: Lansiad Ardal Gwella Busnes Caerdydd

Heddiw bu arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, yn lansiad swyddogol Ardal Gwella Busnes (AGB) Caerdydd yn rhif 1, y Sgwâr Canolog. Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, 2016

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru 2016 yn Neuadd Brangwyn, Abertawe 19 Tachwedd. Sir Gaerfyrddin oedd yn llywyddu’r eisteddfod eleni ac, yn ôl Lowri Thomas, cadeirydd y pwyllgor gwaith, ‘Roedd hi’n steddfod lwyddiannus dros ben, gyda channoedd o aelodau o bob … Continue reading Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Siom y llyfrau codi fflap

Wel wel… a ninna’n meddwl bod llyfrau plant bach sy’n cynnwys fflapiau a darnau o ddefnydd ac ati un ddefnyddiol ar gyfer annog plant i ddysgu darllen. Gesiwch be? Tydyn nhw ddim – wel, ddim efo pawb. Mi nath tîm ymchwil o’r Royal Holloway yn Llundain ymchwil efo 31 plentyn – mi wnes i stopio […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #5: “Pa Reich Oedd E?”

gan f8 Pennod 5 o’r podlediad, jest mewn amser ar ddiwrnod ola’r mis! Anghofiwch Trump. Mae mis Tachwedd wedi ei achub. Yn y bennod yma: – Trafodaethau ar Rise Of The Tomb Raider! Everybody’s Gone To The Rapture! Dishonored 2! Titanfall 2! Battlefield 1! Iasgob. – Yn y newyddion: mae ‘na gêm newydd ar gael…

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog -banciau, baneri, a blodau

Pytiau o’r Cyngor Tref
Addasiad o erthyglau gan Bedwyr Gwilym a Rory Francis, o rifynnau Medi a Hydref.

Dim Banc
Bu’r cyngor yn trafod cau cangen Blaenau banc HSBC ym mis Medi, sef banc olaf y dref. Yn naturiol, ‘roedd aelodau’r Cyngor yn siome… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.7

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress. Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 […]

The post Ystadegau WordPress 4.7 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hargandroid: Pecinta BB, Simak Spesifikasi Dan Harga Blackberry Z10 Ini!

Harga Blackberry Z10 – Lama berkecimpung di dunia
teknologi membuat Blackberry sanggup mengerti kebutuhan para pengguna ponsel
terkini. Dan hal tersebut dibuktikan dengan diluncurkannya Blackberry Z10, yang
menjadi salah satu produksi ponsel pintar … Parhau i ddarllen

atgof.co: Tywydd Mawr – Heavy Weather

Pop Cymru: Gig: Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig Clwb Rygbi Pwllheli 09:12:2016

Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig
Clwb Rygbi Pwllheli
09:12:2016 | 7.30yh | £8 | 18+
Tocynnau ar gael yn Llên Llŷn a Tonnau

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bds

Gwelodd myfyriwr Rydychen sticer BDS ar liniadur Apple, a gadael nodyn sydyn: 

“Efallai fod ti eisiau gwybod bod flash-storage yn y cyfrifiadur hwn wedi cael ei wneud gan Anobit, cwmni technoleg Israel. Os nad wyt ti eisiau’r cyfrifiadur mwyach, gad fo ar y ddesg tu ôl i ti.”

Mae’n hynod o anodd byw yn y byd modern hwnnw os dach chi eisiau boicotio Israel yn llythrennol. Diolch i Hananya am y llun diddorol hwn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy am helynt adleoli pencadlys S4C

Yn ol at y stori S4C mae gen i ofn.  
Mae yna un neu ddau o drydarwyr – @SeimonBrooks ac @Dilys Davies ymhlith eraill wedi bod yn trafod y mater heddiw.  Hefyd mae Simon Thomas AS wedi gofyn cwestiwn i Ken Skates yn y Senedd heddiw. Mae’r stori’n un gweddol gymhleth, ac mae yna sawl elfen iddi hi – a dydi hi ddim yn amlwg bod neb wedi gwneud dim o’i le.  
Serch hynny mae yna broblem – ac mae’n troi o gwmpas y ffaith bod y cynllun i fod yn gost niwtral – ond ein bod yn gwybod i Goleg y Drindod wneud o leiaf ddau gais am grant – y naill gan Ewrop a’r llall gan y Cynulliad – i ariannu’r cynllun.  Mae hyn yn ei dro yn esgor ar ddwy broblem arall.  Yn gyntaf dydi gwneud cais am grant ddim yn golygu y bydd y cais yn cael ei dderbyn o anghenrhaid, felly mae amheuaeth ynglyn ag i ba raddau roedd cynllun Coleg y Drindod wedi ei adeiladu ar seiliau ariannol cadarn yn y lle cyntaf.  Yn ail ‘dydi hi ddim yn glir os oedd dealltwriaeth y ddau gorff ymgeisiodd i gael croesawu pencadlys S4C yn dehongli’r term ‘cost niwtral’ yn yr un ffordd.
Beth bynnag dyma’r cwestiynau sydd angen eu hateb er mwyn darganfod faint o broblem sydd yna mewn gwirionedd.  Os oes rhywun efo cwestiwn arall (call) gadewch o yn y dudalen sylwadau – dwi’n fwy na pharod i’w gyhoeddi.

Cwestiynau i S4C:

1). Ymddengys mai darpariaeth ‘cost niwtral’ oedd un o brif feini prawf ar gyfer arfarnu’r ceisiadau.  Oedd ‘cost niwtral’ yn cyfeirio at gost i S4C ‘ta’r gost i’r pwrs cyhoeddus?
2). A wnaed yn glir yn y canllawiau a anfonwyd i’r ymgeiswyr beth yn union oedd ‘cost niwtral’ yn ei olygu?  
3). Oedd S4C yn ymwybodol o’r cychwyn mai trwy wneud cais am grantiau yr oedd Coleg y Drindod yn bwriadu ariannu eu cynllun?
4). Os felly, oedden nhw’n hapus bod trefniadau amgen gan Coleg y Drindod os nad oedd eu ceisiadau am grantiau’n cael eu caniatau?
5). Roedd S4C mewn cyfarfod efo Cyngor Sir Caerfyrddin a Choleg y Drindod i drafod cais am grant o Ewrop ym mis Ebrill 2015.  Faint cyn hynny oedden nhw’n gwybod nod angen gwneud cais felly.?
Cwestiynau i Ken Skates:
1). Mewn ymateb i gwestiwn yn gynharach heddiw gan Simon Thomas dywedodd Ken Skates hyn – Up to £6m of extra cash has been requested for the Carmarthen building, BBC Wales revealed last week.  At beth mae’r gair ‘extra’ yn cyfeirio?

Cwestiynau i Goleg y Drindod.

1). Gwnaed cais gan Coleg y Drindod am grant o gyfeiriad Ewrop i ariannu Canolfan Egin y llynedd.  Cais am faint oedd o, ac oedd y cais yn llwyddiannus?

2). A wnaed yn glir yn y cais gwreiddiol i S4C mai trwy wneud ceisiadau am grantiau am bres cyhoeddus y byddai’r cynllun yn cael ei ariannu – o leiaf yn rhannol?  

3). Oedd yna drefniadau amgen mewn lle i ariannu’r cywaith?

4). Os oedd trefniadau felly mewn lle, a wnaed yn glir i’r sawl y gwnaethwyd cais am grant iddynt bod Coleg y Drindod efo trefniadau eu hunain i ariannu’r cywaith os oedd angen gwneud hynny?

5). Sawl cais sydd wedi ei wneud am grantiau, a faint o bres sydd wedi ei godi?

6). Pa ganran o gost y cynllun y rhagwelir fydd yn cael ei ariannu trwy grant?  

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Fideo Treigl Amser Newydd wedi’i Ryddhau.

Wrth i ran gyntaf gwella cyfleusterau yn Ysgol Glan Clwyd ddirwyn i ben, mae Willmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y datblygiad, wedi rhyddhau’r gyfres nesaf o fideo treigl amser i arddangos proses adeiladu’r adeilad addysgu newydd. Mae’r fideo yn dangos cwblhad y gwaith brics, tirlunio o amgylch y bloc addysgu newydd ac yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Llanfadog, Penrhyn Gw:yr

(Nodyn bach anfonais i at y Fforwm ‘Enwau Lleoedd’ 29 Tachwedd 2016)

Newydd gywiro dau dudalen Saesneg o’r wicipedia – un am bentrefi Penrhyn Gw:yr lle y mynnid mai o ‘Médoc’ yn ‘Ffrainc’ y daw’r enw ‘Llanmadoc’ (sef Llanfadog) – yn y testun gwreiddol, dywedid mai’r esboniad ‘most likely’ oedd hwn!

Mae’r awdur yn meddwl mai enw ‘Ffrangeg’ yw Médoc, heb sylweddoli taw enw Ocsitaneg yw mewn gwirionedd (Medòc), ac mai ffurfiau lled wahanol a fyddai i’r enw gynt (mae’n debyg *Medouc < *Medolc).

Mae’r ffaith bod yno yn y cylch dywyn o’r enw ‘Landes de Medòc’ (o’r Ocsitaneg Landas de Medòc = Tywyn Medòc) wedi argyhoeddi’r awdur mai enw ‘Ffrangeg’ yw ‘Llanmadoc’! Ac i brofi’r tarddiad i’r carn: ‘Haplogroup R1b (Y-DNA) is consistent with the regions of Llanmadoc, Wales and Médoc, Bordeaux, France’.

Yr ail oedd tudalen ‘Madoc, Ontario’. Mae awdur hwn yn awgrymu bod y pentref hwnnw wedi ei enwi ar ôl Madog ab Owain Gwynedd (ond nid oes tystiolaeth ar gael ar hyn o bryd i’w gadarnhau).

Yna mae’n awgrymu damcaniaeth arall (nid oes cyfeiriad at yr un ffynhonnell, ac y mae’n ddi-sail, heb os nac onibai) – mai o ‘Llanmadoc’ ym Mhenrhyn Gw:yr y daw’r enw, ac wedyn yn ailadrodd y syniad a fu ar dudalen ‘List of Villages in Gower’ – ei fod yn ei dro yn seiliedig ar ‘Landes de Mèdòc’!

Bydd yn ddiddorol gweld a fydd yr haeriad mai enw Ffrangeg yw ‘Llanmadoc’ yn dechrau lledaenu, diolch i wicipedia! 

Parhau i ddarllen

Hargandroid: Spesifikasi Dan Harga Xiaomi Mi5 Terbaru Tahun 2016

Harga Xiaomi Mi5 – Di awal tahun 2016 yang lalu,
tepatnya bulan Februari, lagi-lagi Xiaomi merilis dan memperkenalkan produk
smartphone teranyarnya. Ya, Xiaomi Mi5 resmi dipasarkan untuk penggemar gadget.
Smartphone ini sejarinya merupakan penerus d… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn ag ad leoli S4C

Dwi’n gwybod fy mod yn mentro swnio’n blwyfol, ond dwi’n meddwl y byddai’n well i mi ddweud pwt am saga ad leoli S4C i Gaerfyrddin.  Bydd darllenwyr Blogmenai yn cofio i’r sianel – yn dilyn edrych yn bryddglwyfus ar ei botwm bol ar ol colli cyllid a gwylwyr – benderfynu ystyried adleoli ei phencadlys yn nes at ei chynulleidfa.  Cafwyd cais gan Coleg y Drindod i gartrefu’r sioe yng Nghaerfyrddin, a gan Cyngor Gwynedd i’w chartrefu yng Nghaernarfon.  

Wedi  dipyn o bendroni penderfynwyd ar Gaerfyrddin.  Roedd hyn yn dipyn o syndod i rai ohonom – mae Gaernarfon yn ganolfan i gwmniau teledu beth bynnag tra nad ydi hynny’n wir am Gaerfyrddin, mae mwy o gynulleidfa S4C yn byw yn ardal Caernarfon nag ardal Caerfyrddin a gan bod Caerfyrddin mor agos at Gaerdydd doedd dim rhaid i weithwyr y sianel fynd ar gyfyl cynulleidfa S4C.  Gellid neidio i’r car ym Mhontcanna a neidio allan yng Ngholeg y Drindod yn y bore, a gwneud yr un peth o chwith ar ddiwedd y diwrnod.  Nid oedd rhaid i neb fynd trwy ‘r sioc ddiwylliannol o ddod wyneb yn wyneb a’r gynulleidfa.

Yn ol colofn orfoleddus gan Gwilym Owen yn Golwg ar y pryd, roedd cais Coleg y Drindod yn llawer gwell nag un Gwynedd – a dyna pam y penderfynwyd symud yno.  Yn wahanol i Gwilym – debyg – ni welais y ceisiadau, felly roedd rhaid rhyw dderbyn mai ansawdd y ceisiadau oedd y rheswm tros y dewis rhyfedd.  Ond, ymddengys bellach nad oes gan Coleg y Drindod ddigon o bres i gartrefu S4C, ac maent am i Lywodraeth Cymru lenwi’r bwlch.  
Rwan, beth am atgoffa ein hunain o eiriau Prif Weithredwr y sianel ddwy flynedd yn ol:
Yn gyffredinol, roedd Awdurdod y Sianel wedi dweud y byddai angen i gynllun adleoli fod yn fuddiol i’r gwasanaeth ac yn gost-niwtral dros gyfnod.  Hefyd roedd yr Awdurdod yn glir am ei ofyniad i sicrhau bod modd creu manteision ieithyddol, diwylliannol ac economaidd.  Roedd nifer o feini prawf agored wedi’u cyhoeddi yn seiliedig ar y gofynion hyn, ac yng ngholeuni’r meini prawf hynny y cafodd y penderfyniad terfynol ei wneud.

Mae yna ddau fater yn codi o hyn.  Yn gyntaf mae’n amlwg bellach nad ydi cais Caerfyrddin yn gost niwtral, felly mae’n methu un o’r meini prawf.

Mae’r ail yn dod a ni ‘n ol at ansawdd y ceisiadau.  Mae’n hawdd i unrhyw ffwl lunio cynllun sy’n edrych yn dda os nad yw’n gorfod talu amdano fo i gyd.  Mae’n fwy o gamp llunio cais o ansawdd sydd wedi ei gostio’n gywir.  

Mae’n weddol amlwg – os ond o ran tegwch naturiol – edrych ar y mater o’r newydd.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melltith a bendith

Mae’r tanau gwyllt yn Israel dan reolaeth erbyn hyn, diolch i’r dynion tân, milwyr IDF ynghyd â nifer o wledydd a ddanfonodd cymorth. Cafodd fwy nag 30 eu harestio bellach am gynnau tân yn fwriadol! 

Bendithiaf y rhai sy’n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy’n dy felltithio, ebe Arglwydd y Lluoedd. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo’r Duw byw.

Dyma fodd i fendithio dioddefwyr y derfysgaeth yn Israel:

https://donate.unitedwithisrael.org/donate/e5?a=et_1127

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Creu Miliwno Siaradwyr Cymraeg

 Ymateb Popeth Cymraeg Cyf. i arolwg y
Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu o rôl Addysg yn… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 15:45:16

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 15:13:08

Cyfle arbennig i artist weithio efo National Theatre Wales yn Rhyl https://www.nationaltheatrewales.org/about#workwithus … Dyddiad cau ceisiadau: Rhagfyr 6   Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-11-28 14:12:29

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysgwrn -Creu murlun lliwgar

Newyddion o Gartref Hedd Wyn.

Dros fisoedd yr haf bu plant a phobl ifanc yr ardal yn brysur yn creu murlun lliwgar fydd yn ganolbwynt i arddangosfa’r Ysgwrn pan fydd yn ail agor yn y gwanwyn.

Cafodd yr artist lliwgar Catrin Williams, ei chomisiy… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Rhywbeth i’w bori yn y Ffair Aeaf

Mae Cennydd Owen Jones yn ffermwr ifanc o Bontsian yng Ngheredigion Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: There had come to Aberystwyth a great opportunity. Were they going to rise to it?

This call to arms came from the industrialist David Davies of Llandinam in a speech he gave to a packed public meeting held in Aberystwyth […] Parhau i ddarllen

Hargandroid: Kelebihan Dan Kekurangan serta Harga Coolpad Note 3 2016

Harga Coolpad Note 3
– Setelah sukses dengan Coolpad Shine, salah satu produsen smartphone terbaik
asal Tiongkok kembali merilis satu ponsel pintar terbaru, yaitu Coolpad Note 3.
Kedua produk tersebut memiliki keunggulan yang sama, yaitu dilengkapi … Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cwestiwn o bwys

Yn ei yrfa hir a disglair fel gohebydd, newyddiadurwr a cholofnydd, mae Gwilym Owen wedi gofyn cannoedd o gwestiynau.  Mae wedi holi a stilio; mae wedi procio a phryfocio pob math o bobl am bob math o bynciau pwysig a dibwys, difrifol a doniol.  Mae wedi tyrchu, wedi codi gwrychyn ac wedi mynd dan groen.  […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Garlleg

Pan o’n i’n 12 oed, fy hoff lysiau i oedd tatws. Ar ffurf chips, wrth gwrs.

Ffa haricot hefyd.
Y rhai oedd yn dod mewn tun, efo saws tomato. Ia, baked beans siwr iawn.

Mae’r Fechan yn 12 oed cyn Dolig eleni. Ei hoff lysieuyn hi ydi garlleg! Mi fwytith hi ewin garlleg yn amrwd, ac wrth ei bodd efo fo wedi’i rostio a’i ffrio hefyd, a’i rwbio ar fara, a’i ychwanegu i bob mathau o brydau bwyd. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Blodeuwedd (Sioe Bantomeim Cwmni Mega)

A hithe’n dymor panto, mae’r enwau mawrion i’w gweld ledled Cymru; o Alfie, yr arwr rygbi, fel Aladdin yn Llandudno i’r ‘Hoff’ fel Capten Hook yng Nghaerdydd. Sleeping Beauty yw atyniad Abertawe y tro ’ma, a Sinderela fydd yn swyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore Sul: Colli er mwyn ennill – Y Cyrff

Colli er mwyn ennill – Y Cyrff Parhau i ddarllen

anturypaleone: Parablu

Mae’r blog bron yn flwydd oed, sydd ddim yn lot o benblwydd gan nad ydw i wedi sgwennu llawer ond wrth feddwl fi’n eitha mwynhau sgwennu blog. Yn un peth ma fe’n neud fi ymarfer rhywbeth fi ddim yn neud lot, sef sgwennu – falle ddim yn dda, ond dal! Yn ail fi’n cael rhoi … More Parablu Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion o Fyd Crefydd

1.    Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru am benodi ‘Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn ardal Bangor’, a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru Cymraeg a bod yn Gristion. Mae’r Pab yn Gristion.  Bwriwch fy mod i’n Babydd, ac yn cynnig am y swydd.  Fyddai gen i siawns? 2.    Darllenwn yn y wasg am sefydlu ‘Cymdeithas Dyneiddwyr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio’r ŵyl

Dim ond hanner o fy mhlant a oedd wrth fwrdd cinio gŵyl Ddiolchgarwch eleni; mae fy nwy ferch yn Japan; dathlodd fy mab hynaf yr ŵyl efo teulu ei wraig. Choginiais erioed dwrci mor fach (10 pwys.) Cawson ni ginio braf beth bynnag. Es i am dro’n gynnar eto’r bore ‘ma mewn niwl oer wrth weddïo dros ein harlywydd ni newydd a oedd yn gweithio ddydd yr ŵyl hyd yn oed. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Siân Lewis

Mae’r awdures Siân Lewis newydd fod ar daith @LlyfrDaFabBooks o gwmpas ysgolion Sir Benfro. Un o gynlluniau  Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo darllen ydi’r daith, cyfle i ddisgyblion gyfarfod ag un o’n hawduron mwyaf toreithiog a phrofiadol. A dyma hi efo rhai o blant y sir: Siân oedd awdur cyfrol fuddugol categori cynradd Gwobrau Tir […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Plygain Dalgylch Llafar Bro

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams a Tecwyn Vaughan Jones am hen draddodiad y Plygain, a thraddodiad newydd cynnal y gwasanaeth unigryw ym Mro Ffestiniog.

[<–  Cofiwch am wasanaeth Plygain eleni!] 

Croesawyd Gwasanaeth Y Blygain Dan yr Hen Drefn i Eglwys y Bowydd am y tro cyntaf, ar y 29ain o Dachwedd y llynedd. Mae i’r traddodiad Cymreig hwn hanes godidog.

Mewn llawer rhan o Gymru, Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Trac 13: Design for Life – Manic Street Preachers (ail wampiad Dave Wrench)

……..ac yn olaf fersiwn bendigedig gan y cynhyrchydd Dave Wrench. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Pat a David ar sioe Rhys Mwyn

Mae rhaglen RHYS MWYN ar BBC RADIO CYMRU yn trin a trafod yr albym arbennig PORWR TRALLOD gan DATBLYGU Nos Lun ar BBC Radio Cymru gyda Pat Morgan a David R.Edwards yn fyw yn y stiwdio. Copiau feinyl a cd … Continue reading Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Cwsg mewn hedd Pauline Oliveros. Does dim geiriau gen i, ond…

Cwsg mewn hedd Pauline Oliveros. Does dim geiriau gen i, ond cerddais i lawr i’r traeth i wrando ar hyfrydwch y byd.

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Eden + DJ Ian Cottrell, Clwb Ifor Bach Caerdydd 10:02:2017

TWRW yn cyflwyno
Eden
+
DJ Ian Cottrell

Clwb Ifor Bach Caerdydd
10:02:17 9pm £10 18+

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymlaen i’r gorffennol

Yn ol yn oes yr arth a’r blaidd pan oeddwn i’n y coleg roedd yn beth gweddol gyffredin i bobl ar y Chwith gyfeirio at eu gwrthwyneb wyr fel ‘ffasgwyr’.  Yn bersonol dwi pob amser wedi ceisio gwneud defnydd o’r term – mae yna ystyr penodol i’r term… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tanau gwyllt

Mae Israel ar dân! A chafodd hanner o bron i 20 o achosion yn ddiweddar eu cynnau’n fwriadol; cafodd rhyw ddwsin eu harestio. Mae’r diffoddwyr tân wrthi’n galed ers dyddiau efo cymorth gwledydd eraill – America, yr Aifft, yr Iorddonen, Rwsia, Twrci, Gwlad Groeg, Croatia, Ffrainc. Bendith arnyn nhw, a gobeithio bydd yna fwy i ddod. Mae’n anghredadwy o erchyll bod rhai Arabaidd yn dathlu wrth ddosbarthu negeseuon efo #israelisburning!!! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: #CadwTrefn: Y Llywydd a’r Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yn ateb eich cwestiynau

Sut mae cadeirio cyfarfod o Aelodau Cynulliad neu Aelodau Seneddol? Beth ydych chi eisiau ei wybod am fywyd mewn siambr drafod? Dau berson sy’n gwybod yn union beth mae’r swydd yn ei olygu yw Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a’r Gwir Anrhydeddus John Bercow AS, Llefarydd Tŷ’r Cyffredin. Ar 2 Rhagfyr, byddwn yn … Continue reading #CadwTrefn: Y Llywydd a’r Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yn ateb eich cwestiynau Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gwyll drwy lygad y llofrudd

Bydd Y Gwyll/ Hinterland ddydd Sul, 27 Tachwedd yn dechrau gydag ergyd gwn, mewn pennod  danllyd ble bydd DCI Mathias a’i dîm yn saethu ar draws gwlad ar drywydd dyn arfog sydd â gwaed ar ei ddwylo. Mae’r actor o …Darllen mwy Parhau i ddarllen

gwyddonias: Adolygiad *DIM SPOILERS* Fantastic Beasts… : Alun Parrington sy’n trin a thrafod antur newydd Wizarding World JK Rowling. 

‘FANTASTIC BEASTS & WHERE TO FIND THEM’ Dyma’r ffilm diweddaraf o Wizarding World JK Rowling. Ar ôl wyth ffilm am y dewin ifanc Harry Potter, dyma ffilm sydd wedi ei leoli 70 mlynedd cyn y digwyddiadau hynny. Mae’r stori yn dilyn Newt Scamander, Magic Zoologist sydd wedi bod yn teithio’r byd yn darganfod sawl creadur […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gwna dy feddwl i lawr – Mr Huw : Lawrlwythwch neu prynwch y CD o bandcamp Mr Huw

Gwna Dy Feddwl I Lawr by Mr Huw

Pop tywyll gan Mr Huw gyda ei albym newydd, ‘Gwna Dy Feddwl i Lawr’. 
Hon bydd 5ed albym Mr Huw ers rhyddhau ‘Llond Lle O Hwrs A Lladron’ yn 2007. 
Bydd yn cael ei rhyddau 25ain o Dachwedd ar CD nifer cyfyngedig a lawrlwythiad, gyda phob clawr CD wedi eu rhifo a gyda gwaith celf unigryw…..dim dau yr un fath! Unwaith eto mae Mr Huw yn newid ei sŵn gyda’i albym newydd. 

Bydd y CD yn cynnwys: 
• Gwaith celf unigryw wedi ei wneud gyda llaw 
• 2 drac ychwanegol ar y fersiwn CD 
• Print bawd unigryw Mr Huw 
• Bydd un copi o’r albym yn dod gyda phrint bawd troed Mr Huw ”  


Gwefan Mr Huw

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan heddiw: Carcharoion EP – Carcharorion

Prynwch o wefan I KA CHINGwww.ikaching.co.uk/siop/Carcharorion_EP Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 14

gan Elidir Jones Amser cymryd cipolwg eto ar yr holl gemau dwi wedi gorffen, am y… waw… y pedwerydd tro ar ddeg. Ddylswn i wir wedi rhoi isdeitlau i’r darnau ‘ma. ‘Gemau Diweddar 14: The Re-Re-Re-Revenge’. Beth bynnag. Gafodd fy sylw ei dynnu gan y Playstation VR yn ddiweddar, a gan llwyth o gemau a…

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘OPERATION TÂN’

Yn 1980 cafodd Robat Gruffudd a’i wraig Enid, ill dau eu harestio ar gam a’u cyhuddo o losgi tai haf… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: "Os gwelwch yn dda" – Dau Cefn

“Fi di’r doctor……dwi’n hollol walltgo”Os gwelwch yn dda – Dau Cefn Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu 200 gyda Huw Stephens a Swnami

Mae’n ‘na wahoddiad i chi ddod i barti; mae’ch enw chi ar y drws. Y band byw fydd Swnami ac mi fydd y DJ Huw Stephens ar y decs, wrth i Owain a Mari gyflwyno rhaglen wahanol i’r arfer yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Negeseuon ffasgaidd Trump’

Mae Aled Thomas, Is-gadeirydd Cangen Plaid Cymru ym Mhenarth, wedi bod yn astudio areithiau gwleidyddol ac yn dweud bod ethol Donald Trump a Brexit yn “drychinebus”… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Trac 12: Gweld y Byd mewn lliw – Band Pres Llareggub, Mr Phormiwla, Alys Williams. Mics gwaith cartref Pop Cymru

Trac olaf ond un mics gwaith cartref Pop Cymru ydi Gweld y Byd mewn Lliw gan Band Pres Llareggub.Mae hon yn un o’n hoff draciau o 2016 gyda Alys Williams yn canu a Mr Phormula yn rapio ar ben y cyrn a’r bit Drwm a Bas.Clasur o gan o albwm wych “Kurn”. … Parhau i ddarllen