fel y moroedd: téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae’n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi’u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae’n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i’n dal i ddefnyddio Coffee Brea… Parhau i ddarllen

agssc: Caffi Gaerwen – 1969

Daeth ‘Caffi Gaerwen‘ yn un o ganeuon mwyaf poblogaidd Toni ac Aloma. Roedd yn son am y Caffi ‘Little Chef’ ym mhentref Gaerwen ar Ynys Mon. Roedd y gwragedd oedd yn gweithio yno, ‘Pat a Janis ac Elsi a Glen’ yn cael sylw mawr yn y gan ei hun ac roeddan nhw’n dal i weithio […] Parhau i ddarllen

gwyddonias: Cardiff Geek Party : Menter newydd fydd yn ‘rhoi Cymru ar fap y byd technegol.’

Pwy sy’n cofio treulio dydd Sadyrnau glawiog yn mynd fel fflamiau trwy’r Mushroom Kingdom a chwarae rôl Mario neu Luigi? Neu’r wefr o brynu eu Playstation cyntaf? Mae’r adrenalin ar fin cael ei adfywio gan gwmni newydd, Cardiff Geek Party. Trwy gynnig gwasanaeth i gynnal partion gemau cyfrifiadurol ar hyd a lled Caerdydd, mae’r cwmni […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tîm Allgymorth yn lansio ei gyfrif Twitter ei hun!

Yr wythnos hon, lansiwyd cyfrif Twitter ar gyfer Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi cipolwg i’r cyhoedd ar y gwaith rydym yn ei wneud bob dydd i gefnogi busnes y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. O’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf

Mae Ymgolli mewn Celf (prosiect celfyddydau gweledol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr a gynhalir yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, ac Oriel Llyfrgell y Rhyl erbyn hyn) wedi ennill un o Wobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Oriel (gwobr flynyddol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Artistiaid Helfa Gelf

Parhau i ddarllen

agssc: snooker

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni swyddogol i nodi adeilad newydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Daeth yr haul allan yr wythnos ddiwethaf yn y sermoni torri’r dywarchen swyddogol ar safle datblygiad ysgol newydd y Rhyl. (Dydd Llun y 10fed o Dachwedd) Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 14 Tachwedd 2014, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil a gwnaethom 12 o argymhellion i’r Gweinidog sy’n atgyfnerthu’r Bil yn ein barn ni. Er bod cefnogaeth gref i’r angen am y Bil … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Twll: Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

Mae unrhyw bortread o’r Rhyfel Byd Cyntaf heb y ffolineb, trais ac erchylldra yn gelwydd. Dyma dair ffilm sy’n agosach i realiti y Rhyfel Byd Cyntaf nag unrhyw ‘ddathliad’ swyddogol gan wleidyddion heb sôn am unrhyw hysbyseb. Nid detholiad terfynol … Parhau i ddarllen

The post Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: UKIP dros gydraddoldeb

Cyn iddo fynd dros gof, gair neu ddau am arolwg barn YouGov yr wythnos diwethaf ar y cwestiwn:  a ddylai Cymru gael yr un pwerau â’r Alban o dan drefn newydd ym Mhrydain? 63% o’r rhai a holwyd o blaid.  Fe ddown ni’n ôl at hyn. 85% o bobl Plaid Cymru o blaid. Cwestiwn bach […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wy perffaith ar gyfer un person

Weithiau dw i eisiau wy i ginio ond heb ddefnyddio padell. Hwn ydy’r dull gorau; irwch bowlen â diamedr tua 5 modfedd; torrwch wy ynddi; prociwch y melynwy sawl tro; ychwanegwch lymaid o ddŵr; gosodwch ddysgl fach ar ben; coginiwch fewn microdon am funud mwy neu lai; gadewch bopeth am ddau funud; cewch wared ar y dŵr; bwytwch fel mynnwch. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 04: Bwyd

Un peth mae pawb yn gwybod am yr Ariannin, a Phatagonia fel rhan o’r wlad honno, yw eu bod yn bwyta lot o gig. Lot o stêc, i fod yn fanwl gywir. A rhaid imi ddweud bod hyn yn hollol wir, cyhyd ag y mae tai bwyta yn y cwestiwn. Mae pobl yn dal i […] Parhau i ddarllen

agssc: Dwylo Dros y Môr, 1985

Pan rhyddhawyd record elsuen Band Aid gan Bob Geldof, fe greuwyd fersiwn gymraeg hefyd ‘Dwylo dros y mor‘. Dyma rhai o brif gantorion y Sin Bop Gymraeg yn canu i godi arian. In 1985 ‘Dwylo Dros Y Môr‘ was released as a charity single to raise funds for famine relief in Africa. The recording featured […] Parhau i ddarllen

agssc: Sport Aid in Cardiff

Bob Geldof has recently reformed the Band Aid group. In this clip, from May 1986, Bob Geldof comes to Cardiff to support the Sport Aid Sevens game being held at the Arms Park. In his own unique style he asks Cardiff shoppers to buy a ticket to raise money for famine relief in Africa. Yn […] Parhau i ddarllen

: Philea – esboniad syml

Mae melin bapur ar Lannau Dyfrdwy yn bwriadu cael gwared ag un o’i dau beiriant, a hynny’n golygu bod 130 o swyddi yn y fantol. Cynhyrchu papur ar gyfer y diwydiant papurau newydd y mae’r felin, a’r ffaith bod llai o bapurau newydd yn cael eu gwerthu heddiw sy’n gyfrifol am y penderfyniad hwn. Yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eira cyntaf

Mae’n bwrw eira, am y tro cyntaf yn y gaeaf yma. Dydy’r tymheredd ddim yn ddigon isel fel bydd o’n toddi cyn gynted ag y mae’n cyffwrdd y strydoedd. Mae’r toeau a’r glaswellt yn wynnaidd serch hynny. Mae fy mhlant yn gobeithio am eira trwm iddyn nhw gael aros cartref a chwarae yn yr eira. Dan ni heb gynnau tân yn y llosgwr logiau eto. Efallai dylen ni gychwyn yr wythnos ‘ma. Caserol cig eidion a bresych i swper heno. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffenics o’r Fflamau

Cyhoeddodd Alex Salmond na bydd yn ymladd sedd Lewes, Dwyrain Sussex.  Dyna ni felly. Popeth yn iawn. Ond cofiwch, fe allai fod wedi ennill.  Fel yr oeddwn yn sôn y noson o’r blaen (6 Tachwedd), fe losgwyd Lloyd George yn ei etholaeth ei hun, yn ei dref ei hun, gan ei bobl ei hun oherwydd […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydan ni’n barod i ddilyn Iesu? (Luc 9:51-62) – Rhodri Glyn (16.11.2014)

BlogMenai.com: Araith Leanne yn Perth dros y Sul.

Os ydych yn defnyddio ipad gallwch weld yr araith yma Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Hanes Glyn Davies yn ymddangos ar dudalen flaen y Sunday Times

Mae’n debyg y dylai Blogmenai longyfarch aelod seneddol Maldwyn, Glyn Davies.  Nid yn aml y bydd aelod seneddol mainc gefn o Gymru yn llwyddo i gael ei hun ar dudalen flaen y Sunday Times, ond mae Glyn wedi llwyddo i wneud hynny – ac am reswm clod… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagrith Toriaidd o Rochester

Hmm, felly mae’r Toriaid yn Rochester yn ymosod ar Reckless am fod a gradd Rhydychen mewn gwleidyddiaeth – sy’n un o’r pynciau a astudiodd David Cameron ar gyfer ei radd tra yn Rhydychen.Rhyfedd o fyd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae fenis yn dioddef

Dywedir bydd 27 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Fenis cyn diwedd eleni. Mae hyn yn golygu bod 74 mil ohonyn nhw’n mynd yno bob dydd ynglŷn â 35 mil o weithwyr sydd yn cymudo. Rhyw 56 mil ydy’r trigolion o’i gymharu â’r twristiaid. Ar ben hynny, rhagwelir hyd yn oed mwy o dwristiaid i Fenis y flwyddyn nesaf oherwydd EXPO rhyngwladol a gynhelir yn Milano. Mae 70 y cant ohonyn nhw’n aros yn Fenis am ond diwrnod neu lai’n gadael sbwriel heb wario pres. Dylai ond y gweddill dalu trethi twristiaid. Mae’n hen bryd i’r 70 y cant i rannu’r cyfrifoldeb drwy dalu trethi neu beidio mynd. Na all Fenis ymdopi. 


Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Bywoliaeth heb gig

Mae byw heb gig yn un peth, ond beth am yr oblygiadau ehangach?  Nos Iau gwyliais raglen Cefn Gwlad S4C, gyda Dai Jones yn ymweld â theuluoedd yn ffermio – y rhan fwyaf yn cadw defaid – yn ardal Gwytherin, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Pwt o hanes o gwmpas Ludlow

Roedden ni yn Ludlow dros y benwythnos diwethaf, i ymweld ffrind sydd yn sal, a gan fod y ci gyda ni (mae o rhy hen i adael rŵan) a dydy o ddim yn medru cerdded i fynny grisiau, roedd rhaid cael rhywle i aros lle roedd croeso i’r ci, a dim grisiau.  Felly, wnaethon ni aros yn “Y Feathers“.  A mae rhai o’r ystafellau yn anhygoel.  Dyma lluniau o ddwy ohonnyn nhw.


Roedd o’n lle hyfryd i aros i grwydro’r dre pan nad oedden yn ymweld a’n ffrind, hefyd.  Dwi wastad wedi bod yn hoff o Ludlow, ond dwi’n amau nad oedd y pobl a oedd yn byw mewn llefydd fel Y Feathers yn gefnogol i’r Cymry ar y pryd.

Ac o Ludlow mae taith cerdded hyfryd yn dechrau - taith o’r enw The Mortimer Trail.  Dwi wedi cerdded y taith yma dwy waith, ond dim yn ddiweddar.  A dyma ychydig o luniau o’r taith: 

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 03: Ogof y Dwylo

Un o Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO yw la Cueva de las Manos, ac yn un o’r pethau yr oedd yn rhaid imi eu gweld yn ystod ein taith ym Mhatagonia. A gan ei bod yn 600km i’r de o Gwm Hyfryd, un na fydd ar restr y rhan fwyaf sy’n ymweld â’r Wladfa. Efallai bydd […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: ‘Y Dydd Olaf’ – GWENNO

‘Y Dydd Olaf’ – GWENNO: Mewn cyfnod o wrthryfeloedd llywodraethol a diwylliannol, gwelwn gyn-aelod Y… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Lisa Eurgain Taylor

22.11.14 – 8.2.15 Agoriad 2pm dydd Sadwrn 22 Tachwedd Ysbrydolir Lisa Eurgain Taylor gan yr amgylchedd naturiol sydd o’m cwmpas, a mynyddoedd Eryri yn arbennig. Archwilia ei hatgofion a breuddwydion i greu tirluniau sy’n asio realiti a ffantasi. Mae ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dadlau’n erbyn y boogeyman ffwndamentalaidd

Dros y ddeuddydd diwethaf mae sgwrs ddifyr wedi digwydd ar Twitter. Yn ddigon diniwed fi wnaeth ddechrau’r cyfan gyda’r neges yma: Lluniau difyr iawn o’r Comet. Ond siawns fod meysydd gwyddonol eraill mwy teilwng o’n buddsoddiad? Ymchwil meddygol, ynni adnewyddadwy etc — Rhys Llwyd (@rhysllwyd) November 12, 2014 Rhywsut fe ddehonglwyd y neges fel person […] Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Pwerau a gedwir yw pwerau sy n cael eu rhannu – Leanne Wood AC

Araith Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i gynhadledd yr SNP Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Crefydd: mwy o ddrwg nag o dda

Hoffwn ymhelaethu ar yr hyn a ddywedais ar y radio yn gynharach yn yr wythnos, wrth ddadlau bod crefydd yn gwneud mwy o ddrwg nac o dda.

Y pwynt pwysicaf yw’r ffaith nad oes tystiolaeth o gwbl bod unrhyw grefydd yn wir. Rwy’n credu bod credu pethau anghywir – neu yn benodol, gwadu realiti – yn niweidiol ynddo’i hun, a’n rhywbeth y dylem ymdrechu i’w osgoi. Enghraifft amlwg yw’r modd y mae crefydd yn ysgogi cynifer o’r ffyddloniaid i wadu ffeithiau syml am y byd, fel esblygiad. Yn fwy na hynny, mae rhai’n benderfynol o wthio’u camargraffiadau ar y genhedlaeth nesaf.

Yn hynny o beth, nid yw’r cwestiwn ynghylch rai o rinweddau honedig crefydd yn arbennig o berthnasol. Hyd yn oed petai’n wir bod crefydd yn cynnig cysur, er enghraifft (a na, ni welaf gysur o fath yn y byd yn y syniad o fywyd tragwyddol), byddai’r ffaith ei bod yn ddi-sail ac anghywir yn parhau i olygu bod angen gwrthod y syniad. I mi, o leiaf, gwirionedd sy’n bwysig. Nid oes cysur mewn celwydd.

Yn ail, mae’n amlwg bod crefydd yn aml yn gyfrifol am lawer o ddrwg. Nid wyf erioed wedi awgrymu mai cref’ydd yw ffynhonnell popeth gwael. Petai crefydd yn diflannu yfory, ni fyddai’r byd o reidrwydd yn troi’n berffaith ar unwaith, a byddai’n wirion disgwyl mai dyna fyddai’r canlyniad. Mae gan ormod o bobl ddawn arbennig i ddod o hyd i bob math o resymau dwl i niweidio’u cymdogion ar ein planed.

Eto i gyd, byddai byd heb ffydd grefyddol yn gam i’r cyfeiriad cywir. Fel person â safbwyntiau rhyddfrydol iawn ar faterion cymdeithasol, crefydd yw’r gelyn ym mron pob dadl, er enghraifft ynghylch erthyliad a hawliau menywod, hawliau pobl hoyw, yr hawl i farw, neu’r hawl i ddychanu daliadau ofergoelus ac ati. Creadigaethau dynol yw’r gorchmynion crefyddol sy’n gwrthwynebu cydraddoldeb a hawliau sifil, wrth gwrs. Fel y crybwyllais ar Taro’r Post, rôl Cristnogaeth yn hynny o beth oedd ffosileiddio rhagfarnau a fodolasai ymhlith trigolion anwybodus y Dwyrain Canol ddwy fileniwm a mwy yn ôl. Mae eu troi’n reolau ysgrythurol wedi’i gwneud yn anos i bobl eu herio a’u hanwybyddu (a dyna wrth gwrs oedd y bwriad; mae priodoli’r pethau yma i ryw fath o dduw hollbresennol yn strategaeth wleidyddol ddefnyddiol er dibenion cadw trefn). Heb yr elfen grefyddol, mae’n anodd dychmygu y byddai’r fath ragfarn yn erbyn pobl hoyw, er enghraifft, wedi goroesi i’r fath raddau. Mae rhai o’r gorchmynion crefyddol mwy eithafol wedi cael eu gwanhau neu eu hanwybyddu erbyn hyn, ond dim ond oherwydd dylanwad ffodus moesoldeb seciwlar.

Yn drydydd, rwy’n cwestiynu’r rhesymeg sy’n greiddiol i’r ddadl bod llawer yn cael eu hysbrydoli gan eu ffydd i wneud pethau da a charedig (fel gwaith elusennol gwirfoddol, neu roddi arian ac ati). Mae’n amlwg yn wir bod rhai Cristnogion yn credu bod pethau felly’n elfen ganolog o’u ffydd, ac mae llawer ohonynt, mae’n wir, yn cyfrannu llawer iawn mwy o amser neu arian at achosion da nag yr wyf i. A dweud y gwir, rwy’n lled-gytuno mai gweithredoedd sy’n bwysig. Os yw pobl yn gwneud pethau da, pa ots beth yw’r cyfiawnhad?

Y broblem yw’r honiad cyffredin bod moesoldeb yn deillio o Dduw, sy’n ddadl a ddefnyddir yn fynych yn erbyn anffyddwyr. Yr awgrym amlwg yw na fuasai’r Cristion felly’n gwneud y pethau da hynny pe na baent yn credu bod duw’n bresennol. Fel rwyf wedi’i ddadlau o’r blaen, rwy’n credu bod Cristnogion sy’n dadlau fel hyn yn gwneud cam mawr â’u hunain. Nid yw ‘oherwydd dyna ddyhead Duw’ yn safbwynt moesol o gwbl. Nid yw chwaith yn gwneud synnwyr i awgrymu bod mwy o reswm i helpu eraill os mai Duw sydd wedi ein creu. Gan fod modd egluro a chyfiawnhau cymhellion altrwistaidd mewn termau seciwlar, nid oes angen Duw o gwbl er mwyn ein hysgogi i wneud pethau da.

Y peth caredicaf y mae modd ei ddweud am grefydd, felly, yw ei bod weithiau yn niwtral o safbwynt moesol. Mewn achosion eraill (fel yn y ddau bwynt cyntaf uchod), mae’n niweidiol i raddau gwahanol. Mae’n ddrwg yn aml, ond byth yn dda. Parhau i ddarllen

GWENNO: The Quietus | Features | Escape Velocity | Sense Of Emergency: Gwenno Interviewed

The Quietus | Features | Escape Velocity | Sense Of Emergency: Gwenno Interviewed: An interview with Aug Stone for The Quietus. Parhau i ddarllen

TEITHIAU TEIFI » blog: Siwrnai hamddenol yn y car

Does dim rhaid aros yn y tŷ trwy’r gaeaf! Mae gwell golygfeydd i’w cael trwy ffenest y car na welwch chi ar y teledu. Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Cwpan LV, UGC a tipyn bach o pel-droed rhyngwladol

Cwpan LV – Gleision v Sgarlets, Gweilch v Dreigiau. UGC – Derwyddon Cefn v Y Rhyl, Y Seintiau Newydd v Aberystwyth Falle pel droed rhyngwladol hefyd – Yr Alban v Iwerddon, Rwmania v Gogledd Iwerddon.. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Awgrym arall o senedd grog

Delwedd ydi’r isod o farchnad Sporting Index ar y nifer o seddi mae pleidiau gwahanol am eu hennill yn etholiad San Steffan y flwyddyn nesaf.  Mae’n awgrymu’n gryf bod pethau am fod yn hynod o agos rhwng y ddwy brif blaid unoliaethol ac mai senedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoff lecyn

Mae’n oer fel dylai ym mis Tachwedd o’r diwedd. Mae’r heulwen yn gynnes braf, fodd bynnag, ac roedd un o’n ffrindiau bach ni’n ymlacio ar dop canllaw’r dec cefn brynhawn ddoe. Am ryw reswm neu’i gilydd, hwn ydy hoff lecyn y gwiwerod o gwmpas ein tŷ ni.

y llun gan fy ail ferch Parhau i ddarllen

Yr Academi Gymreig: Gerallt

Ym mis Tachwedd y ganed Gerallt Lloyd Owen, drannoeth noson Guto Ffowc. Byddai wedi cyrraedd y deg a thrigain oed y mis Tachwedd hwn. A heddiw, yn Nhŷ Newydd, cynhelir sesiwn arbennig i’w goffáu yn yr Ŵyl Farddoniaeth flynyddol. Bydd y beirdd yn ymgasglu i dalu teyrnged arbennig—anodd fyddai meddwl am unrhyw fardd a fu […] Parhau i ddarllen

Tag: Ani – Siopau Elusen

Parhau i ddarllen

agssc: disco

Parhau i ddarllen

Golwg360: Mae’r gefnogaeth nôl – nawr mae lan i’r tîm

Rhys Hartley sydd yn edrych ymlaen at deithio i Frwsel i wylio Cymru ddydd Sul … Parhau i ddarllen

Golwg360: Twt-twtio’r bwio a’r homoffobia honedig

Rhidian Jones sy’n edrych ar berfformiad cefnogwyr rygbi… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – gwaith ar gyfer tymor yr Hydref 2014

Bydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn brysur y tymor hwn gyda nifer o ymchwiliadau a gwaith craffu ar ddeddfwriaeth arfaethedig ar y gweill. Dyma gipolwg ar waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr Hydref. Un o’r tasgau y bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: 11 awr yn y National Theatre

Mae hi’n bythefnos bellach ers i mi dreulio unarddeg awr yn adeilad y National Theatre ar y Southbank, yn cael fy nhywys trwy ddegawdau o fynd-a-dod gwleidyddol a theuluol Yr Alban yn ystod y bymthegfed ganrif. Roedd hi’n ddiwrnod a’m gadawodd i’n syfrdan, yn ceisio gwneud synnwyr a gosod trefn ar y gwrthryfela, yr hela, […] Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: O San Steffan – Colofn Hywel Williams AS

Golwg graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau’r wythnos yn San Steffan. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Obadeia 1:1-6 (BCND tud.838 / BCN: tud.764)

Bore da a chroeso cynnes i oedfaon y dydd! Pan fyddwn ni’n chwilio am ymadrodd i ddisgrifio’r adegau (prin) hynny pryd nad oes gennym ddim clem am rywbeth, tybed a fyddwch chi – fel nifer o Gymry eraill – yn defnyddio’r ymadrodd ‘does gen i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi ôl-rifynnau Y Selar

Fel rhan o ddathliadau Selar 10, rydym wedi dechrau ar y broses o gyhoeddi ôl-rifynnau cynharaf y cylchgrawn ar-lein. 
Mae bellach modd i chi ddarllen y rhifyn cyntaf erioed, o Dachwedd 2004, gyda Sibrydon ar y clawr. 
Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r ail rifyn, gyda Gruff Rhys ar y clawr a chyfweliad ynglŷn â’i albwm unigol cyntaf Yr Atal Genhedlaeth, rhwng y cloriau. 
Byddwn yn cyhoeddi’r 10 rhifyn arall sydd ddym arlein yn barod dros y bythefnos nesaf. Mwynhewch y nostalgia! Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Penblwydd Hapus i Awstin Sant!

Ganed Awstin Sant, neu Awstin o Hippo, fel yr adwaenir ef gan lawer, ar y 13eg o Dachwedd, 354, ym municipium Tagaste (Souk Ahras yn Algeria bellach) yn yr Affrig Rhufeinig. Bu’n athro rheitheg ac yn ramadegydd yng Ngharthag (Carthage), Rhufain a Milan yn ystod ei yrfa gynnar, cyn iddo gael tröedigaeth i Gristnogaeth yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffilm ffrangeg

Des ar draws ffilm Ffrangeg ynglŷn y Chwyldro Ffrengig ar You Tube. Mae hi’n hir iawn efo is-deitlau Saesneg. Roeddwn i’n arfer darllen amdano fo flynyddoedd yn ôl er mod i wedi hen golli ddiddordeb erbyn hyn. Ond, pam lai? Dw i’n dysgu Ffrangeg beth bynnag. A dechreuais ei gwylio ddoe. Mae hi braidd yn ddiddorol. Y peth hyfryd ydy dw i’n medru deall beth maen nhw’n dweud; dim llawer wrth gwrs, a rhaid darllen yr is-deitl cyn gweld rhan. Mae hyn yn codi fy nghalon oherwydd hollol annealladwy i mi oedd Ffrangeg fisoedd yn ôl.  Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 02: Bywyd Gwyllt yr Arfordir

Dechrau’r daith, tipyn i’r de o Borth Madryn lle glaniodd y Cymry cyntaf yn y Mimosa ym mis Gorffennaf 1865. Penderfynu yn erbyn Penrhyn Valdez, canolfan twristiaeth bywyd gwyllt yr ardal, a cheisio rhywbeth gwahanol. Mae’r traeth eang hwn ar fôr Iwerydd yn edrych fel lleoliad un o raglenni dogfen David Attenborough – ac roedd […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyflwyniad Agored ar gyfer Artist Gweledol

Canolfan Iechyd Newydd Llangollen Cyflwyniad Agored ar gyfer Artist Gweledol Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau; 5pm ddydd Gwener 12 Rhagfyr Dyddiad cwblhau gwaith celf: 3 Gorffennaf 2015 Mae Rhaglen Celfyddydau mewn Iechyd a Lles, Ffynnon Greadigol Bwrdd Iechyd Prifysgol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen