fideo wyth: Y Cyfieithiadau Coll

gan Elidir Jones Neithiwr fe wnes i ddysgu bod cyfieithiad Gwyddeleg o’r nofel A Game Of Thrones ar y gweill. Yn ôl y wefan yma (da ‘di Google Translate), fe gafodd y cyfeithiad ei ddatgelu haf diwetha, a roedd y llyfr i fod i gael ei gyhoeddi fis Medi. Hyd yn hyn, does dim golwg ohono fo. Ia. Does dim rhaid…

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd

Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy er mwyn darparu adnoddau newydd ac adnoddau wedi eu hadnewyddu i’r ysgol. Caiff y prosiect ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy ei Raglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. […] Parhau i ddarllen

Ar y Gweill: Clustog ‘gweu eithafol’

Tua mis Mawrth ‘llynedd, ges i’r cyfle i fynd i sioe wnïo, gweu a diddordebau yn Birmingham (dwi’n gwybod, dwi’n gwybod, dach chi’n genfigennus iawn!) Tra o’n i’n cerdded o gwmpas y neuadd yn dewis a dethol be’ i’w brynu (budget llym), ddaru mi ddarganfod stondin Rachel John, sy’n arbenigo mewn creu ac arbrofi efo gweu… Continue reading Clustog ‘gweu eithafol’ Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun

Dan ni’n cael hoe fach rhag oerfel ac mae’n llosgwr logiau ni’n oer a distaw. Cymerodd fy merch hynaf fantais ar y tywydd a phaentio mwy ar y murlun dros y penwythnos. Roedd hi’n gweithio ar y ddau blismon ar feic. Maen nhw’n edrych yn wych! Y cam nesa… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cywiro datganiadau camarweiniol – rhan 5

Cyfres o ddatganiadau ar trydar gan ymgeisydd Llafur yn Arfon, Sion Jonez sydd gennym y tro hwn.  Mae ‘n cychwyn efo hon:

Son mae Sion am y posibilrwydd a gododd rai blynyddoedd yn ol o godi carchar ar safle hen ffatri Ferodo rhwng Caernarfon a’r Felinheli.  
Mae’n arferol gyda chynllun cymharol fawr fel hwn i farn bolareiddio yn lleol.  Yr arfer ydi bod pobl sy’n byw yn agos iawn at ddatblygiad yn tueddu i’w wrthwynebu am ei fod yn achosi problemau / anhwylusdod iddyn nhw eu hunain, tra bod pobl sy’n byw ychydig ymhellach i ffwrdd yn ei groesawu oherwydd y cyfleoedd economaidd sy’n deillio ohonynt.
Roedd hyn yn wir yn achos carchar Caernarfon – a chefais flas uniongyrchol o wrthwynebiad pobl oedd yn byw ar hyd glannau’r Fenai i’r datblygiad.  Roeddwn yn digwydd bod yn gadeirydd Cangen Caernarfon Plaid Cymru ar y pryd, a chefais fy hun yn cadeirio cyfarfod cyhoeddus i drafod y datblygiad yn Theatr Seilo yng Nghaernarfon.  Roedd Hywel Williams yr Aelod Seneddol, Alun Ffred yr Aelod Cynulliad a Dyfed Edwards, arweinydd y cyngor ar y llwyfan efo fi ar y llwyfan.  Roedd y tri  o blaid y datblygiad.  Fel sy’n arferol mewn cyfarfodydd fel hyn daeth llawer, llawer mwy o wrthwynebwyr y datblygiad nag o gefnogwyr i’r cyfarfod.  ‘Doedd y cyfarfod ddim yn un cyfforddus i’w gadeirio, a chafodd pawb amser digon caled oherwydd eu cefnogaeth i ‘r cynllun.

Petai’r cynllun wedi mynd rhagddo byddai wedi effeithio  ar ddwy ward yn bennaf – ward Menai yng Ngogledd Caernarfon a’r Felinheli – pentref ychydig filltiroedd i’r dwyrain o’r dref.  Mae’r ddwy ward yn gadarnleoedd i Blaid Cymru – ac nid yw’n gyfrinach i bleidleisiau ac aelodau gael eu colli yn yr ardal oherwydd cefnogaeth y Blaid i ddenu ‘r datblygiad i Gaernarfon ar lefel San Steffan, Cynulliad a Chyngor Gwynedd.  Roedd y datblygiad yn cael ei gysylltu’n lleol efo Plaid Cymru.

Fel mae’n digwydd ni ddaeth y carchar i Gaernarfon – a hynny oherwydd i weinidog gwladol (Llafur) benderfynu na fyddai hynny’n digwydd.  Wedi i un o gyd gynghorwyr Sion – Dyfrig Jones – ymateb i ‘w drydariad trwy ddweud hynny atebodd Sion gyda’r trydariad isod:

Dydi hynny ddim yn wir chwaith.  Roedd y Blaid ar Gyngor Gwynedd o blaid y cynllun – wele ymateb y Cyng Dewi Lewis – y deilydd portffolio datblygu ar y pryd – i’r Daily Post.

“This is one of the most important developments in this area for some time, it’s important that we start preparing for it now so that the people of Gwynedd are top of the list when it comes to opportunities and jobs.

“We will be holding talks with our partners in the Assembly Government and Westminster, as well as in health, education and the local business sector and trade unions while carrying out the groundwork before the jail opens.”

Wedi i Dyfrig nodi nad oedd honiad Sion yn wir a gofyn iddo dderbyn nad oedd ei haeriad yn wir, cafwyd y trydariad yma gan Sion:

Mae’r math yma o ddadl yn gyfarwydd i unrhyw un sy’n dilyn Llafur yng Nghymru.  Byddwch yn cofio i Carwyn Jones geisio rhoi’r bai am i’w lywodraeth fethu ag ariannu cynllun i osgoi llifogydd ar yr A55 ar Blaid Cymru oherwydd i Ieuan Wyn Jones beidio a gweithredu cynllun cyfangwbl wahanol ar yr A55.  Rhywbeth tebyg sy’n digwydd yma – cynllun hollol wahanol oedd yr un i godi carchar anferth Titan yn y Gogledd – un a wrthwynebwyd gan y Blaid – ac un nad oedd erioed am ddod i ardal Caernarfon / Y Felinheli beth bynnag – roedd yn rhy fawr o lawer i hynny.
Wedi i Dyfrig dynnu sylw at hynny, cawn y trydariad yma gan Sion: 
Felly yr honiad erbyn hynny oedd bod ymgeisydd y Blaid yn Arfon – Sian Gwenllian – yn erbyn y datblygiad.  Yn anffodus dydi hynny ddim yn wir – eto fyth.  Roedd yn wleidyddol anodd i Sian beidio a gwrthwynebu ‘r cynllun.  Byddai’r rhan fwyaf o ‘r carchar wedi ei leoli yn ei ward, ac roedd yna gryn wrthwynebiad yn lleol.  Ond wnaeth hi ddim gwrthwynebu – ac roedd hynny ‘n arwydd o ddewrder gwleidyddol ar ei rhan. Mae’n wir iddi godi rhai o’r materion oedd yn poeni ei hetholwyr efo’r gweinidog – ond gwnaeth hynny mewn cyd destun lle’r oedd yn llawn dderbyn yr angen  am y carchar.  
Cafwyd dau drydariad gan gynghorydd arall – Dafydd Meurig – yn tynnu sylw at hynny:
Ni chafwyd ateb hyd yn hyn gan Sion.
Rwan rydym wedi hen arfer efo antics Llafur Arfon parthed camarwain – bydd llawer yn cofio i Alun Pugh flocio nifer fawr o bobl oedd yn tynnu sylw at ddatganiadau amheus ar ei gyfri trydar, a dwi’n cofio bod un o ragflaenwyr Alun yn cadw blog ac yn dileu yn rheolaidd sylwadau oedd yn tynnu sylw at ddatganiadau nad oedd yn ffeithiol gywir ar y blog, tra ‘n parhau i ddangos y  ffeithiau hynny.  
Ond dydan ni heb arfer efo’r gwir yn cael ei droi yn gyfangwbl a’i ben i lawr.  Y sefyllfa mewn gwirionedd oedd bod gwleidyddion Plaid Cymru yn cymryd risgiau gwleidyddol sylweddol er mwyn dennu datblygiad a allai fod o les sylweddol i economi ‘r ardal – ond i weinidog Llafur atal y cynllun rhag mynd rhagddo yn yr ardal.  Ond mae Llafur Arfon yn ceisio camarwain yr etholwyr trwy honni bod y Blaid yn gwrthwynebu datblygu’r cynllun.
Rydan ni’n torri tir newydd mae gen i ofn – y math o dir nad oes neb eisiau ei dorri.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Creu a’r Cyfamod (Genesis 2:1-9; 6:5-8; 9:8-10; 15:1-6; 2 Cor.5:17-20) – Aneurin Owen (31.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31012016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Teml yr Arglwydd (1 Brenhinoedd 8) – Dafydd Job (24.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24012016_pm_dafyddjob.mp3
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewch am Sgwrs

Mae Maer Rhuddlan, y Cyng. Arwel Roberts yn eich gwahod i’w gyfarfod ef a’r blismones lleol PCSO, Rebecca Evans yn Llyfrgell Rhuddlan rhwng 15.45 a 16.45 ar 5ed Chwefror i drafod unrhtw beth sydd yn eich pryderu a fewn y gymuned … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Dydd Llun

Bydd Grŵp darllen Dydd Llun yn cyfarfod yn Llyfrgell Prestatyn ar 8fed Chwefror. Y mis hwn byddant yn trafod Shock of the Fall – Nathan Filer I’ll tell you what happened because it will be a good way to introduce … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewch am Sgwrs

Mae Maer Rhuddlan, y Cyng. Arwel Roberts yn eich gwahod i’w gyfarfod ef a’r blismones lleol PCSO, Rebecca Evans yn Llyfrgell Rhuddlan rhwng 15.45 a 16.45 ar 29ain Ionawr i drafod unrhtw beth sydd yn eich pryderu a fewn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Antur Stiniog

Cyn y Dolig cynhaliwyd trydydd diwrnod codi arian blynyddol gan Antur Stiniog ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Llun- Dan Struthers

Daeth nifer o feicwyr –llawer ohonynt mewn gwisg ffansi- i gymryd rhan a chodi arian at achos mor wych.

Roedd tri o… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Melys a phur

Yn ôl y sôn, mae’n ddymunol ac yn felys. Mae hefyd yn bur ac yn lân. Mae’n gywir ac yn gyfiawn. Mae’n adfywio ac yn rhoi llawenydd. Mae’n goleuo ac yn gwobrwyo. Mae’n sicr ac yn para am byth. Pa ryfedd y dywedir hefyd ei fod yn berffaith? Byddai pobl sy’n llunio’r hysbysebion gorau’n cael […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Chewfror 2016 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher, 3ydd Chwefror 2016, yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty’r Iarll Llwyd, 19:30 yn y bar. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday, 3rd February 2016, in the London Welsh Centre, … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cig eidion yr wythnos

Mae fy nghoginio‘n newid ers dod ar draws fideos Elisabetta e rhai Marco Bianchi yn ddiweddar. Roeddwn i’n ceisio bwyta’n iach o’r blaen, ond rŵan dw i’n cael hwyl profi ryseitiau llysieuol newydd hynod o flasus. Na fyddai ots gen i beidio bwyta cig o gwbl (dw i’n dal i hoffi pysgod weithiau,) ond bydda i’n defnyddio cig eidion unwaith yr wythnos ar gyfer y gŵr. Hwn oedd cig eidion yr wythnos diwethaf sef beef enchilada. Fe wnes i salad cwscws gwenith cyflawn i fynd efo’r saig. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Byr bry’d

Fy hoff afal ydi afal croen mochyn. Russet.

Maen nhw’n afalau blasus, persawrus, sy’n cadw’n dda yn y gaeaf. Ond, heb dyfu rhai eich hun, mae’n ddiawl o job cael gafael arnyn nhw fel arfer. Mae gen i goeden afal croen mochyn acw, ond mae hi’n talu ‘nôl ar hyn o bryd am gael ei chamdrin yn y gorffennol. Bu mewn twb am gyfnod rhy hir, a dwi wedi ei symud fwy nac unwaith, felly tydi hi ddim yn Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Storm amherffsith i Lafur ym mis Mai?

Dydi hi ddim yn bosibl gweld i’r dyfodol wrth gwrs – ac mae hynny’r un mor wir pan rydym yn ceisio rhagweld etholiadau na phan rydym yn ceisio rhagweld unrhyw beth arall.  Serch hynny mae yna deimlad – cyffredinol bron – ar hyn o bryd y bydd ethol… Parhau i ddarllen

mattaran10: Into the Forest…?

‘…one of the greatest lines in medieval romance… “They thought it would be a disgrace to start out in a group, in the same direction. Each entered the forest at the point he himself had selected, where there was no trail or path, at its darkest point” The message is that if you follow a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Straeon diweddar: Diweddaru

Mae Sbaen yn dal heb lywodraeth, chwech wythnos ar ôl yr etholiad cyffredinol. Mae’r cyn Brif Weinidog, Mariano Rajoy (PP), sy’n dal i weinyddu’r wladwriaeth er na all wneud deddfau newydd, wedi gwrthod mynd i bleidlais ar ei arweinyddiaeth ef achos nad oes digon o gefnogaeth ganddo yn y Cortes, y brif siambr. Tro Pedro […] Parhau i ddarllen

atgof.co: Wrth fy nhraed

fel y moroedd: cinio i anrhydeddu

Roedd cinio arbennig i anrhydeddu’r rhai sydd wedi derbyn gwobrau am eu gwasanaethau ardderchog ymysg heddlu a thân dynion Norman. Roedd fy merch hynaf un ohonyn nhw wedi cael ei dewis fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn. A dweud y gwir mae hi’n cyfrannu at yr heddlu efo ei holl egni a chalon heb dderbyn tâl ers blynyddoedd, a dw i’n hapus gweld bod hi wedi cael ei chydnabod yn swyddogol. Wrth gwrs bod hi’n gwneud yr holl bethau oherwydd bod hi wrth ei bodd yn eu gwneud nhw. Y peth gorau ar yr achlysur oedd cyfle i wisgo ffrog ffansi, a sgwrsio efo’i ffrindiau, meddai. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dewis heb ddewis

Un dda iawn ar GOLWG 360 y bore ’ma.  ‘Papurau pleidleisio Ewrop yn “drysu” siaradwyr Cymraeg’ – a chware teg i GOLWG o leiaf am roi’r dyfyniadau o gwmpas ‘drysu’ ! Mae’r stori’n adrodd mai’r cwestiwn yn wreiddiol ar bapur pleidleisio arfaethedig y refferendwm oedd: ‘A ddylai’r DU bara i fod yn aelod o’r Undeb […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blwyddyn iach

Pennod arall o gyfres ‘Colofn y Merched’ gan Annwen Jones.

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd a dyma’r cyfle delfrydol i chi fod mewn siap perffaith, yn gorfforol ac yn feddyliol.  Gorffennwch y siocledi, y mins peis a’r pwdin plwm, gwyliwch yr holl f… Parhau i ddarllen

atgof.co: Wrth fy nhraed

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Noson Llên a Chân Rhagfyr 2015

Gyda’n tymor cyntaf yn Aberystwyth yn tynnu at ei derfyn, aethom ni fel myfyrwyr blwyddyn gyntaf y cwrs Cymraeg Proffesiynol ati i drefnu noson Llên a Chân. Cynhaliwyd y noson yn Lolfa Fach Pantycelyn ar Nos Wener 4 Rhagfyr, yng … Continue reading Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gobyldigwc gan y Dib Lems ym Mangor Uchaf

O diar, ymddengys bod siaradwyr Cymraeg mor brin ymysg Dib Lems Bangor nes bod rhaid iddynt ddefnyddio Google Translate i gyfieithu eu deunydd etholiadol.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bath llefrith

Mae’n anodd cynhesu fy hun mewn cawod ar noson oer, ond prin fy mod i’n cael bath go iawn gan fy mod i mor brysur gyda’r hwyr fel arfer. Neithiwr, fodd bynnag roedd eisiau cael bath poeth arna i’n arw, ac felly a bu. Mae gen i “rysáit” ar gyfer bath prin – cwpaned o finegr gwyn a llond llaw o geirch mewn hosan neu deits (rhai i daflu i ffwrdd.) Mae finegr yn lladd y bacteria ac mae ceirch yn gwneud eich croen yn anhygoel o lyfn. Bydd y dŵr yn troi’n wyn wrth i chi wasgu’r ceirch – bath llefrith llysieuol! Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru

Mapio Lliwiau’r Ysgolion Mae’r llywodraeth newydd gyhoeddi canlyniadau system graddio ysgolion Cymru. (manylion yma http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35428451) Mae pob ysgol yn cael un o’r lliwiau canlynol: Gwyrdd = Gwych Melyn = Da Oren = Angen Gwella, angen cefnogaeth fyrdymor Coch = Angen cefnogaeth sylweddol Yn y blog sydyn yma, es i ati i fapio’r canlyniadau yma i drio gweld os oedd unrhyw batrwm yn ymddangos. Y Data Ges i ddata’r canlyniadau o wefan y BBC (linc uchod). Ar gyfer y mapio, ges i gyfeiriad a chod post pob ysgol o wefan y llywodraeth (linc). Roedd posib wedyn cyfuno’r data cod post yma…

Cafodd y post yma Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Helynt y Gymraeg, gafr arbennig a chytundebau cudd yn cael y sylw Parhau i ddarllen

Golwg360: Buddugoliaeth i Gymru a bydd Camp Lawn o fewn cyrraedd

Rhidian Jones sydd yn paratoi ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhaid ichi ei rhoi hi …

Wele ddarn o daflen sydd newydd ddod trwy’r drws yma.  Mae isetholiad ym ‘Mangor Uchel’ am sedd ar Gyngor Dinas Bangor. Rhaid ichi ei rhoi hi i’r Democratiaid Rhyddfrydol.  Pa blaid arall allai gynhyrchu taflen a neges fel hyn ? Mae gwahanol ystyron i ‘ei rhoi hi’, wrth gwrs.  Ar y naill law gall ‘ei […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Llanelwy

Storiau a chan dwyiethog i blant. Llyfrgell Llanelwy 3ydd Chwefror, 10.00 – 10.45 Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Ewyllys Rhydd

(Munud i Feddwl 29/1/2016)Mae gramadeg Y Gymraeg a’r Saesneg yn wahanol iawn, yn bennaf oherwydd… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyngor ar Bopeth

Bydd Cyngor ar Bopeth yn cynnal eu sesiynau galw heibio rheolaidd yn Llyfrgell Llangollen ar 2, 9, 16, 23 Chwefror. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01978 869600 neu anfonwch e-bost at llyfrgell.llangollen@sirddinbych.gov.uk. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 25-32 (BCND:tud.560 BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i’r pumed Sul yn Ionawr! Cofiwch fod Oedfa’r Fro heno ar daith a byddwn yn cynnal yr oedfa yng Nghefn Meiriadog. Edrychwn ymlaen at hynny ac os na fuoch erioed yng nghapel Cefn, beth am ddod heno? Mae’n gapel hardd, mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymdeithas Gellimanwydd

Ar nos Iau 28 Ionawr daeth Adran Ieuenctid Seindorf Arian Rhydaman i Gymdeithas Gellimanwydd i roi Cyngerdd i ni.  Cawsom wledd o adloniant dan arweiniad medrus Mr Glyn Jones, Arweinydd y band. Hyfryd oedd gweld ein talentau lleol yn cael eu meithrin ac mae nifer ohonynt yn datblygu a symud i fod yn aelodau o’r band llawn. Diolch i holl aelodau’r band am noson arbennig.
Yn ystod y noson cawsom amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys unawd  “Danny Boy” ar y cornet gan Dylan Savage, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llandybie ac unawd “James Bond” gan Carys Williams ar y Tenor Horn. Mae Carys hefyd yn mynd i Ysgol Llandybie. 
 Wedi’r Cyngerdd cawsom gwpanaid o de a bisgedi a chyfle i gymdeithasu. Roedd yn wir bleser cael bod yn y gynulleidfa.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y broblem i Lafur yng Nghymru

Mae dadansoddiad Roger Scully o’r rhesymau (neu rai o’r rhesymau) tros siwrna wahanol Llafur Cymru a Llafur yr Alban yn y blynyddoedd wedi 2007 yn un treiddgar. Yr hyn sydd gan Roger ydi bod perfformiad Llafur yn y ddwy wlad Geltaidd yn debyg iawn… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Enillwch iPod Shuffle o £50 o Lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen

Ym mha ganrif wnaeth “Monkey Bars” gael eu cynnwys yn yr iaith Saesneg? Defnyddiwch adnoddau ar-lein Rhydychen i ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau am gyfle i ennill un ai iPod shuffleTM neu gwerth £50 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen! Bydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffin pwmpen

Myffin pwmpen ydy’r rhain. Defnyddiais flawd cyflawn a siwgr brown. Mae ychydig o geirch a sinamon ar eu pen. Maen nhw’n hynod o flasus er nad rysáit Elisabetta neu Marco ydy hon. Ces i ddau ddwsin a rhoi’r hanner yn y rhewgell. Bydd llwyaid o iogwrt plaen a mêl yn mynd yn dda fel topping yn lle menyn neu hufen. Parhau i ddarllen

Golwg360: Robert o’r Hendy i Forgannwg?

Clwb Criced Morgannwg yn chwilio am Brif Hyfforddwr newydd Parhau i ddarllen

: Cronfa Ddŵr Llanisien, Tŷ Chwaraeon ac Ymrwymiad Caerdydd

Gwaith da gan Grŵp Gweithredu’r Gronfa Ddŵr Roeddwn i wrth fy modd o gwrdd â Chris Jones ddechrau’r wythnos – Prif Weithredwr Dŵr Cymru – wrth Gronfeydd Dŵr Llanisien a Llys-faen ar y diwrnod y gwnaethant gyhoeddi eu bod wedi … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfrau’r Fro

Adolygiadau gan VPW, o rifyn Rhagfyr 2015.

Llyfr Gwyn
Gwyn Thomas. Cyhoeddiadau Barddas. 218t. £12.95.

Llên-gofiant yw’r gyfrol wych hon, yn hytrach na hunangofiant o fywyd y bardd a’r llenor adnabyddus o ‘Stiniog, yn ôl ei eiriau ei hun. Go… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cewri’r Nawdegau yn erbyn y pencampwyr presennol

Bydd tîm pêl-droed Y Barri, tîm a oedd yn gewri cynghrair Cymru yn ystod y Nawdegau yn herio pencampwyr y gynghrair bresennol, Y Seintiau Newydd, ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru JD, gyda’r cyfan i’w weld yn fyw ar S4C ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: 7 wythnos i fynd!

Gyda trosglwyddiad yr adeilad yn dod yn nes, mae gwaith ar safle Ysgol Newydd y Rhyl yn cyrraedd y camau olaf. Rydym yn trefnu trosglwyddo’r allweddi ar gyfer yr ysgol newydd yng nghanol mis Mawrth gyda disgyblion yn dychwelyd o wyliau’r Pasg i’r adeilad newydd. Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar […] Parhau i ddarllen

mae'r byd yn hances boced…: Windows

Snapshots of Prague through various windows Condensation Its sticky snow, moist and heavy. The kind that’s quick to stick but doesn’t last. I re-wipe with my coat-sleeve a little circle of vision into the thick condensation on the window, watching the fat flakes fall. Flake is too delicate a word to describe them somehow. They are more like birds, tiny, drunk birds falling tipsily to … Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Dyddiadur y Sêr (Stanislaw Lem)

Mae pethau wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf, felly rwy’n gobeithio y bydd mwy o amser i flogio’n gyson yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.  I gicio pethau bant, felly, dyma adolygiad o gasgliad o straeon gan un o gewri Pwyleg y genre: Casgliad anghyflawn o nifer o deithiau’r gofodwr Ijon […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoshiana

Dw i newydd ddod o hyd i ganeuon bendigedig Joshua Aaron, Americanwr o wreiddiau Iddewig. Mae o’n canu yn Saesneg a Hebraeg. Ffilmiwyd nifer o’i fideos yn Israel yn dangos y golygfeydd wrth iddo ganu. Mae fy merch hynaf yn mynnu ei fod o’n edrych yn un… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Dewch gyda mi mmwwwahahaha

via Instagram http://ift.tt/1SbofbK Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gweithredu yn erbyn TTIP

Golwg360: Beio’r Bae?

Aled Morgan Hughes sydd yn edrych ar un pwnc all brofi’n bwysig wrth i Etholiad Cynulliad fis Mai agosáu Parhau i ddarllen

S4C Caban: Andrew Coombs yn credu bod gan Gymru’r garfan i ennill y Chwe Gwlad

Os bydd Cymru yn fuddugol yn eu gêm agoriadol ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad RBS 2016 oddi cartref yn Iwerddon, fe ddylai tîm Warren Gatland fynd yn eu blaen i ennill y gystadleuaeth. Dyna yw barn aelod diweddaraf tîm Clwb …Darllen mwy Parhau i ddarllen