fel y moroedd : wal y ffin

Anerchodd yr Arlywydd Trump y genedl ynglŷn â diogelu’r ffin neithiwr. Hynod o falch a diolchgar bod gynnon ni arweinydd cryf, penderfynol. Mae popeth a ddwedodd yn swnio’n synnwyr cyffredin, ond mae’n amlwg nid felly i rai. Dylai pawb sydd yn erbyn wa… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach

Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion, Ionawr 2019 Faint o gynnydd sydd wedi’i wneud? Wythnos yma, bydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yn clywed oddi wrth Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, am y gwaith sydd wedi ei wneud mewn ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor blwyddyn diwethaf i wasanaethau … Continue reading Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cysondeb a methu diwrnodiau

Un o’r pethau difyr am y ddefod yma o ddechrau’r diwrnod efo nodyn syml yn fan hyn ydi sut mae’n teimlo pan dwi’n methu. Roedd ddoe yn rhemp o’r cychwyn cyntaf un – Angharad yn gwrthod mynd i’r ysgol, hwyliau gwael gan bawb yn y bore, angen mynd â mam at y deintydd, ac wedyn … Continue reading Cysondeb a methu diwrnodiau Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones: O Gymru! Pleidleisiaist dros Brexit…

Yn y Siwperstomp ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod eleni, cyfansoddais gerdd am un o bynciau llosg y dydd – Brexit!
The post O Gymru! Pleidleisiaist dros Brexit… appeared first on Osian Rhys Jones.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Cawl a Storïau Eraill Wedi’i golygu gan Rhiannon Thomas Pris: £5.99 Iaith: Cymraeg Safon: Uwch Cyhoeddwr: Y Lolfa Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784616168 Am Jo Knell Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant a Mil yn ardal Mynydd Bychan, Caerdydd. About Jo Knell Jo has been a Welsh teacher and consultant…

The post Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Cawl a Storïau Eraill Wedi’i golygu gan Rhiannon Thomas Pris: £5.99 Iaith: Cymraeg Safon: Uwch Cyhoeddwr: Y Lolfa Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784616168 Am Jo Knell Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant a Mil yn ardal Mynydd Bychan, Caerdydd. About Jo Knell Jo has been a Welsh teacher and consultant…

The post Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dwy het

Dw i’n dal i grosio. Dyma ddwy het a orffennais yn ddiweddar, ar gyfer fy nau blentyn. Rŵan dw i wrthi’n crosio un arall a sgarff ddiderfyn ar gyfer fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan. Rhaid eu gorffen cyn i fy nhrydedd ferch fynd yn ôl yno mewn py… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhywedd a digwyddiadau sector cyhoeddus

Rydw i’n ffeindio fe’n anhygoel bod gennym baneli llawn dynion yng nghynadleddau gofal cymdeithasol yn 2018. Hyn mewn sector ble mae yna ddadl barhaus ynghylch sut allwn gael mwy o ddynion yn y sector.

Mae yna ryfel sifil o fewn gwleidyddiaeth Ryddfrydol ar hyn o bryd, gyda’r bai yn aml yn cael ei ddyrannu i wleidyddiaeth hunaniaeth, wrth i grwpiau ymladd ymhlith ei gilydd ar draul y frwydr ehangach ar gyfer pŵer.

Mae gen i broblem gyda’r dadansoddiad yma, gan ei fod e’n swnio fel galwad i fynd yn ôl i fusnes fel yr arfer a gadael pryderon lleiafrifol ar yr ymylon. Mae’r blogbost yma gan Sincere Kirabo yn wych:

“Mae’r rheswm pam fod cydgyfeiriadedd yn hollbwysig yn amlwg: mae’n metaffor a fframwaith ar gyfer dealltwriaeth sy’n cydnabod nifer o ‘ffyrdd’ o ragfarn ac ymyleiddio, a bod y ‘ffyrdd’ yma’n croesi. Mae cydgyfeiriadedd yn ein hatgoffa ni i ystyried sut y cawn ein heffeithio yn wahanol oherwydd natur gymhleth, sy’n croesi deinameg pŵer cymdeithasol.”

Mae hyn yn dod â mi yn ôl i ddigwyddiadau gwasanaeth cyhoeddus a pham mae ymdrech a chynrychiolaeth yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

Buom yn ffodus yn Swyddfa Archwilio Cymru i gael hwylusydd mor wych ag (((Ena Lloyd))). Fe wnaeth hi sicrhau bod ein digwyddiadau yn cwrdd â’r safon gorau phosib wrth redeg y digwyddiad yn y Gymraeg. Dangosodd Ena yn weithredol ein bod ni’n annog cyfranogiad yn yr iaith. Roedd e’n ddiddorol gweld sut wnaeth hyn newid natur cyfranogiad y gynulleidfa. Yng Nghaerdydd roedd y cyfieithydd fel arfer yn eistedd yn ddiflas wrth ochr y llwyfan, ond nawr roedden nhw’n cyfrannu’n gynhyrfus. Golygodd hyn bod y digwyddiad yn llawer mwy hygyrch i bobl yn y ddwy iaith. Nid jyst hynny, dechreuon ni gael rhagor o gwestiynau yn y Gymraeg, hyd yn oed pan ddoedd pobl heb nodi eu bod nhw’n siarad Cymraeg wrth gofrestru achos diffyg hyder. Yn y Gogledd cawsom lawer o adborth o bobl hapus gan ein bod ni’n galluogi pobl i gyfrannu yn eu hiaith gyntaf.

llywodraethu cryf: ‘pwysig i graffu’n wybodol a hero’n gadarn’ da iawn #waotrustees. Y digwyddiad yn gadarn yn y gymraeg hefyd, gwych!

 — @SearellDesign

Dangosodd hyn oll i mi pa mor bwysig yw cynrychiolaeth. Dim jyst dweud ein bod ni am i bawb gyfrannu, ond dangos ein bod ni eisiau hynny. Pan rydym yn arddangos dynion gwyn ganol oed mewn digwyddiadau, rydym yn dweud mai “dyma sut mae llwyddiant yn edrych.” Os mae mynychwyr yn rhoi eu safbwyntiau ar waith, maen nhw’n gweithredu ar sail rhan gul o gymdeithas. Fel y dywedodd Billie-Jean King yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn ddiweddar:

“If you see it, you can be it”

Does dim rhaid edrych yn rhy galed i weld sut mae dyluniad cymdeithas yn effeithio ar ddigwyddiadau. Mae’n anochel bod dynion yn gallu mynd i’r toiledau yn ddidrafferth, tra bod yna ciw mawr i’r menywod.

Ennillion cyflym

Mae rhai mentrau gwych i annog paneli cymysg mewn meysydd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis Addewid Cydraddoldeb Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU.

“Yn y dyfodol, ni fydd neb o GDS yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel o ddau neu fwy o bobl oni bai fod o leiaf un fenyw ar y panel, heb gynnwys y gadeirydd.

Yn y dyfodol, ni fydd neb o’r GDS yn siarad mewn digwyddiad oni bai fod trefnwyr y digwyddiad yn gweithio’n galed i fynd i’r afael ag amrywiaeth rhywiol ar y llwyfan. Mae’n anodd rhoi rhif ar y math hwn o beth, felly byddwn yn gwneud y penderfyniad hwnnw yn seiliedig ar yr hyn a welwn ar agenda drafft pob digwyddiad.

Byddwn yn dal ein hunain i’r un safonau ar gyfer digwyddiadau mewnol a rhai cyhoeddus hefyd.

Yn ddelfrydol, pan wahoddir GDS i gyflenwi siaradwr gwadd ar gyfer digwyddiad, hoffem anfon menywod i siarad yr un mor aml ag yr ydym yn anfon dynion.”

Mae hwn yn arbennig! Rwy’n caru’r dyfyniad yma o’r blogbost flwyddyn olynol:

“Mae ein haddewid wedi gwneud gwahaniaeth. Mae cynrychiolaeth well ar y llwyfan yn helpu i annog merched i ymgeisio am rolau nad oeddent yn eu hystyried ar eu cyfer, neu fynychu cynadleddau lle nad oeddent yn credu eu bod yn cael eu croesawu. Mae’n annog merched i fod yn rhan o’r drafodaeth ac mae’n croesawu safbwyntiau gwahanol ar y llwyfan.”

Newid hirdymor

Os ydym yn meddwl am bethau’n systematig, mae ochr arall arall i hyn i gyd. Sut ydyn ni’n galluogi pobl i fynychu digwyddiad fel hyn yn y lle cyntaf?
Mae gan anghynadleddau ddeinamig pŵer mwy cyfartal achos maen nhw’n fwy tebygol o gymryd lle ar benwythnos. Does dim rhaid i aelodau’r cyhoedd gymryd diwrnod i ffwrdd tra bod gweithwyr proffesiynol yn gallu rhoi eu hamser fel rhan o’u swyddi. Ond mae ymrwymiadau gofal yn golygu bod rhai pobl yn cael eu hallgau, felly sut allwn ni mynd i’r afael â hyn?
Rwy’n caru’r ffaith bod UK GovCamp wedi ail-ddyrannu eu hadnoddau er mwyn darparu gofal plant fel bod eu digwyddiad yn fwy hygyrch.

@pixlz @SDinGov @LeanAgileScot @Agilein There will be a blog post forth coming about this. No T-Shirts this year, going to spend that money on childcare/crèche options to help those campers who may struggle. Sponsors can still bring merch though 🙂

 — @UKGovCamp

Mae angen mwy o hyn. Ac mae angen inni hefyd edrych ar sut mae ein gweithredoedd ein hunain yn cyd-fynd â’r foeseg yma. Rwy’n ymwybodol iawn fy mod i’n fuddiolwr o strwythurau pŵer presennol fel aelod o’r patriarchiaid.

Mae fy mhartner yn hynod o ddeallus ac yn awdur gwych. Does ganddi ddim le i rannu ei gallu fel y mynnai oherwydd y llafur emosiynol sy’n gysylltiedig â sicrhau bod fy llysferch yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae ein sefyllfa’n gymhleth oherwydd bod fy ngwaith presennol wedi fy ngalluogi i i symud i’r Gorllewin, ond mae fe hefyd yn golygu fy mod i’n cymudo bob dydd. Mae yna lawer o ganlyniadau anuniongyrchol i hyn o ran gollyngiadau ysgol ac ati. Fel y rhiant biolegol, fy mhartner yw’r rhiant diofyn os mae unrhyw beth yn mynd o’i le. Oni bai fy mod i’n gwneud ymdrech go iawn, mae rhan fwyaf o’r llafur emosiynol yn cael ei wneud gan fy mhartner. Nid tasgau yn y cartref yn unig yw hyn, ond y cynllunio y tu ôl i fywyd teuluol. Mae Gemma Hartley wedi ysgrifennu blogbost wych ar sut mae hyn yn teimlo:

“Roedd yn gwestiwn a arweiniodd at frwydr wrth i mi geisio sicrhau bod fy ngŵr yn deall pam mai’r rheolwr cartref sy’n hysbysu problemau, yn cynnig atebion, ac mae rhaid iddi ofyn mewn llais lafargan i gael rhywun i gydymffurfio… Fel arfer, y fenyw yw’r un sy’n gwneud llafur emosiynol fel cynllunio dyddiadau chwarae, darllen llawlyfr yr ysgol, sylwi pa eitemau pantri sy’n rhedeg yn isel a’u rhoi ar y rhestr groser, gan ddewis beth i ddod â i’r bric-a-brac cymunedol … mae’r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen.”

Mae’n gymharol hawdd i amlygu anghyfartaledd mewn digwyddiad pan mai cyfrifoldeb neu fai rhywun arall ydyw. Ond ydyn ni’n gweithredu yn yr un modd ble gallwn hwyluso newid go iawn, sef yn y cartref?

Er mwyn newid pethau’n o iawn mae rhaid i ni ddarparu cefnogaeth ar bob lefel — ie, mewn digwyddiadau cyhoeddus lle mae canlyniadau’r patriarchaidd yn cael eu dathlu fel arfer, ond hefyd yn y cartref. Ni allaf gau’r blogbost hon yn well na gyda’r dyfyniad yma gan Jessica Valenti:

“Mae ymladd y frwydr hon yn swydd amser llawn, ac mae’n rhaid inni ei wneud ar ben gweithio bob dydd a gwneud yr ail shifft yn y cartref. Menywod yw’r rhai sy’n gofalu am y plant, yn coginio’r cinio, ac yn codi sanau yn bennaf… Dylai bod yna ddim angen i ni eich perswadio neu geisio ‘dod â chi ar y siwrne;’ dylech fod yn aflonydd yn barod. A dim jyst achos rydym yn ‘wragedd, merched, neu famau’ — ond oherwydd ein bod ni’n bobl.”


Rhywedd a digwyddiadau sector cyhoeddus was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper

Mae gen i dri o blant adref o hyd wedi i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Byddan nhw’n gadael cyn bo hir, ond dw i’n cael mwynhau eu cwmni am sbel. Mae gan fy nhrydedd ferch ofnadwy o alergedd bwyd, ond mae hi wedi dysgu sut i baratoi bwyd diogel a bla… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’

Plant nôl yn yr ysgol – y cyfle perffaith am ddiwrnod cyfan i gyflawni pob math o bethau. Ia, wir. Mewn cartref heb gi sydd isio neidio ar goesau pobl yn cysgu’n ddiniwed tua 4.30 y bore – ac yn aml wedyn hefyd. Felly diolch byth am weithio mewn cwmni efo oriau hyblyg – ac … Continue reading Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’ Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Word Tango: Creating a Welsh-language word puzzle game- from the Netherlands

A small company in the Netherlands has released an iOS and Google Play word puzzle game, Word Tango. In its first iteration, Word Tango can be played in English, Welsh, Cornish, Danish, Faroese, Icelandic, Dutch and Frysian, with more languages to follow. Parallel.cymru asked the game’s designer, Remco Denessen, to talk us through how he went about making the game and why they are supporting lesser-used languages. I speak Limburgisch (https://en.wikipedia.org/wiki/Limburgish), which is classed as a language, but everyone speaks a dialect, or variant, of that language- so each village or town speak a little bit differently. Many have their own dictionary! Every town has thousands of songs in their dialect and most have a local radio station broadcasting in…

The post Word Tango: Creating a Welsh-language word puzzle game- from the Netherlands appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit – beth fydd yn digwydd tros y misoedd nesaf

Tri phosibilrwydd sydd yna mewn gwirionedd:- Mae Prydain yn gadael yr UE ar delerau cytundeb May- Prydain yn gadael heb unrhyw fargen- Prydain yn aros yn yr UE.Mae’n annhebygol y bydd Ty’r Cyffredin yn derbyn cytundeb May.  Ymddengys bod tros 400 … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: 2019

Gyda tynnu’r ardduniadau i lawr mae tymor Dolig a’r flwyddyn newydd wedi gorffen go iawn.  Mae bywyd yn ol i’r arferol – sydd ddim yn beth ddrwg o gwbl.  Ac yn bendant dwi isio garddio mwy eleni.  Yn sgîl y penderfyniad ym… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10

S4C yw’r sianel deledu Cymraeg. Mae amrywiaeth o raglenni ar y sianel ac mae’n addas i bawb, siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r di-gymraeg. Mae rhywbeth i bawb ar S4C, felly dylech chi edrych am rywbeth y byddech yn ei fwynhau. S4C is the Welsh language television channel. There is a variety of programmes on the channel and it is suitable for everyone, Welsh speakers, learners and the non-Welsh speakers. There is something for everyone on S4C, so you should look for something that you would enjoy. Gan / By Lydia Hobbs 35 Diwrnod

The post Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y cyntaf i adael

Gadawodd fy ail ferch adref ar ben ei hun i fynd yn ôl i Japan y bore cynnar. Roedd ganddi ond pythefnos o wyliau, a bydd hi’n dechrau ei gwaith yfory. Y peth olaf a wnaeth oedd dysgu ei chwaer iau sut i grasu bara banana yn ôl ei rysáit enwog (ymysg y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Made For Each Other: A Sci-fi Novella by David Jandrell, available as an ebook

David Jandrell is a best-selling author of Welsh Valleys dialect books- observing and commenting on the humourous way that people of South Wales speak. He then set himself the challenge of writing fiction- and to write a science fiction story.  The challenge arose in that David only reads non-fiction, and had never read a scifi book in his life- making this a unique and distincitive novella.  It follows an autistic man who is ejected from Earth for not being able to contribute to society, but his approach to problem-solving and communication enable him to overcome the obstacles he finds when his craft is drawn to a planetoid on the outskirts of the solar system and meets an all-knowing sentient entity.…

The post Made For Each Other: A Sci-fi Novella by David Jandrell, available as an ebook appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews

Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg? Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook. Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda. Sut ddaethoch chi’n […]

The post Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffi glanio

Penderfynwyd dylai pawb sydd yn teithio i Fenis heb aros mewn llety dalu treth rhwng 2,50 a 10 Ewro. Mae’n hen bryd. (Mae’r twristiaid sydd yn aros yno’n talu’n barod, cofiwch.) Mae Fenis yn gorlifo gyda thwristiaid bob amser, ac mae gan lawer ohonyn n… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Banciau i’r Bobl

Y bore ma yn ôl ein harfer aethom ni i Posada de Llanes i’r farchnad wythnosol. Wedi darllen am ymgyrch @banccambria ar y we, penderfynais i wneud adroddiad byr ar sut mae pethau’n gweithio yno o ran prynu a gwerthu, talu a benthyg. Ychydig o dan 2,000 o bobl sy’n byw yn Posada ei hunan, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Banciau i’r Bobl

Y bore ma yn ôl ein harfer aethom ni i Posada de Llanes i’r farchnad wythnosol. Wedi darllen am ymgyrch @banccambria ar y we, penderfynais i wneud adroddiad byr ar sut mae pethau’n gweithio yno o ran prynu a gwerthu, talu a benthyg. Ychydig o dan 2,000 o bobl sy’n byw yn Posada ei hunan, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Banciau i’r Bobl

Y bore ma yn ôl ein harfer aethom ni i Posada de Llanes i’r farchnad wythnosol. Wedi darllen am ymgyrch @banccambria ar y we, penderfynais i wneud adroddiad byr ar sut mae pethau’n gweithio yno o ran prynu a gwerthu, talu a benthyg. Ychydig o dan 2,000 o bobl sy’n byw yn Posada ei hunan, […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Mae Parallel.cymru yn newydd ar gael ar Facebook

The post Mae Parallel.cymru yn newydd ar gael ar Facebook appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Bore da a blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch! Ar gychwyn blwyddyn arall gallwn unwaith yn rhagor ddiolch i Dduw am ei ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio. Hyd yn oed os fu 2018 yn gyfnod anodd i ni yn bersonol, gallwn barhau i bwyso ar addewidion hyfryd yr Arglwydd sydd â gofal dros ei . . . → Read More: Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam y bydd dim cytundeb yn arwain ffin yn Iwerddon

Reit, beth am gael cip ar Iwerddon – a’r ffin sy’n achosi cymaint o ddrwg deimlad ymysg y cyfeillion sydd eisiau gadael yr UE?Mae yna ddigon o son gan Rees Mogg, Ian Duncan Smith ac ati mai rhyw gynllwyn maleisus i gadw’r DU yn yr UE ydi penderfyniad I… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Scratch 3.0 – y Scratch Newydd!

Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch. Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu […]

The post Scratch 3.0 – y Scratch Newydd! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : popeth yn newydd

Mae fy merch arall sydd yn gweithio yn Tokyo wedi dod adref am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd. Wedi cyfarwydd ei hun ym mywyd Japan, mae popeth yn America’n ymddangos yn wahanol a newydd. Dyma hi’n cael ei chyfareddu mewn siop gorsaf betrol. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary

Yn aml, mae’n gyflym a hawdd paratoi seigiau feganaidd, ac fel arfer bydd gadael cig allan yn fwy iachus a rhatach. Mae’r llyfr cyntaf gan Sarah Philpott, The Occasional Vegan, yn cyflwyno 70 o seigiau syml, fforddiadwy, a danteithiol, fydd yn addas i bobl sy newydd ddarganfod y fath fwyd a feganiaid amser hir fel ei gilydd. Maen nhw i gyd yn cynnwys digon o fwyd fydd yn eich cadw’n iach. Mewn colofn unigryw ar gyfer parallel.cymru, mae hi’n sôn am rai o’r ryseitiau ‘ma, wrth rannu hefyd ei phrofiadau a’i chynghorion personol. Vegan dishes are often quick and straighforward to prepare, and it’s usually healthier and cheaper when omitting meat. Sarah Philpott’s first book, The Occasional Vegan, presents 70…

The post Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhaid cyfaddef…

Tydi gwyliau a plantos ddim yn ffit perffaith ar gyfer y busnes ‘gwaith dwfn’ ma…;-) Ond eto, mae’r ddefod o gychwyn bob dydd efo pwt yn fan hyn, sydd wedyn yn syth bin yn f’atgoffa i bod angen sgwennu rhywbeth ar dudalen FB SSiW ac ail-bostio wedyn ar y blog, yn golygu bo fi’n cyflawni … Continue reading Rhaid cyfaddef… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murluniau

Cafodd fy merch gyfleoedd i greu nifer o furluniau, tu mewn a thu allan yn 2018. Y mwyaf arwyddocaol oedd yr un ar y wal ffyn gogleddol yn Israel heb os. Mae hi wrth ei bodd yn cael cyfuno celfyddyd a theithio, ac yn awyddus i harddu’r byd eleni hefyd. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Bwytai Merch y Ddinas: Cegin Bodlon, Gabalfa

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Bwytai Merch y Ddinas: Cegin Bodlon, Gabalfa

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Bwytai Merch y Ddinas: Cegin Bodlon, Gabalfa

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar frys braidd

Off â ni heddiw i weld teulu sydd yn ymweld ag Ynys Môn, felly pwt bach yn fan hyn tra’n annog plant (gan gynnwys fy nai, sydd efo ni am yr wythnos) i fwyta a gwisgo a brwsio dannedd a ballu…;-) Y prif peth heddiw ydi cychwyn (gobeithio!) ein prawf marchnata newydd cyn fynd ati … Continue reading Ar frys braidd Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: BBC Journalist Jeremy Vine reponds to Welsh language debate on Twitter: Exclusive editorial on Parallel.cymru

Special news; our correspondent, Peter Mescall, has been in contact with Jeremy Vine after the recent language debate on Twitter. Mr Vine presents a program on Radio 5 and was reviewing the year; a caller criticised the Welsh language, with an example about people who change to Welsh instead of continuing in English when English speakers enters a pub. Jeremy Vine received a message on Twitter; the user was not happy with the program and the discussion then deteriated. Mr Vine tried to resolve the situation, but the image used on Twitter didn’t help- unfortunately, the title and image of the article wasn’t suitable and Mr Vine then received a lot of criticism. That’s when our correspondent and many others,…

The post BBC Journalist Jeremy Vine reponds to Welsh language debate on Twitter: Exclusive editorial on Parallel.cymru appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr amser yn nesáu

Blwyddyn newydd arall – mae’r amser yn nesáu, yr amser y bydd Iesu Grist yn dod yn ôl i gasglu ei bobl a sefydlu ei deyrnas. Yn y cyfamser, dw i’n ceisio rhodio’n ffyddlon, un cam bach ar y tro.Blwyddyn Newydd Dda i chi sydd yn glên iawn darllen y blog… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Pant Llwyd

Pennod 4 o gyfres Laura Davies.
Cefais hanes diddorol o Galifornia, am ardal Pant Llwyd, dipyn bach yn gynharach na fy nghyfnod i, gan Esther Owen (nee Edwards a chwaer i Evan Edwards, Llain Wen). Ymfudodd Esther yno rai blynyddoedd yn ôl o Lŷn. Un o b… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Os ydi Dee yn gweithio…

Wedi gweld ebost wythnosol yn cyrraedd, felly well i mi roi diwrnod o waith i mewn hefyd. Jôc! Dwi ddim yn mynd i weithio ar ddiwrnod cynta’r flwyddyn. Stopia dithau hefyd, Dee!…;-) Advertisements Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 📹 10 Uchaf – Caneuon 2018

Owain Schiavone sy’n rhoi ei restr o hoff ganeuon y flwyddyn aeth heibio Fe allwn ystyried 2018 fel carreg filltir bwysig yn hanes cerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyflwyniad i Gerddoriaeth Cymraeg / Introduction to Welsh-language music

Yn draddodiadol, gwlad y gân yw Cymru. Mae’r traddodiad gwerin yn gryf ac mae canu cerdd dant yn hollol boblogaidd ond sut cafodd Cymru’r enw? Traditionally, Wales is the land of song. The strong folk culture and ‘cerdd dant’ is still very popular but how did Wales get that name? Gan / By Farrah Jenkins 1930-1959

The post Cyflwyniad i Gerddoriaeth Cymraeg / Introduction to Welsh-language music appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar y diwedd 2018

Diolchgar dros ben ydw i am y fendith enfawr a dywalltodd fy Nuw arna i eleni eto. Mae’r rhestr yn hir iawn, ond dyma ddewis pum pheth, o’r gwaelod i’r brig.5: Ces i gyfle i astudio daearyddiaeth y Beibl ar lein.4: Dw i’n mwynhau’r cyfnod newydd wedi i… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.1

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Mae Linux Mint 19.1 “Tessa” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux […]

The post Linux Mint 19.1 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a gadael yr UE

Wrth baratoi i ail gychwyn blogio ddoe roeddwn yn edrych tros hen flogiadau ac roedd yn fy nharo bod os oes egwyddor cyson o gwbl y tu ol i Flogmenai mai’r gred bod gwleidyddiaeth a’r prosesau sy’n ymwneud a gwleidyddiaeth yn eu hanfod yn syml hyd yn o… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau

Cyfnod y Nadolig drosodd, a nôl yn y cyfrwy – mwy neu lai, am fod fy nai yn aros efo ni am yr wythnos, felly fydd ‘nam fawr o lonydd yn fan hyn! Ond amser clirio pen a bwrw ati – blwyddyn dylai fod yn gyffrous iawn i SSi, yn enwedig os bydd ymdrechion hysbysebu … Continue reading Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Pethau i’w gwneud yng Ngogledd Cymru / Things to do in North Wales: Top 10

Mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud yng Ngogledd Cymru. Mae’n llawn hanes, hwyl a golygfeydd ysblennydd. Mae amrywiaeth enfawr o bethau i’w gwneud  yno, felly mae rhywbeth i bawb. There are lots of things to do in North Wales. It is full of history, fun and stunning views. There is a huge variety of things to do there, so there is something for everyone. Gan / By Lydia Hobbs Sw Môr Môn / Anglesey Sea Zoo

The post Pethau i’w gwneud yng Ngogledd Cymru / Things to do in North Wales: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Adduned flwyddyn newydd

Fel y byddwch wedi sylwi ‘dwi heb fod yn blogio rhyw lawer yn ystod y flwyddyn diwethaf.  Pan wnes i ymddeol ddwy flynedd yn ol roeddwn yn credu y byddai gennyf fwy o amser ac amynedd i flogio – ond am resymau nad wyf am eich blino efo’u manylion,… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwasanaethau’r Nadolig

Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr Oedfa Naws y Nadolig ar yr 16eg o Ragfyr ac yn Oedfa y Plant a’r Bobl Ifanc ar y 23ain. Yn ystod yr oedfa ar y 23ain cafwyd anerchiad amser… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gyda’r holl deulu

Wedi cael gwyliau hyfryd gyda’r holl deulu (deg oedolyn, dau fabi,) dw i a’r gŵr newydd ddod adref. Gan y teulu wedi tyfu’n rhy fawr aros yma bellach, roedden ni’n rhentu Airbnb yn Norman am ddwy noson. Roedd y tro cyntaf i ni weld ein gilydd i gyd ers… Parhau i ddarllen