驻中办纪检组自我束缚 18项准则管住监督执纪权

驻中办纪检组自我束缚18项准则管住监督执纪权驻中办纪检组强化自我束缚18项准则管住监督执纪权本报讯(记者张弛)党的十九大陈述指出,要加强对权利运转的限制和监督,让公民监督权利,让权利在阳光下运转,把权利关进准则的笼子。中央纪委驻中央办公厅纪检组一直重视把扎紧准则笼子摆在突出位置,近期,驻中办纪检组连续拟定修订18项 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 我国最大单体修建平移工程成功完结

我国最大单体修建平移工程成功完结中新社北京4月3日电(记者周音)我国修建一局(集团)有限公司(以下简称,中建一局)3日发表,我国最大单体修建平移工程——中建一局华江公司承建的厦门后溪长途汽车站主站房完结90度旋转,主 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 奥运女排哲科妻子:哲科每年都会收到我国沙龙的约请

2012奥运女排哲科妻子:哲科每年都会收到我国沙龙的约请新华社萨拉热窝7月15日电15日,在萨拉热窝国家大剧院东侧的停车场,记者偶遇波黑籍闻名球星、罗马队前锋都会收到来自我国的约请。”高挑的身段,姣好的面庞,一袭红蓝白图画相间的及地长裙,让阿米拉分外显眼。几个月来,关于哲科行将转会国际米兰的风闻沸反盈天,遇到阿米拉,记者天然不会放过问询、求证的时机。阿米拉表明,哲科自己现已 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 队内三巨悉数报销,这剧本呈现勇士下季就凉了

队内三巨悉数报销,这剧本呈现勇士下季就凉了库里健康状况堪忧总决赛现已完毕一段时刻了,跟着G6竞赛完毕,勇士冲击3连冠霸业破碎。跟着休赛期杜兰特挑选加盟篮网、伊戈达拉送去灰熊、利文斯顿被买断勇士5年3冠阵型宣告完结重建。队内尽管还保有金州幼儿园库里和汤普森、追梦几位功臣,但跟着一系列操作,勇士悄悄的完结了重建, Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Bwytai Bro’r Brifwyl, Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau

Beth bynnag sy’n eich denu, boed ginio dydd Sul neu dapas, pitsa neu gregyn gleision Conwy, mae digon o ddewis o lefydd bwyta, ynghyd ag ambell ddeli a chigydd gwych, yn y sir sy’n gartref i’r Eisteddfod eleni. Dyma wibdaith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : waliau wabash

Dechreuodd fy merch gyda chymorth ei gŵr baentio murlun arall yn Indiana. Mae cymuned Lafayette eisiau gwella gwedd y dref drwy furluniau. Casglodd nifer o artistiaid dawnus er mwyn trawsnewid yr hen waliau.  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgol Jacob

Dyma Jacob Rees-Mogg, wrth ddechrau arni fel Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, wedi rhoi gwers a phregeth i seneddwyr, gweinyddwyr ac eraill ar yr iawn ddefnydd o’r iaith Saesneg. Pwy tybed oedd y gwleidydd amlwg diwethaf i roi cyngor ar ramadeg? Efallai mai Churchill, pan atebodd ryw was sifil ifanc a oedd yn or-bryderus rhag gohirio’r arddodiad […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Ceri Shaw o Americymru: Croeseiriau Cymraeg / Welsh-language Crosswords

Mae Ceri wedi bod yn cefnogi’r gwasgariad Cymreig yng Ngogledd America ers 2011 trwy’r wefan AmeriCymru, a nawr wedi dyfeisio ffordd arloesol i gefnogi dysgu’r iaith ar-lein- trwy groeseiriau. Yma, mae’n esbonio mwy… Ceri has been supporting the Welsh diaspora in North America since 2001 through the AmeriCymru site, and has now devised an innovative way to support Welsh learning online- through crosswords. Here, he explains more… About the Author Cafodd Ceri Shaw B.A., P.G.C.E.(F.E.) ei fagu yng Nghaerdydd ac ymfudodd i Unol Daleithiau America yn 2001. Mae e’n gyn-athro,… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y dylluan fach

Mae gennyn ni dylluanod fach ar y comin a dwi wedi trio cymryd lluniau ohonyn nhw yn y gorffenol.  Maent yn ddigon swil ar adegau, ond, yn wahanol i’r ran fwyaf o dylluanod, maent yn ymddangos yn ystod y dydd (i raddau).  Eleni mae Jo, ffotog… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Beth i’w brynu yn y Steddfod?

Mi fydd ‘na lwyth o lyfrau hen a newydd o bob math ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst, a llwyth o ddigwyddiadau a chyfleon i gyfarfod awduron hefyd. Fel hwn, er enghraifft: A dwi wedi addo darllen stori yn y Pentre Plant am 3.00 ar y pnawn Llun, sef fy stori yn Straeon Nos Da […] Parhau i ddarllen