Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -3

Cyfres Les Derbyshire.

Ar ol crwydro o Dalywaenydd i Danybwlch ac yn ol i Dyddyn Gwyn, symudwn ymlaen i gyfeiriad Plas Tanymanod, ac wedyn Ty’n Drain, Pen y Bryn, Pen Cae a’r Fuches Wen, tyddynnod i bob pwrpas.

Yn gyfagos, ac i lawr y dyffryn, mae f… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel newydd gan Siân Lewis

Os ydach chi’n blentyn tua 8-12 oed sy’n mwynhau darllen llyfrau hanesyddol neu straeon sy’n llawn cyffro ac antur, neu straeon am oes y Rhufeiniaid, dyma’r llyfr i chi! Dilyn Caradog, £5.99 gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r awdur, Siân Lewis wedi llwyddo unwaith eto i greu nofel hynod ddifyr, ac mae plant o Aberystwyth i […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gorsaf Bwmpio ar safle Melin Trelái

Credir y bu melin flawd yn Nhrelái ers y 12fed ganrif o leiaf.  Ar lannau Afon Elái wrth ochr y llwybr cerdded, Birdies Lane, roedd cored yn ei gwasanaethu ychydig ffordd i fyny’r afon.  Mae cyfrifiad 1851 a chyfrifiad 1861 ill dau yn nodi mai Griffith David oedd y melinydd; erbyn 1871, ei fab, John […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod! Am y llyfr a chwis / About the book and quiz

Am Ddiwrnod! yw’r llyfr cyntaf yng nghyfres Amdani – casgliad o 20 o lyfrau handden i ddysgwyr. Mae’n addas i bobl sydd yn dysgu Lefel Mynediad. Yma mae’r addasydd, Meinir Wyn Edwards, yn siarad am greu’r llyfr. I’r rhai sydd wedi darllen y llyfr, mae cwis syml, llawn hwyl. Am Ddiwrnod! (What a Day!) is… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Lleol, Llyfrgell y Rhyl

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes leol, dewch i lyfrgell y Rhyl ym mis Mai. Mae gennym gyfres o sgyrsiau a sessiynnau diddorol yn ystod y mis. 17eg Mai, 11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : newydd orffen

Maen nhw newydd orffen! Creodd saith artist rhyngwladol furluniau trawiadol. Dechreuodd un ohonyn nhw furlun arall hyd yn oed. Mae trigolion Shtula (Israel) wrth eu boddau ac yn llawn cyffro. Gobeithio y bydd y murluniau’n eu bendithio nhw a’u hatgoffa… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Tudalen Gartref: Cyfres Amdani- Llyfrau i Ddysgwyr / Homepage: Cyfres Amdani- Books for Learners

Cyfres newydd gyffrous o lyfrau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg An exciting new series of books for adults who are learning Welsh Mae’r prosiect Cyfres Amdani yn cael ei ariannu gan y Cyngor Llyfrau ac mae pedair gwasg (Atebol, Canolfan Astudiaethau Addysg Prifysgol Aberystwyth,, Gomer & Y Lolfa) yn cyhoeddi 5 llyfr yr un.… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice – technoleg llais Cymraeg

Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn. Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r […]

The post Common Voice – technoleg llais Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Iaith Gorfforol / Body Language

How well do you know your body… in Welsh? Here’s a handy little quiz to find out. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cefnogaeth

Mae’r artistiaid yn bwrw ymlaen gyda’u murluniau er gwaethaf y pryfed a gwres llethol ayyb. Mae ganddyn nhw gefnogaeth frwd gan y trigolion. Paratoir cinio a swper hyfryd i’r artistiaid bob dydd. Mae’r bobl yn dod at y wal drwy’r ddydd i weld sut mae m… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda’n help ni yn gryfach na’r stormydd! Mae J… Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r…

Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r Wen (ar y dde)… Llun gwael ar y ffôn ond falla bydd blodau’r Ddu wedi mynd erbyn bora. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cynhadledd NRA

Tra bod fy merch yn prysur greu murlun yn Israel, mae fy ngŵr yn mynychu cynhadledd NRA yn Dallas yr wythnos ‘ma ynghyd â 100,000 mil o’r gwladgarwyr ffyddlon eraill. Cafodd gyfle i glywed yr Arlywydd Trump, yr Is Lywydd Pence a nifer o bobl enwog gan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Blas ar gerdded

Er mod i wedi byw’n yr ardal ers dros ddeng mlynedd ar hugain, fum i ‘rioed yr ochr draw i Lyn Trawsfynydd tan yn ddiweddar iawn. Y ‘fitbit’ a gefais yn anrheg gan Alwena’r wraig ddechreuodd pethau. Ers tro bellach, rydw i’n cerdded o’r Caffi ger yr Atomfa i fyny at Argae Maentwrog (neu’r ‘Main Dam’ fel y cyfeiria llawer ati) – taith hynod bleserus a gymer ryw 35 munud i gerdded i fyny a’r un Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd. Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cychwyn murluniau

Wedi cael croeso cynnes gan drigolion Shtula, dechreuodd fy merch a’r artistiaid eraill baentio murluniau ar wal y ffin. Wynebon nhw broblem gymhleth ynglŷn â defnyddio taflunydd yn y nos (cam cyffredin i gychwyn murlun) oherwydd y diogelwch. Dechrau m… Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Gair am Air 2018

Dewch bawb i’n plith ar 18 Mai 2018! Bob mis Mai bydd cynadleddau, ac ar 18 Mai 2018 cynhelir un arbennig iawn yn Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru, sef cynhadledd Gair am Air, a gyllidir gan Ganolfan Hyfforddiant Ddoethurol yr AHRC. Amcan Gair am Air yw i annog ymchwilwyr ym myd eang … Parhau i ddarllen Gair am Air 2018 Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Canolfan Islamaidd, Maria Street, Caerdydd

Mae gan Butetown un o gymunedau Mwslimaidd mwyaf hirsefydlog y DU yn Butetown, a sefydlwyd yn bennaf gan forwyr Somali a Yemenïaidd a gyrhaeddodd yn Nociau Caerdydd yng nghanol y 1800au. Ar ddiwedd y 1930au, cafodd rhifau 17, 18 a 19 Peel Street eu haddasu i’w defnyddio fel canolfan ddiwylliannol ac addoli Islamaidd ac, ar […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Brenhinoedd 4:1-7 (BCND:tud.340/ tud.311)

Croeso cynnes iawn i chi unwaith eto i wasanaethau o addoliad ym Mro Aled. Dewch i ni ddod at ein gilydd yn ein capeli ac yn Oedfa’r Fro i addoli Duw’r Goruchaf. Dewch i ni heddiw roi enw Iesu Grist uwchben pob enw arall. Gweddïwn heddiw y . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’Y CelwyddA’r realiti:Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.Bod y Cyngor hwn yn gofyn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tywel yn elyrch

Mae Wythnos Aur ar Japan ar hyn o bryd. Rhyw ddeg diwrnod o wyliau’r adeg hon gan gynnwys penwythnos ydy Wythnos Aur, ac mae nifer o bobl yn Japan yn teithio. Aeth fy ail ferch i Hokkaido, yr ynys fawr yn y gogledd, er mwyn gwirfoddoli mewn gwesty. Mae… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29042018_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group, 3ydd Mai 11.00

Various Pets Alive and Dead Wedi’i leoli hanner yr amser yn Doncaster a’r hanner arall yn Llundain, dyma olwg ddoniol iawn ar werthoedd modern, sy’n cynnwys bochdewion, cocrotsis, iâr a chwningod sy’n lluosogi, a adroddir gan Marina Lewycka, wedi’i ysgrifennu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Felindre a’r cwestiwn cenedlaethol

Ar gyrion rhanbarth Sir Abertawe mae pentref Felindre. Fe’i henwyd ar ôl melin ddŵr sydd yn sefyll o hyd ar sgwâr canolog y pentref. Yno hefyd mae’r pethau y disgwylir eu gweld mewn pentref gwledig yng Nghymru – tafarn, capel a’i aelodaeth yn gwywo, ac ysgol. Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Ysgol gymunedol, fach yw hi. … Parhau i ddarllen “Felindre a’r cwestiwn cenedlaethol”

The post Felindre a’r cwestiwn cenedlaethol appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : o enau babanod

Mae fy merch 21 oed, myfyrwraig oddi cartref, yn postio adnodau’r Beibl yn aml ar Facebook. Llenwodd yr adnod hon fi gyda llawen y bore ‘ma.”Paid â gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd di’n batrwm i’r credinwyr mewn gair a gwe… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Agored – Dydd Iau Mai 3ydd, Llyfrgell Y Rhyl 10:00-1:30

Dysgwch am y broses achub ac ailgartrefu. Dewch i gwrdd ac anifail wedi ei fabwysiadu. Syniadau ar sut i hyfforddi eich anifail. Byddwch yn berchennog cyfrifol. Galwch fewn, gofynwch cwestiwn! Llyfrgell Y Rhyl, Stryd yr Eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Pont Ffordd Clarence, Caerdydd

Pan oedd Caerdydd yn un o’r porthladdoedd prysuraf ym Mhrydain, creodd Pont Clarence gyswllt newydd rhwng Grangetown a’r Dociau.  Fe’i hagorwyd ar 17 Medi 1890 gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Clarence ac Avondale.  Yn fab hynaf i’r Tywysog Edward (Brenin Edward VII yn hwyrach), yn y pen draw byddai’r Dug ei hun wedi dod yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sach deithio du

Cyrhaeddodd fy merch Tel Aviv yn ddiogel oriau’n ôl. Cafodd ei chwestiynu gan ddyn diogelwch El Al yn ddwys cyn iddi adael yr awyren am hanner awr! Y sach deithio ail-law a gafodd gan ei thad oedd achos yr amheuaeth; mae’r sach yn ddu ac yn edrych pe b… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Llongyfarch Mr Gerallt Hughes

Yn ystod Sasiwn y Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl ganol mis Ebrill, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith y rhai a oedd we… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Ordeinio Anna Jane

  Yng Nghymdeithasfa’r Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl, dydd Mawrth, Ebrill 17eg a dydd Mercher, Ebrill y 18fed fe ordeiniwyd Anna Jane Evans (Cymorth Cristnogol) yn weinidog. Ar y chwith i Anna Jane yn y llun y mae’r Parchedig Eleri Ed… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Briwsion -deintydd Glanypwll

Cyfres Nia Williams

Lle mae ‘Garmon House, Glanpwll heddiw, roedd yn arfer bod yna le deintydd.

Gŵr gydag atal dweud, mwstash bach, a thei bo oedd bob amser yn dwt, oedd Mr Williams. Car bach du (standard dwi’n meddwl?); yn aelod yng nghapel Annib… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts: Mudiad Arbennig – Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg

Mae’r erthygl yn rhan o gyfres o erthyglau wythnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i shtula

Mae gan fy merch hynaf grŵp gwaed A. Mae hi’n hynod o drefnus. Dyma ei chês a baciodd ar gyfer ei siwrnai. Prynodd anrhegion i blant y gymuned fach hefyd – Pocky, Kitkat, siocled a menyn cnau daear gan Reese’s (kosher maen nhw i gyd.) Mae hi newydd gyc… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Cymry y y Sgrîn Loyw / Welsh of the Silver Screen

How well do you know the Welsh of Hollywood? Take this stellar little quiz to find out. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dyddiad i’ch dyddiadur 2

Mae mis Mai yn Fis Hanes Lleol a bydd Llyfrgell y Rhyl yn nodi’r achlysur gydag arddangosfeydd a chyfres o sgyrsiau. Bydd y sgyrsiau cyntaf gan Glwb Hanes y Rhyl, ar 17 Mai am 11.30am ac eto am 2.00pm gyda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyfweliad â Neil Rowlands o parallel.cymru ar AmeriCymru / Interview with parallel.cymru’s Neil Rowlands on AmeriCymru

Ces i’r fraint i ateb cwestiynau gwych oddi wrth Ceri o AmeriCymru y penwythnos ‘ma… / I had the privilige to answer questions by Ceri from AmeriCymru this weekend…
Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Celwydd yr wythnos

Wnaeth plaid Lee ddim sicrhau unrhyw bwerau ychwanegol pan wnaethon nhw blygu glin i lywodraeth Doriaidd Llundain wythnos diwethaf. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Dilys Price: Yr awyrblymwraig solo hynaf yn y byd / The oldest female solo parachutist in the world

Dechreuodd Dilys neidio allan o’r awyrennau yn ei 50au; nawr mae dros 1000 o neidiau gyda hi, ac yn ôl The Guiness Book of Records mae hi’n yr awyrblymwraig solo hynaf yn y byd. Mae hi wedi sefydlu’r elusen Touch Trust. Yma, mae Lynda Pritchard Newcombe yn esbonio mwy am eu bywyd… Dilys started jumping… Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Brwydr y tafodieithoedd – a’r goblygiadau anffodus!

Mawr y cynnwrf, rwyf wedi cael cyhoeddi cerdd ar blog y cyfnodolyn llenyddol Y Stamp! Enw’r gerdd yw ‘Brwydr y tafodieithoedd’ ac mae hi’n rhoi blas ar un o’r materion sydd yn achosi pryder i mi fel darlithydd cyfrwng Gymraeg – sef hierarchaeth y tafodieithoedd. Pwrpas ein darpariaeth yw rhoi mynediad at astudio pynciau ysgolhaig […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Brwydr y Tafodieithoedd…

Ar y 27ain o fis Chwefror 2018, cyhoeddwyd fy ngherdd am tafodieithoedd ar blog y cyfnodolyn llenyddol ‘Y Stamp’.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwrdd neges

Dyma’r bwrdd neges a gafodd fy mam yn anrheg ben-blwydd. Casglodd fy merch yn Japan luniau o’r teulu efo neges – Baba, tanjoubi omedetou! (Pen-blwydd Hapus, Nain!) Dwedodd fy mab oedd yn dipyn o her i dynnu lluniau o’i babis. Roedd fy mam wrth ei bodd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llety yn jerwsalem

Ar ôl gorffen y murlun yng ngogledd Israel, bydd hi a’i gŵr yn cael gwyliau am ddeg diwrnod yn dathlu ei degfed pen-blwydd priodas. Mae hi newydd fwcio llety (airb&b) yn Tel Aviv a Jerwsalem! Mae’r llety yn Jerwsalem yn agos iawn at Giât Jaffa. Byd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Mawnogydd

Pennod arall o gyfres boblogaidd Steffan ab Owain, yn parhau ei drafodaeth ar flodau’r grug.

Faint a wyddoch chi am y planhigyn grug a mawnogydd?    
Ar ôl imi ysgrifennu fy mhwt diwethaf* cofiais am un neu ddau o bethau eraill a fyddai’r hen bobl yn… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ubuntu 18.04 LTS

Croeso i Ubuntu 18.04 – y fersiwn diweddaraf o’r system weithredu poblogaidd Linux. Mae’r newidiadau yn cynnwys defnyddio bwrdd gwaith GNOME yn lle Unity, er, mae yn edrych yn weddol debyg. Mae’n cynnwys cnewyllyn Linux 4.15; Xorg fel y gweinydd dangosydd rhagosodedig, yn lle Wayland; cefnogaeth i emojis lliw (*y nodwedd pwysicaf un* 😉 ); […]

The post Ubuntu 18.04 LTS appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Warws, Doc Dwyreiniol Bute (Dinistriwyd gan Dân)

Wedi ei adeiladau, o bosibl, yn rhan o’r hen Cardiff and Channel Mills, ac wedi ei ymestyn i fyny yn ddiweddarach, safai’r warws yn y ffotograff gan Mary Traynor ar lan ddwyreiniol Doc Dwyreiniol Bute. Fe’i dinistriwyd gan dân, damweiniol mae’n debyg, ar 12 Ionawr 1986.  Roedd adroddiad yn y South Wales Echo drannoeth yn […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Laura Karadog: Creu Ap Cwtsh: Ap i helpu chi i ddod i adnabod eich hun / Creating Ap Cwtsh: An app to help you get to know yourself

Mae criw yn Abertawe a Gorllewin Cymru wedi creu adnodd newydd i’ch cychwyn chi ar y daith o ddod i adnabod eich hun. Yma, mae Laura Karadog, athrawes yoga trwy gyfrwng y Gymraeg, yn esbonio mwy… A group of people from Swansea and West Wales have created a new resource to start you on the… Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Ambell i reg

(Ymddangosodd yn y Tyst, Mawrth 2018) Ydych chi’n rhegi? a) Ydw – on’d ydi pawb? Mae’n rhoi tipyn o liw i’n hiaith. b) Byth c) Dim ond pan eith hi’n slip arna i. Yn ôl Stephen Pinker, seicolegydd ac ieithydd, mae pum rheswm posib dros regi: Tramgwyddo rhywun, eu bygwth, eu dychryn neu effeithio arnynt […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:30-31 (BCND:tud.127/ tud.116)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon Sul olaf mis Ebrill. Cofiwch na fydd Oedfa’r Fro heno yn Llansannan ond yn hytrach yng Nghefn Berain, a bydd croeso i unrhyw un sydd am ymuno hefo ni. Lle bynnag y byddwn yn addoli Duw heddiw, gweddïwn am arweiniad yr . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwy o ddyfais

Unwaith eto roedd rhaid i mi ychwanegu dyfais i’r bwydwr adar. Gwelais Blue Jay yn bwyta’r hadau ddoe. Maen nhw’n hynod o gyfrwys; ffeindion nhw fodd. Dyma ludo chopsticks tafladwy ar y top er mwyn atal yr adar mawr rhag cyrraedd yr hadau. Gobeithio y … Parhau i ddarllen