Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – Hydref 19, 10.30

‘Lliwiau’r Hydref’ Croeso cynnes i bawb (Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg) Advertisements Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*

Dalier sylw!  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd. Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y […]

The post NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : orymdaith jerwsalem

Aeth mwy na 60,000 o bobl o 80 wlad i Jerwsalem ddydd Mawrth er mwyn cymryd rhan yn Orymdaith Jerwsalem. Aethon nhw i ddangos eu cefnogaeth a chariad tuag at Israel a Jerwsalem unedig. Roedd nifer ohonyn nhw mewn gwisgoedd cenedlaethol a chario baneri eu gwledydd yn tywallt bendith ar bobl Israel. Byddwn i eisiau ymuno â nhw pe byddai gen i draed a chefn digon cryf! Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Under railway bridge (2017) Mixed paints on board (81 x 41cm) •…

Under railway bridge (2017)
Mixed paints on board
(81 x 41cm) • £275

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Huw Rees

This month TV presenter, Journalist and Designer Huw Rees tells us about his love for art as part of our #LoveArt campaign. He has chosen […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Toledo 01/09/17

Toledo 01/09/17 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim neges am sbel

“Dyma’r neges olaf am sbel. Na fedra i sgrifennu nes i mi orffen yr holl archebion,” dwedodd fy merch hynaf heddiw. Dw i’n cyfnewid negeseuon e-bost efo hi bob dydd ar wahân i benwythnosau. Mae hi’n brysur yr adeg honno bob blwyddyn cyn Halloween efo ei busnes tatŵ dros dro. Eleni mae tatŵ Conor Mcgregor yn gwerthu’n wallgof, ac mae hi’n cael hi’n anodd argraffu a danfon pentwr o archebion wedi i’r papur ar gyfer tatŵ a wnaed yn Florida’n cyrraedd yn hwyr oherwydd Corwynt Irma. Mae yna bobl eraill yn gwerthu tatŵ tebyg, ond mae ei rhai hi’n llawer gwell. (Dw i’n fod yn hollol wrthrychol!) Parhau i ddarllen

helo gan helen: Lle i bawb

Flwyddyn yn ôl fe wnes i bostio erthygl am gelf ac adfywio trefol. Fe wnaethom ni edrych ar sut y gall celf chwarae rôl mewn helpu canol trefi a strydoedd mawr i aros yn berthnasol wrth wynebu arferion siopa sy’n newid, a thechnolegau aflonyddol megis e-fasnach. Mi wnes i grybwyll syniad yr oeddem yn edrych […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cer yn Wyllt!

Eleni mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn hyrwyddo eu cylchgrawn Gwyllt!  Maen nhw’n benderfynol o symud ymlaen a dod â’n cylchgrawn i sylw cymaint o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr â phosib – ’fyddech chi’n hoffi ymuno yn y cyffro?  … Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut allwn ni wneud dysgu a datblygu yn addas i’w bwrpas ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yr 21ain…

Sut allwn ni wneud dysgu a datblygu yn addas i’w bwrpas ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yr 21ain ganrif?

Dyma fy syniad i am sesiwn yn GovCamp Cymru 2017.

Cyflwynais fy sesiwn cyntaf erioed yn y GovCamp Cymru ddiwethaf, lle wnaethon ni edrych ar sut allai theori newid ymddygiad helpu ni i roi syniadau a gynhyrchwyd mewn anghynadleddau ar waith mewn sefydliadau. Cawsom drafodaethau da a wnaeth aros gyda mi wrth i mi geisio mynd i’r afael â newid ymddygiad ar gyfer astudiaeth genedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru. Fe wnes i feddwl ar y pryd bod e’n rhyfedd iawn nad oedd yna unrhyw un o’r maes Dysgu a Datblygu yno, yn enwedig gan fod y digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i gael safbwyntiau gwahanol o bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau amrywiol.

Mae lot wedi newid ers digwyddiad blwyddyn ddiwethaf — rydw i wedi symud i wlad wahanol ac rydw i wedi gadael Swyddfa Archwilio Cymru i ddechrau swydd newydd fel Cydlynydd Digwyddiadau Dysgu ar gyfer Research in Practice a Research in Practice for Adults. Rydyn ni’n elusen sy’n cefnogi mudiadau i gael gafael arno, deall a rhoi tystiolaeth ar waith mewn gofal cymdeithasol. Felly eleni, rwy’n bwriadu bod yr ymarferydd dysgu a datblygu symbolaidd yn y digwyddiad fel fy mod i’n gallu cael dealltwriaeth well o arfer da ac arloesol.

Dysgu ym modd gwell ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus gwell

Rydw i wedi blogio’n ddiweddar ar sut mae dull dysgu gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn hierarchaidd — mae’n llifo o’r arbenigwr i’r cyfranogwyr. Mae anghynhadledd, lle mae cyfranogwyr yn ffurfio agenda trwy gynnig syniadau i drafod, yn ymddangos fel lle da i herio’r dull yma. Falle bydd yr anghynhadledd hefyd yn lle da i ddechrau meddwl am ddulliau gwahanol o ddysgu mewn person, gan ei fod yn ddigwyddiad gwahanol iawn i hyfforddiant traddodiadol. Ond maen anodd iawn i werthuso nhw achos does yna ddim canlyniadau dysgu penodol. Felly sut allwn ni ddangos eu bod nhw’n arwain ato newid go iawn?

Mynd yn ddigidol

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn ceisio mynd i’r afael â digideiddio ar hyn o bryd, ond dydyn ni ddim wedi gwneud lot o ddefnydd o ddysgu ar-lein hyd yn hyn. Rydw i wedi ymuno â Codecademy er mwyn cael dealltwriaeth well o arfer da o’r byd ehangach. Maen nhw’n mynd â chi ar daith dysgu ymarferol i’ch helpu i ddysgu sut i godio. Rydw i hefyd wedi dechrau cwrs ar-lein am ddim gyda’r Brifysgol Agored, sy’n cynnwys myfyrio dros destun a fideo yn bennaf. Ydy gemau ar-lein yn gallu cynnig profiad mwy ymarferol, fel y mae Chris Bolton wedi amlinellu yn ei blogbost ar wneud penderfyniadau cynaliadwy ac mae Karoliina Korppoo wedi siarad amdano ar gyfer TED? Ac os ydyn nhw, a allwn ni wneud defnydd gwell ohono o fewn gwasanaethau cyhoeddus?

https://medium.com/media/e2b417e18ae015016f7ba0532b754bf4/href

Fodd bynnag, mae rhannu gwybodaeth yn broses gymdeithasol. Rydym yn adeiladu ein dealltwriaeth o rywbeth trwy ei drafod gyda phobl eraill, gweld sut mae eu naratif yn gweithio gydag un ni, ac o ganlyniad rydym yn datblygu dealltwriaeth well. Sut allwn ni sicrhau nad ydyn ni’n colli hyn wrth i ni symud ar-lein? Mae Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr Jisc yn awgrymu bod pobl sydd mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach eisiau systemau digidol i ategu addysgu wyneb yn wyneb, nid cymryd ei le. Beth yw’r ffordd orau o wneud hyn?

Ac oes yna rôl fwy ffurfiol ar gyfer dysgu anffurfiol? A all cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau cyfoedion i gyfoedion chwarae rhan fwy yn ein hymagwedd?

Drosodd i chi

Byddai’n grêt i drafod pethau ymhellach yn GovCamp Cymru os oes gennych syniadau am hyn, os ydych chi’n mynd i’r afael â materion neu os ydych chi’n gwneud gwaith da yn y maes. Mae yna gryfder mewn niferoedd, a gobeithio gallwn fynd i’r afael ag anawsterau gwasanaethau cyhoeddus trwy gyfuno ein syniadau.


Sut allwn ni wneud dysgu a datblygu yn addas i’w bwrpas ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yr 21ain… was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun, Hydref 17eg, 2.00yh

Fabula – Llŷr Gwyn Lewis Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth a Bro Morgannwg: dyna rai o’r lleoedd y mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan iddynt. Cânt eu galw’n nes at ddiddymdra wrth hofran yn y trwch adain … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Carl Morris: Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion

Dyma fy nghofnod blog ar gyfer Diwrnod Ada Lovelace 2017 heddiw. Mae Eleri James Ceredigion wedi cyfrannu llawer iawn o erthyglau a gwelliannau at y Wicipedia Cymraeg ers 2005 o leiaf. Mae hi ymhlith y golygwyr mwyaf yna, un o’r rhesymau pam mae sefydliadau Cymreig bellach wedi dechrau sylweddoli pa mor bwysig ydy’r wefan. Fe … Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion

The post Diwrnod Ada Lovelace 2017: Eleri James, Ceredigion appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Dillad Newydd yr Ymerawdwr!

Mae’r gwefan wedi cael ei ail-ddylunio ac gobeithio ei fod hi’n haws i lywio ac yn edrych yn bert. Gadewch unrhyw sylwadau amdani ac unrhyw ffyrdd hoffech weld gwelliannau i’r wefan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 10 hydref

Cyflawnodd Christopher Columbus siwrnai anhygoel i America 525 mlynedd yn ôl yn lansio cyfnod archwilio a darganfod. Diwrnod Columbus Hapus! – yr Arlywydd Trump Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Accessions Day

There was barely room left in the Council Chamber of the National Library of Wales on Wednesday the 4th of October when friends of the […] Parhau i ddarllen

shitclic: Golwg I – Hydref dramatig

Dyma’r gyntaf o ddwy golofn wadd ‘sgrifenais i gylchgrawn Golwg dros yr haf. A’r olaf am sbel go lew eto. 

Waeth i S4C roi’r gorau iddi ganol Awst ddim. Cau siop wedi bwrlwm y Sioe Fawr a’r Brifwyl, ac ailagor swyddfa Parc Tŷ Glas gyda thymor newydd yr ysgolion a’r Cynulliad Cenedlaethol. Achos pwy mewn difri’ calon sydd eisiau gwylio Noson Lawen ugain mlwydd oed adeg oriau brig nos Sadwrn neu uchafbwyntiau Dechrau Canu 2009 ar nos Sul, heblaw cydnabod ‘Cwlwm’ neu berthnasau Bertie’r ail denor sy’n ei fedd ers ache.
Sgileffeithiau amlwg “torri’r got yn ôl y brethyn”oedd 63% o ailddarllediadau ar S4C y llynedd yn ôl Adroddiad Blynyddol 2016-17 Awdurdod y Sianel, ac “…anallu i ddarparu drama wreiddiol, safonol drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig gan fod hyn yn nodwedd gynyddol o’r hyn a geir ar y prif sianelau eraill”. Diolch i’r drefn am ddramâu tramor BBC Four yn y cyfamser, megis Sé quién eres boncyrs o Barcelona ac eraill fel cyfres ysbïo Hebraeg False Flag ar sianel Fox yng nghrombil fy mocs Sky.
 Serch hynny, mae’r hen stejar Pobol y Cwm yn dal i gynnig chwip o straeon yr adeg hon o’r flwyddyn yn enwedig triongl serch Sioned-Gary-Dani a ddenodd y gorau o’r actorion profiadol hyn. Tydi stori gancr mam DJ, ar y llaw arall, heb gydio gymaint er gwaethaf perfformiadau dirdynnol Sara Harris-Davies a Carwyn Glyn. Y drwg ydi mai wyneb cymharol newydd ydi hi, a ninnau’r gwylwyr yn gorfod malio amdani heb ddod i’w nabod yn iawn. Does gen i fawr o fynedd efo’r Doc chwaith (na, nid rant gwrth-Bryn Fôn mohono) na Liv y chwaer golledig y cofiodd Tyler a Dani amdani’n sydyn reit.
Mae pethau’n gwella o fis Medi ymlaen, wrth i gyfresi newydd gwreiddiol ymddangos. Cydgynyrchiadau bei-ling wedi’u gosod mewn ardaloedd cymharol ddieithr o ran dramâu Cymraeg, yw’r themâu amlwg.
Y gyntaf yw Bang! (10/9/17), cyfres wyth rhan gyda Jacob Ifan a Catrin Stewart yn actio’r brawd a chwaer, dihiryn a phlismones â’u byd ben i waered ar ôl i ddryll ddod i’w meddiant. Wedi’i sgwennu gan Roger Williams, awdur â phrofiad helaeth o bortreadu’r Gymru gyfoes yn Caerdydd a Tir Sir Gâr, cafodd hon ei ffilmio’n Port Talbot a Chwmafan ac felly’n adlewyrchu’r ardal honno trwy bendilio rhwng Gymraeg a’r Saesneg fel Gwaith Cartref. Nid un i’r puryddion, beryg.
I ddilyn ym mis Hydref fydd Un bore Mercher, cynhyrchiad cefn-wrth-gefn diweddaraf S4C a’r Bîb wedi’i gosod yn Nhalacharn, lle mae byd twrna (Eve Myles) yn chwalu gyda diflaniad disymwth ei gŵr – ac sy’n datgelu cyfrinachau go anghynnes am y gymuned leol wrth iddi ymchwilio i’r dirgelwch. Mae’n swnio’n ddifyr, a diddorol fydd gweld faint o grap ar y Gymraeg sydd gan Ms Myles mewn gwirionedd. Rhaid bod y disgwyliadau’n aruchel, gan fod y fersiwn Saesneg Keeping the Faith eisoes wedi’i gwerthu i’r Unol Daleithiau.
Dw i’n awchu am y tymor newydd yn barod.

Parhau i ddarllen

shitclic: Golwg II – Bybl Bendigedig

Mae’n nosi’n gynt. Y siopau’n frith o ddillad a geriach dychwelyd i’r ysgol. A darllenwyr Golwg yn dioddef o’r IAS – iselder adra o’r Steddfod. Trwy lwc, mae tomen o raglenni yn dal ar wasanaethau Clic ac Iplayer i’r rhai sydd am ddrachtio mwy o ddiwylliant. Yr uchafbwynt oedd Cyngerdd Hedd Wyn: A Oes Heddwch? gyda chorws caboledig y fam ynys a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Ac mae deuawd lesmeiriol Casi Wyn a Lleuwen Steffan i gyfeiliant ‘Deio Bach’ yn dal i godi lwmp yn y gwddw.

Fel arfer, bu darllediadau di-fai gan y Gorfforaeth Ddarlledu ar S4C o ddeg y bore tan ddeg yr hwyr. Yn ddelfrydol, byddai llai o hysbysebion a mân siarad rhwng y cyflwynwyr a’r beirniaid soffa, a mwy o amrywiaeth ac arbrofi i gyd-fynd â phrifwyl fentrus y Bae flwyddyn nesa. Dw i wedi hen dderbyn na ddaw oes aur sgetshis a cherddoriaeth Swigs fyth yn ôl, ond mae gwir angen trosglwyddo Tocyn Wythnos y radio i’r teli (gyda Beti a Karen os oes modd), yn gyfuniad o sioe sgwrsio, adolygiadau a chlecs difyrrach na chopi o Lol. Wedi’r cwbl, mae enwogion mawr a mân a set secsi’r Babell Lên ar blât iddyn nhw.

Os cafodd y gynulleidfa gynhenid wledd a hanner, briwsionyn gafodd y di-Gymraeg yn Eisteddfod 2017with Josie d’Arby. Pigion hanner awr ar BBC2 Wales ac ailddarllediad i weddill Prydain anwybodus ar BBC Four. Hanner awr o blith oriau dirifedi o ddarllediad allanol mwyaf ond dau y BBC yr haf hwn (ar ôl Wimbledon a Glastonbury). Dyma ymweliad cynta’r ferch o Gasnewydd â’r Genedlaethol ac agoriad llygad i fyd cyfan gwbl Gymraeg. Iawn, anghofiwch y ffaith i Josie “I don’t speak Welsh” ddod yn ail yng nghystadleuaeth Cariad@Iaith 2011 am eiliad. Roedd ei gwên ddiffuant yn donic, wrth iddi bicied o’r llwyfan i’r Lle Celf, clywed hanes Hedd Wyn gan yr actor Huw Garmon (yn naturiol), cael blas o’r Orsedd dros frechdanau efo’r bwrlwm byw Mair Penri a throi’n llanast emosiynol wrth wrando ar gerdd dantwyr ifanc Dyffryn Clwyd. Er bod cryn bwyslais ar y to iau, gyda chriw Calan yn rhoi cic yn dîn ein sîn werin, collwyd cyfle euraidd i ddangos peth o gyffro Maes B fel rhan r’un mor annatod o’r “wonderful bubble” chwadal Josie.
Pigion difyr, anhepgor ac agoriad llygad i bob Tom, Dick ac Evan Davis (a’i ymchwilwyr). Beth am hanner awr nosweithiol’flwyddyn nesa BBC Prydain?

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Aromatherapy – Llyfrgell Corwen 12fed Hydref, 10.30 – 12.00

Advertisements Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bartholomiew

“Dewr yw dilyn eich breuddwydion”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Euraidd

“Mae pobl mor sicr bod amser yn bodoli, ond ni allynt ei dal gyda eu dwylo.

Mae wastad yn llithro trwy eu bysedd.

Efallai ni allynt ei ddal achos nid yw’n bodoli.

Mae amser mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Durutti

“Mi welais hedyn sycamorwydden yn chwyrlio i lawr mewn i’r pwll o ddŵr.

Roedd hi’n bwrw neithiwr, mae’r stryd yn llawn pyllau dŵr.

Mae’r awyr mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bricyll

“Mi welais i dau ddyn tal yn cerdded heibio. 

Amdanynt dillad lliwgar a llaes. 

Mi faglodd un ar y pafin anwastad.

Mae pobl mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cadw’r ddeddf

Fore Sul diwethaf, anogaeth i weddïo dros Gatalunya a gafwyd yn Gronyn ar ddiwrnod y Refferendwm yno.  Mae’r angen am weddi yn para, ac yn fwy o bosibl wedi’r hyn a ddigwyddodd ddydd Sul. Pa fath o wlad sy’n awdurdodi’r hyn a welwyd?  Pa fath o lywodraeth sy’n gorchymyn ei heddlu milwrol i ymosod ar […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trosodd atoch chi Mr Davies

Mae Sandy Clubb yn gwbl gywir i ddweud nad ydi Cyngor (Llafur) Caerdydd yn dod yn agos at wneud eu rhan i wireddu uchelgais honedig llywodraeth Cymru i ‘greu’ miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Yr hyn sydd ddim yn ymddangos yn y stori ydi mai prin iawn … Parhau i ddarllen

shitclic: Mae’r Seirennau’n galw…

 

“Pen bach”.  Dyna’r peth cyntaf  ddaeth i’r meddwl ar ôl gweld yr hys-bys ar S4C. Yr ail beth oedd, “apêl amlwg at fois hoyw a’r genod” wrth i’r cyn-fewnwr bronnoeth fynd drwy’i bethau yn y gampfa.

Ond cefais fy synnu ar yr ochr orau gan Mike Phillips a’r Senghenydd Sirens cyfres bry ar y wal lle mae cyn-chwaraewyr rhyngwladol yn helpu carfan o amaturiaid ar hyd y tymor – nid yn annhebyg i Clwb Pêl-droed Malcolm Allen yn Llanberis bedair blynedd yn ôl. Syndod braf arall oedd gweld cymaint o siaradwyr Cymraeg yn y ryc, diolch yn bennaf i ysgolion cynradd Cymraeg ardal Caerffili ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Pluen yn eu het, heb os. Fe wnes i gyfri’ chwe chwaraewraig Cymraeg eu hiaith, o Elaine Wood i Kayleigh Mason ac Ann-Marie Griffiths. Ac os ydi camerâu Cynhyrchiad Orchard wedi llwyddo i’w cael nhw i hyfforddi, gwlychu, rhegi a chymdeithasu yn y Gymraeg, gorau oll.
Aeth y rhaglen gyntaf o chwech a ni o ddechrau tymor heb hyfforddwr, i gyflwyno’r mab fferm a’r model rhan-amser o Sale Sharks, cwrs rhwystrau lleidiog iawn i’r genod a gornest hynod gorfforol yn erbyn nytars Croesyceiliog (29-24 yn diwedd).

Gyda chynnydd aruthrol yng ngêm y merched, o ychydig gannoedd dair blynedd i dros 10,000 erbyn heddiw yn ôl BBC Cymru Fyw, a’r garfan genedlaethol yn denu mwy o sylw teledu a thyrfa fawr (roeddwn i’n un o’r 4,000 a mwy yng ngêm Lloegr ym Mharc yr Arfau adeg 6 Gwlad eleni), fe ddylai hon fod yn gyfres boblogaidd.

A boi digon gwylaidd ydi Mr Phillips yn y bôn. Sori, Meic.
Un pwynt bach i gloi, gyfryngis Cymraeg. Mae gynnon ni air hollol dderbyniol, dealladwy a chanmil gwell na “sialens”. Her. Hwnna ydi o. Her.
 

 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfarfûm â meseia

Mae gan One For Israel ryw 70 o fideo am yr Iddewon a ddaeth i gredu yn Iesu fel eu Meseia. Dechreuais i a’r gŵr wylio un bob nos yn ddiweddar. Mae pob un yn adrodd hanes anhygoel sydd yn cyffwrdd eich calonnau. Roedd bron pawb yn credu mai Pabydd neu Eidalwr oedd Iesu! A chawson nhw eu synnu o wybod mai Iddew oedd, a chafodd y Testament Newydd ei ysgrifennu gan Iddewon am Iddewon. Ar y Cristnogion ffug yn y gorffennol mae’r bai; roedden nhw’n erlid yr Iddewon yn enw Iesu. Dydy cyfamod Duw, fodd bynnag, ddim yn newid er gwaethaf pawb a phopeth. “Caiff Israel i gyd ei hachub.” Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blwyddyn 12 ar daith!

Cyn cau pen y mwdwl ar flwyddyn o waith caled ym mis Gorffennaf teithiodd blwyddyn 12 i Aberystwyth er mwyn treulio prynhawn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cafodd y criw eu tywys ar daith o gwmpas y llyfrgell yn ogystal â chael y cyfle i weld llawysgrifau Aneirin a Thaliesin. Roedd hwn yn brofiad arbennig iddynt … Parhau i ddarllen Blwyddyn 12 ar daith! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd

Llongyfarchiadau mawr i bump o lenorion dawnus ym mlwyddyn 7 am gael eu dewis i fod yn aelodau o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Bydd Martha, Nel, Grace, Anest ac Osian yn mynychu cyfres o weithdai yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu eu dawn. Yn ddiweddar treuliodd y pump ohonynt ddiwrnod yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd. … Parhau i ddarllen Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 62: iOS gafr eto?

Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy! Dolenni iPhone 8 review: so this is what good battery life feels like | Technology | […]

The post Haclediad 62: iOS gafr eto? appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Amser Stori a Diwrnod Siopau Llyfrau

Mae unrhyw un call yn gwybod bod amser stori yn gwneud byd o les i blant. Roedd Michael Morpurgo yn brifathro am flynyddoedd, ac yn gwneud hyn yn rheolaidd. Ond mae trefnwyr y cwricwlwm yn Lloegr yn anghytuno am ryw reswm. Dwi’m yn hollol siŵr be ydi’r rheolau ynglyn â amser stori penodol yng Nghymru […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -‘Jenny dlysa’r byd’

Bu farw’r bardd ifanc o’r Traws, Ellis Humphrey Evans ar Orffennaf 31, 1917, a hynny o’i glwyfau wedi iddo gymryd rhan yn un o brif gyrchoedd y Rhyfel Mawr, sef Trydydd Cyrch Ypres, neu Frwydr Passchendale, fel y galwyd y cyrch hwnnw’n ddiwedda… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Collecting the Election

What was your response on April 18th to the news that Theresa May had called a General Election? Possibly similar to Brenda from Bristol? I’d […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : olion y diwrnod

Cafodd Kazuo Ishiguro o Japan sydd yn ddinesydd o’r DU Wobr Llenyddiaeth Nobel. Dw i erioed wedi darllen ei lyfrau a dweud y gwir; dyma roi cais am fenthyg ei nofel dan sylw, sef Remains of Day o lyfrgell leol. Does gen i ddim syniad fydda i’n ei hoffi… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gwymon: yr Aur Coch

Os wyt ti’n mynd i lawr i’r traeth heddiw i ymdrochi, bydd y lle yn llawn o wymon coch yn pydru’n hamddenol, a’r clêr bach yn hofran o gwmpas. Mae’n dymor casglu gwymon. Traddodiad oes yw casglu ocle y gelidium, ar gyfer trin tir âr a pherllannau, ac ers dipyn mae marchnad llewyrchus wrth ei […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: LENS 2017

Philip Jones Griffiths, John Bulmer, Marian Delyth, Rhodri Jones, Pete Davis, Peter Finnemore, David Hurn, Jeremy Moore, Amanda Jackson, Jon Tonks, Alison Baskerville, Bedwyr Williams, […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Craff, crefftus, swmpus’ – Adolygiad o Gwales – Catrin Dafydd

Sioned Williams sydd yn adolygu Gwales gan Catrin Dafydd. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 4:12-13 (BCND:tud.242/ tud.222)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn gallu dod at ein gilydd i ymlacio yng nghymdeithas pobl yr Arglwydd. Dewch i ni hefyd roi amser heddiw i weddïo dros ein Bro, y bydd enw’r Iesu yn cael . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar y pengliniau neu sefyll

Tra bod rhai pobl yn mynd ar eu pengliniau wrth i’r anthem genedlaethol yn cael ei chwarae, roedd dyn, i’r gwrthwyneb, yn mynnu sefyll ar ei draed pan ddaeth yr Arlywydd Trump a’i wraig i’w weld yn yr ysbyty. Cafodd ei saethu ei droed yn y gyflafan yn … Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: St Mary St 3 (2017) Mixed paints on board (81x41cm) • £275

St Mary St 3 (2017)
Mixed paints on board
(81x41cm) • £275

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: ‘Dal i fynd ar hyd afon Nîl!’ Rhaglen ddarlithoedd cyhoeddus gyntaf a lansiwyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd, 27 Tachwedd 1873

Sefydlwyd Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd ym mis Medi 1867 ac yn nhymor yr hydref eleni mae’n dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed.  Yn rhan o’r digwyddiadau y mae’r Gymdeithas wedi eu trefnu, bydd Iolo Williams yn cynnal darlith gyhoeddus, yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ddydd Iau 5 Hydref.  Mae’n briodol bod y dathliadau’n cynnwys digwyddiad o’r fath […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

This month Professor Rhys Jones of Aberystwyth University discusses “Mapping Welshness” as part of our #LoveMaps campaign.   I have always been fascinated by maps […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd yn Sir Ddinbych

Mae Wythnos Llyfrgelloedd 9-14 Hydref yn gyfle i ddarganfod yr amrywiaeth o bethau gallwch ei wneud yn eich llyfrgell, o chwarae a dysgu i blant, rheoli eich iechyd, cael mynediad i wifi a’r we, dod o hyd i swydd, diddordeb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Ffenestri, Celwyddau, DJ Gareth Potter | 20:10:17 | Y Ci a’r Piano, Caerfyrddin

fel y moroedd : sioe newydd

Mae’r sioe, Flames of Freedom gan Brifysgol Ozarks newydd gychwyn. Bydd hi’n para tan 16 Tachwedd. Seiliedig ar hanes cyn myfyriwr y brifysgol honno, mae’r sioe’n darlunio ei brofiad a’r bobl o’i gwmpas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dwedodd fy merch fod hi’n teimlo mor dorcalonnus tra oedd hi’n ymarfer hyd yn oed. (Ches i ddim gair efo hi eto ar ôl y sioe.) Dyma gip ar y sioe. Mae fy merch yn ymddangos sawl tro! Parhau i ddarllen

shitclic: S4Wales

Wnes i ’rioed feddwl bod Port Talbot yn gymaint o bictiwr. O’r tyrrau dur sy’n gefnlen i draeth melyn epig Aberafan i’r cymoedd gleision uwchlaw’r mwg a’r M4, a hyd yn oed colofnau concrid y draffordd fawr brysur – mae gwaith camera Bangyn hynod drawiadol. Cyfres newydd nos Sul yn slot sanctaidd y ddrama Gymraeg am naw. Nid saga sgleiniog fel Teulu mohoni na chyfres noir-aidd arall waeth beth ddywed Llais y Sais – ond cyfres drosedd-deuluol. Sam a Gina, brawd a chwaer ar begynau gwahanol mewn bywyd – y naill (Jacob Ifan) yn weithiwr warws anfoddog sy’n ysu am bach o rym a chyffro yn ei fywyd pan ddaw gwn anghyfreithlon i’w feddiant, a’r llall (Catrin Stewart) yn blismones uchelgeisiol sy’n ymchwilio i lofruddiaeth a achoswyd gan y cyfryw wn. Ac yn y cefndir, cysgod marwolaeth eu tad a saethwyd yn farw ar y traeth o flaen Sam y bychan, a’r gwrthdaro cyson â’r Sgotyn a bwli o lysdad er gwaetha ymgais y fam lywaeth (Nia Roberts) i gadw heddwch. Bu Gillian Elisa yn serennu fel mam-gu neu “Nani” ddi-lol y teulu i ddechrau cyn marw’n ddisymwth – bechod, achos yn bersonol, hi oedd un o’r prif resymau dros wylio yn y lle cyntaf. Ac mae staff yr heddlu (o Gareth Jewell i Suzanne Packer) yn ategiad dwyieithog difyr i’r cyfan. Cyfres ddwyieithog, felly, nid fersiwn gefn-wrth-gefn fel y ditectif nid anenwog hwnnw o’r Borth. Gyda llaw, ai fi ydio, neu oes angen i swyddfa heddlu Cwm Afan fuddsoddi’n sylweddol mewn bylbiau golau? Mae llawer o’r golygfeydd hynny fel bol buwch.

Bu cryn heip am iaith Bang, yn enwedig y golygfeydd helaeth o Saesneg fel sy’n fwy naturiol i’r De diwydiannol. Yn y blyrb cyhoeddusrwydd, roedd llawer o’r cast a’r criw fel y cynhyrchydd Catrin Lewis Defis yn brolio mai fel hyn ’dyn ni’n siarad yn y Gymru fodern. Cymysgedd o frawddegau Cymraeg a Saesneg, Wenglish hyd yn oed. Hmm. Llansawel falle, bendant ddim Llanrwst na Llanllwni. Meddai’r Fonesig Lewis-Defis:

“I think we switch really naturally between both languages and it shows the way that Wales and the Welsh language is today.

“It’s brilliant because we can take the Welsh language further, rather than making an excuse for it and dubbing it in English, we’re going to take the Welsh out there with the English and that makes this project really fresh and innovative.”

Dadl yr awdur Roger Williams (Caerdydd, Pobol y Cwm, Tales from Pleasure Beachac enillydd gwobr BAFTA Cymru am Tir) oedd mai portreadu iaith Cymry’r De ôl-ddiwydiannol – a chyda bron i hanner dwsin o ysgolion cynradd Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot a bwriad i agor ysgol gyfun Gymraeg gynta tre’r dur, does dim amau’r diddordeb a’r brwdfrydedd lleol.  ’Sdim dwywaith am frwdfrydedd y di-Gymraeg dros y gyfres hefyd, a barnu oddi wrth ymateb y twitteratis.  Ond – ac mae hwn yn glamp o ‘ond’ – os mai ceisio efelychu iaith y stryd mae Bang, yna mae’r sinig ynof yn dweud mai’r iaith fain fyddai cyfrwng cyfathrebu’r stad gownsil a swyddfa’r heddlu. Dyna sefyllfa drist ein hiaith yn yr unfed ganrif ar hugain.  Ond byddai rhywun yn dweud bod Pobol y Cwm yn afrealistig hefyd, wrth i’r iaith edwino fwyfwy yng Nghwm Gwendraeth sy’n sail i’r gyfres sebon hirhoedlog.  A fyddai cymeriadau fel Mark Jones a Debbie, a’r to iau fel Sioned, Dani, Tyler, Chester a Hanna yn siarad Cymraeg â’i gilydd?  Yn sicr, mae iaith y thesbians ar wefannau cymdeithasol yn ategu fy amheuon.

Hawdd cytuno felly ag ofnau  Sioned Williams yn Barn fis Hydref  “… mae S4C yn agor y drws i fyd dwyieithog a fydd – os yw’r gyfres yn llwyddiannus – yn anodd ei gau. Ai ‘adlewychu realiti holl gymunedau Cymru yw pwrpas S4C, fel yr awgrymwyd yn y noson lansio, neu ai creu arlwy yn y Gymraeg ar eu cyfer?”

Efallai mai lle BBC Wales ydi darlledu Bang– cyfle i normaleiddio’r Gymraeg mewn cyfres fwyafrifol Saesneg. Lol botes oedd creu sawl fersiwn o Hinterland i blesio cynulleidfaoedd S4C, BBC Wales Seisnig ac yna BBC Four fwy eangfrydig sydd wedi hen arfer â darlledu dramâu Ewropeaidd ag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Ar y llaw arall, diolch i dduw am S4C fel yr unig sianel o Gymru sy’n portreadu bywyd y genedl gyfoes ar ffurf drama. Pryd mewn difri calon oedd y tro diwethaf i BBC Wales wneud hynny?  Belonging wyth mlynedd yn ôl? A na, tydi The Indian Doctor llawn stereoteipiau blinderus o Gymru’r pyllau glo ddim yn cyfri…

A pheidiwch â dechrau gydag adran ddrama ITV Cymru Wales.

Mae Bang eisoes wedi denu diddordeb gan Wlad y Basg, Lloegr ac ambell AS, ac wedi’i gwerthu i orsaf SVT Sweden. Dw i’n mwynhau’r cyfuniad o’r cyffro a’r elfennau teuluol, mae’r ddeialog yn tipyn mwy credadwy na fuodd Y Gwyll erioed, a’r ddau brif actor ifanc yn llywio’r cyfan yn llwyddiannus fel cymeriadau ’da ni’n wir falio amdanyn nhw. 

Ond mae angen i S4C feddwl hefyd am gynulleidfa graidd nos Sul hefyd, a darparu drama mwy draddodiadol ar eu cyfer sy’n sicrhau ffigurau gwylio uwch na chaiff Bang, 35 Diwrnod et al fyth.

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Dyna ddigon, Doc


*SBOILAR


A dyna ni. Mae’r antur fawr ar ben. Y ddrama ddomestig dros ben llestri am sgileffeithiau hyll tor-priodas – wrth i Dr Foster(Suranne Jones) yfed a smocio a fflangellu’i ffordd drwy ysgariad chwerw â’r Simon (Bertie Carvel fel chwip o ddihiryn pantomeim) a thynnu holl drigolion dosbarth canol uwch Parminster i’w pennau. Er gwaetha’r amheuon y byddai’r naill gymar neu’r llall yn gelain erbyn y diwedd, naill ai dan deiars yr Hyundai neu trwy nodwydd angheuol y doc, maen nhw mewn galar parhaus bellach – am eu mab Tom, a gafodd hen lond bol o ddramatics Shakespearaidd ei fam a’i dad, cyn diflannu o’u bywydau. Ac wele bosteri “Missing” o’r cr’adur ar hyd a lled y syrjeri a’r dre, a diweddglo marc cwestiwn.

 Yr antur fawr ar ben meddwn i. Ond efallai bod gan yr awdur Mike Bartlett syniadau gwahanol. Y farn gyffredinol nad oedd hon yn yr un cae â’r gyfres gyntaf hynod boblogaidd. Ond cofier Broadchurch, a gafodd ail gyfres symol uffernol cyn achubiaeth y drydedd a’r olaf un. 
Suranne Jones bia’r gair ola, debyg. 

Rhowch gyfres ddrama wahanol iddi wir dduw.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month TV presenter, Journalist and Designer Huw Rees tells us about his love for art as part of our #LoveArt campaign. He has chosen […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Un arall o deulu Tŷ’r Ynys

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, pennod arall o gyfres W.Arvon Roberts am bobl Bro Ffestiniog yn America.
Soniais yn rhifyn Mawrth am Nicholas Jones (1812-99) o Dŷ’r Ynys, Cwm Cynfa… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Mae’r mis Hydref hwn yn un arbennig

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon yn y DU am y tro cyntaf yn 1987, ac mae eleni’n nodi 30 mlwyddiant. Abi Lasebikan, Cyd-Gadeirydd rhwydwaith cydraddoldeb yn y gweithle ar gyfer Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol, yn sôn am hanes y mis… Bob mis Hydref yn y DU, mae Mis Hanes Pobl Dduon yn dathlu llwyddiannau … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Mae’r mis Hydref hwn yn un arbennig Parhau i ddarllen

fideo wyth: Neon: Gêm Newydd o Gymru

gan Elidir Jones ‘Da ni’n meddwl am Fideo Wyth fel ryw fath o ddyletswydd sanctaidd. Sticiwch efo fi. Wrth gwrs, ‘da ni’n hoff o sôn am gemau, mawr a bach, ledled y byd. Ond pan mae rhywbeth arbennig yn dod o Gymru – gwlad sydd ddim yn enwog iawn am ei gemau (hyd yn hyn,…

Parhau i ddarllen