Llafar Bro: Yr Ysgwrn -Codi sied a phlannu coed

Newyddion o Gartref Hedd Wyn.

To gwair ar anghenfil
Petaech wedi digwydd gyrru lawr drwy Gwm Prysor yn ystod ddechrau’r flwyddyn a tharo llygaid tuag at Yr Ysgwrn byddech wedi gweld anghenfil go ryfedd yn llechu rhwng y bryniau.

Sian yn arolygu… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Adolygiad: Cyngerdd Symphony Of The Goddesses

gan Osian Llew Does dim angen esbonio’n or-fanwl bod cerddoriaeth a thraciau sain gemau bellach yn bethau *dipyn* haws i gael gafael ynddynt. Mae sawl cwmni wedi sylwi bod awch gan chwaraewyr i gael copïau swyddogol, ansawdd-uchel o gerddoriaeth eu cynnyrch – boed hynny’n ddigidol, ar gryno-ddisg neu (os ‘dech chi scarily o ddifri’ am…

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg

Fel o’n i’n dweud y tro diwethaf dw i wedi bod yn creu rhaglenni bach sy’n postio pethau i Twitter yn awtomatig. Dyma un newydd sbon: @UnigrywUnigryw Mae @UnigrywUnigryw yn postio dolenni i erthyglau Wicipedia sydd dim ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Hynny yw, mae pob un erthygl yn unigryw i’n fersiwn … Parhau i ddarllen @UnigrywUnigryw – erthyglau sydd ond ar Wicipedia Cymraeg Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: David Taylor – rhan 1

Bydd rhai ohonoch yn gwybod bod Mr Taylor yn sefyll i fod yn Gomiwsiynydd Heddlu’r Gogledd.Stori llawn yma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ac mae yna arwyddocad arall i’r pol wrth gwrs

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Pa mor wledig yw Cymru?

Metro Gogledd Cymru Pan gyhoeddodd Llafur eu cynlluniau am y Metro Gogledd Cymru, fe gododd dipyn o stŵr, gyda nifer yn synnu bod Gogledd Cymru yn cwmpasu Lerpwl, Caer a gorffen yn Rhyl! Mae llafur wedi amddiffyn y cynllun gan ddweud bod y Metro yn “urban concept” a bod gweddill gogledd Cymru yn rhu wledig, a bod angen “rural solution” gwahanol Labour’s plan for a north Wales metro transport system excludes Anglesey, Gwynedd and Conwy because it is an “urban concept” for heavily populated areas, the first minister has said. Carwyn Jones told BBC Wales the north-west needed “rural solutions” instead….

Cafodd y post yma Pa mor wledig yw Cymru? ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: marathon arall

Cynhaliwyd marathon arall yn ogystal â Marathon Llundain ddoe, sef Marathon Oklahoma City. Er bod y nifer o’r rhedwyr yn llawer llai na Marathon Llundain (tua 25,000,) daeth redwyr o dros 40 talaith a rhai o dramor. Cynhaliwyd y marathon cyntaf yn 2001 er gof ar y 168 o bobl a gafodd eu lladd yn y derfysgaeth yn 1995, ac er mwyn uno’r byd yn obaith. Roedd yna sawl categori ar wahân i farathon llawn. Cymerodd gŵr fy merch hynaf ran yn y ras gyfnewid efo pedwar ffrind eraill. (Y fo rhedodd y rhan hirach, sef 7 milltir.) Gan fod dau ohonyn nhw wedi cerdded, na throdd y tîm y record, ond cafodd pawb fedal yn wobr.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwir arwyddocad pol heddiw

Wele’r ffigyrau:Etholaethau:Llafur: 33% (-2)Plaid Cymru: 21% (-)Toriaid: 19% (-)UKIP: 15% (-2)Dib Lems: 8% (+2)Eraill: 3% (-)Rhestr:Llafur: 29% (-2)Plaid Cymru: 22% (+2)Toriaid: 19 (-1)UKIP: 15% (-1)Dib Lems: 8% (+3)Gwyrddion: 4% (-)Eraill: 4% (+1… Parhau i ddarllen

Golwg360: Holi Steffan Alun: Y digrifwr cynhenid Cymreig

Y digrifwr o Abertawe fu’n siarad â Golwg360 ar noson ffilmio cyfres newydd i S4C Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwis Shakespeare

Mae’n debyg eich bod wedi sylwi bod eleni yn nodi 400 mlynedd ers marwolaeth Shakespeare. I ddangos faint y mae wedi ei ymdreiddio yn yr iaith Saesneg, mae Gwasg Prifysgol Rhydychen wedi llunio cwis yn seiliedig ar set o tweets … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Mi es i lawr ar y trên i Gaerdydd a mwynhau bob eiliad o’r teithio ac o’r wyl! Ro’n i yn y Castell ar fore braf, heulog. Lle difyr – a mwy o wybodaeth am y lle fan hyn: http://www.castell-caerdydd.com Ond i lawr mewn stafell dywyll ond hynod glyd ro’n i: Lle roedd y clustogau […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gobaith Iolo am gariad yn ffrwydro’n wenfflam

Mae Iolo wedi trefnu dêt â bachgen mae e wedi cwrdd ag ef ar wefan gariad ‘Folcano’.  Ond a fydd y dêt yn un tanboeth, neu a fydd gobaith Iolo am gariad yn ffrwydro’n yfflon? Mae un peth yn sicr, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Dark Souls 3

gan Elidir Jones Amser am fideo bach arall. Tro ‘ma, golwg ar y gêm dwi ‘di bod yn edrych mlaen ati fwya flwyddyn yma, sef Dark Souls 3. A dyma fideo arall lle dwi ‘di mynnu cynnwys cerddoriaeth hurt bost mewn ryw fath o montage. Fysa chi ‘di meddwl y byswn i ‘di cael digon o’r lol yna ar ôl Alien…

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: A55

          Mae’r briffordd A55 yn y newyddion yn gyson. Yn ddyddiol, clywir pobl yn galw ar y Llywodraeth i wario arian i’w gwella. O gofio’r holl rwystrau sydd ar yr A55, roedd yn rhyfedd iawn clywed y dydd o’r blaen fod awgrym wedi ei wneud i godi’r cyflymder gyrru arni o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iris

Roeddwn i’n disgwyl am y blodau ers dyddiau. Dyma nhw, ein iris cyntaf y tymor! Maen nhw fel fy mhlant oherwydd dw i’n gofalu amdanyn nhw’n chwynnu’r gwely blodau bob yn ail ddydd. Mae yna lawer mwy ohonyn nhw eleni. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Os ydi’r bleidlais bost wedi cyrraedd _ _ _

_ _ _ cofiwch bleidleisio i’r Blaid – a gwneud hynny dair gwaith. Parhau i ddarllen

shitclic: Pawb a’i Rant


Mae cyffro etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ar ein gwarthaf. Wel, yr etholiadau o leiaf. Does dim modd osgoi placardiau Neil McEvoy (Plaid) a Mark Drakeford (Llafur) bob yn ail dŷ yn Nhreganna-Llandaf, ac mae’r daith i fyny’r A470 yn ddifyrrach nag arfer ar hyn o bryd. Yn enwedig Aberhonddu a’r cylch, lle mae cloddiau caeau yn las ag oren (yr un cae weithiau!) wrth i’r Rhyddfrydwyr a’r Toris baffio dros Frycheiniog-Maesyfed. 
Mater gwahanol ydi hi yn y wasg a’r cyfryngau Llundeinig ar y llaw arall. Pe taech chi’n llwyr ddibynnol ar BBC Six o Clock News am eich ffics gwleidyddol y dydd, yna ras fileinig Mrs Clinton a Mr Trump fydd ar eich meddwl, yn ogystal â ’matab diweddaraf y clown o Faer Llundain i’r Refferendwm Ewropeaidd. Ond lecsiwn Cymru? PA lecsiwn? Chwarae teg, mae Leanne Wood wedi trio gwneud ei gorau glas i atgoffa Cymry a Brits di-glem am fodolaeth y Sembli trwy ymddangos ar Any Questions o Swydd Gaer a Question Time o Gaerwysg yn ddiweddar, gan wylltio lot o’r twitteratis gyda’i “Wales this, Wales that”. Eitha reit hefyd, a blas o’r hyn mae gwledydd datganoledig Prydain yn ei deimlo a’i ddioddef pan fo’r rhaglenni hyn yn trafod pynciau Lloegr yn unig, o streic y darpar feddygon i’r academïau addysg.
Mae pethau’n wahanol ar deledu a radio nes adra wrth gwrs, gyda’r BBC ac ITV yn mynd ati i’n hatgoffa o bwysigrwydd Mai’r pumed. Dwi wedi osgoi’r darllediadau gwleidyddol fel y pla, cofiwch chi. Ond wythnos diwethaf, cawsom y gyntaf o ddwy raglen drafod yr arweinwyr ar ITV Cymru dan law Adrian Masters o’r Coleg Cerdd a Drama. Cwmwl parhaus Port Talbot oedd y prif bwnc, cyn i Carwyn ei chael hi go iawn ar record simsan ei blaid ym myd addysg ac iechyd yn arbennig, a Leanne a Kirstie yn dangos eu gwd-gyrl power wrth ei lambastio o boptu. Roedd arweinydd newydd y Gwyrddion, Alice Hooker-Stroud Gymraeg ei hiaith, yn hyderus yng nghanol yr hen stejars, Andrew T Davies o’r Ceidwadwyr yn harthio bob hyn a hyn a Nathan Gill UKIP gyda llais ag arddeliad Dalek ar ei wely angau. Ar y cyfan, dwy awr – ie DWY AWR reit ddifyr.
Huw Edwards fydd y reffarî wrth i’r Wales Report gynnal yr ail seiat o Neuadd Dewi Sant Caerdydd nos Fercher yma, yn ffres o holi rhyw dwrist Americanaidd o’r enw Obama yn Westminster ‘cw. Dim ond awr a hanner o raglen fydd hon am ryw reswm, pwynt bonws i griw ITV felly. Wrth gwrs, dagrau pethau ydi na chawn ni fyth rhaglen o’r fath ar S4C, gyda dim ond dau o’r chwech yn gwbl rhugl yn y Gymraeg. Comisiwn reit neis i gyfieithydd ar y pryd, serch hynny. Ond nid Linda Brown o gwmni Run Sbit.
Yn lle hynny, mae gennym ni Pawb a’i Farn. Oes tad. Mi drois i wylio’r hanner awr olaf o westy St Georges (addas iawn) Llandudno ar ôl chwip o ddrama ar BBC1 yr un pryd. O uchelfannau Line of Duty i uffern Felix Aubel, boi fuasai’n gallu taranu a thaeru efo’i gysgod ei hun. O be welais i (tu ôl i’r glustog yn bennaf), roedd Siân Gwenllïan isio tagu Siôn Llafur, Aled Roberts hynod ddibynadwy dal wrthi fel lladmerydd un dyn dros y LibDems prin eu hymgeiswyr Cymraeg, a hogan ifanc IwCip mewn bydysawd arall. Hyn oll o flaen Costa Geriatriciaid hynod amheus o‘r “hen Giaerdydd na”, gyda chryn dipyn uchel eu cloch am i’r Gogladd (Cymru) ymuno â Northern Powerhouse y Gogladd arall (Lloegr) ac i’r diawl â chyd-Gymry i’r de o bont fawr Llanrwst. Bron na allech chi glywed Dewi Llwyd yn ochneidio mewn anobaith.
Es i ’ngwely noson honno yn teimlo’n benisel iawn iawn. Nodyn gan y doctor: osgoi’r rhaglen o Abertawe nos Iau ar bob cyfrif a chanolbwyntio ar 90 munud o gampwaith cnoi ewinedd Jed Mercurio. A marcio’r bleidlais bost reit handi. 

Pwy sy’n sefyll dros y Difaterwyr eto?

  
  • The Wales Report: Welsh Leaders’ Debate Live with Huw Edwards BBC1, 8.30 nos Fercher 27 Ebrill
  • Line of Duty BBC2, 9pm nos Iau 28 Ebrill
  • Pawb a’i Farn S4C, 9.30 nos Iau 28 Ebrill

Parhau i ddarllen

shitclic: Sverige am byth!

Gadewch lonydd i’r giamstars wneud eu gwaith. Wedi’r rant am gyfresi Nordic smâl gan y sianeli Prydeinig, mae arlwy More4 ar hyn o bryd yn dangos cystal ydi’r rhai gwreiddiol. Sweden sy’n serennu acw ar hyn o bryd, gyda dwy gyfres fachog ond tra gwahanol. Dw i eisoes wedi canu clodydd Thicker than Water (Tjockare än vatten), saga sebon am ddau frawd ac 1 chwaer sy’n gaeth i’w hamgylchiadau personol – llanast a chwant ariannol, blacmel, dyletswyddau teuluol v rhyddid unigol, rhwystredigaethau rhywiol a mater bach o ddau gorff ar waelod y môr – ac sy’n sdyc yn eu busnes gwely a brecwast ar ynys ddelfrydol (ar yr olwg gyntaf) Ålandrhwng Sweden a’r Ffindir, diolch i gymal yn ewyllys eu mam – “gwnewch rywbeth o’r busnes teuluol dros yr haf neu golli’ch etifeddiaeth ariannol”. Dw i, ac ambell un o ’nghydweithwyr, wedi swyno gan hon a’r lleoliad hudolus yn arbennig, gyda haul hirddydd haf yn chwa o awyr iach wedi holl d’wllwch a glaw smwc y cyfresi ditectifs o’r parthau hynny.  Mae’n prysur tynnu at ei therfyn, felly trowch i wasanaeth dal-i-fyny Channel 4 cyn i’r perl anhysbys hwn ddiflannu dan y don. Un peth – mae’r ddeialog braidd yn giami ar adegau, neu’n hytrach, cyfieithiad yr isdeitlau ar y sgrin.
 

 

Y llall ydi Blue Eyes, drama wleidyddol hynod gyfoes o Stockholm, lle mae’r twf mewn gwleidyddiaeth atgas hiliol adain dde yn gysgod dros etholiadau arfaethedig y wlad honno. Cyfres sy’n dangos pa mor frawychus o hawdd yw hi i’r werin dosbarth gweithiol gael eu bachu gan bolitics gwrth-fewnfudwyr, am amryfal resymau – tlodi cymdeithasol, diweithdra, propaganda’r gwefannau cymdeithasol – a chwarae troi’n chwerw. Mae’n ddychrynllyd o berthnasol i ninnau fama, gyda’r Blaid Biws ar fin ymuno â Senedd Bae Caerdydd am y tro cyntaf erioed ochr yn ochr ag adfywiad pleidiau asgell dde ledled Ewrop. Hefyd, cawn hanes Elin Hammar (Louise Peterhoff) un o weision sifil y llywodraeth sy’n chwarae ditectif wrth ymchwilio i ddiflaniad sydyn ei rhagflaenydd yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r ddwy elfen a’r ddau fyd yn siŵr o ddod ben-ben â’i gilydd yn ystod y gyfres. Heb ganlyniadau rhy dda, berig.
Ar nodyn hollol wahanol, bu’r ddwy gyfres yn agoriad llygad trwy ladd un ystrydeb Swedaidd yn arbennig. Mae llawer o’r actorion yn debycach i Eidalwyr na’r stereoteip gwallt melyn llachar…
 

 

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Crochan ac Archdderwydd

Ddechrau’r wythnos diwethaf, tro bach i Gaeredin ac i Amgueddfa Genedlaethol yr Alban i weld arddangosfa helaeth o’r enw CELTS.  Roedd hi eisoes wedi bod yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain, a gwn fod ambell un o’m darllenwyr wedi ei gweld hi yno. Am ryw reswm nid yw’n dod i Gymru. Do fe gawsom weld, […] Parhau i ddarllen

shitclic: ‘Mynadd efo Marcella

 
Iawn, dyna ddigon o nordiskaladrad. Dim mwy plîs. Digon teg creu fersiynau ‘lleol’ o’r llwyddiannau Sgandi sydd wedi sgubo drwy’r byd megis y pedwarawd pop nid anenwog o’r 70au. Ar ôl Lloegr/Ffrainc ac America, Rwsia ydi’r wlad ddiweddaraf i ailwmapio Bron/Broen a’r ditectif-awtistig unigryw sy’n ymchwilio i lofruddiaeth erchyll ar ffin dwy wlad. Dw i wedi rhoi’r gorau i freuddwydio am fersiwn gyffelyb ar ganol Pont Hafren, i’w darlledu ar S4C a BBC4 neu Netflix gydag isdeitlau-ar-y-sgrin.

Marcellasydd dan y lach y tro ma. Cyfres dditectif ddiweddara ITV, gydag Anna Friel yn y brif ran. Cyfres a sgwennwyd gan Hans Rosenfeldt, crëwr The Bridge, wedi’i thrawsblannu i Ddinas Llundain (wrth gwrs) ac yn weledol debyg iawn i’r ‘hit’ noiraidd River ar y Bîb gyda Stellan Skarsgård a Nicola Walker. Mi straffaglais drwy’r bennod gynta, a ddim mwy. Mae’r plot yn cwmpasu tor-priodas, puteindra, pedoffilia, llofruddiaeth sy’n debyg i gasgliad ddigwyddodd dros ddegawd yn ôl a mater bach o amnesia a thrais domestig yn erbyn ei gŵr sy’n gwneud i chi amau ai DS Marcella Backland sydd wrth wraidd y cyfan. Diawcs, falle nad yw’n cofio’r ffaith iddi gladdu’i thad dan y patio sbel fawr yn ôl chwaith?!
 
Ond fel y dywedais, rhois i’r gorau iddi wedi’r bennod gyntaf yn unig. Wn i ddim yn union pam. Diffyg amynedd na chydymdeimlo â’r cymeriadau, prinder isdeitlau efallai. Gormod o haenau a chymeriadau da-ni-wedi’u-gweld-i-gyd-o’r-blaen. Yn syml, does dim byd newydd yma, a’r canlyniad felly yw ailbobiad symol iawn o’r Sgandis gwell.

Ys dywed Gerard O’Donovan yn y Telegraph:

TV’s Marcella is a series that’s making me wonder whether much of the success of Nordic noir crime dramas in recent years was simply down to the fact that we’d believe anything, no matter how ludicrous, so long as it was set in Scandinavia rather than Britain.

 
Gobeithio y bydd yna well siâp ar ddrama iasol nesa ITV nos Wener 29 Ebrill – The Secret gyda James Nesbitt, yn seiliedig ar stori wir am ddeintydd ac athrawes ysgol Sul gyhoeddus-barchus o Swydd Derry a laddodd eu partneriaid oes er mwyn parhau â’u haffêr, ac a gafodd getawe efo hi am ddeng mlynedd. Iasol yn wir. Dw i’n edrych mlaen yn barod, a Nesbitt wastad yn actor tebol.

 

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Profi’r Powdwr Du

Ar benwythnos heulog braf yr 16eg a’r 17eg o Ebrill, daeth dros 300 o fyfyrwyr o bedwar ban Prydain a gogledd Iwerddon i gystadlu ym Mlaenau Ffestiniog.

Antur Stiniog oedd yn cynnal Pencampwriaeth Beicio Lawr-Allt Myfyrwyr Prifysgolion Prydain eleni… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Diolch i bawb _ _

_ _ yn Arfon sydd wedi bod ddigon carededig i gymryd poster gardd – mae’r galw wedi bod yn gwbl anhygoel – dwi’n amcangyfri ein bod wedi dosbarthu tua dwy waith cymaint nag erioed o’r blaen.Diolch o galon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd ffrind orau fy merch fabi neithiwr, pythefnos yn gynt na’r disgwyl – hogan fach ddel a oedd yn pwyso chwe phwys. Mae fy merch a’r ffrind wedi bod yn ffrindiau gorau ers i ni symud yma 19 mlynedd yn ôl. Priododd y ffrind y llynedd a dyma hi yn fam ifanc yn barod. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur ac UKIP yn ymladd i ddod ar waelod y tabl

Hynny yw y tabl a grewyd gan Gymdeithas yr Iaith i ddangos pam mor llesol ydi maniffestos y pleidiau i’r Gymraeg.  Mae hyd yn oed y Toriaid yn gwneud bron ddwywaith yn well na Llafur.  Manylion yma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffins efo menyn afal

Mae’r menyn afal yn yr oergell yn rhy felys bwyta ar dost, ac felly penderfynais grasu myffins efo fo. Dyma chwilio ar y we a ffeindio rysáit gwych – efo ceirch a heb fraster. Defnyddiais hadau lin yn lle wyau; hanner o siwgr; dim ond pinsiad o halen. Roedd y myffins yn hynod o flasus; galwodd y gŵr nhw’n fyffins gorau dw i erioed wedi’u crasu. :) Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cywiro datganiadau camarweiniol – eto fyth

Y trydydd gwaith i mi orfod cywiro hon.  Dwi’n adgynhyrchu’r hyn ysgrifennais ym mis Chwefror.Rwan mae’r stori mymryn yn gymhleth – yn arbennig os ydych yn dod o’r tu allan o Wynedd, ond mi geisiwn wneud pethau’n syml.Mae Gwynedd – fel pob cyngor … Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Penblwyddi, placardiau a phleidleisio’n mynd â’r sylw Parhau i ddarllen

agssc: Ian Rush’s first goal for Wales – Football Quiz #2

Parhau i ddarllen

Golwg360: Tref y Sgowsars yn dangos eu croeso

Efa Lois sydd yn trafod ymdrechion y trigolion i wella bywydau’r digartref Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Rhagrith a Lludw

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mawrth 2015.

Fel arfer, mae mis Mawrth yn un sy’n llenwi fy nyddiadur hefo galwadau i feirniadu yn eisteddfodau cylch a rhanbarthol yr Urdd, ond gan mod i wedi derbyn gwahoddiad i feirniadu’n y Genedlaethol yn y… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Chwaraeon: adnodd pwerus ar gyfer gwella llesiant

Yn y blog hwn, mae Dr Rachel Hughes, Pennaeth Mewnwelediad yn Chwaraeon Cymru, yn esbonio pam fod chwaraeon yn declyn mor bwysig er mwyn gwella lles… Beth petawn i’n dweud wrthoch chi bod yna adnodd effeithiol iawn ar gyfer ymgysylltu ag unigolion, cymunedau a hyd yn oed gwledydd a’u grymuso i gymryd camau i weithredu […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Gemau Yr Haf

gan f8 Amser am eitem bach arall o gyfres Y Lle? O, go on ta. ‘Da ni’n mynd ffwl pelt, bois. Tro ‘ma, golwg ar rai o’r gemau mawr sy’n dod allan dros yr Haf. Mae’r eitem yma yn cynnwys y crys-T gorau i Elidir wisgo erioed, ac araith gan Daf sydd o bosib yr un gora…

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gruff Rhys: pleidleisiwch UE

Meddai Gruff Rhys ar ei flog: Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor … Parhau i ddarllen “Gruff Rhys: pleidleisiwch UE”

The post Gruff Rhys: pleidleisiwch UE appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 16:12-15 (BCND:tud.121/BCN: tud.111)

Bore da a chroeso i’r oedfaon bore ma. Wrth i’r byd ddathlu penblwydd Elisabeth II yn 90 wythnos yma, maen nhw’n siarad ac yn rhyfeddu at yr holl wasanaeth mae hi wedi ei roi i’w rôl fel Brenhines. Dydi o’m o bwys pa farn sydd gennych chi am . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff?

Dw i wedi bod yn chwarae gyda’r cysyniad o ‘bots’ yn ddiweddar. Bots o’n i’n eu galw nhw tan eithaf diweddaf ond ymddengys bot y gair wedi newid ystyr ychydig yn ddiweddar. Mae’r bots, neu beth bynnag rydych chi’n eu galw nhw, dw i’n canolbwyntio arnynt yn ddarnau bach o god PHP sy’n trydar pethau yn … Parhau i ddarllen Peiriant trydar awtomatig, ond pa stwff? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae hwn

Dw i’n edrych ymlaen at ddydd Iau’n ddiweddar oherwydd bod BluOscar wedi dechrau postio bob wythnos “lle mae hwn yn Fenis.” Mae o’n postio lluniau o bethau fel pen ffynnon, ddrws, cerflun, ayyb mewn llecyn anhysbys, a gofyn i’w ddarllenwyr ddweud lle m… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Lle mae’r Gymraeg plis?

Mi fedra i gyfri dau air – Llafur a  Cymru.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Llafur yn benderfynol nad tro rhywun arall yw hi

Iolo Cheung sydd yn holi Carwyn Jones cyn yr etholiad ar 5 Mai Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904. Parhau i ddarllen

gwyddonias: ‘Adar Dur’ : Stori fer newydd sbon gan Elan Grug Muse.

Clec.. ping Gwyliodd Alun yr aderyn yr oedd o newydd ei daro yn troelli’n wyllt uwch ei ben cyn ail-ddarganfod ei echel a hedfan i ffwrdd yn biwis. Clec Clec… ping Dyna fo’n taro un arall, a honno’n gwneud coblyn o din dros ben nes ei fod o’n bowndian trwy’r awyr, y fwled yn sboncio’n […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Mrs Reynolds a’r Cena Bach (Theatr Genedlaethol Cymru)

Y llynedd cyhoeddwyd y gyfrol Contemporary Welsh Plays (Bloomsbury), a ganolbwyntiodd ar chwe drama gyfoes Gymreig, a lwyfannwyd ers troad y Mileniwm.  Yn eu plith cafwyd gweithiau gan Katherine Chandler, Rachel Tresize a Dafydd James; i gyd yn gardiau post … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Pleidleisiwch UE

  Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus. Ta waeth – ysgrifennwydDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Golwg360: I ble’r aeth Aberystwyth?

Pam ddylen ni orfod troi at y Saesneg, hola Morgan Owen? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pro Evolution Soccer yn Gymraeg

gan Elidir Jones Weithiau, mae’r byd yn eich synnu chi. Yn dilyn Gareth Bale yn cael ei sticio ar flaen bocs y fersiwn diweddara o Pro Evolution Soccer, mae datblygwr y gêm, Konami, wedi mynd un cam ymhellach… a rhyddhau fersiwn iaith Gymraeg o’r gwaith celf fydd yn ymddangos ar y gêm ei hun. A dyma fo. Mae…

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwrthryfel y Pasg, 24 Ebrill 1916

Ym misoedd cyntaf 1916 roedd y Rhyfel Fawr yn ei ail flwyddyn ac roedd y newyddion o’r ffrynt yn ddu. Gyda’r naill ochr na’r llall yn ennill y frwydr yn ffosydd Ffrainc, roedd y sylw’n troi at Fôr y Canoldir a’r Dwyrain Agos. Roedd pethau’n llwm, a chafodd y milwyr olaf eu cludo o’r Dardanelles […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Goreuon Yr MCU

gan Elidir Jones Mae’n amser prysur iawn yma yn f8 HQ, ac yn debyg o aros felly am rai wythnosau. Ro’n i wedi bwriadu gorffen Dark Souls 3 a gwneud adolygiad fideo ohono erbyn hyn, ond dydw i ddim cweit wedi ei drechu o eto. Ac mae ‘na amryw o fideos eraill ar y gweill. O, oes. Peidiwch chi…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: O Keele i’r Rhondda

Peidiwch a chamddeall rwan ‘does gen i ddim byd yn erbyn Keele – dim oll – wyddoch chi ddim, efallai y byddaf yn ymweld a’r lle rhywbryd yn y dyfodol.  Does gen i ddim byd yn erbyn Plaid Lafur Keele chwaith – ‘dwi’n siwr eu bod nhw’n bobl ddymunol… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwrnod braf yn yr ardd

Mae o wedi bod yn ddiwrnod ardderchog, heddiw, a mi r’on yn ol ar y beic yn mynd i’r gwaith.  Dyma coeden ceirios ar y ffordd i’r gwaith:A’r cenin pedr hwyr o flan goedwig fach, hen, dwi’n mind heibio:Ond falla’r rean gore o’r dydd oedd y prynhawn… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y cyntaf allan o’r bloc – ond ai Plaid fydd yn ennill y ras?

Iolo Cheung sydd yn holi Leanne Wood cyn yr etholiad ar 5 Mai Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Cae: Edrych Nôl a Mlaen

Dim ond dwy flynedd yw hi ers inni brynu’r cae gyferbyn â’r tŷ. I fod yn fanwl gywir, tri-chwarter y cae, achos mae un rhan o hyd yn cael ei defnyddio’n borfa gan gymydog sy’n pesgi lloi. Daeth cymydog arall i aradu, ac o fewn chwe mis roeddem ni’n mwynhau cynhaeaf da o ffa, a […] Parhau i ddarllen