BlogMenai.com: Os ydych chi’n cael eich temtio i bleidleisio i adael Ewrop ddydd Iau _ _

_ _ cofiwch pwy fydd yn gwenu fore Gwener. Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-06-21 19:34:00

via Instagram http://ift.tt/28MAOL7 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y trên

Cyrhaeddodd fy merch Ffrainc yn ddiogel. Roedd hi’n medru gweld ei chwaer hŷn am ddeg munud ym maes awyr Dallas hyd yn oed. (Roedd ei chwaer ar ei ffordd i Newark.) Fe wnes i gamgymeriad a meddwl bod Cymru’n chwarae erbyn Rwsia heddiw, ond cyfarfod rhai o’r cefnogwyr wnaeth hi, ar y trên o faes awyr Toulouse i Carcassonne! Llongyfarchodd hi nhw am y fuddugoliaeth, yn Saesneg yn anffodus gan mai Cymry di-Gymraeg oedden nhw. Roedd hi’n anghofio tynnu llun. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

Gan gwmni CS Longman Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pleidlais dros AROS yn bleidlais sy’n gwrthod tywyllwch ac ofn

Ar hyn o bryd dwi’n teimlo ein bod ni’n mynd trwy gyfnod anodd a thywyll fel gwlad. Ers rhai blynyddoedd bellach mae rhai pobl wedi trio rhoi y bai am rai o broblemau’r wlad ar bobl eraill. Dydy hyn yn ddim byd newydd – dyma wnaeth Hitler yn yr Almaen – ceisio rhoi’r bai am […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Diwrnod Hyfryd Sali Mali (Cwmni Theatr Arad Goch)

Roedd Canolfan y Mileniwm fel ffair ar fore Sadwrn , ac nid y sioe Billy Elliott oedd wrth wraidd! Nadreddodd rhes o blant cynhyrfus, a’u rhieni, i Stiwdio Weston, ar gyfer uchafbwynt mwya’r flwyddyn i rai. Ond beth oedd achos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Enillwch iPod Shuffle o £50 o Lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen

Which Brontë sister’s first novel was called “The Professor”? Defnyddiwch adnoddau ar-lein Rhydychen i ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau am gyfle i ennill un ai iPod shuffleTM neu gwerth £50 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen! Bydd yr enillydd yn cael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Arthur ar ruthr i wylltio’i gymdogion yn Rownd a Rownd

Câr dy gymydog fel ti dy hun meddai’r adnod; ond nid oes fawr o gariad rhwng cymdogion yn Rownd a Rownd yr wythnos hon, wrth i ddadlau Arthur a Meical droi’n rhyfel. “Mae’r ffrae wedi dechrau gan fod Arthur wedi …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Codi tâl ai peidio?

A all cynghorau wneud gwell defnydd o’u hadnoddau drwy godi tâl am wasanaethau gwastraff? Mae Gwyndaf Parry o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi blogio i ni ar ddigwyddiad a gafodd ei chynnal gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Mae gwasanaethau yn dod o dan fwy a mwy o bwysau, gyda disgwyl i awdurdodau lleol ddarparu mwy gyda […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-06-20 18:00:00

via Instagram http://ift.tt/28L05S7 Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-06-20 17:33:00

via Instagram http://ift.tt/28J2JLL Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau’r siwrnau

Mae fy merch newydd adael am Ffrainc wedi gadael Pooh yng ngofal ei brawd. Dw i’n hapus iawn drosti hi; mae hi’n medru teithio a chael profiadau newydd. Mae’r teulu yn Ffrainc yn disgwyl amdani hi’n awyddus. Edrycha’ i ymlaen at ddarllen ei blog a gwel… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -gwenyn

TRI PHETH A FFYNNA AR DES — GWENITH, A GWENYN, A MES.
Yn ôl pob adroddiad, mae gwenyn mêl Cymru (a thramor) wedi dioddef yn arw yn y blynyddoedd diweddar. Lleuen o’r enw varroa, plaladdwyr, a llygredd sy’n bennaf gyfrifol mae’n debyg, ac mae… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ysgoloriaeth PhD Technoleg Lleferydd

Oes unrhyw un o ffrindiau Hacio’r Iaith yn awchu am y cyfle i wneud PhD ym maes Technoleg Lleferydd Cymraeg? Dyma’ch cyfle! Rhagor o wybodaeth ar https://www.bangor.ac.uk/doctoral-school/kess/scholarship.php.cy

The post Ysgoloriaeth PhD Technoleg Lleferydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Heb gael amser i ddefnyddio Google Scholar tan rŵan. Mae’r rhan…

Heb gael amser i ddefnyddio Google Scholar tan rŵan. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith academaidd sydd wedi’i gysylltu â Rhosneigr i weld yn ymwneud â bioleg y môr. Dim llawer am hanes tan tua’r drydydd dudalen. Diddorol…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwrdd â Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn Llyfrgell y Rhyl

Mae Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn ymweld â Llyfrgell y Rhyl bob dydd Mawrth i drafod unrhyw bryderon sydd gennych yn eich cymuned. Felly os oes gennych unrhyw broblemau, nid oes angen apwyntiad, galwch heibio rhwng 9.30am a 12.30pm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod poster Farage mor anffodus i’r ochr Gadael?

Mae’r diwrnod yn anffodus wrth gwrs – roedd llofruddiaeth Jo Cox yn cysylltu’r ochr Gadael efo eithafiaeth Adain Dde – ac roedd y poster efo’i adleisiau Natsiaidd yn adgyfnerthu hynny.Ond mae yna rhywbeth arall hefyd – rhywbeth nad ydych yn debygol o’i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: toulouse

Mae fy merch wrthi’n pacio ei chês rŵan. Bydd hi’n gadael am Ffrainc yfory i aros efo teulu yno am ddau fis yn dysgu Saesneg i’r bachgen saith oed, a chael profiad i fyw yn Ffrainc. Cyrhaeddith hi faes awyr Toulouse brynhawn dydd Mawrth. Anogais i hi i gyfarch y Cymry os gwelith hi rai o’r cefnogwyr yno. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mae’n edrych yn debyg fod cerdd John Roberts (‘Ioan Cefni’) am…

Mae’n edrych yn debyg fod cerdd John Roberts (‘Ioan Cefni’) am helynt Tywyn y Llyn, Llanfaelog, wedi’i gosod i gerddoriaeth rhywbryd. Ym 1863 fe gododd feddyg o Lerpwl westy ar y tywyn lle bu trigolion yr ardal yn arfer pori anifeiliaid a ballu. Yn fuan ar ôl adeiladu’r gwesty, roedd protest o tua 300 o bobol, ac fe chwalwyd y gwesty. Mae’r hanes wedi’i nodi’n fanwl yn William Williams ‘Cipdrem ar Hanes Plwyf Maelog’ (Gwasg Carreg Gwalch).

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y Refferendwm

Am unwaith, roeddwn wedi torri fy rheol fy hun a gosod erthygl flaen Gronyn ar wefan yr Ofalaeth cyn y Sul.  Fyddaf fi ddim yn gwneud hynny fel arfer gan mai taflen i’w dosbarthu yn yr oedfa yw Gronyn yn gyntaf. Ond mi wnes i hynny fore Iau er mwyn annog pobl i bleidleisio dros […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gyda’n Gilydd y Gallwn

Yfory, 20fed Mehefin, bydd hi’n chwe mis ers etholiad Sbaen. Ddydd Sul, 26ain, daw un arall. Roedd y canlyniad ym mis Rhagfyr mor agored o ran y bedair prif blaid na fu’n bosib ffurfio llywodraeth: nid gan blaid unigol, nid gan glymblaid, nid hyd yn oed drwy gytuno i gydweithio ar fesurau ariannol. Oherwydd hynny, […] Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Mewnfudo a’r Refferendwm

Ddywedwn i ddim fy mod i wedi synnu ar y ffaith bod y ddadl ar y refferendwm wedi bod yn un wael. Dwi wedi rhyfeddu braidd ar ba mor wael y mae hi wedi bod; y naill ochr a’r llall yn codi bwganod, a’r anonestrwydd pur o fynnu nad oes i’r ochr arall bwyntiau teg, rhesymegol waeth p’un ai mewn neu allan fydd hi. A dweud y gwir, mae fideo hwn yn crynhoi sut dwi’n ei deimlo am yr holl beth – byddwn i’n argymell i chi ei wylio achos mae’n taro’r hoelen ar ei phen yn well nag unrhyw beth arall dwi wedi’i glywed am yr holl ffars.

Y ddadl fawr efallai ydi mewnfudo, safbwynt, dwi am geisio dadlau, sydd wedi’i golli gan y dosbarth canol rhyddfrydol ers cyfnod o rai blynyddoedd, a’u methiant nhw allai sicrhau bod y DU yn gadael yr UE wythnos nesaf. Cyn bwrw ymlaen, dylwn i nodi dau beth. Y cyntaf ydi dwi ddim am drafod sut mae’r ochr Gadael wedi troi mewnfudwyr yn gocyn hitio achos mi dybiaf fod hynny’n gwbl amlwg i unrhyw un sy’n trafferthu darllen hwn; does yna ddim amheuaeth fod elfennau senoffobig a hiliol yn cronni o amgylch yr ochr Gadael. Yn ail, mewnfudo economaidd sy dan sylw yma, nid ffoaduriaid. Mae unrhyw un sy’n ceisio trafod y ddau beth yn yr un gwynt yn bod yn anonest neu’n ddwl neu’r ddau.

Dylwn hefyd nodi, er didwylledd, fy mod innau’n llwyr yn erbyn mewnfudo digyfyngiad – petai gen i awydd pleidleisio dros Adael mi fyddai lefel y mewnfudo i Brydain (a dwi am edrych ar hyn o safbwynt Prydeinig) yn brif reswm gennyf dros wneud hynny.

Os edrychwch chi ar y polau, pobl o’r dosbarth gweithiol sydd fwyaf brwd dros adael yr UE, gyda’r dosbarth canol yn fwyaf brwd o blaid. Mewnfudo sy’n llywio pryderon y cyntaf am aros, a’r posibiliad o chwalfa economaidd yn poeni’r ail am adael – sefyllfa ryfedd ar yr olwg gyntaf, ond un deg. Mae’r dosbarth gweithiol wedi bod dan y lach ers cyhyd, a heb weld eu bywydau’n gwella ers cyhyd, fel eu bod nhw’n teimlo does ganddyn nhw fawr o ddim i’w golli petai’r economi’n gwaethygu ar ôl gadael yr UE; mae efallai elfen o’r dosbarth canol eisiau cadw’r fraint economaidd a rydd y status quo iddynt, er bod damcaniaethu’n rhan fawr o’r rhagdybiaeth honno gen i.

Ond pam taw mewnfudo sy’n poeni’r dosbarthiadau is yn fwy? Rŵan, mae’r dosbarth gweithiol o’i hanfod yn fwy ceidwadol ar faterion cymdeithasol na’r dosbarth canol, mae hynny’n hen beth. Ond mae’r ateb yn gwbl syml. Caiff un dosbarth fudd o fewnfudo, ac mae’r problemau a achosir yn sgîl mewnfudo bron yn gyfan gwbl yn effeithio ar y llall. Mae gennyf dan sylw yma mewnfudo o’r tu allan i’r UE hefyd, ac er bod hynny rywfaint yn wahanol yng nghyd-destun y Refferendwm, mae o dal yn berthnasol i’r drafodaeth.

Ystyriwch y peth ennyd. Yn lle mae mewnfudwyr yn byw? Nid yn y maestrefi braf, ond yn y rhannau tlotach o ddinasoedd. Heblaw am gael plymar neis o Wlad Pwyl neu rywun o Slofacia i blastro’r wal, dydi’r dosbarth canol jyst ddim yn dod ar draws mewnfudwyr, dyna’r gwir. Pobl dosbarth gweithiol sy’n gorfod cystadlu yn eu herbyn yn y farchnad swyddi am swyddi megis; pobl dosbarth gweithiol sy’n dioddef o gywasgu cyflogau o’u herwydd; pobl dosbarth gweithiol sy’n cystadlu am dai’n lleol; pobl dosbarth gweithiol sy’n byw yn yr ardaloedd hynny lle mae gwasanaethau dan fwy o bwysau achos mewnfudo i ategu’r ffaith eu bod wedi’u tanariannu a’u hanwybyddu ers cyhyd. A phan wyt ti’n teimlo’n fath anobaith ac anniddigwch, dydi sôn am sut mae’r UE yn diogelu hawliau’r gweithwyr jyst ddim yn taro tant; yn enwedig, bosib, ar ôl inni gyd weld y ffordd filain ochrodd yr UE â’r banciau Almaenaidd dros weithwyr gwlad Groeg.

Yr unig bobl y mae’r gystadleuaeth economaidd honno’n fuddiol iddynt ydi pobl fusnes gyfoethog a phobl sy’n gallu fforddio’r gwasanaethau a sgiliau crefft, a rydd y dosbarth gweithiol yn draddodiadol, am bris rhatach. Y ras i’r gwaelod, medda’ nhw. 

Y mae ffordd o amgylch y fath broblemau – er nad yr UE sy’n eu cynnig. Ond mae’r pryderon hyn sydd gan y bobl sydd ar eu colled (neu nad ydynt ar eu hennill o leiaf) o ganlyniad i fewnfudo wedi’u diystyru mewn modd cwbl ffiaidd ers dros ddegawd, ac mae wedi ein harwain lawr trywydd brawychus. A bai’r dosbarth canol, rhyddfrydol a mwy gwleidyddol ydi’r peth yn gyfan gwbl. Ddegawd yn ôl, pan ddechreuwyd mynegi pryderon am lefel y mewnfudo i Brydain ac i rai ardaloedd yn benodol lluchiwyd y cyhuddiad o hiliaeth o bob tu yn erbyn unrhyw un a feiddiai gwestiynu’r peth; gan amlaf gan y dosbarth canol rhyddfrydol at y dosbarth gweithiol, nid ag elfen ansylweddol o ddirmyg, diystyru a “bihafiwch o flaen eich gwell”. A bu tawelwch cymharol ar y pwnc yn sgîl yr ofn o gael eich labelu’n hilgi.

Erbyn pum mlynedd yn ôl, roedd y problemau a’r buddion yn fwy, ond roedd elfen o gasineb wedi treiddio i mewn i’r ddadl. Roedd pethau’n ffrwtian – dyna sy’n digwydd i ddŵr sosban o roi’r caead arni. Diystyru a bychanu oedd y dacteg o hyd – doedd yna ddim modd cynnal dadl gall ar fewnfudo ac eto bai’r dosbarth canol, rhyddfrydol a’r chwith wleidyddol  oedd hyn am sefydlu’r naratif, sef peidio â thrafod y peth am fod hynny’n haws. “Dwi ddim yn hiliol ond…” ddywedai pobl wrth godi llais erbyn hynny, a oedd wrth gwrs yn arwydd o hilgi cudd yn ôl y sawl nad oedd mewnfudo’n effeithio arnynt.

Erbyn hyn, rydyn ni wedi cyrraedd y rhan o’r llwybr lle mae pobl wedi cael llond bol ar gael eu hanwybyddu cymaint ar y mater fel eu bod nhw’n fodlon dweud “dim ots gen i os wyt ti’n meddwl fy mod i’n hiliol”, sy’n arswydus braidd. Dylai fod gan unrhyw un ots am gael ei gyhuddo o hiliaeth, ond ar ôl blynyddoedd o gael eu cyhuddo o hynny’n annheg mae’r cyhuddiad o du’r dosbarth gwleidyddol aruchel yn golygu llawer llai. Ond doedd y sefyllfa sydd ohoni fyth yn anochel. Fe’i crëwyd. 

Petawn wedi cael dadl gall, onest am broblemau mewnfudo a mynd i’r afael â nhw mewn ffordd gall, onest ni fyddai wedi bod y fath fodd i chwipio a chreu’r fath gasineb sy’n bodoli heddiw. Ond mae’n bwysig cofio, dydi’r pryderon am fewnfudo ddim yn rhai hiliol nac yn wleidyddiaeth casineb gan mwyaf hyd yn oed yn yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni. Er petaech chi’n darllen Twitter – caer fawr ar-lein rhyddfrydiaeth dosbarth canol – fyddech chi’n meddwl fel arall. Er, dydi Twitter yn gwneud fawr fwy na chadarnhau pa mor out of touch ydi ei brif ddemograffeg, sy’n lledu’r un faint o bwlshit a memes disynnwyr â’r ochr Gadael.

Gan hynny yr hyn mae’r ochr Gadael wedi gwneud yn llwyddiannus ac yn gwbl warthus ydi anwybyddu rhai o  gymhlethdodau mannach mewnfudo, fel mewnfudo o’r tu allan i’r UE, gan droi’r cyfan i mewn i un lwmp o anwybodaeth lwyr, gorgyffredinoli ac ystrydebaeth yn gwbl fwriadol a gwneud Gadael yr UE yn ateb i’r cyfan. 

Dydyn ni heb gael dadl ddeallus a chawn ni ddim un rŵan. Bu’r drafodaeth ar y Gwasanaeth Iechyd yn un dwi’n meddwl sy’n cyfleu’r peth; mae’r ochr Gadael yn dweud na all y GIG ymdopi os bydd gormod o fewnfudwyr a’r ochr Aros yn mynnu y câi’r GIG ei chwalu heb fewnfudo gan chwydu dros ddadleuon ei gilydd. Ond mae’r ddau’n iawn. Ewch i unrhyw ysbyty ac mae’n berffaith amlwg pa mor hanfodol ydi gweithwyr tramor i gynnig unrhyw wasanaeth iechyd. Ewch i feddygfa leol mewn ardal â chyfran uchel o fewnfudwyr ac fe welwch bwysau ychwanegol ar y feddygfa honno a thrafferth cael apwyntiad o fewn cyfnod call. Cael a chael.

 

*           *           *

Dyna grynhoi’n flêr fy nheimladau i am y problemau y gall, ac y mae, mewnfudo’n ei achosi i bobl dosbarth gweithiol o ran swyddi a gwasanaethau. Ond mae elfen fwy perygl dwi am fynd ar ei hôl yma, sef yr elfen hunaniaeth a chymunedau cydlynol: er dwi ddim yn bwriadu troedio’n ofalus.
 
Un peth sy’n dod nid yn sgîl mewnfudo o reidrwydd ond lefel sylweddol ohono ydi’r ffordd y gall newid llun cymuned, a’r ffaith bod pobl yn teimlo colli gafael arni. Os rhywbeth, roedd diystyru’r ddadl hon yn llawer mwy perygl na’r rhai uchod, achos mae’n mynd i galon pobl. Nid newid o’i hanfod ydi’r broblem ychwaith ond newid dros nos. 
 
Nid arferai fod yn broblem yn y modd y mae hi heddiw. Gyda llai o fewnfudo arferai pobl gymhathu’n haws i’w cymuned newydd, allan o reidrwydd – doedd dim cymuned alltud ddigonol i syrthio’n ôl arni. Stryd ddwyffordd ydi cymhathu, wrth gwrs, ond mae’r baich mwyaf ar y mewnfudwr, nid y gymuned leol. Dydi hynny ddim yn digwydd mwyach, neu yn sicr ddim i’r fath raddau. Mae lefel y mewnfudo wedi galluogi mewnfudwyr i greu eu cymunedau a’u rhwydweithiau eu hunain i’r fath raddau eu bod yn hunangynhaliol a ddim wir angen fod yn rhan o’r gymuned ehangach, sydd wedi cyfrannu’n arw at ddiffyg cydlyniad cymdeithasol.
 
Dwi’n byw yn Grangetown yng Nghaerdydd y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Mae Grangetown yn cael ei hystyried yn ardal amlddiwylliannol, ond mae hyn yn anwiredd. Nid diwylliannau’n dod at ei gilydd i greu amlddiwylliannaeth a geir yma ond cymunedau ar wahân yn gwneud eu peth eu hunain ac, er yn oddefgar o’i gilydd ar y cyfan, ddim yn cymysgu llawer. Mae’r Arabiaid yn cadw atynt eu hunain, y Pwyliaid yn tueddu i wneud hynny, Hindŵiaid â chymuned gaeedig – o, a hefyd y Cymry Cymraeg. Does dim angen cymhathu. Ac mae hynny’n berygl.
 
Gall rhywun gerdded i mewn i Tesco bach yn Grangetown heb glywed gair o Saesneg – ar yr adeg iawn o’r dydd gallwch chi gerdded lawr stryd heb ei chlywed. Mi fedra i ddeall yn llwyr pobl sydd wedi byw yno hyd eu hoes yn teimlo colli eu cymuned o glywed ieithoedd gwahanol yn dominyddu. Am wn i, mae hynny’n rhan annatod ohonom ni fel pobl. Ac nid dim ond teimlad o golli cymuned ydi hynny ond ei chael wedi’i rhwygo oddi arnoch.
 
Ceredigion, unrhyw un? Abersoch? Benllech? O na, mae Saeson yn symud i ardaloedd Cymraeg yn wahanol. Heblaw am y ffaith, o ran hunaniaeth ac ymdeimlad o gymuned leol, dydi o ddim yn wahanol o gwbl ac mae honni’n wahanol yn anonest. Os ydych chi’n meddwl eu bod nhw’n wahanol, dwi’n fodlon betio’r morgais eich bod chi’n genedlaetholwr dosbarth canol rhyddfrydol; sy’n tueddu i arddel safonau dwbl yn y ddadl benodol hon.
 
O’u plith nhw y daw rhyfeddod bod pobl mewn llefydd â lefel isel o fewnfudo o dramor – y Cymoedd, Cernyw, Gogledd Lloegr – yn pleidleisio dros UKIP achos mewnfudo. Efallai nad ydi’r peth yn syndod yn y bôn. Efallai mai’r gwir ydi eu bod nhw’n gweld Caerdydd, Casnewydd a Llundain ac yn meddwl, yn syml, nad ydyn nhw am i’w hardaloedd nhw fod yr un peth, a’u bod nhw’n ofni taw dyna fydd yn digwydd gyda mewnfudo digyfyngiad.
 
I gwblhau’r cylch, daw hynny â ni’n ôl at y dosbarth canol â’i dueddiad rhyddfrydol a’r dosbarth gweithiol. Pa gymunedau sy’n newid llun o ganlyniad i fewnfudo? Nid yr ardaloedd llewyrchus eithr yr ardaloedd tlotach dosbarth gweithiol, felly megis y dadleuon economaidd, os ydyn ni’n sôn am golli hunaniaeth a’r ymdeimlad anobeithiol o weld eich cymuned leol yn cael ei disodli’n araf gan gymuned ddŵad (neu gymunedau dŵad yn hytrach), unwaith yn rhagor pobl dlotach sy’n dioddef y tolc annifyr hwnnw ar ben y tolc economaidd.

 

*           *           *

 
Mae rhinweddau i ddwy ochr dadl y Refferendwm, er dwi’n gobeithio o waelod calon mai Aros aiff â hi. Yn sicr, mi fydd yr ofnau am fewnfudo y mae’r ochr Gadael wedi’u chwyddo’n ddidrugaredd ac mewn ffordd hyll yn chwarae ei ran os taw Gadael fydd hi. Dwi ddim yn yr uchod yn esgusodi hynny fymryn.
 
Serch hynny, mae bai enfawr ar y dosbarth gwleidyddol, y dosbarth canol a’r chwith wleidyddol am greu’r sefyllfa hon yn y lle cyntaf – mae eu diystyru cyson nhw o bryderon teg pobl gyffredin dosbarth gweithiol ers dros ddegawd wedi corlannu’r dosbarth hwnnw at yr ochr Gadael. Waeth beth fydd y canlyniad fore Gwener, mae’r mater yma i aros, ac os na chaiff ei drafod mewn ffordd fwy agored, mwy aeddfed a llai diystyriol – mewn ffordd sy’n cydnabod pryderon a phroblemau – mae’n eithaf brawychus meddwl beth allai ddigwydd.

Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Pendroni dros ‘Duw Yw’r Broblem’: Rhan 1

‘Mae’n amhosibl i mi,’ meddai Aled Jones Williams yn ei gyflwyniad ‘Anghredu’ i’r gyfrol Duw Yw’r Broblem (Carreg Gwalch, £8), ‘fod yn anffyddiwr. Fel y mae’n amhosibl i mi beidio â siarad Cymraeg.’ Mewn ymateb i’r datganiad yma o’r llyfr y mae’r prifardd a’r dramodydd wedi ei ysgrifennu gyda Cynog Dafis, dywedais wrtho yn ngŵyl […] Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Casgliad o Enwau Adar. Meirion Parry 1963. Diddorol, ond, fel…

Casgliad o Enwau Adar. Meirion Parry 1963.
Diddorol, ond, fel llyfr Iolo, dydi o ddim yn cysylltu geiriau gwahanol efo ardaloedd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y marchnadoedd betio yn anghytuno efo’r polau?

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod fy mod wedi bod yn gymharol besimistaidd ynglyn a refferendwm dydd Iau.  Un o’r rhesymau am hynny ydi methiant yr ymgyrch Aros i greu dadl gadarnhaol o pam y dylid aros yn yr Undeb, ac un arall ydi sym… Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Dechreubwynt Afon Taf, eog gwyllt a Chaerdydd

Faint o bobl a ŵyr, tybed, lle mae Afon Taf yn dechrau? Onid dyma un o afonydd enwocaf ein gwlad, sydd yn llifo trwy rai o’n trefi mwyaf adnabyddus, yn ogystal â’n prifddinas? Mae’r afon hon yn dirwyn ei ffordd trwy ardal fwyaf poblog Cymru, ac yn hyn o beth, onid yw’n teg tybio taw’r … Continue reading Dechreubwynt Afon Taf, eog gwyllt a Chaerdydd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni yn oriau mân y bore ‘ma. Arafodd popeth wedi i wraig fy mab fynd i’r ysbyty neithiwr, ac roedd ganddi amser i gysgu hyd yn oed. Yna, daeth neges destun gan fy mab am 2:40 yn y bore yn dweud bod ei dŵr hi wedi torri. Cafodd y babi ei eni’n ddiogel dim ond hanner awr wedyn. Pwysodd 7 pwys a 14 owns. Edrycha’ i ymlaen at weld mwy o luniau. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysgwrn -Gwaith y Merched

Newyddion o Gartref Hedd Wyn.

Merched Yr Ysgwrn
Yn y gwanwyn cafwyd tipyn o gyhoeddusrwydd yn y wasg i Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched. Mae hwn yn ddiwrnod sy’n cael ei ddathlu’n flynyddol er mwyn cofnodi’r hyn mae merched ar draws y byd wedi ei g… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tybed pwy sy’n gyfrifol am yr holl gasineb?

fel y moroedd: cynnyrch ffres

Cafodd fy merch amrywiaeth o gynnyrch ffres gan y cyn athrawes biano y bore ‘ma – mafon, mwyar duon, ffa gwyrdd, afalau, eirin gwlanog a rhosod cochion. Ces i neges testun tra roeddwn i mewn siop gan fy merch; gofynnodd hi i mi brynu hufen iâ i fynd efo’r mafon a mwyar duon. Dyma brynu hufen iâ fanila heb lactos fel pwdin. (Mae ganddi alergedd.) Bydd hi’n coginio gyoza i ymarfer am y tro olaf. Cawn ni swper gwych. Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Yn y ffwrneisi hyn crewyd y Gymru fodern

Gellir darllen tirwedd cystal â llyfr, ys dywedir. Os gwir hynny, gellir casglu cryn dipyn am Ferthyr o adfeilion ffwrneisi Cyfarthfa. Fel y dywedodd James Joyce: yn y neilltuol mae’r cyffredinol. Gobeithiaf gan hynny nad wyf yn or-ryfygus wrth awgrymu bod y gweddillion diwydiannol hyn yn amlygu rhyw agwedd ehangach ar hanes Merthyr. Yn eu … Continue reading Yn y ffwrneisi hyn crewyd y Gymru fodern Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Helygen. Dod efo’r gwynt wnaeth hon a ffeindio cartref oherwydd…

Helygen. Dod efo’r gwynt wnaeth hon a ffeindio cartref oherwydd y dŵr am wn i.

Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Saturday Night at the Black – Llyfr newydd

Saturday Night at the Black: Cardigan in the Swinging Sixties. Llyfr 183 o dudalennau; dros 100 o luniau, nifer mewn lliw, gan William H. Howells. Pris £10. Argraffwyd gan E. L. Jones, Aberteifi. ISBN 978 1 78280 7698 Odi Aberteifi a’r ardal yn barod am hwn? Mae’n stori ryfeddol! Y cefndir cychwynnol yw’r cysylltiad agos […] Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 24ain Mehefin, 3.00yh.

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar 27ain Mai am 3.00pm. Llyfr y mis yw Cuddwas – Gareth Miles. Nofel gyffrous, gyfoes am aelod o’r Gwasanaethau Cudd yn ymdreiddio i fudiad gwleidyddol yng ngorllewin Cymru. Archebwch yma> … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Rhaid parhau i gydweithredu fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd

Fel gwefan, mae’r Papur Gwyrdd wedi bod yn falch i fod yn un ymysg myrdd o leisiau sydd wedi bod yn galw ar wledydd y byd i gydweithredu â’i gilydd i warchod y Ddaear, ein cartref planedol. Yn yr un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 6 – Gweld Gogoniant Duw – Aneurin Owen (05.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-3 (BCND:tud.667/BCN: tud.609)

Bore da a chroeso i chi i oedfaon y Sul. Gweddïwn y byddwn fel Bro yn cael profiad personol o ras rhyfeddol ein Duw rhyfeddol heddiw.

O’r holl bethau ddigwyddodd yr wythnos ddiwethaf – y doniol, y gwych, y siomedig a’r rhyfedd – mae ’na un peth yn . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy ydi’r rhain tybed?

BlogMenai.com: Cartwn y diwrnod

fel y moroedd: skype

Mae’r prifysgolion ar wyliau ers wythnosau. Da bod gan fy merch ifancaf yn Missouri amser i baentio, darllen, sgrifennu a choginio o’r diwedd oherwydd bod hi’n gweithio ond un diwrnod yr wythnos bellach. Mae hi eisiau gweithio mwy ond mae’n amlwg bod hi’n anodd cael hyd i waith dros dro yn ystod yr haf. Mae’r ddau blentyn adref yn siarad â hi drwy Skype yn aml. Maen nhw’n gwylio gemau pêl-droed efo’i gilydd hyd yn oed. Roedden ni’n gwylio Sense and Sensibility prynhawn ‘ma. Mae’n rhyfeddol clywed ei llais yn y tŷ fel pe bai hi adref. Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Yr hen synagog ac olion amlddiwylliannedd

Yng nghanol tref Merthyr Tudful, ar ben stryd a ddwg yr enw Heol Bryntirion, saif adeilad gwag trawiadol ei olwg. Synagog ydoedd, a chredir taw dyma’r addoldy Iddewig pwrpasol hynaf yng Nghymru sydd yn dal i fod yn sefyll heddiw. Defnyddiaf yr amhenodol wrth ei alw’n synagog am iddo fod yn sawl peth ers i’w … Continue reading Yr hen synagog ac olion amlddiwylliannedd Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2016

01.06.16  Dathlu yn Nolwen, Dinbych 02.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Rhuthun 03.06.16  Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, Rhuthun 03.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn 06.06.16  Lansio Wythnos Dechrau Da Cymru 2016, SeaQuarium, Y Rhyl  (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 07.06.16  Agoriad Swyddogol y Senedd Newydd, Caerdydd Roedd yn anrhydedd mawr i gynrychioli Sir Ddinbych yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2016

12.05.16  Lansiad Digwyddiad Dolwen, Dinbych Roedd yn braf i gwrdd â chyn-staff a staff presennol Dolwen yn Siop Siocled Dinbych, llawer o ddiolch i’r Cyng Mark Young am y croeso. 12.05.16  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 13.05.16  Digwyddiad Llofnodi Trawst. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy Amser cyffrous iawn i’r ysgol. Mae’r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau. Rwy’n edrych […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: AROS

Wedi’r holl ddadlau, mae diwrnod y Refferendwm bron â chyrraedd.  Ddydd Iau nesaf, bydd gofyn i ni ddewis rhwng AROS yn yr Undeb Ewropeaidd neu ADAEL.  Tybed beth wnaiff pobl gwledydd Prydain?  Beth wnawn ni? Mae’r holl ddadlau a ffraeo ymhlith gwleidyddion yn ystod yr ymgyrch wedi bod yn ddigon i ddrysu llawer o bobl.  […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn -Byddwch Ddiolchgar!

Cynlluniau’r Ysbyty Coffa oedd prif erthygl rhifyn Mai 2016.

Philistiaeth ar waith!
Mae’r difrod wedi dechrau ac fe ddylai pawb a gododd law i’w gefnogi fod yn cuddio mewn cywilydd heddiw. Ond dyna fo! Y tebyg ydi na chafodd yr un ohonyn nhw erioe… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhieni talentog Amlwch ar eu ffordd i chwarae yn Ffrainc

Mae pobl Ynys Môn unwaith eto wedi profi eu dawn ar lwyfan cenedlaethol wrth i dîm o rieni o Amlwch ennill y gyfres bêl-droed Codi Gôl. Yn dilyn ei buddugoliaeth ar pennod diweddara’r gyfres a gafodd ei ddangos neithiwr (Nos …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dwy fet ddiddorol

Y ddwy gan Ladbrokes.Dwi’n meddwl y byddwn i’n mynd am Gaeredin a Stoke on Trent. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bath i coco

Mae’n boeth a chlos heddiw, diwrnod perffaith i roi bath i Coco, ein mochyn cwta ni. Dyma fy mhlant wrthi’n ei lanhau a’i sychu. Mae o’n lân braf bellach. Mae fy merch yn ceisio gwneud cymaint o ddyletswydd o gwmpas y tŷ â phosib cyn gadael am Ffrainc yr wythnos nesaf. Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Cyfnewid llwch am huddygl

Ym mhob ymadrodd treuliedig mae rhuddin o wir, hyd yn oed os yw’r ymadrodd ar y cyfan yn ddi-ystyr bellach. Yn yr un modd, gall gosodiadau syml lochesu sythwelediad eirias a dirnadaeth anghyffredin. Nid hawdd ymglywed â’r gwirionedd cyfrwys hwn, sydd ynghudd dan haenau di-rif o ddefnydd llac a diog, neu gyffredinolwch nychol iaith feunyddiol. … Continue reading Cyfnewid llwch am huddygl Parhau i ddarllen