fel y moroedd: lliwiau

Gogoneddus oedd y gair a ddaeth ata i wrth i mi gerdded y bore ‘ma. Pinc, llwyd tywyll a glas ysgafn oedd lliwiau’r awyr yn y dwyrain. Ar ôl dod allan o’r goedwig, edrychais i fyny. Roedd gan yr awyr liwiau gwahanol. Newidiodd popeth mewn amser byr. Torrodd y wawr yn aur llachar, melyn, gwyn, glas. Yr arlunydd gorau ydy Duw. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cenedlaetholdeb a chenedlaetholdeb pitw

Mae’n ddiddorol bod Andrew RT Davies – arweinydd y Toriaid ‘Cymreig’ wedi cael y myll oherwydd nad oedd Ffederasiwn Peldroed Merched Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban eisiau bod yn rhan o dim Prydeinig yn y Gemau Olympaidd.  Mae Andrew’n priodoli’… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Sych a phoeth

Ar ol bod ar ein gwyliau wythnos diwethaf, dan ni wedi dod yn ôl i sychder yn yr ardd, a’r haul yn tywynnu.  A gan bod ffrind wedi bod yn dyfrio yn y tŷ gwydr – llwyth o giwcymber.
Mae ’na ddeuddeg yn y fasged, ar ei ffordd i’r siop lysiau, lle maent yn cael ei ffeirio am llysiau nad oes gennym yn yr ardd – neu ffrwythau fel bananas.
Mae’r eirin ar y coeden Czar yn barod hefyd.  Mae’r rhain i fod yn eirin ar gyfer coginio, ond maent yn ddigon felys.
Y gwaith fwyaf gyda’r tywydd sych, poeth ydy dyfrio.  Mae rhaid rhoi dipyn o ddwr bob dydd yn y pwll bach yn yr ardd, ac er nad ydym yn dyfrio’r lawnt na’r blodau yn aml, mae rhaid dyfrio’r planhigion mewn potiau, a’r ffa Ffrengig a’r cenin – a Paul os wyt ti’n darllen mae’n ddrwg gen i os ydy o’r dal i fwrw ym Mlaenau Ffestiniog…..
Aethom i Alnmouth yn Northumberland a roedd yn hyfryd.  Braf cael bod mewn lle lle mae nifer o adar wahanol i’w gweld, fel y gylfinir, sydd yn brin iawn yn fama.  A braf clywed son y gylfinir – yn fy atgoffa i o Gymru…

Parhau i ddarllen

Pethe: Mwy o’r Babell Lên

O ddiwedd Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau uchafbwyntiau estynedig o Babell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy. Mewn cyfres o chwech rhaglen awr o hyd, […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clare Food Stores, Grangetown. #MilltirSgwaryByd

Clare Food Stores, Grangetown. 
#MilltirSgwaryByd

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu dros yr haf!

A oes gennych chi ddiddordeb brwd yn y celfyddydau, y Gymraeg, darlledu a’r cyfryngau yng Nghymru? A oes gennych chi syniadau a allai wneud gwahaniaeth? Rydym am glywed eich syniadau. Yn ôl y sôn, tri yw’r rhif hud a dyna’r … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Handball, Nelson

American handball is in the Rio Olympics but did you know that a more older, Gaelic version of the game, is still played in Nelson in the Rhymney Valley. In Nelson teams play in what is considered to be the oldest three sided court in the UK   Could Wales be medal favourites if Gaelic handball […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Campau Cymreig

Ynghanol cyfnod y gemau Olympaidd yn Rio, dyma erthygl fer a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1998.

Pedwar camp ar hugain sydd, medd Dr. Davies yn ei Eirlyfr Lladin a Chymraeg (1662) – deg wrolgamp; deg mabolgamp a phedwar gogamp.

Y Gwrolgampau
Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut wnaeth Cyngor Abertawe cynnal ymchwiliad craffu i’w diwylliant

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn meddwl bod rhaid i fudiadau i wneud lot mwy nag newid elfennau o wasanaethau, rhaid cael newid diwylliannol ehangach. Yn y blogbost yma mae Dyfrig Williams yn edrych ar beth allwn ni ddysgu o Ymchwiliad Craffu Diwylliant Corfforaethol Dinas a Sir Abertawe. Mae diwylliant yn un o’r pynciau mawr […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […]

The post WordPress 4.6 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Rupi Kaur – byd y bardd Instagram

‘our backs tell stories no books have the spine to carry’ Women of Colour – Rupi Kaur Drwy ddamwain darganfyddais waith y bardd Rupi Kaur. Crwydro Instagram oeddwn i un diwrnod pan ddes ar draws pytiau bychain o gerddi. Gwnaeth y cerddi argraff arnaf i yn syth. Deuthum i wybod wedyn mai awdur y cerddi … Parhau i ddarllen “Rupi Kaur – byd y bardd Instagram”

The post Rupi Kaur – byd y bardd Instagram appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-08-16 16:53:00

via Instagram http://ift.tt/2aY3lcC Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-08-16 14:53:00

via Instagram http://ift.tt/2aRWXYX Parhau i ddarllen

fel y moroedd: niwl

Camais allan o’r tŷ’r bore ‘ma i fynd am dro, a sylwi niwl yn hongian ben y coed. Wrth gerdded tuag at y goedwig, dyfnhaodd y niwl, a phan droais i gerdded yn ôl, ces i fy rhyfeddu – roedd y gymdogaeth yn boddi yn y niwl trwchus; methais weld diwedd y stryd. Roedd yr haul yn araf godi, a cherddais wrth anadlu’r niwl oeraidd yn ddwfn. Roedd yr ardal gyffredin yn edrych yn ddieithr a hudol – rhagflas y Ddaear Newydd. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Pride Cymru 2016 gan gyd-gadeiryddion OUT-NAW, rhwydwaith gweithle LHDT Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Wel, oni wnaeth Cymru gynnig sioe wych o amrywiaeth a chynhwysiant LHDT ar gyfer penwythnos Pride Cymru. Gyda theithiau beic elusennol, twrnamaint rygbi 7 bob ochr, lleoliadau yn cynnal corau LHDT, baneri enfys ar hyd a lled y ddinas, gorymdaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Betty Campbell (MBE) yn annerch staff y Cynulliad fel rhan o’r Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo a chefnogi gweithle cynhwysol, lle y mae gwahaniaeth yn cael ei ddathlu a’i werthfawrogi. Mae’r tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant yma yn y Cynulliad yn trefnu digwyddiadau yn rheolaidd i godi ymwybyddiaeth ac i … Continue reading Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Methu gweld yr hyn sy’n digwydd o flaen eu trwynau

Dydw i ddim eisiau bysnesu mewn galar plaid arall, ond dwi’n meddwl y dyliwn ddweud pwt am yr obsesiwn sydd gan aelodau seneddol Cymreig ynglyn a Jeremy Corbyn – a’r ffordd mae ‘n cael ei ddefnyddio fel bwch dihangol i egluro pam bod y Blaid Lafur yng … Parhau i ddarllen

: Gorsaf Trydan Dŵr Cored Radur

Croeso i fy Mlog Fideo diweddaraf. Yn ddiweddar, cefais ymweld â Chored Radur i weld yr orsaf trydan dŵr newydd ffantastig fydd yn cynhyrchu digon o bŵer i 550 o gartrefi yn y ddinas. Mae dau dyrbin enfawr yn troi … Continue reading Parhau i ddarllen

Finance, Frugality and student life.: THIS WEBSITE HAS NOW MOVED TO: WWW.FRUGALSTUDENT.CO.UK

WWW.FRUGALSTUDENT.CO.UK Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwefan llyfrgell newydd yn dod yn fuan

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych yn gosod System Rheoli Llyfrgell newydd, fel rhan o gynllun newydd i Gymru gyfan wedi’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cynnig gwell safle i’ch galluogi i adnewyddu a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr ail fedal

Yr ail fedal i Israel! Ori Sasson, jiwdoka sydd ennill yr efydd. Cafodd ei drin yn ofnadwy o anghwrtais gan ei wrthwynebydd o’r Aifft yn y rownd arall – pan estynnodd Sasson ei law at y llall ar ôl y gêm, gwrthododd y dyn o’r Aifft ysgwyd llaw a cherdded i ffwrdd. Ymddygiad annerbyniol mewn chwaraeon yn enwedig yn Jiwdo lle mae cwrtais yn hynod o bwysig. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gweithgareddau i blant yn Llyfrgell Corwen

Bore Iau 10.30-12.30 Dewch i ymuno yn yr hwyl! Awst 18 Am ddim  (Gofynnir i oedolyn aros gyda phlant dan 8) Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Crwydro’r y Fenai, Llanfair PG a Phenmaenmawr gyda Elin.

Crwydro’r y Fenai, Llanfair PG a Phenmaenmawr gyda Elin.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clwb Peldroed y Blaenau

Adroddiad ar gêm gynta’r tymor, gan Ceri Roberts, cyd-reolwr y tîm cyntaf.

Gêm gynghrair, ail adran Cymru Alliance; Cae Clyd, 13eg Awst 2016.

Amaturiaid y Blaenau 0 – 2 Llannerchymedd

Ar ôl cyfnod cyn-tymor gwych a threfnus, roedd Yr Amaturiaid … Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Gwalia

gan Elidir Jones Rhaid i fi wneud un peth yn glir cyn cychwyn ar y rhifyn yma o’r clwb llyfrau. Fe wnaeth yr awdur Llŷr Titus adolygu fy nofel i, Y Porthwll, yng nghylchgrawn Barn. Roedd ei adolygiad yn hynod o deg, ac yn dangos dealltwriaeth go-iawn o ffuglen wyddonol, sef sut wnes i ddod i wybod bod o…

Parhau i ddarllen

Finance, Frugality and student life.: Why ‘The mac life’ is not for you. Don’t spend big for show.

Why ‘The Mac life’ is not for you. UFC star Conor McGregor is slowly becoming a household name across the… Read more Why ‘The mac life’ is not for you. Don’t spend big for show. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ar y ffens?

Diolch i Ann Hopcyn am ddwyn fy sylw at ymddygiad bisar Plaid Lafur Arfon mewn perthynas a’r gwrthryfel o fewn y Blaid Lafur yn erbyn arweinyddiaeth Jeremy Corbyn.Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod i ymgeisydd Llafur yn etholiad Cynulliad el… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Duw Rhyw

via Instagram http://ift.tt/2aVOnFF Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-08-14 13:10:00

via Instagram http://ift.tt/2aSk0OB Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-08-14 13:10:00

via Instagram http://ift.tt/2bq9H7b Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru: Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bore

Mae’r wawr yn oedi un funud bob dydd. Pan es i allan i gychwyn cerdded, roedd hi’n hanner tywyll. Gwelais y foment pan ddiffoddodd golau’r stryd. Doedd neb yn y gymdogaeth. Cyrhaeddais y goedwig. Roeddwn i’n bwriadu mynd yn bell, ond wedi gweld ewig yn y cysgod, troais yn ôl i beidio ei dychryn hi. Erbyn i mi ddod yn ôl ger fy nhŷ, roedd yn fore llawn.  Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Par Priod Porthaethwy

via Instagram http://ift.tt/2b1bNv8 Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -tywydd ac egwyddorion

Pennod arall o atgofion Nem Roberts yn America.

Mae gwlaw Stiniog yn barchus iawn wrth ochr gwlaw Florida.  Ond yn rhyfedd, gynted i’r gwlaw beidio bydd y tir yn sychu ar ei union.

Mae Arizona wedyn yn dipyn uwch nac arwynebedd y môr, a’r hin f… Parhau i ddarllen

Golwg360: Hen bryd i Guidolin brofi ei hun

Tymor llawn cyntaf yr Eidalwr wrth y llyw yn Abertawe Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Addysg Gymraeg yn y Fro Gymraeg!

Mynychodd fy mhlant ysgolion a oedd i fod yn "ddwyieithog", cefais fy siomi’n ddirfawr efo eu hysgol gynradd; aethent yno fel Cymry Cymraeg uniaith, a dod allan fel Saeson uniaith. Roedd yr ysgol yn cael ei ddisgrifio gan Cyngor Conwy fel un naturiol ddwyieithog, roedd pob athro yn yr ysgol yn Gymry Cymraeg ond roedd y plantos ymysg lleiafrif bychan o gefndir Cymraeg, gan hynny cawsant addysg Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: WorldElephantDay

Ma hi’n #WorldElephantDay, felly dyma ychydig o luniau o Sw Gaer!!  

Cafodd y post yma WorldElephantDay ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mango

Hyd yn oed ar ei gwyliau, mae Jane wrthi’n postio i gefnogi Israel. Roedd hi’n hapus dros ben gweld mango a fewnforiwyd o Israel yn yr archfarchnad, ac yn diolch Sweden am hynny yn y fideo. Gobeithio bod hi’n cael amser braf. Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd

Uchder Adeiladau Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gweld lot o fapiau ar y we yn dangos uchder adeiladu yn rhai o drefi a dinasoedd mwya’r byd – fel y rhain yn dangos rhai o Loegr yn y Guardian – Linc Gan nad oedd neb i weld wedi creu un o Gymru eto – mi es i ati i greu un sydyn o Gaerdydd. Data Dyw creu mapiau fel hyn ddim yn anodd (mae  ‘na ganllawiau gwych yma – linc) Y broblem fel arfer yw cael gafael ar y data craidd, sef yn yr achos yma, data DSM, DTM ac…

Cafodd y post yma Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Finance, Frugality and student life.: A dangerous mistake that even experienced investors make.

No-one is perfect and even the most experienced of investors make mistakes, and one mistake that I see time and… Read more A dangerous mistake that even experienced investors make. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-lyfrau Cymru

Rydym yn falch o allu dweud wrthych fod gwasanaeth E-lyfrau Cymru yn ôl yn weithredol.  Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y gall y problemau dros yr wythnos ddiwethaf fod wedi eu hachosi. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ffrydiau Byw f8

gan f8 Nodyn byr heddiw i dynnu’ch sylw at rhywbeth ella nad oeddech chi’n ymwybodol ohono fo… Fyddwch chi’n gwybod, wrth gwrs, am y cynnwys fideo ar ein sianel Youtube. Am yr adolygiadau, ein eitemau ar Y Lle, fideos comedi (hmm… mae hi wedi bod yn sbel ers i un o rheini ymddangos…), ac yn y blaen. Ond…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tros beth saif Owen Smith?

Rydym eisoes wedi edrych ar y blog ar ddelfrydau gwleidyddol cynnar Owen Smith pan roedd yn ymgeisydd ifanc Llafur ym Mlaenau Gwent – mynd i’r afael a defaid a iobs.  Ond mae’n rhaid ei fod wedi symud ymlaen ers hynny – ac wedi magu diddordeb mewn… Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Bwthyn Pádraig Pearse yn Chonamara

Bwthyn Pádraig Pearse yn Chonamara

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bywyd hamddenol

Mae fy nwy ferch yn mwynhau wythnos hamddenol mewn tref fach yn ne Ffrainc. Maen nhw’n aros yn nhŷ’r teulu homestay tra’r olaf ar eu gwyliau. Aethon nhw i’r archfarchnad, y farchnad agored, y Bible study, yn byw bywyd cyffredin fel y bobl leol. Dwedodd fy ail ferch fod ei chwaer yn medru cyfathrebu yn Ffrangeg yn rhwydd! Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: á

Hwylio o Gaergybi i Ddulyn a gyrru wedyn i An Clochán. Yn trio dod i adnabod y sŵn a’r deimlad o’r lythyren ‘á’ drwy gyfarchion, termau cyfarwydd, ac enwau llefydd ar y map:Slán, Sláinte,Tá brón orm, Trá Lí, Pádraig, Dáil, Fianna Fáil, an Clár, Seán, Tá sé, Fáilte…

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hen Enwau, Hen Gyfeillion

Am gyfnod hir yn y nawdegau, bu Allan Tudor yn cyfrannu erthyglau difyr ac amrywiol mewn cyfres o’r enw Sylwadau o Solihull. Dyma ddarn ganddo o rifyn Chwefror 1999.

Rhai misoedd yn ôl, yr oedd Steffan ab Owain yn cyfeirio at y ffaith fod y fferm Cre… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sêr ifanc rygbi Cymru yn wynebu her yn Ne Affrica

Mae maswr y Scarlets, Billy McBryde, yn credu y bydd tîm Cymru Dan 18 yn wynebu her anoddaf eu gyrfaoedd pan fyddan nhw’n teithio i Dde Affrica i chwarae yn y Gyfres Ryngwladol Dan 19. Roedd McBryde yn aelod o …Darllen mwy Parhau i ddarllen