Celfyddydau Sir Ddinbych: BRIFF GRWPIAU DYSGU ARTWORKS CYMRU

Mae ArtWorks Cymru yn gwahodd grwpiau o artistiaid i wneud cais am gefnogaeth i ddatblygu pedwar Grŵp Dysgu yn seiliedig ar wahanol gyd-destunau i helpu adeiladu cymuned ymarfer gryfach ar draws y celfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Cwblhewch y ffurflen gais a’i ddychwelyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cipolwg ar fywyd yn Llanisien yn ystod y Rhyfel Mawr

Wrth eistedd mewn gwasanaeth diweddar yn Eglwys Isan Sant yn Llanisien, cafwyd cyfle i feddwl am ddynion Llanisien fu’n eistedd yn yr un seddau 100 mlynedd yn ôl. Nid oedd ganddynt unrhyw syniad o beth fyddai’n digwydd dros y blynyddoedd nesaf, gyda chynifer ohonynt yn ymladd yn y rhyfel, a rhai yn gwneud yr aberth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Goleuni yn yr hwyr ?

Rwyf wedi sgrifennu llawer dros y blynyddoedd am ‘Y Gwaedu Mawr’ o ysgolion Cymru bob mis Medi. Ac ailadrodd unwaith eto yr hyn a ddylai fod yn amlwg, dyma un o’r pethau – os nad yn wir y prif un – a fydd yn sicrhau ein diwedd fel pobl cyn yr êl llawer o flynyddoedd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara banana

Crasodd fy merch fara banana i’r teulu. Mae hi’n hen law bellach wedi crasu dros 15 o dorthau yn Honduras wrth gymryd mantais ar y bananas rhad yno. Dw i newydd gael tafell flasus efo paned o goffi o Honduras. Yfory bydd hi’n coginio bulgogi, bwyd Core… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwerth i sgandalau’r camerâu cudd

Mae ffonau smart a chamerâu cudd yn taflu goleuni angenrheidiol ar rai corneli o gymdeithas, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Golwg360: Hunllef yn rhoi hyder i ddysgwraig

Kayleigh Jones sy’n trafod trafferthion darllen fel dysgwraig, a chymorth Stori Sydyn Parhau i ddarllen

S4C Caban: Newid byd i’r teulu mewn bacpac

Cafodd y teulu Davies o Landybie amser anturus iawn y llynedd – gan iddynt dreulio bron i flwyddyn yn teithio o amgylch y byd. A chawn hanes siwrnai fythgofiadwy Paul, Adele a’u plant Lili naw oed a Nel saith oed …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Oedfa Sefydlu

Estynnir i chi wahoddiad i Oedfa Sefydlu’r Parchg John Pritchard yn weinidog yr Arglwydd Iesu Grist i eglwysi Bethlehem, Talybont a Charmel, Llanllechid yng nghapel Carmel, Llanllechid am 5.00 o’r gloch nos Sul, Mawrth 22, 2015 Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Diweddariad: Rhwydweithiau Cyfranogi Rhanbarthol

Cynhaliwyd ein rhwydweithiau cyfranogol rhanbarthol y mis hwn yn y Rhyl, Casnewydd a Chaerfyrddin. Yn y digwyddiadau rhwydweithio hyn edrychwyd yn fanwl ar sawl adnodd arlein am ddim y gellir eu defnyddio i ymgysylltu. Roedd amrywiaeth eang o fudiadau yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Hawliau Iaith? Sut i’w Mynnu?

Mae’r frwydyr dros hawliau iaith wedi bod yn un hir, hir. Yn ystod cyfnod o golli cewri’n gwlad megis John Bwlchllan, Mared a John Rowlands, mae’n amser briodol i ni edrych yn ôl cyn edrych ymlaen. Cyfeillion, rydym wir yn sefyll ar ysgwyddau mawrion. Nid brwydro dros yr hawl i siarad Cymraeg mewn llys barn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnau arall

Daeth fy merch adref ond ryw ddeg diwrnod yn ôl, ond heddiw tynnodd hi ei chês allan oddi ar y cwpwrdd dillad mawr ei dad a dechrau pacio i fynd i Japan. Mae hi wedi sicrhau swydd fel athrawes Saesneg i blant bach yn ardal Tokyo. Bydd hi’n gweithio am flwyddyn, yna mae hi’n gobeithio dod o hyd i swydd fwy parhaol. Mae hi’n llawn cyffro i fynd yn ôl i Japan, ac mae ei chwiorydd yn hapus hefyd oherwydd byddan nhw’n cael aros efo hi pan ân nhw yno. Efallai bod fy mam yn hapusach na nhw fel bydd hi’n medru ei gweld hi’n aml. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli John Rowlands

Ar sawdl colledion eraill, trist iawn fu deall heddiw am farw John Rowlands.  Gan wybod y daw eraill i sôn yn werthfawrogol am ei waith fel athro ac awdur, mi garwn i alw i gof gyfraniad gan John nas cofir bob amser efallai, sef y cychwyniad a roddodd i hwrdd o newyddiadura Cymraeg brwd drwy’r […] Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Cerddoriaeth yn y gwaed

Sibling. Mae’n air nad ydw i’n ei ddefnyddio’n Gymraeg (er bod Bruce yn ei nodi). Rydw i’n gwyro’n fwy at ddweud ‘chwiorydd a brodyr’. Ond mae fy obsesiwn diweddaraf â bandiau sydd yn deuluoedd/brodyr a chwiorydd/siblingiaid (drwy gyd-ddigwyddiad llwyr!) yn golygu fy mod i wedi bod yn defnyddio mwy ar siblings.

Bydd pobl sy’n fy nilyn i ar Twitter yn gwybod fy mod i’n ffan o Haim, First Aid Kit, The Staves, The Avett Brothers, Hanson a Tegan and Sara gan fy mod i wedi trydar amdanynt ar sawl achlysur. Dw i hefyd wedi bod yn gweld pedwar allan o’r chwe band yn chwarae’n fyw. Yr hyn sy’n gwneud y bandiau hyn yn debyg yw bod pob un yn fandiau o frodyr a chwiorydd. Hyd yma, mae cyfeirio atyn’ nhw fel ‘chwiorydd’ neu ‘brodyr’ wedi bod yn iawn gan fod y bandiau yn naill neu’r llall. Hanson yn dri brawd. The Staves yn dair chwaer.

Ond, dw i wedi bod yn gwrando ar fand arall, llai adnabyddus, yn ddiweddar – Kitty, Daisy & Lewis – sy’n ddwy chwaer a brawd. Dyma pryd dechreuodd fy meddwl grwydro at ddefnyddio ‘siblingiaid’ yn lle. Mae’n llai o lond ceg, ond ‘chydig yn chwithig.

Eniwê, nid i drafod defnyddio geiriau rydw i’n gwneud y cofnod ‘ma ond i rannu cerddoriaeth y band ifanc ‘ma o Lundain. Dw i’n eu joio nhw ormod i beidio â gwneud.

Mae hon ‘Baby Bye Bye’ oddi ar eu trydydd albwm The Third. 


Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Trafodaethau Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2015

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw ddydd Sadwrn, 21 Chwefror 2015 ym Morlan, Aberystwyth. Adroddwyd bod sefyllfa gyllidol y Gymdeithas yn iach. Penderfynnwyd na fydd stondin yn yr Eisteddfod eleni ond cynhelir un y flwyddyn nesaf. Tr… Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Snogio yn Blu

Dywed Dylan Thomas yn ‘In my craft or sullen art’ ei fod yn sgwennu er mwyn cariadon ifanc anghyfrifol, er na wyddan nhw ddim am y peth. I mi, bod yn gariad ifanc anghyfrifol ydi sgwennu. Mae sgwennu cerddi fel snogio yn Blu[1], taflu geiriau’n feddw dros ei gilydd heb wybod fydd ystyr ar ôl […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cyfraith Macron

Emmanuel Macron yw Gweinidog Yr Economi yn Llywodraeth Ffrainc, a’i enw ef a gysylltir â deddf newydd a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Ffrainc ddydd Sadwrn diwethaf.  Mae Monsieur Macron yn hyderus y bydd y ddeddf yn hwb enfawr i dwf economi Ffrainc dros y blynyddoedd nesaf.  Mae’n rhaid iddi gael cefnogaeth y Senedd-dŷ (sef Ail […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: O Archwilio Ariannol i Gyfnewid Arfer Da

Mae Michelle Davies wedi bod yn gweithio gyda ni yn y Gyfnewidfa Arfer Da. Rydyn ni wedi dysgu lot oddi wrthi hi ei am ei gwaith ac i’r gwrthwyneb. Yn y blog yma, mae Michelle yn dweud wrthym am ei phrofiadau o weithio gyda ni. Yn ddiweddar rwyf wedi cwblhau prosiect Arfer Da lle gwnes i […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o grafu bancwyr gan y pleidiau unoliaethol

Anffyddiaeth: Ynghylch ‘eithafiaeth’

Bu cryn drafod yn ddiweddar am eithafiaeth islamaidd, yn dilyn terfysg ym Mharis, Copenhagen a gogledd Nigeria. Mae hynny’n gwneud synnwyr: mae pobl sy’n fodlon lladd eraill er mwyn ceisio gorfodi pawb arall i ufuddhau rheolau eu crefydd, trwy ddiffiniad, yn eithafwyr. Ond dylem osgoi cyfystyru eithafiaeth a pharodrwydd i ddefnyddio trais. Mae pob terfysgwr yn eithafol, ond nid yw pob eithafwr yn derfysgwr.

Mae hyn yn amlwg yn achos Cristnogaeth. Pan feddyliwn am eithafwyr Cristnogol, nid ydym o reidrwydd yn meddwl am bobl treisgar. Mae rhai Cristnogion ffwndamentalaidd yn ceisio lladd doctoriaid sy’n erthylu, ond eithriadau cymharol brin yw’r rhain. Ar y cyfan, rydym yn hapus i alw Cristnogion adweithiol yn eithafwyr hyd yn oed os nad yw’r syniad o ddefnyddio trais er mwyn cyflawni eu dyheadau’n croesi eu meddyliau.

Nid oes diffiniad clir ar gyfer eithafiaeth, wrth gwrs, a dyna ran o’r broblem. Yng nghyd-destun crefydd, fy nghynnig personol i yw mai ‘eithafwyr’ yw’r sawl sy’n disgwyl i bawb arall ufuddhau rheolau eu crefydd,  neu sy’n ceisio gorfodi eu crefydd ar eraill. Diffyg amlwg y diffiniad hwn yw’r posibilrwydd bod mwyafrif o fewn cymuned grefyddol yn credu neu’n gwneud hynny. Os mai’r norm yn eu mysg yw bod rheolau eu crefydd yn berthnasol i bobl nad ydynt yn rhannu’r ffydd honno, yna’n amlwg mae’n anodd galw hynny’n ‘eithafol’. Os yw bron pawb yn eithafol, cyll y gair ei ystyr. Ond nid yw’n hawdd mesur barn carfannau o bobl fel hyn. Gweler, er enghraifft, arolygon sydd wedi ceisio mesur agwedd mwslemiaid Prydeinig tuag at bobl cyfunrywiol: cymysg yw’r canlyniadau.

Symptom o eithafiaeth yw’r defnydd o drais. Y dyhead i gyfyngu ar hawliau pobl eraill yw gwraidd y broblem. Mae llawer o bobl sydd, er na fuasent yn ystyried defnyddio trais am eiliad, yn arddel safbwyntiau hyll; trwy eu gwireddu, buasent yn cyfyngu ar hawliau pobl. Yn wir, mae’n bosibl i rywun heddychlon fod yn fwy eithafol eu diwinyddiaeth na therfysgwr. Gwahaniaeth methodolegol a strategol yw’r defnydd o drais yn y pen draw. Nid eithafiaeth ynddi’i hun yw’r broblem, ond y pwnc y maent yn eithafol yn ei gylch. Byddai bod yn ‘eithafol’ o blaid dyneiddiaeth, hawliau cyfartal neu seciwlariaeth yn rinwedd. Nid felly yn achos islamiaeth, yn amlwg.

Er mwyn gweld pam mae’r cyfystyru yma’n broblem, edrychwn yn ôl at yr helynt rai misoedd yn ôl am eithafiaeth islamaidd mewn ysgolion yn Lloegr. Gan fod y ddau gysyniad wedi’u cymysgu ym meddyliau llawer, casgliad cyffredin oedd bod yr ysgolion hyn yn dysgu plant i droi at derfysgaeth. Rhoddodd hyn gyfle hawdd i’r ysgolion wadu’r cyhuddiad o ‘eithafiaeth’ – na, nid oedd yr athrawon yn pregethu am rinweddau jihad – ac anwybyddu’r ffaith eu bod yn gorfodi’r disgyblion i ddilyn rheolau crefyddol adweithiol. Y perygl yw bod diffinio eithafiaeth islamaidd fel ‘trais’ yn gwneud i’r safbwyntiau adweithiol eu hunain ymddangos yn llai ‘eithafol’ mewn cymhariaeth. Os yw arddel safbwyntiau adweithiol, cul a gormesol (ond heb hyrwyddo hynny trwy drais) yn cael ei ystyried yn ‘gymhedrol’, rydym eisoes wedi colli’r ddadl. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: John Bwlchllan a Merêd

Mae hi’n teimlo fel bod cenhedlaeth o gewri yn ein gadael ni. ‘Gerallt, John Davies a Merêd o fewn saith mis i’w gilydd. Mae’r sêr yn syrthio.’ meddai Gruff Antur. ‘Wir-yr, mae ‘na hen do o Gymry arbennig tu hwnt ym machlud eu dyddiau ac yn araf ddiflannu. Ac ma’n rhyfeddol drist #merêd’ meddai Jason […] Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Galaru

Wythnos a diwrnod ar ôl marwolaeth John, ac mae’r negeseuon, y cardiau, y blodau, y bwyd  a’r cynigion o gymorth yn dal i lifo i mewn, a diolch yn fawr am bob un ohonyn nhw.  Mae Elen, Ffion a minnau’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22022015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch – rhan 8

Normaleiddio cyfundrefn wleidyddol sydd yn ei hanfod yn un llwgr y tro hwn.  Fel y bydd datblygiadau heno yn ein hatgoffa mae yna berthynas sylfaenol lwgr rhwng buddiannau ariannol a’r system wleidyddol yn y DU.
Agwedd arall ar y gyfundrefn lwgr yma ydi’r swmiau enfawr o arian a roir i bleidiau gwleidyddol gan unigolion cyfoethog a chorfforaethau mawrion.  Er enghraifft derbyniodd y Blaid Lafur £385,000 gan gwmni ariannol PricewaterhouseCoopers yn ystod tri mis olaf y llynedd.  

Mae’n weddol amlwg pam nad ydi derbyn pres o ffynonellau fel yma yn beth arbennig o gall, ond mi eglura i beth bynnag.  Mae’n anodd i blaid sydd mewn llywodraeth weithredu yn groes i fuddiannau’r cwmniau sydd yn ei hariannu.  Gormod o barch at anghenion banciau arweiniodd at y diffyg rheoleiddio a arweiniodd yn ei dro at anhrefn ariannol diwedd y ddegawd diwethaf.  

Beth bynnag, mae gofyn bellach i bleidiau gwleidyddol ddatgan cyfraniadau unigol sy’n uwch na £7,500 bellach.  Roedd gan Llafur a’r Toriaid gryn dipyn o ddatgan i’w wneud y llynedd gan bod pob math o unigolion cyfoethog a chorfforaethau yn syrthio tros eu gilydd i roi pres iddyn nhw.  Doedd gan Blaid Cymru ddim un datganiad i’w wneud – doedd y blaid heb gael cymaint ag un cyfraniad o £7,500 neu fwy.  Mae’r Blaid yn codi ei harian trwy drefnu boreuau coffi, ocsiynnau addewidion, apelio i aelodau ac ati – nid trwy gymryd swmiau mawr o bres gan fuddiannau preifat.  

Ond mae’r Blaid Lafur Gymreig mor wyrdroedig, a chymaint allan o gysylltiad efo’r Gymru gyfoes nes eu bod yn credu mai’r sgandal ydi nad yw Plaid Cymru yn derbyn swmiau mawr o bres gan gwmniau ariannol.  Ym myd Llafur Cymru mae peidio a bod ym mhoced pobl gyfoethog yn rhywbeth i gywilyddio ynddo.  Mae’n ymddangos bod y Blaid Lafur Gymreig o dan yr argraff mai progressives ydi cwmniau fel PricewaterhouseCoopers.  

Ac yn y cyfamser rydym yn deall o newyddion heno bod cyn weinidogion Llafur yn cymryd £5,000 y pop am ddefnyddio eu dylanwad i gynorthwyo cwmniau mawr.  Peidiwch a disgwyl i Lafur Cymru feirniadu hynny – maen nhw’n rhy brysur yn chwerthin ar ben y sawl sydd a’u pennau y tu allan i’r cafn.

Gyda llaw – rhag ofn bod gennych ddiddordeb mae cyfrifon Plaid Cymru yn ddi eithriad yn y du y dyddiau yma – yn wahanol i’r Blaid Lafur sydd fel arfer efo miliynnau lawer o ddyledion – er gwaethaf yr holl bres sy’n cael eu lluchio atynt.


Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o brawf nad oes gwahaniaeth rhwng Llafur a’r Toriaid

fel y moroedd: yr heddlu mewn marathon

Doedden nhw ddim yn sefyll ar ochr y ffyrdd y tro hwn. Rhedeg roedden nhw ynghyd â phawb arall. Cynhaliwyd Marathon Tokyo heddiw. Does ryfedd bod yna awyr tyn cyn ac ystod y ras ymysg bygythiad y terfysgwyr diweddarach. Aeth popeth yn iawn heb ddigwyddiad i ollyngdod pawb. Efallai mai presenoldeb yr heddlu a oedd yn rhedeg yn helpu. Rhedodd mwy na 60 ohonyn nhw mewn pâr, deg cilomedr yr un. Mae rhaid iddyn nhw fedru rhedeg 5 cilomedr mewn llai na 16 munud er mwyn i fod yn gymwys. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr nesaf Clwb Darllen rhaglen Tudur Owen

Iawn, roedd pawb wedi eu plesio efo ‘Sais’ gan Alun Cob, er nad oedd y diweddglo wedi plesio pawb, ond mae hi’n gwbl amhosib plesio pawb tydi? Y llyfr fyddwn ni’n ei drafod nesa ar raglen Tudur, ymhen rhyw fis, rhywbeth felly, ydi hwn: Galwad y Blaidd gan Cledwyn Fychan. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. Llyfr ffeithiol […] Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: CYNGERDD GWYL DDEWI – ST DAVID’S CONCERT

CYNGERDD GWYL DDEWI ST DAVID’S  CONCERT DYDD LLUN MAWRTH 2il Monday March 2nd 11:30 AM Paned a theisen i ddilyn – £1 y pen Tea and cake to follow – £1 per head   Mae croeso i bob plentyn ddod i’r Cylch mewn gwisg Gymreig draddodiadol neu mewn lliwiau Cymru.    Every child is invited … Continue reading CYNGERDD GWYL DDEWI – ST DAVID’S CONCERT Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry CHWEFROR 2015

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY DYDDIADAU I’W COFIO – DATES TO REMEMBER   Dydd Llun Chwefror 23 – Clwb Brecwast yn cychwyn. Monday Feb 23 – Breakfast Club is open! Dydd Sul Mawrth 1 – Cinio Gwyl Ddewi y Cylch yn Cardiff MADE. Rhaid archebu lle erbyn Dydd Mercher Chwefror 25. Sunday March 1 – Cylch’s … Continue reading Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry CHWEFROR 2015 Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Rhwng Gaeaf a Gwanwyn

Y prynhawn yma mae’r glaw yn pistillio i lawr - a llawer gwell swatio ar y soffa na mynd allan i gerdded y ci (lle mae fy ngŵr ar y funud.  Ond dwi’n medru osgoi’r cerdded oherwydd 1) es i allan am awr ben bore a 2) mae gen i glun boenus).  Felly does dim modd mynd allan i’r ardd - a dim llawer o chwant i fynd i’r tŷ gwydr chwaith.

Ond o’r diwedd, ddoe, mi rhois hadau letys i fewn, a rocet, a dechrau clirio gwely yn y tŷ gwydr ar gyfer hadau salad.  Dan ni wedi cael rywfaint trwy’r gaeaf, ond, fel gwelwch chi, dydy’r dail ddim yn edrych mor dda erbyn hyn.  Amser i ddechrau o’r newydd.  Ond gan fy mod i’n defnyddio’r pridd yn y tŷ gwydr trwy’r blwyddyn bydd rhaid rhoi dipyn o faeth i’r pridd cyn dechrau eto.   Ond o leiau mae’r hadau wedi mynd i fewn.
A roedd un greadur fach yn dechrau deffro yn y tŷ gwydr hefyd.  Llyffant wedi bod yn aeafgysgu dan darn o babur brown trwchus - un a oedd yna i gysgodi’r pupurau yn y tywydd rhewllyd.  
Roedd o i weld fel ei fod am ddeffro, ond rhois y duvet yn ôl amdano.  A falle, unwaith mae o wedi deffro bydd yn awyddus i fwyta’r malwod a ballu yn y tŷ gwydr.  Dwi’n meddwl bydd na grifft cyn bo hir.  Dwi wedi gweld llyffantod yn symud yn y pwll  yn barod.  Tua dechrau mis Mawrth, fell arfer, bydd y grifft yn ymddangos.
Allan ar y comin bore ’ma roedd y tywydd yn ddigon braf, ac yn oer.  

Roedd y pwll yn y fan yma wedi rhewi eto, a’r gwynt yn oer, ond digon o haul bore ’ma - a’r cydyll coch yn hela eto (ond yn troi ei chefn ata i heddiw).  Ond mae’r ehedydd wedi bod yn canu ers wythnos diwethaf, felly dwi’n gobeithio bod Gwanwyn ar y ffordd.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Paradocs y polau a’r marchnadoedd betio

Dwi wedi ‘dwyn y delweddau hyn o wefan arbennig Mike Smithson, .  http://www2.politicalbetting.com. Mae’r wybodaeth wedi dyddio rhyw fymryn -mae dau bol wedi eu cyhoeddi ddoe.  Un yn rhoi Llafur ar y blaen, a’r llall yn rhoi’r Toriaid ar y bl… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli Meredydd Evans

Yr oedd Mered mewn oedran teg. Gwyddem ei fod yn wael iawn ers rhai dyddiau.  Serch hynny chwithdod mawr fu clywed heno am ei golli. Ysgytwad hefyd.  Hyn yn arbennig oherwydd ei gefnogaeth bersonol ddiysgog mewn sawl mater. Gwn y bydd llawer yn rhannu’r union deimlad. Cafodd fywyd llawn, lliwgar ac amrywiol. O’r Co-Op yn […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif. Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Ionawr 1995. Dathlu Canmlwyddiant Ysgol y Moelwyn 1895-1995Agorodd Ysgol y Moelwyn ei drysau am y tro cyntaf ar 15 Ionawr 1895… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tostiwr newydd (arall!)

Torrodd ein tostiwr eto. Arna i mae’r bai’r tro hwn; ceisiais wneud tost a chaws wrth osod y tostiwr ar ei ochr yn ôl syniad rhywun ar y we. (Peidiwch â gwneud hyn!) Yna methodd y lifer ac roedd rhaid ei wthio fo i lawr nes i’r bara gael ei dostio. Doeddwn i ddim eisiau prynu tostiwr arall eto, ac felly roeddwn i’n arfer ymarfer rhifau Ffrangeg tra oeddwn i’n aros, ond roedd cyfrif hyd at 70 neu mwy weithiau. Ces i ddigon; dyma brynu un heddiw. Mae o’n smart iawn a thostio bara’n llawer cyflymach.  Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Erthyglau diweddar gan James Palmer

Newyddiadurwr ac awdur sy’n byw yn Beijing yw James Palmer [1], ac mae ei erthyglau ar fywyd, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yn Tsiena yn werth eu darllen.  Mae o wedi bod yn brysur iawn dros y wythnosau diweddar, gan gyhoeddi dwy erthygl: y cyntaf am fel mae’r proses o daro bargen busnes yn Tsiena […] Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Hot Tin Roof . To Tin Twym

Penarth Road . Heol Penarth Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Roads . Ffyrdd

Penarth Road . Heol Penarth Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Two . Dau

Wood Street . Stryd Wood Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 1

Coesau cochion y rhiwbob cynta’ yn tyfu mewn tywyllwch ar hyn o bryd.

Mae nhw’n hwyrach na’r llynedd; roeddwn wedi codi’r pedwar coesyn cynta’ yr adeg yma llynedd. Ta waeth, mae yna hen edrych ymlaen acw.. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, beth yw’r neges?

Unwaith yn rhagor dyma’r ddau doriad o Seren, papur Saesneg myfyrwyr Bangor, a’r tro hwn rhoddais ychydig danlinellu yn y naill a’r llall. Wedi darllen y frawddeg wedi ei thanlinellu mewn GWYRDD yn y toriad cyntaf, hwyrach yr hoffech fwrw golwg ar flog Jac o’ the North, 18 Chwefror, ac yna’r ddolen oddi yno i […] Parhau i ddarllen

Oriel: Cylchdaith Sannan

 
Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dau lun, dwy stori

Hmm – yn ol Wings Over Scotland mae yna 87 o bobl (ag eithrio’r rhes flaen sydd wedi ei llenwi ag aelodau Senedd yr Alban, Arglwyddi ac Aelod Seneddol yn gwrando ar Ruth Davidson yn traddodi ei haraith yng Nghynhadledd Wanwyn y Toriaid Albanaidd heddiw… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Arddangosfa newydd yn Y Capel, Llangollen

Rydym yn edrych ymlaen i osod yr arddangosfa nesaf yn Y Capel, Llangollen wythnos nesaf. Lluniau o goedwig Clocaenog cyn ac yn ystod clirio’r coed o rannau o’r goedwig gan Jane McCormack. Ymunwch â ni ar gyfer yr agoriad ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shared talk

Ces i neges gan reolwr gwefan ieithyddol SharedTalk neithiwr; “roeddech chi’n ddistaw am amser hir. Collwch chi’ch aelodaeth oni bai dewch chi aton ni’n amlach.” Ces i siom ar ôl y llall efo gwefannau tebyg a dweud y gwir; mae’n anodd dod o hyd i bobl sydd yn sgrifennu’n ffyddlon. Es i at y wefan beth bynnag rhag ofn. Well i mi beidio â llosgi’r bont tu ôl i mi. Mae yna fwy o bobl sydd yn ffitio fy nhyb i, hynny ydy Eidalwyr sydd yn dysgu Japaneg. Mae rhai’n dysgu Ffrangeg yn ogystal; mae’r un enw â fy merch gan un ferch; mae gan llall wraidd Daneg. Gyrrais neges sydyn at ddau. Dw i heb glywed gan neb (dim syndod.) Dim ots. Ces i ymarfer sgrifennu Eidaleg. Bydda i’n sgrifennu mwy heddiw rhag ofn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwt bach am y polau piniwn

Gyda’r etholiad cyffredinol yn prysur agosau gallwn baratoi ein hunain am gannoedd (yn llythrennol) o bolau piniwn tros y misoedd nesaf.  Mi fydd yna fwy o bolau nag a gafwyd erioed o’r blaen – mae polio rhyngrwyd wedi gwneud yr arfer yn llawer, llawer rhatach nag oedd yn y gorffennol – felly gallwn ddisgwyl mwy o lawer o boliau. Felly dyma bwt o arweiniad – ar gyfer gamblwyr gwleidyddol ac eraill – gan rhywun sydd wedi gwylio’r polau am fwy o flynyddoedd na mae’n mynd i gyfaddef.  

1). Dydi pol piniwn ddim yn dweud wrthych pa ffordd mae etholiad am fynd – mae’n rhoi cipolwg o dirwedd etholiadol ar yr union amser mae’r polio wedi digwydd.  Yn amlwg fel mae etholiad yn dynesu mae’n fwy dibynadwy fel dull o ddarogan oherwydd bod llai o amser i bethau newid.  Dyna pam bod gwahaniaeth rhwng y polau piniwn a’r marchnadoedd betio ar hyn o bryd.  Mae’r polau yn darogan mai Llafur fydd y blaid fwyaf, ond mae’r marchnadoedd betio yn awgrymu mai’r Toriaid fydd y blaid a’r mwyaf o seddi.  Un rheswm posibl am hyn ydi bod y marchnadoedd yn credu y bydd personoliaeth Miliband yn dod yn ffactor erbyn diwrnod yr etholiad, ac y bydd hynny yn effeithio’n negyddol ar bleidlais Llafur.  Neu mewn geiriau eraill maent yn credu y bydd y tirwedd etholiadol yn gwahanol erbyn mis Mai.

2). Mae rheolau tebygolrwydd yn awgrymu bod pob pol yn anghywir i’r graddau bod gan pob un margin for error, ac mae yna lefel o ansicrwydd.  Mae’r rhan fwyaf o bolau yn defnyddio sampl o tua 1,000.  Golyga hyn bod y mfe yn +\-3%, ac mae’r lefel ansicrwydd yn 95%.  Felly gallai’r 35% fod cyn uched a 38% neu cyn ised a 32% (er mai’r canolrif ydi’r ffigwr mwyaf tebygol).  Ymhellach mae un pol ym mhob ugain am fod y tu allan i’r amrediad 32% i 38%.  Dydi’r symudiadau bach mewn cefnogaeth mae’r papurau – ynghyd a rhai sylwebyddion a ddylai wybod yn well – yn gwneud mor a mynydd ohonynt mor aml, ddim yn o anghenrhaid yn ystadegol arwyddocaol. 

In other words, Company X surveys customers and finds that 50 percent of the respondents say its customer service is “very good.” The confidence level is cited as 95 percent plus or minus 3 percent. This information means that if the survey were conducted 100 times, the percentage who say service is “very good” will range between 47 and 53 percent most (95 percent) of the time.

3). Peidiwch a dewis eich pol.  Mae’r polau yn dweud pethau gwahanol.  Mae’n demtasiwn i ddewis y pol sydd at eich dant, a chymryd mai hwnnw ydi’r un cywir.  Dyna pam mae llawer o wleidyddion yn trydar pol sy’n ffafriol i’w plaid nhw, tra’n anwybyddu pob un sydd ddim.
4). Mae’r polau wedi bod yn anghywir yn y gorffennol, ac mi fyddan nhw’n anghywir eto.  Yr esiampl mwyaf cofiadwy (i’r sawl yn ein plith sydd ddigon hen i gofio )ydi etholiad cyffredinol 1992 pan enilliodd John Major, er bod y polau i gyd bron yn awgrymu mai Kinnock fyddai’n ennill.  Mae’r cwmniau wedi mireinio eu dulliau ers hynny – ond byddant yn cael pethau’n anghywir o hyd.  Er enghraifft tan gyfrifwyd cefnogaeth UKIP yn sylweddol gan y polau Cymreig ar gyfer etholiad Ewrop y llynedd.
In other words, Company X surveys customers and finds that 50 percent of the respondents say its customer service is “very good.” The confidence level is cited as 95 percent plus or minus 3 percent. This information means that if the survey were conducted 100 times, the percentage who say service is “very good” will range between 47 and 53 percent most (95 percent) of the time.
5). Peidiwch a chwyno bod y cwmniau polio yn erlid eich plaid, fel mae nifer o wleidyddion Llafur yn yr Alban yn ei wneud ar hyn o bryd.  Mae’n bosibl bod eu methodoleg yn wallus, ac mae’n briodol tynnu sylw at hynny – ond dydyn nhw ddim yn cael pethau’n anghywir yn fwriadol.  Mae busnes y poliwr yn dibynu ar gael pethau’n gywir – os yw’n cael pethau’n anghywir yn rheolaidd mae’n colli ei gwsmeriaid i gyd.
6). Peidiwch a chymryd bod cyfartaledd y polau sydd ar gael yn fwy cywir na pholau unigol.  Yn hanesyddol mae polau sydd ymhell o’r cymedr llawn mor debygol o fod yn gywir na rhai sy’n agos ato.  
7). Mae cyfeiriad polau yn aml cyn bwysiced a’r union ffigyrau.  Os ydi’r polau yn gyffredinol symud oddi wrth un plaid tuag at un arall mae hynny’n arwyddocaol bron yn ddi eithriad – mae hynny’n arbennig o wir yn nyddiau olaf ymgyrch etholiadol.  
8). Mae’r rhan fwyaf o bolau Prydeinig yn chwilio am ganrannau ‘cenedlaethol’ ond etholaeth wrth etholaeth mae etholiadau yn cael eu hennill a’u colli yn y DU.  Ers talwm roedd gogwydd yn un rhan o’r DU yn tueddu i gael ei adlewyrchu ym mhob man arall – ond dydi hynny ddim yn wir erbyn hyn – mae ardaloedd daearyddol a grwpiau demograffig yn torri eu cwys eu hunain yn aml iawn.  Enghraifft da o hyn ydi’r newid sylweddol yn yr Alban.  Mae yna ogwydd tuag at Lafur yn Lloegr, ond yn erbyn Llafur yn yr Alban.  Mae hyn oherwydd bod cydadran arwyddocaol o’r bleidlais Llafur yn yr Alban wedi pechu oherwydd i’w plaid ymgyrchu yn erbyn annibyniaeth i’r wlad.  O edrych ar y DU yn ei chyfanrwydd go brin bod y bobl hyn yn cymaint ag 1% o’r etholwyr – ond mae ganddynt y potensial i wneud gwahaniaeth arwyddocaol iawn – gallant yn hawdd amddifadu Llafur o fwy na 40 sedd ym mis Mai.  Byddai hynny’n hen ddigon i’w hamddifadu o fwyafrif llwyr. 
9). Peidiwch a chymryd gormod o sylw pan mae’r polau yn dod yn fwy tebyg i’w gilydd yn niwedd Ebrill a dechrau Mai.  Mae hyn yn digwydd yn amlach na pheidio fel mae diwrnod etholiad cyffredinol yn dynesu.  Mae llawer yn meddwl bod hyn yn adlewyrchu beth sy’n mynd i ddigwydd ar y diwrnod – ond dydi o ddim.  Yr hyn sy’n digwydd ydi bod y cwmniau polio sydd a chanlyniadau gwahanol i’r rhan fwyaf o’r lleill yn dechrau cael panig – os ydynt yn wahanol ac yn gwbl anghywir byddant yn edrych yn wirion ac yn colli busnes.  Felly mae yna demtasiwn i’r cwmniau polio sy’n cael canlyniadau ar eithafion yr amrediad i addasu eu methodoleg i’w wneud yn fwy tebyg i fethodoleg cwmniau eraill.  Canlyniad hyn ydi bod eu canlyniadau yn mynd yn fwy tebyg i rai cwmniau eraill.  Dydi hynny ddim yn golygu o anghenrhaid eu bod yn mynd yn gywirach.
10). Edrychwch ar wahanol fathau o boliau.  Polio rhyngrwyd a geir fel rheol heddiw.  Ni ddylai hynny wneud gwahaniaeth – maent yn pwyso eu canlyniadau er mwyn sicrhau bod eu sampl yn cynrychioli’r gofrestr pleidleisio yn ei chyfanrwydd.  Ac yn wir mae record y cwmniau rhyngrwyd yn eithaf da.  Ond erys y ffaith bod y sawl sydd yn eu sampl wedi gwirfoddoli i gymryd rhan – ac mae hynny ynddo’i hun yn gwneud y sampl yn wahanol i’r pwll cyflawn o etholwyr.  Pe byddai yna batrwm o’r polwyr ffon / wyneb yn wyneb yn dweud un peth a’r polwyr rhyngrwyd yn dweud rhywbeth arall, mi fyddwn i’n rhoi mwy o gred i ganfyddiadau’r grwp cyntaf na’r ail.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Streic a fi – Gwyneth Lewis

Mae Gwyneth Lewis yn fardd, awdur a dramodydd adnabyddus ac wedi cael clod uchel am ei gwaith ymhob maes. Ond mae’n barod i gyfaddef ei bod wedi dysgu sgiliau hollol newydd wrth addasu nofel Philippa Davies ‘The Gritties’ ar gyfer …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Crwydro Ynys Môn: Cylchdaith Sannan

Man cychwyn: Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Alaw (SH 373855) Ar y daith: Gary a Mari Amser: Dydd Sadwrn 14 Chwefror, 2015: 1500 – 1715 Tywydd: Sych … ond gwlyb o dan draed Pellter:  6 milltir Penderfyniad munud olaf oedd y daith gerdded yma felly yn hytrach ‘na cherdded rhan o’r Llwybr Arfordirol dyma ddewis un o Gylchdeithiau’r Seintiau sydd yn fyrach ac felly’n haws i’w gwblhau cyn i olau dydd ddiflannu – rhywbeth pwysig i’w ystyried yn ystod mis Chwefror! Mae dau o Gylchdeithiau’r Seintiau yn cychwyn ger Canolfan Ymwelwyr Llyn Alaw … neu’r hyn sy’n cael ei alw’n “Ganolfan Ymwelwyr”, gan mai cwt pren gyda’i ffenestri wedi’i chwalu ydi’r “Ganolfan” bondigrybwyll erbyn hyn … ond o leia’ mae’n le cyfleus i barcio’r car. Wrth adael y maes parcio mae ‘na arwydd sy’n dangos mai troi i’r dde sydd ei angen ar gyfer Cylchdaith Sannan ac ymlwybro i lawr y lôn fechan. Gan mai cerdded y daith mewn cyfeiriad clocwedd oeddem ni, roedd angen anwybyddu’r arwydd llwybr i’r dde cyn cyrraedd Bodnolwyn Wen a pharhau heibio i Caergwrli a Bryn Sannan cyn troi ar hyd y llwybr gerdded ger bwthyn Bronwen. Mae’r llwybr yn crwydro ar draws gaeau Bodnolwyn Groes ac os edrychwch tua’r gogledd ar ôl pasio’r ty fferm mae modd gweld …

>> Mwy

Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Pumed Wythnos Ymarferion

Gan Steffan Gwynn Ein hwythnos olaf o ymarfer, ac mae hi wedi bod yn wythnos go wahanol i’r rheiny ddaeth gynt. Lle buom yn eistedd o amgylch bwrdd rai wythnosau yn ôl yn ceisio cyrraedd at bopeth oedd gan y sgript i’w gynnig, ry’n ni nawr yn eistedd mewn tywyllwch, â thraciau sain a golau’n […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Lle mae Saxons Cymru?

Illtud Dafydd sy’n pendroni pryd welwn ni ail dîm Cymru ar y llwyfan rhyngwladol … Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Undod i’w groesawu ar Newid Hinsawdd

SÊR stormydd plentynnaidd San Steffan yw David Cameron, Ed Miliband a Nick Clegg. Llongyfarchiadau iddynt, felly, am roi eu nonsens o’r neilltu ar ddechrau’r ymgyrch etholiadol i gyd-ddatgan rhybudd a her ynghylch Newid Hinsawdd. “Newid hinsawdd yw un o’r bygythiadau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Paratoi i agor estyniad Ysgol y Llys, Prestatyn

Mae gwaith bellach wedi’i gwblhau ar brosiect £2.9 miliwn Ysgol Y Llys a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Bydd Ysgol y Llys, Prestatyn yn dathlu cwblhau eu hestyniad diweddar ar yr ysgol mewn Seremoni Agor Swyddogol ddydd Gwener, 27 Chwefror. Mae’r gwaith diweddar yn yr ysgol wedi cynnwys adeiladu estyniad […] Parhau i ddarllen