S4C Caban: Cyhoeddi Caneuon Cân i Gymru 2015

Mae’r rhestr o ganeuon cystadleuaeth Cân i Gymru 2015 wedi ei chyhoeddi heddiw. Bydd fformat newydd i’r rhaglen eleni gyda 4 ffigwr adnabyddus o fyd y gân yn mentora’r cystadleuwyr wrth iddyn nhw recordio eu caneuon yn y stiwdio. Bydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

bwytagwyllt: Corn Carw’r Môr

Does dim byd gwell ar ddiwrnod calan na mynd mas am dro i drafod a hel atgofion am y flwyddyn a fu ac i edrych ymlaen at yr heriau a’r cyffro fydd yn dod yn ystod y flwyddyn newydd. Pan fydd hynny’n dod a bwyd am ddim i’r hafaliad gwell fyth! Er bod corn carw’r … Continue reading Corn Carw’r Môr Parhau i ddarllen

shitclic: Haf ganol gaeaf

Mae trefnwyr amserlenni teledu wedi deall hi i’r dim. Gyda’r Bod Mawr yn pledu trowyntoedd, cesair peli golff ac eira taranau arnon ni feidrolion y ddaear gythryblus hon yn ddiweddar, dyma’r adeg berffaith i ddianc i ddramâu sy’n fôr o oleuni. Gydag ail gyfres siomedig sy’n datblygu i sterics sebon, llys barn amheus, sainladrad o The Killing ac ail blot diddrwg didda efo Eve Myles, yr unig achubiaeth i Broadchurch i mi ydi traethau a chlogwyni ysblennydd Dorset. Mae cyfres ddrama newydd nos Fercher hefyd yn wledd i’r llygaid, megis hysbys sgleiniog Croeso Cymru. Sut gythraul gafodd criw Lan a Lawr gymaint o haul wrth ffilmio?
Wedi pennod agoriadol awr o hyd, rydym bellach yn ôl i hanner awr wrth ddilyn hynt a helyntion Delia o Abertawe (Beth Robert) sy’n llwyddo i bechu pawb ar ôl cyflwyno’i merch 17 oed i’w thad Mal (Dewi Pws) am y tro cyntaf adeg gwibdaith o’r Gŵyr i Eryri. Mae yna lot o olygfeydd godidog o’r henwlad ’ma. Lot lot fawr. Olreit, gormodedd. Achos mae’r holl luniau llanw, y siots panoramig o’r môr a’r mynyddoedd cyn torri i siots sefydlu swbwrbia a ’Sbyty Gwynedd yn ailadroddus ac yn arafu llif y stori. Mae yna gyfuniad da o wynebau hen a newydd, heblaw’r penderfyniad od ar y naw i gastio actores ifanc o Gaerdydd fel Elen, sy’n swnio’n hollol wahanol i’w brawd sy’n Lanbêr rhonc. Efallai fod ganddi hi dad diarth o’r De hefyd. Dyn a ŵyr.
Trueni, achos mae’n tynnu oddi ar berfformiadau hyfryd y fam a’r ferch (Beth Robert ac Anni Dafydd), a’r ysgafnder rhwng mam a mab (Heulwen Haf a Dewi Rhys Williams) a’r brawd a chwaer (Llion Williams a Gwenno Hodgkins mewn aduniad C’mon Midffild). Ac mae deialog naturiol Gareth F Williams yn llifo fel mêl wedi’r holl gyfieithu a fu mewn dramâu blaenorol. Wn i ddim sawl cyfres gawn ni gyda’r prif gymeriad yn dioddef o diwmor yr ymennydd, ond mewn cyfweliad radio diweddar â Caryl, awgrymodd Beth Robert yn gryf bod ’na ragor i ddod. Gyda llai o siots llanw gobeithio.
Gwaith Cartref ydi un o’r enghreifftiau prin hynny o ddrama gredadwy wedi’i gosod yn y De-ddwyrain (cofio Glan Hafren?) lle pawb yn siarad Cymraeg yn rhwydd braf â’i gilydd, yn Gog, Hwntw, dysgwr a dwli Wyn Rowlands. Ac mae mor Gymreig hefyd, gyda’r bardd-odinebwr Geraint Penlan (John Pierce Jones) yn diawlio dedleins cylchgrawn Barn a chael ei ‘urddo’ yn y garafán gan fam ei blentyn yn Steddfod Meifod 2003. Ond atgoffwch fi i ddiffodd y teli cyn i’r credits cloi ddifetha syrpreis a hanner am Lolita feichiog Bro Taf…
Broadchurch, ITV, 9 o’r gloch nos Lun
Lan a Lawr, 8 o’r gloch nos Fercher
Gwaith Cartref, 9 o’r gloch nos Sul

Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Holiadur newydd Traws Link Cymru / Traws Link Cymru’s new survey

Mae Traws Link Cymru yn awyddus i wybod beth wnewch chi o lein newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Pa mor aml fyddech chi’n ei defnyddio? Pa orsafoedd? Cliciwch ar y linc isod er mwyn ateb yr holiadur syml 10 cwestiwn i’n helpu ni â’n gwaith ymchwil i sicrhau astudiaeth ddichonoldeb. https://www.surveymonkey.com/s/TLCholiadur Diolch Traws Link Cymru […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Cynnydd – Swnami

Cynnydd – Swnami Parhau i ddarllen

Rydym yn newid...: Cysylltu ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru ydy’r cyntaf o’i fath drwy’r byd – a’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad. Mi fydd y rhan fwyaf o bobl yn troedio’r llwybr efo ffôn clyfar yn eu poced; felly, trwy ddefnyddio ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol @LlwybrArfordirCymru mae gennym ni gyfleoedd i ymgysylltu â phobl mewn dull ar wahân […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Hunan-gasineb cenedl dan sawdl

Yr iaith Gymraeg yn hanfodol i’n hunaniaeth – ymateb Morgan Owen i flog Lydia Ellis Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Copïo yn Firefox 35

Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar wall sydd wedi dod i’r amlwg yn y cyfieithiad Cymraeg o Firefox 35. Mae’r gwall yn codi wrth i chi ddefnyddio’r cyfuniad Ctrl/Cmd a C er mwyn copïo darn o destun yn y ffenestr. Yn lle gwneud hynny mae’r copïo’r dudalen gyfan. Mae modd defnyddio’r dull canlynol i […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Britain Prepared

Roedd y 31ain Mai 1916 yn ddiwrnod anarferol i ddisgyblion Ysgol Heol y Frenhines, Merthyr Tudful. Cafodd gwersi’r prynhawn eu canslo ac aeth yr ysgol gyfan i’r Theatr Frenhinol i weld y ffilm Britain Prepared. Nid ffilm arferol oedd hon. Dyma oedd y gyntaf mewn cyfres o ffilmiau a gynhyrchwyd gan y Llywodraeth yn ystod […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Tra bo dau?

Wn i ddim faint o gardiau a blodau y bydd pobl wedi eu rhoi i’w hanwyliaid heddiw, na faint o brydau bwyd neu focsys siocled fydd wedi eu rhannu a’u bwyta.  Wn ddim chwaith faint o bobl sy’n gyfarwydd â’r stori am y ferch a roddodd ei henw i’r Dydd Gŵyl Santes Dwynwen a ddethlir […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Aeddfedrwydd yr eglwys: adeiladu corff Crist (Effesiaid 4:7-16) – Rhodri Glyn (25.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: S&S

Gorffennais ail-ddarllen Northanger Abbey (er mai gwrando ar y nofel drwy Librivox roeddwn i i fod yn benodol.) Rhaid cyfaddef nad ydy hi’n un o fy ffefrynnau. Dyma ail-gychwyn Sense and Sensibility. Tra fy mod i’n ddiolchgar i’r bobl sydd yn darllen l… Parhau i ddarllen

Y Twll: Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Cwmereg: 21. Golgi

Talfyriad, am wn i, yw’r gair “gol’gu” (a gaiff ei ynganu fel “golgi”, sy’n odli â “bolgi”) o’r gair “golygu”. Nid “golygu” testun neu iaith neu ba beth bynnag arall a “olygir” yw’r ystyr fan hyn, ond bwriadu. Dyma ambell enghraifft: “Wyt ti’n golgi mynd i’r dre heddi?” = Wyt ti’n bwriadu mynd i’r dre … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! | Happy Saint Dwynwen Day!

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! | Happy Saint Dwynwen Day!
Parhau i ddarllen

Ailddysgu: The Big Garden Birdwatch

Mi gymerais ran yn y Big Garden Birdwatch heddiw; digwyddiad blynyddolyn cael ei redeg gan yr RSPB, lle mae pobl yn cyfri’r fath a’r niferoedd o adar sydd yn dod i’r ardd neu i barc leol dros awr,  Er bod amrywiaeth o adar yn ymweld â’r ardd trwy’r blwyddyn, dwi wedi darganfod dros y blynyddoedd bod llawer ddim yn dod pan dwi’n cyfri fel hyn.


Doedd heddiw ddim yn wahannol iawn.  Roedd o’n well na’r amser welais i ddim byd.  Heddiw, gwelais 2 ddrudwy, 1 robin goch, 2 fwyalchen, 2 titw tomos las, a 2 llwyd y gwrych.  Dim byd arall yn dod i fewn i’r ardd dros yr awr dan sylw.Ond mi wnes i wneud nodyn o’r adar a welais ben bore wrth cerdded y ci.  Dyma’r rhestr:
corhedydd y waun; titw tomos las, titw mawr, brân, crëyr las; gwylanod ben ddu, jac y do, siglen fraith, drudwy, nocell werdd, hwyaid gwyllt, ji-binc  a glas y dorlan.


Mae ’na ddigon o fywyd gwyllt o gwmpas os dach chi’n edrych, er weithiau mae ’na aderyn dwi ddim yn gweld am sbel, fel glas y dorlan - ac yn aml, chwibio heidio bydd yr aderyn.  Dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl wnes i ddysgu bod adar yn symyd o gwmpas tŷ fewn i’r wlad o dymor i dymor.  Felly mae aderyn fel corhedydd y waun, aderyn sydd yn gwneud i fi feddwl am dir uchel fel corsdir, yn dod i lawr o’r ucheldiroedd yn y gaeaf.  Mae rhai eraill un gwneud hyn hefyd, fel y gylfinir sydd weithiau yn symyd i lan y môr, ac y lleol, mae’r cornchwiglen yn symyd o’r caeau lle mae o’n nythu i ymyloedd y llynnoedd.  Y tro cyntaf i fi sylwi ar y corhedydd y waun yn y caeau dim rhy bell o’r tŷ, ron i wedi drysu, yn meddwl - mae’r rheina yn edrych fel corhedydd y waun, ond mae nhw yn y lle anghywir - ond na, mae nhw’n symyd yn y gaeaf.

Dan ni wedi bod yn ffodus iawn yn fama gyda’r tywydd: mae bron bob dydd wedi bod yn sych (ac yn aml yn heulog) am wythnosau, er iddi fod yn oer a rhewllyd weithiau ac yn bwrw dros nos yn aml.  Felly dwi wedi bod yn cymryd mantais a wedi bod allan ar y comin, yn y warchodfa natur, ac wrth y llyn i weld be sydd o’r gwmpas.  A’r gorau oedd gweld coch y berllan (dim aderyn dan ni’n gweld yn aml o gwmpas fan hyn, o gwbl) a dwy garw mwntjac.  Dydy’r rhain ddim yn brin yn fama, (dwi ddim yn meddwl) ond mae nhw’n swil.

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Venus – Estrons

Venus – Estrons Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysbyty- DENG MLYNEDD O YMGYRCHU

Rhan o erthygl y Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Ionawr 2015:

Fe ffurfiwyd y Pwyllgor Amddiffyn union ddeng mlynedd yn ôl i’r mis hwn ac ymddangosodd yr erthygl gyntaf ar dudalen flaen Llafar Bro  rhifyn Ionawr 2005 o dan y pennawd ‘DIGON YW DIGON Parhau i ddarllen

huw_nant: Gwres y tân

Wrth ddiffinio rhywbeth yn ôl ei ymyl, mae rhaid dewis. Mi fyddwch chi’n dod wyneb yn wyneb â chlawdd. Os am chwilio ymhellach bydd raid i chi chwilio am y porth. Dyw hi ddim yn hawdd mynd drwy’r porth, chwaith. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: ‘Addoli’? be ‘di hwnnw?

Cymhwysterau pensaer sydd gen i, ac fel pensaer y bum yn ennill fy mara beunyddiol dros y rhan fwyaf or deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae pensaernïaeth yn broffesiwn diddorol. Daw rhywun i ofyn eich barn ynglyn a sut i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: Anffyddwyr heddiw

Mae nifer o fy ffrindiau yn “anffyddwyr”. Dwi’n rhoi’r gair mewn dyfynodau, oherwydd mai cyfeirio ydw i at yr hyn y mae nhw’n galw eu hunain; does na ddim, yn aml iawn, ronyn o dystiolaeth o ddiffyg ffydd. Am wn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: Thelonious Monk ac Art Tatum

Piannydd o Ohio oedd Art Tatum. Daeth i’r amlwg yn ystod y 1940au ac roedd ei arddull hyderus ddyheuig yn gywir ac yn fedrus, ond hefyd yn greadigol, blaengar, ac arloesol. Piannydd twt a thaclus, pob nodyn yn ei le … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Sarah – BlodauGwylltion

Sarah – BlodauGwylltion Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur watch – rhan 5

Rydym eisoes wedi edrych ar ragrith Alun Pugh, darpar ymgeisydd Llafur yn Arfon tuag at gytundebau sero awr yma.  Felly wnawn ni ddim mynd tros hen dir eto ag eithrio i bwrpas nodi bod llawer o gynghorau Llafur a llawer o Aelodau Seneddol Llafur y… Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Diwrnod Hacio’r GIG: ‘If This Then That’ ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Mae Keith Grimes yn feddyg teulu mewn canolfan ‘galw i mewn’ yn Eastbourne. Nododd ei grŵp comisiynu bod pobl yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys yr ysbyty lleol pan oedd apwyntiadau ar gael yn eu meddygfa. Mae Keith a chyd-aelodau ei grŵp wedi dod at ei gilydd yn Niwrnod Hacio’r GIG i greu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd – un yn Honduras a’r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i’r môr i fwynhau” snorkeling” yr wythnos ‘ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw’n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy’r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.) Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Breuddwydio – Lleuwen

Breuddwydio – Lleuwen Parhau i ddarllen

bocs: Elizabeth Hudson – Power Cut

Exhibition Statement
The exhibition Power Cut presents a new body of work by young London-based artist Elizabeth Hudson, which explores feelings of powerlessness. Working across a range of media, Hudson uses absurdity and exaggeration to turn the troubling into tragicomedy.
The exhibition takes its title from a work in the show that is based on the artist’s [...] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau. Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: ‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon

‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Beicio,, rhaglen Dewi Llwyd a Bethan Gwanas

Un fantais mawr o decnoleg pan ‘dach chi eisio cael gafael ar y Gymraeg yn Lloegr ydy’r bodolaeth o amrywiaeth o bodlediau Radio Cymru – ac os dach chi’n beicio i’r gwaith fel ydw i, cyfle ardderchog i gadw i fynny gyda’r Cymraeg. Un rhaglen dwi’n gwrando arno yn aml ydy rhaglen Dewi Llwyd ar fore Sul – dwi’n hoff o’r cymysgiad o bethau gwleidyddol, ddiwyllianol a hefyd gwrando ar y cyfweliad gyda’r gwesteion.  Wrth dod adref ar noson dywyll, oer, nos Iau, roedd bleser arbennig i ddod: Bethan Gwanas oedd y gwestai.

Mae Bethan Gwanas wedi bod yn ddylanwad pwysig arna i ers i fi ddechrau ailddysgu.  Wrth siarad â Dewi roedd hi’n dangos ei hangerdd tuag at lyfrau yn gyffredinol ac yn son am y ffordd mae hi wedi bod yn brwydro i gael fwy o ddarllenwyr Cymraeg i ddarllen yn y Gymraeg, ar ôl sylwi nad oedd ei ffrindiau yn darllen llyfrau Cymraeg.  Pan ddes i yn ol i’r Gymraeg, yr unig llyfrau ro’n yn cofio darllen pan yn blentyn oedd Llyfr Mawr y Plant (yn ôl fy nghof i roedd copi yn bron bob un tŷ yn yr ardal), ac O Law i Law, llyfr a ddarllenais yn yr ysgol, ond doeddwn ddim yn cofio dim byd am y llyfr honno.  Felly ar ol dechrau gyda lyfrau i ddysgwyr, roedd llyfrau Bethan yn lle wych i ddechrau ar llyfrau Cymraeg.  A dwi wedi parhau i ddarllen ei llyfrau hi trwy’r blynyddoedd.  Dwei’n eitha sicr fy mod i wedi darllen bob un (yn cynnwys llyfrau i blant, hefyd: dwi wastad wedi hoffi darllen llyfrau plant, a mae llyfrau Bethan yn arbennig o dda).

Felly, dwi’n gobeithio’n wir bod ei llyfrau wedi dod a darllen i’r rhai and oedd yn darllen llyfrau Cymraeg, ac yn edrych ymlaen i’r llyfr nesaf! Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Swildod

Rhywbeth y sylwais arno mewn teyrnged i wleidydd o Dori yr wythnos yma. Dwi ddim yn un i ganmol Toriaid (moi?!)ond roedd na ddau beth yn y teyrngedau i Leon Brittan (ysgrifennydd cartra Magi am gyfnod, i’r rhai sy’n rhy … Continue reading Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP)…

Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP) Facebook.com/crashdisco Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd derfynol Cwpan Word yn fyw ar Sgorio

Bydd Rownd Derfynol Cwpan Word rhwng Bala a’r Seintiau Newydd yn cael ei dangos yn fyw yn Sgorio o fewn rhaglen Clwb ar S4C ddydd Sul nesaf – 25 Ionawr. Hawliodd y Seintiau Newydd eu lle yn y Ffeinal drwy …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Siocledi Santes Dwynwen

Mae mis Ionawr yn gallu bod yn fis diflas iawn, mae holl ddathlu a gloddesta’r Nadolig drosodd a phawb yn teimlo bach yn dlotach o’r herwydd. Ond da ni Gymru yn lwcus iawn, mae rheswm i ddathlu ym mis Ionawr hefyd, mae hi’n ddydd Santes Dwynwen ar y 25ain. Nawr dwi ddim y person mwyaf […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o’r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o’r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live…

Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live version of my favourite Welsh folk-song, recorded last year.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Byw’n well, byw’n dda

Sut gall eich llyfrgell eich helpu i gael bywyd gwell, am ddim Os ydych yn boddi dan gyngor a gwybodaeth am sut i fyw bywyd iach, neu os ydych yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am gyflwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

helo gan helen: pum peth a fydd yn fawr(fwy) yn 2015

Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn yma eto. Mae’r we yn orlawn o erthyglau am yr hyn a ddigwyddodd dros y 12 mis diwethaf. A rhagolygon am yr hyn fydd yn digwydd dros y 12 mis nesaf. A dwi ar fin cyfrannu at y gormodedd, felly rwy’n ymddiheuro ymlaen llaw. Dyma olwg sydyn ar bum peth […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Orion o’r ardd gefn

  Ar drwydd Lovejoy! Os da chi ddigon ffodus i fyw mewn ardal heb lawer o oleuadau stryd, a gyda llygaid craff (neu binoculars) – ma’ na gyfle da i chi gael cip gomed Lovejoy, sydd wrthi’n trafeilio drwy gysawd yr haul. Dwi wedi trio sawl gwaith i’w weld, ond heb lwyddiant – gyda chymylau, glaw oerni neu botel o win yn fy ngyrru i mewn. Es i allan eto neithiwr, er gwaetha’r rhew, ond methiant fu’r ymdrech. Er hyn, ges i’r llun uchod o Orïon. Mae’n gytser hawdd i’w adnabod oherwydd y tair seren sydd mewn llinell sydd yn…

Cafodd y post yma Orion o’r ardd gefn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Cymry di-Gymraeg yn teimlo fel estroniaid’

Lydia Ellis sydd yn rhoi ei hymateb i’r drafodaeth danllyd ar Facebook am gulni rhai carfan o siaradwyr Cymraeg Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Wythnos Cyntaf Ymarferion

Gan Steffan Gwynn Wedi misoedd o baratoi tuag at y ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ – yn sgriptio, yn trafod cynllun set a gwisgoedd, yn pennu ar gerddoriaeth a chynllun sain – roedd hi’n brofiad rhyfedd i groesawu cast y sioe i’r ystafell ymarfer yr wythnos hon a’u gweld yn dechrau rhoi cnawd ar yr […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cerdd Gymunedol Cymru

Mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru yn cynnal prosiect Theatr Fforwm a ariennir, ac yn chwilio am Jocars Theatr Fforwm hyfforddedig i gynnal Gweithdai Theatr Fforwm taledig ar gyfer grŵp /grwpiau, i gynhyrchu perfformiad Theatr Fforwm. Os oes gennych chi ddiddordeb, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Goblygiadau’r dadleuon teledu i etholiad 2016

Un o brif broblemau’r Blaid ar pob lefel ydi diffyg sylw cyfryngol.  ’Dydi hyn ddim pob amser yn fai ar y cyfryngau fel y cyfryw – y brif broblem ydi bod mwyafrif llethol etholwyr Cymru yn cael eu newyddion gan y cyfryngau Seisnig.  ’Dydi hyn… Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Cyfieithu, Cymru, a Tsiechoslofacia

Yn 1922 cyhoeddwyd cyfrol o gyfieithiadau o straeon byrion Tsiecheg, Ystorïau Bohemia, fel rhan o Cyfres y Werin. Cyfieithwyd y straeon gan T.H. Parry-Williams o gyfieithiadau Almaeneg y daeth ar eu traws yn ystod ei gyfnod yn yr Almaen. Ceir yn y gyfrol hon weithiau gan Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, a Jan Neruda, sef rhai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru, yr SNP a’r Gwyrddion i gael cymryd rhan yn y dadleuon teledu?

Bydd yn ddiddorol gweld ymateb y Blaid Lafur os ydi’r adroddiadau y bydd y Blaid Werdd, Plaid Cymru a’r SNP yn cymryd rhan yn nwy o’r tair dadl deledu.  Un o’r rhesymau pam nad oedd Cameron eisiau cymryd rhan yn y dadleuon o dan y trefniadau gwrei… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y dadleuon teledu: Pwy sy’n elwa?

Pwy fyddai hapusaf gyda’r awgrym o ddadl saith ffordd? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg nadolig

Derbyniais i a’r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a’r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw’n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a’r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai’n ddifrifol a rhai’n ddoniol. Cawson ni amser braf efo’n gilydd. Parhau i ddarllen