Y Twll: Gerallt: atgofion personol gan gystadleuydd Talwrn y Beirdd

Gerallt. Un o’r beirdd hynny a mae’n debyg y byddai pob Cymro Cymraeg yn gallu ei adnabod wrth ei enw priod yn unig. Mae hynny ynddo’i hun yn dweud y cyfan, felly beth all rhywun ei ychwanegu? Efallai mai yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Diolchgarwch

image

(Munud i Feddwl 28/11/13)

Mae heddiw’n ddiwrnod diolchgarwch yn Yr Unol Daleithiau,  gwlad sydd â hanes brith iawn – America, meddai Leonard Cohen – crud y gorau a’r gwaethaf.

Cafodd Pegi, fy ngwraig, eu geni a’u magu yn Yr Unol Daleithiau a thrwyddi hi a’r bobl gyffredin dw i wedi’u cyfarfod yno dros y blynyddoedd dw i wedi dod i adnabod ochr orau’r wlad.  Oes mae ganddi orffennol tywyll o hiliaeth, hi-laddiad ac imperialaeth ond mae’na awch am ddaioni a chyfiawnder yno hefyd.

Y penwythnos diwethaf buodd llawer o bobl ar y cyfryngau torfol yn rhoi sylw i ddigwyddiad eiconig yn hanes lled ddiweddar America.  Os oes’na unrhyw Drekkies allan fan’na byddwch chi’n gw’bod mai’r hyn dw i’n sôn amdano yw’r gusan ryng-hiliol gyntaf ar deledu Americanaidd rhwng Capten Kirk a Lt. Uhura ar y gyfres Star Trek gafodd ei darlledu 45 mlynedd yn ôl. 

Mae’n anodd i ni amgyffred heddiw pa mor fentrus oedd y penderfyniad i gynnwys y gusan honno yn y rhaglen ond ar y pryd roedd hiliaeth yn norm ar draws y wlad, nid dim ond yn nhaleithiau’r De.

Mae hiliaeth yn dal i fodoli yn Yr Unol Daleithiau o hyd, wrth gwrs, fel ag y mae yn Ewrop, ond gobaith mawr cynhyrchwyr Star Trek oedd y byddai’r rhaglen yn gyrfaniad positif tuag at y broses barhaol o greu byd (a bydysawd) yn rhydd o atgasedd hiliol, lle byddai pobl wynion a phobl dduon, pobl o Rwsia a Siapan megis Mr. Chekov a Mr Sulu – heb anghofio all-ddaearolion fel Mr.Spock, i gyd yn medru cyd-fyw’n gytun a mentro’n’n eofn lle nad aeth neb o’r blaen.

Pan ddigwyddiff hynny bydd hi’n destun diolchgarwch go iawn.

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Darllen Arwyddion

image

(Munud i Feddwl 21/11/13)

Mae darllen a deall arwyddion o bellter yn gallu bod yn rhywbeth anodd iawn i sawl un ohonon ni.  Bellach, pan dw i’n gyrru car, fel y gwnes i bore’ma ar y ffordd i’r stiwdio, dw i’n gorfod gwisgo sbectol.  Dyw ’ngolwg i ddim yn rhy ddrwg, ond rhaid i fi gyfaddef bues i am flynyddoedd yn gwrthod cydnabod i fi’n hunan bod isie sbectol arna i i weld yn bell.

Ar hyn o bryd yn Warsaw mae cynhadledd bwysig iawn ar newid hinsawdd yn digwydd, pwnc a ddiflannodd oddi ar y radar, fel petai, yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Ond daeth y drychineb a drawodd Ynysoedd Y Phillipinau yn ddiweddar â’r mater nôl i ganol y llwyfan gwleidyddol.

Yn ystod y gynhadledd gwnaeth cynrychiolydd o’r Ynysoedd apêl daer ar i arweinwyr gwledydd cyfoethog y byd dalu sylw i’r arwyddion cynyddol o newid hinsawdd a gweithredu’n gadarn i ostwng allyriadau carbon.   Oni bai fod hynny’n digwydd, meddai, bydd nifer y trychinebau tebyg i’r hyn drawodd ei wlad yn cynyddu’n sylweddol a bydd eu heffaith yn fwy dinistriol fyth.

Faint o effaith gaiff ei apêl?  Bach iawn, dw i’n ofni.  Y broblem, hyd y gwela i, yw bod gwleidyddion, oherwydd natur eu gwaith, yn tueddu i beidio â chraffu’n ormodol ar y gorwel pell, gyda’r etholiad nesaf a phroblemau  y dwthwn hwn yn pwyso’n fwy arnyn nhw, o bosib, na thrychinebau mawrion y dyfodol.  Dyn nhw ddim, ar y cyfan, fel petaen nhw’n barod iawn i gydnabod eu bod nhw’n fyr eu golwg chwaith.

Rhywbeth yn debyg i finne, felly.

Bore da.

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Sefyll

image

(Munud i Feddwl 14/11/13)

Nos Wener ddiwethaf bues i mewn noson ysbrydoledig yn Ysgol Brynrefail, Llanrug, noson i ddathlu 50 mlwyddiant Hogia’r Wyddfa. 

Roedd y noson ar ei hyd yn ddathliad o’r gwerthoedd cymunedol sy’n fyw iawn yn yr ardal a’r uchafbwynt oedd cael yr holl berfformwyr lleol, yn bobl ifenc a rhai hŷn, i gyd-ganu Safwn Yn Y Bwlch gyda’r Hogia. 

Mae sefyll yn bwysig iawn i fi achos ers nifer fawr o flynyddoedd bellach dw i wedi bod yn gwneud rhywbeth o’r enw Sefyll Fel Postyn neu Zhan zhuang, i roi iddo ei enw Tseineaidd.  Mae’n ymarfer Daoistaidd sy’n rhan ganolog o ddisgyblaethau fel Tai Chi a Kung Fu.  Yr hyn yw e, yn syml, yw’r arfer o sefyll mewn osgo arbennig am gyfnodau estynedig tra’n cyfri anadliadau neu dalu sylw i’r hyn ych chi’n ei deimlo yn eich corff.

Dyw’r ymarfer myfyriol estynedig hwn ddim yn rhoi unrhyw wybodaeth esoterig i ddyn ynglŷn â phwrpas bywyd neu gyfrinachau’r cosmos na dim byd felly.  Ond po fwya o sefyll dw i’n ei wneud mwya cynganeddus a thawel dw i’n ei deimlo a lleia tebygol ydw i wedyn o wylltio’n gacwn gyda sefyllfaoedd neu bobl yn fy mywyd beunyddiol a chreu gwrthdaro diangen.  Pan welwch olau coch, fel petai, sefwch yma.

O wybod am fy niddordeb mewn Daoistiaeth mae pobl weithiau’n fy holi :  lle dw i’n sefyll ar gwestiynau metaffisegol a diwinyddol megis a oes yna Dduw, beth am fywyd tragwyddol, beth am ragluniaeth. 

Yr ateb syml, a bod yn onest, yw – dw i ddim.  Dw i jest yn sefyll.

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Gwnewch i eraill – Darwiniaeth a phob daioni

image

(Munud i Feddwl 7/11/13)

Un o ’niddordebau mawr i fel lleygwr ers blynyddoedd yw’r broses o esblygiad biolegol gafodd ei darganfod yn wreiddiol gan Charles Darwin a’r Cymro Alfred Russell Wallace.

Ar yr olwg gyntaf mae’r broses yn edrych fel trefn giaidd o gystadlu digymrodedd – pawb drosto’i hun, fel petai.  Ac o fwrw golwg dros hanes y ddynolryw mae’n amlwg ein bod ni, fel rhywogaeth, wedi etifeddu peth o’r tueddiad tywyll, unigolyddol hwn.   

Ond nid dyna’r stori i gyd.  Os darllenwch chi lenyddiaeth Ddarwinaidd fodern un o’r testunau trafodaeth mwyaf brwd yw hyn – os mai hanes cystadlu ac unigolyddiaeth yw hanes esblygiad  ers y cychwyn cyntaf sut mae esbonio bodolaeth altrwistiaeth?

Yr ateb gwyddonol ffeithiol, mae’n debyg, yw bod altrwistiaeth, neu helpu eraill, yn strategaeth esblygiadol lwyddiannus, yn strategaeth sydd yn y tymor hir, yn y tymor hir iawn, efallai, ar gyfartaledd, yn fwy llwyddiannus i ni fel rhywogaeth na hunanoldeb ac unigolyddiaeth.

Yn ein hachos ni’r ddynolryw mae esblygiad wedi rhoi hwb bychan i’r strategaeth hon trwy, ar gyfartaledd, wneud i ni deimlo’n dda ynddon ni’n hunain pan fyddwn ni’n ymddwyn yn garedig ac yn gymwynasgar ac yn anghysurus pan fyddwn ni’n ymddwyn fel arall.  Yn ôl adroddiadau yn y New Scientist mae tystiolaeth gynyddol yn awgrymu hefyd bod ymddwyn yn gymwynasgar ac yn garedig yn llesol i’n hiechyd corfforol a meddyliol. 

Y teimladau corfforol hyn yw man cychwyn pob gweithred o garedigrwydd a chydweithio a sylfaen pob moesoldeb.  Nhw yw’r dyrnaid o hadau daioni gafodd eu plannu ynon ni gan y broses esblygiadol. 

Ond maen nhw’n hadau bregus iawn ac maen nhw’n hadau sydd angen eu dyfrio a’u meithrin yn barhaol. 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dadansoddiad treiddgar arall gan y Daily Mail

Blog yr Hogyn o Rachub: Mesen o un rymusach

Fydda i ddim yn wir yn hoffi ysgrifennu am rywun na fu i mi erioed gwrdd â nhw rhag imi swnio’n arwynebol neu’n  ffuantus. Ond heddiw bu farw Gerallt Lloyd Owen, a dwi’n teimlo rhyw reidrwydd i ddweud pwt.

Dwi’n cofio’n iawn dysgu am farddoniaeth Gymraeg yn yr ysgol. Dwi’n siŵr nad oedd pawb yn licio barddoniaeth i’r un graddau â fi (a dwi ymhell o fod yn arbenigwr o unrhyw fath ar farddoniaeth cofiwch) ond ro’n i wrth fy modd yn bersonol. Ond cofiaf pan ofynnai athro pwy oedd ein hoff fardd o’r hyn a astudiem, roedd ateb y dosbarth yn gwbl unfrydol bob tro: Gerallt Lloyd Owen.

Egin genedlaetholwr oeddwn i pan ddarllenais Fy Ngwlad am y tro cyntaf erioed. Ro’n i wedi gwirioni arni. Roedd o fel petai’n adrodd rhywbeth wrthyf  a anghofiais ond na wyddwn erioed amdano. Go brin fod unrhyw linell unigol yn holl lenyddiaeth y Gymraeg sydd drwy ryw fodd yn deffro’r Cymro greddfol yn rhywun na Wylit, wylit, Lywelyn … a hynny heb, ar ei phen ei hun, olygu unrhyw beth o gwbl.

Mae rhywbeth am gerddi Gerallt sydd rywsut yn deffro rhywbeth ym mêr yr esgyrn. Fedra i ddim hyd heddiw roi fy mys ar y peth. Arddelant genedlaetholdeb y pridd – y gwladgarwch greddfol a rhyfedd hwnnw sydd i’w gael ymhlith ni’r Cymry Cymraeg  – nid un yn seiliedig ar resymeg oeraidd na maniffesto nac, efallai, synnwyr cyffredin llawer o’r amser, ond y cariad dwfn hwnnw y gall dyn ei deimlo at ei dir, ei bobl a’i iaith sydd mor naturiol â charu mam. Nid bod yn perthyn i rywbeth nac uniaethu ag ef ond ymdoddi iddo.

A, rhag i mi gamgyfleu fy hun, mae hyn yr un mor wir am ei gerddi nad ydyn nhw’n rhai gwladgarol neu genedlaetholgar. Mae’r naws ynddyn nhw hefyd. Ond i mi ei gerddi am Gymru bob amser ydi’r rhai dwi’n troi atynt dro ar ôl tro.

Mae beirdd dirifedi wedi llwyddo i gyfleu cariad at Gymru a’i phethau, ond nid oes yr un ohonynt wedi gwneud yr hyn a wnaeth Gerallt. Do, gwnaeth hynny. Ond nid drwy fawlganu iddi Hi wlad y gân neu Walia wen. Nid drwy ei throsi’n winllan na dweud mai yma fydd Hi hyd Ddydd y Farn.

Yr hyn lwyddodd Gerallt i’w fynegi oedd y boen ddofn, fyw honno sy’n aml yn cyd-fynd â bod yn Gymro Cymraeg. Bod yn rhan o hen hil ar gyrion. Ac mor braf ydi’r gydnabyddiaeth honno yn lle cael ein llesteirio’n gyson â meddwl bod popeth yn iawn. Roedd yn rhyddhad clywed gwirionedd moel. Roedd yn rhyddhad darllen y gwewyr hwnnw ar bapur. A thrwy hynny, nid gyrru neb i bwll o anobaith a wnaeth, ond atgyfnerthu eu gwydnwch.

Bydd y teimladau a ysgytia cerddi Gerallt yn dragwyddol, hyd yn oed os, ar ddiwedd ein cân, na fyddwn ninnau.

Am golled i Gymru Gymraeg ydi Gerallt Lloyd Owen. Ond, Iesgob, roedden ni ar ein hennill o’i gael. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cofio hyn?

Ar achlysur dewis un Ysgrifennydd Gwladol Toriaidd waeth i ni gofio un arall _ _ _  Parhau i ddarllen

Glo Man: CYFARFOD BLYNYDDOL

Annwyl Gyfaill,

Cynhelir cyfarfod blynyddol Glo Mân ar Nos Lun  21Gorffennaf am 7.00 yn Neuadd Capel Gellimanwydd.


 

Gobeithio bod y dyddiad yn gyfleus i chi ddod atom i drafod a threfnu Glo Mân am flwyddyn arall. Cofiwch trwy eich cefnogaeth chi mae’r papur bro wedi llwyddo dros y blynyddoedd.

 

Yn gywir


Edwyn

Ysgrifennydd

AGENDA

Croeso

 1. Ymddiheuriadau 
 2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 3. Materion yn codi
 4. Adroddiad y Trysorydd
 5. Ethol swyddogion
 6. Cynnwys a threfn paratoi’r papur a dewis Golygyddion
 7. Dulliau codi arian

 • Calendr

 • Nawdd Cynghorau Cymuned

 • Unrhwy ddull arall

 • Unrhyw Fater Arall
 • Tynu Clwb Cant
 • Parhau i ddarllen

  All articles - y-selar.com: EP Losin Pwdr

  Braf yw gallu croesawu prif ganwr Texas Radio Band yn ôl, wrth iddo ryddhau EP ei brosiect newydd Losin Pwdr yr wythnos hon. 
  Mae Matthew ‘Mini’ Williams bellach yn byw yng Ngwlad y Basg, ac fe recordiodd yr EP yn y stiwdio mae wedi creu yno yn ei gartref. 
  Mae’r EP allan ar label Peski, ac enw’r casgliad ydy Câr dy Henaint. 
  Dyma un o’r traciau, ‘Gwaith Motion’ i chi gael gwrando arno
    Parhau i ddarllen

  All articles - y-selar.com: Bromas ar daith

  Yn ffresh o lwyddiant eu rhan allweddol yng nghynhyrchiad diweddaraf cwmni theatr ieuenctid yr Urdd, Cysgu’n Brysur, ar ddechrau’r mis, mae’n argoeli i fod yn bythefnos prysur ar ddiwedd mis Gorffennaf i Bromas hefyd. 
  Mae’r grŵp cyffrous o Sir Gâr wedi cyhoeddi eu taith haf gydag Y Cledrau. Bydd y gyfres o gigs yn dechrau yng Nghlwb Ifor Bach nos Iau yma (17 Gorffennaf) ac yn ymweld ag wyth o leoliadau gan orffen yn Y Bala ar nos Fercher 30 Gorffennaf. 
  Bydd Fleur de Lys a Tymbal yn… Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: coginio tempra yn yr haf

  Dw i’n dilyn Face Book Marco Togni ers wythnosau. Ffotograffydd Eidalaidd eithafol sydd yn caru Japan ydy o. Mae o’n uwchlwytho fideos ynglŷn bwyd Japan yn aml. Yn y fideo hwn mae o’n bwyta tempura soba a goginiwyd gan ei wraig Japaneaidd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei wraig o oherwydd, yn y lle cyntaf, dw i byth yn coginio tempura; mae o’n rhy drafferthus; yn yr ail le, mae hi wedi coginio tempura yn yr haf (gwaith ofnadwy o boeth.) Mae’r pryd o fwyd yn edrych yn flasus iawn beth bynnag. Mae Marco’n trefnu teithiau grŵp hefyd, a dod â nhw o’r Eidal i Japan a’u harwain nhw o gwmpas. Maen nhw’n edrych yn hynod o ddiddorol. Parhau i ddarllen

  Llafar Bro: Stolpia- cadw ieir yn y Rhiw!

  Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Gorffennaf 2014, o’i gyfres am Rhiwbryfdir yn y 1950au:

  Fel llawer un arall yn y Rhiw, bu fy nhad yn cadw ieir yn rhan isaf yr ardd gefn ac un o’r pethau sydd wedi aros yn fy nghof amdanynt  yw’r noson pa… Parhau i ddarllen

  Llafar Bro: Hysbysebion Coll

  Yn anffodus, diflanodd tair hysbyseb o rifyn Gorffennaf, wrth fynd trwy’r wasg. Dyma nhw:

  <!–[if gte mso 9]>

  800×600

  <![endif]–>
  <!–[if gte mso 9]>

  Normal
  0

  false
  false
  false

  CY
  X-NONE
  X-NONE

  <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: Diswyddo David Jones

  Felly mae David Jones wedi cael yr hoe gan David Cameron gwta ddwy flynedd cyn cael ei benodi i’r swydd ddiwerth yma.  Dydi o ddim yn glir i mi beth yn union ydi pwrpas y swydd yn yr oes ddatganoledig sydd ohoni.  Yn sicr does gen i ddim clem… Parhau i ddarllen

  Pethe: Llwyddiant y Llyfrau

  Nos Iau diwethaf mi gawson ni wybod pwy oedd wedi ennill y gwobrau yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014. Llongyfarchiadau mawr i bob un o’r enillwyr, ac i bawb oedd … Parhau i ddarllen

  Dyl Mei.: Helping out a bumble bee #bee

  Helping out a bumble bee #bee Parhau i ddarllen

  Bethan Gwanas: Darllen dros Gymru

  Dwi braidd yn hwyr yn eu llongyfarch ar y blog yma, ond gwell hwyr na hwyrach! Dyma’r criw enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth flynyddol Cyngor Llyfrau Cymru: Darllen Dros Gymru: Ysgol Treganna, Caerdydd: A dyma griw Ysgol Santes Tudful, Merthyr, ddaeth yn ail: Ac yn drydydd drwy Gymru gyfan, Ysgol Abernant, Sir Gaerfyrddin: Roedden […] Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: da iawn

  Wedi i’n hoff dimau ni i gyd fynd allan o’r twrnamaint, doedd dim cymaint o nwyd wrth weld gêm derfynol Cwpan y Byd, ond ces i amser braf efo’r teulu a ffrindiau’r prynhawn ‘ma. Roedd y ddau dîm yn chwarae mor galed fy mod i ond yn falch bod popeth wedi gorffen ac maen nhw’n cael gorffwys! Da iawn i’r hogiau i gyd! Parhau i ddarllen

  Lowri Haf Cooke: Beirniadaethau Llyfr y Flwyddyn 2014

  (Llun gan Rhys Llwyd) Cliciwch yma i wrando ar raglen arbennig Llyfr y Flwyddyn 2014 ar BBC Radio Cymru, a cliciwch yma i wylio rhaglen Pethe ar S4C. Ceir oriel luniau o’r noson ar wefanau BBC Cymru Fyw, a’r ffotograffwyr Iestyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

  Asturias yn Gymraeg: O’r Lluarth: Ffrwyth a Phethau Eraill

  Nodyn bach cyn inni fynd lan i’r bar i gefnogi’r Ariannin! Mae rhai o’r cwrens duon yn y cae newydd, a brynwyd yn gynharach eleni yn flwydd oed, wedi dwyn ffrwyth. Siŵr nad ydyn nhw ddim i fod i wneud hynny, ond mae’r cynnyrch bach wedi mynd at gwrens yr hen lwyni i weithio cyffaith, […] Parhau i ddarllen

  Ailddysgu: Yn ol yn yr ardd: cnwd cynnar

  Cnwd Cynnar 

  (Neu Gynnar? Cywirwch fi, plîs!)  Beth bynnag, ar ol bod i ffwrdd am ychydig o ddyddiau, pan ddes yn ôl - roedd gymaint o’r ffrwythau yn barod, neu ar fin bod yn barod.  Dyma mafon a rhai aeron las (?? blueberry).  Dydyn nhw ddim wedi bod mor dda eleni - ond wedi

  dweud hynny, dan ni ddim wedi gorffen y rhai yn y rhewgell!

  Ac ylwch be oedd ar y mafon – yn gafael yn dyn!
  A dyma’r eirin cyntaf:  Czar ydy’r rhain - a mae nhw’n flasus.  
  Dydyn nhw ddim yn barod eto – ond mi fydda nhw yn fuan – a   mae gennyn ni rhai sydd o hyd yn y rhewgell.  Felly, amser i fwyta nhw i fynny. (Dwi’n hoff o goginio nhw mewn gwin)
  A dyma’r siap sydd ar y ffrwythau eraill. 
   I  gyd yn dod ymlaen yn dda.  Dydy’r gellyg ddim yn edrych mor dda: un problem gyda tyfu ffrwythau organic - mae gymaint o glefydau mae nhw’n medru cael - a fel arfer - yr ateb (onibai eu bod nhw’n edrych yn ddifrifol ydy laisser faire.

  Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: Pwy fyddai’n credu?

  Diolch i Llyr ab Alwyn am y stori ogleisio hon. Ymddengys bod y diweddar Gerorge Thomas yn ystyried Charles Windsor yn dipyn o nashi yn ol yn 1969 – a’i fod yn teimlo’r angen i gael gair efo’i fam er mwyn sicrhau bod yr hogyn yn dod at ei goed. Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: O diar, Anton druan

  fel y moroedd: gwneud "shadowing"

  Dw i’n gwneud shadowing ers tipyn ar gyfer gwella fy Eidaleg. Dydy’r cysyniad ddim yn anghyfarwydd i mi gan fy mod i’n arfer efelychu fy hoff bersonoliaeth Cymraeg cyn clywed am y modd hwn. Mae’n bwysig defnyddio awdio clir a chymharol araf a siaradir gan bobl frodorol. Fy hoff siaradwr Eidaleg ydy Alberto heb os. Mae’i lais clir pleserus efo acen Brescia’n ffitio’r tyb yn berffaith. Mae o’n sôn am Michelangelo yn ei glip diweddaraf. Bydda i’n colli gwynt ar ôl un sesiwn! Parhau i ddarllen

  S4C Caban: Llwyfan Bach i sêr y stryd fawr – Caernarfon

  Bydd y Llwyfan Bach yn glanio yng Nghaernarfon nesa’: Sadwrn 19 Gorffennaf – Gŵyl Caernarfon, Y Maes, Caernarfon Mae cyfres adloniant newydd S4C – Llwyfan – eisiau i chi fod yn rhan o’r diddanu. Cyfres newydd ar gyfer yr hydref …Darllen mwy Parhau i ddarllen

  Llafar Bro: DOD YN ÔL

  Rhan o dudalen flaen rhifyn Gorffennaf, gan Nesta Evans, Llan:

  Stori anhygoel jwg fedyddio!Bu dathlu yn Eglwys Sant Mihangel.  Ddeng mlynedd yn ôl, bydd llawer ohonoch y cofio y torri i mewn a dwyn creiriau gwerthfawr a hanesyddol o’r eglwys ac ni… Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: llefrith wedi’i rewi

  Mae dau o fy mhedwar plentyn yn mynychu cynhadledd ieuenctid yr wythnos yma. Fel arfer rhaid prynu llefrith drwy’r amser mae’n ymddangos ond aeth rhai sydd ar ôl yn y jwg yn sur (am y tro cyntaf erioed!) Darllenais ar y we fod yn bosib rhewi llefrith. Roedd gen i alwyn arall heb ei agor ac yn dda, a dyma dywallt bron popeth mewn cwpanau papur a’u gosod nhw yn y rhewgell. (Mae’r rhewgell yn llawn!) Taflais un solet yn fy uwd poeth y bore ‘ma. Fe doddodd o’n braf.  Parhau i ddarllen

  Golwg360: Y Cymro ym Mrasil

  Ail flog Rhys Hartley o Gwpan y Byd Parhau i ddarllen

  Paned a Chacen: Tegan Newydd

  Sori os ydw i’n swnio fel rhyw dôn gron ynglŷn â bwyta’n iach y dyddiau hyn (dwi’n addo blog am gacen go iawn yn fuan) ond roedd rhaid i mi flogio am fy nhegan newydd – y nutribullet. Yn ôl y cwmni nid ‘juicer’ na ‘blender’ mo hwn ond ‘superfood nutrition extractor’ – sydd wrth gwrs […] Parhau i ddarllen

  S4C Caban: Amour y Tour de France ar S4C

  Wedi’r dechrau cyffrous yn Swydd Efrog a’r wythnos gyntaf o rasio, bydd darllediadau S4C o Le Tour de France yn parhau’r wythnos hon gyda rhaglenni byw yn y prynhawn ac uchafbwyntiau gyda’r nos. Mae aelodau tîm sylwebu S4C ar y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

  S4C Caban: Chwilio am gogydd ar gyfer cyfres y Llys

  Mae cynhyrchwyr cyfres newydd S4C, a fydd yn ail greu bywyd yn y Canol Oesoedd yng Nghymru, yn chwilio am gogydd a all ddarparu prydau ar gyfer y gyfres hanes byw. Fe fydd y gyfres Y Llys yn cael ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

  Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Gorffennaf 2014

  Darlleniad y Dydd: Hebreaid 1: 1-4 (BCND tud.239 / BCN: tud.220)

  Chibai! Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon arbennig heddiw. Rydym yn cael y fraint o groesawu Côr Synod Mizoram atom am y tro cyntaf i Gymru ers 1984! Llawenhawn o gael cwmni ein brodyr a’n chwiorydd o Fizoram, Gogledd Ddwyrain India, a gweddïwn . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Gorffennaf 2014

  Parhau i ddarllen

  Bethan Gwanas: Llyfrau i wrando arnyn nhw

  Nid llyfrau plant y tro yma, na llyfrau Cymraeg chwaith, ond ro’n i jest isio sôn am y llyfrau dwi wedi bod yn eu benthyca o’r llyfrgell dros y misoedd dwytha. Mi fydda i’n treulio oriau yn y car, ac un ffordd o wneud i’r oriau hynny hedfan ydi drwy wrando ar lyfr. Mae rhai […] Parhau i ddarllen

  Ar Asgwrn y Graig: Gwsberins

  Yn wahanol i’r coed gwsberins yn yr ardd gefn, mae’r ddwy sydd ar y rhandir yn ffrwythlon iawn. Wel, maen nhw wedi cael eu plannu yn y ddaear fel y dylian nhw, tra bod y rhai yn yr ardd yn sownd mewn pwcedi bwyd defaid ers tair blynedd, yn dioddef diffyg lle i ymestyn gwraidd, a phrinder maeth a chwarae teg.

   A deud y gwir, mae’r rhai ar y rhandir yn gwegian dan bwysau’r ffrwyth, a’r Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: Gwilym Owen rhif 194

  Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd ydi targed Gwil unwaith eto’r wythnos yma yn ei golofn gwynfanus yn Golwg.  Mae’n ymddangos bod rhai o blant  ysgolion uwchradd Bangor yn gadael tir yr ysgol i gael eu cinio yn ystod yr awr ginio ac yn mynd… Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: bywyd newydd i jabba the hutt

  Mi wnaeth fy merch hynaf ddol i’w chwaer fach flwydd oed amser maith yn ôl – dol Jabba the Hutt oedd hi oherwydd yr hogan fach yn gwirioni ar y cymeriad hyll yn Star Wars. Gwnaed o dywel a llenwyd â hen ddillad, roedd y ddol wedi bod yn ei ffefryn am flynyddoedd, yr unig ddol na thaflwyd i ffwrdd hyd yma er bod hi’n eithaf budr. Penderfynwyd rhoi bywyd newydd iddi ddyddiau’n ôl, ac felly tynnwyd allan y stwffin, a golchwyd y “croen” cyn rhodir polyfill newydd sbon. Fe gawn ni Jabba “newydd” cyn hir! Parhau i ddarllen

  Y Papur Gwyrdd: Gweriniaethwyr i dderbyn Newid Hinsawdd?

  DA clywed bod rhai pobl flaenllaw yn y Blaid Weriniaethol yn yr Unol Daleithiau wedi dechrau ymgyrch i berswadio’u cyd-aelodau i dderbyn bod Cynhesu Byd-eang yn ffaith a bod Newid Hinsawdd yn fygythiad difrifol. Trueni bod rhaid dadlau ar y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

  newydd sbon: Creu Celloedd Heulol: Rhan 1

  Os nad ydych yn gwybod eisoes, yr ydwyf wrthi’n cwblhau doethuriaeth mewn celloedd ffotofoltaëg organig – paneli solar plastig. Dyma’r rhan gyntaf mewn cyfres sy’n egluro sut mae mynd ati i greu cell ffotofoltaëg organig. Yn Rhan 1, dwi am sôn am y cyfleusterau sydd eu hangen. Yr ystafell-lân Bosib eich bod yn cofio hysbysebion gwneuthurwr […] Parhau i ddarllen

  agssc: Atgofion Cyn Lowr o Rhydaman – 1969

  Atgofion Cyn Lowr o Rhydaman – 1969 www.youtube.com/watch?v=QYtj4F8bG5k Cyn lowr o Rhydaman, yn edrych yn nol dros ei fywyd a’i yrfa ym Mhwll Glo Pantyffynnon, ar achlysur cau y pwll. Mae’n cofio rhai o brif ddigwyddiadau diwydiannol yr Ugeinfed Ganrif, Streic Fawr 1926 a chenedlaetholi y diwydiant glo yn 1947. Pantyffynnon Colliery Miner Reminisces – […] Parhau i ddarllen

  Golwg360: Saga Alun Davies yn codi rhagor o gwestiynau

  Iolo Cheung sydd yn holi a oes angen mwy o ACau yn sgil y trafferthion diweddar … Parhau i ddarllen

  agssc: Butetown Carnival Week, Cardiff 1987: The Little Butes

  In this clip ‘The Little Butes’ , sing a typical 80′s song about the nuclear threat, world peace and the hope of change by the next generation. They were preparing to sing at the annual Butetown Carnival and the song is accompanied by historic footage of Butetown in the lates 1980s, it’s residents and the […] Parhau i ddarllen

  Lowri Haf Cooke: BBC Cymru Fyw: Llyfr y Flwyddyn 2014 – Trwy Lygaid y Beirniaid

  (Llun gan Luned Emyr) Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar wefan BBC Cymru Fyw Wedi blwyddyn a mwy o ddarllen di-dor, ry’ ni feirniaid wedi  dod at ddyfarniad.  Braint ac anrhydedd fu beirniadu cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014 – a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: Gair o gyngor i Carwyn Jones

  Dwi ddim yn siwr faint o ddarllenwyr Blogmenai a welodd berfformiad Carwyn Jones wrth gael ei holi yn y Cynulliad ddoe, ond yn fy marn i roedd ymagweddiad ac ymddygiad y Prif Weinidog yn rhyfeddol.Mi gawsom gip arno yn siarad o dan ei wynt wrth gael ei… Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: carreg

  Roedd dau fyfyriwr yn torri’r lawnt drosto ni tra oeddwn i’n cael swper efo fy nheulu neithiwr. Yn sydyn clywais sŵn ofnadwy fel ffrwydrad; carreg a ddaeth drwy’r ffenestr yn torri’r gwydr. Cafodd y garreg ei lansio fel taflegryn wrth y peiriant torri lawnt yrru yn yr ardd gefn. Roedd yna filiynau o ddarnau gwydr ym mhob man. Cafodd fy merch ei hanafu gan ddarn miniog ar ei braich ond ddim yn ddifrifol. Cafodd oriau i lanhau popeth, a rhaid cael gwydr newydd heddiw. Roedden ni i gyd yn ddiolchgar fodd bynnag oherwydd gallai fod wedi bod yn ddamwain erchyll.  Parhau i ddarllen

  Blog Glyn Adda: Ganrif yn ôl

  Yn ddiweddar, am ddau reswm, mi fûm yn pori llawer yn hanes Lloyd George, ei ysgrifeniadau a’i ddywediadau.  Un rheswm – efallai y soniaf am yr ail eto – yw fod yr ail o Awst yn prysur nesáu.  Dyna’r diwrnod, a barnu wrth y dystiolaeth sydd gennym, y newidiodd Ll.G. ei feddwl.    Hyd y […] Parhau i ddarllen

  Golwg360: Angen Glee Cymraeg

  Owain Schiavone sy’n gofyn a ydy sioeau cerdd a cherddoriaeth gyfoes yn gallu byw’n gytûn … Parhau i ddarllen

  agssc: Birds Nesting In Westcot House

  An adorable film showing a nest of birds perfectly at home in a house. Ffilm hyfryd  yn dangos nythaid clyd o adar bach mewn ty. Mae’r hawlfraint i’r archif yn berchen i ITV Cymru/Wales. Cedwir pob hawl // All Archive material remains the copyright of ITV Cymru/Wales. All rights reserved. Mae Archif ITV Cymru / […] Parhau i ddarllen

  fel y moroedd: cornetto

  Dw i’n colli cornetto (croissant) a ges i’n aml efo cappuccino yn Fenis. Jam bricyll oedd fy ffefryn. Des ar draws cornetto gorau mewn caffe bach rhwng Pont Accademia ac Eglwys Salute. Pan welais y caffe wedi’i lenwi gan y bobl leol ar eu traed (does dim sedd) yn yfed coffi a bwyta cornetto, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi ffeindio caffe da. Ches i mo fy siomi. Roedd y cornetto cynnes yn anhygoel o flasus - creisionllyd tu allan a meddal tu mewn, gorlawn efo jam bricyll. Dwedodd y perchennog mai o sydd yn eu crasu nhw bob bore. Prynais un yn Walmart heddiw a’i fwyta efo jam, ond roedd o’n ofnadwy. Mi fydd rhaid i mi fynd yn ôl at y caffe Poggi ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

  BlogMenai.com: Alun Davies yn ein gadael ni

  O diar, felly mae Carwyn Jones wedi cael ei orfodi i anfon Alun Davies i fyny’r planc diarhebol yn dilyn yr ail sgandal i dorri o’i gwmpas mewn wythnos.  Anffodus iawn. Mae sgandalau – fel bysus Caerdydd – yn dod fesul tri.  Mae yna sgandal a… Parhau i ddarllen