shitclic: Alba gu bràth

Annwyl yr Alban,Weithiau, jyst weithiau, buasai bywyd yn brafiach acw. Dim iaith leiafrifol gref i’w hamddiffyn bob gafael. Dim 20% o’r boblogaeth yn Sassenach dŵad. Dim UKIP mewn Senedd sy’n wirioneddol dorri’i chwys ei hun ac sy’n rhoi annibyniaeth a… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr. 02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn. 03/03/19 – Roedd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Hwyr a hercan

Bach yn hwyr cychwyn arni heddiw am fod angen pigo i dref am hercan – teimlo’n oer rwan…;-) A’r gwaith dwfn am heddiw – bwrw ymlaen efo cynnwys ebyst y cwrs 6 munud, a’u trosglwyddo wedyn i Kajabi. Gwaith caib a rhaw diflas – bydda i’n falch iawn pan fydd drosodd… Advertisements Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser arbed golau dydd

Dw i newydd glywed bod cynllun ar y gweill ynglŷn ag Amser arbed golau dydd. Os bydd o’n cael ei gymeradwyo, bydd Amser arbed golau dydd yn aros drwy’r amser. Dw i’n cefnogi’r cynllun yn gryf iawn. Drwg popeth ydy’r newid yn y gwanwyn. Cyhyd … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Clown, Brown a Brexit

Ddoe wrth gael fy mhaned pnawn digwyddais weld darn o hen ffilm nad oeddwn wedi ei gweld ers blwyddyn ei hymddangosiad, 1951, ac a gododd dipyn o arswyd arnaf ar y pryd. (Do, mi es ati’n ddeddfol wedyn i ddarllen y llyfr. ‘You’ve seen the film. Now read the book!’) Tom Brown’s Schooldays oedd hi, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Clown, Brown a Brexit

Ddoe wrth gael fy mhaned pnawn digwyddais weld darn o hen ffilm nad oeddwn wedi ei gweld ers blwyddyn ei hymddangosiad, 1951, ac a gododd dipyn o arswyd arnaf ar y pryd. (Do, mi es ati’n ddeddfol wedyn i ddarllen y llyfr. ‘You’ve seen the film. Now read the book!’) Tom Brown’s Schooldays oedd hi, […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Nol i’r 80au

Tri deg mlynedd yn ol, ym mis Mawrth 1989, ysgrifennodd Tim Berners-Lee ei syniadau am greu we fyd eang. Ymunwch efo ni yn Llyfrgell Y Rhyl i gofio llyfrau a digwyddiadau’r degawd olaf cyn i dechnoleg newid y byd am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amser i anadlu

Roedd ddoe yn brysur, fel y disgwyl – mae dal tipyn o waith gynnon ni i wneud yn siwr nad ydw i’n treulio gormod o amser yn ateb sylwadau ar Facebook ayyb, ond mi ddaw. Mae heddiw yn gliriach – tipyn o waith sgwennu i’w wneud, ac wedyn bydda i’n bwrw ymlaen efo trosglwyddo cynnwys … Continue reading Amser i anadlu Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Charles Darwin, cylchoedd y tylwyth teg a blu-tack

Mae Wythnos Gwyddoniaeth yn rhedeg o’r 8fed i’r 17eg o Fawrth 2019. Fel cyfraniad, dyma dri llythyr gan Charles Darwin, y naturiaethwr, daearegwr a’r biolegydd,… Darllen Mwy

The post Charles Darwin, cylchoedd y tylwyth teg a blu-tack appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y llyfr

Mi ges i ddau gyfle i ddathlu diwrnod y llyfr! Yn gyntaf, ar ddydd Gŵyl Dewi, ges i wahoddiad i Lyfrgell Dolgellau i ddarllen darnau o stori Cadi a’r Deinosoriaid a rhannu ambell boster. Mi wnes i wrthod taith i Sierra Leone er mwyn bod yn y llyfrgell (wir yr), ond peidiwch â deud hynny […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : arogl te

Dyma’r post nesa blog fy merch. Dw i’n medru clywed arogl hyfryd y te sydd yn cael ei rostio yn y siop! Mae fy merch newydd ddechrau dysgu sut i baratoi’r melysion yn y gegin. Does dim rhaid iddi goginio, ond rhaid iddi osod popeth yn y llestri’n drefn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : arogl te

Dyma’r post nesa blog fy merch. Dw i’n medru clywed arogl hyfryd y te sydd yn cael ei rostio yn y siop! Mae fy merch newydd ddechrau dysgu sut i baratoi’r melysion yn y gegin. Does dim rhaid iddi goginio, ond rhaid iddi osod popeth yn y llestri’n drefn… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Pam ydyn ni’n buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf?

Mae Georgina James o Gartrefi Melin wedi creu blog cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw’.  Yma yng Nghartrefi Melin, mae gennym raglen ysgolion sy’n rhan greiddiol o’r busnes.  Pwrpas y cynllun FACE, sy’n sefyll am Dyfodol, Gweithgar, Gyrfa a Chodi (Future, Active, Career, Elevate yn […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Pant Llwyd

Pennod olaf cyfres Laura Davies.
Cefais dipyn o hanes diddorol gan Laura Jones, Harlech (nee Edwards, un o dyaid o blant y diweddar Tryphena a William Edwards, Mur Lwyd). Nith i Esther ac a dreuliodd ei phlentndod ym Mhant Llwyd.

Sonia am Jini Owen (c… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Adeiladu at waith dwfn

Cychwyn yr wythnos, ac mae’n teimlo’n syth bin bod gormod o bethau yn chwyrlîo o gwmpas – diwrnod o redeg ar eu holau nhw bydd o, felly. Rhaid gwneud cynnydd yr wythnos hon efo trefniadau ar gyfer y parti penblwydd ym mis Mai, efo arbrofion hysbysebu newydd, ac efo symud cynnwys i’r llwyfan newydd. Wedi’i … Continue reading Adeiladu at waith dwfn Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Tynged Trump

Mae yna gryn ddyfalu, eto, bod ymchwiliad y Special Counsel Robert Mueller i ymgyrch arlywyddol Donald Trump yn dirwyn i ben. Dylid cymryd adroddiadau fel hyn â dogn helaeth o halen, gan fod pobl wedi bod yn dweud pethau tebyg ers blwydd… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dau arwydd

Os ydych yn gyrru car mi ddylech wybod na ddylid defnyddio ffonau symudol ar fuarth gorsaf betrol. Mae hynny wedi ei nodi’n glir ar arwyddion ar bympiau petrol ers tro byd. Hyd y gwelaf, mae pobl yn cadw’r rheol hon. Ond mae hyn yn debygol o newid yn fuan; nid am fod pobl yn anwybyddu’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : celf si-so

Celf si-so – beth ydy hwn? Gofynnais i fy merch. Doedd ganddi hi syniad chwaith nes iddi fynd i’r seremoni agoriadol a gynhaliwyd yn Oklahoma City neithiwr. Dyma fo, fel gwelir yn y llun. Celf a si-so! Clywais fod nifer o oedolion hyd yn oed wrth eu bo… Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: ‘Y tu mewn’ T.H. Parry-Williams

Yr ysgrif fyrraf gan T.H. Parry-Williams yn ei gasgliad Lloffion (1942) yw ‘Y tu mewn’.  Y fyrraf, ond nid yr ysgafnaf.  Mae iddi ddau fan cychwyn: sylw ar ddau air Cymraeg (‘perfedd’ ac ‘ymysgaroedd’), a delwedd weledol: … aeth modurwr hwnnw dros gyw bach melyn ac aros i edrych ar yr alanas a chydymdeimlo â’i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen lun

Ffeindiais (eto!) bentwr o hen luniau mewn blwch. Dyma un ohonyn nhw – y fi gyda fy mam a fy modryb. Gallwch chi weld y doliau Hina a ges i yn anrheg yn yr adeg honno. Does gen i mo’r llusernau a’r platiau gyda choes bellach yn anffodus. Gobeithio… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: I’r gad, Inglandanwêls !

Welais i mo’r rhaglen neithiwr ar ITV, ond dyma hysbysiad y Radio Times: ‘Can We Defend Ourselves? Tonight With the Government recently announcing ambitious plans to make sure that Britain maintains its status as a world military leader, Tom Bradby explores whether our armed forces really are ready for combat should global tensions escalate at […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Patriarchiaeth yn hanes Ruth a Naiomi

Beth ydi patriarchiaeth? Dyma yw’r diffiniad sydd yn yr Oxford Dictionary: “A system of society or government in which the father or eldest male is head of the family and descent is reckoned through the male line.” Oxford Dictionary Neu… “A system of society or government in which men hold the power and women are […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Patriarchiaeth yn hanes Ruth a Naiomi

Beth ydi patriarchiaeth? Dyma yw’r diffiniad sydd yn yr Oxford Dictionary: “A system of society or government in which the father or eldest male is head of the family and descent is reckoned through the male line.” Oxford Dictionary Neu… “A system of society or government in which men hold the power and women are […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Ein Dyddiadur Iechyd Cyhoeddus

Mae Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot wedi creu blog cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw’. Am beth mae hyn i gyd? Dyma grynodeb o daith Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n cynnwys y cwrs preswyl, lle ysgrifennwyd a dyluniwyd […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 13 dyfyniad ffeministaidd o Codi Llais

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma ddyfyniadau o Codi Llais, cyfrol sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blog newydd

Mae fy merch yn Japan newydd gychwyn blog er mwyn rhannu ei phrofiad fel gweinyddes mewn siop te. Sefydlwyd yn 1914, mae gan Morinoen hanes hir yn Tokyo. Mae hi’n wyth mlynedd hŷn na fy mam. A dweud y gwir, roedd fy mam yn byw yn yr un ardal pan o… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Mae Kaitlyn o Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf  wedi blogio am y gwersi mwyaf defnyddiol y mae hi wedi eu dysgu wrth gymryd rhan mewn nifer o brosiectau ieuenctid a chymunedol, cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu penderfyniadau am yr hyn sy’n bwysig iddynt’. Gallaf dybio bod unrhyw un sy’n darllen […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019

Emily Morgan, sydd bellach yn gweithio i’r tîm Rheoli Ystadau a Chyfleusterau yn siarad am ei phrofiadau yn y Cynulliad… Ar ôl cwblhau diploma sylfaen mewn celf ym Mhrifysgol Morgannwg, cymerais flwyddyn allan i geisio sefydlu gyrfa. Roeddwn yn ystyried mynd i’r brifysgol i astudio celf pan ddysgais am y cyfle i fod yn brentis … Continue reading Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Llyn Trawsfynydd

Adroddiad gan y diweddar Jennie Druce am y ffermydd a’r tiroedd a foddwyd i greu Llyn Trawsfynydd:DolgamRoedd y Dolgam gwreiddiol i’r dde o bont y pentref, hyd nes i’r gronfa ddŵr gael ei gwneud. Eiddo’r Goetre, Ganllwyd oedd y fferm a thenantiaid oedd… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Penwythnos Gwyl Ddewi Sant Arall: gwledd o Gymraeg

Os bosib dwi’n treilio Gwyl Ddewi yng Nghaernarfon yng Ngwyl Ddewi Arall.  Cyfle i siarad Gymraeg, bod yn ol yng Nghymru  a mwynhau digwyddiadau gwahanol:  llenyddiaeth, hanes, celf a.y.y.b.  Fel arfer, roedd yr wyl eleni yn ardderc… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Gadewch i’ch gorffennol, a’n presennol, lywio eu dyfodol – Katie Hoddinott

Bydd #WAOYouth yn digwydd ar 12 ac 28 Mawrth, yng Nghaerdydd a Lanrwst. Mae Katie Hoddinott yn 17 oed. Mae hi’n gwirfoddoli gyda Melin Homes ac yn astudio yn Ysgol Uwchradd ac roedd hi’n awyddus i gael rhywfaint o brofiad gwaith. Gyda’n digwyddiad ieuenctid roeddem yn awyddus i ddysgu am y materion sy’n bwysig i […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Be ti’n meddwl, ddoe?

Ia, sgipio diwrnod heb esgus da am y tro cyntaf mewn eithaf dipyn, i fod yn deg. Roedd ddoe yn un o’r diwrnodiau ‘na mae rhywun yn ei gael bob hyn a hyn pan mae pob dim ar frys o’r eiliad ti’n codi – ac oedd y bore wedi mynd heibio mewn corwynt cyn i … Continue reading Be ti’n meddwl, ddoe? Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sylw i’r nofel

Yn anffodus dyma ddiwedd Nofel Heb Enw. Gan mai dros deg mlynedd yn ôl sgrifennais i hi, dw i ddim yn cofio sut dylai’r stori fod wedi datblygu. Hoffwn innau ddarllen gweddill y nofel! Ffuglennol ydy’r holl gymeriadau ar wahân i Evan Jones o Gymru a oe… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan sydd yn gallu creu neu addasu thema ar gyfer gwefan Drupal. Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbys ar wefan y Gymdeithas.

The post Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Colli’r Sgarlets, colli fy niwylliant

Fe ddaeth y newyddion neithiwr y bod y Sgarlets a’r Gweilch yn debyg o uno. Bydd dau ranbarth rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru yn cael eu torri i lawr i un. Mae’n ddealladwy bod Undeb Rygbi Cymru yn teimlo y dylai un tîm cynrychioli Gwent, sydd â’r nifer fwyaf o glybiau lleol.

Mae fe hefyd yn ddealladwy bod Undeb Rygbi Cymru yn teimlo bod angen tîm i gynrychioli’r brifddinas. Fodd bynnag, gellir defnyddio’r un rhesymeg er mwyn dweud bod angen tîm i gynrychioli ail ddinas Cymru, yn enwedig gan mai’r Gweilch sydd wedi llwyddo’n fwy na neb. Ble mae hyn yn gadael y Sgarlets, yr unig glwb yn y Pro 14 sydd ddim wedi’i leoli mewn dinas?

Mae llawer o bobl wedi gwneud hwyl ar ben y seddi gwag ym Mharc y Sgarlets. Mae fe wedi cael ei alw’n Parc yr Empty’n lot rhy aml i mi. Dyw’r stadiwm ddim yn cael ei lenwi’n aml, heblaw am nosweithiau rygbi Ewropeaidd arbennig, ac yn eironig, gemau yn erbyn y Gweilch.

Y cefnogwyr

Y gefnogaeth yw beth sy’n gwneud y rhanbarth yn unigryw. Mae beirniaid yn dweud dyw’r Sgarlets erioed wedi bod yn rhanbarth a’u bod nhw’n glwb annibynnol. Mae’r Gweilch yn gwneud llawer o’r ffaith mai nhw yw’r un rhanbarth go iawn, sy’n ychwanegu i’r drwgdeimlad rhwng y ddau glwb. Ond mae’r Sgarlets wastad wedi bod yn rhan o lwybr datblygu chwaraewyr Gorllewin Cymru. Mae’r chwaraewyr wedi graddio i chwarae ar i’r Sgarlets o’i glybiau lleol ymhell cyn diwrnodau rygbi rhanbarthol. Yn wir, y Sgarlets yw fy unig gysylltiad i â Llanelli. Cefais fy magu yng Nghaerfyrddin, fel capten presennol y clwb, Ken Owens.

This ‘pride’ of Athletic Lions are to be honoured with @lionsofficial caps. A wonderful memento of their illustrious careers in the famous red shirt. DELME THOMAS 1966, 1968 & 1971, KEN OWENS 2017 and ROY BERGIERS 1974. 🦁👏

 — @CarmAthletic

Mae Ken yn arddangos popeth sy’n dda am y rhanbarth. Mae’n chwaraewr angerddol sy’n gweithio’n hynod o galed. Mae’n cynrychioli’r clwb a’r diwylliant ehangach yn frwdfrydig pan mae’n chwarae i Gymru a’r Llewod.

https://medium.com/media/73702e38523ab712d1369c942bb012e4/href

Dyma’r diwylliant rwy’n ofni ei golli. Gwelir y Gymraeg a’i ddiwylliant yn anaml ar y lefel uchaf. Mae Senedd y DU yn honni ei fod yn cynrychioli ni i gyd, ond ni ellir siarad Cymraeg yno. Ceisiais berswadio Swyddog Iaith Gymraeg fy mudiad diwethaf i gefnogi’r Sgarlets ar y sail mai’r nhw oedd yr unig ranbarth gyda pholisi iaith Gymraeg. Yn sicr dyw Undeb Rygbi Cymru ddim yn poeni am yr iaith — mae’n cyfathrebu’n uniaith Saesneg, ac mae’r rhan fwyaf o’i gynnwys gwe yn Saesneg yn unig. Pan mae dwy linell olaf yr anthem genedlaethol yn cael ei ganu yn Stadiwm y Mileniwm (gallai ddim ei alw’n Stadiwm y Principality), rydw i wastad yn ffeindio fy hun yn gofyn a yw’r undeb yn cael moment o anghydfodedd gwybyddol.

Cael fy magu’n Sgarlet

Mae fy nhad i wedi colli’r cariad ymhell cyn i. Cafodd fy mrawd ac i ein rhoi mewn ardal chwarae yn nhafarn yn Llanelli wrth i fy nhad trafod rygbi ar brynhawn Sadwrn. Yna byddwn yn mynd i’r Strade ymhlith môr coch. Mae hyn wedi gorffen ers sbel, wrth i’r stadiwm symud i Bemberton a gemau nos Wener ffynnu. Does dim lot ar ôl yng nghanol y dref gan fod y siopau mawr wedi gadael gyda’r stadiwm i’r ystâd ddiwydiannol. Pleidleisiodd llawer o Orllewin Cymru ar gyfer Brexit, a dyw e ddim yn anodd gweld pam. Mae Llanelli yn dref hen ddiwydiant dur. Mae’r Sgarlets yn dod a chymaint i ardal sydd angen buddsoddiad mawr.

Gallai ddim siarad dros bawb. Rwy’n gwybod bod pobl y dref wedi gwylio’r clwb yn curo mawrion y gêm, ac os gollir hyn fe fydd yn cael effaith mawr ar yr ardal. Rwy’n gwybod bod gweddill Cymru wedi cael digon o glywed am fuddugoliaeth y Sgarlets dros y crysau duon, ond gallai ddim argymell eich bod chi’n gwylio’r rhaglen ddogfen yma arno ddigon, gan mae’n arddangos perthynas y dref gyda’r gêm yn berffaith.

https://medium.com/media/920709f97f4829dbc9235f7d88e58e3a/href

Ond i mi, nid yr ardal ei hun fydd yn penderfynu os rwy’n parhau i gefnogi’r clwb, ond ei ddiwylliant. Rwy’n gobeithio fe fydd yn parhau i atseinio drwy’r clwb.

‘Er gwaethaf pawb a phopeth, ‘ryn ni yma o hyd’

https://medium.com/media/e143746294e17e974dfa3ce2c7f2baed/href


Colli’r Sgarlets, colli fy niwylliant was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2019 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 13eg Mawrth 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 13th March 2019 at 19:30 in the London … Continue reading Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Polio diweddar – Plaid vs Llafur

Mae yna gryn dipyn o sylw wedi ei roi i ddau bol piniwn diweddar – y naill gan YouGov a’r llall gan ICM – sy’n awgrymu bod y gefnogaeth i’r Blaid ar gynnydd tra bod cefnogaeth Llafur yn lleihau.  Wna i ddim edrych arnyn nhw’n fanwl – mae eraill we… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Polio diweddar – Plaid vs Llafur

Mae yna gryn dipyn o sylw wedi ei roi i ddau bol piniwn diweddar – y naill gan YouGov a’r llall gan ICM – sy’n awgrymu bod y gefnogaeth i’r Blaid ar gynnydd tra bod cefnogaeth Llafur yn lleihau.  Wna i ddim edrych arnyn nhw’n fanwl – mae eraill we… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cynnwys Glyn Cywarch

Yn Mawrth 2017, gwerthwyd cynnwys Glyn Cywarch, Talsarnau, yn nhŷ ocsiwn Bonhams yn Llundain. Roedd gwerth pedwar canrif o greiriau materol wedi’u gwasgaru ymhlith y… Darllen Mwy

The post Cynnwys Glyn Cywarch appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LineageOS – Android yn Gymraeg

Dyma ddiweddariad o ble mae’r gwaith lleoleiddio AOSP – yr Android Open Source Project – a LineageOS arni ar hyn o bryd. Fel pob prosiect cod agored arall, mae croeso i unrhyw un gyfrannu. Ymunwch yma: https://crowdin.com/profile/LineageOS Fersiwn Android Fersiwn LineageOS AOSP – Android Open Source Project (Android ei hun) LineageOS (ychwanegion LineageOS i AOSP) […]

The post LineageOS – Android yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nofel heb enw – pennod 3 (yr olaf)

“Eich teulu?”
“Dach chi’n gwybod lle maen nhw’n byw?” Gofynnodd Huw.
“Mae gen i ryw syniad, ond dw i ddim yn hollol siŵr. Dyna pam dw i isio gwneud y gwaith ymchwil. Dw i’n bwriadu ymweld â’r llyfrgell, y capeli a’r eglwysi yma am ragor o wybodaeth.”
“Felly mae cangen eich teulu yn byw ym Mhwllheli, dach chi’n ei feddwl?” Holodd Gareth efo chwilfrydedd.
“Digon posib,” pefriodd llygaid clws Nisha.
Mae Henry wedi bod yn gwrando ar y sgwrs ryfeddol yn ddistaw, ond rŵan mentrodd,
“Nisha, fedrwch chi adrodd eich hanes wrthon ni?”
Trodd ei hwyneb i edrych ar Henry oedd wrth ei hymyl, yna ar y lleill.
“Mi fedra i.”
“Chwarter Cherokee ydy ‘Nhad, ac Americanes wen ydy fy mam. Does ‘na ddim llawer o Cherokees yn medru eu hiaith frodorol bellach, ond ei siarad hi mae ‘Nhad. A dw i’n siarad hi’n rhugl hefyd. Wrth fynd i’r brifysgol, dechreues i ymddiddori yn hanes y teulu. Tra roeddwn i wrthi, mi ddes i hyd i ddyn anhygoel ymysg fy hynafiaid. Evan Jones oedd ei enw. Cymro oedd o.”
Edrychodd pawb yn syn arni heb ddweud gair.
“Bobl fach,” meddai Gareth o’r diwedd.
“Cenhadwr y Bedyddwyr oedd o. Daeth i Oklahoma efo Llwyth Cherokee ar Trail of Tears. Y fo a gyfieithodd y Testament Newydd i’r Cheroceg.”
Roedd bochau Nisha wedi cochi erbyn hyn efo cyffro, ac roedd ei llygaid mawr yn fwy fyth.
“Mae’n anhygoel,” dwedodd Huw.
“Ydy wir. Dw i’n cael hi’n anodd credu mai rhywun yn y teulu a gyfieithodd y Testament Newydd dw i’n ei ddarllen bob dydd, ac wedi dod o wlad mor bell hefyd.”

“Mae hyn yn fwy diddorol na unrhyw stori ddarllenes i erioed,” cytunodd Gareth.

“Os gwnewch chi lwyddo, dw i’n siŵr bydd BBC yn awyddus eich cyfweld chi,” meddai Dai.
Roedd y dynion i gyd yn llawn cyffro, a dechreuon nhw siarad ar yr un pryd.
“Mr. Williams, ga’ i siarad â chi a’ch gwraig rywbryd?” Gofynnodd Nisha’n sydyn.
“Fi? A fy ngwraig? W… wrth gwrs. Cewch a chroeso, ond… ond pam?”
Edrychodd pawb ar Nisha yn ddisgwylgar.
“Mae’n bosib bod chi yn un o fy mherthnasau.”

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Wedi… blino… braidd…

Dim cweit wedi cadw at drefn y bore heddiw – am fod cymaint o bethau yn chwyrlïo o gwmpas y lle ers anhrefn wythnos diwethaf – negeseuon fan hyn a fan draw, a gorffen sgwennu darn yn adrodd hanes yr holl fusnes ‘dysgu Cymraeg ar y radio’. Rwan, rhaid ail-afael yn y gwaith caib a … Continue reading Wedi… blino… braidd… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cyfnewidiol

Fe gafwyd dyddiau hynod o braf yr wythnos ddiwethaf. Roedd dydd Mawrth a dydd Mercher yn boethach nag a fu erioed ym mis Chwefror yng ngwledydd Prydain ers cadw cofnodion manwl o dymheredd dyddiol. Doeddem ni ddim yn sôn am wanwyn cynnar hyd yn oed; roedd fel petai’r haf wedi dod. Ers hynny, wrth gwrs, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud? Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau. A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw! Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud? Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau. A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw! Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cysylltiadau Dalgylch ‘Llafar Bro’ ac America

Rhan o gyfres W. Arvon Roberts, o rifyn Ionawr 2019.

Cymry America yn ymateb i Apêl y Tabernacl
Y Tabernacl (MC), Blaenau Ffestiniog, oedd un o’r capeli mwyaf oedd yn perthyn i Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd, ac ynddo y cyfarfu’r gynulleidfa fwyaf… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pwysigrwydd darllen a syniadau sut i annog plant i siarad am lyfrau

Dyna pam fod darllen mor bwysig! Wel, dim ond un rheswm. Mi wnes i gyfrannu i sgwrs radio am ddarllen wythnos diwetha. Roedd cwmni o’r enw Renaissance UK wedi cyhoeddi canlyniadau am safonau darllen plant Cymru, Lloegr, yr Alban a’r Iwerddon, ac yn ôl hwnnw, roedd plant Cymru, fel Lloegr, yn darllen llyfrau mwy anodd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nofel heb enw – pennod 2

May I help you?” gofynnodd dynes tu ôl y cownter yn gwrtais.
“Pnawn da. Dw i’n chwilio am Mr. Henry Williams,” atebodd Nisha yn Gymraeg heb betruso. Collodd y ddynes ei thafod am eiliad yn clywed Cymraeg oddi wrth yr hogan ddieithr.
“W.. wel, mae o newydd fynd i’r lolfa efo’r hogia.”
“Lle mae’r lolfa?”
“Draw fan ‘na, i’r chwith.”
“Diolch yn fawr.”

————

Stopiodd Gareth yng nghanol ei frawddeg pan welodd hogan yn cerdded tuag at y grŵp o ddynion. Trodd Henry ei ben i weld beth mae Gareth yn syllu arno.
“Pnawn da, Mr. Williams. Sut gêm gawsoch chi?” gofynnodd Nisha.
“A… champion.”
“Twll mewn un?”
“Na.. dim yn union, ond digon da i mi.”
“Leicioch chi ista yma, Miss Kingfisher?” gofynnodd Gareth.
“Sut gwyddoch chi fy enw? O! Chi ydy’r heddwas, y Cwnstabl Jones. Mae’n ddrwg gen i. Doeddwn i ddim yn eich adnabod chi heb eich gwisg heddlu.”
“Popeth yn iawn. Be gymwch chi, ta?”
“Lemonêd, os gwelwch yn dda,” dwedodd hi gan eistedd ar yr unig sedd wag wrth y bwrdd.
“Mae’n ddrwg gen i am darfu arnoch chi.”
“Dim problem o gwbl. Dw i’n siŵr bod yr hogia yn fwy na hapus cael eich cwmni chi. Miss Kingfisher, dyma Dai Jones. Mae o’n berchen ar Siop Spar yn y dref. A dyma Huw Evans. Athro’r ysgol ydy o.”
“Galwch fi’n Nisha, plîs. Neis eich cyfarfod chi.”
“Y chi a ddysgodd wers i’r Sais felly,” meddai Dai gydag edmygedd.
“Mi hoffwn i fod wedi gweld yr ornest!” oddi wrth Huw.
“Glywsoch chi’r hanes yn barod?” edrychodd hi ar Gareth sydd yn gwenu.
“Ddylwn i ddim bod wedi achosi cymaint o gynnwrf, ond fedrwn i ddim dioddef ei sylw sarhaus ar Mr. Williams,” dwedodd Nisha yn benderfynol gan edrych ar y bwrdd.
Cynheswyd calon Henry gan eiriau Nishia.
“Dw i’n hen gyfarwydd â chael fy nhrin felly hyd yn oed gan ryw Gymry.”
“Lle dysgoch chi baffio?” gofynnodd Dai.
“Mi ges i fy ngwers gyntaf gan ‘Nhad pan oeddwn i’n hogan fach. Roedd o’n hoff iawn o baffio, ac mae o’n dal wrthi. Gobeithio na wneith glywed beth wnes i heddiw, neu mi ga’ i gweir ganno fo!”
Chwarddodd y dynion.
“Mae’ch Cymraeg yn ardderchog beth bynnag,” meddai Huw.
“Sut wnaethoch chi ddysgu?
“Ar ben fy hun efo llyfrau, CDau a’r rhyngrwyd.”
“Ar eich pen eich hun?! Chi wedi gwneud yn dda iawn!” meddai Dai.
“Diolch,” meddai Nisha’n swil. “ond dw i isio gwella fy Nghymraeg. Dyna un o’r rhesymau des i Gymru.”
“Be ydy’r rhesymau eraill? gofynnodd Gareth.
Edrychodd Nisha ar Henry am eiliad cyn gostwng ei llygaid. Yna, dwedodd hi’n araf,
“Dw i’n gobeithio cael hyd i gangen fy nheulu yng Nghymru.”
Distawodd pawb

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydd gŵyl dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus o Oklahoma! Parhau i ddarllen